Thursday, 19 November 2020

ತುಳುನಾಡ್ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಗಡಿಯಾಪಿನ ಕಿರಮ

 *ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಗಡಿಯಾಪುನ ಕಿರಮ*

  ಪ್ರಕೃತಿ ಸಗ್ತಿದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ಒರುವಾದ್ ಗಡಿಪಟ್ಟ ಇತ್ತ್ ದ್ ಇನಿತ ಜವನೆರೆ ಕಲೊಟು,ದೈವೊಲೆ ಕಲೊಟು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕುಲು ದೂರ ಉಂತುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು. ದುಂಬು ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಡ್ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ಪೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮರ್ಲ್ ಡ್ ನಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರ್ ನ್ ಕಡಿತೊಂದುಲ್ಲ.ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೊಟು ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಒರುವಾದ್,ಗಡಿಪಟ್ಟದ ಒರುವಾದ್,ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟದೊರುವಾದ್ ಗಡಿಬೂಳ್ಯ ಪತ್ತುನ,ಗಡಿಯಾಪುನ,ಗಡಿಪಟ್ಟ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಿರಿಮೊ ಇತ್ತುಂಡ್. ಗಡಿಪತ್ತುನವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ,ಧರ್ಮೊಗು ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಟುಮದ,ಭೂಮಿದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಅಧಿಕಾರದ ಒರುವಾದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಮೂಲು ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರ ಭೂಮಿದ ದೈವದ ನಡುತ ಚಾಕಿರಿದ,ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು.ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ದಂಡ್ ದ ದಳವಾಯಿ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್.ನಿಜವಾದ್ ನೇಮೊಡು ಬಾಮದ ಗಡಿಪತ್ತುನ ಕಿರಮ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡ್. ಒಂಜಿ ಗಿರಮೊಗು ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಗಡಿಪತ್ಯೆರ್ಡ ಅರೆಗ್ ಆ ಗುತ್ತುದ ಧರ್ಮ ನೇಮಡೊರ ಗಡಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊರ ಆ ಗ್ರಾಮೊಗು ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ದೈವ ಸಾನೊಡ್ಲಾ ಗಡಿ ಕೊರೊಂತೆರ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮೋದ ಸಾನದ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಅರೆಗ್ ಪೊಗ್ಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.ಗಡಿಯಾಪುನೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕಿರಮೊ ಉಂಡು.ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ಗಡಿ. ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಆಪುನ ಗಡಿ.ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸತಾದ್ ಬತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲಾದ್ ಆಪುನ ಗಡಿ.ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡಿದಾರೆಗ್ ಬೇತೆಕ್ಲು ಗಡಿಪತ್ತುಂಡ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ.ಆಂಡ ಬಾವದಕ್ಲ್ ಗಡಿಯಾಪುಂಡ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೋರುದೇ ಗಡಿಯಾವೊಡು. ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗ್ಂದ್ ಗಡಿಪತ್ತುನಕ್ಲೆ ಗ್ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ.ಬೊಡ್ಚಿತ್ತ್ಂಡಲ ಆಡಂಬರೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಗಡಿಯಾಪುನಲಾ ಉಂಡು.ಗಡಿಪತ್ತ್ ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಸೀಮಿತಂದ್ ಲೆಕ್ಕ.ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ದ್  ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಕೇ ಗಡಿಯಾವೊಂತ್ ನಿ.ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಣ್ಣು ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಆಣ್ ಪುಟ್ಟ್ಂಡ ಆಯಗ್ ಗಡಿಯಾನೇಟ ಅಲೆಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತ್ ದ್ ಅಲೆನವೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಡಚಣೆಲು ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ (ಪಿದಯಾಪುನ,ಪೆದ್ದುನ,ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಾಂಕುನ)ಅಲೆಗ್ ಚಾಕಿರಿದ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ.ಆಂಡ ಆಯಗ್ ಗಡಿ ಪತ್ತವುನೇಟ ದೈವದ ಕಲೊಟು ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.

