Friday, 30 April 2021

ದೈವೊಲೆನ ಪಾರಿ

                             ದೈವೊಲೆನ ಪಾರಿ

ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆಡ್ ೧೯೩೭. ಮಾಯಿ ಸಂಚಿಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ತುಳುವಾಲೆ ಕಾವ್ಯನಾಮೊದ ಪುರಾಲ್ ಎನ್.ಎ.ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬರವು

        ಸುಮಾರ್ ನೂದು ವರ್ಸ ದುಂಬುದ ಪಾರಿದ ಕಿರಮ

ಕೃಪೆ-
       ಪೂವರಿ,ತಿಂಗೊಲ್ದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ
         ಪಗ್ಗು ೨೦೨೧_

Friday, 16 April 2021

ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದುರು ಕಟೀಲ್

     ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದುರು ಕಟೀಲ್

                ಲಿಂಗದ ಒರುಟು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ       

                (ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಪಗ ತೋಜಿನ ಒರು)

  
  

               
                  ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಡು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ


            ಕಟೀಲ್ದ ಆದಿ ಕುದುರುದ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ
  
        ಇರುವೈಲ್ ಮಿಜಾರಾದ್ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಪರತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು
                    ಆದಿ ಕುದುರುದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲ್

       ಕುದುರುಡು ಇತ್ತೆಲ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಪುಂಚೊಲುಂಡು.ಮಸ್ತ್ ಪುಂಚೊಲುಲ್ಲ.ಅವ್ಲೊಂಜಿ ಬನ ಕಟ್ಟ್ದೆರ್.ದುಂಬುದ ರಡ್ಡ್ ಗುವೆಲ್ಲಾ ಉಂಡು. ಕುದುರುದ ಗುಂಡದ ಎದುರುಡು ಅಲ್ಪನೆ ನಾಗ ಬನೊಕು ತಾಗ್ದ್ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು,ಬಾಕಿಲ್ ಅಂಚಿದ ಮೆಯಿಟ್ಟ್ ಉಂಡು. ಅಡೆಗ್ ಪೋವರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ.  ಅವ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ .ಮೂಲೊಡು ತುಳುವೆರೆ ಆಲಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್  ಪನೊಂತೆರ್

                ಆದಿ ಕುದುರುದ ಕೈತಲ್ದ ನನೊಂಜಿ ಗುವೆಲ್

ಚಿತ್ರ,ಮಾಯಿತಿ_ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡುSunday, 11 April 2021

ಚರವಾಯಿನ ರಾವು ಗುಳಿಗನ್ ಕಲ್ಲ್,ಕಟ್ಟೆಲೆಡ್ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪಡೆ

          ಚರವಾಯಿನ ರಾವು,ಗುಳಿಗನ್ ಕಲ್ಲ್,ಕಟ್ಟೆಲೆಡ್ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪಡೆ

ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ  ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಗುಳಿಗ ಬುಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊಗು ಅಗೆಲ್

      ‌‌‌‌‌‌‌              ರಾವು ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ ಬಲಸುನೊಂಜಿ ಸಗ್ತಿ.ಅವೆನ್ ಸಾನೊಡಾ,ಇಲ್ಲಡಾ,ಕಟ್ಟೆಡಾ ನಂಬುನಂಚಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಗುಳಿಗೆ ಬನೊಟಿಪ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿ.ಅಯಿಕ್ಲ ಸಾನ,ಕಟ್ಟೆಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಇನಿ ಕೋಡೆ ದಾನೇತ್ಂಡ್ ಪಂಡ ರಾವುಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ವೆರ್,ಗುಳಿಗಗ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ವೆರ್.ರಾವು ಗುಳಿಗೆಂದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ದೈವೊನು ಪಾಡ್ವೆರ್.ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿದುಲಯಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ರೊನು ಪೊಗ್ಗಾಯಿಲೆಕಾಂಡ್.ರಾವು ಬೇತೆನೆ,ಗುಳಿಗೆ ಬೇತೆನೆ.ಬಲಸ್ ನಗಲ ರಾವುಗು ಬೇತೆನೇ ಬಲಸೊಡು,ಗುಳಿಗಗ್ ಬೇತೆನೇ ಬಲಸೊಡು.ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡ್,ರಡ್ಡಿರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬಲಸ್ ದ್ ರಾವು ಗುಳಿಗಗ್ಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವ ಕಟ್ಟತ್ತ್.ಅವು ತಪ್ಪು.ಆ ಕಟ್ಟೆಗ್ ವಾಸ್ತು ಪನಡ್,ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಅವು ಪೂರ ಕಾಸ್ ಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪುನ‌ ಡೊಂಬರಾಟ.ರಾವುಗು ಚರ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಬೋಡಿತ್ತ್ ನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಡಿತ್ತ್ ನ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ.ರಾವು ‌ಗುಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಅತ್ತ್.,ಚರ/ಏಪಲಾ ಅಂತ್ರಾಟೊಡು ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುನ.ಅಂಚಾದ್ ಚರ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ನಂಬುವೆರ್.ಅವೆಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗೆ ತೂದು ಅಡ್ತ್ ದ್ ಅಂಬಿ ನೀರ್ ತಲಿತ್ಂಡ್.ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪನಿ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದ್,ಪನಿ ಕುರ್ದಿ ತಲಿತ್ಂಡ್.ಅಡೆಗ್ ಆ ಕಲ್ಲ್ ಸುದ್ದಾಂಡ್.ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊನು‌ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವೊನು‌ ನಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ.ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮಡ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗೆ ಅವೆಕ್ ಬುಡ್ರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ರಾವುನ ಕಲ್ಲ್ ಅವ್ಲೇ ಇತ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಬನತ ರೀತಿಡ್ ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಂಡು.ಆಂಡ ಚರವಾದಿತ್ತ್ ನ ಸಗ್ತಿಯಾದಿತ್ತ್ ನೆರ್ದಾದ್,ಸ್ಥಿರವಾದಿಜ್ಜಂದಿನೆರ್ದಾದ್ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿಗ್ ಬರಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ಆಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಉಲಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.          ಗುಳಿಗಗ್ ಬನೊಟು ಕಟ್ಟುಂಡು.ಗುಳಿಗನ ಬನಂದ್ ಉಂಡು.ರಡ್ಡೆಕ್ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್  ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ರಾವು ಬೇತೆನೆ,ಗುಳಿಗೆ ಬೇತೆನೆ.ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ,ನಮಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತ್ ನೆನ್ ಹಾಳ್  ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುನವು.ಚರ ಸಗ್ತಿನ್ ಚರ  ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ ದೀವೊಲಿ.ಬೋಡಾನಗ ಕುಡ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೈವೊನು ಆ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ.ಒಂಜಿ‌ ವೇಳೆ ಗುಳಿಗಗ್ ಬನಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರ.ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಂಬುಂಡ ಚರ.ಬನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಚರನೆ.ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಚರ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಅವೆನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆತ ಸಾದಿನ್ ತೊಜಪಾದೆರ್.


