Monday, 15 February 2021

ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾದನೆ ಎಸಲ್_,2

               ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ - ಎಸಲ್ 2

    


   ನಾಗೆ ನಾಗರಪಮಚೆಮಿದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆದ ಪಿರವುಲ ಉಲ್ಲೆ.ಆಟಿಡ್ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ ಉಂತ್ಂಡಲ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಂದ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅತ್ತ್ಂಡಲ ನಮ್ಮವುಂದೆನ್ನಿದ್ ಬನತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಕುಟುಮದ ಮೂಲ ಬನೊಕು ಪೋದು  ಪೇರ್ ಮೈಪುವೆರ್.ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಜೀವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಾಗ ನಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪುಂಡು.ಬೂಮಿದ ಮಾತಾ ಸಗ್ತಿಲೆಗ್ ನಾಗೆ ಮೂಲ ಸಗ್ತಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಮೈಲೆ ಆನಗ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜುವೆ.ನಾಗೆ ಬನ,ಅರಸು ನಿಧಿ,ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಕಾಪುನತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತಾನ ಒದಗಾವೆ.


     ನಾಗೆ ಬಾಕಿ ಉಚ್ಚು ಪೆರಣಿಲೆರ್ದ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈತಡೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಬರ್ಪೆ. ಆಂಡ ನಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಗ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ, ಮಾರಾಜೆ ಬತ್ತುಂಡ ಕುರ್ದಿ ನೀರ್ ತಲ್ತುದ್ ಗಿಡೆತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ತಿಕ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬನ ಇಜ್ಜಿ. ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಬದ್ ಕೆರೆ ಅವೆಕ್ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಗ ಸಾದಿಡ್ ದಾದೆತಾಂಡಲ ಅಡಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಸೈಪ. ಅವೆತ ದೋಸ ನಮಕೆ. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಂದ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಾಯಿನಕುಲು ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆ ಪೋನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರ ಬತ್ತುಂಡ ನಾಗ ದೋಸೊರ್ದು ಅಂಚಾಂಡುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೈಕಾರ್ದ ಬಿರೆಲ್ದಿಡೆ ಪುರಿನಂಜಿ ತಿಂದುಂಡಲ ನಾಗ ದೋಸಗೆ, ಬಸಳೆದ ದೊಂಪ, ಬಾರೆದ ದೈ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಇತ್ತುಂಡ ನಾಗಬೀದಿಂದ್ ಪೋಡಿಪಾವೆರ್. ನರಮಾನ್ಯನ ನಿರೆಲ್ ಉಚ್ಚುದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ದೋಸಂದ್ ಪೋಡಿಪಾವೆರ್. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಎಚ್ಚ ಪೊಂಜನಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಗ ಕಂಡದ ಪುಣಿ ಬರಿತ ನಾಗಗ್ ನಿರೆಲ್ ಬೂರಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದ್. ಅವೆಟ್ ದೋಷಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಪಂಡೆರುಂದ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಮರಿಕುಲು ಸಂತಾನೊಗಾದ್ ಕೂಡೊಂದಿಪ್ಪುನೆನ್ ತೂಂಡ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ. ಅಪಗ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿತ ಮಂಡಲೊಡಾವಡ್, ನಾಗ ಮಂಡಲೊಡಾವಡ್ ಸಂತಾನೊಗಾದ್ ಕೂಡುನ ನಾಗನಕ್ಲೆನ ಒರುನು ದಾಯೆ ಬುಡ್ಪಾವೊಡ್? ನಾಗೆ ತುಚ್ಚುನವು ಬಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಗನ ಬೀಲೊಗು ದೊಂಕುದ್ ಪೋಂಡ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಚ್ಚು ವಿನಃ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರಿ ಕೊಡಪಂದ್. ಅವು ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಅಪ್ರೂಪ. ನಾಗಗ್ ಪಗೆ ದೀಡೊನ್ರೆ ಅವೆಕ್ ಮೆದುಳುಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಸಬ್ದ ಕೇನೆರೆ ಕೆಬಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಪೇರ್ ಪರ್ಯೆರೆ ಇಡಿ ನಾಲಾಯಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಎಲಿ, ಪೆರ್ಗುಡೆ, ತೆತ್ತಿನವು ಇಡಿಯೇ ನಿಂಗುನಿ. ನಾಗನ ತೆತ್ತಿಗ್, ಸಂತಾನೊಗು ಬೇತೆ ಪೆರಣಿ, ಪಕ್ಕಿರ್ದ್ ಉಪದ್ರಾಪುಂಡುಂದಾನಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪ. ಅಂಚಾಂದ್ ನಾಗನ ತೆತ್ತಿನ್ ತೂಯೆರೆ ಅವು ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತಿಕ್ಕುನ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ನಾಗಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯಿಸಾತ್ ಗ್ ನರಮಾನಿ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಅವು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪ. ಅವು ಅವೆತ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲೆನಡೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆನವ್ಲು ದಾದನಾ ಅಶುದ್ಧ ಅತುಂಡ್, ಅವೆಕ್ ನಿಕುಲು ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡುದ್ ಪೋಡಿಪಾವೆರ್. ಇಂಚಿ ಪೂರ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡಿನಾಯೆ ದಂಟುದ್ ಬೂರ್ಯೆಡ ಅವು ನಾಗ ದೋಸೊಡು ಬೂರ್ನಿಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಇನಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ವಾಸುಕೀ ಸನ್ನಿದಿಂದ್ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗುಡಿಲ ಚಾವಡಿಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಅಡೆ ನಮ ಕೇನ್ರೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ಇಂಚಾವರೆ ನಾಗ ದೋಷ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮವ್ಲಾಂಡ ಕಡಮೆಡ್ ನಿಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಆಯನ್ ಒಪ್ಸಾವೆರ್. ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ನಾಗನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ವಾಸುಕೀ ನಗರಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಬೂಮಿದ ಪುದರ್ ಗ್ ನಾಗನ್ ವಾಸುಕಿಯಾದ್ ಸೇರ್ಸಾವೆರ್.

    


