Tuesday, 19 September 2017

ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತ್ /tulunaad parashurama srishti ath

           ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತ್ /
        tulunaad parashurama srishti ath

         
               ‌              ಉಂದೆನ್ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ತೂಲೆ . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಬಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ .ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲೆನಾವೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ

                     ರಡ್ಡ್ ಸಾರ ವರ್ಸೊರ್ದುಲ ಪಿರಾಕ್ ಇತ್ತ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಂಡ "ಮೆತ್ತೆನ ",ನೀರ್ಡ್ ಸುತ್ತುವರಿನ ,ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಾಯಿನ ,ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುನ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು . ಈ ಇಸಯೊನು ಬೆದ್ರದ ೧೪೩೧ತ ಶಾಸನ ಪಂಪುಂಡು . ಸಿರಿನ ಪಾರ್ದನೊಡು ಲೋಕನಾಡು ಲಂಕೆ ಪನ್ಪಿ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಥ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಕೆಗುಪ್ಪಿನ ಸಮ್ಮಂದೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೨೭೨-೨೩೨ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ನ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಶಾಸನೊಡು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಡುಪ್ಪುನ "ಸತಿಯ ಪುತ " ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು "ಸಹಿಯ ಪುತ್ರ "=ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು ಪಂಡ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿದ ಮುದೆಲ್ನ್ಡ್ ತೆರಿಯುಂಡು . ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನದ ಆಧಾರೊಡು ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪನ್ಪೆರ್ . ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತೋರ್ದೆ ಉಂದು ಬತ್ತಿನವುಂದು ಪನ್ಪೆರ್ . ಇಂಚ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ದ  ಪಿರಾಕ್ ನನಲಾತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಸುರುತ ಭಾಷೆ . ಅವೆಕೊಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಉಂಡು . ಆಂಡ ಮಾತಾ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡುಂಡು ಅವೆನ್ ಸಂವಿಧಾನ ೮ನೇ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಗು ಸೇರ್ಸಾಯೆರ್ .ಆಂಡ ಮಾತೆಟ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಯಿನ ಸಾಹಿತ್ತಿಕ ಆಧಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ್ನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಈತನೇಟ ಏತ್ ಹೋರಾಟ ಆಂಡಲಾ ೮ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದೊಗು ಸೇರಾಯ್ಜೆರ್ . ಪೊರಾಂಬಾಟ  ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು .ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿನ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ ಒವ್ವೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನೊಲೆಡಾವಡ್,ಕಲ್ಲ ಬರಾವುಲೆಡಾವಡ್ ,ತಾರಿದೊಲಿಕ್ಲೆಡಾವಡ್ ಮಾಯಿತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್,ಚಾವಡಿದ ನಿರೂಪಕೆರೆಡ್,ಸಿನೆಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಮಾತ್ರ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡಾತೆ. ಕತೆಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಂದಿ  ಪುರಾಣ ಸತ್ಯೊಲು.  ಪುರಾಣೊಡು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು .ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಅವು  ಇಜ್ಜಾಂಡಾ?. ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಸಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ . ಕಡಲ್ ಭೂಮಿನ್ ನಿಂಗುಂಡು ವಿನಃ ಬುಡು ಕೊರ್ತ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ  ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ . ಕಡಲ್  ಜಾರ್ದ್ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತ್  ಬರ್ರೆಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಂಡ ಅವು ಬಾರತದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದ್ವೀಪ ಆದಿತ್ತುದು. ಪುರಾಣೊನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್ . ಆಂಡ ತವ್ಲಾನಿಕವಾದ್ ಖಂಡಿತ ತೂವೊಲಿ .  

            ತುಳುನಾಡ್ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ .ಅಂಚಾದ್ ಘಟ್ಟದ ತಲನಾಡ್ನ್ "ತುಳುನಾಡ್"ನ್ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್ . ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮಣ್ಣ್ ಮೆತ್ತೆನದ ಮಣ್ಣ್ .ಅವ್ಲ್ ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ ಬೂರುನೆರ್ದಾತ್ರ ಕಾಡ್ ಏತ್ಲಾ ಬುಲೆದಿತ್ತ್ದ್ ನಾಗರ ಉಚ್ಚುದಂಚಿ ಇಸ ಸರ್ಪೊಲು ,ಮುರ್ಗೊಲು ಇತ್ತ . ನಾಗರ ಉಚ್ಚುಲು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಇತ್ತನೆರ್ದಾತ್ರ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ನಾಗರಖಂಡ ಪನ್ಪೆರ್ . ತಾಳವ ಪಂಡ ತಾರಿಲು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ತಾಳವ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಆಂಡ್ ಗೆ . ಪಾತಾಲಡ್ ನಾಗೆರ್ ಉಪ್ಪುನಿ . ಪಾತಾಳ ಪಂಡ ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ . ಅಂಚಾದ್ ನಾಗರಖಂಡ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಡು . ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಕಾಡ ಬರಿಟ್ ಗುಡ್ಚಿಲ್ಡ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ ಆದಿಮ ಜನಾಂಗ . ಇನಿಲಾ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ,ಅಕ್ಲ್ ನಮನ್ ಎದ್ಕೊನ್ನಗ ಪಾತೆರುನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆದ ಜನೊಕ್ಲೆಡ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .

              ಕಾಡಬೆದ್ರ್ ,ತಾರಿದ ಮಡಲ್ ಸೋಗೆಲೆಡ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟೊಂಡೆರ್ . ಮರಕಿರೆಂಗ್ ,ಕಾಡ ಕಂಡೆಲು ,ಇರೊಲು ತಿಂದ್ದ್,ಕಲಿ ಪರೊಂದು ಬದ್ಕೊಂಡೆರ್ . ಆದಿಮ ಜನಾಂಗ ಕಾಡ್ ಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಸುರುಕಾದ್ ತುಳು ಕಾಡ್ ದ ಗುಡ್ಡೆ ಜೇರೊಲೆಡ್ ಗರ್ತ್ ದ್ ಹದ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಡುನು ಬಿತ್ಯೆರ್. ಇನಿಕ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆಇತ್ತ್ ನ ಬುಳೆಯಾಯಿನ ಕುಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು . ನಾಗಾರಾಧನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲದವು ಆಲಡೆಲು . ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕೆರಾಯಿನ ಈ ಆದಿಮ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ್ ಒಡಕೋಂಟು ಇತ್ತ್ನ ಭೂಮಿನ್ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿ ಕಡ್ತ್ದ್ ನೀರ್ ಸರಿಯಾದ್ ಪರತ್ ಪೋಪುಲೆಕ ಮಲ್ತೆರ್ . ಅಂಚಿಂಚಿ ಗರ್ತ್ ದ್ ಬೈಲ್ ಕಂಡ ಮಲ್ದೆರ್. ಕಾಡ ಗೋಣನಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತ್ದ್ ಬುದ್ದಿ ಕಲ್ಪಾದ್ ಕುಡು ತಿನೆರೆ ಕೊರ್ದು ದತ್ತೆರ್ .ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿಡ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಸುರುತ ಬುಲೆನ್ ಕುಮೆರಿ ಬುಳೆ ಪನ್ಪೆರ್ . ಸುರುತ ಬಿತ್ತ್ ಅತಿಕಾರೆ ಬಿದೆ ಪನ್ಪಿ ಬಿತ್ತ್ .  ಉಂದೆತ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಇನಿಲಾ ದೈವ ಭೂತದಕೋಲೊಡು ಮೈಸಂದಾಯಗ್ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ.ಓಲ್ಲಾ ದೈವ ದೇವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್,ಬೂತ ದೇವೆರ್ಂದ್ ಓಲ್ಲಾ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ದೈವ ಮೈಸಂದಾಯಗ್ ಆವರಲಾ ಕುಡುವೇ . ಕಂಡಲೆಡ್ ಬಾರ್ ಬಿತ್ತ್ದ್ ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ಎಡ್ತ್ದ್ ಅರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಈ "ಕುಡು-ಅರಿ" ಡ್ದಾಯಿನ ತುಳು ಕಾಡೇ ತುಳುನಾಡ್ . ಪರಶು ರಾಮನ ಕೈತ ಮಡು ಪಂಡ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕ್ದ್ ಕಡಲ್ ಜಾರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಆಯಿನತ್ತ್ .ಅಂಚಾತುಂಡ ಈ ನಮುನೆ ಕಡಲ್ ಭೂಮಿನ್ ಕುರೆದ್ ತಿಂತಂದ್ .ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕ್ ದ್ ಕಡಲ್ ಜಾರುದುಂಡ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ  ಮುಟ್ಟ ಪೋವೊಡಾಂಡ್.ಅಪಗಂಡ ನಡುಟು ಮಲಬಾರ್/ಕೇರಳ,ತಮಿಲ್ನಾಡ್ ಎಂಚ ಬತ್ತ್ಂಡ್?.ಅಕುಲು ದಾಯೆ ಅಕುಲ್ನ ಕಡಲ ಬರಿತ ಜಾಗೆಲೆನ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಠಿಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್?.ಆಂಡ ಅಕುಲು ದ್ರಾವಿಡ ಬಲಿನ್,ವಲಿಯಟ್ಟಾನ್ ನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

        ಭೂಮಿ ದುಂಬೇ ಪುಟ್ಟ್ನವು ..ತುಳು ಕಾಡ್ಡ್ ಕುಡು ಅರಿ ಬಿತ್ತ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನವು ಇಸೇಸನೆ. ಕುಡು ಅರಿರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ,ಕೆಡ್ಡಸ ಸುರುತ ಪರ್ಬೊ ಆಂಡ್ . ಕಾಡ ವಾಸ ಕಾಡ್ವಾಸ ಆದ್ ಕೆಡ್ವಾಸ ಕೆಡ್ಡಸ ಆಂಡ್ . ಬೋಂಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರುವಾದ್ ಕೆಡ್ಡಸ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು . ಕೆಡ್ಡಸದಪಗ ಕುಂಡಕೋರಿಗ್ ಜರಗೆ . ಅಂಚ ಅವು ಸುಲಬೊಡು ಬೋಂಟೆಗ್ ತಿಕುಂಡುಗೆ .ಆನಿ ನನ್ನೆರಿ  ಮಲ್ಪುವ .ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಅಕ್ರಮನೊಡು ತುಳುನಾಡ  ಸಂಪೊತ್ತು ನಾಶ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾದ್ ಭೂಮಿ ಪೋಂಡು  .ಉಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷ . ಪರಶುರಾಮಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಮುಂಡಾಜೆಡ್ ಪಂಡ ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ಡೊಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ, ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಓಲ್ಲಾ ದೇವಲ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿಖಾರಿಪುರ,ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ತೆಲವು ಊರುಲೆಡ್ ಬುಡ್ಂಡ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿಟ್ ಪರಶುರಾಮನ ಪುದರ್ದ ಕೆದು ಉಂಡು. .ಪರಶುರಾಮೆ  ಕದಿರೆಡ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿಟ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಪಗ ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮೆ  ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ಇತ್ತ್ ಲೆಕಾಂಡ್ .ಅಂಚನೆ ಕುಟಚಾದ್ರಿ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾನೊಡೇ ಉಂಡು . ವೇದ ಹರಿವಂಶದ  ಕಾಲೊಡೆ ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್  ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಪನ್ತೇರ್. 

              ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ. ಆಯಗ್ಲಾ ತುಳು ಮಣ್ಣ್ ಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು . ಅಯನ್ ವರ್ಸೊಗು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗ್ ,ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ,ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬೊಗುಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುವ .ಆಯೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೇ . ದ್ರಾವಿಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದಾಯೆ . ಅರಿಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಿ ಪುಲ್ಸು ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ . ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕ್ರ್ ತಿನ್ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೊಂಕಿ ನೆನ್ ಬಲಿ ವಾಮನ ಕಥೆಟ್ ತೂವೊಲಿ . ಬಲಿನ್ ತುಳುವೆರ್ ,ಮಲಯಾಳಿಲು,ತಮಿಳೆರ್ ಮಾನಿತೊನ್ವೆರ್. ಮಲಯಾಳಿಲು ಬಲಿನ್ ವಲಿಯೆಟ್ಟನ್ ಪಂಪೆರ್ . ಸೊರ್ಗೊರ್ದು ಮಿತ್ತ ಸಿರಿಸಂಪೊತ್ತು ಆಯನವಾದಿತ್ತ್ನವೇ ಆಯಗ್ ಮುಲ್ಲಾಂಡ್ . ಆಯನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಗುಣನೇ ಆಯನ್ ಪಾತಾಲೊಗು ಸೇರಾಂಡ್. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ,ಭೂಮಿನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನೆರ್ದಾತ್ರ ಆಯನ್ ಇನಿಲಾ ತುಳುವೆರಾಯಿನ ನಮ ಪರ್ಬದಪಗ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗ್ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್ದ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆಪ್ಪುವ .ಬಲೆಕಿ ಮರಟ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಬಜಿಲ್ ದೀದ್ ಬಲಿನ್ ಲೆಪ್ಪುವ . ಬಲಿ ಅರಸು ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬನ್ನಗ ಓಲ್ಲಾ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ . ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟುಪ್ಪೊಡುಗೆ. ನಮ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆಯಗ್ಲಾ ಬೇಜಾರಂದ್ ತೆರಿದ್ ನಮ ಆಯಗ್ ಕೊಸಿ ಆಯೆರೆ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುವ . ಕಣಿ ದೀದ್ ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪುವ . ನುಗ ನಾಯೆರ್ಗ್ ಬಂಧ ರಟ್ಟಾವ . ಬಲಿನ ಕಾಲೊಡೇತಗ್ಗಿ ಕಂಡೊಗು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ,ಏರಿ ಕಂಡೊಡು ಒಂಜೇ ಬುಳೆ ಆವೊಂತ್ಂಡ್ಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡದ ನೇಜಿಗ್ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾನಗ ಬಲಿ ಬರೊಂತೆಗೆ.ಇನಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಳೆಲ ಮಯಕಾತ್ಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಸಿರಿ ಸಂಪೊತ್ತುದ ನಾಡಾದುಂಡುಂಡು ಬಲಿಕ್ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು .

         ಭಾಷಣ ,ಬರವು,ಆಟ ,ಸಿನೆಮೊಡು ಪರಶುರಾಮೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆ . ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಪತ್ತ್ ಪದಿನೈನ್ ವರ್ಷದ ದೈವದ ಪಾರಿಲೆಡ್ ,ಪೇಂಟೆದಕ್ಲೆ ಬಾಸನದ ಸುರುಟು ಪರಶುರಾಮೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಸಂದಿ ಪಾರ್ದನೊಡು ಓಲ್ಲಾ ಪರಶುರಾಮನ ನೇರ್ಪು ತುಳುವೆರೆಗಾಪುಜಿ .ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪಿ ಪ್ರಕಾರ "ಮಿತ್ತ ಮೇಗಿಮ ಲೋಕೊಡು ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರ್ ಉಂಡಾನಗ ,ತಿರ್ತ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕ ಬೂಮಿ ಉಂಡಾಂಡ್ .ಏಳ್ ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್"ನ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ನನಲ ದುಂಪೋದು ಈ ಪಾಡ್ದನ "ಇಂಚ ಉಂಡಾಯಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಎಲ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು ,ಒರಿ ಕುಮಾರನ್ ,ಸರ್ಪ ಕುಲ,ನಾಗ ಕುಲ,ನಾಲ್ ಕಾರ ಮೈಸಂದಾಯನ್ ,ಬೂಮಿ ಬಾರಗೆ ಬಾಲೆ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತ್ದ್ ಕದಿಕೆ ಉಂಡಾಪಿ ಕಾಲೊಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ,ಪಿಲ್ಚಂಡಿ,ಜುಮಾದಿ,ಉಳ್ಳಾಯೆ,ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್ "ನ್ದ್   ಪುರಾಣ ದೇವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬುದ ದೈವೊಲ್ನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಂಡು .


             ಏಲ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲುಲು .ಚಿತ್ರ-ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ -ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡ್
     ಆಂಡ ಸಾರ ವರ್ಸ  ದುಂಬುದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನೊಡು ತುಳು ಭೂಮಿ ಎಂಚಾಂಡ್  ಪನ್ಪಿ ವಿವರ ಉಂಡು . ಪಿರಾಕ್ಡ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಪಿರಾಕ್ದ ಬಲಿ ಪಂಡ "ಬರಿ",ಪಂಡ ವಂಶಾವಳಿ. ಒಂಜೇ ಬರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಡುಪ್ಪುಂಡು .ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೂಂಡಲ ವಾಮನಾವತಾರ ೫ನೇ ಅವತಾರ .ಪರಶುರಾಮನವು ೬ನೇ ಅವತಾರ .ಅಂಚಾದ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮರ್ದ್ ದುಂಬುದವು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ .ವಾಮನೆ ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮೆ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಉಲಕೈ ಮಳ್ತೊಂಡೆರ್ .ಕಡಲ ರಾಜೆ ಪರಶುರಾಮಗ್ ದಾನ ಕೊರ್ನ ತುಳುನಾಡ್ ಪಂಡ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಡಲ ಬರಿತ ಅರಸುನ್ದು  ತೆರಿಯು .ಆಯನ್ ವಾಮನೆ ಕದಲ್ಗ್ ನೂಕ್ಯೆ . ಇತ್ತ್ ನ  ಭೂಮಿನೇ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಾಯೆ ಪರಶುರಾಮೆಂದ್ "ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ"ನ್ದ್  ಮುಗ್ದ ತುಳುವೆರೆನ್  ನಂಬಯೆರ್ .ಪರಶು ರಾಮೆ ಕೇರಳೊಡು ೩೨ ಗಿರಮ,ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ೩೨ ಗಿರಮೊಲೆನ್ ವೈದಿಕೆರೆಗ್ ದಾನ ಕೊರ್ಯೆಂದ್ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವುಂದು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್.ನಂಬೂದರಿನಕುಲು ಈ ಕತೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ್ ಪಾತಾಳೊಗು ನೂಕಿನ ವಾಮನೆ ದಶಾವತಾರೊಡು ಬನ್ನಗ ಕಡಲ್ ಕಡೆನಗ ಇಸೊನು ರಕ್ಕಸೆರೆಗ್ ಪರ್ಪಾಯಿನ, ಭಸ್ಮಾಸುರನ್ ಕೆರ್ನ,ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ವಿಷ್ಣುನ ಪೊಣ್ಣ ಒರು ಮೋಹಿನಿ ದಾಯೆ ತೋಜ್ಜೆರ್?. ಹಿಂದೂ ದರ್ಮದ ದೇವೆರತ್ತಂದಿನ ಬುದ್ದನ್ ಕನತ್ ನಕುಲು ವಿಷ್ಣುನ ನನೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಆಯಿನ ವೆಂಕಟರಮಣನ್ ದಾಯೆ ಬುಡಿಯೆರ್?. ಬುದ್ದ,ಕಲ್ಕಿಗ್ ಬೋಡಾದ್ ದಾಯೆ ಮೋಹಿನಿ,ವೆಂಕಟರಮಣನ್ ಬುಡಿಯೆರ್? ಜಮದಗ್ನಿ ರೇಣುಕೆನನ ಮಗೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಎಂಚ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಆಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ?.ಶಿವನ ಭಕ್ತೆರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ವಿಷ್ಣುಡ ಸೈಯ್ಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ?.ಶಿವ ಬಕ್ತೆರ್ ಪೂರಾ ರಕ್ಕಸೆರಾಯೆರೆ ಎಂಚ ಸಾದ್ಯ.ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಅಡಿಮೇಲಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.  ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸಂದಿಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಸೈನ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡರಿ  ಗಲಸೊನ್ತೆರ್ನ್ದ್ ಇಚಾರೊ  ಬರ್ಪುಂಡು . ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ  ಸೃಷ್ಠಿಯಂಡ  ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ,ತಾರಿದೊಲಿ ಬರವುಲೆಡ್,ತಾಮ್ರ  ಶಾಸನೊಲೆಡ್ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ್.  ಅಪಗ ಪಾರ್ದನದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬದಲ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಂಡ್   


