Wednesday, 8 February 2012

ದೈವಾರಾಧನೆದ ತುಳುನಾಡ್

                                                                                                                                                                                                                  ತುಳುನಾಡ್ ಮೂಡಾಯಿ,ಪದ್ದೆಯಿ,ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕೈ ಮಾತ ಸುತ್ತೊದ್ಲ ತುಳುವೆರೆನ್ ಮೊಕೆಡೆ ತಾನ್ಕುನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕ್ತ್ರಿತಿ ಸಿರಿತ ಮತ್ತೆಲ್..( ಮೂಲು ಲೇಖನ ತುಳುಟು ಬರೆನಗ ಡ ತ ಬದಲಾದ ದ,ಟ ತ ಬದಲಾದ ತ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು .ದಯದೀದ್ ಸರಿಮಲ್ತೊಂದು ಓದಲೇ .)ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನೆ ಮತ್ತೆಲಾದ್ ಪಡೇಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ತೆರ್ನ್ದೆ ಪನೋಡು.ಅಂಚನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ತುಳುಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿ ನಂಬಿಕೆ ,ಆಚರಣೆ,ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪಾದ ಜನಪದ ನಮ್ಬಿಕೆದೆ ಉಂಥ್ಡ್ನ್ದ್.ಪುತ್ತುನ ಬಾಲೆಡ್ ದ್ ತೈಪಿನ ಜೀವ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆದುಂಡು.ತುಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ್ ಜೀವ ಪೋಇನೆದ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ತಟ್ಟಿದ ದೀದ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಪಾಂಡಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ತೆರಿವತ್ತೇ .ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ್ ಪುಟ್ಟನ ಮದಿಮಲ್ ಪೊನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಗಥ್ ಅವ್ಲು ತೊಜಿದ್ ಬರು .ಪೂರ ಅಲ್ತ ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಷ್ಟಿದ ಸಂಕೇತ ಆದುಪ್ಪುಂದು .ತರೆಕ್ ದೀಪಿನ ರದ್ದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ,ಒಂಜಿ ಯೆಯ್ಪಂಜಿದ ಮುಳ್ಳು ಆನನ ಸಂಕೇತ ಅಂದ .ಇಡಿ ಪಿನ್ಗಾರೋನು ಕನತ್ದ್ ಪೊನ್ನನ ತರೆತ್ ಪುದಪುನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಚಿಂತನೆ ಶೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯೋನು ತೊಜಪಾವುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನು ತುತ್ತುನ ಸೀರೆ ಪಚೆ ,ಕಾಜಿ ಪಚೆ ಉಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನ್ ಬಿಬಿಸಾವುಂಡು.ಕಂಡ,ಪಚೆ ಪಜಿರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಕೇತ .ಅಂಚನೆ ಪೋನ್ನುಲ .ನಾನಾ ಕಂಬಳ ,ಉಂಡುಳ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆಚರನೆನೆ ದೆರ್ತ್ ತೊಜಪಾವುಂಡು .ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡನ ಪೀಟಿಕೆ ಈತ್ ಯಾವು .ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ ಪಂರೆ ಪಿದಾಡ್ ದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ ದ ದೈವ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ .   ತುಳುನಾಡ್ ದುಪ್ಪುನಾತ್ ದೈವೊಳು ಜಗತ್ದ ವಾ ಭಾಗೊದ್ಲ ಉಪ್ಪಯ .ನಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆನ್ಲ ಇಸ್ವಾಸೋದು ನಮ್ಬುನ ,ಕಾಲ್ ಪಾಡ್ ದ್ ,ಪೂ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ನಮ್ಬುನಕುಲು.ಅನ್ಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ .ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಶ್ರೀಷ್ಟಿಲ ಆವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋದು ದೇವೆರೆಗ್ ಪ್ರತಿಯಾದ್  ದೈವೊಳು ಬತ್ತ ,ವಿರೋಧ ಆದ್ ಅತ್ತ್.