Saturday, 14 April 2012

ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ್ಯೊರ್ದು ಉದಿತಿ ನಾಗಮಂಡಲ -kaadya naatordu uditi naaga mandala

ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ್ಯೊರ್ದು ಉದಿತಿ ನಾಗಮಂಡಲ -kaadya naatordu uditi naaga mandala 

ಅವೈದಿಕವಾದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನಾರ್ ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈಪುನಿ 

                ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ರೂಪ  ಬುಡುದು ಪೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದ್ ನಾಡ್ ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವೊಂದುಪ್ಪುನವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ .ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ  ಕಾಲೊಡು  ಸಮಾಜೊಡು  ಆದಿಮ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ್ ನಲ್ತೊಂತಿನ ನಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಭರತ ನಾಟ್ಯಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ  ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಆದಿಮ ಜನಾಂಗೋರ್ದು ಬುಲೆದ್ ಇನಿ ಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯಾನ್ಡ್ .ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಸೆಲೆಲ ಅವ್ವೆ .ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್  ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಿನವು.ಆಂಡ  ವೈದಿಕೇರ್  ನಡಪಾವ್ನ ಇತ್ತೆದ ನಾಗ ಮಂಡಲದ ಮೂಲ ರೂಪ" ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ " .ಕಾಡ್ಯ ನಾಟದ ನಕಲ್ ನಾಗ ಮಂಡಲ . ಮೂಳು ನಾಗ ಮಂಡಲೋಡು ಭಜನೆ ಪಂಡೊಂದು ಡಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಮಂಡಲೋಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್. ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉತ್ತರ  ಭಾಗದ ಮೇರಜನಾನ್ಗದಕ್ಲ್".ಅಕ್ಲೆ ಆಚರಣೆಡ್ "ಕಾಡ್ಯ " ಪಂಡ "ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ".ಅವೆನ್ ಸಂಕಪಾಲೆಂದ್ ಲೆಪ್ವೆರ್ .ಏಳ್ ಜಿಡೆತ ಸಂಕ ಪಾಲೆ,ಐನ್ ಜಿಡೆತ ಕಾಲಿಗೆ ,ಮೂಜಿ ಜಿಡೆತ ಕಾಲಿನ್ಗೆ  ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಧ ಉಂಡು .ಕಾಡ್ಯ  ಪಂಡ ಕಾಲಿನ್ಗೆಂದ್ ಲೆತ್ತ್ ನ್ಡಲ  ಕಾಡ್ದಕ್ಲುನ್ದು,ಕಾಡ್ ದಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಆರಾಧನೆಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೋಲಿ.ಕಾಡ್ಯ ,ಕಡ್ಯ,ಕಡ್ಯರ ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ಪಾತ್ರೆಂದ್ ನೆನಪೊಲಿ.ಅಂಚನೆ ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ತೂರಿನೆ ಅವ್ಲು ಆರಾಧನೆಗ್ ದೀಪೆರ್ ."ನಾಟ " ಪಂಡ ನಾಟ್ಯನ್ದ್   ಎನ್ನೊಲಿ.ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಅವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ,ಆರಾಧನೆದ ಮಣ್ಣ್ ದ ಜೀವ ಸತ್ವಂದೆ ತೂವೊಲಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾಡ್ಯ ನಾಟೊಡು  ಬರೆಪಿನ ಮಂಡಲೊಗು  ಐನ್  ಬಗೆತ ಮಣ್ಣ ಉಪಯೋಗ  ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚನೆ ಆ ಮಂಡಲೊಗು ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದ ತೂರಿದ ನಾಗನ ರೂಪ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಆಂಡ ಅವೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ್ದ ಜೀವ ಸತ್ವ ಉಂಡುಂದೆ ಪನೊಲಿ.ಅಲ್ತ ಮೇರೆರ್ ಕರಿನಾಗನ್ ಕಾಡ್ಯ ನ್ದ್, ನಾಟ್ಯ ನಡ ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ಕಾಡ್ಯನ  ಮನೆಂದ್ ಲೆಪ್ವೆರ್  .ಕಾಡ್ಯನ  ಇಲ್ಲಲ್ ಪುಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು  .ಸ್ವಾಮಿ  ,ಬ್ರಹ್ಮ,ಯಕ್ಷಿ ,ಉಮ್ಮಲ್ತಿ ,ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ,ಗಾಮ ,ಜಟ್ಟಿಗ ,ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ಕಲ್ಕುಡ ,ಹಾಯ್ಗುಲಿ ದೈವದ ಕಲ್ಲುಲುಪ್ಪುವ .ಕಾಡ್ಯನ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಳಿಕಾಂಬನ್ದ್ ಲ ಲೆಪ್ವೆರ್ .ನಾಲ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ  ನಡ ಪುನ ಆಚರನೆಡ್  ಬೈದ್ಯೆರ್ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಕಾಡ್ಯನ   ಪುಟ್ಟು ,ಕಳಸೆ ಪದ ,ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪುಟ್ನ ಪದ ಕಲ ಮಗ್ ರ್ಥೆ ಪದ ,ಮಂಡಲ ಬರೆಪುನ ಪದ ಪನ್ಪೆರ್ .ಮೂಲತ ನಾಗಮಂಡಲೊಡು  ಮೀನ ,ಕಕ್ಕೆ ,ಸರ್ಪ ,ಗುರ್ಬಿ ,ಬಸವೇ,ತಡ್ಪೆ,ಉಜ್ಜೆರ್ದ ಚಿತ್ರ ಬರೆಪೆರ್ .ಕಾಡ್ಯ ನಾಟದ ಪರವಾಯಿ  ಬಿರನೆರೆ ಕೋಲ  ,ಕೊರಗೆರೆ ಕೋಲ  ,ತಗುಲೆ ಕೋಲ  ,ಕುದುರೆ ಕೋಲ  ,ಪಿಲಿ -ಪಂಜಿ ಕೋಲ  ,ದಾಸರೇ ಕೋಲ  ,ಕೆಮ್ಮಣ ಕೋಲ  ,ಜ್ವರ ಕೋಲ  ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಕಡೇಕ್ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾದ್ ಉನ್ಪೆರ್ . ಕಾಸರಗೋಡುದ ಬಾಕುಡೆರ್ ,ಕುಂದಾಪುರದ ಪಾನಾರ ಜನಾನ್ಗದಕ್ಲ್ ಆದಿಡ್ದೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ್ .ಮೊಕ್ಲು ದಲಿತೆರ್ .ಪಾನಾರೆರ್ಣ ಪಾನಾರಾಟ ಬಾರೀ ಪುದರ್ದವು . ಭಾಕುಡೆರ್ ಸರ್ಪ ಭೂತ ಕೋಲ  ಕಟ್ವೆರ್ ..ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ,ಕೋಪಾಲೆರ್ ಭೂತ ಕೋಲ ಕಟ್ವೆರ್