            ಸುಮಾರ್ ೧೬೦೦ವರ್ಸೊರ್ದು ದುಂಬು ಪಂಡ ಮೌರ್ಯ ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಘಟ್ಟ ಜತ್ತ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ವೈದಿಕತೆ ಬರ್ಪುನ  ದುಂಬು ತುಳುವೆರೆಗ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ವಾ ದೇವೆರೆ ಪೊಲಬುಲ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ತುಳುವೆರ್ ಬಾನದ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ  ಈಸರ ದೇವೆರೆ ಲಿಂಗದ ಒರುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಬೂಮಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತ್ ನಕ್ಲ್.ಮರ ದೈ,ಜೇರ,ನೀರ್ ನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲು. ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ ,ದೇವೆರ್ಲಾ ಆದ್ ನಂಬೊಂತ್ನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ . ಅಕ್ಲ್ ದೈವೊಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ನಕುಲು.ಈ ಇಚಾರ "ದೈವ ದೇವೆರ್ ದೀಲೆಕಾಪುಂಡು "ಪನ್ಪುನ ಸಾಲ್ಡೇ ನಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ವೈದಿಕ ದೇವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬನ್ನಗ ಅವೈದಿಕ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅವು  ಇಷ್ಟ ಆದ್  ವೇದ ,ಶಾಸ್ತ್ರ,ಪುರಾಣ ಉಂದೆಕ್ ತುಳುವೆರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ .ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ದೇವೆರೆ ಒರುಟು ತೂದು ದೈವೊಲೆಗ್ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಇಜ್ಜಾನ್ದಿ ದೈವೊಲೆಗ್  ಓಮ ಪೂಜೆ ಕಲಶ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್ .
     ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ಡನೊಲು ಮಯಕಾದ್ ದೈವದ ನುಡಿತ ಮಿತ್ತ್ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾಂತೆ ಅಡೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಲು ಬತ್ತ್ದ್ ದೈವೊಲು ಕಲೊರ್ದು ಮಯಕಾದ್ ಪೋಯಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು.ಇಂಚಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಮೊಕ್ಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಉಂಡುಮಲ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ ನ್ದ್ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ .ತುಳುವೆರ್ ಅವೆನೆ ನಂಬ್ಯೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರ್ ಉಂಡುಮಲ್ತಿ ತುಳುನಾಡ್ ತುಳುವೆರೆ ನೆಂಪುರ್ದು ಮಯಕಾದ್ ಪೋಂಡು .ಬೆರ್ಮೆರ್ ವೈದಿಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ ಪೋಯೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸನ್ನಿದಿಲಾಯ.  ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ದೀನ ದೈವದ ಪುದರ್ನ್ ಪೂರಾ ಬದಲ್ತ್ದ್ ದೀಪುನೊಟ್ಟುಗು ಆನ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೊಲಾದ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಚರಿತ್ತೆ ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ.ಆಂಡ ಯುಳುನಾಡ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರಿಯಂದಿನಕುಲು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ದೈವದ ಪುದರ್ ಬದಲ್ತೆರ್.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪುರಾಣೊನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿಗತ್ತೆ?.ಮಾತೆರ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಒತ್ತೊಂದು ತನ್ನೆನ್ ಬುಡ್ನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ದೈವೊಲೆ ಗೇನ ಕೊರೊಡಾತೆ. ಕೊಲಗೊಡು ಪೊರುಂಬ್ ನ ಬೀರೆರ್ನ ಬೆದೆ ಕವಚ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಬೆದೆ ಕಟ್ಟ /ಮಿರೆಕಟ್ಟಾದ್ ತೋಜಿಂಡ್ .
                 
 
      ಬಸ್ರೂರು ಮಾರ್ಗೋಳಿ ಚಿತ್ತೇರಿದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿಡ್ ಪತ್ತೆ ಆಯಿನ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮೂರ್ತಿ[೮ನೇ ಶತಮಾನ ]

 ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಕಾಡ್ ಬುಲೆದಿತ್ತ್ದ್ ಆ ಕಾಡ್ ಕಡ್ಪೆರೆ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬೊದ ಆಯುಧೋನು ತುಳುವೆರ್ ನಾಡ್ ಪತ್ಯೆರ್  . ಅವೆನ್ ಕುಡರಿ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೆರ್ .ಇನಿಲಾ ಮರ ಕಡ್ಪುನಕ್ಲೆಡ ಎಲ್ಯ ಕೈ ಕುಡರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು..ಕಾಡ್ ಕಡ್ ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮರಿತಂಚಿನಇಸ ಜಂತುಲೆನ್ ತೂದು ಸಯ್ತ್ ನೆನ್ ನರಮನ್ಯನ್ ಕವುಂತಲೆಕ ಕವುಂತೆ .ಪೊರ್ಲ ಜಿಡೆತ ಮರಿ ಆಯಗ್ ಇಸೇಸ ಆದ್ ತೋಜಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ನಂಬಿಯೆ . ಬುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತೊನ್ತನ ಪಿಲಿ ,ಪಂಜಿ ,ಕಾಟಿ ನ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಾದ್ ,ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ,ಮೈಸಂದಾಯೆ ಆದ್ ನಂಬಿಯೆ . ನೀರ್ದ ಮುದಲೆ ಅಪಾಯಂದ್ ತೆರಿನ ಆಯೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯಾದ್ ನಂಬಿಯೆ . ಬಾರೀ ಬೇಗ ಜೀವ ಪಾರುನ ಬೊಲ್ ಕಂದ ಡಿನ್  ಗುಳಿಗೆ ಆದ್ ತೂಯೆ . ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತ್ನ ಕುಡು ಅರಿಟ್ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯೆರೆನ್ ಬೂತೊಲಾದ್ ತೂಯೆ .ನಮ ದೈವ ದೇವೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪ ವಿನಃ ಬೂತ ದೇವೆರ್ಂದ್ ಪನ್ಪುಜ. ಅಂಚ ಬೂತಾರಾಧನೆ  ಸುರು ಆಂಡ್ . ವೈಷ್ಣವೆರೆ ದೇವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತೊಲು ದೈವೊಲಾಯ . ಅಕ್ಲ್ ನರಮಾನ್ಯನ್ ಪೊತ್ತಯಿಲೆಕ ಉಚ್ಚುನ್ಲಾ  ಪೊತ್ತಾಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ .
  
ಮೌರ್ಯ ವಂಶದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕಾಲೊಡು ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಸತ್ಯ ಪುತ್ರಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್.ಸತಿಯ ಪುತ/ಸತಿಯ ಪುತೊ/ಸತಿಯಪುರ/ಸತ್ಯನಾಪುರ ಆದಿಪ್ಪು.ಪುತ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪು.ಸತ್ಯದ ಪುತ್ರೆರ್,ಸತ್ಯೊಲು,ದೈವಾರಾದನೆನ್ಲ ನಮ ಮೂಲು ಪಿಂದೊನೊಲಿ.
   ಸತಿಯ ಪುತೋ ಪನ್ಪಿ ಸವ್ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ ಬದ್ಕೊಂತಿ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ಂದ್ ಲ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ.ಸತಿಯ ಪುತೊ ಸತಿಯ ಪುತ್ರ ಎಂಚಾಂಡ್ ತೆರಿಯಂದ್.ಬಿಂದುಸಾರನ ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ದ ಆಧಾರೊಡು ಸತಿಯ ಪುತೊನು ಸತಿಯ ಪುತ್ರ ಮನ್ತಿಪ್ಪೆರ್.

        ಮೂಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊಡ್ಲಾ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ್ಂದ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ .   ತುಳುನಾಡ್ನ್  ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನವು ಪರಶುರಾಮೆ ಪಂದ್ದಾಂಡ ಭೂಮಿಗ್ ಏಳ್  ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ದ್ ಅರಸುನಕ್ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ದಿನ ಕುಡರಿನ್ ಪರಶುರಾಮೆ ದಕ್ಕಂದೆ ಡೀತುವೆ . ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತ್ನ ಪರಶುರಾಮಗ್ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕ್ದ್ ಕಡಲ್ ಜಾರವುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಬೂಮೀಗ್ ೨೪ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ದ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲೊನೆ ನಾಶ ಮಲ್ತೆನ್ದ್ ಕಥೆ ಪಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅರಸುಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಅರಸೊಳಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿನಿ?ನನೊಂಜಿ ಕಥೇತ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಕರ್ಣಡ್ ಉಂತುದು ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡರಿ  ಬೀಜಾಯಿನಾತ್ ದೂರ ಕಡಲ್ ಜಾರ್ನ್ಡ್ ಪಂಡ ಗೋಕರ್ಣರ್ದಂಚಿ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತ್ನ್ಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು . 
    

