Monday, 13 January 2020

ದೈವ ಮಲರಾಯೆ ದೇವಿ ವಾರಾಹಿ ,ಮಲರಾಯಿಯತ್ತ್ daiva malaraye devi varahi malarayiyath

    ದೈವ ಮಲರಾಯೆ ದೇವಿ ವಾರಾಹಿ ,ಮಲರಾಯಿಯತ್ತ್  daiva malaraye devi varahi malarayiyath


                                                     
                                                                       

     ‌‌‌‌‌ಮಲರಾಯನ ಬಗೆಟ್ ನನಲಾತ್ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ಚಂದು ಅಣ್ಣನ ಬರವುನು ಓದುದು ತೆರಿಲೆಂದ್ ಮೂಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ

                    *ಮಲರಾಯ ದೈವ*  ಕಥೆ
     ‌‌‌‌‌                    ‌ಬರೆಯಿನಾರ್_ಚಂದು
ಪುತ್ಯೆದ ಕರ್ತೂಲೆಗ್ ಪುತ್ಯೆಡ್ ಸಿಂಹಾಸನ. ಬಂಗಾಡಿದ ಕರ್ತೂಲೆಗ್ ಬಂಗಾಡಿ ದ ಸಿಂಹಾಸನ. ಎನ್ನ ದೈವಾದಿನಗ್ ಆದಿ ಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ. ಕಲ್ತೆದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಗಾಡಿ ದ ಕರ್ತೂಲೆಗ್. ಬೈಯದ ವಿಚಾರ ಉಂಡಡಾ ಪುತ್ಯೆದ ಕರ್ತೂಲೆಗ್. ಪೊಸ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎನ್ನ ದೈವಾದಿನಗೂ ಪಂಡೊಂದ್ ಮಲರಾಯೆ, ಕದಿಕೆ ಪನ್ಪಿ ಪಂತಿ,ಮನೊಳಿ ಪನ್ಪಿ ಪುರ್ಪ, ಅತಿಕಾರೆ ಪನ್ಪಿ ಬುಳೆ.ಪೂಟು ಪೂ ತುಂಬೆದ ಪೂ, ನಾಲ್ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ್ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಮಲ್ತೆ. ಬಲ್ಲಾಳಲೆರ್ನ ಅರಮನೆ ಬುಡುದ್ ಆಚು ಬೈದೆದಿನ ಅರಮನೆಕ್ ಬರ್ಪೆ, ಅಲ್ಲ್ ಬೈದೆದಿ ಯೆಂಕ್ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತಿ ದೈವ ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೂಜಾನೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ ಕರಿನಗ ಆಚು ಬೈದೆತಿನ ದೇಶ ಮುತ್ತುಂಡು,ದೇಶ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಅದು ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಕಣನೀರು ದೀಪಲ್ ಯಾನ್ ದೇಶನ ದೇಶಾಂತ್ರ ಪೊಪೆ ಪನ್ಪಲ್. 
  
