Monday, 15 February 2021

ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾದನೆ ಎಸಲ್_,1

 ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ - ಎಸಲ್_1


ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪರ್ವೊಲು ಮಯಕಾದ್ ಒವು ನಮ್ಮವತ್ತ ಆ ಪರ್ಬೊಲೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಮದತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲನೇ ಇಜ್ಜಂದಿ ಆಯಾ ಬೂಮಿದ ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಮೂಲೊನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಏಪ ಬೂಮಿದ, ಕುಟುಮದ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲೆ ಸೇರೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಡೆಗ್ ನಾಗನ ಮೂಲಂದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಪೋಂಡು. ನಾಗೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ದೈವ ಆದಿತ್ತೆ ವಿನಃ ಆಯೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರದ ದೇವೆರಾದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಣ್ಣ ಪುಂಚದುಲಯಿ ಕುಲ್ಲುನ ನಾಗಗ್ ಅರೆಗಾಲದ ನುಂಗಿನ ಕಂಡೊಡು ಮೂಲ ಜನನಾಂಗದಕ್ಲೆರ್ದ್ ಸರ್ಪಕೋಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡ್. ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಾ ಸಂದಿಡ್ಲಾ ನಾಗಗ್ ಉಂದುವೇ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಮಂಜೇಸರ, ಕಾಸ್ರೋಡುದಂಚಿದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಇಚಾರ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವಿನಃ ಕುಕ್ಕೆದ ಮೂಲ ನಾಗನ ಮೂಲಂದ್ ಓಲ್ಲಾ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕುಟುಮದಿಲ್ಲುಲು ಮಯಕಾದ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುನ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ, ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈತ್ ದ್ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟುನ ತರವಾಡ್ ದ ಇಲ್ಲುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಪುಡವೊಂದು ಪೋಂಡು. ಅಪಗ ತುಳುನಾಡ ಅಧಿಕಾರ ಸಾನದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೆಲಾನೆ ಬಿಲೆ ಕಳೆಯೊಂದ್ ಪೋದು ಅರೆನ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮ/ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ಐವೊರ್ದ್ ನೂದು ಜನ ಬದುಕೊಂತುನ ನಡಿಂದಿಲ್ಲ್ ದ, ಮಾಳಿಗೆದಿಲ್ಲ್ ದ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲುಲು, ಪತ್ತಿರ್ವ ತೊಟಿಲ್ ತೂಂಕೊಂತುನ, ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ನಾಲೈನ್ ದೈವೊಲಿತ್ತ್ ನ ಕುಟುಮ ದರಿದ್ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ದ ಗುಂಡೊಲೆನ ತರವಾಡ್ ದಿಲ್ಲಾದ್ ಪೋಂಡು. ಏಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಮದಿಲ್ಲಡೆ ಜೋಯಿಸೆರ್, ಪುರೋಯಿತೆರ್ ಪೊಗ್ಯೆರಾ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಮದಿಲ್ಲುಲು ದೈವೊಲೆನ ಗುಂಡದ ಚಾವಡಿಲೆನ ತರವಾಡ್ ದ ಇಲ್ಲಾವೊಂದು ಪೋಂಡು. ಏಪ ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲ್ ದೈವದ ತರವಾಡಾಂಡ ಅಲ್ತ್ ರ್ದ್ ತುಳುವೆರೆನ ಬದುಕ್ ದ ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಅವೆತೊಟ್ಟುಗು ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆಲು ತತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆಡ್ ನಾಲೈನ್ ದೈವದ ಮಣೆ ಮಂಚ ಇತ್ತುದ್ ಅವ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ ಬದುಕೊಂತುನ ತುಳುವೆರ್ ನಾಲೈನ್ ದೈವೊಲೆನ್ ತರವಾಡ್  ದ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಅವೆತ ಉಲಯಿ ನಾಲೈನ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವೊನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆದುಲಯಿ ಪಾಡಿಯೆರ್.  ಕೆಲವೆರ್ ಇಲ್ಲ ಪಿದಯಿಡ್ ಜಾಲ್ ಡ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದ್ ದೈವೊಲೆನ ಮಣೆ ಮಂಚವುನು ಗುಂಡದುಲಯಿ ದೀಯೆರ್. ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ದೈವೊಲ್ನ ನಡುತ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆಗ್ ಕುಟುಮ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಬಾಂದವ್ಯೊಗು ಒಡಕಾವೊಂದು ಪೋಂಡು. ದೈವೊಲೆನ್ ಏಪ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರಂದ್ ದೆತ್ತ ನ ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡು ಕುಟುಮಲ ಪುಡವೊಂದೆ ಪೋಂಡು. ಕುಟುಮದ, ಬೂಮಿದ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಲ ತತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು. ಕುಟುಮದಿಲ್ಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಸಂತಾನ ಒರಿದ್ ಸಂತಾನಿಗೆರೆಗ್ ನಾಗನ, ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅಗತ್ಯಂದ್ ತೊಜಂದೆ ಅಡೆಗ್ ಪೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸೇರೊಂಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ನಾಗಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಸೇರೊಂಡ್.


