Sunday, 26 September 2021

ಎರುಕೋಲ/ಕಾಲೆ ಕೋಲ

         ಎರು ಕೋಲ/ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಕಲಾಯಗುತ್ತು ಕಕ್ಕೆಪದವು 
  


ವೀಡಿಯೊ-https://youtu.be/trKrrzUmA08

Wednesday, 22 September 2021

ಪೊಸ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನಿ,ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ, ಪೊಸರಿತ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ

     ಪೊಸ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನಿ,ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ, ಪೊಸರಿತ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ


Wednesday, 8 September 2021

ಚೌತಿ ಪರ್ಬ

                              ಚೌತಿ ಪರ್ಬ

          
ಕಂರ್ಬುದ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆಡ್ ಬಾಮ ಕುಮಾರನ ಆರಾದನೆ        ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ವರ್ಸ ಇಡೀ ಪರ್ಬ ಪರ್ವೊಲೆನ ಉಚ್ಚಯೊ. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆದಿಡ್  ದೈವದ  ಬಲಬಾಗೊಡು ಉಂತುದು ದೈವೊಲೆಗ್ ಬಲ ಕೊರೊಂತಿನ ತುಳುವ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್  ಸುರುತ ಸುತ್ತೆ ಇಪ್ಪೆದ್ಂಡ್,  ಸುರುತ ತಂಬಿಲ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಂಚೆನೆ  ಒವ್ವೆ ಕಜ್ಜೊಲೆದ ದುಂಬತ್ತ  ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಸುತ್ತೆ ದಿವೊಂತೆರ್.  ತುಳುವೆರೆಡ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು  ದೈವೊಲೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ್  ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು ಕೊಡಿ  ಬಂಗ ಬಾರೆದಿರೆ, ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡ್ಡ್  ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೀದ್, ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಾರಾಯಿದ ಸುತ್ತೆ ದೀವೊಂತೆರ್. ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ  ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಬದಲ್ ಬೊಳಂತೆ ದೀಪೆರ್‌. ಇನಕನ ಸುತ್ತೆ ದೀವೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿಗ್ ಇನಕೆ ದೀದ್ ಒರಿನಂಚ ಪೂರ ಕಜ್ಜೊಲೆದ ಸುರುಕು ಇನಕಗ್ ಸುತ್ತೆ ದೀಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರೊಲೆನ್ ತಟ್ಟ್  ಪಾರಾವೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ. ಉಂದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಮಾರಿ  ಮಗ್ಗಿನ್ ಕಳೆಯೆರೆ ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರೊಲೆನ್ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ,ಮಾಂಕಾಳಿನ, ಮಾರಿನ ಗೊಂಬೆ ದೇರುನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂತ್ಂಡ್ . ತಾರಾಯಿ  ಜುಟ್ಟುದವಾಂಡ ಬಾರ್ಯತ್ ಕಾಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ದೈವರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆದ ಗೇನೆದ ಕೆಲವೆರ್ ದೇವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ  ದೈವೊನು ತಕ್ಕಡಿಯರಿವಾಣೊಡು ತೂಕುದು ಕಟ್ಟ್  ಕಟ್ಲೆ  ಬೊಕ್ಕ ಷೋಡಷೋಪಚಾರೊಲೆನ್ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಓಲ್ಪಡಿ ಮಲ್ಪರೆ  ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಲಾಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್.  ಆಂಡ ದೈವ  ದೈವನೆ ,ದೇವೆರ್ ದೇವೆರೆ. ಇನಕಗ್  ಸುತ್ತೆ  ದೀನಗ ಕೈ ಮುಗಿನಗಲಾ  ದೈವ ದೇವೆರ್ ದೀಲೆಕಾಪುಂಡುಂದೆನ್ನ್ ದ್  ಕೈ ಮುಗಿಪ.  ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪಾತೆರಂದಿ ದೇವೆರೆರ್ದ್  ನರಮಾನ್ಯನ  ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಪಾತೆರುನ  ದೈವನೇ ಪ್ರದಾನ  ಆದುಂಡು. ಕಂರ್ಬುದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಕಂಜಿಕೈಕಂಜಿದೊತ್ತುಡು, ಕಂಡೊಡು ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಳಿದೊರುಟು  ಗಣಪತಿನ ಮೂಲ ಉಂಡು.  ಕದಿಕೆ, ಅಂಬಿ ಸೇಡಿ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ.

                ತಾರಾಯಿ,ಕಂರ್ಬು ಗಳಸ್ದ್ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ              
                         ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೇ ಕಂರ್ಬುದ  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆಡ್ ,ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ  ಬರ್ಪುನ  ದುಂಬು ಇನಕನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ನಮಕ್  ಬರ್ಪುನ  ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರೊಲೆನ್ ದೂರ  ಮಲ್ಪುನ  ಗಣಪತಿಗ್  ಆನೆದ ತರೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಸರ್ರ.  ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಯಾಂಡ ,  ಸಾಯದ  ಗಾಳಿ ಬೀಜಿದ್  ಮಾಯದ ನೆಲೆತ  ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನ  ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿಗ್  ಮೆಯ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿನ  ಒರವಾದ್ ನೆನವರಿಕೆ  ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಸುರುತ  ಕೋಲ ನೇಮ , ಎರುತ ತರೆ ನರಮಾನಿ ಸರ್ರೊಡು ಆರಾಧನೆ  ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಇನಕಗ್ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ ಎಣ್ಮೆ ಆವಾರಾಂಡ ಮೈಸಂದಾಯಗ್(ಬೈ,ಪಜಿರ್,ಪಂತಿ) ತುಳುನಾಡ ಸುರುತ ಬಿದೆ ಕುಡುತ ಆವಾರ.ಇನಕಗ್  ಬೊಳಂತರಿ ಸುತ್ತೆ ಯಾಂಡ  ಮೈಸಂದಾಯಗ್ ಪೇರ್,ಬೊಂಡದ ಆಸರ್.  ದೇವೆರೆಗ್  ಎಣ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ತುಡರಾಂಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿದ  ಎಣ್ಣೆದ   ತುಡರೇ ಆವೊಡು. ದುಂಬು ಸೇಡಿದ ಬಾವೆ ಮಣ್ಣ್ ಡ್  ಇನಕನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು  ದೂರ್ವಾ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ  ತೆರಿದ್ ಬಪುಂಡು . ದೂರ್ವಾ ಪಂಡ  ಕನ್ನಡೊದ ಗರಿಕೆ  ತುಳುಟಾನಗ ಕದಿಕೆಂದರ್ಥ.  ಅಂಬಿಡ್ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ ನಡ್ದ್  ಬುಳೆ  ಬಾಗ್ಯೊನು ನೇರ್ಪು  ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಪಾರೊತಿ ಬೆಗಗರ್ ಡ್  ಬಾಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಲ್  ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಡಾಂಡ ಬೆಗರ್  ಜಪ್ಪೊಡು. ಬೆಗರ್ ಜತ್ತ್ಂಡ  ಬುಳೆ ಸೆಲೆ ಎಚ್ಚಿದ್ ಬರ್ರೆ ಸಾದ್ಯ, ಇನಕಗ್ ಮಾಸದಟಿಲ್ದ ಪನಿವಾರ ಆದಿಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ "ಮಾನವ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರೊ"ಡು ಪನ್ಪುಂಡು .  ದೈವಾರಾಧನೆಡ್  ಇನಿಲಾ  ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಕಲಿ , ಗಂಗರ , ಕೋರಿಮಾಸದಗೆಲ್ ಪಾಡುನ  ಕಿರಮೊ ಉಂಡು . ವೈದಿಕತೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಅಮ್ಲ ಪೊರಿ ಬೊಂಡ  ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್ . ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಡಕ್ಕೆಗ್ ಬಲಿ ಪೋದು ದುಂಬುಗು  ಡಕ್ಕೆಬಲಿಂದಾಂಡ್ .  ಈ ಡಕ್ಕೆಗ್ ಕೋರಿದ,ಪ್ರಾಣಿಲೆನ  ಬಲಿ ಕೊರೊಂತೆರ್ .ಜಕ್ಕ – ಜಕಣಿ , ಯಕ್ಷ- ಯಕ್ಷಿಣಿ,  ಜಕ್ಕ – ಡಕ್ಕೆ  ಅಂಚ  ಡಕ್ಕೆದ ಇಚಾರ ಪದ್ ರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು  ಆಂಡ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪೋದು ಇನಿ  ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ  ಆದ್  ಪೋಂಡು ದೈವೊಲೆನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ಲಾ ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಕದಿಕೆ  ಪನ್ಪಿನ  ಪುಲ್ಲು  ಉದಿತ್‌ಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರ  ಬರ್ಪುಂಡು  ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್  ಮೀನ್ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನಾಯೆ, ಕಾಯಿಕಜಿಪು ತಿನ್ಪುನಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ  ಏದಬೇದ ಇಜ್ಜಿ.  ಅವು ಪೂರ  ಇಂಚಿಪ್ಪದವು. ಜೈನೆರ್ ಸಸ್ಯಹಾರಿಲಾದಿತ್ತ್ ದ್  ಅಕ್ಲೆಲೆಕನೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು  ಮಿತ್ತ್ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪಿ  ಚಿಂತನೆದ  ಒಂಜಿ ವರ್ಗ  ಮೀನ್ ಲೆನ್ ಬುಡ್ದು  ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯಿನ  ಇಚಾರೊ  ಚರಿತ್ರೆನ್ ತೂನಗ  ತೆರಿಯುಂಡು .  ದುಂಬು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಲೆಗ್ ನರಬಲಿ  , ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ  ಕೊರೊಂತೆರ್ ‌ ಕಾಳಿಗ್,  ಚಂಡಿಗ್ ನೆತ್ತೆರಾವಾರ  ಬೋಡು. ಆಂಡ ಇನಿ  ಕುಂಬುಡ ಕಡ್ತ್ ದ್  ಸುದಾರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್  ಕಲೊಕು ವೈದಿಕ  ಆರಾದನೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಅಡೆಗ್   ಸುದ್ದಾಚಾರ ಸೇರೊಂಡು.

            ಕಂರ್ಬುದ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆಡ್ ಗಣಪತಿನ ಆರಾದನೆ
                     ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿನ್  ನಾಡ್ ಪತ್ತಿನಿ  ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ  ಒರ್ತಿ ಪೊಂಜೊವುಂದು ತುಳುನಾಡ  ಬುಳೆಸೆಲೆತ  ಬಗೆಟ್  ತೆರಿನಗ  ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿಲಾ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್  ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಳಿಡ್  ಅಕ್ಲೆನವೇ ಆಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ  ಉಂಡು. ಮೂಲು  ಪೊಣ್ಣನ ಬೆಗರ್ಡ್  ಗಣಪತಿ ಉದಿತೆ  ಪನ್ಪುನವ್ಲ  ಪೊಸತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬುಳೆ ಉದಿತ್ಂಡ್ಂದ್  ತೆರಿಯೊನೊಲಿ.  ಬೋಂಟೆರ್ದ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ,ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗಾದ್ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿ ,  ಕೈಕಂಜಿಲೆಗಾದ್  ಪಜಿರ್ ಪಂತಿ,  ಅಂಬಿದ  ಮಿತ್ತ್ ನಡ್ನ  ಕದಿಕೆಗ್ ಪೂಜೆ, ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂನಗ  ಪಾರೊತಿ- ಗಣಪತಿ- ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ನಡುತ ಸಂಬಂದ  ತೆರಿದ್  ಬರ್ಪುಂಡು .  ನಮ್ಮ ಶರೀರೊಡ್ಲಾ ಮೀವಂದೆ  ರಡ್ಡ್ ದಿನ  ಆದ್  ಸರ್ರದ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ್ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಜೊರು  ಉರ್ದುನಗ  ಮಣ್ಣ್ ದಲೆಕ ಬರ್ಪುಂಡು . ಉಂದೆನ್  ಆದ್ಯಾತ್ಮೊಡು  ಪೃಥ್ವೀ ತತ್ವ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ "ಸೆಗಣಿಯ  ಬೆನಕಂಗೆ  ಸಂಪಿಗೆಯರಳಲ್ಲಿ" ಪನ್ಪಿ ಜಾನಪದ ಸಾಲುಲು  ನೆಂಪಾಪುಂಡು.  ಬೊಂಟೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಗೌರಿನ್ ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದೊರುಟು ಒರ್ತೊಂದು ಇನಕನ್ ವರ್ಷೊಗೊರ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಪಾದ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಡಪುನ ಕಿರಮಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ಡುಂಡು. ಬೆನ್ಪುನ ಬುಲೆಪುನ ಬುಳೆ ಗಣಪತಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಆಯನ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು, ಕಾಲೊಗು ಕುಲ್ಲವೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೈವದ ಕಲೊಟು ಆಯುಧ ಕಲೆ, ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಲೆಂದಿಪ್ಪುನಗ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆಡ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಬಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮೂರ್ತಿಯಾಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಬುಳೆವುಂಡು. ಉದಾರ್ಮೆ-ಗೊಕರ್ಣ, ಇಡಗುಂಜಿ,ಮಧೂರು ಗಣಪತಿ.ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರ್ತಿಲೆಡ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ. ಮಣ್ಣ್ ದ ಗಣಪತಿನ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ದಿನ ದೀಂಡ ಗಣಪತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲೆಂಡ ಆವಾರಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು. ದೊಂಬುಗು ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚ ದಿನ ದೀಂಡ ಪುಡದ್ ಒಡಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಕಗ್ ಕರ್ಂಬು ಇಷ್ಟ .ಆಂಡ ಎರ್ಲೆಗ್ ಕುಡು ಇಷ್ಟ. ಕುಡುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಉದಿತ್ ನವು. ಕುಡು- ಅರಿ ಪೊತುದ್ ಕುಡ್ವರಿಯಾದ್ ಕುಡ್ವರಿ ಪೋದು ಕುಡರಿಯಾಂಡ್. ಕುಡು ಅರಿನ್ ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಕೆಡ್ಡಸದಪಗ ನನ್ನೆರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಆವಾರ ಕೊರ್ಪೆರ್.

