Tuesday, 11 December 2018

ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ-ayyappana nijavayina charitre

                              ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ-ayyappana nijavayina charitre

            (ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಆದಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರ್ )
   


                ಚರಿತ್ರೆನ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಅವೆರ್ದ್ ತಾಕತ್ತ್ ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವೆನ್ ಸೋಪಾಯಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಬೌದ್ದೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ವೈಷ್ಣವ ,ವೈಷ್ಣವೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಶೈವ ,ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡು ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ಪಾವೊಂದೇ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಲಾ ಇಂಚಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಾರ್ದನೊಡು ಮಾನಿತೊಂತ್ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಭಜನೆಲು ಬೈದ . ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕೊಲು ಬೈದ.ಕಲೊಟು ಉಂಡಾಪಿ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೈದ್ ನ್ಡ್. ಮೀನ್ ಕೋರಿದ ,ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ದೀವೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತಿ ಆದಿವಾಸಿಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಇನಿ ಅಭಿಷೇಕ ,ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಲು ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಮೆಲಾನೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಮೂಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಯಕವೊಂದುಂಡು.
                  "ಮಲೈ ಅರಯನ್ " ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಗುಂಡೊಲೆನ್ ಕೇರಳದ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಯಿತೆರ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆನೆ "ಮೂಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ". ಇನಿ ನಮ ತೂಪುನವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕಥೆತ ಲೇಪನದ ಚರಿತ್ರೆ . ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಮ್ ,ಇಡುಕ್ಕಿ ,ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಲೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ 'ಮಲೈ ಅರಯನ್ 'ಪನ್ಪಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ "ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ"ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪುರುಷೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲ ಶತಮಾನೊಲೆನ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಮೊಕ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧಾನೆನ್ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .
      ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದಕ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಆಸ್ಥಾನಿಕೆರಾಯಿನ ನಂಬೂದರಿನಕ್ಲ್  ಕಾಡ್ ಕೈವಶ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೊಕ್ಲೆನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆರ್ದ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಅರಯನ್ನೆರ್ ತಾನ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ ಮೂಲ ಬದ್ಕ್ ದ ಕಾಡ ಜಾಗೆನ್ ಬುಡ್ದು ದೂರ ವಲಸೆ ಪೋಪೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದ್ ಸಾಸಿತಾದ್ ಕೈ ತತ್ತ್ದ್ ಪೋಪುಂಡು .ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸಾನಂದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಗುಂಡೊಗು ೧೯೪೨ ಟ್ ಬಿರಣ ಅರ್ಚಕೆರ್ ಪೂಜೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಹರಿ ಹರ ಸುತ ಪನ್ಪಿ ಪುರಾಣ ಬವುಸ ಮೂಲು ಗುಡಿಟ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುದಿಪ್ಪು . ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಸುದ್ದಾಚಾರದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನೊಗು ಪೋಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ್ದ್ ೧೯೯೧ ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೦ರ್ದ್ ೫೦ ವರ್ಸ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ತೆರ್ . ಶಬರಿಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸಾನೊಗು ಎಂಕ್ಲೆ ವಾರೀಸ್ ದಾರೆರ್ ನ್ದ್  ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾನ್ಗದಕ್ಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆರ್ . ಉಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರೆ ನಿಜವಾಯಿ ಚರಿತ್ರೆ .
         ಕ್ರಿ .ಶ ೮-೯ ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ಕೇರಳೊಡು ದೇಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಎಂ .ಜಿ .ಯಸ್ . ನಾರಾಯಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞೆರ್ ಬರೆತೆರ್ . ಕಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತ . ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತೊಡಿ ತ್ತ್ ದ್ ಅವೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ದೇಲ್ಯೊದ ರಚನೆಲಿತ್ತ್ ದ್ ಕದಿರೆದ ಮಂಜುನಾಥನ ದೇಲ್ಯನೇ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ . ಇನಿಕ್ಲಾ ಅವ್ಲು ಮಂಜುನಾಥನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪಿರವು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು . "ಮಲೈ ಅರಯನ್"ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಗುಡಿಕ್ಲೆನ್ ಕೇರಳದ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಹಿತರ್ ಕೈ ಪುಂಡಿದುಲಯ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ ನ್ಡ್. ಅಂಚನೆ "ಪುಲಯರ್ "ಪನ್ಪಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಗುಡಿಕ್ಲೆನ್ ರಾಜೆರ್ಲಾ,ಪುರೋಹಿತೆರ್ಲಾ ಕೈಪುಂಡಿದುಲಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಮಂದರ್ತಿ ,ಕಟೀಲ್,ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಡ್ಲಾ ದುರ್ಗೆನ ಒರುಟು ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟ್ ದ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾತೃ ದೇವತೆಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರೆ ಮೂಲ ದೇವತೆ ನಾಗಸ್ವರೂಪಿ ದೈವೊನು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ನ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು .ಕೇಪು ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಕೇಪು ಬತ್ತಿಲೆಕ ,ಕಟೀಲ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ,ದೆಸಿಲ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಶಿಶಿಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಅವ್ವೇತೋ ಊರುಗು ಪುರಾಣೊಲು ಸೇರ್ದ್ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರ್ಪುನ ದೇವ ದೇವಿನ ಕತೆಕ್ಲು ಸೇರ್ದ್ ತುಳುತ ಅವ್ವೇತೋ ಪುದರ್ಲ್ ಮಾಯಕಾತ .
             ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಅಕ್ಲೆ ದೈವೊನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಯ್ತೊಂದು ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆ ಆದಿವಾಸಿಲೆನ್ ಕಾಡ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ ನ್ಡ್ . ಇತ್ತೆನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ತುಳುವೆರೆ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಆ ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಸೂದ್ರೆರ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂದು ತಾನೇ ಚಾಕಿರಿಗುಂತ್ ದ್ ನ್ಡ್ . ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವೊನು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಮಲರಾಯನ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಂದ್, ವಾರಾಹಿನ್ದ್ , ಜುಮಾದಿನ್ ಧೂಮಾವತಿಂದ್ ,ದೇವಿನ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಅಡೆ ಇಜ್ಜಾನ್ದಿ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕನತ್ದ್ ವಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಕತೆ ಕಟ್ಯೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಥೆ ಆಯ್ಲೆಕನೇ ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋತ್ ನ್ಡ್ . ದೈವೊಲ್ಲಾ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ.
            ಕೇರಳದ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪುದರ್ನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪುಜೆರ್ . ಆದಿವಾಸಿಲ್ಡ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುದರ್ . ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆಡ ಓಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ  ಪುದರಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನಾದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ನಾಯಕೆ ಆಯಿನ "ಅಯ್ಯನ್","ಅಯ್ಯನಾರ್"ಪನ್ಪುನಾಯೆನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆನ್ದ್ ರಾಜನ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ಅಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರೆರ್ ವಾದಿಸವೆರ್ .ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಯಂ ,ಇಡುಕ್ಕಿ ,ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಡ್  ಬಹುಸಂಖ್ಯೆರಾದ್ ಇಪ್ಪುನ "ಮಲೈ ಅರಯನ್ "ಪನ್ಪಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ "ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ "ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲ ಪುರುಷೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಅಕ್ಲೆ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನೊಡಿಪ್ಪಿ ದಂಪತಿಲಾಯಿನ "ಕಂಡನ್ "ಬೊಕ್ಕ " ಕರುತ್ತಮ್ಮ " ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಗೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ.
    ಚೋಳ ಅರಸುಲ್ನ ಆಕ್ರಮಣೊರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಯೆ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲ್ದ ಕರಿಮಲೆಟ್ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ್ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಈ ತಲ ಪುರಾಣ ತೂಂಡ ಕೆಲ ಶತಮಾನೊಲ್ನ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಈ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಬತ್ತ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು . ದುಂಬುಗು "ಪಂದಲಂ" ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತಲಿಗೆದ ಬೆಟ್ಟೊಲು ಅರಸುಲ್ನ ಕೈತುಲಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು . ಪಂದಳ ರಾಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಆಸ್ಥಾನದ ನಂಬೂದರಿ ಬಿರನೆರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ ನ್ ತನ್ನ ಕೈತುಲಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ರೆ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆರ್ದ್ ಪಾರಾಯೆರೆ ಮೂಲ ಸಾನೊನು ಬುಡ್ದು "ತೋಡಮ್ಪುಳ"ಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಶೊಗು ವಲಸೆ ಪೋಪೆರ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು .
         ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಲ್ಯೊಗು ೧೯೪೨ಕ್ ಬಿರಣ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಪೊಗ್ಗು ನ್ಡು. ತಿರುವಾಂಕೂರುದ ಆನಿದ ಅರಸು ಚೆಂಗನ್ನೂರು ಮೂಲದ ತಳಮೋಳ್ ಬಿರಣ ತಂತ್ರಿಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿತ ಪೂಜೆದ ಅಧಿಕಾರೊನು ವಹಿಸವೆ . ೧೯೫೦ಡು ಆನಿದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಟ್ ರಚನೆ ಆಯಿನ "ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಮ್ ಬೊರ್ಡು"(ಟಿ .ಡಿ .ಬಿ )ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಈ ದೇವಾಲ್ಯೊನು ಕನತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡು ಟಿ .ಡಿ .ಬಿ. ದ ಆಡಳ್ತೆ ಡೇ ಈ ದೇವಾಲ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು . ೧೯೫೦ರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಅವದಿಡ್ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಬೆಂಬಲೊರ್ದು ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಸೂ ಬೂರ್ದ್ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ವಿರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೫೧ಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿದ ವೈದಿಕ ರೂಪದ ಇನಿ ನಮ ತೂಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹೊನು ಪಂಚಲೋಹೊಡು ಚೆಂಗನ್ನೂರುದ ಪಾರ್ವತಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಡ್  ಮಲ್ಪಾದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ . ವಿರೂಪ ಆಯಿನ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ವಿಗ್ರಹ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿಡ್  ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿ ಗುರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾಂಡ್ . ಉಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೊಡು ದೈವ ಪೋದು ದೇವೆರಾದ್ ತೋಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೊದ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ತ್ ದುಂಬು ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ ಸಂಪೂರ್ಣಾದ್ ಬಿರಣ ತಂತ್ರಿಲೆರ್ದ್ ವೈದಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು ಮಲೆಟ್ ನಡಪುಂಡು . ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ತಿಗ /ತೊಡ್ವೆ /ಚೀಯ ನೆಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊನ್ತೆರ್ಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೇಲ್ವರ್ಗದಕ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ ನಂಬೊಳಿಗೆಯಾದ್ ಒರಿದ್ ನ್ಡ್ ವಿನಃ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ ಮಯಕಾತ್ ನ್ಡ್ . ತುಳುವ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ,ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಮೂಲ ತುಳುವೆರೆ ೧೬ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾಧನೆಲು ಮಯಕಾದ್ ತಂತಿರ್ದಾರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು . 
         