ಉತಾರ್ನೆಗ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ್ ದಾಂಡ ವಿಷ್ಣು ನ ಬದಲಾದ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಲೆಥ,ವರಾಹನ ಬದಲಾದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾಲತ ,ದುರ್ಗದೆವಿನ ಬದಲಾದ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಲೇತಾ.ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವಿವರ ,ದೈವದ ಪುದರ್ ಸೇರೊಂದು ಪೊಪುಂಡು.ಅಂದ ದೇವೆರಾವದ್,ದೈವೊಲಾವಡ್ ಧರ್ಮರಕ್ಷನೆನೆ ಮಲ್ಪುವ .ಆನ ದೈವದಲೆಕನೆ ಪೊನ್ನ ದೈವೊಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲ.ಕೆಲವು ದೈವೊಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡೆ ಪುತ್ತುದು ಸಮಜೋದು ಆಯಿನ ಅನ್ಯಾಯೋನು ಎದುರ್ಸೆರಾವಂದೆ ಮಾಯೋಕದ ಕೈ ಸೇರ್ದ್ ದೈವೊಲಾತ.ಅವೇಕ್ ಎದ್ದೆ ಉತಾರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ,ಕೊರಗ ತಣಿಯೆ .ಉಂದು ನಿಜವಾದಲ ತುಳುನಾಡ್ ಡೆ ಪುತ್ತುದು ದೈವೊಲಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಮೂರ್ತಿಲು .ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ವೇಷ ಭೂಶನಳ ಯಾನ್ ಎಕಾದೆ ಪನ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿತಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತ್ದುಪ್ಪುಂದು,ಅಕ್ಲೇನ್ ವ್ರಿತ್ತಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತ್ದುಪ್ಪುಂಡು.ಅಕ್ಲ್ ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಿನಕ್ಲು.ಅಕ್ಲೆನ ಮೊನೆ ವರ್ಣನೆದ ಚುಕ್ಕಿಲ ಆ ಕಲ್ಲ್ಗ್ ಅಚಿ ಪಾಡುನ ಕಿರಮೊನೆ ತೊಜಪಾವುಂಡು .ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೊಗ ಆವಡ್ ಅಣಿ ಆವಡ್ ,ತಾರೆದ ತಿರಿ,ಬಾರೆದಂಟ್,ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿತಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆದ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಮರಕ್ ಕಟ್ಟುನ ವಸ್ತುಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಕೇತೊನೆ ತೊಜಪಾವುಂಡು .
                                              ತುಳುತ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಬ್ದ ತೆರಿಯೋದಂಡ ನಮ ಪರವೆರನ ,ಪಂಬದೆರ್ನ ಕೈತದೆ ಪೋವೋದು .ದೈವದ ನಿಜವಾಯಿನ ನುದಿತ್ ತುಳು ಎಡ್ ಡೆ  ಪದೊಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ .ಬೊಂತೆ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಡ್ ಬತ್ಹ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೇ  ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪದೆವೊಂದುಂಡು,ಕಾರ್ನಿಕ ತೊಜಾವೊಂದುಂಡು.ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ,  ಅವ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಲಿ,ಕುಮಾರೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ,ಸಿರಿ ಕಂದನಿಯನ ಅನ್ಯಾಯೋನು ತೋಡು ಸಹಿಸಂದೆ ಮಾಯೋಕಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಯೇತೋ ಪೋನ್ನುಲೆನ ಮಯಿಟ್ ಬರ್ಪಾಲ್ .ಮೂಲು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿನಕುಲ್ಲಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ .ಅಂದ ಮೂಲು ಸಿರಿ ಮೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆದ ಕೆನ್ಲೆ .ಅಕ್ಲ್ ದಾದಾನ್ಡಲ ಕುಟುಂಬದ ತೊಂದರೆದುಪ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚಾಂಡ ದೈವೊಳು ಸಮಾಜೋಡಿತ್ತದ್ ಸಮಾಜದ ಬೇನೆ ಬೆಂಗ್ ಮದಪಾವುನ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ ಮಲ್ಲಂದ್ ತೆರಿವತ್ತೇ ?.ಒವ್ವೆ ದೈವ ಆವಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸದ ಭಾವನೆದೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ .ಅವು ಬುದ್ ದು ದೈವೊಳು ಒಳ್ಲ ಉಪ್ಪಯ .