Tuesday, 31 August 2021

ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂ ಎ

            ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ 

ಜೋಗಿವಾಣಿ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ನಮಕ್ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕೆರಾದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕ್ ನಗ

ನಮ್ಮ ಪೊಲಬು-ದೈವಾರಾದನೆ

https://kmahendranath.blogspot.com/2016/04/thulunada-daivaradhaneg-vaidiker.html                         ದೈವಾರಾದನೆ

                      ಗಿರಾವು ದೈವದ ಮುಗ
*_ದೈವಾರಾದನೆ_* 
ಕಾಲದ ಪರಪುಡು ಕರದ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನ,ಆರಾದನೆದ ಎತ್ಯಯೊಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಸಾದಿಡುಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ದೈವಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ,ಆರಾದನೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು,ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಕುಡೊರ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.ಪೊಸತ್ ನ್ ತೋಡುದು,ಪರತ್ ನ್ ನಿಗಿತ್ ದ್ ಮಣ್ಣೇ ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಪಿಂದೊನುಗ.ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬದಲ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಬಲ್ಯಾಯನ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟೊನು ಕುಡೊರ ಮಾನಿತೊನ್ಗ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ದಾಂತೆ ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲೊಡು ದೈವದ ಮಣೆಮಂಚದೆದುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು  ಸಾನ ಗಿರಿತ್ ದ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ದೈವೊಲೆನ್  ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾನದೊಕ್ಕೆಲ್ ನ್ ಮೂಲ  ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಒದಗ್ ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.ದೈವೊಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿ ಗಣ ಓಮ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಓಮ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ,ಪೂಜೆ,ಮಂತ್ರ,ಆರತಿ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಎಂಚ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕೇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಗ.ದೈವೊಗು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದಿಪಿಜ್ಜಿ,ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಬಲಸುನೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ.ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನುಪ್ಪು ದಾನ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾನಕ ಉಪ್ಪುನಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದಪಗ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಗಿರಮ,ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಿದಯಿದಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸ್ವಾಸಿ ಬಲಸಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತಾ ಒಪ್ಪಂದ್.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಬಲಸ್ ದ್ ಕೊರ್ನಗ ಆಪುನ ಕೊಸಿ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಬಲಸ್ಂಡ ಆವಂದ್.ನಮಕ್ ತೆರಿ ಮಟ್ಟ್ ಗ್ ನಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ.ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯೆರೆಂದ್ ಉಪ್ಪುನಿ.ಆಂಡ ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬೆರಿ ಮಾನೊನು ಕಾಪುನ್ಲ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆ.ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದಲ ಅವ್ವೇ ಲೆಕ ಇನಿಕಾನಗ ಪೊಲಿದಾತ್ಂಡ್. ನಿಚ್ಚ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ದೈವೊಲೆನ್ ನಮಟೊರಿಂದ್ ನಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ್ ದ್, ಏತೊಂಜಿ ತೊಟಿಲುಲು ತೂಂಕೊಂತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲುಲು,ಚಾವಡಿಡ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್ ದೈವೊಲು ,ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆನ್  ಏಪ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನದುಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ಪೂ ನೀರ್ ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತ್ ದ್ ತಿಂಗೊಲಿಡೀ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಅಡೆಗ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದದ ಗೋಡೆಲು ಜರಿಯೆರೆ ಸುರಾಯ. ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯತ್ತ್.ಅವ್ಲು ಕಾಸ್ ಗ್ ಪಾತೆರ,ಮೂಲು ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಮದಿಪು.ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಾನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊರ್ದಿಂಚಿ ನೇಮದಪಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಜನೆ ಪನೆರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್.ದೈವದ ಮುಗೊನು ಕಟಿ ಮಾನಿ ದೀದ್ ನೇಮ ಅನಗ ದೈವ ಆಯಿನವು ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿ ಸಾತ್ ಗ್ ದೇವಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ,ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವಸಾನ ದೂರಾದ್ ದೇವಸಾನ ಆಪುನ ಕಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿ ದೈವೊನು ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸ ಕರಿನಗ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಯಕಾದ್ ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯು.ಪ್ರಸ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲ್ ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ದೈವದ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೋಡು ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ದು,ಮಣೆ ಮಂಚಾವುನು ಪೊತ್ತಾದ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ದ ದೈವಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಕೇಂಡ ನಮಡ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ,ಪರ ಮಣೆ ಮಂಚಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಇತ್ತೆನೇ ಸುಮಾರ್ ಕಳೆವೊಂದಾತ್ಂಡ್. ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ,ಮಣೆ ಮಂಚವುದ ಸಗ್ತಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಗ್ ದಕ್ಕುನ ಬದಲ್,ತೂಟು ಪೊತ್ತಾವುನ ಬದಲ್ ಸೊತ್ತು ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ದೆತ್ತ್ ದೀಪುನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊಗು ಕೊರ್ಂಡ ನೆನೆಪಾನಗ ತೂದು ಬರೊಲಿ.ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಬಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಬಜನೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಗ್ ದಾದ ಎತ್ತೇಸ?.ದೇವೆರೆಗ್ ಕಲಶ, ಬಜನೆ,ಮಂತ್ರ,ಶ್ಲೊಕ,ಹೋಮ,ಪೂಜೆ,ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ,ದೂಪ,ಗಿಂಡೆ ನೀರ್,ಮದಿಪು,ಅಗೆಲ್. ಇನಿ  ದೈವದ ಕಲೊಕು ಬಜನೆದಂಚ ಓಮ,ಕಲಸ,ಪೂಜೆ,ಆರತಿ,ಪಂಚಜ್ಜಾಯ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನನಾ,ದೇವಸಾನನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರೆ ಅಂಸ ಮಲ್ತ್ ದ್,ದೈವೊಲು ದೇವೆರೆನ್ ಕಾಪುಲೆಕ ಆಂಡ್.ಸ್ವಂತ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆದ ಬದಲ್ ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲ್ ಅಂಚನೇ ಕರಿಪಡ್.ಆಂಡ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ನಿಕುಲು ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ನಮ ದುಂಬೆಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ ನ ಅಂಚನೆ ನಂಬುಗ. ದೈವೊಲು ನಮನ್ ಮಾತ ಒರ್ತು ಕಾಪುವ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ನಮಕ್ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ದಾಲ ನಿಮುರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾನಗ ನಮ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್,ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಉಂತುನಿ ನಮ ನಂಬಿ ದೈವೊಲೆನ ಎದುರು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು ನಮನ್ ಮಾತ ಕಾಪುನ ಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲು.ಅವು ವಾ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿದವತ್ತ್ .ತುಳು ದರ್ಮದ ನ್ಯಾಯೊನು ರಾಜ್ಯದ ಕಲೊಟು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂತಿ ಸಗ್ತಿಲು.ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾದನೆನ್ ಮದತ್ ದ್ ನಮನೇ ನಮ ಕಳೆವೊಂದುಲ್ಲ.ನಮಕ್ ಮನಿಪುನ ದೈವೊಲು ದುಂಬು,ಮನಿಪಂದಿ ದೇಬೆರ್ ಬೊಕ್ಕ  .ಆಸತ್ರೆಡ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ್ ನಾಯನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ದ್ ವೈದ್ಯೆರ್ ಪಿರ ಬುಡಿಯೆರ್ಡ ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತರೆ ತೊರತ್ ದ್ ಕೋರಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ 48ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ತರೆ ತೊರಪಾದ್ ಬಂಜಾರ ಕೋರಿಗ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೂವ ಒರಿತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ನಮನ್ ಒರ್ತ್ ಕಾಪುನೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಬೋಡೆ?.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಮೂಲೊಡು ಇದ್ಯೆ ದಾಂತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಜನೆ,ಶ್ಲೊಕ,ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಓಲು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್?.ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಿನಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಬಗ್ತಿ,ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡುನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು.ತಾಸೆ,ದೋಲು,ಸುತಿ/ಬಾಂಕೆ,ನಾಗಸರೊಟು ಲಕ್ಕೊಂತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ವಾದ್ಯೊಲು ಇನಿ ಬೈದ.ಇನಿ ದೈವದ ಕಲನ,ಆಟದ ರಂಗತಲೊನ,ಪದ ರಂಗಿತೊದ ರಂಗ ಚಾವಡಿಯ ಒಂಜಿಲಾ ಅರ್ತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಮಾತ  ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿದ ನಡುಟು ಮನ ಬಗ್ ತಿ ದಾಂತೆ ಕಲೊಟು ದೈವೊಲು ಖಂಡಿತಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ‌.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ದ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಉಂದೆನನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ್ಂದ್ ದೈವ ಕಲೊಕು ಬರ್ರೆ ಸಾದ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಕ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ದೇಸೊಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪುದರ್.ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ಡೇ ಲೆಪ್ಪೊಡು.ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಲೆತ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ದಾಲ ಬದಲಾಪುಜಿ.ಮೂಲ ಪುದರ್ ಅವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಾರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು.ನರಮಾನಿ ಕುಂಬರೊಲಿ,ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ದೈವ ಮಾಯೆರ್ದ್ ಅವ್ಲು ಜೋಗೊಡು ಬರೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ದೈವದ ಮೂಲ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆನ್ ಮೂಲದೊರುಟು ಒರಿತ್ ದ್ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾದನೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೇಲೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಡ ಆವೊಡು.ಮಾತೆರೆ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚಾಂದ್ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂಕ.
        ಗ್ರಾಮ ದೈವೊಲ್ನ ಕಾಲಾದಿ 16 ಕಟ್ಲೆದ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ.ವರ್ಸೊಗು 12ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲು,1ಚೌತಿದ ಪಾಡ್ಯ,1ಪರ್ಬೊದ ಬಿನ್ನದೊನ್ಯ,1ದೊಂಪದ ಬಲಿ,1 ಸಾನದ ನೇಮ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 16 ಕಟ್ಲೆಲು ದೈವಾರಾದನೆದ ಕಾಲಾದಿಡ್ ನಡಪುವ.

