Saturday, 30 March 2019

ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾಯೆರ್ /bemmer naga bemmerayer

                                ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾಯೆರ್  /bemmer naga bemmerayer
                                                
                         ದೈವದೊರುಟು ಬೆರ್ಮೆರ್ 
                  ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ದೇವೆರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ /ಬಿರ್ಮೆರೆನ್ ಆದಿ ದೈವ ಆದ್ ,ದೇವೆರಾದ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆರ್ . ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಲ್ಸೆಡ್ ನೀರ್ ದೀದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ನವು ಜಗತ್ತ್ ದ ಸುರುತ ಆರಾಧನೆ . ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ನಾಗೆ ರಕ್ಷಕೆ ಆಂಡ ನೀರ್ಗ್ ಯಕ್ಷೆರ್ ರಕ್ಷಕೆರ್ .ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ ,ನಾಗಾರಾಧಕ ತುಳುವೆರ್ ಪುರಾಣೊಡು ಬರ್ಪುನ ಇಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನಡ ಕಾಂಡವ ದಹನ ಮಲ್ಪಯಿನ ಕಥೆ ತೂನಗ ತುಳುವ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಲ್ತಿ ಇಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಗೊಚಾರಾಪುಂಡು . ನಾಗನ ಪೋಡಿ ಪುಟ್ಟಾದ್ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನೆರ್ದಾತ್ರ ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ ಬುಲೆಭಾಗ್ಯ ಬರೊನ್ತ್ ನ್ಡ್ .  ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ಸುಮಾರ್ ೬೨೮ ಗ್ರಾಮೊಲಿತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ೧೦-೧೨ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತ್ ದ್ ೬,೦೦೦ರ್ದು ಮಿತ್ತ್ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತ. ತೋಡ ಬರಿ ,ಕಂಡದ ಬರಿ ಇತ್ತ್ ನ ನಾಗ ಬನೊಕ್ಲು ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದು ನಾಶ ಆದ್ ಅವ್ಲು ನಾಗನ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆಲು ಲಕ್ಕ್ ದುಂತುದು ಬರ್ಸ ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಉರಿ ಉಷ್ನೊಡು ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ .
     


               ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊರ್ದೇ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್  ಮಲ್ತೊನ್ತೆ ರ್ . ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆನಗ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂತುದು ಪೊಪುಂಡುಂಡು ತೆರಿನಕ್ಲ್ ಯಕ್ಷ ರಾಜೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಗ್  ನಾಗನ ಜಿಡೆಮಣಿ ಬುಡ್ಪಾಡ್ ನಾಗನ್  ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್  ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ್  ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್ . ವೈದಿಕ ಪುರಾಣ ದೇವತೆಲು ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬನ್ನಗ ಅವೆತ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದೊಂದು ಪೋನಗ ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ್ ಸೇರ್ಸಾಯೆರ್ .ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಾಗನೊರುಟು ವೈದಿಕ ಚೌಕಟ್ಟ್ ಗ್ ಸೇರ್ಯೆರ್ .  ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನುಕರಣೆರ್ದಾದ್  ಬಿರ್ಮೆರ್ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯೆರ್ . ನಾಗನ್ ಕುಮಾರೆ /ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದ್ ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೆರ್ . ಆಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ . ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿಗೆಯಾಯಿನ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ  ನೇಮ ನಡಪುಂಡು . ಉಳ್ಳಾಕುಲು ,ಬಸ್ತಿನಾಯಕೆ ,ಅತ್ತಾವರ ದೈವೊನ್ಗುಳು ,ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ ,ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು . ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಆರಾಧನೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು . ಗುಂಡ ,ತಾನ ,ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು . ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕುದುರೆದ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿ ತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಜಲಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಬ್ರಹ್ಮದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ರೂಪ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅತ್ತ್ . ಬ್ರಹ್ಮದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬೊಮ್ಮ .  ನಾಗೆ ,ಯಕ್ಷೆ ,ಬೂತೊಲು /ದೈವೊಲು ತುಳುನಾಡ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ಬೆರಿಯೆಲು ಆಯೆರ್ . 
                                   
    ‌‌‌‌‌                                   ಬೆರ್ಮೆರ್ 
 ನೀರ್ ರ್ದ್ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಬತ್ತ್ ನಾಲ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ಸುರುತ ಅಪ್ಪೆ. ಸುರುತ ಅಪ್ಪೆಶಕ್ತಿ. ಅಲೆರ್ದ್ ಜನ ಮಂದೆದ ಉದಿಪಾಂಡ್ . ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ . ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ . ಜಗತ್ತ್ ದ ಸುರುತ ಅಪ್ಪೆ ಸುರುಕು ಜಲ್ಮ ಕೊರ್ನಿ ಸರ್ಪೊಲೆಗ್ . ಅವೆತ ಇಸೊಕು ಪೋಡಿನ ನರಮಾನಿ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ . ಇಂಚ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸುರಾಂಡ್ .ನೀರ ತುದೆ ಬರಿತ ಮರೊಕ್ಲೆಡ್ ಯಕ್ಷಿಣಿ /ಜಕ್ಕಣಿ ಬಾದೆರ್ದ್ ಸಾವಾಪುಂಡುಂಡು ಪೋಡಿ ನರಮಾನಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾಯೆ . ಬೋಂಟೆ ಮೂಲ ಉಜ್ಜೋಗ ಆದಿತ್ತ್ ನ ತುಳುವಗ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮಲ್ಪುನಗ ನೀರ್ದ ಒರುವಾಯಿನ ಯಕ್ಷೆರ್ ,ಮಣ್ಣ್ ದ ಒರುವಾಯಿನ ನಾಗೆರೆ ಸಾಯ ಬೋಡಾಂಡ್ .ಪಿಲಿ, ಪಂಜಿ, ಮುದಲೆಗ್ ಪೋಡಿನ ಆಯೆ ಅವೆಟ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೀರಂದೆ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ತೂದು ಆ ಶಕ್ತಿಲೇ ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯೊಗು ಕಾಪಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸುರಾಂಡ್ .
  


              ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆದಕ್ಲ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾಕ್ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಗರ್ತ್ ತೋಡ್ನಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ೧೭೦೦ ತ ಪಿರಾವುದ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ನ್ಡ್ . ಆಯನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ನ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ . ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರೆರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಈ ರೂಪಾಂತರೊಗು ೪ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಬೋಡಾಂಡ್ . ದ್ರಾವಿಡೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪು . ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲೊರ್ದು ಬತ್ತ್ ನ ಬ್ರಾಹುಯೀ ಬಾಸೆನ್ ಪಾತೆರುನ ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊಡುಲ್ಲೆರ್ . ಬಲೂಚಿಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾಕ್ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆರ್ದ್ ಪಿದಡಿನ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾರತೊಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ಅಲ್ತ್ ದುಂಬು ಬಂಗಾಲೊಗು ಪೋದು ಅಲ್ತ್ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಕರಾವಳಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬತ್ತೆರ್ . ಅಕ್ಲ್ ಬನ್ನಗ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕ್ರ್ ತಿನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕನತೆರ್ . ಭಾರತೊಡು ಶೈವ ಮತ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿಲೆನ್ ಪಡೆದುಪ್ಪುನಗ ಅವೆಟ್ ತುಳುವೆರ್ಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಬುಡ್ದು ಶಿವನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸುರಾನಗನೆ ಲಿಂಗದೊರುತ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಂಡ್ . ಕೆಲವೊರ ಕೆಲವು ಬಿರ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿದ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಸೂಲ ,ಕೆಬಿಟ್ ಕುಂಡಲ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಶಿವನ ಪರಿವಾರಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೈಟ್ ಜಲಪಾತ್ರೆ /ಅಮುರ್ತ ಕಲ್ಸೆ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಯಕ್ಷೆ ನ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ .
  


             ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಭಕ್ತೆರಾಯಿನ ಶಾತವಾಹನೆರ್ ರಾಜ್ಯೋನು ದಕ್ಷಿಣೊಗ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ತುಳುವೆರೆನ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಪೊಳಿಪೆರೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಮುಲ್ತ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲೆಡ್ ನಡಪುಲೆಕ ತೂವೊಂಡೆರ್. ನಾಗನ್ ತನ್ಕುಲೆ ರಾಜಲಾಂಛನ ಮಳ್ತೊಂಡೆರ್ . ಕುಲದೇವೆರಾಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ವೈದಿಕಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸುರುತ ದೇವೆರಾದ್ ನಾಗರೂಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಂಡ್ . ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೊಡ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು . 
  
         ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗರೊಡಿ
   
       ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡ್  ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇರ್ವೆರ್ ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆನಕ್ಲ್ ಇತ್ತೆರ್ಡಲ ಮೂಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ . ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ದುತ್ತೈತ ,ತರೆಟ್ ಕಿರೀಟ ,ನಾಲಿಗ್ ಗುಂಡುಸರ ,ತಿಗಲೆಗ್ ಬೆದೆ ಕವಚ ,ಕಾರ್ ಗ್ ಕಡಗ, ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಸಲೆ ,ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಜಲಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿನಃ ಅಗ್ಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ . ಇತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಿನಕ್ಲ್ ಅಗ್ಗಿ ಪಾತ್ರೆನ್ಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೈಟ್ ಕೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಂಡ ಜಲಪಾತ್ರೆ ಪತೊನ್ನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಯಕ್ಷೆರೆ ರಾಜೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ವಿನಃ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ತ್ . ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ನಾಲ್ ತರೆತ ರಚನೆ ಕೆತ್ತ್ ದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ದ್ ಪನ್ಪುನಲಾ ತೋಜುಂಡು . ಯಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ದ್ ಪನೊಲಿ . ಆಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಶೂದ್ರ ಆರಾಧನೆದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಖಂಡಿತಾ ಆರ್ಯೆರೆ ಆರಾಧನೆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ತೇ ಅತ್ತ್ . ಬೆರ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡ ಅರಸು ವಂಶಸ್ತೆರೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ . ಅವೆರ್ದಾತ್ರ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಅರಸೆರೆ ರೂಪ ,ಅಲಂಕಾರ,ಆಯುದೊಲು ,ವಾಹನೊಲು (ಕುದುರೆ ) .ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಸ್ವಾಮಿ  ಭೂಮಿನ್ ನೇರ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ತುಳುವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ದ್ ಲಾ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಂದಾಪುರತಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು . ಅಂಚಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೆ ಅತ್ತ್ .
                             

              ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆರ್ದ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಮೇಸರಮುಟ್ಟ ಅರಸು ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಾತುರ್ಪು (ವ್ಯಾಪ್ತಿ ) ಉಂಡುಂದು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನ್ಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರೊಲು ಆಲಡೆಲು . ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಂಡ ನಾಗೆ ,ಮೈಸಂದಾಯೆ (ನಂದಿಗೋಣ - ಒಡಿಪು ),ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ,ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ,ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು ಪರಿವಾರ ದೈವೊಲಾದುಪ್ಪುವೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನವ್ಲು  ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ನಾಗನ ಬನೊಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ವನದೇವತಾಂದ್ಲ(ಬನ ) ಪನ್ಪೆರ್ . ಬನೊಟು ಪುಂಚ ಬುಲೆನಗ ನಾಗೆ ಸೇರೊನ್ವೆ . ಇಂಚ ಬನೊಟು ಪುಂಚದ ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸೇರೊಂದು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು .ಗರೊಡಿಲು ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಆಡಳ್ತೆಡ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಆಲಡೆಲು ಒಕ್ಕೆಲಾಕುಲ್ನ /ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೆರ್ನ ಆಡಳ್ತೆಡುಪ್ಪುಂಡು . ಅವ್ಲು ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊನು ಪುರೋಯಿತೆರ್ ನಡಪಾವ್ನಲ ಉಂಡು .


         ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ ಆಲಡೆಲೆನ್ ಗದ್ದುಗೆ /ಗದ್ದಿಗೆ ನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಲದ ಮರತಡಿಟ್ ಇತ್ತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲನ್ದ್ ಲಾ ಪನೊಂತೆರ್ (ಕ್ರಿ .ಶ ೧೪೦೩ ತ ಶಾಸನ ). ಮಲಾರ ಬೂಡು ಆಲಡೆಡ್ ಮಲರಾಯೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ (ಒಡಿಪು) . ದೈವೊಗು ಬಂಡಿ ಉಚ್ಚಯಲ ನಡಪುಂಡು . ಕುಂದಾಪುರೊಡು ಆಲಡೆಲೆನ್ ಹುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತೇರಿ ನ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ . ಅಲುಪೆರೆ ಕಲ್ಲ ಬರವುಲೆಡ್ (ಶಾಸನ)ಬೆರ್ಮೆರೆ ಇಚಾರ ಇತ್ತ್ ದ್ ಮೊಕ್ಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧಕೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಕಜೆಗುತ್ತು ಬೆರ್ಮತಾನ ,ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರುಡು ಬೆರ್ಮರೆ  ತಾನೊ ,ವಂಡಾರ್ ಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಉಂಡು .ದುತ್ತೈತೊಲು ದೈವದಲೆಕ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಚ್ಚಗಾನದಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು .ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲ್ ಲೆಕ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಪತೊಂದು ಕೋಲ ನಡಪುನೆರ್ದಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೋಲಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯುಂಡು .ಪೂಕರೆ ಕೊಡಿಮರ ನಡ್ಪುನ ದುಂಬು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪೂಜೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಪೂಕರೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೊಡಿಮರತ ಸಂಕೇತಗೆ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೋಲದೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ ಕೋಲ ಬೇತೆನೇ ನಡಪುನೆರ್ದಾದ್ ನಾಗೆನೇ ಬೇತೆ ,ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬೇತೆ .ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ್ಡ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ . ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆರ್ದ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತ್ ನಿಂದ್ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ .  ಕೆದಂಬಾಡಿಡ್ ಕಂಬ್ಲ ಕೋರಿದಪಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು . ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡುಪ್ಪುಂಡು .ಇಂಚ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ ಕೊಡಿಕಡೆ ಒರ್ಮೆಲಾ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊರ್ದೇ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು .
                   
                         ಲಿಂಗ ರೂಪೊಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ 
   ಕುಡ್ಲರ್ದ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ,ಬಾರ್ಕೂರುರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ,ನೀಟ ಬೆರ್ಮೆರ್ ,ನೀರ್ಡ್ ಕನ್ಯೆಲು ಉದ್ಯ ಬೆಂದೆರ್  ಪಂಡ್ದ್ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು . ಬೆರ್ಮೆರ್ ತುಳುವೆರೆ ಯಕ್ಷ ರಾಜೆ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಯಕ್ಷೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ.ಯಕ್ಷಕನ್ನಿಕೆನಕ್ಲ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಪರಿವಾರೊಲು . ತುಳು ಕೋಟಿ  ಚೆನ್ನಯ,ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನೊಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬರ್ಪುನೆನ್ ನಮಕ್ ತೂವೆರಾಪುಂಡು .ಮೂಲು ಸಿರಿನ್ ಅಂಚನೆ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆದಿನ್ ಯಕ್ಷಿಣಿನ್ದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ಮುದಲೆ ಆದ್ ತೂಂಡಲ ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಯಕ್ಷಮಾತೆಂದ್ ತೂಂಡಲಾ ,ಯಕ್ಷಿಣಿ /ಜಕ್ಕಣಿ ನಕ್ಲ್ ತುದೆ ತೋಡುದ ನೀರ ಬರಿತ ಮರಟಿತ್ತ್ ದ್ ಮಟ ಮಟ ಮದ್ದೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಂಜೊಗು ಪೋಪುನಕ್ಲೆನ್ ನೀರ್ಗ್ ಒಯ್ತ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಜೂವ ದೆತ್ತೊಂತೆರ್ಗೆ . ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ನಾಗೆ ,ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ,ಗುನ್ಡೊಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ನ್ದ್ ಸಂದಿ ಪನ್ಪುಂಡು . ನಾಗೆ ಪಂಡ ನಾಗರ ಉಚ್ಚುನು ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕೆತ್ತುವೆರ್ ವಿನಃ ಪೆರ್ಮರಿನತ್ತ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಪುಂಚೊಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ . ಬನೊಟು ಇಜ್ಜಾ ಗುಂಡ ,ಆಲಡೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅತ್ತ್ ನ್ದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ .

 ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ್ದ್ (ಬಂಟಾಳ -ಬಾಂಬಿಲ :ಕುಂದಾಪುರ -ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ),ಖಡ್ಗೇಶ್ವರನ್ದ್ (ಹಿರಿಯಡ್ಕ -ಒಡಿಪು :ನಂದೊಳಿಗೆ),ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ್ದ್ (ಮದ್ಯ ಬೂಡು ),ಬೆರ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯನ್ದ್ (ಕಂಡೇವು ) ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಬಂಟಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೂಟೆಲ್ (ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ) ಪನ್ಪಿ ಊರುಂಡು . ಇನಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆರ್ದಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಂಡ ,ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆಂಡ ದೈವದೊರುತ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯಾದ್ ,ದೈವಸಾನ ದೇವಸಾನಲಾವೊಂದುಲ್ಲ . ಅಲುಪೆರೆ ಸಾರ ವರ್ಸದಾಡಳ್ತೆಡ್ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪುನರ್ ವರ್ಗೀಕರಣೊರ್ದಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್  ,ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ ,ನಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದ್ ನೆಗತ್ ತೋಜಿಯೆ . ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳೊಡ್ಲಾ ಅವ್ವೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು .ದೈವೊಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರಾ ದೇವೆರೆ ,ದೇವಿನ ಪುದರಾವೊಂದುಂಡು . ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ  ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ ,ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್ . ತುಳುವೆರ್ ಮಲ್ತೊಂತ್ನ ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ವೈದಿಕೆರ್ ಸುದ್ದಾಚಾರಂದ್ ಸೂದ್ರ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳುವೆರೆನ್ ಕಟ್ಟೆದ ಪಿದಯಿ ಉಂತಾಯೆರ್ .ದೈವ ಸಾನ ಗುಂಡ ಪೊಗ್ಗಿನ ಅಕುಲು ಮೂಲ ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲೆನ್ ಪಾಗರದ ಪಿದಾಯಿ ಉಂತಾಯೆರ್ .
                                                       

            ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲು ದಾನ್ತಿನಕ್ಲ್ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯೋಗಾದ್ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತುಡು ವರ್ಸಲ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ಮಣಿ ಕಡ್ಸಲೆ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ . ಸಾಂತೂರುಡು ,ಕಾಸ್ರೋಡುದ ಕುಳೂರು ಖಂಡಿಗೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ಖಂಡಿಗೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ  ತಾನದುಲಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಡುದ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಪತೊಂದು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ್ ದ್ ಧರ್ಮದರಸು ಉಳ್ಳಾಯೆ ಬೆರ್ಮೆರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾಡ್ದನದ ಸುರುತ ಸಂಧಿ ಬೆರ್ಮೆರೆನಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುಟ್ಟುದ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಗುಡ್ಡೆ ಜೇರೊಲೆಗ್ ರೆಂಕೆ ಇತ್ತ್ ದ್ ಇಂದ್ರೆ ಅವೆತ ಪೂರ ರೆಂಕೆ ಪೊಲ್ತೆಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ  ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಜೇರದ ರೆಂಕೆ ಆಯಗ್ ಪೊಲಿಪೆರಾಯ್ಜಿ . ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತರೆಕ್ ಸತ್ತಿಗೆ ನಿರೆಲಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಏಳ್ ಜನ ಲಟ್ಟ ಜವನೆರೆನ್ ,ಏಳ್ ಜನ ಜಕ್ಕ ಜವಂದಿಲೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಜವನೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಎದ್ಪಾಲೆಡ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊನ್ತೆರ್ಡ ಜವನ್ದಿಲು ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ನ  ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಹವಳ ಇತ್ತ್ ನ ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾನೊಡು ಆರತಿ ದೆರ್ತ್ ದ್ ದೇಸೆ ಪಾಡ್ಯೆರ್ ನ್ಪಿ ಇಚಾರೊಲಾ ಉಂಡು. ಸಿರಿ ದಲ್ಯೊಡು ,ಸಿರಿನ ಆಲಡೆದ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾದ್ ಗೆಂಡ ತುಡರಾರತಿ ,ಊದುದಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿವಾಣದಾರತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ ಇನಿಕ್ಲಾ ಇತ್ತ್ ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಪಂಡಿ ಇಚಾರೊಗು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವುಂಡು . 
    

                    ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲು

                   ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾಡ್ಡನೊಡು ಬರ್ಪುನ ಏಕಸಾಲೆರೆ ದೆಯ್ಯಾರ ಸಂದಿಡ್ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಯಿನ ಬಾಮಲ್ಲಕುಮಾರನ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು . ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ರ್ದ್ ಮಾಂಕಾಳಿನ ಅಪ್ಪಣೆದಲೆಕ ೭ ಮಲೆ ಜತ್ತ್ ದ್ ಕುಕ್ಕೆಗ್ ಬನ್ನಗ ತನ್ಕ್ ಎದುರಾಯಿನ ಬೂತೊಲೆನ್ ಸೋಪಾದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನಡೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ತನ್ಕೊಂಜಿ ನಿಲೆ ಕೇನ್ನಗ ಈ ತಾಕತ್ತ್ ದಾಯಾಂಡ ಬಲತ್ ಪರಿತ್ ಪೋಪುನ ತುದೆನ್ ಎಡತ್ ತಿರ್ಗಾಲ ಪನ್ನಗ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ದೊಂಡೆದುಲಯಾಪುನ ದುಂಬು ತುದೆನ್ ತಿರ್ಗಾಯೆ . ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ ತುದೆಕ್ ಕುಮಾರಧಾರಾನ್ದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆ . ತಾನ್ ಕುಮಾರ ಬೆರ್ಮೆನ್ದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ತೆರಿಪಾನಗ ಕುಕ್ಕೆಡ್ ಕುಮಾರ ನಾಗೆ ಉಲ್ಲೆ . ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಕುಕ್ಕೆಡುಪ್ಪುಲಂದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರದಲೆಕ ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರೆ ಕುಕ್ಕೆಡ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆ ಆದ್ ನಿಲೆ ಆಪೆ . ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ವೆರ್ ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಬೆದ್ರ ಪುಂಡೆಲ್ದ ಇಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕ್ ದಿತ್ತ್ ನ ಕಬರ್ ಬೆತ್ತೊಡು ಬುಡ್ಪಾದ್ ಇತ್ತೆದ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಾಗೆದಡೆ ಬನ್ನಗ ಉಚ್ಚು ಪಂಚದುಲಯಿ ಸೇರೊಂಡು . ಇಂಚ ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪಿ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರೆರ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಂಡ್ . ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, ಬೂತಾರಾಧನೆ ,  ನಾಗಾರಾಧನೆ ,ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟುಗು ವೈದಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಲಕ್ಕ್ದುಂತುನ್ನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ .          
  

   ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಕೆತ್ರೋಡಿದ ಅರಿಯಬೆತ್ತು ,ಸುರಿಯಬೆತ್ತು   ಪನ್ಪುನಕ್ಲ್   ಕುಮಾರ ಧಾರೆಡ್ ಮೀಯೆರೆನ್ದ್ ಜಪ್ಪುನಗ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತ್ ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾಣೊನು ತುದೆ ಬರಿಟ್ ದೀದ್ ಮೀದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಅವ್ಲು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಅರಿವಾಣ ಗಿಂಡೆ ತಿಕ್ಕ್ ನ್ಡ ಕುಮಾರ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಕೆಮ್ಮಲೆಡ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾವಂದ್ ಎನ್ನಿವೆರ್ . ಅವು ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬುಲಾವುನ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕ್ ನಗ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಡ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆದಲೆಕ ಕುಮಾರೆಧಾರೆದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರ್ನ್ ಕೆಮ್ಮಲೆಕ್ ಕನತ್ ದ್ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ನಾಗೆ ಮಣ್ಣ್ ದ ಸಂಕೇತ ಆಂಡ ಯಕ್ಷೆರ್ ನೀರ್ದ ಸಂಕೇತ . ಕೆಮ್ಮಲೆನ್ ಕೆಮ್ಮಲಜೆನ್ದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್ . ಕುಕ್ಕೆಡ್ದ್ ಬತ್ತಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮಣ್ಣ  ಮುದ್ದೆಡ್ ದೈವದ ಒರುವಾದ್ ಕೆಮ್ಮಲೆಟ್ ನಿಲೆಯಾದ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಪುಡು ಬತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆನ್ ಚಂದುಗಿಡಿ ಕರ್ಪಿಲ್ಲ್ ಡ್ ಪಾಡ್ನಗ ಅಕ್ಲೆನ ಬುಲಿಪುಗು ಓಕೊನ್ನ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .
              ಲಿಂಗದೊರುಟು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಕಬತ್ತಾರ್

               ಕುಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಕುಮಾರ,ಬಾಲೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಅರ್ಥ.ಕುರುವೆಂದ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು . ತುಳುನಾಡ ಕುಕ್ಕೆ ಆದಿಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಜಾಗೆ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಸಮೀಕರನೊಡು ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಂಡ್ . ಕಾಲಾಂತರೊಡು  ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವೋರ್ದಾದ್ ಯಕ್ಷ ಬಿರ್ಮೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯೆನ್ದ್ ಪೆರಿಯ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಡಾ . ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ರ್ ತನ್ನ ನಾಗಬೆರ್ಮ  ಕೃತಿಟ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯಾದ್ ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದು ಬದಲಾಯಲ್ . ನಾಗೆ ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು  ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದಾದ್ ಕುಕ್ಕೆಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೆ . ಯಕ್ಷೆರೆಗ್ ಕುಮಾರ ಸವ್ದ ಗಲಸುನಲಾ ಉಂಡು . ಕೆಮ್ಮಲೆಟ್ ನೀರ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಒರಟು ನಾಗಬೆರ್ಮೆ ನೆಲೆಯಾಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ತಲೊಟು ಬೆರ್ಮೆ ಯಕ್ಷೆರೆ  ಕುಮಾರನ ಬದಲ್ ವೈದಿಕ ಪುರಾಣದ ಕುಮಾರೆ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದ್ ನಿಲೆಯಾಪೆ .
     
                ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಮೂಲ ತಾನ ಕಬತ್ತಾರ್
             ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಾಯಿನ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾಲ್ಯ ಆದ್ ಅವ್ಲು ವೈದಿಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಡಪುಂಡು . ಮೂಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತಾನದ ಗುರ್ತೊಲು ಅವ್ಲುಂಡು .ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಓಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟುದ ಇಚಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ . ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಾಸ್ತಿಕಲ್ಲ್ ದ ಕೈತಲ್, ನಾಗನ ಬನತ ಕೈತಲ್ ,ದೈವಸಾನೊಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಸಾನೊಲಿಪ್ಪುವ .ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಇತ್ತ್ ನ ಬೆರ್ಮೆರ್ ,ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅಕ್ಲ್ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ,ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ಗರಡಿಲೆಡ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ,ಗುಂಡದ ಪಿದಯಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತ್ ದ್ ಬೆರ್ಮ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ನೇಮ ನೆರಿ ಸುರಾಂಡ್ . ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ೨೧೫ರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಗರೊಡಿಲುಲ್ಲ . ಗರೊಡಿ ಇದ್ಯೆದ ಜಟ್ಟಿಲೆಗ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ದೇವೆರಾದಿತ್ತೆರ್ . ಈಸರೆ ಪಂಡ ಶೈವ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪಂಡ ಶಾಕ್ತೇಯ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲೆ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪುದರ್ ಜನೊಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ ರ್ದ್ ಮಯಕಾವೊಂದು ಪೋದು ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲಾ ಒರಿದೆರ್ . ಆಂಡಲಾ ಅವ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿನ್ದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆ ಸಾನೊಲಿತ್ತ್ ದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಅವ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು . ಸಿರಿನ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರೆ ಆರಾಧನೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದುಲ್ಲೆರ್ .
                                           