ತುಳುಬಸೆದ ಏರ್ತೆ ತೂವೊದಂಡ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಗ ಅವೆತ ಯೆದುರುನ್ತುದುಪ್ಪೋದು .ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಿನ್ ನಾಶ  ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅವೆನ್ ದೆವೆರೆ ರೂಪೋದು ,ಬೆಮ್ಮೆರೆ ರೂಪೋದು ತೂಯಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಬುದಾಕುಲು.ಉತಾರ್ನೆಗ್ ನಾಗರ ಉಚು ದೋಸ ಮಲ್ಪುಂದು ಪಂದಾನಗ ಅವೆನ್ ನಗಬೇಮ್ಮೆರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಊರುಗೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದ ಜನ ಸೈನಾಗ  ಆ ಸೀಕ್ನ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಆದ್ ತೂಯೇರ್ ..ಅಂಚನೆ ದೈವೊದೊತ್ತಿಗೆಲ ಉಗ್ರ ಪ್ರಾನಿಲೆನ ಬೇರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯೇರ್ .ಉತಾರ್ನೆಗ್ ಪಿಲಿ-ಚಾಮುಂಡಿ,ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ವ್ಯಾಗ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚ .ದೈವೊಗು ಜಾತಿ ,ಊರುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪುದರ್ಲಾ ದೀಯೇರ್ .ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ವೊವ್ವೆ ದೈವ ಆವಡ್ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಜನಪದ ಚಿಂಥನೆದ ರೂಪೋಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ .
                     ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಕಾಲೋಡೆ ಪುಟ್ಟನಿ ಈ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ .ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ನಿಜ ಜೀವನೋದು ಎದುರ್ಸಾಯೇರೆ ಆವಂದೆ ಅವೆನ್ ದೈವದ ,ಶಕ್ತಿದ ರೂಪೋದು ಎದುರ್ಸಾಯೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಿರಾಕ್ದ ತುಳುವೆರ್ .ದೆವೆರೆ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಗ್ ಪ್ರತಿಯಾದ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ನಿಜ
ಜೀವನೋದು ಪೋದ್ ತದ್ ,ದರ್ಶನೋದು ಪೋದಿಪಾದ್  ದೈವದ ರೂಪೋಡು ಸಮಾಜದ ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೆರ್.ಇನ್ಚಾದೆ ಕೆಲವು ದೈವದ ಬಾಸೆದ ಸಬ್ದೊಲೆದ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.ನಮ ಪೂರ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪ .ಅಂದ ದೈವೊಳು ಪಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪುವ ,ಮುಕ್ಕುವ .ಮೂಲೆ ವಾಸ್ತವತೆ ತೆರಿಯು .ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಪೋರಿನ್ ಮುಕಕ್ ಮುಕ್ಕ್ದ್ ದಕ್ಕುವೆ ,ಕೋರಿದ ನಾಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ದ್ ಜುಮ್ಬುದು ದಕ್ಕ್ವೆ ,ಬೋಂಡ ಒಂತೊಂತೆ ಪರದ ದಕ್ಕುವೆ .ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಆಯನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬದಪಥ್ದ್ ಆಯಗ್ ಉಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕ್ದುಪ್ಪುಜಿ .ಅವೆಕಾದ್ ಇನ್ಚ್ಹಾನ್ಡಲ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್  ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಲೈತ್ ಲೈಥ್ದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾದ್ವೇರ್ ಪಂಡ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನ್ ದೈವದ ರೂಪೋಡು ಎದುರ್ಸಾವೆರ್ನ್ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು .ಇಂಚ ಎದುರಿಸಾನಗ ಕಾರ್ನಿಕ ಪಂಪಿ ತರೆಕರ್ಚಿ ಎದ್ದೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಂದು .ದಾದನೆ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನದ ದಿವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲನೆ ಆದುಂಡು.
               ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಡ್ ಪ್ರೇತ ,ಭೂತ ,ದೈವೊಳು ತೊಜಿದ್ ಬರಪ .ಅಂದ ದೈವದೆವೆರ್ನ್ದೆ ಪನ್ನಗ ದೆವೆರೆನಾತೆ ಮರ್ಯಾದಿ ನಮ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ .ಎವೆರೆ ಗುಡಿ ಕತ್ತಾಯಿಲೇಕ,ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಲೇಕ ದೈವೊಗ್ಲ ನಡತೊನ್ಬ.ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ .ದೆವೆರೆನ ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು,ಕ್ಷೆತ್ರಪಾಳಕೆರೆ ಈ ದೈವೊಲು.ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಇತ್ಹ್ಲೆಕನೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವೊಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪುವ .ದೆವೆರೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆವೆರೆ ಅನುಯಾಯಿಲು,ದೆವೆರೆ ಬಂಟರ್ ಈ ದೈವೊಲು .ದೇವೆರೆಗ್ ವರ್ಸೋಗೊರ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ಹ್ಲೆಕನೆ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ವಲಸರಿ ,ನೇಮ ,ಕೊಳ ,ತಂಬಿಲ ,ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು.ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆಗ್  ಮೇಲ್ದ್ ಆವಾಹನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅದೇಗೆ ಸೀಮಿತ ಉಂದೆನ್ ಕೊಲಂದ್ ಪನ್ಪ..ಪ್ರಕ್ರಿತಿಡ್ತಿಕ್ಕುನ ಒಲಿಮದಲ್ ,ತಿರಿ ಕತ್ತೊಂದು ,ಅವೇಕ್ ಸಮನಾಯಿನ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಪಾಡೊಂದು ಮೇಲ್ಗ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ,ನಲ್ತೊಂದು,ಅವೆತನೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ದ್ ಬೊಲ್ಪು ಮುತ್ತ ನದಪುನವೇ ದೈವದ ಕೊಳ .ಉಂದೊಂಜಿ ನದಾವಲಿದಲೇಕ ನದತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ,ವಂಶಪಾರಮ್ಪರ್ಯವಾದ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು .
                 ದೈವೊಲು ದೆವೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ .ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಅಂದ ದೈವೊಲು ಆ ಸೂತ್ರದಾರಿನ ಪಾತ್ರೋಲುಂದು ಪನೋಲಿ ..ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೆದುಳುದು ೭೨,೦೦೦ ನರತಂತುಲು ಉಲ್ಲ .ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ದ್,ಶರೀರೋದು ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ರೋಲು ಉಲ್ಲ .ಉಂದೆನ್ ಕಾಲಾತೀತ ಚಕ್ಕ್ರೋಳುಂದು ಪನ್ಪ .ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆಲ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂದು .ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಾನಾ ದುಮ್ಬಾಪುನ ಇಚಾರೋ ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ್ ಆ ಘಟನೆ ನದಪುನಗ ಯಾನ್  ಉಂದೆನ್ ಒಳಾ ತೂತೆಂದ್ ಗೆರೆಪ್ವೆರ್ .ಅಂದ ಆಕಳು ಅವೆನ್ ಯೇತೋ ದುಂಬು ಕನೋತು ತೂದುಪ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚನೆ ದೈವೊಲ್ಲ .ಅವೇಕ್ ದರ್ಶನದ ಘಳಿಗೆ ಕಾಳೋದು ಕಾಲಾತೀತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾಪುಂದು .ಆ ಸಮಯೋದು ಅವು ಈ ದುಮ್ಬುದೆನ್ ,ನಾನಾ ನದಪಿನೇನ್ ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು .ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಶುದ್ದೊದುಪ್ಪೋದಾಪುಂಡು.ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ನಡೆತುಂತುದು ದೈವದ ಮೂರ್ತಿದೆದುರು ,ಪಾಪೆದೆದುರು ,ಮಣಿಮಂಚವುದೆದುರು ಉಂಟುದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ,ಎನ್ನ ಮೇಲ್ದ್ ಬಥ್ದ್ ,ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ದ್ ಸತ್ಯದ ಪತೆರೋನೆ ಕೊರ್ಪಾಲಂದ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಎಣ್ಣೆ ,ಆರತಿ ದೆತೊಂದು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆ .ಅವೇಕ್ ಪೂರಕವಾದ್ ಪಾಡ್ ದನ ಸಂಧಿದ ಸೇವೆಲ ನಡಪುಂಡು .ಯೇರ್ನ ಮೇಲೆದ್ಲ  ದೇವೆರ್ ಬರ್ಪುನೇನ್ ವಾ ಧರ್ಮ ಶಸ್ತ್ರೋಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ.ಅಂದ ಭೂತ ದೈವೊಳು ನರಮಾನ್ಯನ ಮೇಲೆಗ್ ಆವಾಹನೆಯಾಪುನೇನ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಪಂಪುಂದು .ದೈವ ದೆವೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ .ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊಗು ,ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುತುಮ್ಬೋಗು ಒಂಜೋನ್ಜಿ ದೈವೊಳುಪ್ಪುವ .ದೆವೆರೆನ್ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವನೋ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಳ ನಡಪುಂಡು.ಭೂತ,ದೈವದ ಸನ್ನಿದಾನೋದು ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ನಡೆತುಂತುದುಎನ್ನ ಮಿಥ್ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ  ಆವಾಹನೆಯಾದ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಆದ್ ಬೆಳಗಾದ್ ಕೊರುಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ .ಅಪಗ ಆಯನ ಮನಸಸ್ ಬಿರಿಯೊಂದು,ಅರಲೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ..ಆಯನ ಮನಸಸ್ ನಡೆತ ಸನ್ನಿದಾನೋದು ಸುತ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂದು . ಅನುರೂಪಿ ಮನಸಸ್  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ದೆತೊಂದು .ಆಯನ ಬುದ್ದಿ ಸ್ತಿಮಿತ ತತ್ತ್ದ್  ಜನ ಕೆನುನ ಮಾತ್ರ ಆಯಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ..ಆಯನ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಾಯೋದುಪ್ಪುನಗ ,ಆಯೇ ಈ ಸನ್ನಿದಾನೋದು ಶೂನ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಒಂಜರ್ಧ ಘಳಿಗೆ ಆಯನ ಮಇಕ್ ಆವಾಹನೆಯಾಪುಂದು .ಆ ಸಮಯೋದು ಆಯಗ್ ಡಾಲಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ .ಆಯೆ ದಾದ ಪಂದಳ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ದೈವದ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.ಅಪಗ ದುಮ್ಬಾಯಿನೇನ್ ಪನ್ದೆಂದ ಅವು ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು .ನಾನಾ ದುಮ್ಬಾಪುನೇನ್ ಪನ್ದೆಂದ ಅವಳ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು .ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಹನೆಯಾಪುನೆಕ್ ದುಮ್ಬಾವಾದ್,ಬೋಕ್ಕಾವಾದ್ ಅವು ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ .ಅವ್ಳು ನಮ್ಮ ದೈವಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಆತೆ .ಭೂತೊಗು ವರ್ಸೋಗೊರ ಕರ್ತೊಂಲೆಕನೆ ತುಂಡು ಭೂತೊಗ್ಲ ಕರಿಪುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು .ವಿಜ್ಞಾನ ದೈವ,ಭೂತೋನು ಒಪ್ಪಿಜಿನ್ದಲ ವಿಜ್ನಾನೋನು ಮೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತುದುಂದು ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ .ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ್ ಸೇರಿಗೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಂದೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನ್ ಒರಿಪೋದಾಯಿನ ,ನಮ್ಮ ದುಮ್ಬುದ ಪೀಲಿಗೆಗ್ ತುಳು ಒರಿಪೋದಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು.ನಮ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ,ಜನಪದಕಲೆ ,ಒಟ್ಟಾರೆ "ತುಳು ಒರಿಪುಗ ".