 ಪರಶುರಾಮೆನೆ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತುದುಂಡ ನಾಗಬನೊಕ್ಲು [ಇನಿ ನಾಗಬನೊಕ್ಲು ನಾಶ ಆದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ನಾಗಕಟ್ಟೆಲು ಬೈದ],ಬೂತಸಾನೊಲು [ದೇವತಾರಾಧನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಗ್ ವಿರುದ್ದವಾದ್ ದೈವಸಾನೊಲು ],ಆಲಡೆಲು ,ಗರೊಡಿಲು ,ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲು ,ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲು ,ಬೂತದ ಕಲ್ಲುಲು ಖಂಡಿತಾ ಇತ್ತುದಯ .  ಪರಶುರಾಮನ ದೇವಸಾನೊಲು ಇತ್ತುದುವ .ತುಳುನಾಡ ಅರಸುಲು ಶೈವ ,ವೈಷ್ಣವ,ಶಾಕ್ತ ದೇವಾಲ್ಯೊನು ಕಟ್ಟಾಯೆರ್ ವಿನಃ ಪರಶುರಾಮಗ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ಜೆರ್ . ತುಳುವೆರೆ ಕುಲದೈವ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆಡ್ ಪರಶುರಾಮನ್ ನಂಬುದಿಜೆರ್ .  ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿರ್ದ್  ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್. ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ವೆರ್ ,ವಾದಿರಾಜೆರ್ ವಿಷ್ಣುನ ನನೊಂಜಿ ಅವತಾರದ ಪರಶುರಾಮೆ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತುದುಂಡ ಒಲಾಂಡ್ಲ ತೆರಿಪಾದುವೆರ್.  ಕಾಶಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ ದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡಿತೆರ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂತೆರ್ . ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆದ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞೆರ್ಲಾ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕತೆನ್ ಒತ್ತೊನುಜೆರ್ . ತುಳುವೆರ್ ಕುಟುಮೊಡಾವಡ್ ,ಕುಟುಮೊದ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಡಾವಡ್ ಪರಶುರಾಮನ್ ನಂಬಿಜೆರ್ . 
ತುಳುನಾಡ್ ಸಮುದ್ರ ಆದ್ ಇಪ್ಪೆದ್ನ್ಡ್ .ಪರಶುರಾಮೆ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತ್ದ್ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಉಂಡಾಂಡ್ ನ್ದ್ ಪಂಡೆರ್ . ಆರ್ಯೆರೆನ್ ದೇವೆರಂದ್ ತೆರಿನ ಶೂದ್ರೇರೆನಗ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿ ಆರ್ಯೆರ್  ಕುಡು ಅರಿನ್ ಕೊಡಲಿದ ರೂಪೊಡು ಕುಡರಿಂದ್ ಪನ್ಪಾಯೆರ್.  ದೈವ ಬೂತೊಲೆ ಆರಾಧಾನೆನ್ ತಗ್ಗಾದ್ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಳುವೆರೆನ್ ಮೊಕ್ಲು ಇಂಚ ನಂಬಾಯೆರ್ . ತುಳುವೆರ್ ತನ್ನ ಬದ್ಕ್ ಆಯಿನ ಕುಡು ಅರಿನ್ ಮದತೆರ್. ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿನ್ ನಂಬ್ಯೆರ್ .ಇನಿಲಾ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿನ್ದೆ ಒರಿದ್ಂಡ್ . ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಿರಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬೈದ್ಯೆರ್ನ ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಪರಶುರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ . ದುಂಬುದ  ಪರಬೆರ್ಡ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಏರ್ ಪಂಡ್ದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ . 

ಕುಡು ಅರಿನ್ ಧಾನ್ಯ ಆದ್ ಬುಳೆಯಿನ ಮೊಕ್ಲು ಕೆಡ್ಡಸದ ದಿನತಾನಿ ಕುಡು ಅರಿನ್ ನನ್ನೆರಿಯಾದ್ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ನಮ ಅರಿಬಾರ್ನ್ ಲಚುಮಿ ಪಂಪ . ಪೋಲಿ ಪುಲ್ಸು ಪನ್ಪ . ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಅರಿಕ್ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ದು ಅರಿಬಾರ್ ,ಅರಿತಾರಾಯಿ ಪಂದ್ ಆರಿಕ್ ಸುರುತ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪ . ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ್ ಫಲವಂತಿಕೆದ ರೂಪ ಆದ್ ನಮ ತೂಪ. ಆಲ್ ಪಿದಯಾಪು ನಿ ದುಂಬುದ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ತಯಾರಾಪುನಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿವ . ಆನಿ ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆಗ್ ಮಂಜಲ್ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ ನೊರೆಕಾಯಿ ಕಾಡ ಪೂ ದೀಪ. ಧೂಪ ಪತ್ತುವ .ಕುಡು ಅರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ೯ಬಗೆತ ಧಾನ್ಯೋಲೆನ್ ದೀಪ. ಆನಿ ಭೂಮಿಗ್ ಆಯುಧ ಮುಟ್ಟಾವುಜ .ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಕುಡು ಅರಿನ್ ಪೊದ್ ತ್ ದ್ ತಿಂಪೆರ್ .  
      

ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕೆಡ್ಡಸ ಸುರುತ ಪರ್ಬ . ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯೆ ಚಂದ್ರೆ ಕಡಲ್ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ನಾಗೆ ಬೂತೊಲು ಅಕ್ಕಸ ನಚ್ಚತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕೆರಾಯಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಕಾಲಾಂತರೊಡು ಸೀತೆ  ಪುಟ್ನ ದಿನ ಕೆಡ್ಡಸ ಆಂಡ್ .ಕುಡು ಅರಿನ್ ನಮ ಅರಿ ಕುಡುಂದು ಪನ್ಪುಜ .ಅರಿ ತಾರಾಯಿನ್ ನಮ ತಾರಾಯಿ ಅರಿಂದ್ ಪನ್ಪುಜ .ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ದ್ ನಾಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಡರಿ ಸಕಾಯ ಆಂಡಲಾ ಆಯುಧೋಡು ತುಳುನಾಡ್ ಉದಿತ್ನತ್ತ್ ,ಬಡವು ಕಳೆದ್ ಬದ್ಕ್ ಕೊರ್ನ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯೊಡು ತುಳುನಾಡ್ ಉದಿತ್ನ್ಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯೊಲಿ.
                          


         ನನ ದುಂಬುಗು ಡಾ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯನ್ ಕುಡ್ಲ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಮೊಕ್ಲೆನ  ಲೇಖನದ ಆಧಾರೊನು ದೆತೊಂದು ವಿವರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ
                                   
     
              ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಬರೆಯಿ ಇಚಾರೋನು ತೂಪುನಾಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಳವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಕ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ . ಪರಶು ರಾಮನ ಕಥೆ ಕೇರಳೊಡು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಥೆಯಾದಿತ್ತ್ದ್ ಪ್ರಚಾರೊಡು ಇತ್ತ್ನ್ಡ . "ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿ" ಪನ್ಪಿ ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೂಕೊಂಜಿ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲಾ ,ತುಳುನಾಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೊಡ್ಲಾ ಈ ವಿವರ ಇಜ್ಜಿ . ೨೦೦ ವರ್ಸೊರ್ದು ದುಂಬು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವೈಶ್ಯ ಬೇರದಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುಟ್ಟೋನ್ನ "ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ" ಪನ್ಪಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶೊಡು ಎಂಚ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಡ್ ಉಂಡಾ ಅಂಚನೆ ೨೦೦ ವರ್ಸೊರ್ದು ದುಂಬು ಕೇರಳೋಗು ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ವೈದಿಕ ತಂತ್ರಿಲೆರ್ದ್ ಈ ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ ಪ್ರಚಾರ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆಂಡ್ . ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆಡಾವಡ್ ,ತುಳು ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಆವಡ್ ಪರಶುರಾಮನ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ . ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋಟು ಕಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರದ ಬಿರನೆರೆಗ್ ಆಯೆ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ದಾನ ಮಲ್ತೆನ್ದ್ ಕಥೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲೊಡು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಒವ್ವೆ ಗೋತ್ರದ ವೈದಿಕೆರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಮೊಕ್ಲು ಸುಮಾರ್ ೧೬೦೦ ವರ್ಸೊದ ದುಂಬು ಕದಂಬೆರ್ನ ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತೆರ್ . ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ್ ನ್ದ್   ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊಡು ಬರೆತಿನವು ನಿಜನೇ ಆತುಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ವೆರವಾಡ್ ,ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ರಾವಡ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ವಿಷ್ಣುನ ೬ನೇ ಅವತಾರದ ಈ ಘನ ಕಾರ್ಯೋನು ದಾಯೆ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಬರೆದ್ ತೆರಿಪಾಯ್ಜೆರ್ ? .ಏರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪುರಾಣೊಗು ಸೇರದಿಪ್ಪೆರ್ . ಆ ಇಚಾರ ಮೂಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊಡೆ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ ಕಾಶಿದಧರ್ಮ ಸಂಸತ್ತುದ ಪಂಡಿತೆರ್ ಏಪನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೆರ್ ನ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕೆ ಡಾ ಅಚ್ಚುತ ಶರ್ಮೆರ್ ತೆರಿಪಾದೇರ್ . ಪರಶುರಾಮೆ  ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಲೊಂದಿತ್ತ್ದ್ ೫ನೇ ಅವತಾರದ ವಾಮನೆ ಆಯನ್ ಪಾತಾಲೊಗು ನೂಕ್ಯೆ . ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮರ್ದ್ ದುಂಬೇ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡು ಇತ್ತ್ನವು ಸತ್ಯನ್ದ್ ಪುರಾಣಕಾರೆರೆ ಒಪ್ಪಿಲಿಕಾಯ್ಜೆ ?. ಅಪಗ ವಾಮನೆ ಪಜ್ಜೆ ದೀನಗನೆ ಇತ್ತ್ನ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಪಿರೋರ ಪರಶುರಾಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ?.ಅಪಗ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ದ ತುಳುನಾಡ್  ಪರಶುರಾಮೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನವತ್ತ್ ಪಂಡ್ ದ್ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಬರೆಯಿನಕ್ಲ್ ಒತ್ತೊಂಲೆಕ ಆಯ್ಜೆ ?.ಮೂಜಿ ಜನ ಆಚಾರ್ರ್ ಮೂಜಿ ರೀತಿದ ತತ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತ ಮಲ್ತ್ದ್ ಒರಿ ಪನ್ನೆನ್ ಕಿಡೊರಿ ಒತ್ತೊನ್ಜೆರ್.ನಮ ಏರೆನ್ ಒತ್ತೊನೊಡುಂದೇ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ.
                               