                   ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ . ಪಾಣಾರಾಟೊಡು ನಡಪುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆಯಾದುಂಡು . ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಂಡಾ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನ್ದ್  ಮೂಲು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಮಲ್ಪವುನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಆಚಿರ .ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿಕೋಲ ನಡಪುಂಡು . ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆಲಾ ಮಾಯಾಂತರಸು ಮಗೆನ್ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಮಾಯಾವಿಲು ಯಕ್ಷೆರ್ . ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಬಿರ್ಮಾರು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್. ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ಪುಟ್ಟು ಬೆರ್ಮೆರೆರ್ದ್ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್ . ಬೊಲ್ತೇರ್ದಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಜೋಡಿ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆರೆನ್ ಬಿರ್ಮೆರೆ ಮಾಣಿಲು ಪನ್ಪೆರ್ . ಮೂಲ್ಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್ . ಬಂಟೆರ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಗ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಜೈನ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ . 


ಉಂದೆನ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಬಲಸುನ ಅಗೆಲ್ ನ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಗೆಲ್ದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪೇರ್ ದೀಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು . ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರ್ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು . ಬಂಟ ಜಾತಿರ್ದ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಜೈನ ಜಾತಿಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಪೋಯಿನೆಕ್ ಆ ಪೆರಿಯ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಸದಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಗ ಅಡ್ಡ ಪಂತ್ಯೊಡು ಪೆರದನೆ ದೀದ್ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಜೈನ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್ದ್ ಮಾನಿತೊನ್ವೆರ್ . ತುಳುನಾಡ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಲಿದ ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರ್ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ,ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಅಮುರ್ತದೊಟ್ಟುಗು  ಮಾಸದೊನಸ್ದ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಗ ಜೈನ ಅಗೆಲ್ ನ್ಲಾ ಪಾಡ್ವೆರ್ .ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಂಟರ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಾಗಾರಾಧನೆ ,ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಒರ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ್ . ಆಲಡೆಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಆಡಳ್ತೆದಕ್ಲಾಯಿನ ಬಂಟೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧಕೆರಾದಿತ್ತೆರ್ . ಆಳುಪ ಮನೆತನೊದ ಪುದರ್ ದುಂಬುಗು ಮೊಕ್ಲೆ ಜಾತಿದ ಆಳ್ವ ಬರಿಯೊಂಜಾಂಡ್ ನ್ದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ನಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ .
       


ಈ ಲೇಖನೊಗು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ :-
ಡಾ . ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಬರೆಯಿನ  ನಾಗಬೆರ್ಮ ಕೃತಿ
ಚಿತ್ರಕೃಪೆ-ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡ್

Sunday, 24 March 2019

ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ/siri kumarana aaraadhana kirama

                        ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ/siri kumarana aaraadhana kirama
                                         
                                         ತುಳುನಾಡ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಕುರ್ನಾಡ್
                                                   
                                                       ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಆರಾಧನಾ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು
                                            ಸಿರಿ ಸೂಕೆದಕ್ಲ್ ಕಲ್ಸೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪರಕೆ ಪಾಡುನಿ

                      ಪಟ್ಟಪರಕೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಲ್ಸೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡ್ನಗ ಸೀರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ಪೆರ್
                                            
                                                                       ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆ
                                         
                                                               ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆ

 ತುಳುವೆರ್ ನೀರ್ದ ಆರಾಧಕೆರ್ ಆದ್ ಇತ್ತನೆರ್ದಾದ್ ಕಲ್ಸೆ ತುಳುವೆರೆ ಆರಾಧನೆಡ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಉಂಡು . ಧಾರೆ ಏರ್ನಗಲ ಕಲ್ಸೆ ,ದೈವೊಗು ಸಿರಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರ್ ,ಕಲ್ಸೆ ಮೀಪುನಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಲಶ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಸೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಸೇರೊನ್ಡ್ .                        
                                                
         ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆಗ್ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲತ ತಪ್ಪು ಪಿಂಗಾರ ಕುತ್ತುದು ನಡುಟು ಜುಟ್ಟುದ ತಾರಾಯಿ ದೀದ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪುನಿ

                                                   
                                                   ಸಿರಿ ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರಿನ ಕೈಟ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆ 
                           
                                                          ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆನ್ ಜಿಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪುನಿ

                                         
                                                      ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆಗ್ ಪುರ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ
                                   
                                              ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆಗ್ ಏಳ್ ನಾಗ ಜಿಡೆತ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲವುನಿ
                               
                                                      ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆದೆದುರು ಪಜೆತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ದಲ್ಯ