               https://youtu.be/kYIhiqOfmmw
    
       ಲೇಖನ ಕನ್ನಡೊಡು  -ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ
      { ಜನಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿ ಲೇಖನ.}
    *ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸ್ರಷ್ಠಿಸುವವರು ಮೊದಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ* ....
’ಅಯ್ಯಪ್ಪ’ನ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆ
ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ದೇವರು : ಅಯ್ಯಪ್ಪ -ಜನಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮)
- ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ

ಎಚ್ಚಿನ ಪಿಂದಾಣಿಕೆಗ್- ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಾಸ್ ಮೇರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ (ಅರೆಗ್ ಮಲಯಾಳ ,ತಮಿಳ್,ಹಿಂದಿ ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು . ಆರ್ನ ಚರ ದೂರವಾಣಿ-  ೦೯೪೪೭೩೩೦೩೬೩,   ೦೯೪೦೦೮೨೬೩೨೦ [09447330363, 09400826320]

ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿದ ಪೊಲಬು :-
                          https://www.youtube.com/watch?v=Nv0wm9nPRyw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KGKqUwvQNMrNqlgZ61zzxLf9mwVhfRhmVvyznEPwJZAigbC3PgWsFqng


Sunday, 9 December 2018

ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು -pudar badalna tulunada daivolu

               ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ  ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು
         

*_ದೈವಾರಾದನೆ_* 
ಕಾಲದ ಪರಪುಡು ಕರದ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನ,ಆರಾದನೆದ ಎತ್ಯಯೊಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಸಾದಿಡುಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ದೈವಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ,ಆರಾದನೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು,ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಕುಡೊರ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.ಪೊಸತ್ ನ್ ತೋಡುದು,ಪರತ್ ನ್ ನಿಗಿತ್ ದ್ ಮಣ್ಣೇ ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಪಿಂದೊನುಗ.ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬದಲ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಬಲ್ಯಾಯನ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟೊನು ಕುಡೊರ ಮಾನಿತೊನ್ಗ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ದಾಂತೆ ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲೊಡು ದೈವದ ಮಣೆಮಂಚದೆದುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು  ಸಾನ ಗಿರಿತ್ ದ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ದೈವೊಲೆನ್  ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾನದೊಕ್ಕೆಲ್ ನ್ ಮೂಲ  ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಒದಗ್ ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.ದೈವೊಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿ ಗಣ ಓಮ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಓಮ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ,ಪೂಜೆ,ಮಂತ್ರ,ಆರತಿ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಎಂಚ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕೇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಗ.ದೈವೊಗು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದಿಪಿಜ್ಜಿ,ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಬಲಸುನೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ.ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನುಪ್ಪು ದಾನ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾನಕ ಉಪ್ಪುನಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದಪಗ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಗಿರಮ,ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಿದಯಿದಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸ್ವಾಸಿ ಬಲಸಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತಾ ಒಪ್ಪಂದ್.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಬಲಸ್ ದ್ ಕೊರ್ನಗ ಆಪುನ ಕೊಸಿ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಬಲಸ್ಂಡ ಆವಂದ್.ನಮಕ್ ತೆರಿ ಮಟ್ಟ್ ಗ್ ನಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ.ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯೆರೆಂದ್ ಉಪ್ಪುನಿ.ಆಂಡ ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬೆರಿ ಮಾನೊನು ಕಾಪುನ್ಲ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆ.ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದಲ ಅವ್ವೇ ಲೆಕ ಇನಿಕಾನಗ ಪೊಲಿದಾತ್ಂಡ್. ನಿಚ್ಚ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ದೈವೊಲೆನ್ ನಮಟೊರಿಂದ್ ನಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ್ ದ್, ಏತೊಂಜಿ ತೊಟಿಲುಲು ತೂಂಕೊಂತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲುಲು,ಚಾವಡಿಡ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್ ದೈವೊಲು ,ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆನ್  ಏಪ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನದುಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ಪೂ ನೀರ್ ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತ್ ದ್ ತಿಂಗೊಲಿಡೀ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಅಡೆಗ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದದ ಗೋಡೆಲು ಜರಿಯೆರೆ ಸುರಾಯ. ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯತ್ತ್.ಅವ್ಲು ಕಾಸ್ ಗ್ ಪಾತೆರ,ಮೂಲು ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಮದಿಪು.ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಾನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊರ್ದಿಂಚಿ ನೇಮದಪಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಜನೆ ಪನೆರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್.ದೈವದ ಮುಗೊನು ಕಟಿ ಮಾನಿ ದೀದ್ ನೇಮ ಅನಗ ದೈವ ಆಯಿನವು ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿ ಸಾತ್ ಗ್ ದೇವಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ,ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವಸಾನ ದೂರಾದ್ ದೇವಸಾನ ಆಪುನ ಕಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿ ದೈವೊನು ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸ ಕರಿನಗ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಯಕಾದ್ ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯು.ಪ್ರಸ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲ್ ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ದೈವದ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೋಡು ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ದು,ಮಣೆ ಮಂಚಾವುನು ಪೊತ್ತಾದ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ದ ದೈವಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಕೇಂಡ ನಮಡ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ,ಪರ ಮಣೆ ಮಂಚಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಇತ್ತೆನೇ ಸುಮಾರ್ ಕಳೆವೊಂದಾತ್ಂಡ್. ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ,ಮಣೆ ಮಂಚವುದ ಸಗ್ತಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಗ್ ದಕ್ಕುನ ಬದಲ್,ತೂಟು ಪೊತ್ತಾವುನ ಬದಲ್ ಸೊತ್ತು ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ದೆತ್ತ್ ದೀಪುನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊಗು ಕೊರ್ಂಡ ನೆನೆಪಾನಗ ತೂದು ಬರೊಲಿ.ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಬಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಬಜನೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಗ್ ದಾದ ಎತ್ತೇಸ?.ದೇವೆರೆಗ್ ಕಲಶ, ಬಜನೆ,ಮಂತ್ರ,ಶ್ಲೊಕ,ಹೋಮ,ಪೂಜೆ,ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ,ದೂಪ,ಗಿಂಡೆ ನೀರ್,ಮದಿಪು,ಅಗೆಲ್. ಇನಿ  ದೈವದ ಕಲೊಕು ಬಜನೆದಂಚ ಓಮ,ಕಲಸ,ಪೂಜೆ,ಆರತಿ,ಪಂಚಜ್ಜಾಯ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನನಾ,ದೇವಸಾನನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರೆ ಅಂಸ ಮಲ್ತ್ ದ್,ದೈವೊಲು ದೇವೆರೆನ್ ಕಾಪುಲೆಕ ಆಂಡ್.ಸ್ವಂತ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆದ ಬದಲ್ ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
  