                      ಮಲರಾಯೆ ವಾರಾಹಿಯತ್ತ್
ಸೆರಗುರ್ದ್ ಒಂತೆ ಕುಂಟು ಪರ್ತಲ್. ಬವನ ಮೊಗನ್ ಅಲೆನ ಸೆರಗುಡ್ ಕಟೊನಿಯಲ್. ಅಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅರಮನೆ ಬುಡ್ಯಲ್, ತಿರ್ತ ಕಂಡದ ಸಂತೆ ಮಿತ್ತ ಸಂತೆದ ಕಂಡ ಕಡತ್ತಲ್. ಬ್ಯಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲಿ, ಸೂರತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡತಲ್. ತಿರ್ತ ಮಲಾರ್, ಮಿತ್ತ ಮಲಾರ್ ಇರಮ್ಮನ ಗುಡಿನ್ ಕಡತಲ್, ಎರ ಜಾತಿ ಯೆದ್ದಾಳ್ದ ಬಾಕಿತಿಮಾರ್ ಕಡತಲ್. ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು, ಮುಡಿಪುದ ಪದವುನ್ ಕಡತಲ್.ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೆರ್ ನ ಜಾಗ ಕಡತ್ ದ್ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳ್, ಮಜಿತ ಬೈಲ್,ಮಾಂಗಂದಡ್ಕ ಗುತ್ತು,ಗುಂಡ್ಯದ ಗುತ್ತು,ಶಾರದ ಜಳಕದ ಕಟ್ಟೆನ್ ಕಡತುದ್ ಸುಣ್ಣಳ್ಳ ಕೋಡಿಗ್ ಬತ್ತಲ್.ಅಲ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೂಡಾರ ಕಟ್ಟುವಲ್.ಅಲ್ಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ ಇತ್ತಲ್, ಇಂಚನೆ ಕಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ, ಅಂಗಾರೆದಾನಿ ಸಿರಿಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತ್ ಡು ಮಾಯದ ಸಿರಿಬೊಳ್ಳ ಎರುಂಡು.ಆನಿ ಕರಿದು ಮನದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಸಿರಿಕಾರ್ ಪೊಂಜೊಲೆನ್ ಲೆತ್ತಲ್, ಸುಣ್ಣಳ್ಳ ಕಾಯಕ್ಕ್( ಕಜನೆ)ಕಜವು ವೊಕ್ಯರ ಪೊಯಿ ಪನ್ಪಲ್, ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೆರೊಂದು ಸುಣ್ಣಳ್ಳ ಕಾಯಕ್ಕ್ ಕಜನೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಆಚು ಬೈದೆದಿಗ್ ಕಂಚಿದ ಕರಂಡೆ (ಕರಡಿಗೆ)ತಿಕುಂಡು.

                 ಮಲರಾಯೆ ವಾರಾಹಿಯತ್ತ್
ಅಹಿತ ಮುಚ್ಚಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬವನದ ಮೊಗ ತಿಕುಂಡು. ಅಹಿನ್ ತೂಹಿನ ಬೈದೆದಿ "ಎನನ್ ಉಂತುನಾಲ್ ಉಂತುಯರ ಬುಡುಜ, ಪೊಯಿನಲ್ ಬದಿಕೆರೆ ಬುಡುಜ ಪಂಡುದ್ ದುಖ ಬುಡ್ಪಲ್. ಆನಿದ ದಿನ ಪೊಂಡು, ಮನದನಿ ಬವನದ ಮೊಗ ಪತೊಂದು ಪಿದಡುನಾಗ ನಿಕ್ಕ್ ಸಾದಿ ಯಾನ್ ತೊಜವೆ ಪಂಡುದ್ ಬೊಳ್ನಾಡ್ ದೈವ ಪನ್ಡೆ. ಬೈದೆದಿ ಸುಣ್ಣಳ್ಳ ಕೋಡಿ ಬುಡ್ಯಲ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಕೋಡಿ ಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ನಿಕ್ಕ್ ಒಲ್ಪ ಅಯಾಸ ಅಪುಂಡಾ ಅಲ್ಪ ಈ ಕುಳ್ಳುಲಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡುದ್ ಪಂಡೆ.ದೈವ ಕೊಪ್ಪಾರಿಗೆದ ಬಾಳಿಕೆಗ್ ಬರ್ಪೆ,ಆ ಕಾಲೊಡು ಎಲ್ಯ ಚಪ್ಪರೆ, ನೆಳ್ಯ ಚಪ್ಪರೆ, ಎಲ್ಯ ಮೈಂದಳೆ, ನೆಲ್ಯ ಮೈಂದಳನ ಕಾಲೊಡು ಕೊಪ್ಪಾರಿಗೆದ ಬಾಳಿಕೆದ ಬೈರಿಕೊಳ್ ದ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಾಯೆ, ವೊಕ್ಕೆಲಾಯೆ.
                                 ವಾರಾಹಿ