                                                                    ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆ
 ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾವುನ ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು ಉಲ್ಲ . ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಮ್ಬುದ ಕಲ್ಸೆ ದೆತೊಂದು ಅವೆಟ್ ಪೇರ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್  ಅವೆಕ್ ಸಿರಿ ಸೂಕೆದಕ್ಲೆಡ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡ್ಪಾವೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲಸೊಗು ಪಿಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು  ಪೆಲತ ತಪ್ಪು ಕುತ್ತುದು ನಡುಟು ಮೂಜಿ ಮೊಗಟೆದ ಜುಟ್ಟುದ ತಾರಾಯಿ ದೀದ್ ಕಲಸೊನು ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಡ್ ದೀಪೆರ್ . ಉಂದೆನ್ "ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾವುನಿ" ಪನ್ಪೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಏರಾದ್ ದೀನ ಕಲಸೆಗ್ ಪೂಟು ಸುತ್ತುದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಿತ್ತ್ ಗ್ ಒಂಜಿ ಬೀಲದ ಮಿತ್ತ್ ಏಳ್ ಜಿಡೆ ದೆರ್ತ್ ಉಂತಿನ ನಾಗನ ಮೂರ್ತಿನ್ ದೀಪೆರ್ . ನಾಗಮಂಡಲೋಡಾಂಡ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಮೆ ದೀಪೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆಡ್ ನಾಗನ ಜಿಡೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ  ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶೊಡು ಜರಿ ಕುಂಟುದ ಅಲಂಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು . ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಸೆಡ್ ನಾಗನ ಜಿಡೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶೊಡು ಜರಿ ಪೇಟ ಉಪ್ಪುಂಡು .

                                                 ಏರಾಯಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ಗೆಂಡ ತುಡರಾರತಿ
                                
                                               ಏರಾಯಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ಊದುದಾರತಿ

                                                      ಏರಾಯಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ಅರಿವಾಣದಾರತಿ

                                             
                                           ಸಿರಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲೆಗ್ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ
                                         
                                       ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಗ್ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ದು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡುನಿ

                                  ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಮದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಸುರಾಪುನಿ
                                   
                                                                          
                                      ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದೊಂದು ಕುಮಾರ ದರ್ಶನ

 ಒಂಜಿ ಬೀಲೊಡು ತಾಂಗ್ದುನ್ತ್ ನ ಏಳ್ ಜಿಡೆತ ನಾಗನ ಒರುತ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆದೆದುರು ಪಿಂಗಾರ ಪತೊಂದು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೆಲು [ಮುಗ್ಗೆಲು ] ಗದ್ದಿಗೆದೆದುರು ತಿರ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಲ್ದು ಬೈರಾಸ್ ಪಂಡ ದಲ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರುಲೆಕ ಕುಮಾರಗ್ ವಸಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯೆ ವಸಾಯೊಡು ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊನು ನೀರ್ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದೊನ್ವೆ .ಉಂದೇ ಮಾದರಿ ನಾಗಮಂಡಲೊಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಮೂಲು ಸೂದ್ರೆರ್ ಕುಮಾರೆ ಆದ್ ನೆಗತ್ ತೋಜಿಂಡ ಅವ್ಲು ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಡು ನಾಗೆ ಆದ್ ನೆಗತ್ ತೋಜ್ವೆ .

                       ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆದೆದುರು ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊಡು ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಎರ್ತೆದ ವಸಾಯ

ಮೂಲು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಕುಮಾರನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಆಂಡ ನಾಗಮಂಡಲೊಡು ನಾಗಪಾತ್ರಿಗ್ ಸಾರ ಸಾರ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ನೀರ್ಗ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದುದು ದಕ್ಕೆರೆ ಬೋಡು . ಆತ್ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ಖಂಡಿತಾ ಬೊಡ್ಚಿ.ಪಿಂಗಾರ ಪೂತ ಪುರ್ಪೆಲು ನೀರ್ಗ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದ್ ನ್ಡ ಉಚ್ಚುದ ಮೋನೆದಲೆಕ ತೋಜುಂಡು

                                                     ಕುಮಾರನೊಟ್ಟುಗು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ದರ್ಶನ

                                                       ಕುಮಾರನೊಟ್ಟುಗು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ದರ್ಶನ   
                                                  
              ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಕೊಪೆದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಪರವಾದ್ ಸಿರಿ ಕುಮಾರಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಪ ಮಾಲೆ

                                                       
                       ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಕೋಪೆದ ಚಾಕಿರಿಗಾದ್ ಸಿರಿ ಕುಮಾರಡ್ದ್  ಪುರ್ಪ ಬೊಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ
                                        
                                                    ಸಿರಿ ಕುಮಾರೆ ಗೇನದ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನಿ                                                  
                                            ತನ್ನ ಮೋಕೆದ ದಿಂಜಿ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟುಗು


 ಲಿಂಕ್:-
            https://www.youtube.com/watch?v=HLOOUGd16DA
             https://www.youtube.com/watch?v=QMi6DJdCRxg
             https://www.youtube.com/watch?v=1Drn4wMHb2M
            https://www.youtube.com/watch?v=qBhTeBlld2c&t=4s
           https://www.youtube.com/watch?v=oRE5r0g9RT8
         https://www.youtube.com/watch?v=cSNgnwq_EB8

Saturday, 23 March 2019

ಜುಮಾದಿ ಧೂಮಾವತಿಯತ್ತ್ ,ಮಲರಾಯೆ ವಾರಾಹಿಯತ್ತ್ / jumadi dhoomavatiyatt, malaraye varahiyatt

   ಜುಮಾದಿ ಧೂಮಾವತಿಯತ್ತ್ ,ಮಲರಾಯೆ ವಾರಾಹಿಯತ್ತ್
    jumadi dhoomavatiyatt, malaraye varahiyatt


