Tuesday, 16 February 2021

ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಆಚರಣೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ

             ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಆಚರಣೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ

       ತುಳುನಾಡ ನಂಬೊಳಿದ ಆಚರಣೆದ ಆರಾಧನೆಲೆಡ್ ಕೋರಿಗ್ ಅವೆತನವೇ ಆಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಕೆಲ ಪಲ್ಲ ಕೋರಿಂದ್ ಸಂದಿಡ್ಲಾ ಬರ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಉಳಿಯದಡ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೆಲತ ಮರಟ್ ಸಾಸ್ರ ಬೊಳ್ಳೆಯಾದ್ ಕೆಲೆತ್ ನ ಇಚಾರ ಸಂದಿಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು, ಅವ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಂದು ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ನಗನೇ ಊರುಗು ಕಮ್ಮೆನ ಗಮೆಸೊಂತುಂಡ್. ಇನಿ ಪೇಂಟೆದ ಕೋರಿಲ್ ಆ ಜಾಗೆನ್ ಗೆತೊಂದ. ತುಳುನಾಡ ಕೋರಿರೊಟ್ಟಿ, ಸೇಮೆದಡ್ಯೇ ಕೋರಿ, ಪುಂಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿದ ರೆಸ ಪಂಡ ಅವೆತ ಪುಲ್ಪೆನೊನು ತೆರಿಯಂದಿ ತುಳುವೆರ್ ಏರ್ ಲಾ ಇಪ್ಪಯೆರ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಕೋರಿಲೆಡ್ ಪೆರಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಕೋರಿಯಾಂಡ ಪೂಂಜೆ ಪಂಡ ಆಣ್ ಕೋರಿ. ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಕಾಪುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕಿನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತೂಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತುಂಡ್. ಕಾಟ್ ಕೋರಿ, ಕೇಂಕಣ್ ಲ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಊರುದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತ್೦ಡ್. ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಮಾಟ ಕಳೆಯೆರೆದ್ ಸಾಸ್ರ ಬೊಳ್ಳೆ ಕೋರಿನ್ ಜೂವಪ್ಪ ಕೌಂತೊಂತೆರ್. ಗುಳಿಗನ ಬನ ಇತ್ತಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕಪ್ಪುದ ಕೋರಿಯಾವಡ್, ನಾಯಾವಡ್, ಪುಚ್ಚೆಯಾವಡ್ ಬದ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಂಡ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನ ಸಾನಲೆ ಡ್ ಕೋರಿದ ಅಗೆಲ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ದೈವೊಲೆಗ್, ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಗ ಕೋರಿನ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಪೊಜೊಂಕೊಂತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಕೋರಿದ ನಾಲಿ ಪಿಂಟಾವುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇನಿ ಕೋರಿದ ನಾಲಿನ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾವು ಗುಳಿಗಗ್, ಮಾರಿಗ್ ಅಂಚೆನೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕೋರಿನ್ ಕೊಯಿಪೆರ್. ಬನೊಟು ಮುದ್ರೆ ದೀದ್ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಕುತ್ತುದ್ ಅವೆಕ್ ಕೋರಿಕೊಯ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ಂಡ ದೈವೊದ ಕಲೊಟು ದೈವದ ಬಲಿಕ್ ಕೋರಿ ಕೊಯಿಪೆರ್. ನರಮಾನ್ಯಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಗಂಡಾಂತರ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವೆನ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಕೋರಿನ್ ಕೊಯ್ಯೊಂತೆರ್. ಇನಿತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಎಚ್ಚಾದ್ ಕೋರಿದ ನೆತ್ತೆರೊಯ್ಪುನೆನ್ ಕಲೊಟು ತೂವೊಲಿ. ಮೂಲೊಡು ಬಿಂದು ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗಗಿತ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಣ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೆರಡೆ ಲಾಕಿ ಕೊಯೆರ್ಂಡ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೂಂಜನ್ ಕೊಯ್ಯೊಂತೆರ್. ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪೆರಡೆಗ್ ಅರಿ ಪಾಡುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್೦ಡ್. ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಬಯಕೆದಾನಿ ಕೋರಿಬುಡ್ಪುನ ಪಂಡ ಪೆರಡೆನ್ ಬುಡ್ಪುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್೦ಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಲ್ ಪೆದ್ದ್ ಲಕ್ಕ್ ನಗ ಅಲೆನ ಕರ್ಚಿದ ಸಾದಿಗಾದ್, ಅಲೆಗ್ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿದ ಪುಳಿಮುಂಚಿದ ಕಸಾಯೊಗಾದ್ ಇಂಚ ಬುಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಲ್ ಪೆದ್ದ್ ಲಕ್ಕ್ ನಗ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಕಿನ್ನಿ ಒಡೆತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಬಡಪತ್ತ್ ದ ಕಾಲೊಡು ಈ ಪೆರಡೆ ದೀನ ಕಿನ್ನಿಲೆನ್ ಮಾರ್ದ್ ಬೋಡಾಯಿನೆನ್ ಕನವೊಂತೆರ್ ಗೆ. ಕಂಚಿದ ಕೋರಿದ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲ ಮುಗೇರ್ ದ ಮಲರಾಯನ ಬಂಡಾರೊಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೆರಡೆ ಮಿನಿ ಪೂಂಜಲೆಕ ಕೆಲೆತ್ಂಡ ಕೆರ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಮಾಡ್ ದ ಈ ಪುಡೆಡ್ದ್ ಆ ಪುಡೆಕ್ ಅಡಕೊಂತೆರ್. ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣೊಕುಲುಂಡ್. ಕಾಟ್ ಕೋರಿ, ಊರುದ ಕೋರಿ, ಪೇಂಟೆದ ಕೋರಿ(ಬಾಯ್ಲಾರ್ ,ಟೈಸನ್), ಗಿರಿರಾಜೆ ,ಕಪ್ಪಲ್ ಕೋರಿ (ನಾಲಿಡ್ ಸುಯಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ) ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಕೋರಿಲಿತ್ತ್ ದ್ ಗಟ್ಟದ ಕೋರಿಲು ಊರುದ ಕೋರಿದಲೆಕ ಇತ್ತ್೦ಡಲ ಅವು ಆತ್ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ತೆತ್ತಿ ಬೇಯಿಪಾವುನ, ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪು, ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ, ತೆತ್ತಿ ಕೈತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಒರ್ಮೆಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.  

ನಮ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಂದ್ ತೂನಗ ಕೋರಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ತೆರಿಯಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಯೆರಾಪುಜಿಂದ್ ದುಂಬು ಅವೆತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದ್ ನನದುಂಬುಗು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ, ಚಂಡದ ಕೋರಿದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊನ್ಗ. ಗರ್ವೊಡು ಕೋರಿದ ಗರ್ವ ಬೇತೆ ವಾ ಪೆರಣಿ ಪಕ್ಕಿಲೆಡ್ಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದ್. ಕಲೊಟು ಮುಟ್ಟ್ ಮುಟ್ಟುದು ಜೂವ ಬುಡ್ನೇಟ ಉರ್ಡಾಪಟ್ಟ ಬೂರುವ. ನಿಜವಾದ್ ನಮ ಕೋರಿಗ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥೊಗು ಗಳಸಿಯಂಡ, ಅವೆನ್ ತೆರಿಯಂದಿ ಕೋರಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ರಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳು ಹಾಕೊಂದು