ಸಾನುಂಗೆರೆ ಬನ ಬೊಡು ಪಂಡೆ ಸಾನುಂಗೆರೆ ಬನಟ್ಟ್ ನೆಲೆ ಅಯೆ.ದೊಂಪ ರಾತುಂಡು ಗಾಳಿ ಬಿಜಿಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಾರಿಗೆದ ಬಾಳಿಕೆನ್ ಬುಡಿಯೆ.ದೆಲಾಂದ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕೈಲಾಸಗಿರಿತ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲತ್ತ ಬಾಗದ ದೈವಂದ್ ಪನ್ಪಯೆ. ದೆಲಾಂದ ಗುಡ್ಡೆ ಡ್ ಉಂತುದ್ ತೂನಗ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ರಾಮೆ ಅದು ತೊಜಿಂಡು. ಜನನದ ಮಣ್ಣ್ ತೊಜಿಂಡ್,ದೆಲಾಂದ ಗುಡ್ಡೆನ್ ಬುಡಿಯೆ, ಜನನದ ಕಂಬುಳ್ದ ಕೊಟ್ಯ ಕಡತೆ,ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ ನ್ ಬುಡಿಯೆ.ಕುರುವ ಬಾಕಿಲ್ ಡ್ ಪೊಗ್ಯೆ.ಪೊಗ್ಗುದ್ ತೂನಗ ಬಲ್ಲಾಳಂಕ್ಲೆನ ಪದಿನೆಣ್ಮಡ್ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಟ್ಟುದುನ ತೊಜುಂಡು. ಜನನ ಬುಡಿಯೆ,ಕಿಲ್ಲೂರ ಗುತ್ತುಗ್ ಬತ್ತೆ, ಅಂಗಾರೆ ಸಿರಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಡ್ ಬಲ್ಲಾಳನಕ್ಲೆನ ಪದಿನೆಣ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲು ನ್ ಆರ್ಯ ಬನ್ನಾಯೆರ್ನ ಜನನಡ್ ಕಟ್ಟವೆ,ಅಕ್ಲೆನ ಕಳಸೆ ಬಳ್ಳ್,ಕಂಬುಳ್ ಮಂಚನ್ ಕೊಟ್ಯಡ್ ದೀಪಾಯೆ.ಆರ್ಯ ಬನ್ಹಾಯೆ ದೈವಡ ಕೆನಗ,ಎನನ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತುರ್ದ್ ಕೊನತ್ದ್ ಮೂಲು ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ತ.ಎಂಕ್ ಜೀವನಾಂಶ ದಾನೆ ಕೆಂಡೆ..?, ನಿನ್ನ ಜೀವಾನಂಶ, ಅಪಗ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟ ಕರಿಯದಲ ಅಜಿಮುಡಿ ಖಂಡ ಉತ್ತಾರಂಬೊಲಿ ಕೊರಿಯೆ. ಜನನಡ್ ಮುತ್ತಿತ ಕುಜಲ್ ದೆತೊಂಡೆ. ಎನನ್ ಜನನಡ್ ಐಸಿರ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನತ್ತ್,ಎಂಕ್  ದುಂಬುದ ಪುದ್ವರ್ ಬೊಡು ಪಾಂಡೆ. ಮಗ್ತೊಂಜಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಬೊಡು ಪಂಡೆ. 
   