-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ
ಗುರ್ಕಾರ್ರ್
ತುಳು ಒರಿಪುಗ
 ಬೊಕ್ಕ 
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್

ಬರವುದ ಕೊಂಡಿಲು-Friday, 27 August 2021

Thursday, 26 August 2021

ತುಳುವೇಶ್ವರೆ ಬಸ್ರೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತುಳುವನ್ನೂರು

         ತುಳುವೇಶ್ವರೆ ಬಸ್ರೂರು,ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತುಳುವನ್ನೂರು

ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಪುದರ್ ದ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ತುಳುವೇಸ್ವರೆ.ಬಸ್ರೂರು,ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೈತಲ್.
    


ನನೊಂಜಿ ತುಳು ಪುದರ್ ದ ಊರುಂಡು.ಉಂದೆನ್ ತುಳುವನ್ನೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಲ್ಯ.ಕೇರಳದ ಪಯ್ಯನ್ನೂರುದ ಕೈತಲ್ದ ಊರು


ನಾಥ ಪಂಥ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ

     ನಾಥ ಪಂಥ ಮಂಗಲಾದೇವಿ ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ

         


           ‌ಅಹೆಪಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳ್ತೆದಡಿತ ಕೇರಳ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಯಿನ ಪ್ರಮೀಳೆ/ ಪ್ರೇಮಲಾದೇವಿ ಒರ ನಾಥ ಪಂಥದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೆರಾಯಿನ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥೆರೆನ್ ಅಲೆನ ರಾಜ್ಯೊಗು ಆರ್ ಬತ್ತ್ ದುಪ್ಪುನಗ ಬೇಟಿಯಾಪಲ್. ಯೋಗಿದ್ವಯೆರಾಯಿನ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥ,ಗೋರಕ್ಷ ನಾಥೆರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದೇಶೊಲು ಅಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುಂಡು.ಅಂಚ ಆಲ್ ಇಹ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಸಂಪೊತ್ತುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ನಿರಾಸಕ್ತಿಡ್,ಸಿಮಹಾಸನ ಬುಡುದು,ಸರ್ವೊನ್ಲಾ ಬುಡುದು. ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥೆರೆ ಅನುಯಾಯಿಯಾದ್ ನಾಥ ಪಂಥದ ಸುರುತ ಯೋಗಿನಿಯಾದ್ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಪಲ್.