ಕಲೊಟೇ ಕರಿದ್ ಪೋಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪೊಂರ್ಬಾಟದ ಕಲೊನು ಈ ಕಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಕತ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟ್ ಚೂರು ತಾಗುಂಡ ಪಿಲಿಯಾಂಡಲ ಬಲ್ತುರು ಆಂಡ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಉಸುಲುಪ್ಪುನೇಟ ಪೊಂರ್ಬೊಂದೇ ಕಲೊಟು ಕರಿದ್ ಪೋವು. ಅಂಚಿನ ಗರ್ವ ಅವೆಕುಂಡು. ಕಲೊಟು ಮೇಕೆ ತಿಗ್ತ್ ದ್ ಸ್ವಾಸ ದೆತೊನೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರ್ಡ ಉಸುಲು ಉಂತುನೇಟ ಮುಟ್ಟೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಲ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮದೆಕ್ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ಕಾನೂನುದ ಪಾಗರದ ಉಲಯಿ ಉಂದು ಬರ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಅನು ದೆತೊನಂದೆ ಕಂಡ್ ದ್ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪುಲೆಕ, ಜೂಜು ಕಟ್ಟುಲೆಕಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಆಯನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಗಂಡ ಗಣೊಕ್ಲೆಗಾದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬಿಂದುಗಾದ್ ಅಗತ್ಯದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದುಂಬುದಲೆಕದ ಕದಿಕೆದ ಕಟ್ಟ, ಸವಾಲ್ ದ ಕಟ್ಟೊಲು ತೂವರೆನೇ ಇಜ್ಜ. ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ, ಜಾತ್ರೆ ನೇಮದಲ್ಪ ಕಟ್ಟೊಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದುಂಬು ಮಡಲ್ಡ್ ಮೊಡೆಯಿ ಕದಿಕೆದ ಕಟ್ಟ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡ್. ಇನಿ ಅವು ಮಯಕಾತುಂಡ್. ನಾಲ್ ಗೂಂಟ ಪಾಡ್ದ್ ಗೂಂಟೊಗೊಂಜೆತಲೆಕ ನಾಲ್ ಗೂಂಟೊಗು ನಾಲ್ ಕೋರಿ ಉಂತವೆರ್. ಒರಾನೆ ನಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಕಾದ್ ನೆಕ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಸವಾಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಇಂಚನೇ ಇತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲ್ದ ಕಟ್ಟೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಲೆನ್ ಒರಾನೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಲಚ್ಚ ಲಚ್ಚ ಪಣವು ಕಟ್ಟುದ್ ಈ ಸವಾಲ್ದ ಕಟ್ಟ ನಡತೊಂತುಂಡ್. ಇನಿ ಆ ಸವಾಲ್ದ ಕಟ್ಟಲಾ ಮದೆಕ್ ಸೇರ್ದುಂಡ್. ಮೂಜಿ ಕೋರಿನ್ ಸವಾಲ್ದ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟೊಡು ಒರಾನೆ ಬುಡ್ದು ಗೆಲ್ತ್ ನೆಕ್ ಬೇತೆನೇ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಒಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕೆರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪತ್ತ್ ಕೋರಿ ದೆರ್ತುದ್ ರಡ್ ರಡ್ಡೆನೇ ಬುಡ್ಪುನಿ. ಒವು ಎಚ್ಚ ಕಾದುಂಡುಂದು ತೂಪೆರ್. ಒಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಕೋರಿ ಸೊತುಂಡಲಾ, ಸೈತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೇ ಅಕ್ಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಕೋರಿ ಸೊತುಂಡಲ, ಸೈತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಮಕಾವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನಿ, ಒಟ್ಟೆ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಪಂಡ ಬಜೀ ಸುಮಾರ್ ದ, ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಕೋರಿನ್ ಕಟ್ಟುನಿಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.

 ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಜೀವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇಮನೆರಿ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬಾ, 15 ದಿನ ದುಂಬಾ ಕೋರಿ ಕುಂಟ ಆಪುಂಡು. ಕೋರಿ ಕುಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಊರುಡು ಮದ್ಮೆ, ಮಸ್ಕಿರಿ ಒವುಲಾ ನಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಿಬ್ಬಣ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚನೇ ಕೋರಿ ಕುದ್ಪುಂಡ ಸುದೆ ಆಯೆರೆಗ್ ಪೋದು ಪೊಜೆಂಕೊಡು ದೈವದ ಕಲೊಟೇ ವಲಸಾರಿದಪಗ ದೈವ ಇತ್ತುದೇ ಕೋರಿ ಕುಂಟ ದೆಪ್ಪವುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ನೇಮನೆರಿ ಕರಿದ್ ಕೋರಿ ಕುಂಟ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಪೊಸ ಮುಗ ಒಪ್ಪಾನಗ ಅಣಿತ ಪಿರವು ರಡ್ಡ್ ಕೋರಿನ್ ನೇಲಾದಿಪ್ಪುವೆರ್. ನೇಮ ನೆರಿ ಕರಿದ್ ಮನದಾನಿ ಎಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೇಂಟೆದ ಕೋರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಕೋರಿಲು ತಿಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿಯಾತುಂಡ್. ಕೋರ್ಲೆನ ಸುಯಿತ ಆಧಾರೊಡು ಕೋರಿಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲುಲ್ಲ. ಕರ್ಬೊಳ್ಳೆ, ಸಾಸ್ರ ಬೊಳ್ಳೆ, ಬೊಳ್ಳೆ, ಪೆರಡಿಂಗ ಬೊಳ್ಳೆ, ಕೊರುಂಗು ಬೊಳ್ಳೆ, ಕೆಂಪು ಬೊಳ್ಳೆ, ಪೆರಡಿಂಗೆ, ಪೆರಡಿಂಗ ಕೆಮ್ಮೈರೆ, ಪೆರಡಿಂಗ ಮೈಪೆ, ಪೆರಡಿಂಗ ಉರಿಯೆ, ಮೈಪೆ, ನೀಲ ಮೈಪೆ, ಉರಿಯೆ, ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಉರಿಯೆ, ಉರಿಯೆ ಪಂಚಣಿ, ಕೆಮ್ಮೈರೆ, ಕಡ್ಲೆ, ಕುಪುಳೆ, ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಯಿತ ಆಧಾರೊಡು ಕೋರಿಲೆನ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕೆಮ್ಮೈರೆ, ಕುಪುಳೆ ಉರಿಯೆ ಈ ಕೋರಿಲೆನ್ ರಾಜೇಂದ್ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಎಡೇನ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಪುಳ ಕೋರಿಗ್ ನೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಸುಯಿ ಬತ್ತ್ ನ, ಬೊಳ್ಳೆ ಕೋರಿಡ್ ಸೀದಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸುಯಿ ಬತ್ತ್ ನ, ಪೆರಡಿಂಗ ಬೊಳ್ಳೆ, ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿ, ಪೆರಡಿಂಗ ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ಕೋರ್ಲುಂದು ಕಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಈತ್ ಕೋರ್ಲೆನ್ಲ ರಾಜಾ ಕೋರ್ಲುಂದು ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜೆ ಬಣ್ಣದ ಸುಯಿತ ಕೋರಿಲು ಕಟ್ಟೊಗು ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿ. ಪಂಚೆಣಿ ಕೋರಿಡ್ ಸುಮಾರ್ 5 ಬಣ್ಣದ ಬುಟ್ಟ ಬುಟ್ಟದ ಸುಯಿಕುಲು ಉಪ್ಪುವ. ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸುಮಾರ್ 5 ರ್ದ್ 20 ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾದುನಲಾ ಉಂಡು. ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿನ್ ಮಾತ್ರ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ. ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಿಗ್ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತಾಯಿನೆರ್ದಾವರ ಆ ಕೋರಿಲು ಕಲೊಟು ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ಪ ಪಂಡ ಸೈಪ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನ ದುಂಬೇ ಕಕ್ಕೆ ಕೋರಿನ್ ಕಟ್ಟೊಡು.