             ಬಾರ್ಯಾತ್ ವರ್ಸ ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಆಲ್ನ ಅಲುಪೆರ್ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತೇಯ ದೇವಾಲಯೋನು ಕಟ್ಟಾಯೆರ್ ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಾಯಿಜೆರ್ . ರಾಮ ,ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಕೃಷ್ಣ ,ದ್ರೌಪತಿ ,ಪಾಂಡವೆರ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ತಪಸ್ಸ್ದ ಜಾಗೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು .ಆಂಡ ದಾಯೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕಿ ಜಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಯ್ಜಿ ?. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪಂಡ ಮೂಡಾಯಿದ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಘಟ್ಟ ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮುರ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಉಂಡು . ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ದಕ್ಲ್ ಈ ಕತೆ ನಂಬುನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆರ್ದ್ ವಾ ದೋಸಲ ಆತ್ ಜಿ. ಆರ್ಯ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮೆ ೩೦೦೦ ವರ್ಸೊರ್ದು ದುಂಬು ಇತ್ತ್ನಿ . ಅವೆರ್ದ್ ದುಂಬೇ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗಾರಾಧಕೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಸಮುದ್ರೊರ್ದು ಬೂಮಿ ಲಕ್ಕ್ನಗ ಸರ್ಪೊಲೇ ಇತ್ತಿನಿಗೆ . ಆ ಉಚ್ಚುಲು ಉಪ್ಪಿನೀರ್ಡ್ ಬದ್ಕ್ ದ್  ಉಪ್ಪುನೆನ್ ಉರಗ ತಜ್ಞೆರ್ ಒಪ್ಪುಜೆರ್ . ಅಂಚಾದ್ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ಲಾ ಪರಶುರಾಮಗ್ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದೊಲ  ಇಜ್ಜಿ .ಪರಶುರಾಮೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ್  ಫಲವತ್ತಾದ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ನಡತೊಂತ್ಂಡ್.ಬೂಮಿದಡಿ ಚಪ್ಪೆ ನೀರೇ ಇತ್ತ್ ನಿ.
                   

          ಪುರಾಣದ ಅಂಶೊಲೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗ್ ತಾಗೊಂದು ಇತ್ತ್ನ ಕರಾವಳಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಡುಲು ಇತ್ತ . ಉತ್ತರೊರ್ದು ಬತ್ತ್ನ ಆರ್ಯನ್ನರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಡ್ತ್ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ತಿನೇತ ಸಂಕೇತನೇ "ಕುಡರಿ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ನ  ಪರಶುರಾಮೆ" ,ಅರಣ್ಯ ನಾಶೋನು ವಿರೋಧಿಸಯಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯೆರಾಯಿನ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳುವೆರೆನ್ ಕೆರ್ದ್ ಪಾಡ್ನ ಸಂಕೇತನೇ "ಪರಶುರಾಮರ್ದ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ",ಅರ್ಯನ್ನೆರ್ ದ್ರಾವಿಡ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಬೂಮಿನ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬಲತ್ಕಾರೊಡು ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನವೇ "ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಥೆ ".
                                       
  

           ಪುರಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮೆ ಬಡಕಾಯಿದ ವೈತರಣೀಯ  ಕಡಲ ದಂಡೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆನ್ ತೂಯೆ ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್ ಇಪ್ಪೆದ್ನ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯು. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಆಧಾರ ದೆತೊಂಡಲ ಮೂಲು ಬಿರನೆರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯು . ಆಂಡ ನರಮಾನ್ಯೇರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ನ್ದ್ ಪನೆರೆ ಅಪುಜಿಂದ್ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞೆ ಎ .ಡಿ . ಪುಸಾಲ್ಕರ್ ಪಂತೆರ್ . [ ಡಾ . ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 'ಬಲಿ ವಾಮನ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ -ಬ್ಲಾಗ್ನ ಲೇಖನದ ಆಧಾರ]
                                       

              ತುಳುನಾಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ,ಪೌರಾಣಿಕ ,ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಲು ಇಜ್ಜ .ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯಲೆಡ್,ಆಟೋಲೆಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಿಯಾತೆ . ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಮುರ್ದು ಗುಜರಾತದ ಉಮರ್ಗಾಮ್ ಮುಟ್ಟದ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಘಟ್ಟ ಉಂಡಾದ್ ೪ ರ್ದ್ ೬ ಕೋಟಿ ವರ್ಸಾದಿಪ್ಪು ,ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡರ್ದ್ ತುಂಡಾದ್ ಜಾರ್ದ್ ಬತ್ತ್ನ ಭೂಭಾಗ ಉಂದು . ಕೇರಳ ,ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ,ಗುಜರಾತ್ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಪುಟ್ಟುದ್ನಿ ಅಪಗ ನಡತ್ನ ಭೂಭಾಗದ ಘರ್ಷಣೆರ್ದ್ ನ್ದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಸಾಬೀತಾತ್ ನ್ಡ್. ಗೂಗಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡ್ "ಗೊಂಡ್ವಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್" ಇಜ್ಜಾ "ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್"ನ್ದ್ ನಾಡಿಯರ್ಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಯಿತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಭಾರತದ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ತಿಕ್ಕ್ದಿನ ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗತ ದೈಕುಲ್ನ ಕಲ್ಲಾಯಿನ ಪರ ಒರಿಕೆದ ಆಧಾರೊಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡ್ ೪ ಕೋಟಿ ವರ್ಸದ ಪಿರವಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೋಜುಂಡು . ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮೆ ಬುಡ್ಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಗೊದ ಸಸ್ತನಿಲೆ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಆಂಡ ಅಪಗ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಲು ,ಪಕ್ಕಿಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೆದ .ಅಂಚನೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಸ ಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆನಗ ೨೫ ಅಡಿತಾತ್ ತರ್ತ್ ಡ್ ಮಜಿತಲೆಕ ಆದಿತ್ತ್ನ ಮರತ ತುಂಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಅವೆನ್ ತುಳುನಾಡ ಭೂರಚನೆದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರಾಯಿನ ಪ್ರೊ  ಗುರಪ್ಪೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ದ ಟಾಟಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ದ್ ಅಲ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಅವೆನ್ ೬೦,೮೦೦ ವರ್ಸ ಪಿರಾಕ್ದಂದ್ ಪನ್ತೇರ್ . ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಡುಲು ಜೇರೊಲು ಇತ್ತ್ದ್ ಅವ್ವೆತೋ ದುಂಬುಡೇ ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರ್ದ್ ಕಡಲ್ ಪಿರ ಪೋದು ಭೂಮಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ದ ನೆಲಸಮ ಇತ್ತ್ನ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾದಿಪ್ಪು .
                               
 
                  ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಂಡ ಶುದ್ಧ ಜಾತೀವಾದಿ ಪರಶುರಾಮೆ .ಅವ್ವೆನ್ಚ ಪಂಡ ಆಯನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಕರ್ಣೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯೆನ್ದ್ ತೆರಿನಗ 'ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಇದ್ಯೆ ನಿಕ್ಕ್ ಯುದ್ಧ ರಂಗೊಡು ಮದತ್ ಪೋವಡ್ ' ಪನ್ಪಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ನವು ಕರ್ಣನ ಸಾವುಗು ಕಾರಣ ಆಂಡ್ . ಭೀಷ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ಜಮದಗ್ನಿರ್ದಾದ್ ಜೀವ ಒರಿನ್ಡ್ . ಬಾಲೆ ಗಣಪತಿಡ ಆಂಕಾರೊಡು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಶಾಪ ಪಡೆಪೆ . ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಮೊಗವೀರೆರ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟ್ನ ಒಂಜೇ ಮೂಲದ ಕ್ಷತ್ರಿಯೆರಾದಿತ್ತ್ದ್ ೬೦% ಈ ಮೂಜಿ ಜಾತಿದಕ್ಲ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಇತ್ತೆರ್ . ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದ್ವೇಷಿ ಪರಶುರಾಮೆ ತಾನ್ ಉಂಡುಮಲ್ತಿ ನೆಲಟ್ ೬೦% ಕ್ಷತ್ರಿಯೆರೆಗ್  ನಿಲೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಯೇನ್ದ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ?.ದಾಯೆ ನಮ ತೆರಿದ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಕ್ ನೀರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ ದ್ ಬುಲೆಪಾವೊಂದುಲ್ಲನ್ದ್ ಅರ್ಥ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ .
                                       

               ಅಮ್ಮೆ ಜಮದಗ್ನಿ ನ ಸಾವುದ ಪ್ರತೀಕಾರ ಆದ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಯುದ್ದೊಡು ರಾಜೆರೆನ್  ಸೋಪಾದ್ ಬೂಮಿನ್ ಬಿರನೆರೆಗ್ ದಾನ ಮಲ್ತೆ. ಅಕ್ಲೆ ಜಾತಿಗ್ ಬುಡ್ ದು ಬೇತೆ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆನೇ ಕಲ್ಪವಂದಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ,ವೈಶ್ಯ ,ಶೂದ್ರೇರೆಗ್ ಬೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ  ನಂಬೆರೆ  ಸಾಧ್ಯನೇ?. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿರನೆರೆಗೆ ಕೊರ್ಯೆನ್ದ್  ನೆನ್ತ್ ನ್ಡಲ ಈ ಸಂಶಯೊಲು ಎದುರಾಪ .ಪರಶುರಾಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಕಡಲ ಬರಿತ ಬೂಮಿ ಪೊಯ್ಯೆಡೆ ದಿಂಜಿದಿತ್ತ್ದ್ ಆ ಕಾಲೊಡು ನುಗ, ನಾಯೆರ್ ,ಕೊಟ್ಟು ,ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪತ್ತೆರೆ ತೆರಿಯಂದಿ ಬಿರನೆರೆಗ್ ಆ ಬೂಮಿ ಕೊರ್ದ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ?. ಬೂಮಿನ್ ಬಿರನೆರೆಗ್ ದಾನ ಕೊರ್ದು ನಾಗ ಲೋಕೊರ್ದು ಸರ್ಪೋಲೆನ್ ತರ್ಪುಡ್ದು ಬೂಮಿಡ್ ಉತ್ತು ಬಿತ್ತುದುವೆರ್ಡ ನಾಗ ಪೂಜೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮೊಕ್ಲೆರ್ದೆ ನಡಪೊಡಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಸೂದ್ರೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಆಯೆ ಬೂಮಿ ದಾನ ಕೊರ್ತ್ ನ್ಡ ತನ್ಕುಲೆಗಾದ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೂಮಿ ಕೊರಿ ಪರಷುರಾಮ ದೇವೆರೆನ್ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದುವೆರ್ . ತುಳುನಾಡ್ ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಕಡ್ಪ ಕಲ್ಲ್ ಪಂಡ ನಮ ಇಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಮುರಕಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ದ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್ ತಾಗ್ ನ್ಡ ಅವು ಕರವುಂಡು . ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತುದುಂಡ ಮುರಕಲ್ಲ್ ಕಡಲ್ದ ನೀರ್ಡ್ ಕರವೊಡಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಕಡಲ್ ದೂರ ಪೋದು ಬೂಮಿ ಉಂಡಾತುಂಡ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆ ಜೇರೊಲು ಎಂಚಾದಿಪ್ಪು.?.ಗುಡ್ಡೆ ಜಾರೊಂದು ಪೋದು ಬೈಲಾತ್ ನ್ಡ್ ಪಂಡ ನಂಬುದೊಲಿ . 
        