 ತೊಲಚಿ ಕಟ್ಟೆದೆದುರು ಚೌತಿ ಬಲಸ್ ದಿನಿ

            ಚೌತಿಗ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ ಕುರಲ ಪರ್ಬೊಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು . ಕೆಲವೆರ್ ಮಾರ್ನೆಮಿಗ್ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಯೆರ್ಡ, ಬೇಸ್ಯೊಡು ಎಡೇನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತ್ ದ್ ಎಣೆಲ್ದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೌತಿಗಾನಗ ಕೊಯ್ಯೆರಾಪುಂಡು. ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಕಡೆಸ್ಂಡ ಚೌತಿಗ್ ಕುರಲ್ ಕಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಪಗ ಮಾರ್ನೆಮಿಗ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಚೌತಿದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಜಾಲ್ ಗ್ ಅಂಬಿನೀರ್ ತಲ್ತ್ ದಾ ,ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದಾ ಅತ್ತ್ಂಡ ,ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್ ದಾ ಜಾಲ್ ಸುಧ್ದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.ದೈವೊಲೆಗ್ ಪರ್ವ ಕರಿತ್ ದ್, ಕಂಡೊಗು ಪೋದು ,ಕುರಲ್ ಕೊಯ್ದ್ ಇಲ್ಲದೆದುರ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದೆದುರು ದೀಪೆರ್. ತನ್ಕ್ ತೆರಿದಿ ರೀತಿಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದ್ ಗೆಂಡತುಡರಾರತಿ ತೋಜಾದ್ ಕುರಲ್ನ್ ಕಾಂಟ್ಯೊಡು ದೀದ್, ಅವೆತೊಟ್ಟುಗು ಮೂಜಿಬಗೆತ ತಪ್ಪುದೀದ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ತರೆಟ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೊಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು (ಪೊಲಿ.. ಪೊಲಿ.. ಪೊಲಿಯೇ... ಪನೊಂದು)ಇಲ್ಲಗ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುದ್, ಕರಲ್ ನ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ದೇವೆರೆ ಅದೆಟ್ ದೀಪೆರ್.ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ದೈವದ ಮಣೆ ಮಂಚವುದೆದುರು ದೀವೊಂತೆರ್. ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ದೇವೆರೆದುರು ಜನ ಕುರಲ್ ಗ್ ತೆರಿ ನಮೂನೆಡ್ ಪೂಜೆ ಸಂದಾದ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಮಾತ ಪೊಲಿ ಪೊಲಿಯೇ ಪನೊಂದು ಕುರಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುವೆರ್.ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕುರಲ್, ಅರಿಬಾರೆ ಲಚಿಮಿ. ಅವ್ವೇ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸು ತುಳುವೆರೆಗ್.ಅರಿ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವುನ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ,ಅವ್ವೊಂಜಿ ಬದ್ ಕ್. ಅಂಚಾದ್ ಆಣುಲೆ ಜೂವದರಿಕ್ ಅರಿತ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ತೆರ್.ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ ”ಚೌತಿದ ಪುದ್ದರ್/ಪುದ್ವಾರ್" ಉನ್ಪುನ ಕಿರಮೊಲ ಉಂಡು. ಪೊಸ ಕುರಲ್ ಡ್ದ್ ಬಾರ್ನ್ ದೆತ್ ದ್ ಬಾರ್ ತೊಲ್ಲುದ್ ನಾಲರಿಯಾಂಡಲ ನುಪ್ಪುಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಕೆಲವುತಿಕ್ ಡ್ ತಾರಾಯಿದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಚೇವು, ಪದ್ಪೆ, ತೌತೆ,ತೆಕ್ಕರೆ,ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗ್ ಕುಲ್ಲುದ್ ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪೆ,ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಪುದ್ದರ್ ಉನ್ಪೆರ್.ಕೆಲವೆರ್ ಪುದ್ದಾರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಎಣೆಲ್ದ ಅರಿಬಾರ್ ಇಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕನೆ ಅವ್ವೇ ಪೊಸರಿನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವೇನೆ ಪೊಸರಿತ ಪುದ್ದರುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾತ ಎಚ್ಚಿನ ಪರ್ಬೊಲೆಗ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ಲಾ ಇತ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ತೆರಿಯುಂಡ್.ನಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಕುರಲ್ ನ್ ಕನತ್ಂಡ ಕಿರ್ ಸ್ತಾನ್ದಕ್ಲು ಆ ಕುರಲ್ ನ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿಗ್ ಕೊನೊದು ಆ ಕುರಲ್ ಗ್ ದೇವೆರೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಕುರಲ್ ನ್ ಅಲ್ತ ಗುರುಕುಲೆಡ ದೆತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಕನತ್ ದ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಕೆಲವೆರ್ ಕಂರ್ಬುನು ಕೊನೊದು ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಎಚ್ಚಾದ್ ಚೌತಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಐತಾರ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಪರ್ಬ ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಲಿಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಉಂದೆನ್ ಮೋಂತಿಪರ್ಬ ಪನ್ಪೆರ್.ಮೂಲು ಒಲ್ಲಲ್ ರ್ದ್ ಕೊನೊಯಿನ ಪೊಸ ಕುರಲ್ ನ್ ಮೇರಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಇಂಗ್ ರೇಜಿಡ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಇಲ್ಲಗ್  ಕುರಲ್ ಕನತ್ ದ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಪೊಸರಿತ  ಪುದ್ವಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಬಾಲೆ ಮೇರಿಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಯುನೊಟ್ಟುಗು ಪೊಸ ಕುರಲ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಸ ತುತ್ತೈತೊಡು ಪೊಸ ಕುರಲ್ ಗ್ ದೇವೆರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೂ ಪತೊಂದು  ಕನ್ಯಾ ಮೆರಿಯಮ್ಮನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌.ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಾ ಪಾಯಸ ಗಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಸ ಕುರಲ್ ನ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕೊನೊಪೆರ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಅರಿಬಾರ್ ಗ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ನಮಕಿನಿ ಕಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ,ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿಬೊಡು ,ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಲಾ ಬೊಡ್ಚಿ,ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟೊಡು. ಕಂಡೊಡು ಕಾಸ್ ಬರಂದ್ ಬಡವು ಕಳೆಯೆರೆ ಬದ್ ಕೆರೆ ಅರಿಬಾರ್, ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕು. ಕಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ಲೆಡ್ ಕಾಸ್ ಬರು, ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಂಡ ಅರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿನ್  ಮಾತೆರ್ಲಾ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್ಡ ರಬ್ಬರುದ ಪೇರ್ ಪರೊಡಾವ್,ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ನಿಂಗೊಡಾವ್.

                ಬುಳೆಸೆಲೆ ದೀದ್ ಬೆನಕನ ಆರಾದನೆ
       ಇನಿ ನಮ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲನಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟುನೆತ್ತ ಬದಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೆ ಪೂನು ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ. ದಾಯೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದ ಚೊರ್ನ ಕಟ್ಟೊಡುಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ. ದುಂಬು ಕಜ್ಜ ಲೇಸ್ ಲೆಡ್ ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಜನಸೇರ್ ನಗ ಅವ್ಲು ಉಸುಲುದ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿಡ್ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾವಂದಿಲೆಕ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್ ಇನಿ ಅವೆತ ಬದಲು ಶೀತಲ ಗಾಲಿ ಬೀಜುನ, ಗಾಳಿದ ರೆಂಕೆಲು ಬೈದ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇಸ ಗಾಳಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ತ್ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುಗಿತ್ತ್ಂಡ್.ಆ ಉದ್ದೇಸೊಗಾದೇ  ಪುಣ ಪೊತ್ತಾನಗ ಪುಗೆಟ್ ಇಸ ಸೇರೊನೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ನುಂಗಂದಿನ ಪಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕನಕ್ ನೇ ಕಾಟ ಒಯ್ಪುವೆರ್.ಬೋಂಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಉದಿತ್ಂಡ್.ತಾನ್ ಬಡವು ದಾಂತೆ ಬದ್ ಕೆರೆ ದೂಂಚಿದ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲುನ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ /ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಕೆರಿಯರೆ ಗಲಸಿಯೆರ್. ಬೊಲ್ಲುಕಲ್ಲ್/ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲ್ ಡ್ಲ  ಗಣಪತಿಗ್ ಇನಿಲಾ ಆರಾದನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಳಿದ ಆದಿಡೇ ಬೋಂಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಬಾಲೆಯಾದಿತ್ತೆ. ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಸೀರ್ತೊ ಮೀಪು ತುಳುನಾಡ ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ ಇಸೇಸ ಆದುಂಡು. ಬಂಟಾಲ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಡ್ಕ – ಮಾಣಿ ನಡುಟು ಸೂರಿಕುಮೇರ್ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂತೆ ಪಿರಾವು ಬಲಬಾಗೊಡು ಅನಂತಾಡಿ ಗಿರಮೊದ ಬಲ್ಲಮಲೆ ಕಾಡನಡುಟು ನೆಲತ ಅಡಿತ ಕೂವೆದುಲಾಯಿ ಪರಪುನ, ಪಾಂಡವೆರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಕಳೆಯಿನ ಚಾರ್ತುಪದ ಜಾಗೆನೇ ಸುಲ್ಲಮಲೆತ ಸೀರ್ತ ಮೀಪುನ ಕೂವೆ.ಕೂವೆ ಪಂಡ ಗುಹೆ.ಈ ಕೂವೆದುಲಾಯಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪರೆ ಸಾದ್ಯ . ಅಲ್ತ ದೈವೊಲೆಗ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತ್ ದ್  ೧೬ ಗಂಟ್ ದ ಬೆದ್ ರ್ ದ ಕೇರ್ಪು ದೀದ್  ತಿರ್ತ್ ಜತ್ತ್ ದ್  ೧೦ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬು  ಪೋಂಡ  ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆಡ್ ೨ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಇಡೆನಡುಟು ಏತ್ ತೋರಾದಾಯೆ ಅವಡ್,ಏತ್ ಸಪುರದಯೆ ಅವಡ್ ಉಲಯಿ  ಪೋನಗ ೨೦ ಜನ ಉಂತುನಾತ್ ಜಾಗೆಡ್ ಮಿತ್ತ್ ರ್ದ್  ನೀರ್ ಬೂರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು . ಸಂಕ ಪಾಲೆ  ಈ ಕೂವೆದ ಉಲಯಿಪ್ಪುಂಡುಗೆ. ಈ ನೀರ್ದ ಮೂಲ ಏರೆಗ್ಲಾ ತೆರಿಯಂದ್. ಈ ನೀರ್ ಡ್ ಸೀರ್ತೊ ಮೀದ್  ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಮೂಲು ದಾನ ಬುಡ್ಂಡ ಸುಲ್ಲ ಮಲೆಡ್ದ್  ಮೂಜಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್  ದೂರೊಡು ಈ ನೀರ್ ಪಿರದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.. ಈ ಸೀರ್ತೋ ನೀರ್  ಅವೆತ ನಡುಟು ಓಲ್ಲಾ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ . ಚರ್ಮ ಸಿರ್ಕ್ ದೂರ  ಮಲ್ತ್ ದ್  ಸಿರ್ಕ್ ಎದುರ್ಪಾಟಿಕೆದ ಸಗ್ತಿನ್  ಕೊರ್ಪುನ  ಗುಣ ಈ ಸೀರ್ತೂಗುಂಡು. ಸುಲ್ಲ ಮಲೆ  ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಒಂಜಾನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್  ಉದಿತ್ ದ್  ಬರ್ಪೆರ್ಂದ್  ಪನ್ಪೆರ್. ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಪಾಡ್ದನೊಡ್ಲಾ  ಸುಲ್ಲ ಮಲೆ  ಬಲ್ಲಮಲೆ  ಒಂಜಾನಗ  ಬಲೀಯೆಂದ್ರ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು.ಅಂಚಾದ್ ಚೌತಿದ  ಗಣಪತಿಗ್ಲಾ ಸೀರ್ತಮೀಪುದ  ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಲ  ಅನಾದಿಡ್ದ್ ಸಂಬಂದ  ಉಂಡುಂದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ದೇವೆರಿತ್ತೆರ್ಡಲಾ