ತುಳುವೆರ್ ಆದಿಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕೆರಾದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ನಾಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಕುಲದೈವ. ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪಿ ದೇವೆರಾಯೆ. ನಾಗೆ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪುನಾಯೆ ಖಂಡಿತಾ ಅತ್ತ್. ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪೆರೆನೇ ಬಯಕುನಾಯೆ. ನಮಕ್ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಡೆ, ಜೋಯಿಸೆರನಡೆ ಪೋಯ. ಅಕುಲು ನಾಗನ್ ಉಪದ್ರದ ದೇವೆರುಂದ್ ನಮ್ಮ ತರೆನ್ ತಿರ್ಗಾಯೆರ್. ಕುಟುಮದ ದೋಸೊಲೆಗ್, ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರೊಲೆಗ್, ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡೊಗು ನಾಗೆನೇ ಕಾರಣ ಪಂಡೆರ್. ತೆರಿನಕುಲು ಪಂಡೆರುಂದ್ ನಮ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರೊಗು ತರೆ ಆಡಾಯ. ಈ ದೋಸ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಡಾಂಡ ನಾಗನ ಬನ  ದೆತ್ತ್ ದ್ ಗುಂಡನಾ, ಕಟ್ಟೆನಾ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಪಂಡೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ಆನಾದಿಡ್ದ್ ಇತ್ತ್ ನ, ಎರಿಯಾಕ್ಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ ನ ಬನಂದ್ ತೂಯ್ಜೆರ್. ಕಡ್ತ್ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯೆರ್. ಸೊನ್ಪದ ದಶಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ(ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕ) ಈ ಇಚಿತ್ರೊಲು ಪೂರಾ ಸುರು ಆತ್ ನಿ. ಪತ್ತೈವ ವರ್ಸೊರ್ದಿಂಚಿ ಅವ್ವೇತೋ ಬನೊಕ್ಲು ನಾಶ ಆದ್ ಉಚ್ಚುಲೆಗ್, ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ನಿಲೆ ದಾಂತ್ ಲೆಕಾಂಡ್. ಬೂಮಿದ ವಸರ್ ನೆಲತ ಅಡಿಯಡಿಕ್ ಕಂತೊಂದು ಪೋಂಡು. ಬನತ ನಿರೆಲ್ ದ ಸಂಪುದ ಪುಂಚೊಡು ಇತ್ತ್ ನ ನಾಗನ್, ನಾಗನ ಬದುಕ್ ನ್ ತಪ್ಪಾದ್ ದೊಂಬುದ ಉರಿ ಉರ್ದಾಲದ ಕಟ್ಟೆಗ್, ಗುಂಡೊದ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತುದ್ ಆ ಉಚ್ಚು ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ನಿಲೆ ದಾಂತಿಲೆಕ ಮಲ್ತಿನ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಗಾಂಡ್. ನಾಗಗ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವಾ ಅಗತ್ಯಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಸಾತ್ ಗ್ ವಾ ದೋಷಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ. ಜೋಯಿಸೆರೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಪಣವು ಕೊರಿ ಸಾತ್ ಗ್ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಲ ಆಪುಜಿ. ಬೂಮಿದ ನಾಗೆ, ಕುಟುಮದಿಲ್ಲದ ಕುಟುಮದ ನಾಗೆ ಮಯಕಾದ್ ತರವಾಡ್ ದ ಮೂಲ ನಾಗನ್ ನಾಡೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ವಿನಃ ಕುಟುಮದ ಮೂಲ ನಾಗನ್ ತೂಯ್ಜ. ಕುಟುಮದ ಮೂಲನಾಗೆ ಕುಟುಮದಿಲ್ಲದ ಬನೊಕ್ಲೆಡೇ ಒರಿದ್ ಪೋಯೆ, ಒರೊರ ಕುಟುಮದಿಲ್ಲದ ಬನೊಕುಲ್ಲಾ ನಾಶ ಆದ್ ಅಡೆಗ್ ತರವಾಡ್ ಬತ್ತುದ್ ತರವಾಡ್ ಗೊಂಜಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತುಂಡ್. ತುಳುವೆರ್ ನಗತ ಪಂಡ ಗಟ್ಟದ ಪಂಡ  ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಬದುಕೊಂತಿನೆರ್ದಾದ್ ನಗತ ಮುದೆಲ್ದ ಜನಾಂಗೊನು ನಾಗರ ಜನಾಂಗಂದ್ಲಾ ಪನೊಂತೆರ್. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡ್. ಪೊರ್ಲ ಜಿಡೆತ, ಮಲ್ಲ ಇಸತ ಉಚ್ಚುಗು ಪೋಡಿನ ತುಳುವೆರ್ ಮಣಭಕ್ತಿಡ್ ನಾಗನ್ ದೈವ ಆದ್  ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಚರ್ಮ ಸಿರ್ಕ್ ಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಮಡತ್ತಾನ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಬಂಜಿಗ್ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ್ ನ್ ಪುರ್ಸಾದ ಆದ್ ಗೆತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸರ್ಪಗ್, ನಾಗಗ್ ಕೋಲಲ ನಡಪಾವೊಂತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಈ ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಮಂಜೇಶರ, ಕಾಸರೋಡುದಂಚಿ ಬಾಕುಡೆರ್ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗನ್ ದೈವಂದೇ ತುಳುವೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ ಡ್ ನಾಗೆ, ಸರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ಅತ್ತ್. ಒಂಜಿ ಜಿಡೆತೆನ್ ಸರ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜೆರ್ದ್ ಎಚ್ಚ ಜಿಡೆ ಇತ್ತ್ ನವು ನಾಗೆ(ಸಯಾಮಿ). ಇಂಚ ನಾಗೆ ನಮಕ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ನಾಗೆ ಸೈತುಂಡಲ, ಸರ್ಪೆ ಸೈತುಂಡಲ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ತುಳುನಾಡುಡಿಜ್ಜಾಂಡ್. ನಾಗೆ, ಸರ್ಪೆ, ಒವ್ವೇ ಉಚ್ಚುಲು, ಪಕ್ಕಿಲಾವಡ್ ಅವು ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿಲು. ಅವು ಏರೆಗ್ಲಾ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜ. ಆಂಡ ವಾನದಡಿಕ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತೊಗು ತಿಕ್ ನವು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ಬೂರ್ವ. ದುಂಬು ತುಳುವೆರ್ ಸರ್ಪೆ ಸೈತ್ ನ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ  ಅವೆತ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅವೆಕ್ ಚೆಂಬುದ ಪಾವಲಿ ದೀದ್, ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕೌಂತೊತೆರ್. ಆ ಚೆಂಬುದ ಪಾವಲಿ ದಾಯೆ ದೀವೊಂತೆರ್ ಪಂಡ ಇಸ ಪೂರ ಮಾಜಿದ್ ಪೋಯೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಪೊಸತಾದ್ ನಾಗಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಬತ್ತುದ್ ನಾಗನ್ ಪೊತ್ತವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೆಲವು ಬುದ್ಯಂತೆರುಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಾಗೆ ಬೂಮಿದಡಿಟುಪ್ಪುನಿ, ಸರ್ಪೆ ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಿಂದ್(ಬೂಮಿದಡಿಟ್ ಮಾಸೇಸೆ - ನಾಗ) ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ನಿಜವಾದ್ ಸತ್ಯೊಗು ದೂರಾಯಿನ ಇಚಾರ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ನಿಜವಾದ್ಲಾ ತುಳುವೆರೆ ಪಾಲ್ ಗ್ ನಾಗೆ ದೈವ ಸ್ವರೂಪ. ನಾಗಗ್ ಉಚ್ಚತ್ತ್ ಪನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರ್ ನಾಗೆ ಓಲು ಸೈತುಂಡಲ ಅವೆನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಾವುಂದು ಪೂರ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡು ಮಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನ ಪಂಡ ತನು ಮೈಪುನಿಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಸರ್ಪಗ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವ. ನಾಗಗ್, ಸರ್ಪಗ್ ಕೋಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಲ ಒಂಜೆ ಬನ ಕಡ್ಪೆರೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲೆಗ್ ದೋಸ ಬತ್ತ್ ಜಿ. ನಮ ಬನ ಕಡ್ಪನಗ ಅತ್ಯರ್ ತಾಗ್ ದ್ ಕೆಲವೊರ ಉಚ್ಚುಲು ಸೈತ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಮೊಲೆಗ್ ಅವೆರ್ದ್ ದೋಸ ಬತ್ತುಂಡ್. ಅವೆತ ಪರಿಹಾರೊಗುಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಮಂಡಲಂದ್ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾಯೆರೆ, ಕುಟುಮದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪ್ರೇತ ನಾಗನ ಕೈಟ್ ಉಂಡುಂದು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಅಕ್ಲ್ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರೊಗು ತರೆತಗ್ಗಾಯಿ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ಅದ್ವಾನ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು. ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪ್ರೇತ ಉಂಡು ಪಂಡುಂದಾಂಡ ನಾಗೆ ದೈವನೇ ಆಂಡ್ ವಿನಃ ದೇವೆರಾಯಿಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಇಚಾರ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಮೂಲ ತುಳುವೆರ್ ಕರಿನಕ್ಲೆನ್ ದೈವದ ಕೈಟೇ ಆದಿರ್ದೇ ಒಪ್ಪವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ರಡ್ಡ್ ರೂಪಂದ್ ನಂಬಿನಕುಲು ತುಳುವೆರ್. ನಾಗನ್ ಬೂಮಿ ಪುತ್ರೆಂದ್ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ಆದಿಡ್ ಬೆರ್ಮೆರಾರಾಧಕೆರಾದಿತ್ತುದ್ ಏಪ ಬನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮೂರ್ತಿಲು, ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬರೆರೆ ಸುರಾಯನ ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಯೆರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಸುರುಕು ಉರ್ಪೆಲರಿಟ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಸುತ್ತೆ ದೀಪುನೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಮದತುದ್ ಬುಡ್ದು ಇನಕ ದೇವೆರೆಗ್ ಸುತ್ಯೆ ದೀಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ್ ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮ ಮಲ್ತುದ್ ಕಡೆಕ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಮದತುದ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಗ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತುಂಡ್. ಬನೊಕು ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಪೂಜೆಗ್ ಬನ್ನಗ ತುಳುವೆರೆ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ಕರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಸುದ್ದಾದ್ ತೋಜಿಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕೆರಾಯಿನ ಅಕುಲು ಕರೊಕು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ನಾಗ ಪೂಜೆಗ್ ತನ್ಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಲ್ ದ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪದ ಮೂರ್ತಿಲು ಬೋಡು ಪಂಡಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಬನೊಟಿತ್ತುನ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿಲು ಕೆದು, ತೋಡು, ತುದೆಕ್ಲೆ ಪಾಲಾದ್ ನಾಗನ ಕಡ್ಯ(ಕರ)ದ ಬದಲಾದ್ ನಾಗನ ಪೊಸಪೊಸ ಕೆತ್ತನೆದ ಕಲ್ಲುಲು ಬನೊಕ್ಲೆನ ಕಟ್ಟೆಲೆನ್ ಸೇರೊಂಡ. ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟೆದ ನಾಗೆ ಸುದ್ದ ಆದ್ ಪೋಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಆವೈದಿಕೆರೆಗ್ ತಾನ್ ಮಲ್ಪಯಿ ಕಟ್ಟೆದ ಉಲಯಿ ಪೋವಂದಿಲೆಕಾದ್ ಪಿದಯಿ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉಂತುಲೆಕಾಂಡ್. ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಬತ್ತೆರ್ಡ ನಾಗೆ ಅಸುದ್ದಾಪೆಂದ್ ತುಳುವೆರೆನ್ ಅಕುಲು ಪೋಡಿಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಬನತುಲಯಿ ಕಡ್ಯೊಡು ನಾಗಗ್, ಪಕ್ಕಿ ಪೆರಣಿಲೆಗ್ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಿ ನಾಗ ಜಿಡೆತೊರುತ ಮೂರಿಲು, ಅಂಚನೆ ಬನೊಟು ಕಟ್ಟೆ ಬನ್ನಗ ಪೂರಲ ಮಯಕಾದ್ ಮಣ್ಣ್ ಸೇರ್ದ್ ಪೋಯ. ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಬರ್ಸ, ದೊಂಬು, ಗಾಳಿ ಬೋಡು. ಇನಿ ಪೂರ ವರ್ಸೊಗೊರ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನೆಕ್ ಬೋಡಾದ್ ತಿರ್ತುಗ್/ನೆಲಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ, ಮಿತ್ತ್ ಗ್ ಮಾಡ್ ಕಟ್ಯ. ಅಂಚನೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್  ಒರಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ನಾಗನ್ ಕೊರಿಯೆಂಡ ಕುಡೊರಿ ಆಯರ್ದ್ ಕಡಮೆ ಯಾನ್ ದಾಯೆಂದ್ ಬಂಗಾರ್ ಕೊರಿಯೆ. ಮೂಲು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನಾಗನ ಚಾಕಿರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಣವುದ ತಾಕತ್ತ್ ದ ಆಡಂಭರ ಬೋಡಾಂಡ್. ಮೂಲು ನಮ ಭಕ್ತಿರ್ದ್ ಜನೊಕ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕೇನುನವೆ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ ಪೋಂಡು. ನಂಬೊಳಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ದೈವೊಲೆನ್ ಉಡಲ್ ದ ಮಣೆ ಮಂಚವುಡು ಕುಲ್ಲದ್ ತೂಪುನ ಮನಭಕ್ತಿ. ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಪಿಂದೆರೆ ಪೋಂಡ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆತೇ ಸರಳ ಆದಿತ್ತುಂಡ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ಕೋಲ, ನೇಮ, ರೂಪ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವು. ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿ ದೈವ, ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ, ದೇವೆರಾದ್ ತೂಯಿನ ದೈವನೇ ಬೆರ್ಮೆರ್. ಅರೆನ್ ಬನೊಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದ್ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ಉಪದೈವ ಆದ್ ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ಉಪ ದೈವ ಆಯಿನ ನಾಗನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತುದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರಾದ್ ಮಂತ್ ದ್ ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಕೈ ಬುಡ್ದು ರಡ್ಡನೇ ಪ್ರಧಾನ ಉಪದೈವ ಆಯಿನ ನಾಗನ್ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ಪೆರಿಯಮ್ಮೆ ಬೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಬದಲ್ತುದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತುದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನ, ಗುಂಡೊನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತುದ್ ಬುಡಿಯೆರ್. ಕುಮಾರ, ಕಾಳ ಭೈರವೆ, ಬೆರ್ಮೆರ್, ಈಸರನ್ ಒಂಜೇಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಲಿಂಗದೊರುಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಸರೆ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಸರೆಂದ್ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರ್, ನಾಗೆ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಮೈಸಂದಾಯೆ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೊಕ್ಲು ಆಲಡೆದ ಪಂಚ ದೈವೊಲಾದಿತ್ತೆರ್.


ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲೆಡ್ ರಾಜಂದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬೊಡಾಂಡ ನಾಗನ ಬನೊಕ್ಲು ಸಾನದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ನಿಯಮ ಇತ್ತುಂಡ್. ಅವೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ರಾಜಂದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ ದುಂಬು ನಾಗಗ್ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ನೇಮ ನೆರಿ ನಡಪುನ ದುಂಬುಲ ನಾಗಗ್ ಇಂಚನೆ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ದೈವದ ಬಲತುಡ್ ಉಂತುದು ದೈವೊಲೆಗ್ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆರ್ಮಗ್ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಸುರೂತ ತಂಬಿಲ ನಡಪುನ ರೂಢಿ ಇತ್ತುಂಡ್. ನಾಗ ಬನೊಕು ತಾಗ್ ದಿಪ್ಪುಲೆಕ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊಲಿತ್ತ. ಕಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟುದ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಲಿತ್ತ. ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು ಬನೊಕು ಬನ್ನಗ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ಉಪದೈವ ಆಯಿನ ನಾಗನ್ ಸೇರಾದ್ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪಿ ಪೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟ್ಂಡ್. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತುಳುವೆರೆಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ಮೊಕ್ಲು ಮಲ್ಪಾದ್, ಷೋಡಷ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾದ್ (ಮೂಲು ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ಪೊಳಿದ್ ದೇವೆರೆ ಷೋಡಷೋಪಚಾರ ಸುರಾಂಡ್) ನಾಗ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ನೂಲು ಪಾಡ್ದ್ ಅಲ್ತುರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಲು ಸುರಾಯ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾಯಿನ ಅಭಿಷೇಕ ತನು ಎರೆಯುವುದು ಪಂಡ್ ದ್ ಅವ್ಲ ತಂಬಿಲದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡ್. ಪೊರಿಪೊದ್ದೊಲು, ಬೊಂಡಡ್ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟೊಂತ್ ನಡೆ ತನು ಮೈಪುನ ಪೊಸ ಕಿರಮದ ಅಭಿಷೇಕೊಲು ಸುರಾಂಡ್. ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಪೊಸ ಪೊಸ ಪುರಾಣದ ಕತೆಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಮಂತ್ರ, ಆರತಿ, ಜಾಗಂಟೆಗ್ ತುಳುವೆರ್ ತರೆ ಆಡಾವುಲೆಕಾಂಡ್.. ದುಂಬು ನಾಗೆ ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತೇ ವಿನಃ ಕಟ್ಟೆಡಿಜ್ಜಾಂಡ್. ನಾಗಗ್ ಇಂಚಿನನೇ ಜಾತಿದಾಯೆಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ದುಂಬುದ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಸುದೆತ ಪರಿತ್ ಪೋಪುನ ನೀರ್ ಡ್ ಮುರ್ಕುದ್ ಕನತಿನ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ ಬನೊಟು ನೆಲಟ್ ನಾಟಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕುಟುಮದ ನಾಗೆ ಆಂಡ ಕುಟುಮದ ಒರಿ ಹಿರಿಯಾಯೆ, ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಚಾಕಿರಿಗುಂದ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತ್ ನಾಯೆ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡಿತ್ತುದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾವೊಂತೆರ್.  ಊರುದ ನಾಗೆಂದಾಂಡ ಊರುಡು ಒರಿ ಸುದ್ದಾಚಾರದಾಯನ್ ಗುರ್ತಿಸಾದ್ ಆಯಡ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಾವೊಂತೆರ್. ರಾಜಾಶ್ರಯೊಡಾಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆಗುಂದ್ ಅರಸು ಒರಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂತೆ. ಆಯೆನೇ ಆ ಚಾಕಿರಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡ್. ಇನಿ ಪೂರಾ ನಾಗಗ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ಕಲ್ಲುಲು ಬತ್ತ್ ದ್ ನಾಗರಾಜೆ, ನಾಗರಾಣಿ, ನಾಗಯಕ್ಷೆ, ನಾಗಯಕ್ಷಿಂದ್ ಅವೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲು ಪೂರಾ ಪುದರ್ ದೀವೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ನಿಜವಾದ್ ತುಳುನಾಡ ನಾಗ ಬನೊಟು ಇತ್ತ್ ನಿ ನಾಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕುಟುಮದ ನಾಗೆ, ಬೂಮಿದ ನಾಗೆ, ಮೂಲ ನಾಗೆಂದ್ ನಾಗನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಬನೊಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ನಾಗನ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿಕ್ಕ್ ಲ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಲಾ ದುಂಬು ದೀವಾಯೆರ್. ಇನಿತ ಕಟ್ಟೆದ ಕಟ್ಟ್ ಡ್ ನಾಗೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಪುದ ಪುಂಚದ ನಾಗೆ ಬೆಚ್ಚದ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆಡ್, ಮಂಜಲ್ ದ ಉರಿ ಊರ್ದಾಲೊಡು ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾದಿ ಬರಿಟ್ ಕಣ್ಣ್  ಗ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕಾಂಡ್. ಬನೊಕ್ಲೆಡಿತ್ತ್ ನ ನಾಗನ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಒರಿಪುನ ಕಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರಿಪುನ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಮದ ನಾಗ ಬನೊಟು, ಇನಿತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುಂಡ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ನಮಕ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಮದ ನಾಗೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ ನಾಗನ್ ದೈವಂದ್ ನಂಬಿನಕುಲು. ದೈವೊಗು ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಗಲ ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಬೇತೆ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಜನ ಕನತ್ ದ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡಾಂಡ ದೈವೊಲು ಎಂಚ ಅಗೆಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಯನ ಅಂಚೆನೇ ಪಿದಯಿದ ಜನ ಕನತ್ ದ್ ನಾಗಗ್ ಅವ್ಲ ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಖಂಡಿತಾ ಸಂದಾಯ್ತ ಆಪುಜಿ. ದುಂಬು ಪೂರ ಕುಟುಮದಾಂಡ ಕುಟುಮದ, ಊರುದಾಂಡ ಊರುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಮೈಲಿಗೆ ದಾಂತೆ ಮಡಿ ತುತ್ತುದು ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈತೊಂತೆರ್, ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್. ಇಂಚಿನ ಜಾತಿದಾಯೆನೇ ತನು ಮೈಪೊಡುಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಆ ನಾಗೆ, ಈ ನಾಗೆಂದ್ ನಮ ನಂಬುಲೆಕಲಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆ/ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪಿ ಸಬ್ದನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಇಲ್ಲದ, ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಒಂತೆ ಪೇರ್ ಮೈತ್ ದ್, ಬೊಂಡ ನೀರ್ ಮೈತೊಂತೆರ್, ನೀರ್ ಮೈತೊಂತೆರ್. ಆಂಡ ಇನಿ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಂಡ ನೀರ್, ಪೇರ್ ಪೂರ ಮೈತ್ ದ್ ಅವ್ಲು ವಾಸನೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್(ಅವ್ಲ ತೊಟ್ಟೆದ ಪೇರಾಂಡ ಪನೊಡ್ಚಿ) ಪಿಜಿನ್ ಮುತ್ತುಂಡ ಅವ್ಲು ನಾಗೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಪಿಜಿನ್ ಮುತ್ತುಂಡ, ಪೇರ್ ಪರುಂಡ, ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ತಾಗಾಂಡ ನಾಗೆ ಸೈಪುಂಡು. ಪಿಜಿನಿತ್ತ್ ನ ಜಾಗೆಗ್ ನಾಗೆ ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರ್ ದ ಜಾಗೆ, ಮರಮಟ್ಟ್ ಸಂಪುದ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾಗೆ ಬದ್ ಕುನಿ. ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ, ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡು ತನು ಮೈಪೊಲಿ. ನಾಗನ ಬನೊಟು ಕಲ್ಲ್ ನಾಟಾನಗ ಅವೆಕ್ ಕಟ್ಟೆ, ಆಯ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ. ಅವೆಕ್ ಸಂಪುದ ಜಾಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ. ದುಂಬುದಕ್ಲು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ನಾಟಾವುನಿಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್. ವಿನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂದ್ ಓಲ್ಲಾ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ನಮ ಬನೊಟು ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈತುದ್ ಸ್ವಾಮಿಂದ್ ಲೆತ್ತ್ ನಡೆಗ್ ನಾಗೆ ಅಂದಾವೊಂತೆ. ಇನಿ ನಾಗಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಚಾಕಿರಿದಕುಲ್ಲಾ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದೆರ್.ಪುಂಚದ ಮರಿನ್ ಬೆರ್ಮ ಮೂಲದ  ಬೂತಂದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತ್ ನ ಮೂಲ ತುಳುವೆರ್ ಬೇಸದ ಕಾಚೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಬನೊತ ಮಣ್ಣ್ ತನಿಪಾದ್ ಮುರಿ ದೀದ್ ಮರಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತಿದಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ವಸಾಯೊಗುಂತುದು ,ಕೆಲವೊರ ನಾಗಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ತುಳುಟೇ ನುಡಿಯಾವೊಂತ್ಂಡ ಇನಿ ನೂಲ್ಪಾಲ್ ಸಂಸಾರ ವಸಯೊಗುಂತುದು ಕನ್ನಡೊಡು ನುಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಇನಿ‌  ಬೂತ ನಾಗೆ ಮಡಿಮೈಲೆ ಸುದ್ದಾಚಾರದ ದೇವೆರಾದ್, ಪಗ್ಗು ಬೇಸದ ಉರಿ ಉರ್ದಾಲದ ಕಾಲದ ಬೇಸದ ತನು ಪೋದು ಒಲ್ಪರ್ದೋ ಬತ್ತಿ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿನ್ ಆಟಿದ ಸಂಪುದ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉರಿಕ್ ಉಚ್ಚುಲು ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ.ಕಾರ ಗಗ್ಗರೊರ್ದು ಅಣಿತ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ,,ಮುಗ,ತರೆಪಟ್ಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್ ನ ನಾಗನ ಒರು ತೂಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ನಾಗಗ್ ತುಳುವೆರ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು.ಬೂತ ನಾಗನ ಗುರ್ತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟ್ ದ ಮೂಲ ನಾಡೊಂತಿ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗೆ/ಮರಿ ಸೈತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಇನಿತಲೆಕ ವೈದಿಕ ವಿದಿ ವಿದಾನೊಡು ಪೊತ್ತಾದ್ ಸಾವು ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಳುವ ಧರ್ಮದಲೆಕ ಮಣ್ಣ ತೂರಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್‌ ಕೌಂತೊಂತೆರ್.ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್,ನಾಗೆ ಪ್ರದಾನ ಆದುಲ್ಲೆರ್.ನಾಗನ್ ಕೆರ್ನ,ನಾಗನ್ ಪೊತ್ತಯಿನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ್ ಪೊಟ್ಟಾಯಿನ,ಸಂಸಾರ ಮುತ್ತ್ ನ ಕಥೆ ನಮ ತೆರಿದುಪ್ಪ ಅಂಚನೇ ನಾಗನ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆಲುಲ್ಲ.ನಾಗಗ್ ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಸ ಪಗೆಗೆ (ಅವೆಕ್ ಮೆದುಳಿಜ್ಜಿ.ಎಂಚ ಪಗೆ ದೀಪುಂಡಾ),ನಾಗಗ್ ದರಿಪೊಡು,ನಾಗ ಮೂಲ ಕೇನೊಡು(ಪರಪಿ ನಾಗಗ್ ದಾದ ವಸಯನ,ಮೂಲ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಗೊಂದಲ),ದೊಂಕು ಬುಡುವೆ ನಾಗೆ,ಕಡಪು ಬುಡಯೆ(ದೊಂಕ್ಂಡ ತುಚ್ಚಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ).