 ಜುಮಾದಿ,ಬಂಟೆ,ಮಲರಾಯೆ ಈ ಮೂಜಿ ದೈವದ ಮುಗತ ರಚನೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಜುಮಾದಿಗ್ ಪಂಜಿದೊರುತ ಮುಗ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ನರಮಾನ್ಯನೊರುತ ಕಣ್ಣ್,ಕೆಬಿ ಇತ್ತ್ ದ್ ಮೂಂಕುದ ಒಟ್ಟೆಲು ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುವ.ಮಲರಾಯನ ಮುಗಲ ಪಂಜಿದ ಮುಗೊರ್ದು ಬೇತೆಯಾದ್ ಮುದಲೆದ ಮೋನೆದಲೆಕ ತೋಜಿಂಡ(ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ್ ಮುದಲೆದೊರು ಪನ್ಪೆರ್) ಮೂಂಕುದೊಟ್ಟೆಲು ಎಲ್ಯ ಇತ್ತ್ ದ್ ಪಂಜಿದ ಮೋನೆದೊರು ಇಜ್ಜಿ.ಮಲರಾಯನ ಮುಗತ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ನರಮಾನ್ಯಲೆಕ ಉಂಡು.ಆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗೊಟು ಕಣ್ಣ್,ಕೆಬಿ ಪಂಜಿದ ಮೋನೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಜುಮಾದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಟೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಜುಮಾದಿಗ್ ಭದ್ರ ಮುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟಗ್ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಜುಮಾದಿಗ್ ಮುಗ ದೀಪುನ,ಮುಗ ಏರುನ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟ್ ಲ ಉಂಡು.ಮಲರಾಯಗ್,ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಮುಗ ದೀದ್ ನೇಮ ನಡತ್ಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಭದ್ರ ಮುಗ ಏರ್ ದ್ ನೇಮ ಆಪುನಿ.ದೈವಾರಾದನೆಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಬೋಂಟೆ ಇತ್ತ್ ನಿ ಬುಳೆ ಸೆಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಡ ಪಂಜಿಲೆನ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನ.ಊರುದ ಅರಸುಲು,ದಂಡ್ ದ ದಳವಾಯಿ ಬೋಂಟೆ ದೇರೊಂತೆರ್..ಮಲೆ ರಾಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಾಂಡ ಮಲಾರ ಆಯದ ,ಉದಿಪುದ ದೈವಂದ್ ಮಲರಾಯನ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಪಂಜಿದ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ನೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಯಾದ್ ಅರಸುಲು ಪಂಜಿದ ತರೆನ್ ಸಾಗ್ಸಿಯಾದ್ ಕನಪೆರ್ .ಆ ಗುರ್ತ ಸಾಸಿತಾಯೆರೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗತ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು.ಬಿರು ಪಗರಿ ಪತೊಂದು ದೈವೊಲು ವಲಸಾರಿ ಪೋಪುನಲ ಬೋಂಟೆದ ಗುರ್ತೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು.ಜುಮಾದಿ ಸೈನ್ಯಾದಿಕಾರಿನ ಒರುವಾದ್,ಭದ್ರ ಮುಗ ಏರ್ದಿತ್ತ್ಂಡ ಬಂಟೆ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಏರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು.ಜುಮಾದಿ ಒಂಜೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪಂಜಿದ ಮುಗತೊರು ಉಪ್ಪುಂಡು.ನಿಜವಾದ್ ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಒವ್ವೇ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮೂಲೊಡು ಮುಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.ಪಾಲೆಡ್ ಮುಗತ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.ದುಂಬುಗು ದೈವದ ಮುಗ ಸಾಸಿತಾದ್ ಉಪ್ಪಡ್ಂದ್ ಅರಸುಲು,ಬೂಡು,ಗುತ್ತು,ಬರ್ಕೆದಕುಲು ನರಮಾನ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆದಾದಾರೊಡು ಮುಗತ ಒರು ಮಲ್ಪಾಯೆರ್.ಮಲ್ಪುನ ಅಚಾರ್ಯೆರ್  ದೈವದ ನೇಮ ನೆರಿ ಮಲ್ಪವುನ ಮನೆತನದಾರೆನ ಮೋನೆದಾದಾರೊಡು ಕಂಚಿ ಪಿತ್ತಾಳೆಡ್ ಎರಕ ಪಾಡ್ದ್ ಮುಗತ ಒರು ಮಲ್ತೆರ್.ಅಂಚಾದ್ ಎಚ್ಚಿನ ದೈವದ ಮುಗೊಟು ಮೀಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಮುಗ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾವುಲೆಕ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತೋಜುನಂಚಿ ಮುಗತ ಒರು ಮಲ್ತೆರ್.ನೇಮೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾನಗ ಅಡ್ಡೊಗು ಅಗೆಲ,ನೀಟೊಗು ಎತ್ತರದ ಅಣಿ,ಮೋನೆಗ್ ಅರದಲ,ಕಾರ್ ಗ್ ಗಗ್ಗರ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ನಂಬೊಳಿಗೆ ಸುರಾಂಡ್.                                                
              

jumadi jumaadiye vinah dhoomavathiyath.
malaraye malarayene vinah varahiyath.


thulu bhandhule daya malthd anadirde sandi pardanoduppuna jumadin dhoomavathi malpade.
malarayan varahi malpade.malarayag kannada birdali baidnd.inchi ichara va sandhi pardanodla ijji.
va samscritha granthodla jumadina malarayana varnane ijji.va daivolegla samscrutha mantra ijji.
daya maltd artha maltonle.namma daivolen dever malpere podu daivolen kalevonade

                                           


  
 ವಾರಾಹಿ
                                    ವಾರಾಹಿ

                               ಧೂಮಾವತಿ

                             ಧೂಮಾವತಿ

 


varahi panda daada,dhoomaavathi panda daadand ee thirtha link toodu teriyonle
   link:-
    https://www.youtube.com/watch?v=L1KrlB11RTY
 
     https://en.wikipedia.org/wiki/Varahi
  
      https://en.wikipedia.org/wiki/Dhumavati