            ಕಂರ್ಬುದ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಆರಾದನೆ
      ವಾ ವಾ ದೇವೆರ್ ವಾ ವಾ ಕಾಲೊಡು  ಬರ್ಪೆರಾ  ಅಪಗಪಗ  ನಮ ಅಕ್ಲೆನ್  ಮೋಕೆಡ್  ಎದ್ಕೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್  ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ  ಆಚರಣೆ  ತುಳುನಾಡ್ ಡುಂಡು.  ಗೌರಿ ಗಣಪೆ  ನವರಾತ್ರೆದ ನವದುರ್ಗೆನ ಕ್ಲ್ ,ಸಿವ ರಾತ್ರೆದ ಈಸರೆ , ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಕಿಟ್ಟೆ , ಬಲಯೇಂದ್ರೆ ಮೊಕ್ಲು ಪೂರ  ಈ ಆಚರಣೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್.  ಆಟಿದ ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ, ಮಾಂಕಾಳಿನ್ ,ಸೋಣೊಡು ಸೋಣದ ಜೋಗಿನ್ಲಾ  ಇಂಚೆನೆ  ಎದ್ಕೊಂದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್.ದುಂಬುದಕ್ಲು  ಚೆಂಬು ಚರಿಗೆಡ್ ನೀರ್  ಪರ್ದ್  ಸರ್ರೋನು  ಕಾತೊಂತೆರ್ಡ ಇನಿ ನೀರ ಬೊಲ್ಪುದ  ನೀರ ಪೆಟ್ಯೆಗ್  ಚೆಂಬುದ ಕಾಲಾಯಿದ  ಓಂಟೆ ಕುಲ್ಲದ್ ನೀರ್ ಸುದ್ದ  ಮಲ್ತ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.  ದುಂಬುದಕ್ಲು  ಸೇಡಿ ಬಾವೆ  ಮಣ್ಣ್ ಡ್  ಇನಕನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಗ  ಕಾಡ ಕಮ್ಮೆನದಿರೆ ಪುರ್ಪ  (ವನಸ್ಪತಿ)  ಗಂಧ  ಚಂದನ   ಮೂರ್ತಿಗ್  ಪಾಡೊಂತೆರ್ ವಿನಾ ಇನಿತಲೆಕ  ಇಸತ  ರಂಗ್ ,  ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ, ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು  ಕಂಡ ತೋಟದ ಬರಿಟ್  ಕೆದುಕುಲಿತ್ತ್ ದ್   ವರ್ಸ ಪೋಯಿನಲೆಕ ತುದೆ  ತೋಡುಲೆಡ್  ಪೊಯ್ಯೆ  ನಿಗಿದ್ ಕಜವು,  ಮಡ್ಡಿ ನೀರ್  ಪೂರ ಕಂಡೊಲೆಗ್  ಮಗ್ ರ್ದ್ ಕೆದು ಗುವೆಲ್ದ ನೀರ್ ಕೆಸರ್ ಕುರ್ತೆಲಾವೊಂತ್ಂಡ್.ಆ ಕುರೆ ನೀರ್ ರ್ದ್ ಜನ ಮಂದೆಗ್ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ ಬರಂದಿಲೆಕ ಕೆದು ಗುವೆಲ್ದ ನೀರ್ ಸುದ್ದ  ಮಲ್ಪರೆ  ಗಂಧ , ಚಂದನ  ಕಾಡ ಕಮ್ಮೆನದಿರೆ ಪುರ್ಪ ಲೇಪೊದ ಸೇಡಿ ಬಾವೆ ಮಣ್ಣ್ ದ ಇನಕನ  ಮೂರ್ತಿನ್   ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್  ಆ ಕೆದು  ಗುವೆಲ್ಗ್  ಪಾಡೊಂತೆರ್.  ಅಂಚಾದ್ ನೀರ್ ಡಿತ್ತಿ  ಕಿರ್ಮಿಲು , ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯೊಲು  ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣ್ ದ  ಕರಪುದೊಟ್ಟುಗು  ನಾಶ  ಆವೊಂದಿತ್ತ. ಪರಿಯರೆ ಸುದ್ದ ನೀರ್  ತಿಕ್ಕೊಂತ್ಂಡ್ .  ಇನಿತಲೆಕ  ಅಪಗ  ಗುವೆಲ್ಗ್ ಪಾಡುನ   ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರೆಲು  ಇಜ್ಜಾಂಡ್   ಸೇಡಿದುರುಂಟು  ಕಡ್ಡಿಡ್ ನೆಲಕೊಂಜಿ ಸುತ್ರು ಬರೆಂಡ  ಅವೆತ ಉಲಯಿ  ಪಿಜಿನ್  ಬರ್ಪುಜಿ .  18 ಪುರಾಣೊಲು ಮೂರ್ತಿ  ಪೂಜೆದ  ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಜ. ಗಣೊಕುಲು,  ಗೌತಮ ಬುದ್ದನ ಕಾಲೊಡು ೧೧೬ ಗಣರಾಜ್ಯೊಲು ಉತ್ತರೊಡು ಇತ್ತ.ಅವೆನ್ ಗಣ ಸಂಘೊಲುಂದು ಪನೊಂದು ಉಂದೆತ ಅಧಿಪತಿನ್ ಗಣಪತಿ ಪನೊಂತೆರ್ ಗೆ.ಆನೆ ಪಂಡ ಬೌದ್ದೆರೆ ನಾಗ ವಂಶದ ಸಂಕೇತಗೆ.ಪಾಲಿ ಬಾಸೆಡ್ ನಾಗೆ ಪಂಡ ಆನೆ.ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಾಸೆಡ್ ನಾಗೆ ಪಂಡ ವಸರ್,ನೀರ್.ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗ್ ಬೌದ್ದೆರ್ ಪರಿಹಾರೊಲೆನ್ ಕೊರೊಂತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ದುಃಖ,ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರ ದೂರಮಲ್ಪುನಕುಲುಂದು ಅಕ್ಲೆನ್ ಪನೊಂತೆರ್.ಬೌದ್ದೆರ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗೊಲೆನ್ ಬೋದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.ಅವೆನ್ ವಿನಯೊಲು ಪನೊಂತೆರ್.ಬುದ್ದೆರೆನ್ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕೆರ್ಂದ್ ಲ ಪನೊಂತೆರ್ ಗೆ .ಇನಿ ನಮ ಗಣಪತಿನ್ ವಿನಾಯಕಂದ್ ಲ ಪನ್ಪ. ಮಹಾಜನಪದ  ಪನ್ಪಿ  ಪಂಗಡೊಲು ಸುಮಾರ್ ರಡ್ಡ್  ಸಾರ  ವರ್ಸ ದಾತ್  ಕಾಲಾದಿಗ್  ನಮ್ಮ ದೇಸದ ಪಟ್ಟದ ಧರ್ಮ ಆದ್ ಆಳಿನ ಬೌದ್ದ ಧರ್ಮದ  ಗೌತಮ ಬುದ್ದನ ಕಾಲೊಡಿತ್ತ್ಂಡ್ಂಡ್ ದ್  ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡು ವೈದಿಕತೆಟ್ ಗಣಪತಿನ ಆರಾದನೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಗಣಪತಿ ಏರ್ಂದ್ ಲ ಭಾರತೀಯೆರೆಗ್ ತೆರಿದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಗೆ. ಬಾಲ ಗಂಗಾದರ ತಿಲಕೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮೊಗು ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಣೇಶ ಚೌತಿದ ಕಲ್ಪನೆನ್ ಕನದೆರ್. ಗಣೇಶ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್  ಚರಿತ್ರೆಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ  ಪುರಾಣ ಕತೆಕ್ಲೆಡ್  ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

      ಕೊಡಿತ್ ನ ಪೂಬಿತ್ತ್ ದ ಅಜಕೋಲು ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್

  ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಪರ್ಬ ಬಲಸುನ  ಕಿರಮೊ ಇತ್ತ್ ದ್ ಚೌತಿ  ಬಲಸುನ ಕಿರಮೊ  ಪೊಸತಾದ್  ಅಡೆಗ್  ಸೇರೊಂಡು .ಕೆಲವೆರ್ ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಡ್,  ನನ ಕೆಲವೆರ್  ದೈವದ ಮಣೆ  ಮಂಚವುದೆದುರು, ಬೊಕ್ಕ  ಕೆಲವೆರ್  ತೊಲಚಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಚೌತಿ ಬಲಸುವೆರ್.  ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊ:ಳಿ ಇಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಡ್  ಚೌತಿದ ಪೊದ್ದೊಲು ಇಸೇಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು .ಒಂಜಿ ತಿಕ್ ಡ್ ಕಂರ್ಬು ಕೊಯ್ಯೆರಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಯ್ ಕೊಯ್ನಗ  ಚೌತಿದ ಪೊದ್ದೊಲುಗುಂದು  ಬಾರ್ ನ್ ಬೇತೆನೆ ದೆತ್ತ್ ದ್ ದೀವೊಂತೆರ್. ಮಣ್ಣ ಓಡುಡು ಬಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ ದ್  ಪೊದ್ದೊಲು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಚೌತಿದಾನಿ  ಇಲ್ಲದ ದೈವೊಲು,  ಗ್ರಾಮದ ದೈವೊಲೆಗ್  ಗರೊಡಿಲೆಡ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆರ್ ಸೇರ್ದ್ ಚೌತಿ ಪೂಜೆನ್  ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಪೊರಿ, ಎಣ್ಮೆ, ಪದೆಂಗಿ ಬೇಳೆ,  ತಾರಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್  ಗಜ್ಜೇಯಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಡ್  ಗಣಪತಿ  ದೇವೆರೆಗ್  ಚೌತಿ  ಬಲಸುನ ದುಂಬು  ಇನಕೆ ದೀಯರೆ  ಬೊಲ್ದುದ ಕರ್ಂಬುನು ನಾಲ್  ಬಾಗ ತಿಗ್ ತ್ ದ್ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡರೆ ಗೇನ್ ದಾತ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಚಟ್ಟೆ ದ ಮಣೆತ  ಮಿತ್ತ್  ಚೌಕಾಕಾರೊಡು ತಿರ್ತ್ ರ್ದ್ ಅಗೆಲ  ಮಿತ್ತ್ ರ್ದ್   ಸಪುರ ಆಪುಲೆಕ  ಕಂರ್ಬುದ  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ  ಕಟ್ಟ್ ದ್  ಉಲಯಿ ನಡುಟೊಂಜಿ  ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಇನಕ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ  ಮಿತ್ತ್  ಕೊಡಿ ಇರೆ  ಪಾಡ್ದ್  ಅವೆಟ್  ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ, ಪೊದ್ದೊಲು, ಬೆಲ್ಲ ಬಲಸುವೆರ್. ಉಂದೆನ್  “ಗಣ  ಪತಿ ಗೂರ್ನು"(ಗಣಪತಿ  ಕುಲ್ಲುನು) ಪನ್ಪೆರ್.  ಕೆಲವೆರ್  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ದ ಕೊಡಿರೆಟ್ ಪೊರಿ, ಪಂರ್ದ್ , ಚಪ್ಪೆ ದೋಸೆ , ಬೆಲ್ಲ, ಬನ್ನಂಗಾಯಿ , ಕಜ್ಜಾಯ ಬಲಸುವೆರ್. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಕಂರ್ಬುದ  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ  ಕಂರ್ಬುನು  ಪದ್ರಾಡ್ ಅಂಗಿಲದಾತ್  ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್.  ತೊಲಚಿ ಕಟ್ಟೆನ್  ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುಡು ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ   ಮಲ್ತ್ ದ್  ಇಡೆ ಇಡೆಕ್ ಮಾಲೆಗ್ ತೇರ್ ಪೂ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಸಿಂಗರಿತ್ ದುಪ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವು  ತಿಕ್ ಡ್ ಕಂರ್ಬುದ  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ  ಉಲಯಿಡ್  ಗಜ್ಜಿಯಿ  ಬಲಸಿಯೆರ್ಡ  ನನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್  ಗಣಪತಿ ಗೂರ್ನೆತ ಎದುರು  ಕೊಡಿರೆಟ್ ಸುತ್ಯೆ ದೀಪುನಲಾ  ಉಂಡು. ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ ವಾರೊಡ್ದು ದುಂಬು ಕುಡು ,ಇಡಿ ಉರ್ದು, ಪದೆಂಗಿ  ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಚರಿಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ  ನೆನೆತ್ ದ್  ಜಾಲ್ ಡ್  ಇಜ್ಜಿಂಡ  ತುಪ್ಪೆದ  ಕಟೊಟು  ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ್ ಪಾಡ್ದ್  ಬಿದೆ ಬಿತ್ತ್ ದ್  ಬಿಸಲೆ ಕಂಕನೆ ಪಾಡೊಂತೆರ್ . ಉಂದೆನ್  "ಪೂ ಬಿತ್ತ್  ಪಾಡುನು " ಪನ್ಪೆರ್.  ಚೌತಿದಾನಿ  ಕಾಂಡೆನೆ  ಬಿಸಲೆ ದೆಪ್ಪುನಿ . ಇನಕೆ ದೀಪುನ ಈ ದಾನ್ಯ ಪುರ್ಪೊಲೆನ್  ಬಾರೆದ ಬಲ್ಲೆಡೇ  ಕಟ್ಟುನಿ. ಇನಕನ  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆದ ಎದುರು  ದಾನ್ಯೊಲೆಡ್  ನೆಯ್ನ ಪುರ್ಪ   ಮಾಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಸುಂಟಿ ದೈ ಮುಡ್ಯೆಲ, ಪಚ್ಚೆ ಕುರಲ್ ಸೇರಾದ್  ಅಂಚಿಂಚಿ ದೀನ ರಡ್ಡ್  ಕಂರ್ಬುಗು  ಮಾಲೆದಲೆಕ  ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಉಂದೆನ್  "ಅಜ್ಜೆ ಕೋಲ್/ ಅಜಕೋಲ್" ಪನ್ಪೆರ್.  ತೂನಗ ಕುಂಟಾಜುಡುನ  ಅಜಕೋಲ್ದಲೆಕನೆ ತೋಜುಂಡು. ಸಾನಾದಿಗೆಡ್  ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಸುತ್ತೆ  ದೀನ  ಅರಿತ ಸುತ್ತ ತಿಬಿಲೆ  ಪೊತ್ತಾದ್ ಗಣಪತಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಎಣ್ಮೆ, ಕಜ್ಜಾಯ, ಪಲವಸ್ತು,  ಸೀಪೆ ಬಲಸ್ ದ್  ಅಣ್ಣ್  ಕಾಯಿ  ಮಲ್ತ್ ಕೈ ಮುಗಿವೆರ್. ದೈವೊದ  ಮಣೆ ಮಂಚವುದೆದುರು ಚೌತಿ ಕರಿಪುನ  ಕಿರಮೊಲ ಉಂಡು.  ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ್ , ಬುಳೆ ಸೆಲೆಕ್ ಒಡಕ್  ಬರಂದಿಲೆಕ ಬಾಮ ಕುಮಾರಡ  ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಾರೊತಿನ ಸಾಂಕನದ ಮಗನ್  ಬಾಮ ಕುಮಾರೆಂದ್  ಪನ್ಪೆರ್ . ಈಸರೆ  ಬೊಕ್ಕ  ಮೈಸಗೆನ   ಮಗೆ ಗಣಪತಿ /ಬಾಮ ಕುಮಾರೆಂದ್  ತುಳುವೆರ್  ನಂಬಿನಕುಲು. ಅಂಚೆನೆ  ಕೇರಳದ  ಬಡಕಾಯಿಕ್  ಭಗವತಿ  ದೇವಾಲ್ಯಡು  ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆದ  ಬದಲ್  ಗಣಪತಿ ಗ್  ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು . ಆಂಡ ಮೂಲು  ದೈವಲೆಕ   ಒವ್ವೇ ತುತ್ತೈತೊಲು ಗಣಪತಿ ಕೋಲೊಡುಪ್ಪುಜಿ. ಚೌತಿದಾನಿ  ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟುನ  ಪೊಸರಿತ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನ ಕಿರಿಮೊ  ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಉಂಡು   ದೈವದ ಮಣೆ ಮಂಚಾವುದೆದುರು  ಇನಕೆ ದೀದ್ ಜಲ ಮುಂದಿಲ್ಡ್   ಓಮ ದೀದ್  ಗಜ್ಜಾಯಿ ಬಲಸ್ ದ್  ಬಾಮ ಕುಮಾರನ್ ಸುಗಿಪುವೆರ್   ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು  ಕೋಲಾಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಚೌತಿದಾನಿ  ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್  ಪೋಪಿನ  ಕಿರಮೊ  ಇತ್ತ್‌ಂಡ್ . ಇಲ್ಲದಕುಲು  ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೋಸೆ, ಗಜ್ಜೆಯಿ  ಕೊರೊಂತೆರ್ ಬಾಮ ಕುಮಾರ ಸಂದಿಡ್  ಮೈಸಗೆನ್ ಮೋಕೆ ಮಂತಿ ಸಿವರ್ದಾದ್ ಅಲೆಗ್  ಬಾಮ ಕುಮಾರೆ  ಪಂಡ ಗಣಪತಿ  ಪುಟ್ಟುವೆ ಈ ಕಾರಣೊರ್ದಾದ್  ಈಸರೆ ವರ್ಸೊಗೊರ  ಚವುತಿದಾನಿ  ಕಟಿ ಇಲ್ಲ್  ಬುಡಂದೆ ಸಾರ್ಪತ್ಯ ಆವೊಡು  ಆವೊಂದುಪ್ಪೊಡುಂದು  ವರ ಕೊರ್ಪೆ .  ಅಂಚಾದ್ ಸೀಪೆದ  ಕಂರ್ಬುದ  ಆಸೆದ  ಆನೆದ  ಮೋನೆದ  ಇನಕಗ್ ಕಂರ್ಬುದ  ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವೆರ್.  ಬೂಮಿಡ್  ನರಮಾನಿ ಬುಳೆಪುನ ಮಾತಾ ಧಾನ್ಯೊಲೆನ್ , ಅರಿಬಾರ್  ಬುಳೆನ್, ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು  ,ಫಲವಸ್ತು ಲೆನ್  ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ  ಎಲಿನ್ ಪುಂಡಿದುಲಯಿ ಪತ್ಯೆರೆ ಇನಕಗ್  ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ಯ. ಅಂಚೆನೆ ಕಂರ್ಬುದ  ಬುಳೆ ,ಬಾರೆಲೆನ್ ಪೂರ  ಒಂಜೇ ಸೆನೊಟು ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ  ಆನೆಗ್  ತಾಂಗೋನರೆ  ಗಣಪತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾದ್ಯ.

 ತುಪ್ಪೆಡ್,ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಪೂ ಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್ಡ ಕರ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ವೆರ್.ಚೌತಿದಾನಿ ದೆಪ್ಪುವೆರ್         

                   ದುಂಬು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಇನಕನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್‌.ಮಣ್ಣ್ ಡೇ ದಾಯೆ ಗಣಪತಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಜೀವ ಉಂಡು . ಅಂಚಾದ್  ಬೇತೆ ಮಾತೆಕ್ಲ  ಜೂವ ಕೊರ್ಯರೆ  ಮಣ್ಣ್ ರ್ದ್  ಮಾತ್ರ ಸಾದ್ಯ.  ಪಂಚ ಭೂತದ  ವೃಥ್ವೀ  ತತ್ವದ ಮಣ್ಣಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ  ಜಾಸ್ತಿ  ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ಲೋಹೊಡು ಮೂರ್ತಿ,  ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೇವತಾ ಸಗ್ತಿಲೆನ್  ಅಡೆಗ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ  ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಙ.  ಆಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರ್ತಿಡ್ ದೇವೆರೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ  ಬೇಗ ಸಾದ್ಯ. ದಾಯೆ ಪಂಡ  ಜೀವ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ ಜೂವ  ಕೊರ್ರೆ ಸಾದ್ಯ ಅತ್ತೇ . “ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂಗಣಪತಯೇ  ವರ ವರದ ಸರ್ವ ಜನಂ ಮೇವ ಸಮಾನ ಯತ್ವಾ: ಓಂ". ಉಂದು ಗಣಪತಿನ ೨೮ ಬೀಜಾಕ್ಷರದ  ಮೂಲ ಮಂತ್ರ .  ಈ ಸರಳ  ಮಂತ್ರೊರ್ದಾದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರೆ, ರತಿ ಮನ್ಮಥ,  ಭೂವರಾಹ, ಗಣಪತಿ  ಇಂಚಿ ಸರ್ವ ದೇವತೆಲೆನ್ಲಾ ಮಾನಿತೊನ್ಲೆಕನೆ.ಈ ಮಂತ್ರ ,ಒಂಜೇ  ದೈತ  ಪುಲ ಮರ್ದ್   ಬಾರ್ಯಾತ್  ಸಿರ್ಕಲೆನ್  ಗುಣ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣೊಡು ಪಾರೊತಿ  ದೇವಿ  ಸಂತಾನೊಗಾದ್ “ಪುಣ್ಯಕ” ಮನ್ಪಿ  ವ್ರತೊಟು ವಿಷ್ಣುನು  ಪ್ರಾರ್ಥನೆ  ಮಲ್ತ್ ನೆನ್ ವೇದ ವ್ಯಾಸೆರ್  ತೆರಿಪಾದೆರ್.  ಅಲೆನ ಆಸೆದಲೆಕನೆ  ಭಗವಂತೆ ತಾನೇ  ಗಣ ಪತಿನ ಒರುಟು  ಉದಿತೆ ಪನ್ಪಿ ಕಥೆಲಾ ಉಂಡು  .  ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಲಾ ಗಣಪತಿನ  ಶೋಕ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣೊನು  ತೆರಿಪಾದುಂಡು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸೆ  "ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ  ಗಣಪ  ಮಾಳ್ಪುದು  ಮತಿಗೆ ಮಂಗಲವ" ಪಂಡ್ದ್ ಉಲ್ಲೆಖ  ಮಲ್ತ್‌ಂಡ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿ ಗಣಪತಿನ್ “ ಕೆಂಪು ಚೆಲ್ಲಿದ  ಆನೆಯ ಮುಖ , ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಣ್ನುಗಳು, ಉಬ್ಬಿದ ಹಣೆ,  ಸೀಳು ಬಾಯಿ  ವಕ್ರತುಂಡ,  ಉದ್ದನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು, ಎಡ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು  ಮೊಂಡಾಗಿದೆ, ಬಲ ಕೋರೆ ಮಾತ್ರ  ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ  ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕದಂತ  ಮೊರದಂತೆ  ಅಗಲವಾದ  ಕಿವಿಗಳು ,ಕಣಜದಂತೆ  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಟ್ಡುಕೊಳ್ಳುವ  ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೊಟ್ಟೆ,  ಗಿಡ್ಡದಾದ  ಕಂಬದಂತ ಕಾಲುಗಳು " ಇಂಚ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.  ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಗಣಪತಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ  ಮೇಲ್ ಗ್ ಪತ್ತವೊನ್ನಾಯೆ, ಕೆಂಪು ಕುಂಟು ತುತ್ತುನಾಯೆ .  "ಕೆಂಪು ಪೂ"  ಬಾರೀ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚ  ಕೆಂಪುದ  ತೇರ್ ಪೂನು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಗಲಸುವೆರ್  ಅಂಚೆನೇ ಮಾತಾಲಾ ಉಂಡಾಪುನ , ಜೀವ ಆಪುನ  ಮಣ್ಣ್ ನ್  ದಂಟ್ಂಡ  ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಣ್ಣ್  ಮೂರಿ  ಬತ್ತ್ಂಡ್ , ಮಣ್ಣೇ  ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡಪುಂಡು.ಇಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪೂರ ರೂಢಿಡುಂಡು. ಅಂಚಾದ್  ನನಲಾತ್  ಮಣ್ಣ್ ನ್ ಮೋಕೆ  ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಣಪತಿನ್ಲಾ  ಮಣ್ನ ಮೂರ್ತಿಯಾದೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಗಣಪತಿನ ಪಿರಾಕ್ನ್  ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ವರ್ಸದಾತ್ ಪಿರವುಗು ಕೊನೊಪೆರ್. ಆಂಡ  ಅವೆತ  ನಿಜವಾಯಿನ  ಪೊಲಬು ನನಲಾ ತಿಕ್ಕ್ ದಿಜಿ.

ಪೂಬಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ ನವು ಕೊಡಿತ್ ದ್ ನಿ 
ಉರ್ದು,ಪದೆಂಗಿ,ಕುಡು ಪೂಮಾಲೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಕಂರ್ಬುಗು ಅಜಕೋಲು ಪಾಡುವೆರ್ 

ತುಳುನಾಡ ರಾಜದಾನಿ  ಬಾರ್ಕೂರುದ  ಶಿರಿಯಾರೊದ ಪಡು   ದಿಕ್ಕ್ ಡ್  ಪ್ರಕೃತಿಡೇ ಸಹಜವಾದ್  ಉಂಡಾಯಿನ  ಕಲ್ಲ ಮಾಟೆದ ಗುಂಡದುಲಯಿ  ಬಾಮ ಕುಮಾರೆ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟುಗು  ಪೂಜೆ  ಗೆತೊನುನ  ಜಾಗೆ ಉಂಡು . ಈ ಪಡು ಮುಂಡುದ  ಗಣಪತಿ  ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿನ ದೇವಲ್ಯೊನು ತುಳುನಾಡ್ ನ್  ಅರಸೊಲಿಗೆ ಮಲ್ದ್ ನ ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯೆ ಶಿಲೆತ ಗುಂಡೊನು ಮಲ್ತೆಂದ್  ಪನ್ಪೆರ್. ಎಲಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಜೀವಿ.  ಆನೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ  ಉಪದ್ರ  ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿ. ಉಚ್ಚುನು  ಬಂಜಿಗ್  ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಎಲಿನ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲೆಕ ಮಲ್ತ್ ದ್. ಅವೆತ  ಮಿತ್ತ್  ಕುಲ್ದಿನ  ಗಣಪತಿ  ತನಕ್ ಇಷ್ವ ಆಯಿನ ಬಾರೆ, ಕಂರ್ಬುನು ಒರಿಪೆರೆ ಆನೆದ  ತರೆ ದೀವೊಂದು  ಎಲ್ಯ  ಬೊಕ್ಕ  ಮಲ್ಲ  ಉಂದೆತ್ತ ಬೇದೊನು  ಮಯಕ ಮಲ್ತಿನಾಯೆ  ನರಮಾನಿ  ಎಲಿ , ಉಚ್ಚು , ಆನೆ , ಬಿರು ಅಂಕುಶ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಆನೆದ ತರೆ ಆವಡ್ , ಬಂಜಿಗ್ ಸುತ್ತ್ ದ್ ನ ಉಚ್ಚಾವಡ್ ,ಕುಲ್ದಿನ ಎಲಿಯಾವಡ್  ಅವೆನ್  ಸಿಮಿತೊಡು ದೀಪುನಿ  ನರಮಾನಿಯೆ. ವೇದಕಾಲೊಡ್ದುಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೆನ ಕಾಲೊಡು ಗಣಪತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣನೆಲು ತಿಕ್ಕುವ. ಮಹಾಭಾರತ ನಡತಿ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಪೂ 400ರ್ಡ್ ಕ್ರಿ ಶ 400 ಮುಟ್ಟಂದು ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞೆ ವಿಂಟರ್ ನಿಡ್ಜ್ ಪಂತೆರ್ . ಮಹಾಭಾರತೊಡು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಗ್ ಗಣಪತಿ ಲಿಪಿಕಾರೆ ಆದಿತ್ತ್ ನಿಗೆ.ಬ್ರಹ್ಮವೈತರ್ವ ಪುರಾಣ,ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ,ಶಿವ ಪುರಾಣ,ವರಾಹಪುರಾಣ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ,ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣೊಡು ಗಣಪತಿನ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ,ಗಂಗೆ ಪಾರೊತಿ ಇರ್ವೆರ್ ಅಪ್ಪೆಡಿಕುಲು,ಬೂಮಿದ ಮಗೆಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು.ಪಾರೊತಿ ಬೂಮಿದೊರು ಆಂಡ ಗಂಗೆ ಪರಪಿ ತುದೆ,ಇನಕೆ ಬುಲೆಯಾದ್ ತೊಜಿದ್ ಬರ್ಪೆ.ಕಡಲ್ ದಾಂಟ್ ದ್ ಪೋಯಿನ ಸುರುತ ದೇವೆರೆ ಗಣಪತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೋಕರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಕ್ರಿ.ಶ 1-2ನೆ ಶತಮಾನದವು. ಮೂಲು ಯಕ್ಷ ಮುಖಿ,ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ (ದ್ವಿ ಬಾಹು) ಕೈತಾಯೆ ಆದ್ ತೋಜಿವೆ. ಕ್ರಿ ಶ 2ನೇ ಶತಮಾನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿದ ಆಚರಣೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕ್ರಿ.ಶಾ 4-5 ಶತಮಾನೊಡು ಗುಪ್ತೆರೆ ಕಾಲೋಡು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಸುರಾಂಡ್.ಕ್ರಿ.ಶ 5ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಹೋಯ್ಸೆಲೆರೆ ದುಂಬುದ ಗಣಪತಿನೊಟ್ಟುಗು ಎಲಿ ಎಚ್ಚಾದ್ ತೊಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪದ ಪಡ್ಡೇಯಿ ಚೋರ್ನೊಡು ಗಣಪತಿನ ಆಕಾರ ಇತ್ತ್ ದ್ ಉಂದು ಸುರುತ ಗಣಪತಿನ ಶಿಲ್ಪಂದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಾರತದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೊಡುಲಾ ಗಣಪತಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವೆರ್. ಔರಂಗಜೇಬೆ ಪನ್ಪಿ ರಾಜೆಲಾ ಪೂನಾದ ಚಿಂಚ್ ವಾಡೊಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲ್ಯೋಗು ಜಾಗೆನ್ ದತ್ತಿ ಕೊರ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೇಶ್ವೆನಕುಲ್ ಹಿಂದೂಲೆನ ಉಚ್ಛಯ ಆದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಬಾಲಗಂಗಾದರ ತಿಲಕೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗ್ ಗಣಪತಿ ಉಚ್ಛಯ ಮಲ್ದೆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರ್ ಬಂಗಾಲೊಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗ್ ಗಣಪತಿ ಉಚ್ಛಯ ಮಲ್ದೆರ್..ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನೆರ್ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೆರ್ಂದೇ ಗಣಪತಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕ್ರಿಶ 8-10 ಶತಮಾನದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹೊಲು ನೇಪಾಲಡುಂಡು. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮಗಲ್ ಚಾರುಮತಿ ನೇಪಾಳೊಡು ಸುರುತ ಗಣಪತಿ ದೇವಲ್ಯ ಕಟ್ಟಾಯಲ್ ಪಂದ್ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬೌದ್ದೆರ್ ,ಜೈನೆರ್ಲಾ ಗಣಪತಿನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. “ಗಣೇಶ ಹೃದಯ “ಪನ್ಪಿ  ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ನೇಪಾಳ,ಚೀನಾ,ಟೀಬೆಟ್,ಜಪಾನ್ ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗುಜರಾತ್ ದ ಜೈನ ಬಸ್ತಿಡ್ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಅಪಘಾನಿಸ್ತಾನೊಡ್ 6ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಆರೂಢ ಭಂಗಿದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಕಾಬೂಲ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಶಕರ್ ದಾರ್ ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಗಣಪತಿ ಕ್ರಿ.ಶ 4ನೆ ಶತಮಾನದವು. ಕ್ರಿ.ಶ 531 ತ ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಂಗೋಲಿಯಡುಂಡು. ಗಜಾನನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಚೀನಾದ ಕುಂಗ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಡ್ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ಂಡ್. ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದ ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪೊಡು ಗಣೇಶನ ಅರಾದನೆಯುಂಡು. ಬಾಲಿದ್ವೀಪಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಬೆನ್ನಿಸಾಗೊಲಿ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಮಾಡಕಟ್ಟ್ ದ್ ಸಿರಿದೇವಿಯಾದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಲಾವೋಸ್ ಸರಕಾರ ಕೆಲವು ವರ್ಷೊಡ್ದು ದುಂಬು ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತುದ್ಂಡ್. ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ,ಸಯಾಂ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ, ಮಲಯಾ,ಬೋರ್ನಿಯಾ,ಜಾವಾ,ಸುಮಾತ್ರೊಡು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹೊಲು ತಿಕ್ಕ್ ದ.  ಪರ್ಷಿಯಾ ,ಪೆರು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಕೊ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೊರಾಂಟೊಡು ಪಿರಾಕುದ ಗಣಪತಿ ದೇವಲ್ಯಲುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಕಡಲ್ ದಾಂಟ್ ದ್ ಸುರುಕು ಪೋಯಿನ ದೇವೆರೇ ಗಣಪತಿಂದ್ ಪನೋಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಚೌತಿದ ಗಣಪತಿನ ಆರಾದನೆನ್ ದೇಶೊದ ಸೊಸೊಂತ್ರೊಗಾದ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ್ ಬಾಲಗಂಗಾದರ ತಿಲಕೆರ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ಂಡಲಾ ನಮ ಅರೆನ್ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ.

ಇಲ್ಲಲ್ಡ್ ನಡತೊಂತಿ ಚೌತಿ ಪರ್ಬೊನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ರಾಷ್ಟೀಯತೆನ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತ್ ನ ಬಾಲ ಗಂಗಾದರ ತಿಲಕೆರ್

       ಆದ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ ನಮ ಗಣಪತಿನ್ ತೆರಿಯೊನೊಡು ಪಂಡ ಆಯನ ಸರ್ರೊದ ಒರುವೇ ಅಂಚೆನೆ. ವಕ್ರತುಂಡ ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಒವೆನ್ಲಾ ಇಡಿಯಾಡಿಪ್ಪಂದೆ ಸಾದಿಸಾವರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ತತ್ವ ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಪಂಡ ಬಡಪತ್ತ್, ಬಡಪತ್ತುಡೇ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆನ್ ತೊಜಪಾದ್ ಕೊರ್ನಾಯೆ ಗಣಪತಿ .ಆಯನ ವಾಹನ ಕಿನ್ಯ ಎಲಿ. ನಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಾಹನ ದೆತೊಂಡಲಾ ಮಲ್ಲಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ಕೊಚ್ಚೊನುವ. ಎಲಿ ಉಪದ್ರದ ಜೀವಿಯಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಉಚ್ಚು,ಗಿಡಿ,ನಮನ್ ತೂಂಡ ಎಲಿ ದೆಂಗ್ ದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಎಲಿತ ಬುದ್ದಿನ್ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಡ್ ಆಪುನ ತರೆತಮೆಲಾಟಿಗೆನ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಈ ಉಡಲ್ ಪನ್ಪಿ ಎಲಿನ್ ಪಂದಂದಿಲೆಕ ಕುಲ್ಲಯರೆ ಬಂಜಿಗ್ ಸರ್ಪ ಸತ್ತೊಂಡೆ. ಮೂಲು ಉಚ್ಚು ಪನ್ಪುನವ್ ಕಾಮದ, ಬಂಜಿ ಸರಿ ದೀವೊನುವೆನ್ ತೆರಿಪಾಂಡ ಉಡಲ್ದ ಗೇನೊಂಜಾಯೆರೆ (ಏಕಾಗ್ರತೆ) ಎಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚುದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೈದ್ಂಡ್. ಕುಡೋಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಲಿ ಪನ್ಪುನವು ಕಾಮ,ಕ್ರೋದ,ಲೋಭ,ಮೋಹ,ಮದ,ಮಚ್ಚರದ ಸಂಕೇತ. ಉಂದೆನ್ ಗೆಲ್ತಿನ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ದಿನಿ. ಎಲಿತ ಮಿತ್ತ್. ಆಯನ ಕಣ್ಣ್ ಕಿನ್ಯ ಆಂಡಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಸಂಕೇತವಾದ್ ಈ ಕಣ್ಣುಲು ಉಲ್ಲ. ಸಮಾಜೊಡು ಬದ್ ಕ್ ನಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ತೂದು ಬದ್ ಕೊಡು ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರ ತೆರಿಯುಂಡು.ಗಣಪತಿನವು ಶೂರ್ಪ ಕರ್ಣ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ತಡ್ಪೆ ಕೆಬಿ.ಏತೆತೋ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ಕೇಂಡಲಾ ಬೊಡಾಯ್ನೆನ್  ಮಾತ್ರ ಒರ್ತೊನೊಡು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಕೆಬಿತ ಸಂಕೇತ. ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಂಡ ಆಯೆ ಬಂಜಿಗ್ ಸುತ್ತ್ ನ ಉಚ್ಚುನು ಆದಿಶೇಷೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಪಾಶ, ಅಂಕುಶೊಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿದ ರಾಗ ದ್ವೇಷನ್ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಾಂದಿಲೆಕ.ಒರ್ತೊನುನ ಆಯುಧೊಲು.  ಇಡಿಯಾಯಿನ ಏಕದಂತ ಪಂಡ  ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಕೋರೆ  ಉಡಲ್‌ ದ  ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಸಂಕೇತ.  ಮಲ್ಲ ತರೆತಾಯೆ  ಪಂಡ  ಬುದ್ಯಂತೆಂದರ್ಥ ಏಕದಂತ  ಅದ್ವೈತ ತತ್ವೊದ  ಸಂಕೇತ  ಆಂಡ ಆನೆದ  ತರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದ ಸಂಕೇತ. ಅಂಚೆನೇ ಸೊಂಡಿಲ್‌ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಸಂಕೇತ . ಒರ್ದ ಸುತ್ರ್ ಪಾಡ್ನ ಸೊಂಡಿಲ್‌  ಓಂಕಾರದ  ಸಂಕೇತ . ಓಂಕಾರಲಾ ತುಳು  ಬಾಸೆದ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕೊಡುಗೆ.  ಗಣಪತಿಗ್‌  ಮೋದಕ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಆಯೆ ನಮಕ್‌  ಓದ ಪಂಡ ಸಂತೋಷೊನು  ಕೊರ್ಪೆಂದರ್ಥ.  ಸಿದ್ದಿ ಬುದ್ದಿಲು  ಬುಡೆದ್ಯಲ್ಲಾಂಡ  ಬುದ್ದಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ  ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡುಲಾ  ಸಿದ್ದಿ ತಿಕ್ಕು.  ಲಾಭ  ಕ್ಷೇಮ  ಇರ್ವೆರ್‌ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಬುದ್ದಿ ಗಳಿಸಾದ್‌ ಸಿದ್ದಿ  ಮಲ್ತ್‌ ನಡೆ ಲಾಭದೊಟ್ಟುಗು  ಕ್ಷೇಮ ಪಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾದ್ಯ.