                   ಇರ್ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಕುಟುಮೊನು ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದ್,ಕುಟುಮ ಸಮ್ಮಂದ,ಜಾಗೆದಕ್ಲು ಅಡೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ದೇಲ್ಯದಕ್ಲಿತ್ತ್ ದ್ ಅರೆನ್ ಮಾತೆರ್ ಒತ್ತೊಂದು ಕೈಯೊಚ್ಚಿದ್ ದೈವದ ಕಲೊಟು ಕೊರ್ನಗ ದೈವ ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ದೆ ಗಡಿಬೂಳ್ಯ ಪತ್ತೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಚಾಕಿರಿಗ್ಂದ್ ಗಡಿಯಾನಗ ಆ ಅಗತ್ಯಲಾ  ಬೂರುಜಿ. ಕುಟುಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿಪತ್ತನಗ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತ್ಂಡ್.ಪಾಪದ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರೊಗು ಅವು ತೀರ್ ಜಿ. ಅಂಚ ಕೆಲವು   ಗಡಿಬಾಕಿಯಾತ್ ನಲ ಉಂಡು.ನಿಜವಾದ್ ಗಡಿ ಪಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗುಪ್ಪುನ ಗಡಿ. ರಾಜಾಸ್ಥಾನೊಡು ನ್ಯಾಯದಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ದೈವಾಂಡ, ಜನೊಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟ ಕೊರೊದೊಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರೆಗ್. ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಪಗ ದೈವದ ಅರಸಾನಡ್ ಕಲೊನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊನು ದುಂಬು ದೀದ್ ಗುತ್ತು ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮೊ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ ಸೀದಾ ಪೋದು ದೈವಡ ಅರಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.ಅಕುಲು ಗುತ್ತಿನ, ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರೆಡ ಪಂಡ್ ದ್, ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ್, ದೈವ ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಪುನು ನಮ ಪಾಲಿತೊಂತ. ದೈವದ ನುಡಿ ನಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿಜಿಂಡ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಅವೆನ್ ಇವೋರಾದ್ ತೆರಿಪಾವೊಂತೆರ್.ದುಂಬು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಸೊಗೊಂಜಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ವರ್ಸೊಡು 365 ದಿನಲ ಧರ್ಮ ನೇಮೊಲು,ದೈವ ಸಾನೊಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೊಲು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ.ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಗಡಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗ್ಂದಾಂಡಲಾ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುಟುಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಪಟ್ಟ ಗಡಿಪಟ್ಟ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಎಚ್ಚಾದ್ ಗಡಿನ್ ಪಟ್ಟಂದೇ ಲೆತ್ತೊಂತೆರ್.ಇರ್ಂದಾಳ ಪಟ್ಟ,ಮುರ್ಂದಾಳ ಪಟ್ಟ,ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟ,ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಎಲ್ಪ ಮಂದಿಲೆ ಪಟ್ಟ,ನೂರ್ದಾಳ ಪಟ್ಟ,ಐಂದ್ರಾಳ ಪಟ್ಟ,ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ,ಮುಸ್ರಳಾ ಪಟ್ಟ,ಐಸ್ರಾಳ ಪಟ್ಟ,ಲೆಚ್ಚಾಪಾವೊಲಿ ಪಟ್ಟ,ಇಂಚ ಗಡಿ ಪಟ್ಟೊಲೆಡ್ ಸೈನಿಕೆರೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒರುಟು,ಸೇನಾಧಿಪತಿನ ಪಟ್ಟದ ಬಿಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ದುಂಬು ದಂಡ್ ದ ದಳಾಯಿತೆರ್ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಪಟ್ಟೊಲೆನ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪುಂಡು.   

          ದುಂಬು ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಕುಟುಮೊಗು ಯಜಮಾನಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.ಪದ್ ರ್ದ್ ಪೋಯಿನ ಕುಟುಮೊನು ಒತ್ತಟ್ಟಾದ್ ಉಂತಾವುನ ತಾಕತ್ತ್ ಆರೆಗಿತ್ತ್ಂಡ್.ಆರೆನ ಪಾತೆರೊಗು ಕುಟುಮದಕ್ಲು ಆತ್ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಇನಿ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿಯಾದ್ ಪೋತೆರ್ ವಿನಃ ಕುಟುಮದ ಯಜಮಾನಿಕೆಡ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರ್.ಇನಿಪೂರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಲಾ ಜವನೆರೆ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ತಾನ ಕರ್ತುಲೆಗ್ ಜವನೆರಿನಿ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್.ಕುಟುಮ ದುಲಯಿ ಕೆಲವು ಜವನೆರ್ ಅರೆನ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನುಜೆರ್.ಅಂಚಾಯೆರೆ ಕಾರಣ ಲಾ ಉಂಡು.ಜವನೆರೆಗ್ ಗಡಿಪಟ್ಟ ಕೋರ್ದು ಅಕ್ಲು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಲ್ತೆರ್ಂಡ,ಎಂಕ್ ಗಡಿಯಾತ್ಂಡ್, ಎನನ್ ಕೇನುನಕ್ಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಸಮಾಜೊನು ತಿದ್ದೊಡಾಯಿನಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ್ ನೆರ್ದಾದ್ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಗಡಿಯಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಟುಮದಕ್ಲೆ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್.