             ಜುಮಾದಿ ದೈವ.ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ್ಎತ್ತೇಸ ಉಪ್ಪು

ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲ್ ಅಂಚನೇ ಕರಿಪಡ್.ಆಂಡ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ನಿಕುಲು ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ನಮ ದುಂಬೆಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ ನ ಅಂಚನೆ ನಂಬುಗ. ದೈವೊಲು ನಮನ್ ಮಾತ ಒರ್ತು ಕಾಪುವ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ನಮಕ್ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ದಾಲ ನಿಮುರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾನಗ ನಮ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್,ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಉಂತುನಿ ನಮ ನಂಬಿ ದೈವೊಲೆನ ಎದುರು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆಸತ್ರೆಡ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ್ ನಾಯನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ದ್ ವೈದ್ಯೆರ್ ಪಿರ ಬುಡಿಯೆರ್ಡ ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತರೆ ತೊರತ್ ದ್ ಕೋರಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ 48ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ತರೆ ತೊರಪಾದ್ ಬಂಜಾರ ಕೋರಿಗ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೂವ ಒರಿತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ನಮನ್ ಒರ್ತ್ ಕಾಪುನೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಬೋಡೆ?.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಮೂಲೊಡು ಇದ್ಯೆ ದಾಂತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಜನೆ,ಶ್ಲೊಕ,ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಓಲು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್?.ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಿನಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಬಗ್ತಿ,ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡುನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು.ತಾಸೆ,ದೋಲು,ಸುತಿ/ಬಾಂಕೆ,ನಾಗಸರೊಟು ಲಕ್ಕೊಂತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ವಾದ್ಯೊಲು ಇನಿ ಬೈದ.ಇನಿ ದೈವದ ಕಲನ,ಆಟದ ರಂಗತಲೊನ,ಪದ ರಂಗಿತೊದ ರಂಗ ಚಾವಡಿಯ ಒಂಜಿಲಾ ಅರ್ತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಮಾತ  ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿದ ನಡುಟು ಮನ ಬಗ್ ತಿ ದಾಂತೆ ಕಲೊಟು ದೈವೊಲು ಖಂಡಿತಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ‌.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ದ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಉಂದೆನನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ್ಂದ್ ದೈವ ಕಲೊಕು ಬರ್ರೆ ಸಾದ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಕ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ದೇಸೊಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪುದರ್.ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ಡೇ ಲೆಪ್ಪೊಡು.ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಲೆತ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ದಾಲ ಬದಲಾಪುಜಿ.ಮೂಲ ಪುದರ್ ಅವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಾರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು.ನರಮಾನಿ ಕುಂಬರೊಲಿ,ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ದೈವ ಮಾಯೆರ್ದ್ ಅವ್ಲು ಜೋಗೊಡು ಬರೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ದೈವದ ಮೂಲ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆನ್ ಮೂಲದೊರುಟು ಒರಿತ್ ದ್ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾದನೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೇಲೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಡ ಆವೊಡು.ಮಾತೆರೆ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚಾಂದ್ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂಕ.
-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ
ಗುರ್ಕಾರ್ರ್
ತುಳು ಒರಿಪುಗ
 ಬೊಕ್ಕ 
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ       ತುಳುನಾಡಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಆದ್ ಪೋಂಡ್ . ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಊರುಲು ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಲ್ ಡ್ ಮಯಕಾದ್ ಪೋಯ. ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣೇ ಬೋಡಾಂಡ್.ಆಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ  ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ನರಮಾನಿ ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಪರೆಂಗಿ ಬಾಸೆದ ಮರ್ಲ್ ಡ್ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಯ . ಇನಿ ದೇವಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇಬೆರೆ ಆರಾದನೆದ ಪುರಾಣೀಕರಣದ ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲ್ಯದ ದೈವೊಲು ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದಾಲ ಲಾಭ ದಾಂತೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ್ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ ದ್‌ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿದ ಮಂತ್ರೊಲು,ಗೋವಿಂದಾ ದೈವದ ಕಲ ಸೇರುಲೆಕಾಂಡ್. ಮನಿಪಂದಿ ದೇವೆರೆ ಎದುರು ಮನಿಪುನ ದೈವೊಲು ನಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದೆ ಪೋಂಡು.ದೈವದ ಕಲತ ದೈವದ ನುಡಿ ನಂಕ್ ದೈವದ ನುಡಿಯಾವಂದೆ ಕಟ್ಟ್ ನಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ನುಡಿಂದಾದ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತ್ ಮನ ಬಗ್ತಿ ದಾಂತಿಲೆಕಾಂಡ್.ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯಾಯನಕ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟ ನಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಂದೆ ಪೋಂಡು.ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂದಗಾಳಿ ತೆರಿಯಂದಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕುಲು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ನಂಬಿಯ.ಅಕುಲು ಆಣಲೆಕ ತೋಜುಂಡು,ದೇವೆರಂಶ ಪಂಡ,ಪೊಣ್ಣಲೆಕ ತೋಜುಂಡು,ದೇವಿನಂಶ ಪಂಡ ನಂಬಿಯ.ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನವೇ ದೈವಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ ನಮಡನೆ ಉತ್ತರ ದೆತೊನುವೆರಾತೆ.ದೈವ ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಾಯನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನವತ್ತ್.ನಮ ದೈವ‌ ಕಲೊಟು ಲೆಪ್ಪುನಗ ವಸಯೊಗುಂತುನಾಯನ ಮೇಲ್ ಡ್ ಜೋಗೊಡು ಬರ್ಪುನಿ.   ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಕಲೊಕು ಏರ್ ಚಾಕಿರಿದಕುಲು ಬೋಡಾ ಅಕುಲು ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದ್ ಏರ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಒತ್ತೊಂದು ಬದುಕುಲೆಕಾಂಡ್.ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನದ ದೈವೊಲೆ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡಿಜ್ಜಂದಿ ಬಜನೆ ಸೇರೊಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬರಡ್, ದೈವ ಸಾಯ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ್ ದ್ ನಮ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಯ .ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಜೆರ್ .  ನಮ್ಮ ದೈವೊಲ್ನ ಪುದರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಂಕ್ ತೆರಿಯಂದಿಲೆಕ ಬದಲ್ ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್.ಅಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಪುದರ್ಲ್ ಬದಲಾಯಿನೆಕ್ ಇತ್ತೆರ್ದ್ ೧೫ವರ್ಸ ದುಂಬೇ ಅಂಚ ಬದಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡಿನಾರ್ ಪೆರಿಯ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಡಾ.ವೈ.ಯನ್.ಶೆಟ್ರ್ (ಕಲ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಬಟ್ರ್ ಬರೆಯಿನ ಬೂತಕಲ್ಪ ಕೃತಿತ ಇಚಾರೊಗು ಸುರುಕು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಿನಾರ್). ದೈವೊಗು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನದ ಬದಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ  ಪುರಾಣ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ . 
   
               ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಒಡಿಪು
ನಮ ಲೆತ್ತೊಂತಿ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಗು ಬದಲ್ತೆರ್.ಆಣನೊರುತ ದೈವೊನ್ಲ ಪೊಣ್ಣನೊರುತ ದೈವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್.ಮುಗ್ಧ ತುಳುವೆರ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ನೆನ್ ಕೇನಂದೆ ಮುಕುಲು‌ ಪನ್ನನೇ ಸರಿಂದ್ ನಂಬ್ಯೆರ್.ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದರುಲು ನೂದೆಟ್ ಸೊಣ್ಪದಾತ್ ಬದಲ್ದ್ ಪೋಂಡು.. ನಮನ್ ಏರಾಂಡಲ ನಮಕ್ ದೀನ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತೆರ್ಡ ಓಕೊನುವ.ಅವು ಬುಡುದು ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ನಮನ್ ಲೆತ್ತೆರ್ಡ ನಮ ನಮ್ಮ ಪುದರತ್ತ್ಂದ್ ಎಂಚ ಓಕೊನುಜನ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದರ್ ನ್ ಲೆತ್ತ್ ಜರ್ಡ  ಓಕೊನಂದ್.ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಕುಂಬರುವೆ ವಿನಃ ಆ ಮಾಯೆ  ಜೋಗೊಗು ಬರಂದ್.ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ ತೆರಿನ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕ್ಲ್, ಕಟ್ಟುನಕುಲು, ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯೆರ್ . ಅಂಚಾದ್ ಮೊಕ್ಲೆನವೇ ಕಾರ್ಬಾರಾಂಡ್,ಮಂತ್ರ,ತಂತ್ರೊಲು,ಪೂಜೆ ಓಮೊಲು,ಜಾಗಂಟೆ,ಮಣಿ,ಆರತಿಲು ಸೇರೊಂಡ.ದೈವೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯಂದಿ ಅಕುಲು.ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಅಕುಲು ದೈವೊನು ದೇವೆರಾದ್ ತೂಯೆರ್ಡಲ ನಮ ತುಳುವೆರ್ ದೈವೊನು ದೈವ ಆದೇ ತೂಯಿನಕುಲು,ದೇವೆರಾದತ್ತ್.ಅಂಚಾದ್ ನಮ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲೆನ್ ನನ ದುಂಬುಗ್ಲ ದೈವ ಆದೇ ತೂಕ ಹೊರತು ದೇವೆರಾದ್ ಅತ್ತ್.ನೆತ್ತೆರಾವಾರದಡೆ ದೇವೆರಾದ್ ತೂಯಿನಕುಲು ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಲುದ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ದೇಲ್ಯೊಲೆದ ನೆತ್ತೆರ್ ರ್ ದ ಆವಾರದ ಬಲಿಪೀಠೊಲು,ಮಹಾಬಲಿ ಪೀಠೊಲು ಇನಿ ದೇವಕಿರಿಯೆಡ್ ಚಾಕಿರಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ .ಇಂಚನೇ ಅವೊಂದು ಪೋಂಡ ನನೊಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊಡು ದೈವಾಲ್ಯೊಲು ಮಾಯಕಾದ್ ದೇವಾಲ್ಯೊಲಾದ್ ದೈವೊಲು ಪೂರ ದೇವೆರಾದ್ ನೇಮ ನೆರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ತೇರೊಯ್ಪುನವು ಬತ್ತ್ ದ್ ಪೋವು. ಇನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ,ವನದುರ್ಗೆ ,ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಪೂತ ಪೂಜೆ,ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ ಸುರಾಂಡ್.ನೇಮೊಡು ದೈವ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಸಾನ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡೇ?.ದೈವೊಲೆಗಿಪ್ಪಿ ವಸಾಯ ದೇವೆರೆಗುಂಡೇ?. ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಕತೆಕ್ಲಾ ಒರಿಯೊರಿ ರಕ್ಕಸನ ವದೆತ ಕತೆ ಸೇರೊನ್ನ ತೂನಗ ರಕ್ಕಸೆರಾಯಿ ರಕ್ಕಸೆರ್ ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡ್ ಡೇ ಇತ್ತ್ ನ್ನಾಂದಾಪುಂಡು. .ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ,ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆನೊರುಟು ನಂಬಿನ ದೈವೊಗು ಎರಿಯಾಕುಲು ದೀನ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ಪೆರೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅದಿಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ನಮನೆ.ನಮ್ಮ ತರೆನೆ ನಮ ಕುಂದೊಗು ಆಕೊನೊಡಾತೆ. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆಣನೊರುತ,ಪೊಣ್ಣನೊರುತ ಅವ್ವೇತೋ ದೈವೊಲುಲ್ಲ.ಆಣನೊರುತ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೊಲು ಮಲ್ಪಡೆ.ಯುಧ್ದರಂಗದ ಸೇನಾಧಿಪತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಕಟ್ಟೊಂತ್ ನ ಬೆದೆಕಟ್ಟೊನು ಮಿರೆಕಟ್ಟ ಪನಡೆ,ಅಂಚನೆ ಬಿರು ಬೆರಿಟೆ ಪೊಗ್ಗಂದಿಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ಬೆರಿವುಡೆನ್ ತೂದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ.ಮುಗತ ಒರು ತೂನಗ ಮೋನೆ ಕಾಪುದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಡ್ಡಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಕಡ್ಸಲೆ,ವಲಸಾರಿ,ಸಾದಗ ,ಅರಸು ದೈವೊಲು ಬಿರುಪಗರಿ‌ಪತ್ತ್ ದ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನೆನ್ ತೂನಗ ವೀರೆರ ಆರಾದನೆ ದೈವಾರಾದನೆ ಪನ್ಪುನವು ಸೊಸ್ಟ.  ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ಜಾಗೆಡ್ ಪಂಡಲ ಅವ್ವೆ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಎಂಚ ಆಪುಜಾ ಅಂಚನೇ ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ದೀನ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ಪೆರೆ ಬುಡಡೆ.  ಪುದರ್ ಮಾಯಕಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲ್ನ ಮೂಲ ಪುದರ್ನ್ ದುಂಬುದ ಒರಿಸಿರಿಕ್ ಒರಿತೊನೊಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಕುಂಡು .

            ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ  ದೈವೊಲು             ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                     ತುಳು  _ಕನ್ಡಡ_ಸಂಸ್ಕೃತ                                              ೧.ಕಂಬೆರ್ಲು _ಕಂಬಿಗಾರ     -                                              ೨. ಜೋಡು ಗುಳಿಗೆ  _   ಗುಳಿಗದ್ವಯ                                      ೩. ಜಾರಂದಾಯ  - ಮೂಲ ಪುದರ್ ಮಾನಿ ಮನಿಯಂತಾಯೆ.   ಜಾರಂತಾಯ /ಜಾರಂತಾಯಿ /ಮುನಿತ್ತಾಯೆ /ಸತ್ಯನಾಥೆ      -      ೪. ಕೊಡಮಂದಾಯ      ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಿ /ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ      ಪೊಸಬೂತ ಕುಮಾರೆ                ಕುಂಭ ಕಂಟಿನಿ
೫. ಬೈದೆರ್ಲು                             ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕುಳು                  ೬. ರಾವುದ ಗುಳಿಗೆ /ರಾಪುದ ಗುಳಿಗೆ               ರಾಹು ಗುಳಿಗ      ೭. ಗುಳಿಗೆ   ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ       ಗುಳಿಗೇಶ್ವರ      ಗುಳಿಗಾಖ್ಯ              ೮. ಬೆರ್ಮೆರ್                               ಬ್ರಹ್ಮ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ,ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ
೯.ಸಂಕಲೆ ಗುಳಿಗ                       ಸಂಕೋಲೆ ಗುಳಿಗ                  ೧೦. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ   ಕಲ್ಲುಕುಡುಕಿ ,  ಕಲ್ಲುರ್ಟೀಶ್ವರಿ/ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ
೧೧. ಪಂಜುರ್ಲಿ       ವರಾಹಮೂರ್ತಿ                         -          ೧೨. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ     ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ,     ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ,ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ,ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ
೧೩. ಜುಮಾದಿ        ಧೂಮಾದಿ    ಧೂಮಾವತಿ                        ೧೪. ಅರಸು ಮೂಡದಾಯೆ  /ಮೂಡದಾಯೆ/ವೈದ್ಯನಾಥೆ    ಮುಂಡದಾಯೆ    ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯ, ಮುಂಡಿತ್ತಾಯೆ            ೧೫. ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು                       ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗ್ಗೆರ್ಕುಲು                ೧೬. ಮೈಸಂದಾಯ  ಕಾಡ್ ದೆರು        ಮಹಿಷಂದಾಯ/ನಂದಿಗೋಣ ,ನಂದಿಕೇಶ್ವರ     ಮಹಿಷಂತಾಯಿ /ಮಹಿಶಾಸುರ  ೧೭. ಕಾಳಾತ್ರಿ  ಕಾಲರಾತ್ರಿ    ಕುಂಭೋದರಿದೇವಿ                        ೧೮. ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ   -ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯಿ                                    ೧೯. ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ     ಧೂಮ್ರ ಧೂಮಾವತಿ                 -      ೨೦ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ   ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ   .ಅಣ್ಣಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗು ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ            ೨೧.ಚವುಂಡಿ   ಚೌಂಡಿ     ಚಾಮುಂಡಿ     ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ      ೨೨.ಹಿರಿಯಾಯೆ   ಹಿರಿಯಾಯಜ್ಜೆ         -                              ೨೩. ಮಲರಾಯೆ/ಮಲೆರಾಯೆ /ಮಲ್ರಾಯೆ         ಮಲರಾಯಿ /ಮಹಾಮಲರಾಯೆ            ವಾರಾಹಿ
೨೪. ಮಾಯಂದಾಲ್       ಮಾಣಿಬಾಲೆ     ಮಹಮ್ಮಾಯಿ            ೨೫. ಕನಪಡಿದಾಯೆ                   ಕನಪಡಿದಾಯೇಶ್ವರಿ                ೨೬. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ    ಹುಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ       ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ/ಡೇಶ್ವರಿ                                         
೨೭. ವರ್ತೆ                                 ವರ್ತಾಡಿ                              ೨೮. ಸತ್ಯ ಜಾವದೆ /ದೇವತೆ           ಸತ್ಯಧರ್ಮ ದೇವತೆ                ೨೯. ಬಬ್ಬು ಬಾರಗೆ/ಕೋರ್ದಬ್ಬು                                   ಭಗವಾನ್  ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ,ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ,ವೈದ್ಯನಾಥ                                             -
೩೦. ಕೊರಗ ತನಿಯೆ /ಕೊರಗಜ್ಜೆ         ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ    ಕರಿಯಜ್ಜೆ     ಕೊರಗಜ್ಜೇಶ್ವರ    ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವೆರ್                      
೩೧. ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ      ಅರ್ಭಕ ದಾರಕೇಶ್ವರಿ                            ೩೨. ಪೊಸ ಬೂತ                     ಹೊಸಮ್ಮ/ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ    ೩೩. ದುಗ್ಗಲಾಯೆ     ದುರ್ಗಲಾಯ /    ದುರ್ಗಲಾಯಿ                  ೩೪. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ                         ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನವರು/ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೇವಿ                ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ
೩೫. ಉಲ್ಲಾಯೆ/ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು                   ದಯ್ಯೊಂಗುಲು /ನಡಿಯಂಗಲ್                                                                      
೩೬. ಕುರಿಯಾಡಿದಾಯೆ /ಕುರಿಯಾಡಿದಾರ್      ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯಿ                                           
೩೭. ಪಿಲಿಬೂತ.    ಹುಲಿಭೂತ   ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ                  ೩೮. ಮಂತ್ರಜಾವದೆ  ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ   ಮಂತ್ರದೇವತೆ                ೩೯.ಓಡಿಲ್ದಾಯೆ                                    ಓಡಿಲ್ತಾಯೆ                ೪೦.ಕಡಂಬಿಲ್ದಾಯೆ                                ಕಡಂಬಿಲ್ತಾಯಿ          ೪೧.ಮಲ್ಯೋಡಿದಾಯೆ                          ಮಲ್ಯೋಡಿತ್ ೪೨.ಮಗ್ರಂದಾಯೆ             ಮಗ್ರಂದಾಯಿ -ಮೃಗಂತಾಯಿ                               ‌ ಮಹಾ ಘೋರ ರೂಪಿಣಿ                    ೪೩.ಗಿರಾವು              ಕಿರಾತೇಶ್ವರ                                            ೪೪. ತನ್ನಿಮಾನಿಗ           ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇವಿ 
೪೫. ಜಿಡೆತಾರ್_ಜಠಾದಾರಿ                                              ೪೬.ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗೆ         ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ .
೪೭.ಬಬ್ಬರ್ಯೆ  ಬಬ್ಬರ್ಯನೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ,ಬಾವು ಬಬ್ಬರ್ಯೆ,ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ,ನೀಚ ಬಬ್ಬರ್ಯೆಂದ್ ಉಂಡು.-  ಬರ್ಬರಿಕ. ಬರ್ಬರೇಶ್ವರ
೪೮.ಅಬ್ಬಗ_ದಾರಗ. ಅರ್ಬಕೇಶ್ವರಿ_ದಾರಕೇಶ್ವರಿ
೪೯.ಜಾಲಕೊರತಿ   ತ್ವರಿತ ದೇವತಾ
೫೦.ಕಲ್ಕುಡ   ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ
೫೧.ಮುಂಡಲ್ದಾಯೆ   ಮುಂಡಲ್ತಾಯಿ
೫೨.ಕೊರತಿ   ವನದುರ್ಗೆ
೫೩.ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ. ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯಿ (ಮುಂಡಾಜೆದ ಕೈತಲ್ ಉಜಿರೆ)
೫೪.ನಾಲಾಯಿದಾಯೆ  ನಾಲ್ಕಯಿದಾಯೆ,ನಾಲ್ಕಯಿತ್ತಾಯಿ
೫೫.ಬೂತ ಬೆರ್ಮೆರ್   ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ
೫೬.ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ‌ ಅನಂತೇಶ್ವರ,ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ
೫೭.ಓಡಂತಾಯೆ- ವಡ್ಡನೇಶ್ವರ
೫೮.ಮುಗುಳಿದಾಯೆ  ಮುಗುಳಿತ್ತಾಯಿ
೫೯.ಮಾಲೆಂಗ್ರಾಯೆ-ಮಾಲೆಂಗ್ರಿ ಬರ್ಕೆದಾಯೆ- ಮಹಾಲಿಂಗರಾಯ.ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಂದ್ಲ ಪನ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್.
                                  ದುಂಬಾದ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ನಕ್ಲ್ ,ಕಟ್ಟುನಕ್ಲ್ ,ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್,ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ ದಕ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲ್  ದಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ . ಅವು ಬುಡುದು ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಪುರಾಣೊನು ಕಟ್ಟ್ ದ್  ದೈವೊಗು ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನೆನ್ ದೈವೊಲ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಪುನೆನ್  ಬುಡುದು ಸತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಕಲೆನ್ ಕಲೊಟು ತೆರಿಪಾಲೆ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೈವ ಪಟ್ಟು ಪುರಪುನು ಸಂದಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಗ ಪನ್ಪುಂಡತ್ತೇ.ನಮಲ ಪಂಡ ರಡ್ರಡ್ಢ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಲೆಕಾಪುಜೆ?.ದಿನ್ನದ ಅಣಿತುಂಬೊನ್ದಿಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಙೊನು ನಮ ತೆರಿಯೊನೊಡತ್ತೆ. ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸ್ನಗಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆನ್ ಮೂಲೆ ಸೇರದ.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಅಟಿಲ್ ಅಡ್ದ್ ಬಲಸುನ ಸರಿ,ಬೇತೆ ಜನ ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಲಸಿಯೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೊಗು ಏತ್ ಬೇನೆ ಆವು? . ಮದ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಮದು ಪನ್ಪುನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ದೈವೊಗು ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಮದಿಪೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ.ಪೂವರಿ ಪಾರಾವುನ ದುಂಬು ವಾ ದೈವೊಗ್ಲ ವಸಯಾಪುಜಿ.ಅವು ಬುಡ್ದು ಮದ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಪನೊಂದು ಪೋನಗನೇ ವಸಯಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಗೇನದ ಕೊರತೆಂದ್ ಪನೊಡಾತೆ
             ಬಬ್ಬರ್ಯೆ ಬರ್ಬರೀಕ,ಬರ್ಭರೇಶ್ವರೆ ಆತೆ
        