      ಈ ಲೇಖನೊಗು ಪೂರಕ ಮಾಯಿತಿ :
 ಡಾ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ,
ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯನ್ ಕುಡ್ಲ, 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ

ಬರವು ಓದಿನಕುಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು :-

ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ  ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತ್ 
ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ ,

    ತುಳುನಾಡ್ ದ  ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ , ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಲೇಖಕೆ ,  ತುಳುತ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ರಾಯಿನ    ಈರ್ "ತುಳುನಾಡು  ವಾರ್ತೆ” ಪತ್ರಿಕೆಡ್   ಬರೆಯಿನ  "ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತ್"  ಲೇಖನ ಓದುದ್ ಉಡಲ್ ಗ್ ಸಲ್ಮoಥ  ಆಂಡ್ . ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನೊಂದುಪ್ಪುನ ನಮ  ತುಳುವೆರ್ ಈ ಬರವು ನ್  ಖಂಡಿತ ಓದೋ ಡ್  ,ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು  ಪರುಶುರಾಮೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನತ್ತ್, ಬೆರ್ಮೆರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನವುಂದ್  ಸಾರ್ದ್, ,ಸಾರ್ದ್,ಪನೊಂದ್ ಐಕ್  ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾಯಿತಿಲೆನ್ ಪೂರಾ ಕೊರೊಂದ್ , ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತ್ಯೋನ್ ತೆರಿಪಾವೆರೆಗಾತ್ರ ,       ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದ್ಯಯನೊಗ್ ,ಈರ್ ಕಲೆತಿನ   ಸಮಯೋಗ್, ಇರೆನ ಈ ಬರವುದ   ಕಜ್ಜೋಗ್ ಏರ್ಲಾ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ  ಸಾಧ್ಯ  ಇಜ್ಜಿ . ಆ  ಮುಖಾಂತ್ರ  ತುಳು ನಾಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ,  ತುಳು  ಸಗ್ತಿ ದ ಬಗ್ಗೆ   ಇರೆಗಿತ್ತಿ ಭಯಭಗ್ತಿ  , ದೆರ್ತ್ ತೋಜುಂ ಡ್  . ಪರಶು ರಾ ಮೆ  ಕುಡರಿನ್  ದಕ್ಕುದ್ ಕಡಲ್ ಜಾರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಆಯಿನಾತ್ತ್. ಕುಡು ಅರಿರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ್ .ಉಂದ್ ಸತ್ಯೋ ನ್  ತೆರಿಪಾಯಿನ ಇರಿನಂಚಿನ  ಗೇ ನ ದಕುಲ್  ಉಪ್ಪಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳುನಾಡು ಡ್ ಸತ್ಯ ಒರಿವು. ಬೆರ್ಮೆರೆ  ಸಕ್ತಿ ಒರಿಯು  . ತುಳುನಾಡ್ ದ ಭೂಮಿಪುತ್ರೇ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ, ಅರಿಬಾರ್  ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸು ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ . "ತುಳುವೆರ್ ತನ್ಕುಲೆನ  ಬದ್ಕ್ ಆಯಿನ ಕುಡು ಅರಿನ್ ಮದತುದ್ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡರಿನ್ ನಂಬಿಯೆರ್ "-ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುದಿಲೆಕ್ಕ ಆದ್ ದಾದನೋ  ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆಡುಪ್ಪುನ  ನಮ ತುಲುವೆರೆಗ್ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾವುನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುದ  ಸತ್ಯೋದ ವಿಷಯೊಲು  .ಓದುನಗ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಆಂಡ್. ಇರೆನ ಗೆನೋಗ್  ಪ್ರತೀ ಒರಿ ತುಳುವೆ ತರೇತಗ್ಗಾವೋಡಾಯಿನವೇ. ಕಾಲ ಕಾಲೊಗ್ ತಕ್ಕ  ಇಂಚಿನ ಬರವು ಬರೆವೊಂದು ತುಳುನಾಡುದ  ಗತ್ತ್ - ಬಿತ್ತ್ ನ್   ಒರಿಪಾವುನ  ಕೆಲಸ  ಇ ರೆಡ  ಅವೊಡ್. ತೆರಿಯಂದಿನಕಲೆಗ್   ಒಂತೆ ಗೋಚರ ಪುಟ್ಟಾವುನ ಕೆಲಸ  ಮಲ್ತೊನ್ದು ಪ್ಪುನ ಇರೆಗ್  ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಸಕ್ತಿಲು   ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡಿನ್ಡ್  ಪುರಾ ತುಳುನಾಡ್ ದ    ಮಂದೆಲೆ ಪರವಾದ್ ನಟ್ಟುವೆ
ಶಾರದಾ ಎ.ಅಂಚನ್,ತುಳುನಾಡ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕವಿ,ಸಾಹಿತಿಲು
                 '''''''''"""""""""""""""""""""""
ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನ ತುಲುನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ.ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
"ತುಲುನಾಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕುಡರಿ ಪರಶುರಾಮನದ್ದಲ್ಲ"ಎಂಬ ಲೇಖನ ವನ್ನು ‌ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ.ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ "ಜಯಕಿರಣ"ಪತ್ರಿಕೆಯವರು.ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಸಿರುವರು.ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ
ವಾರ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ
38000 ಜನರು ಓದಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರದಮ ಲೇಖನ ತುಲುನಾಡ್
ಬಗ್ಗೆ. 
ನನ್ನ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಜನರು
ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು
ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತುಲುನಾಡ್ ಬಗೆಗಿನ
ಲೇಖನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ._ಇರ್ವತ್ತೂರು  ಗೋವಿಂದ ಭಂಡಾರಿ,
ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಾಹಿತಿಲು,ಲೇಖಕೆರ್.
  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ಪೂರಕ ಲೇಖನ-ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಬರೆಯಿನವು:-

ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜ?

ಡಾ|| ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಳುವರ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ- ‘‘ನಮ್ಮದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ’’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರೆಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಉಮರ್ಗಾಮ್‌ವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅದೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ತುಂಡಾಗಿ ಸರಿದು ಬಂದ ಭೂಭಾಗವಿದು. ಕೇರಳದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ-ಗುಜರಾತ್ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗ ನಡೆದ ಈ ಭೂಭಾಗಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ-ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್- ಎಂದು ಬರೆದು ಹುಡುಕಿದರೆ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭೂ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗದ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಭೂಮಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪರಶುರಾಮ ಎಂಬ ಮಾನವ ಬಿಡಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ಸಸ್ತನಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಕ್ಕುವ ಜಾತಿಯ ಶೀತ ರಕ್ತದ ಡೈನೋಸಾರ್ ತರಹದ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹದ್ದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ.

 ಕೇವಲ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಜ್ನಾಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಬಲೀಂದ್ರ ತುಳುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಾನುರಾಗಿ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ವಾಮನ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದನೆಯ ಅವತಾರ. ಆದರೆ ಪರಶುರಾಮನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೆಯ ಅವತಾರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವಾಮನ ಅವತಾರದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಪುರಾಣಕರ್ತರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ವಾಮನ ದೇವರು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಪರಶುರಾಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಕಥೆ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪುಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಬರೆದವರೇ ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ!
    
    ಪುರಾಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವುದಾ ದರೆ ಶುದ್ಧ ಜಾತಿವಾದಿ ಭಾರ್ಗವ ಪರಶು ರಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಕರ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೂ ಪರಶು ರಾಮನು ತಾನೇ ಕಲಿಸಿದ ಸಮರ ಕಲೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ಘೋರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಕರ್ಣನ ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರಶುರಾಮನು ಭೀಷ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಸೋತು ಈ ಭಾರ್ಗವ ಜೀವ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದ. ಬಾಲಗಣೇಶನೊಂದಿಗೆ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಈತ ಶಪಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಂಟ, ಬಿಲ್ಲವ ಮತ್ತು ಮೊಗವೀರರು ಒಂದೇ ಮೂಲದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು. ಈ ಮೂರು ಜಾತಿಗಳು ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ 60% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರಿಯದ್ವೇಷಿ ಪರಶುರಾಮ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 60%ರಷ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಎಂಬ ಕಥೆಯೇ ವಿರೋಧಾಭಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಆದರೂ ವೈದಿಕರು ಕಟ್ಟಿದ ‘ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗೆ ಶೂದ್ರರು ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ವಿಚಾರಹೀನರಂತೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಡಾ. ಪಿ. ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಇವರೂ ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಚಲಿತವಿತ್ತು. ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಹದಿನಾರನೆ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲವಂತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇಲ್ಲ. 

ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವೈಶ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಂತರ ದೇಶವಿಡೀ ಪಸರಿಸಿದಂತೆ ‘ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ’ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯೂ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿತಂತೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಜಾನಪದ ಕಥೆ, ಅಥವಾ ತುಳು ಪಾಡ್ಢನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಶುರಾಮನು ಕೇವಲ ಕಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಆ ಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿ ದಾನ ಪಡೆಯಲು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಾಂಗವೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕೇವಲ 1,600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯು ಪರಶುರಾಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭೂಮಿಯೆಂದು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೆಯ ಅವತಾರದ ಈ ಘನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಖಂಡ’ ಎಂಬ ಬಾಲಂಗೋಚಿಯನ್ನು ನಂತರ ಯಾರೋ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅದು ಮೂಲ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಶಿಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸದಿನ ಪಂಡಿತರು ಎಂದೋ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ದೇವಳಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಅಚ್ಚುತ ಶರ್ಮ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಇದೇಕೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ನೂರಾರು ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ಅಳುಪ ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ? ರಾಮ-ಸೀತೆ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿ- ಕೃಷ್ಣ-ಪಾಂಡವರು ಅಡುಗೆ, ಸ್ನಾನ, ತಪಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಬೀಸಿದ್ದನೋ ಆ ಸ್ಥಳ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತವಿರುವುದು ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್‌ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಹಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಐದೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ತಾನೆ?. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಕ್ಷಿಣ-ಗುಜರಾತ್‌ನವರು ಈ ಕಥೆ ನಂಬುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರು ನಾಗದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 30-40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮ ಘೋರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ನಾಗ ದೇವರನ್ನು ತುಳುವರೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಪರಶುರಾಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರ್ಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮನಿದ್ದದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳುವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಾಗಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ್ದುದ್ದು ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಜಾತಿಯ ಸರ್ಪಗಳೇ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪರಶುರಾಮ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಗರಹಾವುಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉರಗತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಪೂಜೆಗೂ ಪರಶುರಾಮನಿಗೂ ನಂಟು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಪುರಾಣದ ಹೂರಣ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರಾವಳಿಯೂ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದ ಆರ್ಯನ್ನರು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಮರ ಕಡಿದು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರ ಸಂಕೇತವೇ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದ ಭಾರ್ಗವರಾಮ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆರ್ಯನ್ನರು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರ ಸಂಕೇತವೇ ಪರಾಶುರಾಮನಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಹಾರ. ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಆರ್ಯನ್ನರ ಆಕ್ರಮಣ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಿಡ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಕಥೆಯೇ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಾಗನ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವನ (ಬನ) ದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಾಗಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಯರು ಬ್ರೈನ್ ವಾಷ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಗಮೂಲ ಇರುವುದು. ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಾಗಮೂಲ ಇಲ್ಲ! 

ಹಾಗೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಕಾಡುಹಂದಿ, ಹುಲಿ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಉಪಟಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪಿಲಿಚಂಡಿ, ಮೈಸಂದಾಯ ಈ ಭೂತಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಪೂಜೆ ಶುರುಮಾಡಿರಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಆಯುಧ, ಶಸಾಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ರಕ್ತಪಾತವಿಲ್ಲದೇ, ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಬಲದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳ ಜಾಲ ಹೆಣೆದು ವೈದಿಕರು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಶೂದ್ರರು ಈಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ವೈದಿಕರ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಾದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ.

: ಡಾ|| ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

Sunday, 17 September 2017

ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆರಾಧನೆ /tulunada ullaldi aradhane

                            ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆರಾಧನೆ /tulunada ullaldi aradhane
                     
   ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸನ್ನಿದಿಡ್  ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆರಾಧನೆ -ಕೇಪು
                      ಗುರು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ
                                        
         ಪಾಲೆದ ಮುಗ ದೀನ ಕೇಪುದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ . ನೆರಿ ಜಪ್ಪುನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ತೂವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ

                 ಮದ್ಮಲ್ ಒರಟು ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ನಡೆಮುಡಿತ ಮಿತ್ತ್ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ- ಸಜಿಪ

  ತರೆ ನಿಲೀಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಮದ್ಮಲ್ ಐತದ ಸಜಿಪದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ

              ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗೋಟು ಮಾಣಿದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ

          ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗೋಟು ಕೆಲಿಂಜದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ

              ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗತ ಅನಂತಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ

.    
   ಅನಂತಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ದೀನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ತೂವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಬೊಳ್ಳಿದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಬಂಗಾರ್ದ ಮುಗ

        ಬಂಗಾರ್ ಮುಗತ ಕಣಂದೂರ್ ಕೂಟಾಜೆದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ

                         ಮುಗ ಏರ್ನ ಕಾಂಪ್ರಬೈಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ
                   
ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ /kanchilda baale

                                                      ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ /kanchilda baale

        ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಭಾಗವಾದ್ ತೋಜುನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆಚರಣೆ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡುತ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಸಮ್ಮಂದೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಜೋಕ್ಲಾವೆರೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಡತ್ತಾನ ಮಲ್ತೆರ್ ,ನಾಗಮುರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಇತ್ತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ . ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಅಂಗಣಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಾದ್ ನಾಪೊಕ್ಲೆ  ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಾವುನೆಕ್ ಕಜಂಬು ಪಂಪೆರ್ . ಬಡಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡ್ ಭಾಗೊಡು ಉಲ್ಲಾಯಗ್, ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ , ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಇಜ್ಜಾ ರಾಜಂದೈವೊಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಜೋಕುಲಾಂಡ ದೈವೊಗು ಒಪ್ಪಿಪುನ ಪರಕೆನ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪಿಪುನು ಪಂಪೆರ್ . ಮಾಸ್ತ್ಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ ಮಾಸ್ತ್ಯಮ್ಮಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ಕಂಚೆಲ್ ಪರಕೆಡ್ ಆಂಜೊಕ್ಲಾಂಡ ಮದಿಮಯಲೇಕ ಸಿಂಗಾರ್ತ್ದ್ ,ಪೊಂಜೊಕ್ಲಾಂಡ ಮದ್ಮಲ್ಲೇಕ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಈ ಆರಾಧನೆ ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ,ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಪುನ ಸೇವೆ. ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬನ್ನಗಲ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಪಂಪೆರ್ . ಪೊಣ್ಣಗ್ ಜೊಕ್ಲಾಯಿಜಿಂಡ ಆಲ್ನ ಬೇನೆನ್ ಕೇಂನಕುಲೆ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಪಗ ಫಲವಂತಿಗೆಗಾದ್ ಆಲ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ ದ್  ಅಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂತ್ನ್ಡ .ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಇರ್ಲ್ ಡೇ ಅವೊಂದಿತ್ತ . ಕೊಂಡಾಣದ್ ಕೊಡಿ ಏರ್ನ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು . 

                                                          ಸಾನದಿಗೆ ದೀದ್ ಕುಲ್ಡ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ [ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ]

                                 ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಿಜಿಂಡ  ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪೊಂಜೊವಾದ್ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ಯಾಲ್ದ ಕಂಚೆಲ್ ಪಾಡಾವೆ ,ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡಾವೆ ,ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ಯಾಲ್ದಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ,ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪಿಪುವೆ ,ಅಂಗಣ ಅಡಿಪು ವೆಂದ್ ಪರಕೆ ಪನೊಂತೆರ್ಗೆ . ಈ ಇಚಾರೊ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾರ್ದನದ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಾರ್ದನದ ಭಾಗದ ಕಂಚಿ ಕಡಗಿನದ ಎರಂತಿಲ್ಲದ ಏಕಸಾಲೆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ದೆಯ್ಯಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಚಿತ್ರಣ ತೋಜುಂಡು . ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬೇ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಿ ಇಚಾರೊ ತೆರಿಯುಂಡು . ಕೆಲವು ಕುಟುಮೊಲೆಡ್ ದುಂಬುಗು ಕುಟುಮೊಡು ಓಲು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನ್ ಡಲ ಕಂಚೆಲ್ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪಾನ್ಡ್  ಪಂಡ್ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ . ಅಕ್ಲೆ ಕುಟುಮೊಡು ಓಲು ವಾ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನ್ ಡಲ ಕಂಚೆಲ್ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಪ್ವೆರ್ . 
                                      ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ [ಅಂಜೋಕ್ಲು ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ಪತೊಂದು ]

    ವಿಶೇಷವಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಲಿಯಾನಗ ಕಡೇತ ಬಲಿ ಸುಮಾರ್ ಪುಲ್ಯಕಾಲ ಆನಗ ನಡಪುಂಡು . ದೈವ ಬಲಿ  ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಅಂಗಣೊಡು ದಲ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಎದುರು ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ ,ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ,ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತುಡರ್ದ ಸಾನಾದಿಗೆ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ . 
                                           ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪೂತ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ದ್ ಮದ್ಮಲೆಲೆಕ ಸಿಂಗಾರ ಆದ್

      ದೈವ ಕಡೇ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಬಲಿಕ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ದೈವೊಗು ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಪತೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪತೊಂದು ದೈವ ಎದುರೆದುರು ಬನ್ನಗ ಪಿರ ಪಿರ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ದೈವ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರೊನು  ಕೋಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಡು  .ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡೊಡು . ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿ ,ತೂಂಕನದ ಸಾನಾದಿಗೆ [ನೇಲ್ ತುಡರ್ ],ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪತೊಂದು ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ದ್ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ಜೋಕ್ಲೆಡ  ಪಾಡ್ಪಾವೊಡು .

ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದೈವೊಗು ಕೈ ಮುಗಿಯವೊಂದು ದೈವ ಎದುರೆದುರು ಬನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲು ದೈವೊಗು ಮೋನೆ ಪಾಡೊಂದು ದೈವಸಾನೊಗು ಬಲಿಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನಿ.ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಟೊಂದು ಇಜ್ಜಾ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದು ಒರಿ ಸಾನದಿಗೆನ್ ಒರಿ ಪಿಂಗಾರ ,ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿ ನ್ ಪತೊಂದು ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ . ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ . ಇತ್ತೆ ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿನ್ ಕುಲ್ಲುನವುಲೆ ದೀಂಡ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆ  ಅವೆನ್ ದಿಂಜಾದ್ ಕೊನೋಪೆರ್ .