ನಾಗೆ ಮಣ್ಣ್ ದ, ಬೂಮಿದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ, ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಕಾಪಾದಿಪ್ಪುನಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ನೂದೆಕ್ ನೂದ್ ಸತ್ಯ. ನಾಗ ಪುಂಚದ ನಡುಟು ಕೊಂಡುದ್ಯ ಬೆಂದೆರ್ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ಂದ್ ಬಿರ್ಮೆರೆ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೊಂಡುದ್ಯ ಬೆಂದೆರ್ ಪಂಡ ಪುಂಚದ ನಡುಟು ಉದಿತೆರ್ಂದ್ ಅರ್ಥ. ನಾಗಗ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ಲ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಅವ್ಲವ್ಲು ನಾಗಂಡ ಪಂಡ ನಾಗನ ಕಂಡ (ಬೆನ್ನಿದ) ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆರ್ದ್ ನಾಗೆ ಬುಳೆನ್ ಕಾತೊಂತೆ. ಮರಿನ್ ಕೆರುಂಡ ಚರ್ಮ ಸಿರ್ಕುಲು ಬರ್ಪಂದ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನೊಂತೆರ್. ನಾಗೆ ಏಪಲ ಬೂಮಿಗ್, ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಹಾಳ್ ಬಯಕುಜೆ. ಬೇತೆ ಪಕ್ಕಿ, ಪೆರಣಿಲೆರ್ದ್ ಅವೆತ ತೆತ್ತಿ ದರಿಂಡ ನಮನವು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಮಯಕಾಪುಂಡುಂದ್ ಒರಿ ಉರಗತಜ್ಞೆರ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಮರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ದೀವೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮಂದ ದಾದಂದ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕೇರಳೊಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನವು ಅಪ್ರೂಪ. ಕಾಸ್ರೋಡುಡ್ದು ಅಂಚಿಗ್ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ನಾಗರ ಕೋಯಿಲ್ ಡ್ ತಮಿಳೆರ್ ವರ್ಸೊಗೊರ ನಾಗನ ಪಂಚದ ಕೈತಲ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪೆರ್. ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಚ್ಚು, ಎಲಿ, ಪಾಂತೆ, ತೆತ್ತಿನ್ ನಿಂಗುನ ನಾಗೆ ಓಲ್ಲಾ ಸೀಳ್ ನಾಲಾಯಿಡ್ ಪೇರ್ ಪರಂದ್, ಬೊಂಡ ಪರಂದ್. ಬುಳೆಸೆಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್, ಸಂತಾನದ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಗಾದ್ ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಬೆನ್ನಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಲವಂತಿಗೆದ ಮಣ್ಣ್ ನ್ ನಾಗೆ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬುದಿತ್ತೆರ್‌. ಗುತ್ತು, ಬೂಡುದ ಎದುರುದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಕೈತಲ್ ಬನ ಇಪ್ಪೆದ್ಂಡ್. ಕಂಡದ ನಡುಟು ಸಂಕಪಾಲೆ ಪೋಂಡ ಬುಳೆ ಎಚ್ಚಗೆ. ಕಂಡ ಕೋರಿದ ದಿನ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿನ ಮೂಜಿ ಕಡ್ಯೊ ದೀದ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುನ ಕಿರಮಲ ಉಂಡು. ನಾಗನ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ತುದ್ ಸಂತಾನೊಗಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಮುಟ್ಟುದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಚರ್ಮದ ಸಿರ್ಕ್ ಮಾಜಾಯೆರೆ ಬೂತಾಲ್ಯೊಡು, ನಾಗನ ಆರಾಧನೆದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಜನೊಕುಲು ಮಡತ್ತಾನ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ ನಕ್ಲು ಮಡೆಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪಯೆರ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಡೆಸ್ನಾನ ಉಂತುದುಂಡು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ನಾಗೆ ಆಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ನಾಗನ ಪುಂಚದ ಬರಿಟ್ ನೀರ ವಸರುಂಡುಂದು ತೆರಿನ ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರ್ ಆ ಪುಂಚದ ಕೈತಲೇ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ನಾಗೆ ಆವಡ್ ಒವ್ವೇ ಉಚ್ಚಾವಡ್ ಮಾಟೆ ಕೊರೆಯುಜಿ. ಪಾತಾಳೊರ್ದು ನೀರ್ ನ್ ನಾಗನಕ್ಲು ಬೂಮಿ ಒಟ್ಟೆ ಮಂತುದ್ ಕನತಂದ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚ ಪನ್ಪುನಿ? ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪನೆಲು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದೆ ಏರ್ಲಾ ಮನಿಪುಜೆರ್. ಎಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಮಲ್ತಿ ಮಾಟೆಡಾ, ಉದಲ್ ದ ಪುಂಚೊಡಾ ನಾಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ವಿನಃ ಅವು ಮಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜ. ಇನಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ದೋಷ ಬನ್ನಗ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಂದ್ ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ ಡೇ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಪೂಜೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಬನ ಕಡ್ಪುನಗ ನಾಗನ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಂಡುಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಾಗೆ ಬದುಕೊಂತುನ ಬನೊನು ಎಂಕ್ಲು ನಾಶ ಮಲ್ಪಾಯಂದ್ ಏರ್ಲಾ ಪಂಡುಜೆರ್. ನಾಗ ದೋಸಂದ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ನಾಯೆ ಕೊರ್ದು ಸೈತೆ. ತಿಂದ್ ನಾಯೆ ತಿಂದುದ್ ಸೈತೆ. ಇರ್ವೆರೆಗ್ಲಾ ಬನ ಕಡ್ಪಾದ್ ಬರ್ಕತಿಜ್ಜಿ. ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿಲಾಯಿನ ಪಕ್ಕಿದ, ಉಚ್ಚುದ ಪುಣ ಖಂಡಿತಾ ಏರೆಗ್ಲಾ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅವಗಡೊಡು ಸೈತ್ ನೆತ ಮಾತ್ರ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕು. ನಾಗ ಮುರಿ ದೀಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಶಿಲೆತ ಪೀಠ ಮಲ್ತ. ಸೂತಕದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ ನಿರೆಲ್ ನಾಗನ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ನಾಗ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡುಂದು ಪೋಡಿಕಟ್ಟಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಪಗ ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟುಗೇ ಬದುಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೇ? ಮೊಕ್ಲು ಪನ್ಲೆಕ ದೋಸ ಬರ್ರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಸುರಾಯಿನವಾ?. ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮೈತ್ ನ ಪೇರ್ ನ್ಲಾ ನಮಕ್ ಪರ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಗ್ತಿ ಉಂಡುಂದು, ಗಾಯೊದ ನಂಜಿ ದೂರಾಪುಂಡುಂದು ಮಂಜಲ್ ದ ಪೊಡಿನ್ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಜವಾದ್ ಭಸ್ಮನಾ, ಗಂಧನ ಕೊರೊಡಾಂಡ್. ನಾಗ ದೋಸಂದ್ ತುಳುವೆರೆನ್ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ಇಡೀ ಊರುಡೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಡ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳುನಾಡ ಆದಿ ಮೂಲಂದ್ ಪಂಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗೊರ ಪೋನಗನೇ ಉಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಗಗ್ ಲಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಂಡ ಇನಿ ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಗಗ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಸುರಾತುಂಡ್. ಇಸ ಇತ್ತ್ ನೇಟ ಮರಿತ ಪೋಡಿಗೆ, ಇಸ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆನೆ, ನಾಗೆ ನಾಗೆನೆ ಇಂಚಿ ಗಾದೆಲು ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಉಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಎರಿಯ ತರೆಕ್ಲೆಡ ಕೇನುಂಡ ಕುಟುಮದ ನಾಗನ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ದ ಅತ್ತ್ ಗೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಮದ ಮೂಲ ತೂಂಡ ಪತ್ತ್ ತರೆ ತರವಾಡ್ ಕರಿದುಪ್ಪುಜಿ. ಅವ್ಲು ಸೇರುನಕುಲು ಬಿರೆಲ್ದ ಲೆಕ್ಕದಕುಲು. ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮ, ಮಾಮಿ, ತಮ್ಮಲೆ, ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಎಚ್ಚಾಂಡ ಪಿಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜಿಡ್ದ್ ದುಂಬು ಪೋಪುಜಿ. ಈ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜಿರ್ದಂಚಿ ಜೀವದ ಕುಟುಮ ಅವೆನ್ ಕಡತ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು ಮೂಲ ಪಂಡ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಂದ್ ಒತ್ತೊನುಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲೊಗು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕುಟುಮದ ಬೂತಲಾ ಪಿರಾಕ್ ದ ಆದಿಪ್ಪಂದುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ಡ್ದ್ ಒಂಜೇ ಮೂಲ ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿತಲೆಕ ಒಂಜೇ ಬರಿಕ್ ಸಾರ ಮೂಲ ತಾನೊಲಿತ್ತುದಯೆಗೆ. ಪತ್ತ್ ಪದ್ರಾಡ್ ತರೆ ತರವಾಡ್ ದ ಪಿರ ಪಂಡ ಈತ್ ತರೆ ತರವಾಡ್ ಪಿರಾವುಡು ಈ ಮೂಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ಟುದುಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಮೂಲ ಇತ್ತುದುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಗು ಒಂಜೇ ಮೂಲ ಸಾನ ಇತ್ತುದು. ಇನಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಕುಟುಮದ ಬನೊಟು ಇನಿತಲೆಕ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನ ಸೇರೆರಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದ ಹಿರಿಯೆರ್ ಪೋದು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟ್ ದ್, ತನು ಮೈತುದ್ ಬತ್ತುದ್ ಪುರ್ಸಾದ ಪೆಟ್ಟೊಂತೆರ್. ಅಪ್ಪೆ ಪೋದು ಕರಿತ್ ದ್ ಬತ್ತುಂಡಲಾ ಯಾರೊಂತ್ತುಂಡುಗೆ. ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಳ್ಯಲ್ಲುಂದು ಬನೊಟು ಪೂರ ರಾಸಿ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಗ್ ದುಂಬು ಬಡಪತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಕಾಸ್ ದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜಾವುನನೇ ಆರಾಧನೆದ ತೂಕ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಇನಿ ಜನ ಸೇರಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಮಂಡೆ ಪಾಲ್ ದಿಂಡ್ ಪಾಲ್ ಪಂದ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುದ್ ಬನೊನು ಕಡ್ಪಾದ್ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಅನಗತ್ಯ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆನ್ ಮಲ್ಪಾದ್ ಅಡೆ ನಾಗನ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪೊಲೆನ್ ದೀಯ. ದುಂಬು ಕುಟುಮದ ಮೂಲೊಡು ನೂಲು ಪಾಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾಲಾಂಡ್. ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಗಾಳಿ, ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೆರೆ ಜಾಗೆ, ನಾಗಗ್ ಬದ್ ಕೆರೆ ಉದಲ್ದ ಸಂಪುದ ಪುಂಚ, ಬನೊಕ್ಲು ಉದ್ದೊಗು ಪದ್ ರ್ದ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮುಗಲ್ ನ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಈ ನಮುನೆದ ಪೂರ ಉಪಕಾರೊಲು ತಿಕ್ಕೊಂತ. ಬೇರ್ ಲ್ ಎಡೇನ ಪದ್ ರ್ದ್ ಬೇರ್ ಡ್ ಜತ್ತಿ ನೀರ್ ಬೂಮಿದ ವಸರ್ ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂತುಂಡು. ಐವ ಅಜಿಪ ನಮುನೆದ ದೈ ಮರೊಕ್ಲು, ಇರ್ವ ಮುಪ್ಪ ನಮೂನೆದ ಮರ್ದ್ ದ ದೈಕುಲು ಬನೊಟಿಪ್ಪೆದ. ನಾಗವೇದಿಕೆ, ನಾಗ ಗುಡಿ, ನಾಗ ಮಂದಿರ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಾಗಗ್ ಬದ್ ಕ್ ಕಟೊನ್ರೆ ಉಪ್ಪುನ ನಾಗ ಬನೊನು ನಾನಾಂಡಲ ಒರಿಪೊಡು. ಇನಿತ ನಾಗರಪಂಚಮಿಂದ್ ಪನ್ಪುನ ದಿನ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈ ಬನತ ಕೈತಲ್ ನಡುಂಡಲ ಬನ ನನೊರ ಲಕ್ಕುದುಂತೆರೆ ಯಾವು. ನಾಗರ್ದ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ಇಂಚ ಬನೊನು ಕುಡೊರ ಉಂಡು ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗ್ಲಾ ಉಪಕಾರ ಖಂಡಿತಾ ಉಂಡು. ನಾಗಗ್ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದ ವಿಧಿ ಪಂಡ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ. ದುಂಬು ಸೇಡಿ ಪೊಡಿಟ್ (60-70 ವರ್ಸದ ದುಂಬು) ಮಂಡಲ ಬರೆವೊಂತೆರ್ಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ನುಂಗಾಯಿನ ನೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಗಳಸೊಂತೆರ್. ಇತ್ತೆದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೊಡಿ ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡುಂಡನೇ ಕಿಂರ್ಬುಂಡು, ಬಂಜಿಗ್ ಗೆತೊಂಡ ಬಂಜಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಮಂಡಲೊನು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ತಿಕಿನ ಬಣ್ಣದ ಪೊಡಿಕ್ಲೆಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದ್ ಮಂಡಲದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೆರ್. ನಾಗ ಮಂಡಲದ ಬೊಳಿಯ ಪಂಬದ ವೈದ್ಯೆರ್ ಇನಿಲಾ ತಪ್ಪುದ ಪೊಡಿನೇ ಗಳಸ್ ನಗ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ದಾಯೆ ಪೇಂಟೆದ ರಂಗ್ ದ ಪೊಡಿ ಗಳಸುವೆರುಂದ್ ಅರ್ಥಾಪುಜಿ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆದಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಡ್ ನಾಗನ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಾಯಿನ, ನಾಶ ಆಯಿನ ತೋಜಿಂಡ್ ವಿನಃ ಬದ್ ಕೆರೆ ಇತ್ತ್ ನ ಬನ ತೊಜಂದೆ ಪೋಂಡು.ಆದಿವಾಸಿಲು ಮಲ್ತೊಂತಿ ಸರ್ಪಾರಾದನೆ೭-೮ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೊರ್ತುಗು ವೈದಿಕ ಆರಾದನೆಯಾದ್ ಬದಲಾಂಡ್.ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಶಾಸನದ ಆದಾರೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ನಾಗಾರಾದನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಪಡ್ಡೇಯಿ ಗಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡ್ ನಾಗಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನೆಲಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಬಾಕುಡೆರ್ ಸರ್ಪಾರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ಡ,ಮೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.ಕಾಡ್ಯನ/ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಇಸೊಕು ಅಕ್ಲ್ ಪೊಡಿದ್ ಅವೆನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್.ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆಲಾ ಅಂದ್,ಅಮ್ಮೆಲಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಿರಿಯಾ ಬಾಗೊನು ಪತ್ತುಲೆಕ ನಾಗನ ಕಿರಿಯಾ ಬಾಗೊನು ಪತ್ತುನವೇ ಸಾಗ್ಸಿ.ನಮ ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಯೆ ಆಯಿ ನಾಗನ್ ನಮ ಮದತ್ನೆರ್ದಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲೊಗಾದ್ ನಾಗ ಬನೊನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಂದ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪದ್  ಮರಿಕ್ಲು ಮಯಕಾಪುಲೆಕಾಂಡ್. 