          ತುಳುವ ರಾಯ / ದಾಯ /ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು .ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತ್ ನ ಸತ್ಯೋಲು . ಉದಾರ್ಮೆಗ್ -ಮಲಾರ+ರಾಯ =ಮಲರಾಯ. ಮಲಾರ್ದ ಆಯಕಟ್ಟೊಗು ಬತ್ತ್ ನಾಯೆ, ಮಲಾರ್ದ ಆಯೆ ಮಲರಾಯೆ. ಕೊಡಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಬತ್ತ್ ನಾಯ =ಕೊಡಮಂದಾಯ . ಕುರಿಯಾಡಿಗ್ ಬತ್ತ್ ನಾಯೆ ಕುರಿಯಾಡಿದ ಆಯೆ =ಕುರಿಯಾಡಿದಾಯೆ . ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು .ಆಂಡ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಉದಿತಿ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯೋಲೆಗ್ ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .ಅಂಚನೆ ಗೇಶ್ತರ,ಗೇಶ್ವರಿ,ರ್ಟೀಶ್ವರಿ ಉಂದು ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡೇ ಆರಾದನೆ ಉಪ್ಪುನಿ. ನಕುಲು, ಅಕುಲು ಸವ್ದೊಲುಲ್ಲ.ಮುಗ್ಗೆರ್ನಕುಲು,ಬೈದೆರ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೋದು ರ್ಲು ಸೇರೊಂದ್ಂಡ್.ಬೈದೆರ್ನಕುಲು ಪೋದು ಬೈದೆರ್ಲು ಆತೆರ್.  ತ್ತಾಯಿ,ತ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಡದಾಯೆ ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಆಯೆ . ತ್ತಾಯ /ತ್ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ .ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಲ್ಯಾಯನಕ್ಲ್ ಬೋಡ್ಚಿ .  ...ತ್ತಾಯ ಬರ್ಪುನ ಕೇರಳದ ದೈವಜ್ನೆರೇ ಬೋಡು . ಅಕ್ಲ್ ದೈವೊಗು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ತನ್ನ ಪುದರ್ದ ಸುರುತ ತ್ತಾಯ ನ್ ದೈವದ ಪುದರ್ದ  ಕಡೆಕ್  ದೀಯೆರ್ .ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮಡತ್ತಾನದ ಸರ್ಪಕೋಲ ನಂಕ್ ಬೋಡ್ಚಿ . ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಸಾರ ಸಾರ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರೊನು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದುದು ವಸಾಯೊಗುಂತುನ ಲಕ್ಷಕಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗಮಂಡಲ ನಂಕ್ ಬೋಡು .ಕೊರಗತನಿಯೆ ಏಳ್ ಜನ ತುಂಬುನ ತಿರಿಬೊಂಡೊದ ಪುದೆನ್ ಒರಿಯೆ ತುಂಬುವೆ ಪಂಡ ಆಯನ ರಟ್ಟೆದ ಸಗ್ತಿ ತೂನಗ ಆಯೆ ಕೊರಗುಲ ತನಿಯೆ/ಕೊರಗತನಿಯೆನೇ ವಿನಃ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅತ್ತ್.ತರೆಟ್ ದೀಪುನ ಮುಟ್ಟಲೆಗ್ ಏಳ್ ಜಿಡೆತ ನಾಗನೊರು ಮಲ್ತ್ ದ್,ಅಗೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲ್ ಆಯಗ್ ಏಮೆದ ಸುಕ್ಕ ಕಜಿಪಾಂಡ ಇನಿ ಆಯಗ್ ಏಮೆನ್ ವಾಹನ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ಯೆರ್.  ಪಂಡ ಜ್ನಾನ ವೃದ್ದ ಪನ್ಪೆರ್.  ಗುರುಕುಲ ಇದ್ಯೆದ ಕಾಲೊಡು ಕಾಡ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಲ್ತು ಇದ್ಯೆ?.ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚಾರಲ ನಂಕ್ ದಾಯೆ ತರೆಕ್ ಪೋಪುಜಿ?    ಜೈನೆರೆ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದು ತುಳುವೆರೆ ಬೂತ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೂತನಾಥ ಆಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಕೆಳದಿದ ಶೈವ ಪಂಥದಕುಲು(ವೈದಿಕ) ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಬಸ್ತಿ ಬೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲ್ಯ ಆಂಡ್.ಜೈನಾಡಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ,ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಡ್.ಮೈಸಂದಾಯೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ಆದ್ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಆಂಡ್.ಬೋರಿಯೇ ಬೇತೆ,ಗೋಣೆನೇ ಬೇತೆ.
  
              ಪಡ್ರೆ ಜುಮಾದಿ ಪರತ್ ಬೊಕಗಕ ಪೊಸತ್ ಮುಗ

           ತುಳುನಾಡ ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆನ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯೆರ್ . ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ಕಾಯೆರ್ ದಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ದ ದಂಟೆ ಪತ್ತುನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಂಡ ,ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಡುಗು ಉಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯಾಯೆ ಹಿರಿಯಾಯಜ್ಜೆ ಆಯೆ . ಇನಿ ಎಲುಮುಟ್ಟೆ ಅಗಿದ್ ಪಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಒಯ್ಪುನ ಗುಳಿಗನ್ಲ ಅಜ್ಜೆರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಪಂಡೆರ್ .ಗುಳಿಗನ್ ಆಟೊಡು ಗುಳಿಗಾಖ್ಯೆ ಪಂಡ ರಕ್ಕಸೆ ಮಲ್ದೆರ್ . ಬನೊಟು ಬಲಸೊಂತ್ ನ,ನೆತ್ತೆರಾವಾರ ಕೊರೊಂತ್ ನ  ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ದ್ ಕೋರಿ ಆಗ್ಯೆರೆ ಕೊರ್ಯೆರ್ .ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೊಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುರಾದ್ ದೈವದ ಮನಬಗ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಂಡ್. ಕೊಡಂಗಾಯಿಡ್ ದಯ್ಯೊಂಗುಲು ,ಕಣಂದೂರುಡು ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರೆನ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಕೊರಗತನಿಯನ್ ಈಸರನಂಶ ಪಂಡ್ದ್ ಕತೆ ಕಟ್ಯೆರ್ .ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ,ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಬದ್ ಕ್ ದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದುವೆರ್ಡ ಕೊರಗ ತನಿಯಗ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಲೆ,ಬಂಗಾರ್ದ ದಂಟೆ,ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಬಂಗಾರ್ದ ದೃಷ್ಠಿ,ಕಿರೀಟ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಾಯೆರ್.ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ ಪದ್ದೆಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಡ್ ಕುಲ್ನಾಯೆ ದಾಯೆ ಬಡಪೊತ್ತುದ ಕತೆ ಪನೊಡು?.
ಕಾಯೆರ್ದ ಮರತಡಿಟ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯಂತ್ ನ  ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಂಗತಲೊತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್ .ಶುಂಭನ  ಮಂತ್ರಿ ದೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿಂದ್  ತುಳುನಾಡ ಜುಮಾದಿಗ್ ಕಥೆ ಕಟ್ಯೆರ್ .ಕೇರಳದ ಭಗವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೆದ ಆರಾಧನೆ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ .
ಕೊಡಮಂದಾಯನ್ ಕುಂಭ ಕಂಟಿನಿ ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರ್ . ಇನಿ ಪೊಸಭೂತ ,ಕುಮಾರೆನ್ದ್ ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 
ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮೂರ್ತಿ .ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಪಾರಿ ಪನ್ನಗ ಪಾಂಚಾಲಿ ,ದ್ರೌಪದಿ ,ಪಾರ್ವತಿ , ಲಕ್ಷ್ಮಿ ,ಸರಸ್ವತಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಇನಿ ದೈವೊಗು ಪಾರಿ ಪನ್ನಗ ಶತಪಾತಾಳ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೊಕ್ಲೆಗೊಲ್ತು ಉಂದು ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕುಂಡ ದೇವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆತೆನ ದೈವೊಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋರ್ದು ಕಾಜೂರುಗು ನೆಲಮಾಲಿಗೆಡ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ . ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಇಚಾರೊಲು ಓಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೆರಿಯುಜಿ. ಉಲ್ಲಾಯೆಂದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. 
 ಮಹಾ ಮಲರಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಂಜೇಸರದ ಮಜಿ ಬೈಲ್ಡ್  ನಡಪುಂಡು . ಈ ಮಹಾ  ಪನ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥ ದಾದನ?.
ಲತ್ತ್ ಬಾರ್ ತಿಂದ್ ನ ಪಿಲಿ ನೆಲ್ಲಿಯೇ ಈತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ತಿನ್ಪುನ ಪೆತ್ತ ಏತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂದು ತಿಂರೆ ಪೋದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಾಯಿನಿ.
  