                      ಶತಮಾನೊಡ್ದಿಂಚಿ ಆಚರಣೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ವೈದಿಕ ನಾಗಮಂಡಲೋಡು ಜನಪದ ನೃತ್ಯೊಗು ದೈವತ್ವದ ಲೇಪ ಕೊರ್ದು ಜನೊಕ್ಲೆಡ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡುಲೆಕ ಮಲ್ದೆರ್ .ನಾಗಮಂಡಲೊಡು  ಚತುಷ್ಪವಿತ್ರ ,ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರ ,ನಾಗಮಂಡಲ , ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ,ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಇಂಚ ಪೂರ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಇತ್ತೆ ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷಂದ್ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಲೂಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್.  ನಾಗನ್ ಪಂಡ ಉಚ್ಚುನು ದೇವೆರಾದ್ ಮೊಕ್ಲು ನಮಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾಯೆರ್ಡಲ ನಮ ನಾಗನ್ ಭೂತ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ನತ್ತಂದೆ ಅವೆಕ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ನಕ್ಲು . ಸರ್ಪಕೋಲ ,ಕಾಡ್ಯ ನಾಟೊಡು ಅವೈದಿಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇನಿಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಒರಿದ್ ಬೈದ್ ನ್ಡ್  .ನಾಗದರ್ಶನ ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ್ ನೂಲು ಪಾಡಿ ನಾಗ ಪಾತ್ರಿಗ್ ಖಂಡಿತ  ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಜಿ,ಪರಪುನ ಉಚ್ಚುಗ್ಲಾ ವಸಾಯ ಇಜ್ಜಿ .ದೈವೊಗು,ಭೂತೊಗು ದರ್ಶನ,ವಸಾಯ  ಬರ್ಪುಂಡು . ಆಂಡ ದೇವೆರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗಗ್ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಜಿ  .ಒವ್ವೆ ಭಯ ಮಲ್ಪುನ ,ಸಾವು ಕನಪುನ ಪ್ರಾಣಿ ,ಉಚ್ಚುನು ನಮ ಅವೆಟ ಗೆಲ್ಪೆರಾವಂದೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ ತೊಂದು ದೈವ ಆದ್ ತೂಯ .ದೈವದೊಟ್ಟು ಗೆ ನಾಗನ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ.ಅಂಚನೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ್ದ ಸೈಪ ಪನ್ಪಿ ಪೋಡಿಗೆಡ್  ಉಚ್ಚುನು ದೈವ ಆದಿತ್ತ್ ನೆನ್ ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದಾದ್ ನಾಗದೇವೇರಾದ್ ತೂಯ .ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನ್ದೇ  ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ .ನಾಗ ಮಂಡಲೋಡು ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ಹಾಳ್ ಮಳ್ತೊಂದುಲ್ಲ .ಪೇರ್ ಲ ಬೊಳಂತೆ ಬಂದ ಬಿರಾದ್ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ .ಪೇರ್ ಪರ್ ನ್ಡ ನಾಗೆ ಬದ್ ಕುಜಿ .ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಆ ಊರುಗು ನಾಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ . ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು  ದಾನ  ಮಲ್ಪುನವು .ಅವೆಕ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಡ್ ದ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ದೈವದ ಧರ್ಮ ನೇಮದಪಗಲ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ನುಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತ್ ರಾಸಿ ಪೂ ಪಾಡ್ವೆರ್ .ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನ ನುಪ್ಪುದ ರಾಸಿಗ್ ಏರ್ ಪೂ ಪಾಡ್ವೆರಾ ಸುರುಕು ಆ ಮಿತ್ತ್ ದ ನುಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸ್ದ್ ಕೊರೊಡು .
         