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಾಷೆಡ್ ನಾಗ ಪಂಡ ನೀರ್ ದ ವಸರ್. ಒಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ದೋಸಂದ್ ನಮ ಪಂಡ ಒಡುನೇ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತುದ್ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತಲಿಗೆಡುಲ್ಲೆರ್. ನಾಗೆ ಪಂಡ ಬೂಮಿದ ಅಡಿತ ವಸರ್ ವಿನಃ ನಾಗ ಬೀದಿ ಪಂಡ ಬೂಮಿದಡಿತ ನೀರ್ ದ ಪರಿಪೇ ವಿನಃ ನಾಗೆ, ಉಚ್ಚತ್ತ್. ಬೂಮಿದಡಿತ ನೀರ್, ಬಾನದ ಮಿತ್ತ ಮುಗಲ್ ಗ್ ದಾದನಾ ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡುಗೆ. ಬೂಮಿದ ಅಡಿತ ವಸರ್ ದ ಧನಾತ್ಮಕ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶೊಲು ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಲ ಪ್ರಭಾವ ಪಾಡುವಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗ ಬೀದಿನ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟೊಡು, ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡೊಡು, ಪಾಯಿಕಾನೆ ಕಟ್ಟೊಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರಲ ನಾಗ ಬೀದಿ/ಬೂಮಿದಡಿತ ವಸರ್ ತಪ್ಪಾದೇ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟೊಡುಗೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ ನೀರ್ ತೂಯೆರ್ಲಾ ಆಪುಜಿಗೆ. O+, O- ದಕ್ಲೆಗ್ ನೀರ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಗ ಬೀದಿದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗದ ನೀರ್ ಪಾಮಜಿ ಬಣ್ಣೊಡಿತ್ತುದ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಅಡೆ ಗೋ ಸಂಪಗೆದ ದೈ ನಡೊಂತೆರ್. ಬೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ ನೀರ್/ವಸರ್ ಪರಪುನಗ ಗುಡ್ಡೆ ಜೇರ, ಬೈಲುಂದ್ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತುವೆರ ತೆರಿಯಂದ್. ವಾಸ್ತುದಕ್ಲಾವಡ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲಾವಡ್ ಒರಿ ಪಂಡಿಲೆಕ ಕುಡೊರಿ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ಅಕ್ಲೆಡನೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು. ನೀರ್ದ ದಂಡ್, ಕೈ ಇತ್ತ್ ನೌಲು ನೀರ್ದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಅವೆನ್ಲಾ ನಾಗ ಬೀದಿ ಪನ್ಪೆರ್.ನೀರ್ ಇತ್ತ್ ನ ಸಂಪು ಜಾಗೆಡೇ ನಾಗೆಲ ಬದುಕುನು. ನೀರ್ದ ವಸರ್ ದ ಜಾಗೆರ್ದ್ ನೀರ್ ನ್ ಗಳಸೊಂದ್ ಉದಲ್ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಪುಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅಡಿ ಪೋಯಿ ನಾಗೆ ಮಣ್ಣ್ ದ ಉಲಯಿದ ಸಮ್ಮಂದ ಪಡೆದಿತ್ತುಂಡ, ಕೊಡಿಪೋಯಿ ಬೆರ್ಮೆರುಂದ್ ನಾಗನ ಬನೊಟಿತ್ತೆರ್. ಕೊಡಿ ಪೋಯಿಂದ್ ಪಂಡ ಎತ್ತರದ ಮರ ದೈಕುಲೆನ ಬನಂದರ್ಥ. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಂದ್ ಪೊಸತಾದ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಆಚರಣೆ ಸುರಾದ್ ತುಳುನಾಡುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆದ ಜನೊಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಲೆಕಲಾ ಆಂಡ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಕುಲು, ಗಟ್ಟದಂಚಿದ ಕೆಲವೆರ್ ನಾಗಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಯೆರ್ಡಲಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೋಸ ಮುಟ್ಟುಜಿಂದ್ ಅಕುಲು ಎನ್ನಿಯೆರ್ಡಲ ಅವು ದೋಷ ಸಂತಾನ ಪರ್ಯಂತ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಆಚರಣೆದ ತುಳುವೆರ್ ಅವೆನ್ ಮಂತುದ್ ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ ಪಂದ್ ಅವೆತ ಪಿರವು ಪೋಯೆರ್. ಕಾಲಾನುಬಾಗೊಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬದಲ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಒರು ಪುಟ್ಟೊಂದು ಮೂಲ ಬನೊಕ್ಲೆಡಿತ್ತ್ ನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮಯಕಾದ್ ಬನೊರ್ದು ಪಿದಯಿ ಬೂರ್ಯೆರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಪುರಾಣೊಲು ಸೇರೊಂದು ತುಳುವೆರ್ ಅವ್ವೇ ಸತ್ಯಂದ್ ನಂಬ್ಯೆರ್. ಇನಿ ಕೆಲವೆರ್ ನೀರ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಸರ್ಪಂದ್, ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ನಾಗೆಂದ್ ಪನೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ನಾಗಡ್ ಇಸ ಇಜ್ಜಿ, ಸರ್ಪೊಡು ಇಸ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರ್, ನಾಗಗ್ ಒಡೆಯೆ ಆದಿಶೇಷೆಗೆ, ಸರ್ಪಗ್ ಒಡೆಯೆ ವಾಸುಕಿಗೆ. ಅಪಗ ಸರ್ಪ ಕೋಲ, ನಾಗ ಕೋಲ ಪಂಡ ಬೇತೆನೆ? ನಾಗಗ್ ಇಸ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ನಿರೂಪಣೆಯಾತುಂಡೇ? ನೀರ್ ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪುನ ತ್ತೆ ?. ಸರ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಪತ್ತರೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ವಿನಃ ನೀರ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುನವತ್ತವು. ನಾಗ ಪಂಡ ನೀರ್, ವಸರುಂದ್ ಅಪಗ ದಾಯೆ ಪಂಡೆರ್?

ತುಳುನಾಡುಗ್ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ ದೀನಗ ನಾಗಗ್ ಮೂರ್ತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡ್. ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯೋಧ ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾಗ ಯಕ್ಷ, ನಾಗ ನಂದಿ, ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆ, ನಾಗ ರಾಜ, ನಾಗ ರಾಣಿ ಇಂಚ ಪೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಪುದರ್ ಲು ಸೇರೊಂಡ. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಬೆರ್ಮೆರುಂದ್ ಪನಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಂದೇ ಪನೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ತುಳುನಾಡುಗ್ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಕಾಲದ ಮೂರ್ತಿಲು ಬನ್ನಗ ಆ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ದೀಯೆರುಂದ್(ಇನಿತ ಬಾಸೆಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ) ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್ ಪಂಡೆರ್. ನಾಗಗ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಯೆರೆ ಪೋನಗ ಅವ್ವೇತೋ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲು ನಾಶ ಆದ್ ಪೋಯ. ನಾಗ ಬನತೆದುರುದ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ತೋಟೊಲು ಬತ್ತುದ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ನೆಲತುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಂಡು. ಕಂಬುಲದ ಆಚರಣೆಲು ಕಾಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಪಾಲ್ ದ ಗೊಬ್ಬಾದ್ ಪೋಂಡು. ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮ ಜನಾಂಗದ ಕಾಡ್ಯನಾಟ(ಕಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಕಾಳಿಂಗ; ಬನೊಟು ನೀರ್ ದ ಕಡ್ಯ - ನಾಗ ಮುರಿ) ಮಯಕಾದ್ ಪೋದು ನಾಗ ಮಂಡಲ ಆಂಡ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡ ಬನೊಕ್ಲೆಡಿಜ್ಜಂದೆ ತುಳುವೆರೆ ಪಾಲ್ ಗ್ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಬಡಪತ್ತ್ ಬತ್ತುಂಡ್. ನರಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ಒವ್ವೇ ಕಲ್ಲುದ ನಾಗ ಶಿಲ್ಪೊಲು ಜೈನರಸೆರೆ ಕಾಲೊಡು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬತ್ತ್ ನವು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ತುಳುನಾಡ ಎಚ್ಚಿನ ಬೂಮಿ ಪೂರ ಜೈನೆರೆಡ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಸಿಲಾಲ್ ಬೀಜುನ, ವೀಣೆ, ಪುರಲ್ ಪತೊಂದಿನ, ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ, ಪೊಣ್ಣು ಪೂರ ನಾಗ ಬನೊಟಿತ್ತುಂಡ ಉಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲದ ನಾಗನ ಶಿಲ್ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ವೈದಿಕತೆ ತುಳುನಾಡುಡ್ ರಾಜಾಶ್ರಯ ದಾಂತೆ ತುಳುವೆರೆ ಆಶ್ರಯೊಡೆ ಬುಳೆಂಡ್, ಇನಿಲ ಬುಳೆವೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಬಾಷೆ, ಆಚಾರ ಇಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ರಾಜಾಶ್ರಯ ದಾಂತೆ ಇನಿಕ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಂದೆ ಒರಿದುಂಡು. ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಕಾರ್ ದೀವಂದಿ ಆದಿಮ ಜನಾಂಗದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ಇನಿಲಾ ಮೂಲ ರೂಪೊಡೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಡೆಗ್ ವಾ ನಾಗರಾಜೆ, ನಾಗರಾಣಿ, ಆದಿಶೇಷೆ, ಅನಂತೆ ಪೂರ ಇನಿಕ್ಲಾ ಬೈದ್ ಜೆರ್. ಬನತ ಪುಂಚದ ಸಂಪುರ್ದು ನಾಗನ ನಿಲೆ ದೆತ್ತುದ್ ವಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತುದ್ ದಾದ ಪೆರಜನ? ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕರ ಮಲ್ತುದ್, ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಕೆತ್ತುದ್ ಅವೆನ್ ನಾಗ ಮುರಿಂದ್ ಪಂಡುದ್ ಆ ನಾಗ ಮುರಿಟ್ ನೀರ್ ದೀದ್ ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರ್ ಬೇಸಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಅರೆಗಾಲದ ಬೆಗರ್ ಬೆಂಗ್ ಬಾಜೆಲ್ ಗ್ ಪೆರಣಿಲೆಗ್, ಪಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಉಂದೆಡ್ದಾದ್ ಬಾಜೆಲ್ ಮಯಕಾವೊಂತುಂಡ್. ನಾಗಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಳ್ ನಾಲಾಯಿಡ್ ಒವ್ವೇ ನೀರ್ ದಂಶ ಪರ್ ರೆ ಆಪುಜಿ. ಆಹಾರದ ನೀರ್ ದಂಶನೇ ಅವೆಕ್ ಯಾರುಂಡು. ಅಂಚನೇ ಜೇರೊರ್ದು ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುನ ನೀರ್ ಗ್ ಬಾಯಿ ದೀಪುನ ಅಬ್ಬೆಸ ನಾಗಗುಪ್ಪುಂಡುಂದು ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.