Sunday, 5 February 2012

ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರುವ ಸಾಲೆತ್ತೂರು
      ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದೇ ಗುರಿತಿಸಲ್ಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೊಲನಾಡು ಎಂಬ ಊರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ .ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಕೊಲನಾಡು ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ .೨ ಪಂಚಯತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿನ ಜನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು .ಆದರೆ ಕೊಲ್ನದು ಪಂಚಯತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಡುವೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ .                                                                      ಯಾವುದೇ ಊರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗಲೂ ಆ ಊರಿನ ಕೆನ್ದ್ರಭಾಗವನ್ನು,ದೊಡ್ದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಕ್ರಮ,ರೂಡ್ಡಿ.ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ .ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಸಲೆತ್ತೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಲನಾಡು ಎಂದೇ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ಒಂದೇ ಸೂರಿನದಿಯ ೨ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಗೌಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗಲು ಕೊಲನಾಡು ಎಂದೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ,ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಊರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?.ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? .ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕೊಲನಾಡು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಜನರೂ ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನು ವಿನಃ ಕೊಲ್ನಾದನ್ನಲ್ಲ .ಬಿ .ಯಸ್ .ಸಾಲೆತೊರೆ  ಯವರಂಥಹ  ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಜ್ನರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿನ  ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು  ಪಂಚಾಯತ್ನ ನಾಮ ಫಲಕದಲ್ಲೇ ಗೌಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ .ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಬರೆಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರ ಜೊತೆಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಕೊಲ್ನಾದನ್ನಲ್ಲ 

.ಉದಾಹರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ -ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂದೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ .ಅವರ ಸ್ಥಳ ಸಾಲೆತ್ತೂರು 

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಪತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಂಡಿಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ .ಮೂಲಭೂತ ಸವ್ಕರ್ಯವನ್ನೋದಗಿಸುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕು ,ಶಾಲೆ ,ಜನರ ಆರಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ,ಮಸೀದಿ ,ಇಗರ್ಜಿ ಇರುವುದು ಸಾಲೆತ್ತೂರಲ್ಲೇ ..ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ? .ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನ ,ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದೀಲ .ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು .ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಸಾಲೆತ್ತೊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಹಾಡು ಹೋದರು ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದಿದೆ .ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲವ? .ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ .                                                                                                                                                                 ಈ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿತ್ತು .ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನನುಕೂಳವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು .ಆದರೆ ಕೊಲನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ,ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನು ಗೌಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯೇ? .ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಕೊಲನಾಡು ಪಂಚಾತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ .ಇಲ್ಲೇನಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾಡುವುದು .ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆನ್ದ್ರಬಿನ್ಧು ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಊರುಗಲಿಗೆಸಾಲೆತ್ತೂರೆ ಕೆನ್ದ್ರಬಿನ್ಧು ,ಕೊಲನಾಡು ಅಲ್ಲ.ಕೊಲನಾಡು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ .೨ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತ್ರ ನಮಫಳಕದಲ್ಲಿದೆ,ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಗ್ರಮಪಂಚಯತ್ನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.ಅಂಚೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು,ಶಾಲೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು,ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂಬ ಮೂಲ ಸವ್ಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳೇ ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ?.ಊರಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಆಓರಿಗೊನ್ದುಗ್ರಾಮ ,ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ಇರುತ್ತದೆ .ಆದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಊರಿಗೆ ೨ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ .ಸಾಲೆತ್ತೂರಿನ ಹೆಚ್ಹಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್,ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಲೆತ್ತೋರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೋಜಳುನ್ತುಮಾಡಿದೆ.
              ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕು ,ಸರಕಾರೀ ಹಿರಿಯ,ಪ್ರವ್ದ ಶ್ಲೆಗಳು,ಅನ್ಚೆಕಚೆರಿಗಲೆಂಬ ಸರಕಾರೀ ಸಾಮ್ಯದ ಕಚೇರಿಗಳೇ ಸಾಲೆತ್ತೊರಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾಕೆ ನಗಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ?.ನಮ್ಮ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಿರೋನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಅನಿಸೋಲ್ವೆ?.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಆತನ /ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ,ಸ್ಥಳ ,ಊರು,ಗ್ರಾಮ,ಅಂಚೆ,ತಾಲೂಕು ,ಜಿಲ್ಲೆ,ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯುವುದು ರೂಡ್ಡಿ .ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಊರಿಗೆ ,ಅಂಚೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ .ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊರ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಲೆತ್ತೊರಿಗೆಯೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ವಿನಃ ಕೊಲ್ನಾದಿಗಲ್ಲ .ಕೊಲ್ನದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ಎಂದಿರುವಂತೆ -ಸಾಲೆತ್ತೂರು -ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಪಂಚಾಯತು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ .ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡೂ ಪಂಚಾಯಟ್ಗಲಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ .ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ೨ ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾರೆ .ಇಲ್ಲಿ ೨ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತುಗಳನ್ನು ಏಕರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕಿದೆ.ಕೊಲನಾಡು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ       ಸಿಗುತ್ತದೆ .ಆದರೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ?. ಕೊಲನಾಡು  ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಲಿದ್ದಿದ್ದರು ಕೊಲ್ನಾಡು ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ .ಆದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ .ಇದರ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ .
               ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ತನ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲೆತ್ತೋರು ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಫಲಕ ಇದೆ .ಆದರೆ ಕೊಲ್ನದಿಗೆ ಎಂಬ ಫಲಕ ಇಲ್ಲ.ನಾವು ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು ನಾವು  ಸಾಲೆತ್ತೂರಿನವರೆಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು .ಮನ್ಚಿಯಿಂದ ಈಚೆ , ಮೆದುವಿನಿಂದ ಈಚೆ , ಕಾಡು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಈಚೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿಗೆನ್ದೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಕೊಲ್ನಾದಿಗೆಂದು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ . ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಲೆತ್ತೂರನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ? . ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ , ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ , ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ , ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶಾಲಾ ವಿಧ್ಯರ್ಥಿಗಳಗಲಿ , ಯುವಕ ಯುವತಿ ಮಂದಳಗಳಗಲಿ ಊರ ಹೆಸರನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿನ ತಂದಗಲೆನ್ನ್ದೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಕೊಲ್ನದಿಗರೆಂದಲ್ಲ .ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಿಗೂ . ಆದರೆ ಜನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಊರ ಹೆಸರನ್ನೇ ವಿನಃ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲ .ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಪದಂತಾಗಿದೆ .ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿಗಿಂತ ಕೊಲ್ನಾದೆ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ .ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ,ಖಾಸಗಿ ,ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಲ್ಲಿನ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ .                                                                                                                                            ಕೊಲನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವ್ರಿದ್ದಿಯ ನಾಮಫಲಕವಿದೆ.ಅಂತೆಯೇ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನಾಮ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಗಾಂಧೀ ಗ್ರಾಮ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ .ಆದರೆ ಅಭಿವ್ರಿದ್ದಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸಲೆತ್ತೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಗಣ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು .ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನೂ ಸರಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಯಾ ಫಲಾನುಭಾವಿಯ ಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವನ ಆಧ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ .
                      ಪ್ರಧಾನ ಊರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಊರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ .ಕಂಕನಾಡಿ- ಮಂಗಳೂರು  , ಯೆಯ್ಯಡಿ- ಮಂಗಳೂರು , ಅದ್ಯಾರು - ಮಂಗಳೂರು  ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ .ದರ್ಬೆ- ಪುತ್ತೂರು , ಕಲಲಾರೆ - ಪುತ್ತೂರು , ಬೊಳುವಾರು - ಪುತ್ತೂರು , ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ . ಅಂತೆಯೇ ಚನ್ದಳಿಕೆ - ವಿಟ್ಲ , ಮಂಗಿಲ ಪದವ್ - ವಿಟ್ಲ , ನೆತ್ತೆರ್ ಕೆರೆ - ವಿಟ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಊರುಗಳನ್ನು   ಹೊಂದಿದ್ದರೂ  ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ . ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ?.ಮೆದು -ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಪಾಲ್ತಾಜೆ -ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ತಿರುವಾಜೆ -ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಅಗರಿ -ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಕಟ್ಟತ್ತಿಲ-ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಪುದ್ದೊಟ್ಟು-ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಕೋಕಳ -ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಕಾಡುಮಟ-ಸಾಲೆತ್ತೂರು ,ಕುಲಾಳು -ಸಾಲೆತ್ತೂರು --ಹೀಗೆ ಹೆಸರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ?.ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇತ್ತ ಹರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು .ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳೂ ಈ ಕಡೆ ಗಮಿನಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು .ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯರಹಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಸಲ್ಲುವ ದೊಡ್ಡ ಗವ್ರವ .ನಮ್ಮ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿನ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ .ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರಿಕ,ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಧಿಯ ,ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೆಲೆಯ ಸಾಲೆತ್ತ್ತೂರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯದ ಆಸೆ .