ಮಣ್ಣ್ ಅವುಲು ಉಂಡು.ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ,ಕುಟುಮ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿಕಾನಗ ಆ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಸಂತಾನ ಒರಿಂಡ್.ಕುಟುಮೊಡಿತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲು ಸಂತಾನೊಗು ಅಗತ್ಯ ದಾಂತೆ ಪೋಂಡು.ಕುಟುಮ ದಾಂತೆ ಸಂತಾನ ಒರಿನೆರ್ದಾದ್ ದೈವದ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಕರಿಪೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂದಿಲೆಕಾಂಡ್. ಮಣ್ಣ್ ನ್ ಸಂತಾನದ ಜನ ಅನುಭವಿಸಯೆರ್ ವಿನಃ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕುಟುಮೊಡು ಇತ್ತಿನ ದೈವೊಲು  ಅಗತ್ಯಂದ್ ತೋಜ್ ಜಿ.ಕುಟುಮ ಪುಡದ್ ಓಲೋಲಾದ್ ಭೂಮಿ ಸಂತಾನೊಗು ಪೋಂಡು.ಅವ್ಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಡ ಮನಸ್ತಾಪ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಮಣ್ಣ್ ಡಿತ್ತಿ ಸಾಂತಾನಿಗೆರ್ ಎಂಕುಲು ದಾಯೆ ದೈವೊಗು ಕರಿಪೊಡು,ದಾಯೆ ದೈವದಡೆ ಪೋವೊಡು,ದಾಯೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಪತ್ತೊಡು,ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಕುಟುಮದಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ವೆರಾ,ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಬರೆರೆ ಸುರಾಂಡ್.ಅಂಚ ಚಾಕಿರಿ ಕಟ್ಲೆಲು ಓಲೋಲಾದ್ ಪೋಂಡು.ಕೆಲವೆರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಾದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನೆರ್ದಾವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುಖ ದಾಂತೆ ಪೋಂಡು. ದೈವದ ಕೇನುನ ತರೆ ಅಕುಲಾಯೆರ್.ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊರ ಕುಟುಮದಕುಲು ಚಾಕಿರಿಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ಂಡಲ ಕುಟುಮದ ಬೂಮಿ,ಮಣ್ಣ್ ದಾಂತೆ ಸಂತಾನದ ಬೂಮಿ,ಮಣ್ಣ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿದ್ ಕುಟುಮದ ಬೂಮಿ ಸಂತಾನೊಗು ಪೋಯಿನೆರ್ದಾದ್ ಗಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸುರಾಯ.ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲಯೆರೆ ಕಾರಣಲ ಉಂದುವೇ.ಅಂಚಾದ್ ಇನಿತ ಪೊಸ ಪೊಸ ಚಿಂತಕೆರ್ ದೈವೊಲೆನ್,ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ದೇವೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪೌರಾಣಿಕವಾದ್ ತೂಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.ದೈವದ ಕಲೊಕು ಪೊಸ ಪೊಸ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್  ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವದ ಪುದರ್ ಬದಲ್ತೆರ್.ದೈವದ16 ಕಟ್ಲೆನ್ ಷೋಡಷೋಪಚಾರಂದ್ ಪಂಡೆರ್.ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ದ ಕಟ್ಲೆಲಿತ್ತ್ ದ್ ಅವ್ಲು ದಾದ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೆನ್ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆಡ್ ಇನಿ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೊರ್ಪುನ ಗೆತೊನುನ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲಾ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ದೈವೊನು ದೇವೆರ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು. ಮನಿಪುನ ಸತ್ಯೊಲೆದುರು ಮನಿಪಂದಿ ದೇವೆರ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ದೈವೊಲು ಮಾಯೆರ್ದ್ ಜೋಗೊಗು ಬರ್ಪುನಿ.ಪತಿಮಾನಿನ,ಕಟಿಮಾನಿನ ಮಿತ್ತ್ ವಸಾಯ ಉಪ್ಪುನಗ ದೇವೆರೆಗ್ ವಸಾಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದೇವೆರೆಗ್ ನೇಮ ನೆರಿತ ಕಟ್ಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ.ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೊಟು ವಿದ್ಯೆ ದಾಂತಿ ತುಳುವೆರೆಡ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷ್ಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೊನು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗು 16 ಕಟ್ಲೆಲೆನ ಒರುಟು ಪೌರಾಣಿಕವಾದ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು ಪೊಲಿಯೊಂದುಂಡು.ಅವ್ಲು ಗುತ್ತುದಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾದ್ ದೈವದ ಕಲೊಕು ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ಸೇರೊಂಡ್.ಓಲು ಗುತ್ತುದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೋರ್ಪುನ ಕಡಮೆಯಾವೊಂದು ಪೋಂಡಾ ಆನಿಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆಲು ಪೊಲಿಯೆರೆ ಸುರಾಯ,ಕೇನುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾಂಡ್.ಕೆಲವೊರ ಸಮಾಜೊನು ತಿದ್ದೊಡಾಯಿನ,ಬುದ್ದಿ ಪನ್ಪುನ ಗುತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಕಾರೊಡು ಅಮೆ ಸೂತಕೊನ್ಲ ಗೆನ್ಪಂದೆ ದೈವದ ನಡೆಟುಂತುದು ದೈವೊಗು ಮದಿಪು ಪನ್ನಗಲ (ಕೆಲವೊರ ಪಾಗಾರದ ಪಿದಯುಂತುದು) ದೈವಾರಾಧನೆದ ಶುದ್ಧತೆಗ್ ಚುತಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್.

             ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆಲು ಬೇತೆನೆ,ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದ ದೈವೊಲೆ ಕಟ್ಲೆಲು ಬೇತೆನೆ.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಕುಟುಮ ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಡಿತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜೀತ್ ಬೂಮಿಂದ್ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂತೆರ್.ಆ ಕೆರೆಮ ಅಂಚನೇ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡು ವಿನಃ ಅವೆನ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಂದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್ ನ ಗಡಿಪತ್ತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಮಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡು.ಅಕ್ಲೆಗ್ಂದ್ ಬುಡ್ನ ಬೂಮಿಡ್ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಹಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂದ್ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತುದುವೆರ್ಡ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ ಗಡಿಪತ್ತುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಕಾಯಾತು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಬೂಮಿಗ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತುದುವೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬದ್ಕೆರೆ ಬೂಮಿ ಇತ್ತುದು.ಇಂಚಿನ ದೈವೊಗು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಗಡಿಪತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ನೇಮದೌಲು ಗಡಿ ಅವೊಡುಂದು ಉಂಡು.ನೇಮೊಗು ಏಪ ದಿನ ದೀಪುಂಡಲ ಭಾವಶುದ್ಧ/ಸುದ್ಧ ಇಪ್ಪುನ  ದಿನೊನೆ ದೀಪುನಿ.ದೈವದ ಎದುರೇ ದೈವದ ಕಲೊಟೆ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಿ. ದೈವ ಆವಾರ ಗೆತೊನುನ ದುಂಬು ಗಡಿಯಾವೊಡು.ಪುತ್ತೂರುದ ಅಂಚಿದ ಕಲಲ್ದಾಯ ಮಾಕಲ್ದಿ ದೈವೊಗು ಗಡಿಯಾಪುನ ಇಚಾರೊನು  ಗಂಗಾದರ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆನ ಅಜ್ಜೆರ್ ನಾರ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್  ಗಡಿಯಾಯಿನೆನ್ ಇಂಚ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾರೆನ್ ದೇಲ್ಯೊಡು ಕಲಶ ಮೀಪಾದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಿರ್ದುಡ್  ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತುದ್, ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ದು, ಪುಲ್ಯಕಲ ದೈವದ ಮುಗ ಏರ್ದುಪ್ಪುನಗ ಅರೆನ್ ಮುಂಡೈದ ಪಜೆಟ್ ದೈವದೆದುರು ಜೆಪುಡಾವೆರ್.ಕುಟುಮದಕ್ಲು  ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಮುಸ್ಕು ಪಾಡೊಡು .ಉಂದೆನ್ ಮುಸ್ಕು ಪಾಡುನಿ ಪನ್ಪೆರ್.  ಅಪಗ ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಕಣನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಗೆ. ದೈವ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪುರಪು ಲೆಪ್ಪುನಗ ಮೂಜನೆ ಸರ್ತಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಬರೊಡು.ಗಡಿಯಾಪುನ ದುಂಬು ದೈವ ಗಡಿಯಾಪುನಾರೆಡ ನಿಕ್ಕ್ ದಾದ ಕೇನೆರೆ ಉಂಡು,ದಾದ ಪನೆರೆ ಉಂಡುಂದು ಕೇನುಂಡು.ಅಪಗ ಗಡಿಪತ್ತುನಾರ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮರಣೊ ಕರಿಪೆರೆ ಅನು ಕೊರೊಡುಂದು ದೈವಡ ಕೇನೆರೆ ಉಂಡು.ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ದ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ.ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಡ ಎಂಕ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ದೈವಡ ನಟೊನ್ರೆ ಉಂಡು. ದೈವ ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬು ಉಂದೆನ್ ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಕೇನೊಡು. ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯೊಡು,ಗಡಿಪತ್ತುನಾರ್,ಕೊಡಿರೆಟ್ ಪಿಂಗಾರ, ಗಂಧ ಪತ್ತ್ ದಿಪ್ಪುನಗ ದೈವ ಗಂಧ ಪೂಜಿನ ಕಡ್ಸಲೆದ ನೀರ್ ನ್ ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯೊಗು ಐನ್ ಸರ್ತಿ ತಾಗಾವುಂಡು.