    

             ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಪಿರಾಕ್ ದ ನಾಗನ ಒರು

ನಗ ಪಂಡ ಪರ್ವತ. ನಾಗ ಪಂಡ ನೀರ್. ದುಂಬು ಇನಿತ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದ ದಿನೊನು ವಸರ ಪರ್ಬ ಪಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್ ಗೆ. ಬೂಮಿಡ್ ವಸರ್ ಲಕ್ಕ್ ನಗ ಅವೆನ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೆರುಂದ್ ಬನೊಟು ನಾಟಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮಂಜಲ್, ಬೊಂಡ, ಪೇರ್ ಮಯ್ತೊಂತೆರ್ಗೆ. ಈ ವಸರ್ ಕಣಿ, ತುದೆ, ತೋಡಾದ್ ಕಡಲ್ ಸೇರ್ದ್ ಕುಡ ಮುಗಲೊಡ್ಡಡ್ ಪನ್ಪಿ ಆಸೆ ತುಳುವೆರೆಗಿತ್ತ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಅಡಿ ಪೋಯಿ ನಾಗೆ, ಕೊಡಿ ಪೋಯಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಸಮ್ಮಂದ?. ಬೂಮಿದ ಅಡಿತ ವಸರ್, ಬಾನದ ಮಿತ್ತ ಮುಗಲ್, ಬೂಮಿದ ವಸರ್ ದ ಮಿತ್ತ ಬನತ ದೈ ಮರೊಕುಲು ಮುಗಲ್ ಮುಟ್ಟುನ ಎತ್ತರ, ನಿರೆಲ್ ದ ಮುದೆಲ್ ಡ್, ವಸರಡಿಡ್ದ್ ನೀರ ಸಂಪುದೊಟ್ಟುಗು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪುಂಚ, ಆ ಪುಂಚದ ಉಲಯಿ ಸಂಪುಡು ಕುಲ್ಲುನ ನಾಗೆ, ಮುಗಲೊಡ್ಡದ್ ಬರ್ಸೊನು(ಮರಿ = ಬರ್ಸದ ಪನಿ) ಕನಪಿ ಎತ್ತರದ ಬನತ ದೈ ಮರೊಕುಲು, ಬೂರ್ನ ಬರ್ಸ ನೀರ್ ನ್ ಬೇರ್ ಗೊಯ್ತೊಂದು ವಸರಾದ್ ಒರಿಪುನ ಬನೊಕುಲು, ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒರುವಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್, ನಾಗನ್ ನಂಬುನ ತುಳುವೆರ್ ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಬನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯನ ನಡುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಸಮ್ಮಂದ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಆನಿದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಇನಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆರಿದುಪ್ಪಂದ್. ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ತುಳುವ ಧರ್ಮ ತೆರಿದಿತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ, ಬುಳೆ ಬಾಗ್ಯೊನು ಎಂಚ ಒರ್ತೊನೊಲಿಂದ್ ಬನೊನು ಒರಿಪೆರೆ ತುಳುವೆರ್ ತೆರಿದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚನೇ ನಾಗೆ ಬನತ ಬಜಕ್ರೆದ ಸಂಪುದ ರಾಸಿಡ್ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್(ಬಜಕ್ರೆದಡಿಟ್) ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಆಟಿಂದ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಆಟಿದ ಬನತ ಸಂಪು ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ನಾಗಗ್ ಬಾರೀ ಸಂಪು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡ್. ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗುದಪಗದ ಉರಿ ಉರ್ದಾಲ ದೊಂಬುದ ಬೆಂಕೆ, ಜಗೆನ್ ಕಳೆಯೆರೆ ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈತೊಂತ್ ನ ತುಳುವೆರ್, ತಂಬಿಲ ಕರ್ತೊಂತೆರ್. ಮಣ್ಣ ನೆಲತ ಬನ ಬುಡಿನ ನಾಗೆ ಇನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆಕಾಂಡ್, ಒರ್ಮೆಲಾ ಬನೊಕ್ಲೆನ ಕಾಡ್ ನಾಶಾವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಮರಿಯಾಲ ದಾಂತೆ ಪರ್ ರೆ ನೀರ್ ಗ್ ಬರ ಬೈದುಂಡು. ಕುಟುಮದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ್ ಗಾ, ಮುರ ಕಲ್ಲ್ ಗಾ ಬನೊಟು ಪೇರ್ ಮೈತೊಂತ್ ನ ಮಯಕಾದ್ ನಮಕ್ ಪಂಚೆಮಿ, ಆಡಂಬರ ಪ್ರಧಾನ ಆಂಡ್. ಬನತ ದೈ ಮರೊಕ್ಲೆನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಮೈತೊಂತ್ ನ ಪೇರ್, ಬೊಂಡ ನೀರ್, ಚೀಯನೆಯ್ನ್ ಇನಿ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದೆಟ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಾನೆನ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕಾಯ್ಜಿ. ಮರ ಕಲ್ಲ್ ದ ಚಿತ್ರ ಕೂಟದ ಬನೊಕುಲು ಇನಿ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ. ನಾಗನಡೆ(ಸರ್ಪೆ ಪರತ್ ಪೋಯಿ ಮಣ್ಣ್), ಬಲಿಪ ಬಾಯಿ(ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿ), ಸರ್ಪ ಮಂಡೆ(ಅರ್ಲ್ ನಗ ಜಿಡೆ ಪೊರ್ಲು, ಇಸ ಉಂಡು) ಪಂಡುದ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಯಕಾತುಂಡ್. ತನು ಮೈಪಾವುನಿ, ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾವುನ ನಾಗಗ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆಯಾವಡ್, ಅಭಿಷೇಕ ಆವಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪೆರಿಯ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ.ಎಲ್. ಕುಂಡಂತಾಯೆರ್ ಅರೆನ ಲೇಖನೊಡು ಬರೆತೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ದೈವ ಬೂತೊಲ್ನಲೆಕನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದ್ ಕಾಡ್ಯನಾಟದ ಮೂಲ ಆರಾಧಕೆರ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆರಾಧನೆನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬೇಸದ ತನು ಮೈಪುವೆರುಂದ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೇಸದ ತನು ತಂಬಿಲೊಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾಗನ ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ನಾಗೆ ಉಪ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಡಿತ್ತ್ ನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದುಂಬುಗು ನಾಗದರ್ಶನ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನೊಕ್ಲು ಅರಿಗಿರಿಯೆರೆ ಸುರಾದ್ ಅವ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಲು ಬತ್ತುದ್ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ತುಂಬೆರೆ ತೀರಂದಿನಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲದಂಚಿನ ವೈಭವೀಕರಣ ಬತ್ತುದ್ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಾಶ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿ ಸೀಕ್ ಬತ್ತುದ್ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾಗ ತಾನೊಲೆಡ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇತ್ತುದ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುಲೆಕಾಂಡ್. ಮೂಲು ಸರಳವಾದಿತ್ತುನ ತುಳುವೆರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕುಡೊರ ಲಕ್ಕುದುಂತುಲೆಕಾಂಡ್