      ದುಂಬು ಪೂರ ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮೊನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸದ ಇಂಚಿಪ ಬತ್ತಿ‌ ಕೆರಮ ಉಂದು.ಗುಳಿಗಗ್ ಪನಿವಾರ ಬಲಸ್ ದ್ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಇತ್ತ್ ನಿ.ಗುಳಿಗಗ್ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪುನನೆ ಕಟ್ಟ್.ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪುನ,ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನವೇ ಕಟ್ಟ್.ನಮಡ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ದುಡ್ಡಾಂಡ್,ಕೆಲವೆರೆಡ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ವಾರಗಟ್ಲೆ ತೂಪುನ ಅಲ್ಮೋಗದ ಬಲಿಮೆಯಾಂಡ್.ಅವೆಕ್ ಸರಯಾದ್ ಬುದ್ದಿ ಪನ್ಪುನ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸುರಾಂಡ್.ಅಕುಲೇ ಅರ್ಚಕೆರಾದ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಲಾ ಆಂಡ್.ನಮಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತ್ ನಕ್ಲು ಅಕುಲು ಪನ್ನವೇ ಸರಿಂದ್ ಪನ್ನಗ ನಮ‌ ನಂಬುಲೆಕ ಅಕುಲು ನಮನ್ ನಂಬಿಸಯೆರ್.ಅಂಚಾದ್ ಗುಳಿಗನ ಮೂಲ ಆರಾದನೆ ತತ್ತ್ ದ್ ಇಂಚ ಪೊಸ ಕಟ್ಟೆಲು ಪೂರ ಬೈದ್ ನಿ.ದುಂಬುಗು ಕೋಲಲಾ ಸೇರೊಂಡ್.ದುಂಬು‌ ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲದ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಂದೆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿತ್ತ್ಂಡ್.

       ಕಾಡ್ ದ ನಡುಟು,ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿಟ್ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ದೈವೊಲೆ ಮೂಲ‌ ಆರಾದನೆ

      ‌‌ಕಟ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ್ ಬಿನ್ನತೆಯುಂಡು.ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್,ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಆಟಿ ಪುಟ್ಟುನ ಸಂಕ್ರಾಂದಿಗ್ ,ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂದಿ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮೂಜಂಜದ ಪೊರ್ತುಗು ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪೆರ್.ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಗುಳಿಗನ ಬನೊಟೇ ಕೊಯ್ಪೆರ್.ಪತ್ತನಾಜೆ,ಸಂಕ್ರಾಂದಿ ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಗಡುವಾಡಿ ದಿನೊಕುಲು.ರಾವುಗು ಪತ್ತನಾಜೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಕರಿಪುನ ಕಟ್ಟ್.ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಂಡ ದುಂಬಗಾವೊಡುಂದು ಲೆಕ್ಕ.ರಾವುನ ಒಂಜಿ ಆರಾದನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಅವು ಆರಾದನೆಡ್ ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಸ್ಥಾಮಾನ ಇತ್ತ್ ನ ಸಗ್ತಿ ಅತ್ತ್.ಅವು ದೈವತ್ವದ,/ಬೂತದ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿ.ಇನಿ ರಾವು ಪಂಡ ಸರ್ಪೊನು‌ ಕಲ್ಪಿಸಾವೆರ್.ರಾವು ಸರ್ಪೆ ಅತ್ತೇ ಅತ್ತ್.ಬೂತೊಗು ಸಮ್ಮಂದಪಟ್ನ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿ.ರಾವು ಪಂಡ ಆಕಾರ,ರೂಪ ಇಜ್ಜಂದಿನ  ಒಂಜಿ ಇಸೇಸ ಸಗ್ತಿ.