ಗಂಧ ಪೂಜಿನ ಕಡ್ಸಲೆದ ನೀರ್ನ್ ಕೊಡಿರೆತ ಪಿಂಗಾರ,ಬೂಲ್ಯೊಗು ತಾಗಾವುನೆನ್ ಗಡಿಬೂಲ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್.  ಸಾವು ಪಾಲ್ ಕರ್ತುದೇ ದೈವ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾರೆನ್ ಗೆತೊನ್ಲೆಕಾಂಡ್.ಇನಿ ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯ ದಾದಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ತಿನಿಂದ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್.ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನೆನೆ ಬೇತೆ.ಗಡಿ ಆಪುನೆನೆ ಬೇತೆ. ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗ್ ಗಡಿಯಾನಗದ  ಕಿರಮೊನು ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್, ಕುಡುಂಬೂರು ಗುತ್ತುದ ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ರ್  ನಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ.ದ ದೈವದ ಇಚಾರೊ ತೆರಿಪಾವುನ ಕಜ್ಜೊಡು ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಡ್ ಇತ್ತುದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾರೆನ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಯಾಯಿನಕ್ಲು ಆ ಊರುದ ದೇಲ್ಯೊಗು ಪೋದು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟುದ್, ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲ್ಯೊಡೆ ಅಂಗಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತುಂಡ್ ಗೆ. ಅಲ್ತ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ್ ಗುತ್ತುಗು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತುದ್ ಸುರುತ ನೇಮೊಡು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತುದ್, ರಡ್ಡನೆ ನೇಮೊಡು ಅನು ಗೆತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂದಾಯ ನೇಮೊಡು ನಾಲನೆ ಜಾಮಂದ ಪೊರ್ತು/ಪುಲ್ಯಕಲ/ಪಕ್ಕಿ ಸೊರೊ ಕೇನ್ನಗ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಗಡಿಕ್ ಗಡಿ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಿಗೆ. (ಕೃಪೆ - ದೈವದ ಕಲ - ನಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ. - 17- ಜುಲೈ 2020)

     ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು.ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಂಶ ಅಕ್ಲೆ ಮೈಟುಪ್ಪುಂಡು.ಏತ್ ಸಮಾದಾನಿಯಾದಿತ್ತ್ ನಾರ್ ಆಂಡಲ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪನ್ನನೇ ಆವೊಡು.ಪನ್ನವು ಆಯಿಜಿಂಡ ಅರೆಗ್ ಅಪಗನೇ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಅರೆನ ಬಾಯಿಡ್ ಶುದ್ದ ಸವ್ದೊಲೆ ಬರೊಡು.

ಗಡಿಟ್ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಎಣ್ಣೆಯಾದ್ ಗಡಿಯಾಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು, ಮಾನೆಚ್ಚಿಡ್ ಗಡಿಯಾಪುನ ಕಿರಮೊ ಉಂಡು, ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯ ಆದ್ ಗಡಿಯಾಪುನ ಕಿರಮೊ ಉಂಡು. ಗಡಿ ಪಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲಾ ಒಂಜೇ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಗಡಿಯಾಪುನ ಕಿರಮೊಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ್ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಗೆತೊನುನಿ ಮಾತ್ರ. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಅರೆನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡು. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಅರೆನ್ `ದೈವದ ಕೈ ಪತ್ತ್ ನಾರ್` ಪಂದ್ ಪನ್ಪ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಗಡಿಯಾಪುನರೆಗ್ ಬಳೆ ಇತ್ತುಂಡ ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯನೇ ಗಡಿಯಾಪುನೆಟ್ ಎಚ್ಚ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾಕ್ಲೆನ್ ದೈವ ಕೈ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಕಡಿದ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೆಕರ ಉಪ್ಪುಜಿ (ಅಮೆಕರ = ಸೂತಿಕ). ತಾಳ್ಮೆ, ಅಲ್ಮೋಗೊಗಾದ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು 65 ವರ್ಸೊರ್ದು ಮಿತ್ತುದಕ್ಲೆನ್ ಗಡಿ ಪತ್ತಾವೊಂತೆರ್. ಆಂಡ ದೇವು ಪೂಂಜನ ಪಾಡ್ದನ ತೂನಗ ಜವನಾತಿಗೆಡೇ ಆರೆಗ್ ಗಡಿಯಾತ್ ನ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಪಗ ಗಡಿಯಾಪುನೆಕ್ ಪಿರಯ ಅಡ್ಡಿಯುತ್ತುಂದ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲೊಡು ಗಡಿಯಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಕ್ಲ್ ತನ್ಕ್ ತಿಕ್ನ ಅಧಿಕಾರೊನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಸಂಸಾರೊಡ್ಲಾ, ಸಮಾಜೊಡ್ಲಾ ಎಚ್ಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲೊಡು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಗಡಿ ಪತ್ತಾವೊಂತೆರ್. ಎಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್  ಗಡಿಪತ್ತುನ ಗಡಿ ತಾರೆನ್ ದೈವ ಕೈ ಮುಟ್ಟುದೇ ಗಡಿ ಕೊರೊಂತ್ ನಿ. ದೈವೊನು ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಮುಟ್ಟುಲೆಕಿಜ್ಜಾಂಡ್. 16 ಕಟ್ಲೆಡ್ 16 ನಾಟ್ಯೊಡು ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯೊಡು ದೈವ ಗಡಿಪತ್ತುನಾರೆನ ಕೈನ್ ಪತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರೊನು ಜನಪದ ತಜ್ಞೆರಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ. ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್(ಕೃಪೆ - ದೈವದ ಕಲ - ನಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ. - 17 ಜುಲೈ 2020).ಆಂಡ ಕೆಲ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪುಲೆಕ,ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬತ್ತ್ ಕುಲ್ಲಿಯೆರ್ಡ ಅರೆನ್ ದೈವ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆರ್ನ ಕೈತಡೆ ಅರೆನ ದೈವ ಪೋವೊಡು ವಿನಃ ದೈವದ ಕೈತಡೆ ಆರ್ ಪೋಪುನತ್ತ್.ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪುಗೆಲ್ ಗ್ ದೈವ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ಪಾತೆರುಲೆಕಾಂಡ್.ದೈವೊಗು ಆರ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಚಾಕಿರಿದಾಯೆ ದೈವೊಗು ಪಾಡೊಡಾಯಿನ ಪೂತ ಮಾಲೆನ್ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನಾರೆ ಕೈಕ್ ಮುಟ್ಟದ್ ಚಾಕಿರಿದಾಯೆನೆ ದೈವೊಗು ಪಾಡೊಡು.ಇನಿ ಕಟ್ಲೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆ ದೈವೊಗು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಅರೆಗ್ ದೈವದ ಮುಗೊಕು ಪೂ ಪಾಡುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು.ಅವು ಬುಡ್ದು ದೈವೊಗು ಕಟ್ಟಿ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಆರ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ದೈವ ಸಮಾನೆರ್.ಕುಟುಮ ಬುಡು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಒರುವಾದೇ ಆರಿಪ್ಪುವೆರ್.ಆರ್ ನಿಷ್ಠೆಡಿತ್ತೆರ್ಡ ಆರ್ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಪಲಿಪುಂಡು."ಕಾಡ ಪುರ್ಪ,ತೋಡನೀರ್,ತೋಟ ಪಾಲೆಡ್ ಎನನ್ ಬಗ್ತಿಡೆ ನಂಬುಲೆ ಗುತ್ತಿನಾರೇ,ಇರೆನ ನಾಲಾಯಿದ ಕೊಡಿಟ್ ಯಾನ್ ಕಿಷ್ಣ ಸರ್ಪೆಯಾದ್ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ"ಂದ್ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು.ಅಂಚ ಅರೆನ ನಾಲಾಯಿದ ಕೊಡಿಟೇ ದೈವ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ದೇಸೊಗೊಂಜಿ ರೀತಿ, ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಂದ್ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಗ್ರ ನಲಿಕೆಡ್ ದೈವ ಒರೊರ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ ಡ್ ಈ ಕಟ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದುಂಬು ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ನ ಎದುರು ದೈವೊಗು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೊಂತೆರ್ಡ ಇನಿ ತಿಕ್ ನಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೊರ್ದು ಪರಬೆರ್ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಕಲೊಕು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ನಕುಲು ಬತ್ತುದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೂರೊಡು ಕುಲೊನ್ಲೆಕಾಂಡ್. ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಪನ್ಪುನವು ಕಾಸ್ ದ ಬೇರದಲೆಕ ಆದ್ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ, ವಾದ್ಯದಕ್ಲು, ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆ ನಡುಟು ಕೈ ಸನ್ನೆ, ಬಾಯಿ ಸನ್ನೆ ಕಣ್ಣ್ ಸನ್ನೆಲು ಬತ್ತುದ್ ಅವ್ಲು ಏರೆಗ್ಲಾ ಮನ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾಂಡ್.