                                      ವಾರಾಹಿ
ಜನಾಂದಾಯೆಲಾ, ರಾಜ ಎರಡೂರುಲಾ ದೈವಲಾ ಪತ್ತಾದಿ ಪಾಣೆ ಸಮುದ್ರ ಕಲೆಟ್ ನೆಲೆಯಾಯೆರ್. ಗಂಗಾ ದೇವಿ ನ ಕೈಟ್ ಅಂಗೈದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ದೆತೊಂದು ಮುಂಗೈದಾ ಮಲ್ಲ ಪುನಿ ಪಾಡುದ್ ಅಯನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪನ್ಪಾಯೆ. ಜನಾಂದಯೆ,ರಾಜೆ ಎರಡೂರುಲಾ, ದೈವಲಾ ಕರೆನ್ ಬುಡಿಯೆರ್. ಮುತ್ತಿಂಜಡ್ ಮಗ್ ತೊಂಜಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ದೆತೊಂದು, ಮೂವೆರ್ಲಾ ನನೊಂಜಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಬೊಡು ಪಾಂಡೆರ್. ಜನಾಂದಯೆಲಾ, ರಾಜ ಯೆರಡೂರುಲಾ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಇತ್ತ್ಂಡೆ ಬತ್ತೆರ್, ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನ ಪಾದ ಪತ್ತ್ ದ್ ಬಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೆರ್. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಬಲತ್ತ ಬಾಗಡ್ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ದೆತೊಂದು ಮೂವೆರೆಗೂಲಾ ಮಲ್ಲ ವೊಂಜಿ ಸ್ಥಳ ನೆಲೆ ಅಯರ ಬೊಡುಂದು ಪತ್ತಾದಿಪಾಣೆ ಉಲ್ಲಾದಿನಡೆ ಬತ್ತೆರ್.
  
                                       ವಾರಾಹಿ
ಗರ್ಗಲ್ಲ ಕೊಟೆನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸಾನುಂಗೆರೆ ಬನಟ್ಟ್ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್. ಕಟ್ಟಿಂಚಿ ಸ್ಥಾನಡ್ ವೊಕ್ಕೆಲಾಯೆರ್. ಎರಿಕೊಡಿ, ವೊಯಿಪಿ ಬಂಡಿ ಬೊಡು ಪಂಡೊಂದು,ಮಾಮಲ್ಲ ದಿನೊಟ್ಟು ಯೆಂಕ್ ಉತ್ಸವ ಬೊಡು ಪಾಂಡೆ. ಮಾಯಿದ ಪೂವೆಗ್ ಕೊಡಿಯೆರ್ದ್ ಪುಣ್ಣಮೆಗ್ ಉತ್ಸವ ನಿರ್ನಯ ಮಲ್ತೆ. ಕಿಲ್ಲೂರ್ದ ಸಂದುರ್ದ್ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ,ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ರ್ದ್ ಕಿಲ್ಲೂರ ಸಂದ್ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ ಯೆರಡೂರೆಗ್ ಅರಸಾಯಿ ದೈವಾಂದ್ ಪನ್ಪಾಯೆ.
                               ‌‌        ವಾರಾಹಿ

Courtesy : Beauty of Tulunad
(ಅಧಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ ಕೆ. ಕೇಶವ ಬಂಗೆರ ಬರೆತಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ನಿಕ ದೈವೊಲು ಪನ್ಪಿ ಸಂಚಿಕೆ ರ್ದು)
                          """'''''''''''''''""""""'
   
                  ಮಲರಾಯೆ ಬೋಲ್ನಾಡ ಸತ್ಯಂದ್ ಪನ್ಪೆ

ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಮಲರಾಯನ ಪಾಡ್ದನದ ಮೂಲ ರೂಪ
        

                            """"""''''''''''''"""""""" 

                            ಮಲರಾಯನ ಬರ್ದಾಳಿ       ಮಾಯಿತಿ-ಶೋಬಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಾರ್
                       ****************

                     ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಲೇಖಕೆರ್-ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅರಸಳಿಕೆ
                   *****"""""****""""******

Wednesday, 8 January 2020

ಬಾಲೆ ಮಾನಾವುನ ಪದ baale maanaavuna pada

                                    ಬಾಲೆ ಮಾನಾವುನ ಪದ baale maanaavuna pada
                                            
padata link:-
                     https://www.youtube.com/watch?v=f1G3p0lsFZA
                     https://www.youtube.com/watch?v=4XyC8fhxQ-I

ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪದ ponnochchid korpuna pada

                                       ಪೊನ್ನೊಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪದ ponnochchid korpuna pada
                                                           
padata link:-
               https://www.youtube.com/watch?v=jbqlPAdgYnw