                        ಕಂರ್ಬುದ ಅಟ್ಟೊಳಿಗೆ
          ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೂಜೆದ ದುಂಬು  ಗಣಪತಿನ್‌ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನುವ . ಸತ್ಯಲೋಕೊಡಿತ್ತಿ  ಕಡಮೆ ಸಂಕೆದ  ಸತ್ಯಾತ್ಮೆರ್‌  ನುಪ್ಪುದಾಂತೆ  ಅಕ್ಲ್‌  ಅವ್ಲೆ  ಕರಿದ್‌  ಪೋದು  ಅಕ್ಲೆಗ್‌  ಕೊರ್ಪುನ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ ದೊರುತ, ಪಿತೃ ತರ್ಪಣ  ದೊರುತ  ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ  ಪೂಜೆದ ದುಂಬುಲಾ ಗಣಪತಿನ್ ಮಾನಿತೊನ್ವೆರ್‌  ಗಣಪತಿನ್‌, ಅನುಮಂತನ್‌ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್‌ ಸನಿದೋಸ ಇಪ್ಪುಜಿ . ತನ್ನ  ಸಾಪೊರ್ದಾ ತನ್ನ ಓರೆ ದಿಟ್ಟಿಡ್ಡಾ  ಗಣಪತಿನ  ತರೆ ಪೋಂಡುಂದು ಸನಿಕ್‌  ಬೇಜಾರುಂಡು . ಅನುಮಂತನ  ಪುಗೆಲೇರ್ನ ಸನಿಕ್‌  ಜಪ್ಪೆರೆ ತೀರಂದೆ  ಮಾಪು ನಟ್ಟೊನುವೆ. ಅಂಚಾದ್‌  ಅನುಮಂತನ   ಗಣಪತಿನ ಆರಾದಕೆರೆಗ್‌  ಸನಿದೋಷ ಬರ್ಪುಜಿ.  ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ  ಅಬುಲಾಸೆಲು  ಪುಟ್ಟುನಿ  ಬಂಜಿರ್ದ್‌ .ಕಾಮ,ಬಡವು,ಯೋಗ,ಅದ್ಯಾತ್ಮ ಉಂದು ಪೂರ ಪೂವೊಲುರ್ದುದಿತ್ ದ್ ಉಸುಲುಡು ಜೀವಾಪುನಿ.ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿರ್ದ್ ಬಾಲೆ  ಪುಟ್ಟುನಗನೇ  ಪುವೊಲುದ  ಬೂರು  ಕಡಿತ್‌ಂಡಲಾ ಬಾಲೆ  ಕೈತಲಿತ್ತ್‌ಂಡ  ಬಾಲೆದ  ಉಪದ್ರೊಡು ಕಣ ನೀರ್‌  ಪಾಡೊಂತಲ್ಡ ಬಾಲೆ  ದೂರೊಡಿತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆನಾ  ಪನ್ಪಿ  ಅಂಗಾಲ್ಪು ಅಪ್ಪೆಗುಪ್ಪುಂಡು  ಸಿದ್ದಿ ಯಾವೊಡಾಂಡ ಬುದ್ದಿ ಚುರುಕಾದಿಪ್ಪೊಡು. ಈ ಬುದ್ದಿನ್‌ ಮನಸ್  ಪತೊಂದಿದಿಪ್ಪುಂಡು  ಪನ್ಪುನೆಕ್‌ ಗನಪತಿನ ಕೈತ  ಪಾಶ – ಅಂಕುಶ  ಸಂಕೇತ  ಆಪುಂಡು  ಗಣಪತಿ ಬಯಕುನ  ಕಂರ್ಬು, ಎಣ್ಮೆ , ಪುಂಡಿ, ಉಂಡೆ, ಗಜ್ಕೇಯಿ  ಉಂದು ಪೂರ  ಬೂಮಿಡೇ ಉಂಡಾಪುನ ಸರಳವಾಯಿನ ಆವಾರೊಲು.  ಮಣ್ಣ್‌ ದ ಮೂರ್ತಿಡೇ ಗಣಪತಿನ್‌  ಉಂಡು  ಮಲ್ಪುವೆರ್‌ ಪಂಡ  ಮಣ್ಣ್‌ ಗ್‌  ಗಣಪತಿ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ತೆರಿಪಯುಂಡು. ನರಮಾನ್ಯಡ  ನರಮಾನ್ಯನ್ ಮೀರ್‌ ನ  ಪ್ರಾಣಿಲೆನ  ಗುಣ ಇಪ್ಪುಂಡು.  ಆತ್‌  ಮಲ್ಲ  ಆನೆನ್ಲಾ  ನರಮಾನಿ  ತನ್ನ ಪುಂಡಿದುಲಯಿ  ದೀವೊನ್ವೆ . ಆನೆ ಬಜೀ  ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಾಣಿ  .ಎವ್ರ ಬತ್ತ್‌ಂಡ  ಸರ್ವ ನಾಶ.  ಅಂಚೆನೆ  ಉಡಲ್‌ ದ  ತಾಳ ತತ್ತ್‌ ದ್‌  ತತ್ತ್‌ ಸಾದಿಡ್‌ ಪೋಯೆಂಡ ಆಯಗ್‌ ಸಿಗ್ಸೆ ಖಂಡಿತ .  ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್‌  ಬುಡು  ಉಡಲ್‌ ತೆರಿಯುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮೋನೆಗ್‌  ಎಲ್ಯ ಕಣ್ಣ್‌  ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಕಿನ್ಯ ಕಣ್ಣ್‌ ಡ್‌ ಮಲ್ಲ ಲೋಕೊನು ತೂದು  ಉಳ ಕಣ್ಣ್ ಗ್‌  ಗೇನೊನು ಎತ್ತಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿ  ಇಚಾರ ಮೂಲು ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಣು  ಪಂಡ  ಎಲ್ಯೆಡ್ದ್‌ ಮಲ್ಲೊನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಲಿ ,  ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾರ್‌  ಏತ್‌ ಮಲ್ಲೆನಾಂಡಾಲಾ ಒಯ್ತ್ ಪಾಡುಜಾ? . ಅಂಚಾದ್‌  ಉಳ ಕಣ್ಣ್‌  ಬುಡುದು  ಪಿದಯಿದ ಕಣ್ಣ್‌ ಡ್‌ ಜಗತ್ತ್‌ ನ್‌  ತೂವೊಡುಂದು  ಅರ್ಥ. ಇನಿ ನಮ  ಜೀವ ಇತ್ತಿ ನರಮಾನ್ಯಗ್ಲ ದೇವೆರ್‌ಂದ್‌  ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ .  ಉಂದು  ನಮ್ಮ  ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್‌  ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ಯಾಯ. ಆನೆದ ಸೊಂಡಿಲ್‌ಡ್‌  ಅವೆತ ಜೀವ  ಉಪ್ಪುನಿ . ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪಿಜಿನ್‌  ಆನೆನ್‌  ಮಗುಪು. ತುಂಡಾಯಿ ಒಂಜಿ ದಂತೊಡು ಕಷ್ಟ ತೋಜಿದ್‌  ಬತ್ತ್‌ಂಡ , ಇಡೀ ದಂತೊಡು  ಸುಖತ  ಕಲ್ಪನೆಯುಂಡು . ಕೈತ  ಪರಶು  ಪಾಪ  ಸಂಹಾರ  ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪುಣ್ಯೊನು  ಕನತ್‌  ಕೊರ್ಪುಂಡು.  ನರಮಾನ್ಯನ ಕಿನ್ಯ ನಾಲಿಗ್‌  ಆತ್‌ ಮಲ್ಲ  ಆನೆದ ತರೆ ಗೊಡ್ಯಯೆರೆ ಸಾದ್ಯಾನಾ?.  ಪುರಾಣ ಕತೆಟ್‌  ಮಾತ್ರ ಸಾದ್ಯ . ತ್ರಿಲೋಕ ಜ್ಞಾನಿ ಶಿವಗ್‌  ಮಗನ  ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದೆ  ಉಪ್ಪರೆ ಸಾದ್ಯನೇ . ಕಡ್ತಿನ ತರೆನೇ ಶಿವಗ್‌ ದೀಯೆರೆ ಅಸಾದ್ಯನೇ? .  ಕಡ್ತಿ ತರೆನ್‌  ರಕ್ಕಸೆ ಕೊನೆಯೆ ಪನ್ಪೆರ್.ದೇವೆರೆಗ್ ಆಯನ್ ತಡೆಪೆರೆ ಅಸಾದ್ಯನೇ?. 
ಮಲಾರ ಬೂಡುಡು ಮಲರಾಯ ದೈವೊಗು ಚೌತಿ ಬಲಸ್ ದ್ ನಿ
          ಅಪ್ಪೆ ಪಾರತಿ ಬೆಗರ್ ರ್ದ್‌  ಬಾಲೆನ್‌  ಪಂಡ  ಗಣಪತಿನ್‌  ಉಂಡು ಮಲ್ತ ಲ್.‌  ಒಂಜಿ  ದಿನ ಮಿಯರೆ ಪೂನಗ  ಮಗನ್‌  ಬಾಕಿಲ್‌ ಕಾಪರೆ ಉಂತಾಯಲ್‌ , ಗಣಪತಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ್ಂಡ   ಅಮ್ಮನ್ಲ ಬುಡಯೇ  ಪನ್ಪುನೆಕ್‌   ಈ ಕತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಪುಂಡು. ಈಸರೆ ಮಗನ  ಕೈತಡೆ  ಬತ್ತ್ ದ್ ವಾ ವಾ  ನಮುನೆಡ್‌  ಉಲಯಿ ಪೊಯೆರೆ ಕೇಂಡಲಾ  ಗಣಪತಿ ಬುಡ್ಪುಜೆ . ಅಂಚಾನಗ  ಈಸರ ದೇವೆರ್‌   ಚಂದ್ರತ್ಯರ್‌ಡ್‌  ಆಯನ  ತರೆ ಕಡ್ಪುವೆರ್.‌ ಅಪ್ಪೆ  ಪಾರೊತಿ ಉಂದೆನ್‌ ತೂದು  ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್‌  ತರೆ ಪಾಡ್ದ್‌ ಜೆತ್ತಿನೆತ ಒಂಜಿ  ತರೆನ್‌ ಕಡ್ತೊಂದು ಬಲೆಂದು  ಈಸರ ದೇವೆರ್‌ ಗಣೊಕುಲೆನ್‌ ಕಡಪುಡುವೆರ್.‌   ಬೂಲೊಕೊಡು ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್‌ ತರೆ ಪಾಡ್ದ್‌  ಜೆತ್ತಿತ್ತ್‌ ನ  ಆನೆದ ತರೆ ಕಡ್ತ್ ದ್ ಈಸರ ದೇವೆರ್‌ಡ ಕೊರ್ನಗ  ಅವೆನ್‌  ಬಾಲೆದ ಸರ್ರೊಗು ದೀದ್‌ ಜೂವ ಕೊರ್ಪೆರ್.‌  ಆನಿಡ್ದ್‌ ಬೊಕ್ಕ  ಇನಕೆ  ಗಜಾನನ  ಆಯೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ  ವೈಜ್ಞಾನಿಕ  ಸತ್ಯಲ ಉಂಡು . ಆ ಕಾಲೊಡು  ಒಂಜಿ ಸರ್ರೊಗು  ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ರದ ಅಂಗೊಲೆನ್‌  ಗೊಡ್ಯಾದ್‌  ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ ಇದ್ಯೆ ದುಂಬುದ ಕ್ಲೆಗ್‌ ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ  ಬಡಕಾಯಿಗ್‌  ತರೆ ಕಾರ್‌  ಪಾಡ್ದ್‌  ಜೆತ್ತ್ಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರ್‌  ತರೆಕೇರ್‌ ದ್‌  ಮನದಾನಿ ಲಕ್ಕ್‌ ನಗ  ಮೈ ಕೈ  ಬೇನೆಯಾಪುಂಡು .  ಮೂಡಾಯಿ  ಪಡ್ಡಾಯಿಗ್‌ ತರೆಕಾರ್‌  ಪಾಡ್ದ್‌  ಜೆತ್ತ್‌ಂಡ  ನೆತ್ತೆರ್‌ ಸರಿಯಾದ್‌ ಕಾರ್‌ ಗ್‌   ಪರತ್‌ ದ್‌  ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕ್ ನಗ  ಸರ್ರೊಡು  ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಕುಲ್ಲಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಅಂಚೆನೆ  ದುಂಬುದಕ್ಲು  ಪನ್ನ ಕೇನ್ಜಿಂಡ  ದೈವ  ದೇವೆರೆ ಪುದರ್‌ ಪಂಡ್ ದ್‌  ಪೋಡ್ಯಾದ್‌  ಸಮಾಜೊನು ಒರ್ತು ಕಾತೊಂತೆರ್‌ ಗಣಪತಿಡ ದೇವಾನು ದೇವತೆಲ್ನ  ಸಗ್ತಿ ಉಂಡು “ ವಿಘ್ನ” ಪನ್ಪಿ  ರಕ್ಕಸನ್  ಗಣಪತಿ  ಕೆರ್ರೆ ಪೊನಗ ಶಿವೆ  ಅರ್ದ ಚಂದ್ರಾಯುದೊನು ,ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೊಂಟದ ಡಾಬುನು, ಸೂರ್ಯೆ ಮಣಿನ್‌ ,ವರುಣೆ  ಪಾಶೊನು ,ವಿಷ್ಣು ಶಂಖ ,ಗದೆನ್‌ , ಯಮೆ ದಂಡೊನು,  ಇಂದ್ರೆ ವಜ್ರಾಯುದೊನು ಕೊರ್ಪೆರ್‌ಂದ್ ಒಂಜಿ  ಕಥೆ  ಪನ್ಪುಂಡು .  ಏಣಾಂಕಗ್‌ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಗ್‌  ತನ್ನ ಒಂಜಿ  ದಾಡೆನ್‌  ಅರ್ದ ತುಂಡು  ಮಲ್ತ್‌ ದ್‌ ದಕ್ಕುನಾಯೆ ಗಣಪತಿ. ಬಂಜಿ ಬಂಜಾರ ಉಂಡುತಿಂದ್ ದ್ ಪೊನಗ  ಒಂಜಿ ದೆರ್ಪೆರೆ ತೀರಂದೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ತುದು ಬಾನೊಡು ಚಂದಿರೆ ತೆಲ್ತೆಗೆ. ಆಯಗ್‌  ಗಣಪತಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಯೆ.  ಚೌತಿದಾನಿ  ಏರ್‌  ಚಂದ್ರನ್‌  ತೂಪೆರಾ ಅಕ್ಲೆಗ್‌  ದೋಸ  ಬರಡ್ಂದ್ ಗಣಪತಿ ಶಾಪ  ಕೊರ್ಪೆ.  ಏರ್‌ ವಾ ಬಂಙೊಡುಪ್ಪುವೆರಾ ಅಕ್ಲೆನ್  ತೂನಗ  ಏರ್‌ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುವೆರಾ  ಅಕ್ಲೆಗ್‌  ಈ ಕಷ್ಟ ದಾದ  ತೆರಿಯಡ್‌ಂದ್‌  ಈ ಶಾಪದ ಅರ್ಥ.  ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕ್ಲೆನ್‌ ತೂಂಡ  ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್‌ಲ ದೋಷ  ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಚಂದ್ರನ್‌  ತೂದು  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗ್‌ ಶಮಂತಕ  ಮಣಿ  ಕಳುವೆಂದ್‌ ಅಪವಾದ  ಬತ್ತ್‌ ನ ಕಥೆನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಶಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ತನ್ನ  ರಾಮಾವತಾರೊನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುಗ  ದುಂಬುದ ತನ್ನ ಅವತಾರೊನು  ಜಾಂಬವಗ್‌ ತೊಜಪಾವುನ  ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  ಬತ್ತ್ಂಡ್‌  “ ಶ್ಯಮಂತಕೋಪಖ್ಯಾನೊ”ಡು  ಈ ಇಚಾರ  ತೆರಿಯುಂಡು‌  ಆ ದೋಸೊರ್ದು ಪಿದಯಿ ಬರಿಯರೆ”ಸಿಂಹ ಪ್ರಸೇನಮಹದೀತ್‌ ಸಿಂಹೋ ಜಾಂವವತಾಹತಃ ಸುಕುಮಾರ ಕಮಾರೋದಿಹಿ ತವಹ್ಯೇಷ ಶ್ಯಮಂತಕಃ.”  ಅಂಚಾದ್‌ ಓಲಾಂಡಲಾ   ಬಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ  ಬಿದಿಗೆದಾನಿ  ಚಂದ್ರನ್‌ ತತ್ತ್‌ ದ್‌ ತೂಯರ್ಡ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ  ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ  ಆಪುಂಡು .  ಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕಡೆಕ್‌ ಶ್ಯಮಂತ ಕೋಪಖ್ಯಾನೊನು ಶ್ರದ್ದೆಡ್‌ ಕೇನುವೆರ್.‌  ಅಮಾಸೆ ಕರಿದ್‌ ಬಿದಿಗೆ  ಪಂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಮಾಸೆದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಚಂದ್ರೆ  ಮುಗಲ್ದಿಡೆಟ್‌ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಕಮ್ಮಿ . ಜೋಕ್ಲೆಗ್‌ ಇದ್ಯೆ ಸುರು ಕಲ್ಪನಗ ಸುರುಕು ಇನಕನ್‌ ನೆಂತೊನುವೆರ್‌ . ಎಲಿ ,ಪೆರ್ಗುಡೆ   ಇಲ್ಲಗ್‌  ಬುಳೆ ಸೆಲೆಕ್‌ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್‌ಂಡ  ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಪರಕೆ  ಪಂಡ  ಅವು ಬರ್ಪುಜ . ಗಣಪತಿನ ದೇವಾಲ್ಯೊಗು  ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ  ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ . ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆದ  ಮಹತ್ವೊನು ಸೂತ  ಪುರಾಣಿಕೆರ್‌ ಧರ್ಮರಾಯಗ್‌ ಪಂಡಿ  ಪ್ರಕಾರ  ಆ ವ್ರತಾಚರಣೆಡ್‌ ದಮಯಂತಿಗ್‌  ನಳೆ ತಿಕ್ಯೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮೆ  ರಾವಣನ್‌ ಕೆರ್ದ್‌ ಸೀತೆನ್‌ ಪಡೆಯೆ, ಭಗೀರಥೆ ಗಂಗೆನ್‌ ಬೂಮಿಗ್‌  ಜಪುಡಾಯೆ ಪಂಡ  ಗಣಪತಿನ  ಮೈಮೆ  ನಂಕ್‌  ತೆರಿಯುಂಡು  ಬೂಲೋಕ ಸುತ್ತರೆ ಈಸರೆ  ಗಣಪತಿ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಗ್‌ ಪನ್ನಗ  ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೆ ಮೈರೆದ(ನವಿಲು) ಮಿತ್ತ್ ಕುಲೊಂದು ಲೋಕ  ಸುತ್ತರೆ ಪಿದಡ್‌ಂಡ  ಗಣಪತಿ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತ್‌ ಕುಲ್ಲ್‌ ದ್‌ ಕೈತಲಿತ್ತ್ ನ  ಅಪ್ಪೆ  ಅಮ್ಮಗ್‌  ಮೂಜಿ  ಸುತ್ತು  ಬತ್ತ್ ದ್ ಲೋಕ ತಿರ್ಗ್‌ ದ್‌  ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ. ಮೂಲು  ಆಯೆ  ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್‌  ಕೊರ್ನ ಸಾನಮಾನ  ಲೋಕೊರ್ದು  ಮಲ್ಲಂದ್‌ ತೆರಿಯುಂಡು  ಅಂಚಾದ್‌  ಸುರುತ  ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕ್‌  ತಿಕ್ಕ ಡ್ಂದ್‌  ಈಸರ ದೇವೆರ್‌  ಗಣಪತಿಗ್‌  ವರ ಕೊರ್ಪೆರ್.