ಉರಿಯ ಕೋರಿನ್ ಬುದವಾರ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅವ್ವೇ ಕೋರಿನ್ ಅಂಗಾರೆ ಕಟ್ಟುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾ ಕಾದುಂಡು. ಪೆರಡಿಂಗ ಕೋರಿನ್ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಟ್ ಕಟ್ಟುಂಡ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಆ ಕೋರಿ ಸೋಪುಜಿ, ಸೈಪುಜಿ. ಒವ್ವೇ ಕೋರಿನ್ ವರ್ಸ ದಿಂಜುನ ದುಂಬು ಕಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವೆಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಸ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಆ ಕೋರಿ ಕಲೊಟು ಎದುರುದ ಕೋರಿನ್ ತೂದು ಬಲಿಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಚಂಡದ ಅಲ್ಮದ ಕೋರ್ಲಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಎದುರುದ ಕೋರಿದೊಟ್ಟುಗು ತಾಂಟುದ್ ಕಾದುವ. ಕಾರ್ ಡ್ ಅರುವೆ ಪುಟ್ರೆಲಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಸ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಉರಿಯೆ ಪಂಚಣಿ, ಪೆರಡಿಂಗೆ ಕೋರಿಲ ಕೋರಿಲೆ ಜಾತಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿಂದ್ ಕಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ಅಲ್ಮೋಗ ಇತ್ತ್ ನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬು ಉಳಿಯದ ಕಟ್ಟ, ಕಟ್ಟತ್ತಲದ ಕಟ್ಟ, ಸಾಲೆತ್ತೂರುದ, ಮಂಚಿದ, ಸಜಿಪದ, ಕೆಲಿಂಜೆದ ಕಟ್ಟೊಲು ಬಾರೀ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಟ್ಟೊಲಾದಿತ್ತ. ಕಲ್ಲಡ್ಕಡ್ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡದ ಕಟ್ಟ ನಡತೊಂತುಂಡ್. ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇಟ್ಟೇಲ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಗ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ ರ್ದ್ ಒಂತೆ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಟ್ಟ ನಡತೊಂತುಂಡ್. ಉಬಾರ್ ಮುಗೇರಡ್ಕದಲ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಂದ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಕೋರ್ಲೆನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಕೊಟ್ಟುಲುಲ್ಲ. ಸಾಸ್ರ ಕೊಟ್ಟು, ಪೀರೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಕಡ್ಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ನಾಮ ಕೊಟ್ಟು, ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮುಂಡಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು/ಮುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಕೊಟ್ಟುಲುಲ್ಲ. ಕೋರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿ ಪೂಲ ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುದ್ ಅವೆತ ಪೂ ಕೋರಿದ ಕೊಟ್ಟುದಲೆಕನೆ ಉಂಡು. ಊರುದ ಕೋರಿರ್ದ್ ಲ ಸೇಲಂ ಕೋರಿಲು ಕಾದುನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಕೋರಿಗ್ ಬಿಲೆಲ ಜಾಸ್ತಿ. 25 ರುಪಾಯಿರ್ದ್ ಸಾರ, ಲಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಲ ಕೋರಿಗ್ ದುಂಬುದಕುಲು ಪಣವು ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಕೋರಿದ ಕಡೆಡ್ಡ್ ಲ ಕೋಪೆ ಕೊಪೆಯಾದ್ ಪಣವು ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್. ಉರಿಯೆ ಪಂಚೆಣಿ ಕೋರಿಲ ಎಚ್ಚ ಕಾದುನ ಕೋರಿಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿಂದ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. 