ದುಂಬು ಪಗ್ಗು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್, ಅಂಚನೆ ಬೇಸದ ಪತ್ತ್ ಪೋಪುನಾನಿ, ಎಚ್ಚಾದ್ ಗುರುವಾರನಾ, ಪತ್ತನಾಜೆಗಾ ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈತೊಂತೆರ್ . ಅಪಗ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಆದಿಜ್ಜಂದೆ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಆದಿತ್ತುಂಡ್. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಕಂಡೊಡು ಜಾಗೆ ತೆಲವುನ ನಾಗೆ ಪರತಿ ಕಂಡೊಡು ಬುಳೆ ಜಾಸ್ತಿಂದ್ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬುದಿತ್ತೆರ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಂಡೊಗು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಅವು ನಿಂಗೊಂತುಂಡು. ಇನಿ ನಾಗನ ಬನೊನು ನಾಶ ಮಲ್ತುದ್ ನಮನೇ ನಮ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂದ್ ನ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ, ನಾಯಿ, ಪುಚ್ಚೆ ಸೈನಗ, ಎರು ಬೋರ್ಲು ಕರಿದ್ ಪೋನಗ ನಮ ಸಾವು ಮಲ್ಪುಜ. ಆಂಡ ನಾಗನ್ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜುನ ದೈವಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅವು ಕರಿದ್ ಪೋನಗ ಅವೆಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂತ. ಆಂಡ ಇನಿ ಅವೆನ್ಲಾ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ಆಡಂಭರೊಗು ಕನತ. ಪರಪುನ ನಾಗನ ಬಣ್ಣೊಡು ಒಂಜೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತುದ್ ಒವ್ವಾ ಕಾಲೊಡು ಒರಿ ಉಚ್ಚುಗು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೆಂಡ ಒವ್ವಾ ಕಾಲೊಡು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ್ ಆಯೆ ಸೈತೆಡ ನಾಗೆ ಪಗೆ ದೀದ್ ಕೆರ್ಯೆಂದ್ ಪನ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಾಗಗ್ ಮೆದುಳಿಜ್ಜಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆಕ್ ಕೆಬಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಜುಂಬುದು ಪರ್ಯೆರೆ ಇಡಿ ನಾಲಾಯಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಎಲಿ, ಪೆರ್ಗುಡೆ, ತೆತ್ತಿನ್ ಅವು ಇಡಿಯೇ ನಿಂಗುನಿ. ನಾಗೆ ಪುಂಗಿತ ಕೊಡಿನ್ ತೂದು ತರೆ ಆಡಾವುನಿ. ಮೆದುಳೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಗೆ ಒಲ್ತು? ಕೆಲವೆರ್ ನಾಗಗ್ ದೈವತ್ವ ಇಜ್ಜಿ, ಅವು ಬನತ ಸಂಪುಡು ಬದುಕುನ ಒಂಜಿ ಸರಿಸೃಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು, ಮುಲ್ತ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಲ ತೆರಿಯಂದುಂದ್ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲವೆರ್ ತನ್ಕ್ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ ತುಳುವೆರೆನ್ ಗಳಸೊಂದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೆನ್ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಆಡಂಭರೊನು ಕನತ್ ನೆಡ್ದಾದ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಳ್ಳಾದ್ ಪೋಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ್ ಇತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ್, ಕಡ್ಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಎಣ್ಮೆ ಕರೆಂಚಿಲೆಕ. ಕೆಲವೊರ ಮೊಕ್ಲೆನ ಅತಿರೇಕನೆ ಗೌರವೊನು ಕಳೆಯೊನೆರೆ ಕಾರಣ ಆಂಡುಂದ್ ತೆರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ ಒಂದೊಂದು ಬದುಕುದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿಲಾ ದಾಲ ತತ್ವಾರ ಬೈಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆನಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ಲಾ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದೆರ್. ದುಂಬುದ ಪೆರಿಯ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರದಕುಲು ಜನೊಕ್ಲೆ ನಡುಟು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂದವ್ಯ ದೀವೊಂತೆರ್. ಸ್ವಾಮಿಜಿಲುಲಾ ಅವ್ವೇ ಬಾಂದವ್ಯ ದೀವೊಂತೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರವು ಪೋಯಿನೆರ್ದಾದ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ತೊಂದರೆಯಾಂಡ್. ಆರಾಧನೆಲು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ, ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಅನರ್ಥೊಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಿರಮಲ ಅಡಿ ತತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡಲ ತುಳುವೆರ್ ಒತ್ತೊನರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಂದೆ, ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದೆರ್. ಇಂಚನೆ ಬನ ನಾಶ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡ ಬನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆನ್ ತೊಜಪಾವುನ ಕಾಲ ಬರು. ಅಜಿಪ ಎಳ್ಪ ಜಾತಿದ ಮರ ದೈಕುಲು, ಪತ್ತಿರ್ವ ಜಾತಿದ ಮರ್ದುದ ದೈಕುಲಿತ್ತ್ ನ ಬನೊಕುಲೆಡ್ ಮರ ದೈ ಬುಡ್ಲೆ, ಒಕ್ಕುಂಡ ಕುತ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕಂದಿಲೆಕ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಬೂಮಿದ ಒರುತ ಮರ, ನೀರ್ ದ ಒರುತ ನಾಗೆ ರಡ್ಡ್ ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿಲಾಡಿತ್ತುಂಡ್. ನರಮಾನ್ಯನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬನತ ಮರ ದೈಕುಲೆನ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಬೂರ್ನ ತಪ್ಪುದಡಿಟ್ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗೊಲು ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲುಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವ. ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಬನತ ಪೊರ್ಲೇ ತುಳುನಾಡುಡ್ದ್ ಮಯಕಾದ್ ಪೋತುಂಡು. ನಾಗನ ತೆತ್ತಿಗ್ ಮುಂಗುಲಿ, ನಯಿಲ್, ಚೇಳ್, ಕುಪುಳುಡ್ದು ತೊಂದರೆ ಆನಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತುದ್ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು ಬತ್ತುದ್ ನಮನ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಅವು ಮಯಕಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಉರಗತಜ್ಞೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನಾಗೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈತಲ್ ನ್ ಬಯಕುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬು ನಾಗನ ಬನೊಕ್ಲು ಕಂಡದ ಬರಿಟೇ ಇಪ್ಪೆದ. ಕಂಡೊಗು ಬರ್ಪಿ ಪುರಿ, ಪಾಂತೆ, ಎಲಿಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತಿಂದುದ್ ಬೆನ್ಪುನಾಯಗ್ ನಾಗೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂತುಂಡ್. ಉಚ್ಚು ನಲಿಪಾವುನಕುಲು ಅವೆನ್ ಪಂಡ್ ದೇ ದುಂಬು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ತುಳುನಾಡುಡ್ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಲೆ, ಅಕ್ಲ್ ನಾಗನ್ ನಂಬುನ ಸಂಸ್ಕಾರೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲಾ ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಾಗೆ ದೈವಲಾ ಅಂದ್, ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್. ಇನಿ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಸೇವೆಂದ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲು ನಾಗಗಾ, ಬೆರ್ಮೆರೆಗಾ(ಬ್ರಹ್ಮ) ವಸಾಯಾಪುನಿ ಪಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ವಸಯೊಗುಂತುನಕ್ಲೆಡ ಉತ್ತರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದೈವಾರಾಧನೆಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊಗು ನೇಮ ಆದ್ ಅಣಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಂದ್ ಅವ್ವೇ ಐತೊಡು ಬೇತೆ ದೈವೊಗು ನೇಮ ಆಪಿನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ದೈವೊಗಾದ್ ಅವ್ವೇ ಐತೊಡಾಪುಂಡಲಾ ಒರ ಪಿರಿದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿತ್ ದ್ ಕುಡ ಸುರಾಪಿನಿ. ಆಂಡ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲೊಡು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ ದರ್ಶನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯಂದಿನ ಕೊರತೆಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ(ಬೆರ್ಮ) ಮಂಡಲ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮಂಡಲ ಬರೆವೊಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ವಸಾಯ ಪಿರಿದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಚ್ಚೆಲರತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ವಸಾಯೊಗುಂತೊಡು. ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್, ನಾಗಗ್ ವಸಯಾಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆಕ್, ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ವಸಯಂದ್ ತೆರಿಯುಲೆಕ ವಸಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಬುಡ್ದು ತರೇರ್ತರೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ ಕುಂಬರುಂಡ ಅಂಚಿರ್ದ್ ಬೆರ್ಮೆರುಂದುಲ ಆಪುಜಿ, ಇಂಚಿರ್ದ್ ನಾಗೆಂದ್ ಲ ಆಪುಜಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನಂದ್ ಆಪುಂಡಾತೆ. ಅಪಗ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ(ಬೆರ್ಮ)ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಪೂರ್ಣತ್ವ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ದರ್ಶನೊಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅತ್ತ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ/ಸಾನೊಲೆನ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ/ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ತೆರ್. ತುಳುವೆರೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ದಾದಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಅಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಏರ್, ದಾದಂದ್ ತೆರಿನ ತುಳುವೆರ್ಲಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿದ್ ಮನಿಪಂದೆ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನವೇ ವೇದ ವಾಕ್ಯಂದ್ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಏರುಂದ್ ಕೇಂಡ, ಡಕ್ಕೆಬಲಿತಾಯೆ ಕಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡೆಡ, ನಾಗ ಮಂಡಲದಾಯೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪನ್ಪೆ ವಿನಃ ಈ ಇರ್ವೆರೆಗ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದುಪ್ಪುಜಿ. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಓಲುಲ್ಲೆರುಂದ್ ನಾಡುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು. ಮೂಲದ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗೊಲೆಡ್ ಸರ್ಪ/ನಾಗ ಕೋಲ ಇತ್ತುಂಡ್ ವಿನಃ ನಾಗರಪಂಚೆಮಿಗ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಕುಲು ಇನಿಲಾ ನಾಗನ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಡಿಟ್ ದೈವದ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. (ಓದುಲೆ: ತುಳುನಾಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಓಲುಲ್ಲೆರ್?)