                                                                ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ
     ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಲಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಆನಿದ ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಉಪಾಸ ಉಪ್ಪೊಡು . ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಡವುಗು ದಾಲ ತಿನ್ಪಾನ್ದ ಕುಡ ಮೀಪಾಡ್ ಕುಲ್ಲವೊಡು.ಆಲಡೆ ,ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲೆಡ್ ನಡತ್ತೊಂತ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ರಾಜಂದೈವ ಸನ್ನಿದಿಡ್ಲಾ ,ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸನ್ನಿದಿಡ್ಲಾ ನಡಪುಂಡು . ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು .
                                                                     ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ
       ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆಚರಣೆಡ್ಲಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇದೊಲು ಉಲ್ಲ . ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ್ ಇತ್ತ್ನ ಅಂಚನೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದ್ ಇತ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಗಣೊಗು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ . ಅಕ್ಲೆನ್ ಪಾಗಾರದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆ ಪರಕೆದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೈವದ ಕಡೆ ಬಲಿತ ಸುತ್ತುಡು ಒಪ್ಪಿಪೊಡು .ಇಜ್ಜಾ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಡು . ಬಾಲೆಗ್ ೭ರ್ದ್ ೧೨ವರ್ಸದುಲಯಿ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಸಂದಾವೊಡು .
                                                             ಮದ್ಮಲೆ ಐತೋಡು ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ

         ಆಣ್ ಪೋದು ಆಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬು ,ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬುಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ೧೨ವರ್ಸ ಆಪುನ ದುಂಬು ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಪೋಡುಂಡು ಕಿರಮೋ  ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀರ್ದ್ ಪ್ರಾಯ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ ಪರಕೆ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .೨೫ ವರ್ಸ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಪುವೆರ್ . ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗದ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಈ ಆರಾಧನೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಆಲಡೆಲು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜ .

ಈ ಲೇಖನೊಗೊಂತೆ ಮಾಯಿತಿ :
     ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ /pancholi bachire

                                                          ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ /pancholi bachire
                                       
                                                  ಬಚ್ಚೆಲರಪೆರೆ ಬೋಡಾಯ್ನವೇ ಬಚ್ಚಿರೆ . 
                                                 

ಅಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ತಿನ್ನಗ ಕೊಡಿ ಕಿನ್ಕ್ದೆತಿನೊಡು 


 ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಬಚ್ಚಿರೆ .ಭೂಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕ್ನ ಸುರೂತ ಬಚ್ಚಿರೆನೇ ಅವ್ವೆ. 


 ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ತೂವೆರೆ ಬಾಮದ  ಅಸ್ಸತ್ತ ಇರೆತಲೆಕ ಆಗೇಲಾದ್ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿತಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು .


 ಕೊಡಿ ದೂನ್ಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಲಚಿಮಿ ಉಪ್ಪುವಲ್ 


.ದೈವಾರಾಧನೆದ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್ . 


ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣದ ಒವ್ವೆ ಕಜ್ಜಗ್ ಅವೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . 


ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಪಂಚೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪ್ರೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದವು 


.ಆಂಡ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಜಮಿಪೆರೆ ತಂತಿರ್ದಾರ್  ತಾರಿದೋಲಿ ಗಲಸ್ಲೆಕ ಗಲಸುವೆರ್ . 


ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಜಮಿತ್ದ್  ಅವೆನ್ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಅವೆತ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಯೆರ್ಡ ದೈವೊಗು ವಸಾಯ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ .

     ಒವ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗ್ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು.


 ಜೋಯಿಸೆರ್ನಕಲ್ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಕುಟುಮ ದೋಸೊನು ತೆರಿಪಾವೆರ್ . 


   ದಯ್ಯೊಂಗುಲು ಪಂಡ ಅರಸು ದೈವೊಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಡ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ .


 ಇರಾಟ್  ದಯ್ಯೊಂಗುಲೆಗ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ .


 ಪಂಚೋಲಿ ಪಂಡ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ದಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ದಾರ ಇತ್ತ್ದ್ ಒಟ್ಟು ಐನ್ ದಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. 


ಒಲಿ ಪಂಡ ಇರೆ . ಪಂಚ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಉಂದು  ಉಂಡು . 


ತಾರಿದೋಲಿಟ್ ಬರೆಯಿಲೆಕ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್  ಬರೆದ್ ಜಮಿಪೆರಾಪುಂಡುಗೆ .


 ತಿಂರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರೊಡಾಂಡ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆನೆ ಆವೊಡು . 


ಸುರುತ ನೇಮೊಡಾದ್ ಸಕನ ಪಂಡ ಶಕುನ ತೂಪುಂಲಾ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡೆ


 ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆದೊಟ್ಟುಗು ಗಂಧ ಪಿಂಗಾರ ಕೇಪುಳ ಪೂರಾ ಪಾಡ್ ದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಸಕನ ತೂಪೆರ್ .


ಸುರುತ ನೇಮೊಡಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರಾದ್ ದೈವ ಸಕನ ತೂಪುನಿ . 


ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಾದ್ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂಡ ಬಂಜಿಬೇನೆ ದೂರಾಪುಂಡು . 


ಕಫ ಚೆಮ್ಮಗ್ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟುಗು ಅಗ್ಯರ್ಡ ಕಫ ನೀರಾಪುಂಡು .


 ದೈವದ ಸಂದಿ ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಬರ್ಪಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ತನ್ಡ್ 


.ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಕೂಲಿ ಪೊಟ್ಟಾಪುಣಿ ,ತಾಲುನಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ .


 ದುಂಬು ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಡ್ರೆ ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾಡಾವೊಂತೆರ್ .


 ಬಿಮ್ಮ ಕೆಂಪು ತೋ ಜೆರೆ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ೪೦ ನೀರ್

ಮೀನಗ ತರೆ ತೊರತ್ದ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಅರಿನ್ ಗುವೆಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್ .

       ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾನಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಗಣಪತಿ ದೀದ್ ಕುತ್ತವೆರ್ .


 ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾನಗ ತರೆಕ್ ನೀರ್ ,ಕರ ಪತ್ತಾವುನ ಕಿರಮೊಡ್ಲಾ ಪೊನ್ನನ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀದ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಪದ್ರ್ನ ಬಾರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆರ್ಚಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ಜೆರ್ ದೀದ್ ಅವೆತ ಮೇಲ್ಡ್ ಅಲೆನ್ ಕುಲ್ಲವೆರ್.


 ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ನಿಗಂಟಾನಗಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ಪಗತೊನ್ನ ಕಿರಮ ಉಂಡು . 


ಮದಿಮೆದ ಧಾರೆಡ್ ಮದ್ಮಯೆ ಮದ್ಮಲೆ ಕೈಟ್ ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ,


ಧಾರೆ ಮೈಪುನಗ ಅಂಗೈಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀಪುನಿ ,ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನೊಗು ಲೆಪ್ಪುನಿ 


ಪಣವುದೊಟ್ಟುಗು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀದ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಶಿರಡಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು .
                                         
ನಿಚ್ಚಯದಪಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಗಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು.ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ,ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ,ಚೂರು ಪೂ,ಕುಂಕುಮ ಅರಿವಾಣೊಡು ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್.ಬಚ್ಚಿರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,ಸರಸ್ವತಿ,ಪಾರೊತಿನ ಸಂಕೇತಗೆ.ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್ ಗೆ.ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ ಡ್ ತೂಪುಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ತರೆ,ನಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ,ಕಡೆ ಪಾದಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಬಜ್ಜೆಯಿ ನರಮಾನಿಯನ ತರೆಗೆ.
     
      ಪುಣ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪುನ ದುಂಬು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಗುದ್ದುದು ಪುಣತ ಕುಂಟುಗೂ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮಲ ಉಂಡು . 


ಅನುಮಂತಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಮಾಲೆ . ನೇಮ ,ಕೋಲ,ನಾಗಮಂಡಲ,ತಂಬಿಲೊಗು ,ದೈವದ ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ,ದೈವದ ಅರಿಕೇಡ್ ದೈವ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರಾದ್ ಶಕುನ ತೂಪುಣೆ ಉಂದೆ ಬಚ್ಚಿರೆಡೆ . 


ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬೂರುನು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ನಡಿಯೆಂಡ ಆಯೆನೆ ಕೊಯ್ಯೊಡು . 


ಸೂತಕದ ದಿನೊಟು ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಬೂರು ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ,ದೋಷ .


 ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . 


೨೫ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕವಲೆ ,ನೂದು ಬಚ್ಚಿರೆದ ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .


 ತಿಂರೆ ಮುಂಡೋಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ,ದೈವ ಕಲೊಕು ,ಪುಲಮರ್ದ್ಗ್ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗಲಸುವೆರ್ .


 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸುರಾಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆದ ರಸೋಕು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಉಪ್ಪು ಬಿರಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. 


ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯಿರ್ದ್ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರ್ನ್ದರಡ್ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಂಚದಾತ್ ಓಮ ಪಾಡ್ ದ್ ಆಗ್ಯೆರೆ ಕೊರ್ನ್ದ ರಸ ಬಂಜಿಗ್ ಎತ್ತುನ ದುಂಬು ಉಬ್ಬೇರ್ನವು  ಸರಿ ಆವೊನ್ತ್ನ್ದ

ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ತರೆಕ್ ಪಿಂಗಾರ ದೀನಗ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರ ದೀಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ.ನಲ್ಲಿ/ಉರುವೆ ಇತ್ತ್ ನ ಪಿಂಗಾರದ ಕಣ್ಣಿದ ಎಲ್ಯಕೋಪೆನ್ ಬಲತ ಕೈತ ಉಗುರುಡು ಮದಿಮಾಯೆ ಪುಡತ್ ದ್ ಬಂಜಿನಾಲೆ ತರೆಕ್ ದೀಪೆ
ಮಾಯಿತಿ ಸಕಾಯೋ :ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ .ವಿ .ಕುಲಾಲ್