      ಇಲ್ಲಲ್ ಕಂರ್ಬು ಚೋರ್ನ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಚೌತಿ ಆಚರಣೆ   .     

  ಕೆಲವಿಲ್ಲಡ್‌  ದೇವೆರೆ ಕೋಣೆಡ್‌ ಗಣಪತಿ ದೀಪುನ ಕಿರಮೊ ಬೇತೆ ರೀತಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟೆ ಮಣೆ  ದೀದ್‌  ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್‌  ಅರಿಪಾಡ್ದ್‌ ಅವೆತ  ಮಿತ್ತ್‌  ಮೂರ್ತಿ  ಕುಲ್ಲದ್‌  ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌ . ಪೂ ಪಿಂಗಾರ , ಕದಿಕೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಯಾಯಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜನಿಯಾರ, ಪೂವರಿ (ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರತೆ) ತಾರಾಯಿ,  ಫಲವಸ್ತು ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ದೆಯಿ , ಎಕ್ಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನ  ಪೇರ್‌  , ನೆಯಿ,  ಕೊಜಪು, ಚೀಯನೆಯ್‌, ಸಕ್ಕರೆ,  ಬೋಡಾಯಿನೆನ್‌  ದೀದ್‌  ಅಂಚಿಂಚಿ  ಕಂರ್ಬು ನಡ್ಡ್‌  ಪೂಜೆ  ಮಲ್ಪುವೆರ್‌ . ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್‌ ಚಂದನದ,  ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್‌  ಬೊಳ್ಳಿ ದ ಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು  .ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರ್ತಿ  ದೀಯೆರ್ಡ ಕೆದು , ಗುವೆಲ್‌, ಪರಪಿ ನೀರ್ಡ್‌ ಬುಡ್ಪೆರ್.‌  "ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂಹ  ವಾಮಹೇ ಕವಿಂಕ ವೀನಾ ಮು ಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ , ಜೇಷ್ಠ ರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ವತಹಾನ  ಶ್ವಣ್ವನ್ನೋತ್ತಿ ಬಿಸ್ಸೀದ ಸಾಧನಂ”  ಪನ್ಪಿನ  ಗಣಪತಿನ  ಬಗೆತ  ಋಗ್ವೇದ (2-23.1)ದ ಸಾಲ್‌ ಡ್‌ ಬಾರೀ  ಪೊರ್ಲುದ ಇಚಾರ ದೆಂಗ್ ದುಂಡು. ಗಣಪತಿನ ಈ ವರ್ಣನೆಡ್‌ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ  ಪರಮಾತ್ಮೆಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ವೇದ ಜ್ಷಾನ,  ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಪಂಡ  ವೇದೊಲ್ನ ಸ್ವಾಮಿ.ಅಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್‌ ಜ್ಞಾನಾಮೃತೊನು  ಕೊರ್ಪುನಿ  ಪರಮಾತ್ಮೆ. ಆಚಮನ,ಘಂಟಾನಾದ, ಪ್ರಾಣಾ ಯಾಮ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಪೀಠ ಪೂಜೆ, ಸುರುತ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ , ಧ್ಯಾನ , ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಣವಾಹನ, ಆಸನ, ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾದ್ಯ , ಮಧು ಪರ್ಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ , ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನ ,  ವಸ್ತ್ರದ್ವಯ,  ಯಜ್ಙೋಪವೀತ , ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ ಪೂಜೆ, ಅಂಗ ಪೂಜೆ, ಪತ್ರ ಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ, ಧೂಪ, ದೀಪ,ನೈವೇದ್ಯ,ಮಂಗಳಾರತಿ, ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮ ಪೂಜೆ, ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ , ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯ,  ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ , ಮೋದಕ ದಾನ, ಉಪಾಯನ ದಾನ, ಪುನಃ ಪೂಜೆ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸರ್ಜನ  ಮಂತ್ರ ಈ ಮಾತ ರೀತಿಲೆಡ್‌ ‌ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆದ ವಧಿ ವಿಧಾನೊಲುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್‌ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಪಂಚಿಕಾ |ಕಂಡಿಕಾ 21ಟ್‌ “ ಗಣಾ ನಾಂತ್ವಾ ಗಣಪತಿ  ಗುಂಹ  ವಾಮಹೇ  ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವತ್ವಂ ಬ್ರಹವೈ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಬಹ್ಮಣ್ಯೈ ವೈನಂತದ್ ಭಾಷಹ್ಯತಿಂ"ದ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ  ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.‌
     