ನುಗ ನಾಯೆರ್ ನಡತ್ ಪೋಪುನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಕಂಡೊಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗ್ ಪಾಳೆಡ್ ನಾಗನ ಮೋನೆ ಜಿಡೆತ ರಚನೆ ಮಲ್ತುದ್ ಮೋನೆಗ್ ದೀದ್ ಉಚ್ಚುದಲೆಕ ಪುರೆಲೊಂದು ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ನಾಗ ಮಂಡಲೊಡು ಉಂತುದು ದರ್ಶನ ಇತ್ತುದ್ ಸಾರ ಸಾರ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆನ್ ನೀರ್ ಡ್ ಮುರ್ಕದ್ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದುದ್ ದಕ್ಕುವೆರ್. ಮೂಲು ನಾಗ ಮಂಡಲೊಡು ರಡ್ಡ್ ಉಚ್ಚುಲು ಸಂತಾನೊಗು ಕೂಡುವನಾ ಅತ್ತ್ ಉಚ್ಚುನು ಪುಂಗಿದ ಬದಲ್ ಗ್ ಡಕ್ಕೆ ಡ್ ಕೈವಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾದಂದ್ ಅರ್ಥ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನಾಗಮಂಡಲದ ಕೈತಲ್ ಉಂತುಂಡ ವಾದ್ಯ, ಚೆಂಡೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸವ್ದೊಗು ಕೆಬಿಯೇ ಓರಿಯಂದ್. ನರಮಾನ್ಯಗೇ ಉಂತೆರಾವಂದಿ ಸವ್ದೊಗು ಒಲಾಂಡಲ ಅಲ್ತ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಡ್ ಉಚ್ಚು ಮಿನಿ ಇತ್ತುಂಡ ತಿಗಲೆ ಪುಡದ್ ಕರಿದ್ ಪೋವು. ಸರ್ಪ ಕೋಲೊಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಪ್ಪುಡು ನಾಗಗ್ ಎವ್ರ ಬರ್ಪಯೆಡ ನಾಗ ಮಂಡಲೊಡು ಭಜನೆ ಪಂಡೊಂದು ಡಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಮಂಡಲೊಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್. ಸರ್ಪ ಕೋಲೊಡು ಉಚ್ಚುದಲೆಕ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಮೂಲು ನೃತ್ಯೊಲೆಡ್ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಪಿದಯಿ ದೇಸದ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಪಣವುಡು ನಾಗನ ವಸಯ ಎರ್ಕೊಂದು ಪೋಂಡು. ಕಾಸ್ರೋಡು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆದ ಜಾಂಬ್ರೀ ಗುಹೆಟ್ 12 ವರ್ಸೊಗೊರ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ನಡತುದ್ ಅವ್ಲು ಸುರುಕು ಕಾಪಾಡೆರ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗ್ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಪೋಪುನಿಗೆ. ಸುರುಕು ಪೋಪುನ ಕಾಪಾಡೆರೆಗ್ ಸಾವು ಮಲ್ತುದ್ ಕಡಪುಡಿಯೆರ್ಡಲ ಉಚ್ಚುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜ. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ಲಾ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಗ್ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ತಲಪಾಡಿಡ್ದ್ ಇಂಚ್ಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಕುಡೆರೆ 18 ಜಾಗೆಲಿತ್ತುದ್ ಸರ್ಪಕೋಲದಡೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ ಡ್ ಆ ಜಾಗೆದ ತಂತಿರ್ದಾರೆನ್ ಕೈಟ್ ದೀಪ ಪತೊಂದು ಬಿರ್ದಾಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಕಲೊಟು ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತುದ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಮಾತ್ರ. ತಂತ್ರಿಲು ಪ್ರಾಯ ಆದ್ ತೀರಿಯೆರ್ಡ 3 ದಿನತ ಅಮೆ ಕರ ಸೂತಕ ಉಂಡು ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಮಾನವೀಯ ಸಮ್ಮಂದದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ದುಂಬುದ ಸಜ್ಜನ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ಆತೊಂಜಿ ತುಳುವೆರ್ ಗೌರವ ಕೊರೊಂತೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಉಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೆಲವೆರ್ ಕಾಸ್ ದ ಪಿರವು ಬೂರ್ದು ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ತೊಂದರೆಯಾಂಡ್. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಗ್ಲಾ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನೆಕ್ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ದಿನ ಕೇನೊಡುಂದುಲ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ರಾತ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗ್ ಮೈತ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್, ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತುಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಂಚೆಮಿಗಾಯಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಂಚೆಮಿಗ್ಲಾ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಬೇಸದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸುರುತ ಗುರುವಾರದಾನಿ ಶಿರ್ವ ಮಂಚಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಪಡು ಕುತ್ಯಾರ್ ದ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಅನಾದಿಡ್ದ್ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟ್ ಬೇಸದ ತನು ದಿನ ತಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಬಾಕುಡೆರೆ ಸರ್ಪ ಕೋಲದ ಬಗೆಟ್ ತುಳುವ ಲೋಕೊಗು ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ನಾರ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯೆರುಂದ್ ಅರೆನ್ ತೆರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇನಿ ಪೂರ ದುಂಬುದಲೆಕ ಕರೊಟು ನಾಗನ ಮುರಿ ಬುಡ್ಪವೊಂದಿಜ್ಜೆರ್. ಬೈಲ ಕರೆತ ನಾಗ ಬನೊಟು ನಾಗ ಮುರಿ ಇತ್ತುದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೈತಲ್ದ ಚಾಂತಾರು ಬನೊಟು ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರೆಗ್ ನಾಗ ಮುರಿ ತಿಕ್ ದಿಜಿಗೆ. ಅವ್ಲು ನಾಗನ್ ನಾಗ ದುಗ್ಗಮ್ಮಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಗೆ. ಅಲೆವೂರು ಕೈತಲ್ ಮಾಬ್ಯಾನ್ ಮೂಲ ಸಾನದ ನಾಗ ಬನೊಟ್ಲಾ ನಾಗದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡುಂದು ಪೆರಿಯ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ. ಯಲ್. ಕುಂಡಂತಾಯೆರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ಬೇಸದ ತನುಂದು ಬಿಸುತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಅವ್ಲು ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡಪುನೆನ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಗುರ್ತಿಸದೆರ್. ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಪುಂಚೊಗು ಪಾಡಡೆ. ಪುಂಚೊಗು ಪಾಡುವರ್ಡ ಲತ್ತ್ ಬಾರಾ, ಅರಿಯಾ ಬಿರ್ಕ್ ಲೆ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪುಂಚೊಗು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯರ್ಡ ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತುದ್ ಉಚ್ಚು ಪುಂಚದುಲಯೆ ಸಯ್ಯು. ಕಾಡ್ಯನಾಟದ ಕೋಲದೌಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಲೊಲಿತ್ತುದ್ ಅಡೆಗ್ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಪೋವಂದೆ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅವ್ಲು ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆನ್ ಅಕುಲು ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ್ ಡ್ ತಮಾಷೆಯಾದ್ ಕೋಲೊಡು ತೊಜಪಾವೆರ್ ಗೆ. ಆಂಡ ಕಾಡ್ಯನಾಟದ ಗಜಕಂಬೊನು(ಒಡಿಪು) ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಿದೆಟ್ ದೀಪೆರ್ ಗೆ. ಮೂಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜಾತಿದಕ್ಲೆ ನಡುತ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂದವ್ಯ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವ್ಲು ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ರೆನ ಜಾಗೆಡೆ ನಡತುದ್ ಅರೆನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಕಿದೆಟ್ ಅಕುಲು ಗಜ ಕಂಬ ದೀಪೆರ್ ಗೆಂದ್ ಅಲ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿನ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ತೆರಿಪಾದೆರ್. ಕಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಕಾಳಿಂಗೆ. ಸರ್ಪ ಮಂಡಲ ಬರೆದ್ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ನಡಪುಂಡು. ಉಂದೆತ ದುಂಬೊತ್ತ್ ನ ಭಾಗವಾದ್ ಒಂತೆ ಎತ್ತೆಸೊ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗಮಂಡಲ ನಡಪುಂಡು. ನಾಗಮಂಡಲದ ವೈದ್ಯೆರ್ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಕ್ಲಂಡ(ಮದ್ದೂರು-ಮೈಸೂರು), ನಾಗಿಣಿಯಾದ್ ಒಡಿಪುದಂಚಿದ ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಚಾಕಿರಿಗುಂತುವೆರ್. ಆಂಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಭಾಷಾ ವಿಂಗಡಣೆಗ್, ಅಧ್ಯಯನೊಗು ಗಳಸೊಂತ್ ನ ದ್ರಾವಿಡ, ಆರ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಲು ಇತ್ತೆ ದೂರಾದ್, ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪಿ ವೈರುದ್ಯೋಲುಲ ದೂರಾತ. ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಕ್ಲು ದಾಲ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುನಕುಲತ್ತ್. ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಕಲಶೊಡು ದೇವೆರೆನ್ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಮ ಗಿಂಡೆ/ಕೂಚಿ ನೀರ್ ಡ್ ದೈವೊನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲಾ ಕೊರ್ಪುನ, ದೆತೊನ್ನ ನಡಪುಂಡು.

ತುಳುನಾಡುಗ್ ಅವ್ವೇತೋ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗೊಲು ಗಟ್ಟ ಜತ್ತುದೇ ಬೈದ್ ನವು. ನಂಕ್ ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ತೆರಿಜಿಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟರ್ದ್ ದೈವೊಲು ಬೈದಂದೇ ಪನ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನಾಗನ್ ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟುಗು ನಾಗಗ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡ್. ಕುಕ್ಕೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿ ಬತ್ತುದ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗ್ ಜಾಗೆ ಕೇಂಡುದ್ ಉಲಯಿ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತುಜಿಗೆ. ಇಂಚ ಅಲ್ತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ವೈದಿಕಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ (ನಾಗನ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ) ಅಕುಲು ಕನದೆರ್. ಪುರಾಣ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ ಆಂಡ ಕುಕ್ಕೆಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ನಣ್ಯನ್ ನಾಗನ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬನ ಒರುಟು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಂಡುಂದು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ತೆರಿಪಾಯೆರ್ಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದ್ ನಾಗನ್ ಲ ಮೂಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಸುರುಕು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾನಿಕೆರ್(ಋಗ್ವೇದ ಅಶ್ವಯಾನ ಸೂತ್ರದ) ಬತ್ತೆರ್ಡ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆನ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ಡ, ದುಂಬುಗು ಸೌರಮಾನಿ ತುಳುವ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೆರಣೆರೆಗ್(ಸ್ಥಾನಿಕೆರೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬೈದ್ ನಕುಲು) ಮದ್ವಾಚಾರ್ಯೆರ್ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಯೆರುಂದ್ ತೆರಿನ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಮಾರ್ 120 ವರ್ಷ ಬದುಕಿನ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ಜನೊಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತುದು ಸುರುಕು ಸೋಬಾನೆ ಪದೊಕ್ಲೆನ್, ಲೇಲೇಲೆಗಾ ಪಂದ್ ದಶಾವತಾರದ ತುಳು ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಬಾಸೆಡ್ ಭಜನೆ ಬರೆಯೆರ್ಡ ತಲೊಟು ಸಿವಲಿಂಗೊನು ಆರೇ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತ್ ನಿಂದ್ ತೆರಿನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಮೆರೆಗ್ ತುಳುತ ಸುರುತ ಕವಿಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥೆರ್ಡ ಮದ್ವಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಪಂಡುದ್ ಬರೆಪಾಯಿನ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ತುಳುಲಿಪಿಟಿತ್ತುದ್ ಮದ್ವಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಒಡಿಪುಡ್ದು ಅಪಗಪಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊಗು ಪೋವೊಂದಿತ್ತುದ್, ಬಚ್ಚೆಲರಪಯರೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತುನ ಮದ್ವ ಕಟ್ಟೆ(ಬಂಟಾಲ-ವಗ್ಗ ಕೈತಲ್) ಇನಿಲಾ ಉಂಡು. ಸರ್ವ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದ ತಾಮ್ರ ಪಟೊನು ಕೆರೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ನ ಕಡ್ತಲ ಮಠತ ಪುಸ್ತಕ ತೀರ್ಥ ಇನಿಲಾ ಉಂಡು (ಸಾಲೆತ್ತೂರು). ಮದ್ವಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸಭೆಟ್ಲಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಯಾನುಂದ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂತೆರ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆದ ಮೋಕೆ ಅಪಗನೇ ತುಳುವೆರೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಪಿಲಿ ಕೋಲೊಡು(ಕಾಪು) ಬೆರಣ ಕೋಲ, ಚೆಮ್ಮ ಕೋಲ, ಜರ ಕೋಲ, ಮದ್ಮಯ ಮದ್ಮಲೆ ಕೋಲಂದ್ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತು ಕಳೆಯೆರೆಂದ್ ಕೆಲವು ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಕಾಡ್ಯನಾಟೊಡ್ಲಾ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಲೊಲು ನಡಪುವ. ಜರ ಕೋಲೊಡು ಜರೊಟು ಜೆತೊಂದು ಕುಂಬರ್ಯೆಡ, ಚೆಮ್ಮ ಕೋಲೊಡು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಚೆಮ್ಮ ಲತ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ನಾಗಮಂಡಲದ, ನಾಗದರ್ಶನ ತುಳುನಾಡುಡ್ ನಡಪುಂಡಲ ನಾಗೆ ದಾಯೆ ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಬದಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುವೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ತುಳು(ಪಾತ್ರಿ) ತೆರಿಯಂದೆಲ ಉಪ್ಪು. ಸುರುಕು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪಂಡೆರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಮರು ಸೇವೆ, ನಾಗ ಮಂಡಲದ ಸೇವೆನ್ ಕೇನ್ವೆರ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಬೂತ ಚಾಕಿರಿದಾರ್ ವರ್ಸದ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಕುಟುಮದಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ನಾಗಗ್ ಕರ್ತೊಂತೆರ್.ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಜಿಡೆತ ನಾಗೆ ಆರಾಧನೆಡಿತ್ತುಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 3,5,7 ಜಿಡೆತ ನಾಗನ ಕೆತ್ತನೆಲು ಸುರಾಯ. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪಕೋಲ, ನಾಗಕೋಲ ಮಯಕಾಂಡ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಕ್ ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಜಿಡೆತ ಸರ್ಪೆ ಕರಿದ್ ಪೋಂಡ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ವಿನಃ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ಓಲ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾವಿಜ್ಜಂದಿ ಒಂಜೆರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಡೆ ಇತ್ತ್ ನ ನಾಗನಕಲೆಗ್ ಪುರಾಣದ ಕಲ್ಪನೆಲು ಸೇರೊಂಡು. ಬನೊಟು ಬೆರ್ಮೆರೆನ್, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್, ನಾಗನ್ ಕಲ್ಲ್ ತಾಡ್ದ್ ನಂಬೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಕಲ್ಲ್ ಲೆಗ್ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪೊಲಿಜ್ಜಂದೆ ಅವ್ಲು ಪುರಾಣಲ ಸೇರ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಕುಟುಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾ, ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರಾ, ಪೊಂಜನಕ್ಲಾ ಪೇರ್ ನ್ ಕಲ್ಲುಗ್ ಮೈತೊಂತೆರ್ ವಿನಃ ಪುಂಚೊಗು ಮೈತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಗ, ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತುದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಬತ್ತುಂಡ್. ಮಂಜೇಸರದ ಕಡಂಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಾರ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಅವೈದಿಕವಾಯಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲಾ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಏರ್ ಬೂತೊಗು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೊಂತೆರ ಅಕುಲೆ ನಾಗಗ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೊಂತೆರ್.

ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ, ತುಳುವೆರ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಕೆರ್. ಪೇರ್, ಬೊಂಡ ನೀರ್, ಚೀಯ ನೆಯ್ ಉಂದು ಬನೊಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ಪದ್ ರ್ದ್ ಬನೊಕ್ಲೆ ಮರೊಕ್ಲೆನ ಆವುಸ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗಲ ನಾಗಗ್ ಮುರಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ ದೋಷ ದೂರಾವೊಂತುಂಡುಗೆ. ನಾಗಗ್ ಕರಿಪುನಕುಲ್ಲಾ ದುಂಬು ಬೂತೊಗು ಕರಿತೊಂತ್ ನಕ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ವ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವ್ಲು ಅಕ್ಲೇ ನಾಗಗ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗನ್ ದೈವ ಆದ್ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬೊಂತೆರುಂದ್ ಉಂದೆರ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ತುಳುವೆರ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ದುಂಬು ಕರಿತೊಂದಿಜ್ಜಂದಿನೆಡ್ದಾದ್ ನಾಗಗ್ಲಾ ಆಟಿಡ್ ಒವ್ವೇ ಸೇವೆ, ತಂಬಿಲ ನಡಪಾವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಕಾಚೆಲ್ ದ ಬೇಸದ ತನು ನಾಗಗ್ ಮೈತೊಂತೆರ್. ದುಂಬು ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಇತ್ತುದ್ ಅವ್ಲು ಇನಿ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಬನ ಇತ್ತುದ್ ಅವ್ಲು ನಾಗಗ್ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಬೊಂಡ, ಪೇರ್, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮಯ್ಪುವೆರ್. ದುಂಬು ಈ ಬನತ ಉಲಯಿ ಭಕ್ತೆರ್ ಬತ್ತುದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ವರ್ಸದುಲಯಿ ನಡತೊಂತುಂಡುಗೆ. ನಾಗ ಮುರಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆಯಾದಿತ್ತುಂಡು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಗು ಪೇರ್ ಮೈಪುನ/ತನು ಮೈಪುನ/ತಂಪು ಮಲ್ಪುನೆನ್ ತಣುತರ್ಪಣ ಪಂಡುಂಡ ತಂಬಿಲೊಡು ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜಂದಿನ ಸಗ್ತಿಲೆನ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಂಡುಗೆ. ಕಷ್ಟ/ಬಗಳೆ ಕಳೆದ್ ಊರುಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ, ದೈವೊಲೆ ತೃಪ್ತಿಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಿರಮೊನು ಮಂಜಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಮಹಾ ನಿವಾರಣಾ ತಂತ್ರಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ತಗ್ಗ್ ಪ್ರದೇಶೊಗ್ಲ ಮಂಜಂದೇ ಪನ್ಪೆರ್. ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಈ ತನುತರ್ಪಣೊಗು ಸಾರ ವರ್ಸೊರ್ದು ಮಿತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡುಗೆ. ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ದವು(ನೂದಿರ್ನೂದು ವರ್ಸ) ದಾಖಲೀಕರಣೊಡು, ಅಚ್ಚಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅವೆತ ಪಿರವುದ ಪೂರ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತ್ ನವು. ಅವೆಟ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಏತೋ ಎತ್ತೆಸೊಲು ಆದಿಪ್ಪು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಸ ಪಿರಾಕ್ ದ ದೈವಾರಾಧನೆ(ನರಮಾನಿ ಒರುತ)(ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ಸಾರ ವರ್ಸೊರ್ದು ಪಿರಾಕುಂಡು) ಉಪ್ಪುನಗ ಸಂದಿಲೆಡ್ ತೂಪುಂಡಲಾ ತರೆರ್ದ್ ತರೆಕ್ ಬತ್ತ್ ನೆರ್ದಾದ್ ಅವ್ವೇತೊ ಮೂಲ ಕತೆಟ್ ಎತ್ತೇಸ ಆದಿಪ್ಪು. ಅವ್ವೇ ಸರಿ, ಉಂದೇ ಸರಿಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅರೆಗಾಲದ ದೊಂಬುಡು ಬೂಮಿ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪುನಗ ಬನೊಟು ಬೇಸದ ತನು ಮೈತುಂಡ ಮರಿಕುಲು ಬನ ಬುಡ್ದು ಓಲ್ಲಾ ಪೋಪುಜಗೆ ದಾಯೆಪಂಡ ತನುತ ಸಂಪು, ಬೊಕ್ಕ ಮೂರಿಡ್ ದೀನ ಸಂಪುದ ನೀರ್ ಬನತುಲಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಯಿನ ಈ ಸಹಜ ವಿಧಾನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೂಯೆರೆ ಬಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ. ಎಚ್ಚಾದ್ ಕಂಡ, ತೋಡುದ ಬರಿಟೇ ನಾಗನ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತ. ಮೂಲ ನಾಗ ಬನೊಟು ಇಂಚ ತಣುಕ್ಕು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಲ ಬಿರಾವೆರ್. ಅವ್ಲು ನಾಗಮುರಿ ದರಿನೆನ್ ದಕ್ಕಂದೆ ತಿಬಿಲೆದಲೆಕ ನಿನೆ ದೀದ್ ತುಡರರ್ಲಾಯೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್.

ಇನಿ ನಮ ಮೂಲ ಆಚರಣೆನ್ ಮದತುದ್ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಆಚರಣೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮದ್ಮೆ ಮಸ್ಕಿರಿಲ ಮೂಲ ಕ್ರಮೊಡ್ದು ತತ್ತುದ್ ಪೋದು ಧಾರೆ ಏರುನ ಮಯಕಾದ್ ಪೋದು ಮೂಲ ಪುರೋಹಿತೆರ್ ಅವ್ಲು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆರ್. ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಕಟ್ಲೆನ್ ನಂಬಂದೆ ಜೋಯಿಸೆರ್ನ ಪಿರವು ಪೋಯ. ಈಸರನ ನಾಲಿದ ನಾಗೆ, ಶೈವಾರಾಧನೆದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ನಾಗಗ್ ಸೋಮಾರ ಉಪಾಸಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅವೆನೇ ನಂಬ್ಯ. ಮೊಕ್ಲು ಪಂಡಿನವೇ ಸತ್ಯ, ಮೊಕ್ಲು ಪಂಡಿನವೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂದ್ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಚ್ಚತ್ರದ ಪಿರವು ಪೋದು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆದ ಆಚರಣೆನ್ ಮದತ್ ಬುಡ್ಯ. ಅಶುಭ ಮೂರ್ತೊಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ನಮಕ್ ಶುಭನೇ ಆದ್ ತೋಜಿಂಡ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಪ್ಪುನಗ ಪೇರ್ ಮೈತುಂಡಲ ಅವ್ವೇ ಸರಿಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡ್ ಪಂಡಲ ನಂಬುಜೆರ್. ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತುದ್ ಪೋತುಂಡು. ಕಾಡ್ಯನಾಟ, ಸರ್ಪ ಕೋಲದ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇನಿ ಮಯಕಾದ್ ಅಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ, ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ, ನಾಗ ಮಂಡಲ, ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲಂದ್ ಪೊಸ ಕಲ್ಪನೆಲು ಸೇರೊಂದು ಪೋತ. ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಂದೆ ತೆರಿಯಂದಿಲೆಕಾಂಡು. ನಾಗಗ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ನರಮಾನ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆದ ನಾಗನ ಒರು ಬತ್ತುಂಡು. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅನಾದಿಡ್ದ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡುಗ್ಲಾ ನಾಗರಪಂಚೆಮಿಗ್ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದಲ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಶನಿಪೂಜೆ, ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಲು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಬಾರೀ ಗೌಜಿ ಗದ್ಧಲೊಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಗ್ಲಾ ಈ ಪೂಜೆಲಿಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದುಂಡು. ತಾನ್ ಪರಪಿ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಬದುಕುನ ತುಳುವೆರೆನ್ ಅಕುಲು ನಂಬಿನ ನಾಗೆ ಏಪಲಾ ಕೈ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಇನಿ ಆಯಗ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಪುಂಚನೇ ದಾಂತೆ ಆಯೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಗ್ ಬರ್ಪುಲೆಕಾಂಡ್. ನಾಗೆ ಏಪಲಾ ಜನೊಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪೆರೆ ಬಯಕುನೆ ವಿನಃ ಆಯೆ ನರಮಾನ್ಯನ್ ಕೆರ್ ರೆ ಉಪ್ಪುನಾಯೆತ್ತ್. ಪರಶುರಾಮೆ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತುದ್ ಕಡಲ ಬರಿತ ಕದಿರೆಗ್ ಬತ್ತುದ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲೊಡೇ ತುಳುನಾಡುಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡುಂದು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. 3000 ವರ್ಸದಾತ್ ಪಿರಾಕ್ ಡ್ದೇ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂತೆರುಂದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಗುರ್ತಿಸಾದೆರ್. ಕಡಂಬಾರ್ ಡ್ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಲ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಚೌತಿ, ಪರ್ಬ, ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ಲಾ ತಂಬಿಲ ಪರ್ವ ಸೇವೆ ನಡಪಾವೆರ್. ನಾಗಗ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅಶುದ್ಧ ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಾಗಗ್ ಜಾತಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂತಾನೊಗಾದ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ನಾಗನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಗುಳಿಗನ ಬನೊಟು ನಾಗಗ್ಲ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್. ಗುಳಿಗನ ವಾನಲ ನಾಗೆಗೆ. ಅಷ್ಟ ನಾಗ ರಾಜನಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನವು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ತೆರಿಯಂದ್. ಬೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ನಾಗಗ್ ಬೂಮಿದ ಅದಿಕಾರಲ ಉಂಡು. ನಾಗನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಆದ್ ಲ ನಂಬೊಂತೆರ್. ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿತ ಸಮ್ಮಂದೊನು ಅರಿ ಮಂತ್ರಿತಿ ಮರಿತ್ತ ಗಾದೆ ಪನ್ಪಿ ಸಾಲ್ ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡು.ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟ್ ದ ತುಳುವೆರೆಗಡ ನಾಗನ ಕನ ಬೂರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಕನಗೆ,ಅಂಚನೆ ಕುಟುಮೊಡು ಸಂತಾನ ಆಪುನ ಲಚ್ಚಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಕುಟುಮದ ,ಜಾಗೆದ ಬೂತೊಲೆ ದೋಸದ ಗುರ್ತಾದ್ ಮರಿ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ತೋಜೊಂತ್ಂಡ್ ಗೆ.ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಿನೀರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಂಡ ಅವೆಟ್ ಮುರ್ಕುದು ಅವು ಪೋವೊಂತ್ಮಡ್ ಗೆ.ಕಟ್ಟ ಪುಣಿಡೆ ಕೆಯ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಗ ಮರಿತ ಬೀಲೊಗು ತಗ್ಂಡಲ ಕೊಡಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಗೆ,ಕಡತ್ಂಡ ಗಿಡೆತೊಂದು ಬರುಗೆ.ಮರಿ 'ದೊಂಕು ಬುಡಿಯೆಂಡಲ ಕಡಪು ಬುಡಯೆ' ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಐಕಾದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಗೆ. ಗಡಿ ಪತ್ತೆರೆ,ಬೂತದ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೆರೆ,ಬಳೆ ಆಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮರಿ ಕೊಡತ್ ದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ.ಮರಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ತೆರಿನ ತುಳುವೆರ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಆಕಿ ದೋಸಲ ಮರಿಕ್ ಆಕಿನ ದೋಸಲ ಒಂಜೆಂದೆ ಪನೊಂತೆರ್.

ಗಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ನಾಗರ ಜನಾಂಗದ ತುಳುವೆರ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತುದ್ ಇನಿಲಾ ಕೇರಳ, ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ ನಾಗರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಗ್ ನಾಗನಕ್ಲ್ ಒಡೆಯೆರ್ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆನ್ ಗುರ್ತಿಸದೆರ್. ಮಣ್ಣ್ ದ ಆರಾಧಕೆರಾಯಿನ ತುಳುವೆರೆ ಅವ್ವೆ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಗಟ್ಟ ಜತ್ತುದ್ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊರ್ಲುದ ಮರಿ ಕೊಡತ್ ಸೈಪುನೆನ್ ಉಂತಯೆರೆ ಆವಂದಿಪ್ಪುನಗ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಟುಮದಕ್ಲು ರೆಂಜೆ, ಅತ್ತೋಸುದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಕಡ್ಪ ಕಲ್ಲ್ ದೀದ್ ಲ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ, ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲೆಲು ಅಡೆ ಬರಂದಿಲೆಕ ಅವ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ದೀವೊಂತೆರ್. ಇಲ್ಲದ, ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಬನೊಟು ಪೇರ್ ಮಯ್ತೊಂತೆರ್ ವಿನಃ ಇನಿತಲೆಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲು ದುಂಬಿಜ್ಜಾಂಡ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗನ ಮೂಲ ಸಾನಂದ್ ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಇನಿ ದೇವಾಲ್ಯದ ಬರಿಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲು ಬೈದ. ತುಳುನಾಡುಡ್ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್, ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತ್ ನವತ್ತ್. ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸದ ಬೆತ್ತಡಿಡ್ ಬೈದ್ ನವು. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಒರ್ಮೆಲ ನಾಗನ ಪುಂಚದ ನಾಗನ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತುಂಡಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ದೇವಾಲ್ಯದ ಬರಿತ ನಾಗನ ಸಾನೊ/ಬನೊ/ಕಟ್ಟೆಗ್ ಎಚ್ಚ ಜನ ಗೆಂದಾಳಿ, ಕೇದಾಯಿ, ಪೇರ್, ಸಂಪಗೆಂದ್ಕನತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೀರ್ ಬಾರೀ ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾತಾಳ ಗಂಗೆಂದ್ ಪಂಡಿನಕಲೆಗ್ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮುದೆಲ್ಡಿತ್ತ್ ನ ತುಳುನಾಡ್(ತಳನಾಡ್) ಪಾತಾಳ ಆದ್ ಲ ತೋಜಿನವು ತಪ್ಪತ್ತ್. ಎಚ್ಚಾದ್ ನಾಗನಕ್ಲೆಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಬಣ್ಣೊಲಿತ್ತುದ್ ಮಾತಲ ಇಸತ ನಾಗನಕ್ಲೆ. ಆಂಡ ಮಂಜಲ್ ದ ನಾಗಗ್ ಒಂತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಂಗಾರ್ ನಾಗೆಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಇಸ, ನಂಜಿನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಅವ್ವೇ ಇಸ. ನಾಗನ ಇಸೊಟು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿಂದ್ ಉರಗ ತಜ್ಞೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆ ಇಸ ಬಂಜಿಗ್ ಪೋಂಡ ನಮ ಸೈಪುಜ. ಅಂಚನೇ ನಮ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಬೆಯ್ಪಾದ್, ಪಜ್ಜಿ ತಿಂದುಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಆಂಡ ಅವ್ವೇ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದುದ ಬಾಗ(ಮಂಜಲ್ದ ಮಿತ್ತುದ ಬೊಲ್ದು ನೀರ್) ಸೂಜಿಡ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್ ಗ್ ಕೊರುಂಡ ನಮ ಅಪಗನೆ ಸೈಪ. ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಂಬುದ ಬಿತ್ತ್ ಲ್ ನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಆನೆನ್ ಮೈಸಗೆನ ಮಗೆ ಬಾಮ ಕುಮಾರೆಯಾದ್ ಕರ್ಂಬುಡು ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನಂಬ್ಯ. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತಿ ಪಂಜಿನ್ ಗೆಲ್ಪೆರಾವಂದೆ(ಪ್ರಕೃತಿನ್) ದೈವ ಆದ್ ತೂಯೆರ್. ಪೊರ್ಲ ಜಿಡೆತ, ತುಚ್ಚಿಂಡ ಬದ್ ಕಂದಿನಂಚಿನ ಇಸತ ಮರಿನ್ ನಾಗೆ ಆದ್, ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂತ್ನ ಎಲಿ, ಪೆರ್ಗುಡೆ, ಕಪ್ಪೆನ್ ತಿಂದ್ ದ್ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತಿ ಸರ್ಪನ್ ದೈವ, ದೇವೆರಾದ್, ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಮೈಸಂದಾಯಿನ ಎರ್ಲೆನ್ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವ ಆದ್ ಸುರುಕು ಮಾನಿತೊಂಡೆರ್.

ನಮ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಆವುಸ ಬರೆದಿಪ್ಪುನಗ ಮುರನಿ ಮುರನಿ ಬತ್ತುದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ್ ಒರಿಪರೆ ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಮದ ದೈವ, ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವೆರೆನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ್ ನಂಬುನಕ್ಲಂಡ ನಮ ಏರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುನಲ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಕಡಿಯರೆ ನಾಗನ ದೋಷ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲುಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಏಳ್ ಕಂದಡಿ ನಿಂಗುದ್ ಕರದ್ ಕುತ್ತಡಿಯಾದ್ ನಾಗೆ ರಾನಗ ಅವೆತ ನಿರೆಲ್ ಬೂರುಂಡ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾಪುಂಡು. ನಾಗನ್ ಹಾಕ್ ದ್ ಕೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ತುಂಡು, ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದಾಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಂಜನಕುಲು ತರೆಕ್ ಪಿಂಗಾರ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆನೆರ್ದಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೊಕ್ಲಾವಂದಿನ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ಆಂಜನಕ್ಲೆನ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಪುಂಡುಂದು ತೆರಿನಕ್ಲು ಪಂತೆರ್. ಕಾಮ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಚ್ಚಿಗೆ ನಾಗನ ಕನೊ ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲಾಪುನ ದುಂಬು, ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬು ಪಿಂಗಾರ ತರೆಕ್ ತರೆಕ್ ದೀಯೆರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಗನ ಜಿಡೆ/ಸುಳಿಲ, ಪುರುಷತ್ವದ ವೀರ್ಯಾಣುಲ, ಪಿಂಗಾರದ ಉರುವೆದ(ಲತ್ತ್) ಕಣ್ಣಿಲ ತೂವೆರೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆಂದ್ ದೂರ ದೂರದ ನಾಗಸಾನಿಧ್ಯದ ದೇವಸಾನೊಲೆಗ್ ಪೋವೊತೆರ್ಡ ಊರ್ದ ಅನುಕೂಲದಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಊರುದ ದೇವಾಲ್ಯದ ಕೈತಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆನ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನಲಾ ಉಂಡು. ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಂದ್ ವರ್ಸಗೊಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಾಗ ಬನೊಕು ಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಬೇತೆ ಬನೊಕು ಪೋವೊಂದಿಜಾಂಡ್, ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ದುಂಬು ತುಳುವೆರ್ ನಾಗ ಬನತ ಉಲಯಿ ಸೀದಾ ಪೋದು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಆಂಡ ಇನಿ ನಾಗನ ಬನತುಲಯಿ ಪೋದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆ ಮೂಲ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲೇ ಇಜ್ಜ. ಅವೆತ ಬದಲ್ ಬನ ಮಯಕಾಯಿ ಜಾಗೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲು ಬೈದ. ಅವ್ಲು ಸುದ್ದಾಚಾರಂದ್ ಕಟ್ಟೆದ ಸುತ್ತ ಪಾಡ್ ನ ಪಾಗರದುಲಯಿ ನಂಕ್ ಪೋವೆರಾವಂದೆ ಒರಿ ಅವ್ಲು ಪೇರ್, ಬೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಪೂರ ನಾಗನ ಪುಂಚ ಆವಡ್, ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲಾವಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ನಾಗನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಜಿಡೆ ಮಲ್ತುದ್ ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಡ್ ದೀದ್ ಅವೆಕ್ ಪೇರ್ ಮೈತುದ್ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಮೂಲೊಡು ವಾ ರೀತಿಡ್ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಅವೆನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ನಮ ಮದತುದ್, ಪೊಸತಾದ್ ಬತ್ತುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆದೊರುಟು ನಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದ್ ನಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊನು ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲ.


###########################################

No comments:

Post a Comment