ಬಾಲ್ ; ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟೊಡು ಎದುರೆದುರುದ ರಡ್ಡ್ ಕೋರ್ಲೆನ ಕಾರ್ ಗ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುದ್ ಪತ್ತಿ ಬಾಲ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡಾ, ಬಣ್ಣ ಎಂಚಾ ಓಲ್ಬಡಿಯಾಪುಂಡುಂದು ತೂದು ಕೋರಿ ದೆರ್ಪುವೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಬೀಲೊಡು ಪತೊಂದೆ ಬುಡ್ದು ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿ ಸೀದಾ ಲಡಾಯಿಗ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಕಾಸ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಈತೆನ್ನ, ಆತೆನ್ನ ಪಂದ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣದವು, ಆ ಗಳಿಗೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನವು ಕಲೊಟು ಕಾದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಟ್ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಸೋಲ್ ಗೇಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾತೆ. ಕೋರಿಗ್ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಬೇತೆ, ನೀರ್ ದೀಪುನಾಯೆ ಬೇತೆ, ಕೋರಿ ದೆರ್ಪುನಾಯೆ ಬೇತೆ, ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಬೇತೆ, ಪೊಲ್ಲುನಾಯೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಂದ್ ಇತ್ತೆರ್. ಪತ್ತಿ ಬಾಲ್ ಪಂಡ, ಪತ್ತಿ ಪಂಡ ಆ ಕೋರಿಗ್ ಎದುರುದ ಕೋರಿ ಎಂಚಂದ್ ತೂಪುನಿ. ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲಾ ಬಾರೀ ಚಾಲಾಕಿಡ್ ಕಟ್ಟುನಕುಲುಪ್ಪುವೆರ್. ಬಾಲ್ ಡ್ ಊರ ಬಾಲ್, ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತುದ್ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಲ್ ನೇ ಎಚ್ಚ ಗಳಸುವೆರ್. ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರಂದ್ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಬಾಲ್ ಪನ್ಪಿ ಸವ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಬಾಲ್ ಕುತ್ತುದು ನರಮಾನ್ಯನ್ ಕೆರಿಯೆಂದ್ ಲ ಪನೊಂತೆರ್. 5 ಸಾರೊಗು ಮಿನಿ ಕೋರಿ ದೆರ್ತೆರ್ಡ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಪುನಾಯಗ್(ಆಯನ್ ಕೋರಿ ದೆರ್ಪುನಾಯೆಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್) 200 ರುಪಾಯಿ, ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ 200 ರುಪಾಯಿ, ನೀರ್ ದೀಪುನಾಯಗ್ 100 ರೂಪಾಯಿಂದ್ 5000 ಗು ದೆರ್ತುಂಡ ಇಂಚ 500 ರುಪಾಯಿ ಪೋಪುಂಡು. 5 ಸಾರೊರ್ದು ಕಮ್ಮಿಗ್ ದೆರ್ತೆರ್ಡ 100 ರುಪಾಯಿ ದೆರ್ತ್ ನಾಯಗ್. ಇತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಡ್ ಕೂಟುನ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟುನೆರ್ದಾದ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಬಿರೆಲ್ ತುಂಡಾಂಡಲ ಕೊರ್ಲು ಸೈಪ. ದುಂಬು ದಡ್ಡಲ್ದ ಮರ್ದ್ ಗಾಯೊಗು ಆವೊಂತುಂಡ ಇನಿ ಅಂಗಡಿದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಗಾಯೊಗು ಮುಟ್ಟಾವೆರ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋರ್ಲೆಗ್ ಅಮಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮಲ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ದು ಕೋರಿ ಬುಡೊಂತೆರ್ಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಸೀದಾ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಒಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಕೋರಿನ್ ಪೆಜ್ಜುನಿ. ಕೋರಿ ಲಡಾಯಿಡ್ ಉರ್ಡೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಪತ್ತರೆ ಪೋದು ಏತೋ ಜನೊಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ ದ ಪೊಟ್ಟೆ, ಕೈತ ಪೊಟ್ಟೆ, ತುಡೆ ಪೂರಾ ಬಾಲ್ ತಾಗ್ ದ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ ನಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟದ ಕಲೊಟು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟ್ ನ ಕೋರ್ಲು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೈತಡೆ ಏರ್ಲಾ ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.  ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: Creditis to repective owners ಕೋರಿ ಪಂಚಾಂಗ/ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಧಾರೊಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್. ಇಂಚಿನ ದಿನ ಇಂಚಿನ ತಿಥಿ ಇಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಕೋರಿನ್ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಕೋರಿದ ಜೊತೆಟ್ ಕಟ್ಟುಂಡ ಕಾದುಂಡುಂದು ಈ ಪಂಚಾಂಗ ತೆರಿಪಾವೊಂತುಂಡ್. ಅವೆಟ್ ಕೋರಿದ ಪುಟ್ಟುದ ಸುಯಿತ ಬಣ್ಣ, ಬಾಲ್ಯ, ಜವನಾತಿಗೆ, ಮುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಇಂಚ 5 ಇಚಾರೊಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇವರ ಮಲ್ದೆರ್. ಕಡ್ಲೆ ಕೋರಿಡ್ಲಾ ಪಂಚೆಣಿ/ಪಂಚವರ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೇ ಕೋರಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಯಿತ ಬಣ್ಣೊಲಿಪ್ಪುವ. ಕಲೊಟು ನೂದು ಕೋರಿರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಕಟ್ಟದ ಕೋರ್ಲಿತ್ತಡ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ ನಡಪುಜಿ. ಕಲೊಟು ಬರ್ಪುನ ಕೋರಿದ ಬಣ್ಣ ತೂದು ದೆರ್ಪೊಡು. ಮೂಲು ಪಂಚಾಂಗದ ಬಣ್ಣ ತೂದು ಕುಲ್ಲೆರಾಪುಜಿ. ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಕಟ್ಟೊಲೆಡ್ ಪೂರ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಆಧಾರ ಆದ್ ಗೆತೊನೊಲಿ. ಅಮಾಸೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಪುಣ್ಣಮೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಳ ಪಂದ್ ಪಂಚಾಂಗೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಷ್ಟೆಮಿ ತಿಥಿಟ್ ಕಪ್ಪು ಕೋರಿ ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಕೋರಿನ್ಲ ಕಾದುಂಡು. ಪಾಡ್ಯರ್ದ್ ಚತುರ್ದಶಿ ಮುಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ತೂದು, ಬಣ್ಣ ತೂದು ಕೋರ್ಲೆನ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್. ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿಲ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪುನು ಬುಡ್ದು ಮಾತೆನ್ ಗೆಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರೊಡು ಒರೊರ ಸಮ ಸಮ ಆಪುನಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆನಿ ಕಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಪಂಚೆಣಿ, ಕೆಂಪು ಕೋರಿ ಸೋಪುಂಡು. ಕಟ್ಟ 28 ಗಳಿಗೆದ ಉಲಯಿಪ್ಪಂದೆ 28 ಗಳಿಗೆಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ, ಪಂಚೆಣಿ ಕೋರಿ ಕಪ್ಪುನು ಬುಡ್ದು ಮಾತೆನ್ ಗೆಲ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋರಿ ಪುಟ್ಟುನ ಗಳಿಗೆ, ಜವನಾತಿಗೆ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೀದ್ ಕಟ್ಟೊನು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪಾಡ್ಯೊಡು ಕೆಂಪು ಕೋರಿ ಕಪ್ಪು ಕೋರಿನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಾತೆನ್ ಗೆಲ್ಪುಂಡು. ಸುದ್ದೊಡು ಚೌತಿದಾನಿ ಕಪ್ಪು ಕೋರಿ ಬೊಲ್ದುನು ಕಾದುಂಡು. ಕೆಂಪು ಕೋರಿ ಮಂಜಲ್ ನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಾತೆನ್ ಕಾದುಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿ ಕೆಂಪುನು ಬುಡ್ದು ಮಾತೆನ್ ಕಾದುಂಡು. ಪಂಚೆಣಿ/ಕಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ಬೊಲ್ದುನು ಕಾದುಂಡು. ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಪಂಚೆಣಿ ಕೋರಿ ಕಪ್ಪುನು ಬುಡ್ದು ಮಾತೆನ್ ಕಾದುಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಪಂಚೆಣಿ ಕೋರಿ ಕಪ್ಪುನು ಬುಡ್ದು ಮಾತೆನ್ ಕಾದುಂಡು. ಅಮಾಸೆದ ಸುರುತ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟು, ಜವನೆ ಕೋರಿಲೆ ಗೆಲ್ಪುನಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಕೋರಿ ಗೆಲ್ತುಂಡ ಚತುರ್ದಶಿದಾನಿ ಕೆಂಪು ಕೋರಿ ಮಂಜಲ್ ನ್ ಬುಡ್ದು ಮಾತೆನ್ ಗೆಲ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ ಪಂಡಲ ಒಟ್ಟು ಜನಪದ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೊಗು ಅವೆತನೇ ಆಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು.

ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್.ಸಾಲೆತ್ತೂರು. ಎಂ.ಎ.


##################################

No comments:

Post a Comment