        ದುಂಬುಗು ಅಲೆಗ್ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥೆರ್ ಪಿಂಗಳಾದೇವಿಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್.ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವ ವಿರಾಗಿಣಿ ರಾಣಿ ಪಿಂಗಳಾದೇವಿ ಅರೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇರಳೊರ್ದು ತುಳುನಾಡನೇತ್ರಾವತಿ-ಪಲ್ಗುಣಿ ಸಂಗಮದ ಕರೆ ಬರಿಟ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಬಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಗ್ ಬರ್ಪಲ್.ಅಲೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರದೊಲು ದೂರಾದ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂತ್ಂಡ್ ಗೆ.ದುಂಬುಗು ಆಲ್ ಅವುಲೆ ದಾದನ ಸಿರ್ಕ್ ಡ್ ತೀರುವಲ್.ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗೆದ ಜನೊಕುಲು ಅಲೆನ್ ಮಂಗಳಾದೇವಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್.ಕಾಲಾನುಬಾಗೊಡು ಬಾರೀ ವೈಬವೊಡು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದುಂಬುಗು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮಂಗಳಾಪುರಂದ್ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಪಿಂಗಳಾ ಪನ್ಪಿ ಸವ್ದ ಮೂಲತಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸವ್ದ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಲ ಕಾರ ಕನ್ನಡೊಗು ಳ ಕಾರ ಆದ್ ಮಂಗಳಂದಾಂಡ್.


         ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಥೆರೆ ಪುದರ್ ಮಚ್ಛೇಂದ್ರ ಅದ್ ಬದಲಾದ್ ಮಂಜಿನಾಥ ಆದ್ ದುಂಬುಗು ಮಂಜುನಾಥ ಆಂಡ್.ಮಂಜುನಾಥೆನೇ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾದಿನವನಾಥೆರೆ ರೂಪ ತಾಳಿಯೆಂದ್ ಕದಳೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು

        ಈ ಆಧಾರೊಡು ತೂಪುಂಡ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೂಲ ಉದ್ಬವ ಲಿಂಗ ಸೋಮ ಸೂತ್ರೊಲಿಜ್ಜಂದಿ ಮೊರಬು ಶಿಲೆತ ಒಂಜಿ ರೂಪ.ದೇಲ್ಯದ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಂಬೊ ದ್ಯಾನಾಸಕ್ತ ಸಮಭಂಗಿಡಿತ್ತ್ ದ್ ಚತುರ್ಬಾಹು ಜಟಾಮುಕುಟ ಉಂಡು.ಮುಕುಟೊಡು ಋಷಿನ ರೂಪದಂಚ ಉಂಡು,ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಉಂಡು.ಮಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕುಲೆಡ್ ಶಂಖ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಮಾಲೆಲಿತ್ತ್ ದ್,ತಿರ್ತ ಕೈಕುಲು ಅಭಯವರದ ಮುದ್ರಾ ಹಸ್ತದೊರು ಉಂಡು‌.ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಥ ಪಂಥದ ಒರುವಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಶಿವನ ಬಿಂಬದಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ.ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಕದಿರೆ ಮಂಜುನಾಥ ದೇಲ್ಯೊಗ್ಲಾ,ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇಲ್ಯೊಗ್ಲಾ ನೇರ ಸಮ್ಮಂದ ಇತ್ತ್ ನ ತೆರಿಯುಂಡು

ಜೋಗಿಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಈ ಸಾಲ್ ಲೆನ್ ನಿಚ್ಚ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ

"ಅಗಮ್ ಅಗೋಚರ್ ನಾಥ್ ತುಮ್

ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವತಾರ್.

ಖಾನನ ಕುಂಡಲ್ ಶಿರ್ ಜಠಾ

ಅಂಗ್ ವಿಭೂತಿ ಅಪಾರ್.

ಸಿಧ್ದ ಪುರುಷ್ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ

ದೋ ಮುಝ್ ಕೋ ಉಪದೇಶ್.

ಹರ್ ಸಮಯ್ ಸೇವಾ ಕರೋ 

ಸುಬಹ್ ಶಾಮ್ ಆದೇಶ್.

ಆದೇಶ್,ಆದೇಶ್ .

Thursday, 12 August 2021

ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ

                          ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ

ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ.ಬರವು-ಕೆ.ಯಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯ

                             ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ

ಬರವು-ತುಲುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ.ಯಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯ

ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟ ಆತಿನಿ_ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ತುಳು ವಾರಪತ್ರಿಕೆ