     

              ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಪಿರಾಕ್ ದ ನಾಗನ ಒರು

ಮೂಲೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆದ ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲು ಬತ್ತ್ ದ್ ದುಂಬುಗು ಬನೊಟಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಯಕಾದ್ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬನೊಕು ಬತ್ತ. ಏಪಾ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬನೊಕು ಬತ್ತುಂಡಾ ಅವ್ಲು ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಾಂಡ್. ಅಭಿಷೇಕ ಏಪ ಸುರಾಂಡ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಬೋಡಾಂಡ್. ಗುಡಿಕುಲು ಏಪ  ಲಕ್ಕ್ ದುಂತೆರೆ ಸುರಾಯನಾ ಅಪಗ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ತುದ್ ನಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಲ್ತ. ಮರ ದೈತ ಮುದೆಲ್, ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ ಬದುಕೊಂತಿ ಪಕ್ಕಿಲು, ಉಚ್ಚುಲು ಸಾದಿಗ್ ಬೂರ್ಯ. ಉಚ್ಚುಗು, ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಬಾಜೆಲ್ ನ್ ನೀರ್ ನ್ ದೀವೊಂತ್ ನ ಬನೊಕ್ಲೆನ ಮೂರಿಲು ನಾಶ ಆನಗ ಬನತ ಬರಿತ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊಲು ಮಯಕಾದ್ ಅಡೆಗ್ ಕಂಗ್ ದ ತೋಟೊಲು ಬತ್ತ. ಕಂಗ್ ದ ಪಿಂಗಾರಲ ನಾಗ ಮಂಡಲಂದ್ ಸಾರ ಸಾರ ಪಿಂಗಾರೊನು ಅವೆಕ್ ಗಳಸಾಯ. ಇನಿ ಪೂರ ಕುಟುಮೊಗೇ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆರಾಂದಾಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕುಟುಮದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಗ್ ನಾಗನ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಪೇರ್ ಗ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೇಂಡ ಪಂಚಾಮೃತಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಲಿಂಬೆ ಪೇರ್ ಗ್ ಪಾಡುಂಡ ಕೊಜಪಾಯ್ಜ? ಅಂಚಾಂಡ ಕೊಜಪೇ ಮೈತುದೊಲಿಯತ್ತ? ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೇ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಲೆಕಾಂಡ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಟುಮದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲು ಎತ್ತರೆತ್ತರದ ಅಂತರದ ಮೊಟ್ಟುಲಿತ್ತುದ್ ಅವೆಟ್ ನಾಗ ಶಿಲ್ಪೊಲೆನ್ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಕ್ ಪೇರ್ ತಿರ್ತ ಮುಟ್ಟುಡು ಉಂತುದ್ ಮೈಪುವೆರ್. ಮೈತಿ ಪೇರ್ ತಿರ್ತ್ ಉಂತ್ ನಾರ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಟೆ ಪೋದು ಪಾತ್ರೆಗ್ ಸೇರುಂಡು. ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನಾರ್ ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತುಂದ್ ಪತ್ತ್ ಸರಿ ಪೋಪೆರ್. ಅರೆನ ಕಾರ್ ದ ಕುರೆ ನೀರ್ ಲ ಪೇರ್ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತ್ರೆಗ್ ಸೇರುಂಡು. ಅವೆನೆ ಸೀರ್ತಂದ್ ನಮ ಪರ್ಪಂದ್ ಪಂಡ ಓಡೆಗೆತ್ತುಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನಾಗಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಲ ಸರಿಯತ್ತ್. ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಗೇಣಿದ ಕಾಲೊಡು ಬೂಮಿಡ್ ನಿಲೆ ಸ್ಥಿರಂದ್ ಆಯೆರೆ ಕುಟುಮದ ಮೂಲ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡ್. ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರಿಲು ಮಯಕಾನಗ ಮೂರ್ತಿಲು ಬತ್ತುದ್ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬನ್ನಗ ಕುಟುಮೊಗು ನಾಗನೆ ಮೂಲಂದ್ ಬತ್ತುಂಡ್. ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿಲೆಗ್ ಮೂಲ, ಮೂಲ ನಾಗೆಂದ್ ಬತ್ತುಂಡ್. ಆಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಬದುಕುಗ್ಲಾ ತುಳುವೆರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು. ಕುಟುಮೊಲು ಅರಿಗಿರಿದ್ ಏಪ ದೈವೊಲೆ ಗುಂಡೊಲೆನ ಚಾವಡಿದ ತರವಾಡ್ ದ ಇಲ್ಲುಲ್ ಸುರಾಯನಾ ನಾಗ ಮೂಲಂದ್ ಅಡೆಗ್ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸೇರೊಂಡ್, ಪೊಸತೊಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ಅಡೆಗ್ ಸೇರೊಂಡ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಬರಿಕ್ ಒಂಜೇ ಮೂಲಂದ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ  ಒಂಜೇ ಬರಿಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಲೊಲಿತ್ತುದಯ. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜೇ ಬರಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಮೂಲ ಸಾನೊಲುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ದ ಅತ್ತ್. ಈ ಮೂಲದ ಕಲ್ಪನೆ ತರವಾಡ್ ದ ಇಲ್ಲುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆಲುಂದು ತೆರಿನ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಏಪ  ಬನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮದೆಕ್ ಸೇರ್ಯೆರ್, ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಮೀರ್ ದ್ ನಾಗೆ ಲಕ್ಕುದುಂತಿಯೆ. ಆಂಡಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಲಾ  ನಡಪುಂಡು. 