       ಗಣಪತಿನ ಅವತಾರೊಡು  ಸುಮಾರ್‌ 32 ಅವತಾರೊಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ತೆರಿಪಾದೆರ್‌ .ಬಾಲೆ ರೂಪದ  “ ಬಾಲೆ ಗಣಪತಿ”,  ಎಣ್ಮ ಕೈ ಇತ್ತ್ ನ ತುಂಡಾಯಿನ  ದಾಡೆದ  “ ಜವನೆ ಗಣಪತಿ” , ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದಕ್ಲೆ ಆರಾಧನೆದ  ಕೈಟ್‌ ತಾರಾಯಿ  ಪಂರ್ದ್‌ ಪತೊಂದಿನ “ ಭಕ್ತೆ  ಗಣಪತಿ”  ,ಅತ್ಯಾರ್‌ ಪತೊಂದು  ಪೊಂರ್ಬಾಟೊಗು  ಪಿದಡಿನ ಪದಿನಾಜಿ ಕೈತ “ ವೀರ  ಗಣಪತಿ” , ತುಡೆತ ಮಿತ್ತ್‌ ಬುಡೆದಿನ್‌ ಕುಲ್ಲವೊಂದಿನ ಸಂಸಾರ  ಕಾಪುನ “ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ” ,ಒರ ನರಮಾನಿ ಯಾದ್‌  ಪುಟ್ಟ್‌ ದ್‌ ಕರಿದ್‌ ಪೋದು  ಕುಡ ನಾಲ್‌  ತರೆ ಪಾರಾದ್‌ ಒಟ್ಟು ರಡ್ಡ್‌ ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟಿನ “ ದ್ವಿಜ ಗಣಪತಿ”,  ಜೀವನೊನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ  , ಸಂಪೊತ್ತು ಕೊರ್ದು  ಕಾಪುನ   , ಮಂಜಲ್‌  ಬಣ್ಣದ  ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದ “ ಸಿದ್ದಿ ಗಣಪತಿ” , ಆಜಿ ಕೈ ಇತ್ತ್ ದ್, ಒಂಜಿ ಕೈಟ್‌  ವೀಣೆ  ಪತೊಂದಿನ  ತೆಲಿನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ “ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ” ,ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ಡೂರೊಲೆನ್‌ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೆ, ವಿಘ್ನ ನಾಶಕೆ “ ವಿಘ್ನ ಗಣಪತಿ”, ಬೇಗ ಕಜ್ಜೊನು ಸಿದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ “ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗಣಪತಿ” ಸಿಮ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದು ಲಾಗ್ಯೆರೆ ತಯಾರಾತ್ ನ ಐನ್ ತರೆತ ಬಡವೆರೆ ಉದ್ದಾರಕೆ "ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿ”,ಪಣವು,ಸಿರಿ ಸಂಪೊತ್ತುದ,ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನ ಸಮ್ಮಂದೊನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗಾರ್ ಬಣ್ಣದ "ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣಪತಿ", ಶಕ್ತಿದ ಒರುವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ,ಶಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ “ಮಹಾಗಣಪತಿ”, ದಂಡ್ ದ ಗೆಲ್ಪುದ ಒರುವಾಯಿನ ,ಎಲಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಾಲ್ ಕೈತ “ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ”, ನಲಿಪುನ ಒರುತ “ನೃತ್ಯ ಗಣಪತಿ”, ಉದ್ದ ಸರ್ರದ ,ಕೈಟ್ ತಾಮರೆಪೂ, ಬಾರ್,ಕರ್ಂಬು ಕಟ್ಟ ಪತ್ತ್ ನ “ಊರ್ದ್ವ ಗಣಪತಿ” , ಎಲಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ನ ಒಂಜಚ್ಚರದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ “ಏಕಾಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ”, ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೇತದ ,ವರ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ದ “ ವರ ಗಣಪತಿ”, ಮೋದಕ ತಿಂದೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂಜಚ್ಚರದ “ತ್ರ್ಯಕ್ಷರ ಗಣಪತಿ”, ನಮ್ಮ ಅಬುಲಾಸೆನ್ ಈಡೇರಿಪುನ “ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಗಣಪತಿ” ,ಬಂಗಾರ್ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ, ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ತುತ್ತೈತೊದ “ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ”, ಒಂಜೇ ದಾಡೆದ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ “ಏಕದಂತ ಗಣಪತಿ” ,ಕಿನ್ಯ ರೂಪದ, ಎಲಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲಿನ “ ಸೃಷ್ಟಿ ಗಣಪತಿ” ,ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆದ, ಪತ್ತ್ ಗುಣತೊರುತ,  ಪತ್ತ್ ಕೈತ “ಉದ್ದಂಡ ಗಣಪತಿ” ,ಸಾಲೊರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ, ಬೊನ್ಯ ಬಣ್ಣದ “ಋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಗಣಪತಿ”, ಕೈಟ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಪತೊಂದಿನ, ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ “ದುಂಡಿ ಗಣಪತಿ, ಅಂಚಿಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ “ದ್ವಿಮುಖ ಗಣಪತಿ” ,ತಾಮರೆ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ, ಬಂಗಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಮೂಜಿ ಮೋನೆದ “ತ್ರಿಮುಖ ಗಣಪತಿ", ಸಿಮ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ “ಸಿಂಹ ಗಣಪತಿ” ,ಧ್ಯಾನ ಯೋಗೊಡು ಪದ್ಮಾಸನ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದಿನ “ಯೋಗ ಗಣಪತಿ” , ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ “ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ” ,ನರಮಾನ್ಯನ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ “ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ” ಅಂಚೆನೆ ಇದ್ಯೆದ ಅದಿಪತಿಯಾಯಿನ “ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ”,”ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ","ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿಂ"ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

      ಚೌತಿದಪಗ ಪೂರಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರುಡ್ ದಿಂಜಿದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೆರೆಂಗ್,ಮರಕೆರೆಂಗ್,ಬೋಡಯ್ನಾತ್ ನಟ್ಟಿಕಾಯಿಲು ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲುಡು ತಿಕ್ಕುನೆರ್ದಾತ್ರ ಚೌತಿನ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಚೌತಿನ್ ತುಳುವೆರ್ "ತೌತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಪರ್ಬಂ"ದ್ ಲಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಎ ದೈವಾರಾದನೆಡ್ ಚೌತಿ ಪರ್ವಂದ್ ಬಲಸೊಂತೆರ್.ಉಂದೆನ್ ಚೌತಿ ಕರಿಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್.ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗ್ಲ ದೈವೊಲೆದ ಚೌತಿ ಕರಿಪುನೆಕ್ಲ ಸಮ್ಮಂದ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವದ ಕರಿಪುನ ಕಿರಮೊಗು ಚೌತಿದ ಪಾಡ್ಯಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಚೌತಿದ ದುಂಬುನಾನಿ ಜಾಲ್ದ ಕಜವು ಪಂತಿಲೆನ್  ಕೊಟ್ಟುಪಾರ್ದ್ ಕೆರೆತ್ ದ್  ಅಂಬಿ ಅಡ್ತುದಾ ಅಂಬಿ ತಲ್ತುದಾ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮನದಾನಿ ಚೌತಿಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟವುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಂಬಿ ತಲ್ತ್ ಬುಡ್ಪೆರ್.ಕೊಯ್ಯೆರಾಪುನ ಪೊರ್ತಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಗ್ ಕನತಿ ಕೆಯ್ನ್ ಆನೆ ಪಡಿಕ್ ಹಾಕ್ ದ್ ಜಾಲ್ ಡ್ ಕೈಪೂಳುಡು ಬಾರ್ ನ್ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಟ್ಟೆಮಿದ ,ಚೌತಿದ ಮರ್ಯಾದಿಂದ್ ದುಂಬು ಕೊಂಬುದಕುಲ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಬರೊಂತೆರ್. ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಪಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ ಅಕ್ ಲೆಗ್ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಮರ್ಯಾದಿಂದ್, ಚೌತಿಗ್ ಚೌತಿ ನಟ್ಟುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗಣಪತಿನ ಆರಾದನೆಗ್ ಏಪ ಶುದ್ದಾಚಾರ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ ಸುರಾಂಡ್. ಮಂತ್ರ ಪಂಡಿಸಾತ್ ಗ್ ,ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಾತ್ ಗ್, ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಸುದ್ದಾಚಾರ ಆಪುಜಿ. ಸ್ವಾರ್ಥದಾಂತಿ ಸತ್ಯದರ್ಮದ ಬದ್ ಕ್ ಬೋಡು. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಕೊಂಕಣೆರ್ ಬಾರಿಗೌಜಿಡ್ ಗಣಪತಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ತರವಾಡುದ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತುದ್ ಪರಪಿ ನೀರುಡ್ ಬುಡೊಂತೆರ್. ಅವ್ವೇ ದುಂಬುಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ ಆದ್ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಗಣಪತಿನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಕನತ್ ದ್ ಮಹಾರಾಷ್ಠ್ರದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಉಚ್ಚಯ ಆದ್ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್. ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೊತ್ಸವ ಸುರಾಂಡ್. ಚೌತಿದಾನಿ ಇನಕೆ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಚೌತಿ ಬಲಸ್ ದ್ ಕುಟುಮೊದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಾನ ತೋಜಾವುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇನಕೆ ಬಾನದ ಉಡಲ್ದಾಯೆ, ಜೋಕ್ಲೆ ಬುದ್ದಿದಾಯೆ ,ಜೊಕ್ಲೆಲೆಕ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಪುನಾಯೆ .ಅಂಚಾದ್ ಆಯೆ ತಿನ್ನಗ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮದೂರುಡು ಜೊಕ್ಲು ಗಣಪತಿ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅರೆಪಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾತ್ರ ಇನಿಲಾ ಅಂಚೆನೇ ನಡಪುಂಡು. ಆಯನ್ ಚಪ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಡಜ್ಜಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗೋಪಾಲ ಕೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೌತಡ್ಕ ಗಣಪತಿಗ್ ಬೈಲೇ ಸಾನ ಆದುಂಡು. ಕ್ರಿಶ 7ನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ 2.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತ್ ದ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಟ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಪೆಲತಿರೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೆರೆಗಿಷ್ಟ. ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆ ಉಚ್ಚಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿನಿ ಮರಾಠ ದೊರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜೆರೆರ್ದ್.ಪೇಶ್ವೆನಕುಲ್ಲಾ ಗಣಪತಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.  12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗೊಲು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪದ್ ರ್ದ್ ಪೋಂಡ  ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕೆರೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೊಗೇ ಫೋವೊಡ್. ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ತಾಂಕನದಪ್ಪೆ,ಮೈಸಗೆ ಪೆದ್ದಿಯಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಗ್ ಸೇರವೊನ್ನಾಲ್ ಗಂಗೆಲ ಗಣಪತಿನ ಅಪ್ಪೆನೆ. ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಪೂಜೆ ವಾ ದೇವೆರೆಗ್ ಲಾ ಎತ್ತುಜಿ.ಗಣಪತಿನ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಒರುವಾದ್  ತೂಪುಂಡ ಗಣಪತಿನ ಬಂಜಿ ಪಂಡ ಬಾರ್ ದ ತುಪ್ಪೆ, ಬಂಜಿಗ್ ಸುತ್ತೊನ್ನ ಉಚ್ಚು ಪಂಡ ತುಪ್ಪೆಗ್ ಸುತ್ತುನ ಪೆರ್ಮರಿ ಕಟ್ಟ .ಬಾರ್ ನ್ ಎಲಿರ್ದ್ ಕಾಪೆರೆ ಬಂಜಿಗ್ ಸರ್ಪನ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಗಣಪತಿಗ್ ಬಲಸುನಿ ಪಂಡ ವರ್ಷಲಾ ಒವೆನಾಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಯೆನ್  ಬದಲ್ಪಾವೊಡು. ಕದಿಕೆ ಪಂತಿದ ಕೊಡಿಟ್ ಗಣಪತಿನ್ ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಲಿ. ಮೈರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಯೂರೆಸ್ವರೆ, ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ,ಬಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರೆ, ವರದ ವಿನಾಯಕೆ, ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗಣಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಣಪತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಠ್ರದ ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕೆ ಕೆರಾಂಡಲಾ ಜಗತ್ತ್ ಗ್ ಅಕುಲು ಸನ್ಮಂಗಲೊನು ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾದಿಪ್ಪಡ್ಂದ್ ನಮ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಆ ಇನಕ ದೇವೆರೆನ್ ಬಯ ಬಗ್ ತಿಡ್ ಮೊಕೆಡ್ ಸುಗಿತೊನ್ಗ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ಹರ್ಷ ತುಳುನಾಡ್,ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ,ಡಾ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ,ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ,ಬೋಳೂರು ಗರಡಿ,ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ

Friday, 3 September 2021

ಸೋಣದ ಜೋಗಿ

                               ಸೋಣದಜೋಗಿ

                         ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ

ಲೇಖನ-ಬಿ.ಎ.ಲೋಕಯ್ಯ ಶಿಶಿಲ

ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಡಿ-

https://youtu.be/I-tvc3Gv1WE