ಮಾಲಂಗ್ರಾಯೆ(ಮಾಲೆಂಗ್ರಿ ಬಾಳಿಕೆ) __ಮಹಾಲಿಂಗರಾಯೆ ಆಂಡ್
 
ಮುಂಡದಾಯೆ,ಮೂಡದಾಯೆ,ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಮೂಲು ಮುಂಡೊಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತ್ ನಾಯೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪನ್ಪೆರ್.
ಸತ್ಯ ಜಾವದೆ ಮುಕ್ಕ ದೇವಲ್ಯೊಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯಾಂಡ್ .ವೈದಿಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ  ಮಲ್ತೆರ್ .
ಜಾರಂದಾಯನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಸರ್ದಿಂಚಿ ಮುನಿತ್ತಾ ಯೆ ,ಸತ್ಯನಾಥೆ ಮಲ್ತೆರ್ . ಬಬ್ಬರ್ಯನ್ ಬಾರ್ಬರೀಕಂದ್ ಇನಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗೆ ಬಾರೀ ಸಗ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾರ್ಬರೀಕ.ಈ ಬಾರ್ಬರೀಕೆ ಎಂಚ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ ಆಯೆಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ.  ನಿಜವಾದ್ 
ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುನು /ಕೋರ್ದಬ್ಬುನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. .ಇತ್ತೆ ಒಡಿಪುದ ಬೈಲೂರು ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವೊನು ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. . ದೈವೊಲೆನ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೇವೆರಂಶ ಮಲ್ತ್ ದ್  ದೈವಾಲ್ಯೊನು ದೇವಾಲ್ಯ ಮಲ್ತೆರ್ .
ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಆಯಾ ಊರ್ದ ಯಜಮಾಂದಿ .ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ನ್ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರ್ .
ಉಲ್ಲಾಯನ್ ವೈಷ್ಣವೆರೆನ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಬಬ್ಬರ್ಯನ್ ಬರ್ಬರಿಕ,ಬರ್ಬರೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೆರ್.ಬಬ್ಬರ್ಯನ್ ಬಬ್ಬರ್ಯಂದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಬರುವೆ ವಿನಃ ಬರ್ಬರೀಕ,ಬರ್ಬರೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಬರಯೆ.ಜುಮಾದಿನ್ ಜುಮಾದಿಂದ್ ಲೆತ್ತರ್ಡ ಓಕೊನುವೆ ವಿನಃ ದೂಮಾವತಿಂದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಬರಯೆ.ನಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವೊನು ಮೂಲ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಪೊಸ ಪುದರ್ಡ್ ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಎನನ್ ಲೆಯ್ಜೆರ್ಂದ್ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ತ್ಂಡ್.ನಮ ಬಂಙ ಬರೊಂದುಲ್ಲ.ನಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪ.ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ನೇ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚ ಓಕೊನುಜನ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ಜರ್ಡ ಓಕೊನಂದ್.ಸಬರಿಮಲೆಟೊರಿ ವಾವರೆ ಉಲ್ಲೆ.ಮೂಲೆಂಚ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ ಪೋದು ಬರ್ಬರೆ ಆಯಿನಿ?. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವನೇ ಬೇತೆ .ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರೆ ಬೇತೆ . ಪಾಲಾಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಆಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಸಂಧಿ ಪಣಿಕ್ಕರನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಸುರಾನಗ  ಶಾಂತಾಕಾರಮ್ ಭುಜಗ ಶಯನಂ ....ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಪಿರಿನಗ ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತ ಭಾರತಃ .... ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ದಾದ ಪನೊಡು .
  
          ಮುಗುಳಿದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗುಳಿತ್ತಾಯಿ ಆತ್ಂಡ್
      
          ಇತ್ತೆ ದೈವೊಲೆಗ್ "ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸುರಾಂಡ್ .ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನದ ದೈವೊಲೆಗ್ ನಮಃಂದ್ ಮಂತ್ರೊಲು ಬೈದ . ಪ್ರಸನ್ನ ,ನಮಃಂದ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ತೋರಣ ,ಉಗ್ರಾಣ ಮಹೂರ್ತ ,ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ,ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ,ವಾಸ್ತು ಬಲಿ ,ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ,ದಿಗ್ ದೇವತಾ ಬಲಿ ,ಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯಾಹ ,ಸಪ್ತ ಶುದ್ದಿ ,ಗಣಪತಿ ಯಾಗ ,ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಧಾನ  ಹೋಮ ,೧೦೮ ಕಲಶಾರಾಧನೆ , ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ,ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ,ಗಜ ಕಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ಚಪ್ಪರ ಆರೋಹಣ ,ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ,ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ,ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ,ದುರ್ಗಾ ಯಾಗ ,ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ,ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬ ಅಧಿವಾಸ ,ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ ,ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ,ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ,ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ,ಮಹಾ ಪೂಜೆ ,ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ " ಉಂದು ದೈವಾಲ್ಯೊಗು ಅಗತ್ಯನೆ?.  ದೇವಾಲ್ಯದ ಈ ಪೂಜೆಲ್  ದೈವಾಲ್ಯೊಡು  ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನ ಒವು, ದೇವಸಾನ ಒವುಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ಂಡ್ .ದೈವೊಗುಂದು ಪರಕೆದೊರುಟು ಕೋರಿನ್ ಕನತ್ ದುಪ್ಪುವೆರ್.ದೈವ ಅವು ಪರಕೆ ದಾಯೆಗ್ಂದ್ ಕೇಂಡ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು.ಇನಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಂಟೆನಾ,ಗುಳಿಗೆನಾ ತಿಕ್ ನ ಕೋರಿನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಅಗ್ಯೊಂದು ಕಟ್ಲೆಪೊಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲವೆರ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಗ ವಾದ್ಯ ಉರ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಲಾಯ್ತ್ ಬಲ್ತ್ ದ್ ಇತ್ತ್ ನ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ನ್ ಗುತ್ತುದು ತಿಕ್ನಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ಗ್ ಬೂರುನವು ದೈವದ ವಾ ಕಟ್ಲೆಡ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ನನಾಂಡಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್ಡ ಕಲತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒರಿಯು.ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪುನು ತೂನಗ ದೈವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಬತ್ತ್ ನ ಚರಿತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ.ಒರ್ಯೊರಿಯನ್,ಮನೆತನೊನು ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದ್ ನಿ.ಈತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ದ್ಲ ನರಮಾನಿ ಅತ್ರೋಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ದೈವೊನು ತೆರಿನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್.ಆಂಡ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ತೆರಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ದೈವ ನಮಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಯೆರೆಂದೆ   ಉಪ್ಪುನು ಸರಿಂದ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಪ್ಪುಂದು ತೆರಿನಗ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ನನಾಂಡಲ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆದ ದೈವೊಲ್ನ  ಎರಿಯಾಕ್ ಲ್ ದೀನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಒರಿಯು.ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಂದೈವೊಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನೇಮ ನಡಪುನವ್ಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕಿರಮೊಲಿತ್ತ್ ದ್‌ ಪೂರ ಜನ ಔಲೇ ರಾಸಿ ಬೂರ್ದು ನೇಮದವ್ಲು ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡು?.ಅವ್ವೆ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ ನಡಪುನಗ ಮುಗಿನೇಟ ವಾ ರಂಗ್ ಲೇಸ್ಲಾ ನಡಪುಜಿ.ಅಂಚನೆ ದೈವದ ನೇಮ ಆಪುನವ್ಲು ರಂಗ್ ಲೇಸ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮನಬಗ್ತಿ ಮಾತ್ರ.ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಸಂದಿಲಡ್ ಬಜನೆ ಸುತ್ತುದ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ.ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದರ್ಡೇ ಪಿರಾಕ್ ದ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲಿಪ್ಪುನಿ.ಒಡಿಪು ಮಲ್ಪೆ ಕೈತಲ್ದ ಜುಮಾದಿ ನಗರ,ಬಂಟಾಲದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೂಟೇಲ್ದಲ್ತ ಜುಮಾದಿ ಗುಡ್ಡೆ,ಬೊಳ್ತೇರ್ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಗೋಂಕುದ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿ ಗುಡ್ಡೆ,ಉಲ್ಲಾಲೊಡ್ದು ಪಳ್ಳಿ ಬರಿಯೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿದ  ಜುಮಾದಿ ಸಾನ,ಪುತ್ತೂರುದ ಮುರತಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿಪಲ್ಕೆ ಉಂದೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಗ್ಸಿ ಜುಮಾದಿದೈವ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೋಡು?.
    

ನಂದಿಗೋಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯೆ:-
ನಂದಿ-ಬಸವೆ ಉಂದು ಎರು ಜಾತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಿ. ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆಡ್ ನಂದಿ ಸಾನದೆದುರು ಉಪ್ಪಂಡು.ಈಸರ ದೇಲ್ಯದ ಎದುರು ನಂದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು.ದೈವಾಲ್ಯದ ಸಾನ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನೇಮೊಡು ಬಸವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಕಾಲೆ ಕೋಲೊಡ್ಲ ಎರುವೇ ಉಪ್ಪುನಿ.
ಗೋಣೆ ಎರ್ಲೆ ಜಾತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಿ.ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ನಾಲ್ ಕಾರ್ದ ಮೈಸಂದಾಯೆಂದೇ ಉಪ್ಪುನಿ.
ನಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣೆ ಒಂಜೆ ಅತ್ತ್.ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆರಣಿಲು.ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಕಾಲೊಡು ನಂದಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಂದಿಗೋಣೆ ಮಲ್ತೆರ ತೆರಿಯಂದ್.ಅಂಚನೆ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಾಗೆ ಲಕ್ಕ್ ದುಂತ್ಯೆ.ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಯೆರ್.ನಾಗಬೆರ್ಮಗ್ಂದ್ ಒಟ್ಟುಗು ವಸಯೊಗುಂತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಆಂಡ ನಾಗೆನೇ ಬೇತೆ,ಬೆರ್ಮೆರೇ ಬೇತೆಂದ್ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತೆರಿದ್ಂಡ್. ದಪ್ಪೆರೆ ಗೋಣನ್,ಎರ್ಲೆನ್ ಗಳಸ್ಂಡಲ ಕಂಬುಲ ಎರ್ಲೆಡನೇ ಮಲ್ಪುನಿ.ಮೂಲೊಡು ತುಳುವೆರ್ ಎರ್ಮೆದ ಪೇರೇ ಪರ್ದ್ ಬುಳೆಯಿನಕುಲು.ಎರ್ಲೆಡನೇ ಪಂಡ ಎರು ಮಾದಾದೆ ಕಂಡ ದತ್ತಿನಕುಲು.ಅಂಚಾದ್ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಎರು ಜಾತಿ ದೈವಾರಾದನೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ,ನಂದಿ,ಬೋರಿ ದೇವೆರೆ ಸಾನದೆದುರು ಇತ್ತ್ಂಡ ಬಸವೆ ದೈವಾರಾದನೆ,ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆಡ್ಲ ಉಂಡು.ನಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣೆ ಏಪಲಾ ಒಂಜಿಂದಾಯೆರೆ ಸಾದ್ಯನೇ .ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಸಾಣದುಲ್ಲಾಯೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಮಾಡ ಪತ್ತಿ ಮೈಸಂದಾಯೆಂದ್ ಲ ಉಂಡು.ಗೋಣನೊರುತ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಎರುತೊರುತ ನಂದಿ ಗೋಣಾಯೆರೆ ಎಂಚ ಸಾದ್ಯ?.ಆಂಡ ದೈವಾರಾದನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ತೆರಿನ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಡಾ.ವೈ.ಯನ್.ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಇಲ್ಲ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾದನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ,ನಾಗ ಬನ,ಆದಿ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ಕಲ್ಪನೆದ ನಂದಿ ಗೋಣನ ಆರಾದನೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ವಾರಾಹಿ ದೇವಿನ ಒರುಕುಲು:-


ಧೂಮಾವತಿನ ಒರುಕುಲು:-


Saturday, 1 December 2018

ತುಡರ ಪರ್ಬ/ ದೀಪಾವಳಿ -tudara parba/ deepaavali

                           ತುಡರ  ಪರ್ಬ/ ದೀಪಾವಳಿ 
                    tudara parba /deepaavali 
                                                     


  ನಿಲತರಸು  ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆರೆ  ಲೆಪ್ಪು                                      
 -------------------------

ಆವಂದಿನ ಮೋಸೊದ ಕತೆ
           -------------
 ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್  ಆಟ  ಆನಗ
ತುಂಬೆದಡಿಟ್  ಕೂಟ  ಆನಗ
ಕಂಡೊದ ಕಡಿಕ್ ಪಾಪು ಆನಗ
ಬೆಯಿಪಾಯಿ ಬಾರ್ ಕೊಡಿನಗ
ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಮುರ್ಕುನಗ
ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಕೊಂಬು ಬನ್ನಗ
ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ
ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಗ
ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಆನಗ
ಬೊಲ್ಕಲ್ಲ್  ಪೂವಾನಗ
ಗರ್ಗಲ್ಲ್  ಕಾಯಿ  ಆನಗ 
ಜಾಲ್ ಪಾದೆ ಆನಗ
ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಾಲಾನಗ
 ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಡು ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೊಡು
ನಿನ್ನ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ತೂಯರ
ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗ್
ಸೋನೊದ  ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ 
ಬೊಂತೆಲ್ದ  ಕೊಡಿ  ಪರ್ಬೊಗು 
ಈ  ಬಲ  ಬಲಿಯೇಂದ್ರ .......  

    ಇಂಚ  ಒವ್ವೇ  ಕಾಲೊಗುಲಾ  ಆವಂದಿನ .... ನಡಪಂದಿನ  ಸುಲ್ಲು  ಕತೆಕ್ಲೆನ್  ನಡಪುಂಡು  ಪಂಡ್ ದ್  ನಂಬುಲೆಕ್ಕ  ಮಲ್ತ್ ದ್  ಆರ್ಯ/ವೈದಿಕ  ಮಾನಿಲು  ನಂಕ್  ಮೋಸ  ಮಲ್ತೊಂದೇ  ಬತ್ತ್ ದೆರ್ , ಈ  ವೈದಿಕೆರೆನ  ಮೋಸೊಗು  ನಮ್ಮ  ದುಂಬುದ  ಸಂತಾನ  ಬಲಿ  ಆಯರ  ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾದ್  ನಮ್ಮ  ಪೆರಿಯಾರ್  ನಿಲತ  ಮಗೆ  ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆರೆನ್  ನಮ  ಜೋಕೆಡ್  ಅರ್ತಿ- ಪಿರ್ತಿಡ್  ಮೋಕೆಡ್  ಒವ್ವೇ  ಕೋಂಗಿ  ಕಪಟ  ದಾಂತೆ  ಸೀದೊಡೆ  ಇನಿತ  ಈ  ಬೊಂತೆಲ್  ಕೊಡಿ  ಪರ್ಬೊದ  ದಿನ  ಸುಗಿತೊಂದು  ಲೆಪ್ಪುಗ ......................

          ಜನ ಮಂದೆದ ಗೇನೊಗು    ಕಬಿದಿ  ಕತ್ತಲೆ    ದೂರಾನಗ     
ಈ  ನಡತಿ ಸತ್ಯ  ನಿಜಾನಗ
ಮೋಸ  ದಗೆ  ವಂಚನೆ ದೂರಾನಗ
ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಕೆಯಿ ಬಾರ್
ಬುಲೆ ಸಲೆ  ಬುಲೆದಾನಗ
ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಲೆಡ್  ಅರಿಬಾರ್
ಸಂಪೊತ್ತು  ದಿಂಜಿದಾನಗ
ಐಸಿರೊದ ಬದ್ ಕ್  ಮಾತೆರೆಡಾನಗ
ಜನಮಂದೆದ ನಡುತ
ಏದ ಬೇದ  ದೂರಾನಗ
ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ
ಬಾಲೆಲಾದ್  ಬದ್ ಕ್ ನಗ
ತುಲುವ ಐಸಿರ ನೆಗತ್ ತೋಜಿನಗ ...................

      ಬಂಗಾರ್ ದ  ಓಡೊಡು ಬೊಲ್ಲಿದ  ಜಲ್ಲೊಡು
ಒಚ್ಚಿದೊಚ್ಚಿದ್  ಸೇರ್ ದ್
ತುಲುವ  ಕರೆಬರಿ
ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್  ಸಾದಿ  ಪತ್ ದ್
 ತುಲು  ನಿಲತ
ಕಂಡ ಕಲ  ಅರಿಬಾರ ಬುಲೆಸಲೆ
ತೂಯರ  ಕಂಗ್  ತಾರೆ ಬಾರೆದ
ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ
ಕಂಜಿ ಕಯ್ಕಂಜಿ  ಅಲೆ ಪೇರ್
ಪರಪು  ಬದ್ ಕ್ ನ್ ತೂದು ಪೋಯರ
ಈ  ಕಟ್ ದ್  ಪೋಯಿನ
ಸತ್ಯರಾಜ್ಯೊದ
ತತ್ ದ್  ಪೋಯಿನ  ಸತ್ಯದರ್ಮೊದ
ಮಾನ್ಯ ಬದ್ ಕ್ ದ  ಮಯಿಮೆ  ಪೆರ್ಮೆನೊರಿಪರ
ಬೊಂತೆಲ್ದ  ಕೊಡಿ ಪರ್ಬೊದ
ಎಂಕ್ಲೆ  ಲೆಪ್ಪುಗು  ಉದಗ್ ದ್  ಬರೊಡು
ಕೂಡು ಕುಟುಮೊದ 
ಪಾಡಿ  ಉರಲ್ ಗ್
ಬಕುತಿ  ಮೋಕೆಡ್
ಸಂದಾವು  ಸೊಲುಮೆಗ್
ಆ  ಊರ  ಬಲಿ  ಕನತ್ ದ್
ಈ  ಊರ  ಪೊಲಿನ್ ಕೊನೊವೊಡು
ಬಕುತಿ  ಮೋಕೆಗ್
ಈ  ಒಲಿದ್  ಬಲ  ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ........ಕೂ....( ಮೂಜಿ  ಸರ್ತಿ )
ಬರವು--- ಪಿ . ಡೀಕಯ್ಯೆ .