 ತುಳು ನಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಜಾಗೆಡ್ಲಾ ಜನೊಕ್ಲು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಮುಟ್ಟುದು ಇನಿಲಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳುವೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೇ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಮುಟ್ಟುದೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಿ. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಾಗ, ಸರ್ಪೊಲೆಗ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಯಾವಡ್, ನಾಗಮಂಡಲ ಆವಡ್, ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಯಾವಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್.  ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗ್ ನಾಗನ್ ಉಪದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ವೈದಿಕತೆ ಪಾಲ್ ಪಡೆವಂದಿ ದೈವ ಬೂತಾರಾಧನೆದಲೆಕನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇನಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳುವೆರೆ ಕೈರ್ದ್ ತತ್ತ್ ದ್ ಪೋಂಡ ಬೂತಾರಾಧನೆಲಾ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆದೊರು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೂನೀರ್ ದೀವೊಂತ್ ಲೆಕನೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ಲಾ ದುಂಬು ತುಳುವೆರ್ ಪೂನೀರೇ ದೀವೊಂತ್ ನೀ. ನಾಗಗ್ ಮೂಲ, ಆದಿ, ಅಂತ್ಯ ಪನ್ಪುನವಿಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಕುಟುಮದ ಜಾಗೆದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನಿ. ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಬೂಮಿದ ನಾಗೆಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಸುರುಕು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆದ ತುಳುವ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಡ ಒಯ್ತೊಂದು ಆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಕನತುದ್ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ವಯಿಸ್ದ್ ಕೊರ್ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಗನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂದ್ ಆಂಡ್. ಆಂಡ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಕಾಸ್ರೋಡು, ಮಂಜೇಸರದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಆದಿದ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲಾದ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಅವೈದಿಕವಾಯಿನ ಡಕ್ಕೆಬಲಿನ್ ಇನಿ (ಬೊಲಿಯ ಪಂಬದೆರ್) ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಶೂದ್ರೆರೆ ಆಚರಣೆಯಾದಿತ್ತುಂಡ್. ಪಾಣಾರ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿನ್ ಇನಿಲಾ ನಡಪಾವೆರ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪಂಡ ಕೋರಿ/ಪ್ರಾಣಿದ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿಂದರ್ಥ. ದುಂಬುಗು ಈ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ  ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಂದ್ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಮಲ್ತೆರ್. ದುಂಬುಗು ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಒರು ಬತ್ತುದ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಶ ಆವೊಂದೇ ಪೋಂಡು. ಸರ್ಪ ಕೋಲ, ನಾಗ ಕೋಲೊಲು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಕಡಿಮೆಯಾವೊಂದು ಪೋಯ. ಕುಡಲ, ಒಡಿಪುದಂಚಿ ಎಚ್ಚಾದ್ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಸಾದಿಗ್ ಪೋಂಡು. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರೆರ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ನಾಗನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡೆರ್. ನಿಜವಾದ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪುಲೆಕ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ತ ಆದಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗೊಗ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತುಂಡುಗೆ. ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುದೆ ಬರಿತ ಕಾಡುಡ್ ಬದುಕೊಂತ್ ನ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್ ಬೆದುರುಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುರುವೆಡ್ ಕಲ್ಲ್ ದೀದ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆದಿವಾಸಿಲು ಮಲ್ತೊಂತ್ ನ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಸ್ಮಾರ್ತ ವೈದಿಕೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಯೆರ್ಡ, ಬ್ರಿಟೀಷೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ವೆರ್ ಸ್ಮಾರ್ತೆರೆರ್ದ್ ತುಳುವ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ಗೆ. ಇನಿಲಾ ಕುಕ್ಕೆದ ತೇರ್ ನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದಕುಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ವರ್ಸಲ ತೇರ್ ದಪಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ವೆರ್ ಬೆದುರುದ ಇಡೆಟ್ ತಿಕುದ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತ್ ನ ನಾಗನ್ ಕಬರ್ ಬೆತ್ತಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಇನಿತ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಆ ಉಚ್ಚು ಪುಂಚದುಲಯಿ ಪೊಂಡುಗೆ. ಇಂಚಿ ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆರ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡುಂದ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಮಲೆ ಕುಡಿಯೆರೆಗ್ಲಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಆದಿಡೇ ಇತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಮುಲ್ತ ತೇರ್ ಲೇ ಸಾಗ್ಸಿ. ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂತಿ ತುಳುವೆರೆನ್ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆದಂಚಿ ತಿರ್ಗಯೆರೆ ಆತ್ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಪುರಾಣೀಕರಣದ ಆರಾಧನೆದಕುಲು ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ್ ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮ ಮಲ್ತುದ್ ದುಂಬುಗು ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತುದ್, ನಾಗಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಕನತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ, ಬೂತಾರಾಧನೆದ ಒರಟು ಇತ್ತ್ ನ ಬೂತ ನಾಗೆ ನಾಗದೇವೆರಾದ್ ಪೋಯೆ. ಮಾತ ಜಾತಿದಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಮದ ಬನತುಲಯಿ ಪೋದು ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಯಕಾದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಪೂಜೆದ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುನಿಯತ್ತಂದೆ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾಯಿನಕುಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟೆದ ಪಿದಯಿ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉಂತುಲೆಕಾಂಡ್.

ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಗೇನ ಕಡಮೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಕುಲು ತೆರಿಯಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಚರಣೆಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಲ ಸತ್ಯ ಆವೊಂತುಂಡ್. ಆಂಡ ತುಳುವೆರೆ ತುಳು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆಯಾದಿತ್ತುಂಡ್. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆದ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣುಲಾದಿತ್ತ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಂತ್ ನ ತುಳುವೆರ್ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಒರಿಪಾದೆರತ್ತಂದೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೂರ್ನ ಅಡರ್ ನ್ಲಾ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ತುಳುವೆರ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಗ್ ಏತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂತೆರ್ ಪಂಡ ಸಾನ ಗಿರ್ತಿನ ಅಡ್ಡ ರೀಪು ಪಕ್ಕಾಸ್ ಲೆನ್ ಇನಿತ ಲೆಕ ಪೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸಾನದ ಬರಿಟ್ ಒಲಾಂಡಲಾ ಪಾಗರದ ಪಿದಯಿ ದೀದ್ ಅವು ಉದಲ್ ಡ್ ಮಣ್ಣಾದ್  ಪೋವೊಂತುಂಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೇ ಸೇರೊಂತುಂಡ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಬದುಕುನ ನಮ ಒರಿವ. ನಮ ಒರಿಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಳೆವು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಂಡ ಸಮಾಜ ಒರಿವು. ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯೆರ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕ್ ಗಾದ್, ಪ್ರಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾದ್ ನಾಗನ್ ನಂಬ್ಯೆರ್. ಆಧುನಿಕತೆ ವಿಜ್ಞಾನಂದ್ ತೆರಿನ ನಮ ಅಜ್ಞಾನಿಲುಲೆಕ ಮಾತ ಮರಮಟ್ಟ್ ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನರಮಾನಿ ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಕಡಿಂಡ ಕುಟುಮ ಏರುಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ದೂರದ ಸಮ್ಮಂದದ ಪಲಯನ್ ಮೆಗ್ ದಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಕಾಲ ಬರು. ಬನ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಎಲಿ, ಪೆರ್ಗುಡೆ, ಪಾಂತೆನ್ ಪತ್ತ್ ತಿನೊಂದಿತ್ತಿ ನಾಗಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರಂದ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾಯ, ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಮದತ್ ಬುಡ್ಯ. ನಾಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸಂಪುದ ನೆಲಟ್, ಪುಂಚದ ಉಲಯಿ. ನೀರ್ ದ ವಸರ್ ದ ಪರಿಪು ಬೂಮಿದಡಿಟ್ ಓಲು ಉಪ್ಪುಂಡ ಆ ನೀರ್ ನ್ ಗಲಸೊಂದು ಉದಲ್ ಲು ಪುಂಚ ಮಲ್ಪುವ. ಆ ಪುಂಚದ ಸಂಪುಡು ನಾಗೆ ಬದುಕುಂಡು. ನಾಗೆ ಪರಪಿ ಜಾಗೆ ಪಂಡಲ ಬೂಮಿದ ಅಡಿತ ವಸರ್ ಪೋಪಿ ಜಾಗೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅಂಚಾದ್ ವಸರ್ ಪರಿಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆಂದ್ರ್ ದಿಕ್ಕೆಲಾವಡ್, ತಂಡಾಸಾವಡ್, ಇಲ್ಲದ ತಲಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ನಾಗೆಲ ಮಣ್ಣ್ ಡೇ ಪುಟ್ಟುದು ಮಣ್ಣ್ ಡೇ ಕರದ್ ಪೋಪುನವು. ನರಮಾನಿಲ ಅಂಚನೆ. ನರಮಾನಿ ಉಡಲ್ ದ ಒಪ್ಪಿತೊಗಾದ್(ಮನ ಶಾಂತಿ), ಸರ್ರೊದ ಸುದ್ದೊಗಾದ್ ಮೀದ್ ಆರಾಧನೆ ಸುರುಮಲ್ತೆಂಡ ನಾಗೆ ದಾಲ ಈ ಕಿರಮೊನು ದೀವೊನ್ನವು ನಂಕೋಲ್ಲ ತೆರಿಯುಜಿ. 

ಏಪೊಲಾ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಿರ್ಕುಲು ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗ್ ಪೋನಗ ಅಕುಲು ನಾಗ ದೋಸ ಉಂಡು.ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವೊಡು ಪನ್ನಗ ಬಡಪೊತ್ತುದ ಸಂಸಾರ ಒತ್ತೊನುಂಡು.ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕುಲು ,ನಿಕುಲು ಬನ ಕಡ್ಪೊಡು,ನಾಗಗ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಡು,ಗುಂಡ ಕಟ್ಟೊಡು,ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು.ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ್ ಪೋಡಿಪಾವೆರ್. ನಾಗ ಮಂಡಲೊಗು ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೋಜುನ ನಾಗಮಂಡಲದ ದೊಂಪ,ನಾಗಪಾತ್ರಿ,ವೈದ್ಯೆರ್ ಆವೊಡುಂದು ಪಂಡ್ ದ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಯೆ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತುದು ಪೋಪೆ,ಬತ್ತ್ ನಾಯನ,ಒತ್ತು ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಏರೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು.ನಮ್ಮ ಜಾಗೆದ ನಾಗ ಬನೊನು ಕಡ್ಪಾದ್,ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಮರಿಕುಲೆಗ್ ಬದ್ ಕೆರಾವಂದಿಲೆಕ ನಮನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನರಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲ.ಬೂಮಿದ ಅದಿಕಾರದ ನಾಗಗ್ ಮೂಲ ತಾನೊಗು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪೇರ್,ಬೊಂಡನೀರ್ ಕೊರ್ಂಡ ಯಾವು.ಬೋಡಂಡ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾಲೆ.ನಾಗೆ ತನು ಆಪುನೊಟ್ಟುಗು ನಮನ್ಲ ತಂಪುಡು ದೀಪೆ.ಅಂಚಾವೊಡಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆದ ಬದಲ್ ಬನ ಒರಿಯೊಡು

######################################

No comments:

Post a Comment