ಒಂಜಿ ಮೂಲ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಲೊಗು ತಕ್ಕ ಬದಲಾವೊಂದಿತ್ತ್ ನ್ದಲ ಮೂಲು  ಮೂಲ ಉದ್ದೇಸೊನು ಬುಡ್ ದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಡಿ ತತ್ತ್ ದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾತ್ ನ್ಡ್  .ಕಾಡ್ಯ ನಾಟದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ತೋಜಂದಿಲೆಕ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂರಿನೇ ಬದಲ್ತ್ದ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಮೂಲೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು .ಸರ್ಪಕೋಲಲ ಅಂಚನೆ ನಾಶದ ಆಳಿವೆ ಬಾಕ್ ಲ್ ದುಂಡು . ಅವ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿನ್ದ್ ಒರಿದ್ ನೆನಾಂಡಲಾ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಪುಗ . ಉಂದೆಟ್  ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಜೀವನ ಆರಾಮೊಡು ನಡತ್ ನ್ಡಲ ಪ್ರಕೃತಿದ  ಒರಿಪುಗಾದ್ ನಾಗ ಬನ ಕಡ್ಪಡ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾವುನವು ಸರಿಯತ್ತ್ .ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆವೊಂದು ಪೋಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಕುಲ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್ ,ಮಲ್ತನಕುಲ್ಲಾ ಒರಿಯುಜೆರ್ . ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳುನಾಡ್ ದ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ನನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಒರಿಪಾವೊಡಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ .

Monday, 2 April 2012

panolibail kalkuda kallurty daivasthanad kaarnikada kall,undet mallavu kallurtina,yelyavu kalkudana.6 jana kalkudanakled kalkude aad nama pooje malpuni madana kalkudan,kallurti nijavaad kalkudanakle megdi ath,parvatina amshadaal panda devi amshand panoli.kaarnikada dambekallg pudya paadga....org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


Shree duggalaya daiva...org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


PILI BANDI thulunada daiva bandi..kadambu kallurty daivasthana.org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


balakrishna poyyattaya-adalitha muktesarr-vaidyanatha daiva kshetra-kananthooru....1981ne iswid d bokka...org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


shree ksetra kananthooru-yedad d surutar todakukkinar daiva patri deranne,raddanedarbantajavade patri deranna gatty,moojanedaar kanandooru moolyanna devadiga,nalanedarprashanth moolya kootathaje.....org ..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


NAGANANDA VASUDEVA ACHAR-UDUPI bokka aarna mage.....dhakshina kannada jilleda nagamandalada malla naga patri ..org...https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


Sunday, 1 April 2012

kattale kann guliga&rahu guliga...org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


ಚಾವಂಡಿ /ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ chaavundi/chamundi daiva

                                                          ಚಾವಂಡಿ /ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ
                                                          chaavundi/chamundi daiva

                                                                      ಚವುಂಡಿ ದೈವದ ಮುಗ

                                                   
                                                           

                                         
                                         appe chamundi daiva.nijavad ee daiva tulunad davath.gattada daiva undu.kapi totadakl akle kapugad kall pad d ee daivonu nambuver.yerandala tulunadrd panda gattada tirthrd beleg podu avulu mini kandnda gattadakl padina chamundina kalln kankane paad d avek munchi neer chethd budper.apaga aa daiva kandnayana santhana bide muthavundu.anchad aven tuluver nambere suru malder
mahiti-k.mahendranath.M.A.thuluoripuga kopeda gurkarr
                                  

                                 kale karnikada daivee kshetroda sathyolna kodiyadit [yedathrd] kudureda mith kuldina brahma balandi daiva,arasudaiva panda dayyongulunadutu] bokka kadet yedathduppuni pilchandi daiva.
            

        
                                                                       ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮುಗ


                                                                        ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮುಗchamundi daiva....org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


NARAYANA .POOJARY..aadyapady daivalachilu..chamundi daiva patri ..org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/


ASHOK SHETTY KATEEL..DAIVADA PARI PANDITHER


KANTHA YANE LAKSHMANA KANTHA DAIVA PATRI KANANTHOORU

https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/