ರಾವು ,ಗುಳಿಗಗ್ ಬಲಸುನಿ  ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬನೊಟು .ಕೆಲವೊರ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗೆ ಪೂರಾ ಇತ್ತಿನಕುಲು ,ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬಲಸೆರೆ ಆಪುಜಿ .ಅಂಚಾಯಿನೇಡ್ದಾವರ ,ಇಲ್ಲ ಬರಿಟೇ ಒಂಜಿ ಕಾಯೆರ್ದ ಗೆಲ್ಲ್ ಕುತ್ತುದು ,ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಬಲಸೊಲಿ .ಅವೆತ ಕೆರಮ ಪೂರಾ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ದಿ ತಲಿತ್ ದ್ ,ಕಲ್ಲ್ ನ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ .ಆಂಡ ,ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಅಲ್ಪನೇ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
‌‌   ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ರಾವುನ ಕಡಪು,ಗುಳಿಗನ ದೃಷ್ಠಿ,ಗುಳಿಗನ ಪೆಟ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು.ಇಂಚಿನನೇ ರೂಪ,ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿ,ತರೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ರಾವುಗು ವಾ ಆಕಾರೊಡು ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡುನಿ?.ಚರ ಇತ್ತ್ ನ ರಾವು ಗುಳಿಗನ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ನಿಕುಲು ಸ್ಥಿರ ಪಂಡಲ ಅವು ಚರ  ದೈವೊಲು.ಬನೊಟಿತ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ.ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಕ್ ಪೊಸತ್ ನ್ ಕನತ್ಂಡ ಪಂಡ ಚರ ಇತ್ತ್ ನೆನ್  ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೋಸ ನಮಕ್,ಊರುಗು.ಮಂತ್ನಾಯಗ್ ದೋಸ ಇಜ್ಜಿ.ಮನ್ಪಾಯಿನಾಯಗ್ ದೋಸ.ರಾವು ಪಂಡ ಅಂತರ್ಪಿಸ್ವಾಸಿದೊರುತ ಒಂಜಿ‌ ಸಗ್ತಿ.ರಾವುಗು ನಮ್ಮಂಚಿ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪೆರ್.ಬಡಕಾಯಿಡ್ ರಾವು ಪನ್ಪಿ ಸಗ್ತಿದ ಆರಾದನೆ ಇಜ್ಜಿ.ನಮ ಮಾತ್ರ ರಾವುನ್ಲ ಇಸೇಸವಾಯಿನ ಸಗ್ತಿಂದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವ.ರುಂಡ ಛೇದನ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿಂದ್ ರಾವುನು‌ ಪನ್ಪೆರ್.ಚರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ರಾವು ಗುಳಿಗನ ರಡ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲವುನವು ಮಹಾ ಅಪರಾದ.ಅಡಂಬರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಒಂಜೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲಾಂಡ, ಚರ ದೈವೊಲೆನ್  ಏರೆನವೋ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರ್ಡ ಸಂಸಾರೊಗು ಊರುಗು ಖಂಡಿತಾ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು .Saturday, 10 April 2021

ಸೆಲ್ಲೆದಿ,ಕುಲಬಂಟೆದಿ,ಕುಲೆ

               ಸೆಲ್ಲೆದಿ,ಕುಲಬಂಟೆದಿ,ಕುಲೆ

                     
ದೈವಾರಾದನೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇತೆ  ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಆರಾದನೆ ಇತ್ತ್ನವ್ಲು ಸುರುಕು ಅರಾದನೆ ಇತ್ತ್ ದ್ ಕಟ್ಟ್ನಕ್ಲ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅರಿವಾಣ. ಪತೊಂದು ಅವೆಟ್ ಅರಿ,ತಾರಾಯಿ,ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಎಸಲ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ವಸಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಪೊಸಪ್ಪೆನೊಟ್ಟುಗು ಎಚ್ಚ  ಆರಾದನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಕೈಟ್ ದೀಪದ ತಟ್ಟೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕುಲೆಮಾನಿ ಬಂಟೆದಿನ ಕಟ್ಟ್.ಕೆಲವೊರ ಲೆಕ್ಕೆದಿರಿ,ಮೈಸಂದಾಯೆ,ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತ್ ನವ್ಲುಲ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು.ಹಿರಿಮಾನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ ಆರಾದನೆಡ್ಲ ಇಂಚಿನ‌ ಪಾಪೆ,ಉಪ್ಪುಂಡು.ಪಟ್ಟದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪರ್ವ ಬಲಸ್ನಗ ಅವೆಕ್ಲ ಬಲಸುವೆರ್

Tuesday, 6 April 2021

ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡ್

                        ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡ್


ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೃಪೆ

Friday, 2 April 2021