ದೈವೊಗು ಕಟ್ಟ್ ದಿಪ್ಪುನಗ ಕಟ್ಟ್ ನಾಯನ್ ಏಕವಚನೊಡು ಲೆಪ್ಪುನವು ಜಾತಿದ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು  ಗಡಿ ಪತ್ತುನೆಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಟುಮೊರ್ದು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಪತ್ತವುನಿಂದ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಡಿಯಾಪುನಾರ್ ತರೆಕ್ ಮೈಕ್ ಮೀದ್ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡಿತ್ತುದ್, ಅಪ್ಪೆ, ಅಮ್ಮೆ, ಬುಡೆದಿ, ಜೋಕುಲು, ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರ ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಡಿತ್ತುದ್, ನೇಮದ ಕಲ  ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಡಿತ್ತುದ್, ನೇಮದ ಕಲೊಟು ಗಡಿ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋನಗ ದುಂಬು ಗಡಿ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಪುನಾರ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತುದ್, ದೈವದೆದುರುಂತುದು ಸೇರ್ದಿ ಸಭೆಕ್, ಕೂಡಿ ಕುಟುಮೊಗು ಕೈ ಮುಗಿದ್ `ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ದೈವೊಗು ಗಡಿ ಪತ್ವೆ` ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಕೂಡಿನಕುಲು `ಒಪ್ಪಿಗೆ` ಪಂದ್ ಪನೊಡು. ಅಪಗ ದೈವ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಯುಧ ಮುಟ್ಟಾದ್ `ಗಡಿ ದೆತೊನ್ವೆಂದ್` ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನಗ `ಒಪ್ಪಿಗೆ` ಪಂದ್ ಪನೊಡು.  ಗಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚೋಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಗಡಿತ ಬೂಳ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಪರಂಪರಾಗತ ಗಡಿತ ಪುದರ್ ನೇ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡ್ ಆರೆನ ಪುದರ್ ನೇ ಗಡಿಕ್ ಗಡಿತ ಪುದರುಂದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು.                                                       

   ಮಂಚಿದ ಕುರಿಯಾಡಿದಾರೆಗ್ ಪರಂಪರಾಗತ ಗಡಿತ `ಸಾರಾಳ ಕುಂಞಾಳ್ವ` ಪುದರೇ ಗಡಿತ ಪುದರ್. ದೈವದ ನೇಮೊಡು ಗಡಿ ಪತ್ತುನಾರೆನ ಪುದರ್ ನ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ ಗಡಿತ ಪುದರ್ ನ್ ದೈವ ಪುರಪು ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಕೈನ್ ಪತ್ತುದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೈವದ ಜೋಗದ ಮದಿಮಾಯಲೆಕಾಂಡ, ದೈವ ಮಾಯೆದ ಮದಿಮಾಲಾಪುಂಡು. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೈವದ ಕೈ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರೆ ಏರ್ ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಂಡ ಕೈ ಪತ್ತಾವೊಲಿಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಾತ ಊರುಡು ಈ ಕಿರಮ ಉಪ್ಪುಂದು ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಜಿಪಡ್ ಮದಿಮಲೈತದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ನಡೆಮುಡಿಟ್ ದಲ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯ ಆದ್ ನೇಮ ಪಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರೊಗು, ಊರ್ದಕ್ಲೆಗುಂದ್ ಗಡಿತಂದ್ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಪಾಡುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಗಡಿತ ಒಣಸುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.  ನಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ದನಾ, ಕೋರಿ ಮೀನ್ ದನ, ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತ್ ಲೆಕ ಒಣಸ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ. ಅಪಗ ಇಂಚಿನಾರ್ ಇಂಚಿನ ದೈವೊಗು ಗಡಿ ಪತ್ಯೆರುಂದ್ ಊರುದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆನ ಸುದ್ಧಾಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅರೆನ ನಾಲಯಿದ ಕೊಡಿಟ್ ದೈವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅರೆಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ಉಪ್ಪಡುಂದ್ ಪನ್ಪ.

       ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆನೆ ಸಂಸಾರೊಡು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ ಗಡಿ  ಪತ್ತೊಲಿ. ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ದುಂಬು ದೈವದ ಗಡಿ ಪತ್ಯೆರ್ಡ ಅರೆಗ್ ಧಾರೆದ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಧಾರೆದ ಮದಿಮೆಯಾದ್, ಸಂಸಾರ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಪತ್ತೊಲಿ. ಬುಡೆದಿ ತೀರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಪತ್ತೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಗಡಿಯಾಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆದಿ ತೀರುಂಡ ಗಡಿಕ್ ತೊಂದರೆಯಾಪುಜಿ. ಕುಟುಮದಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಜವನೆರೆಗ್ಲಾ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪಾವೊಲಿ. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದುಂಬೇ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತ್ ನಾರಾಂಡ ಅರೆಗ್  ಸಂಸಾರೊಡಿತ್ತುದ್  ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗಡಿಯಾವೊಡಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಹತೆಲು ಉಪ್ಪೊಡು. ಒಟ್ಟಾರೆಂದ್ ಗಡಿಯಾಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಗಡಿಯಾಪುನರೆನ ಸರ್ರೊದ ಒವ್ವೇ ಅಂಗ ಊನ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅರೆನ ಕೈಕಾರ್ ಗ್, ಸರ್ರೊಗು ಕಡ್ತ್ ನ ಗಾಯ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅರೆಗ್ ಎರು ತಾಡ್ ದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಕರ್ಪಿಲ್ಲ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅರಕ್ಷಕೆರ್ಡ ಪೆಟ್ಟ್ ತಿಂದುದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ವೀರ್ಯ ಛೇದನ ಪಂಡ ಪುರುಷತ್ವ ನಾಶ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ಸರ್ವಾಂಗಲ ಸುದ್ದ ಇತ್ತ್ ನಾರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗಡಿಯಾಯರೆ ಆಪುನಿ. ಗಡಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದಂಬು ನೆರ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದ್ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಸಾವುದ ಒಣಸ್  ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಸೂತಕದ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡೆ ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಸುಡ್ಪುನ(ಪುಣ ಪೊತ್ತಾವುನ) ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪಾಳೆದ ತಟ್ಟೆಡ್ ಉನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪೆಲಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರ್ ಪರ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತರೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಬೇತೆ ದಾಲ ತರೆಟ್ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತರೆಟ್ ಗೋಣಿ ತುಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ ತರೆ ದೈವೊಗು ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು.   ಸೈತ್ ನಕುಲು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆಂಡಲಾ ಪುಣತ ಬಾಯಿಗ್ ನೀರ್ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಗಡಿಯಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೈವಡ ಅನು ಗೆತೊನುನಲ ಉಂಡು. ಪುಣೊಕು ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ ರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಪುಣ ಮೀಪಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಗಡಿಯಾನಗ ಪೂರ ಸಮ್ಮಂದೊನು ಕಡಿಪುನ ನಿರ್ಧಾರ  ಮಲ್ತ್ ದೇ ಗಡಿಯಾಪುನಿ. ಅಮೆ ಕರ ಸೂತಕ 16 ದಿನ ಪಾಲಿತೆರ್ಡ ಪಿದಾಯಿದ ಸೂತಕದ ಪೊಂಜನಕುಲು ಇತ್ತ್ ನಡೆ 7 ದಿನ ಅಕುಲು ಬರೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಅರೆಗ್ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆರ್ ಚರ್ಮದ ಜೋಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆರ್ ಬೆಂದ್ರ್ ದ ನೀರ್ ಪೋಪುನೆನ್ ಕಡಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆರ್ ಬೆಂದ್ರ್ ದ ನೀರ್ ಮೀಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಅರೆಗ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಚಂಡಿಡೇ/ಚೌಳಿ ನೀರೇ ಮೀಯೊಡು. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ದೈವದ ಕೈ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲ್, ಕುಟುಮದ ಕೈ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲತ್ತ್. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕುಲು ಕೊಡಿ ಇರೆಟೇ ಉನೊಡು. ಇರ್ಲ್ ಉನ್ನಗ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕುಂಡ ಮನದಾನಿ ಇರ್ಲ್ ಆತೇ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ್ ಉನೊಡು. ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ್ ಲೆತ್ತರ್ಡ ಅಕ್ಲೆನ ಅಟಿಲ್ ನ್ ಸುದ್ಡಾಚಾರೊಡು ಬೇತೆನೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಕುಲು ಉನ್ಪೆರ್ಡ ಅಕುಲೆಗ್ ಸುರುಕು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಅಕ್ಲೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸೊಡು. ಮದಿಮೆದ ಪಂತ್ಯೊಡು ಕುಲ್ಲಯರ್ಡ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸೊಡು. ಅಕ್ಲೆನ್ ಅವ್ಲು ಬೇತೆನೇ ಕುಲ್ಲದ್ ನುಪ್ಪು ಬಲಸ್ ದ್ ಸುದಾರ್ಪೊಡು. ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡೆ ಆಯಿ ನುಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಅಕುಲು ಉನೆರೆಲಾ ಬಲ್ಲಿ. ಆಂಡ ಇನಿ ಸುದ್ದಾಚಾರ ತತ್ತ್ ದುಂಡು. ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಅಮೆ ಸೂತಕ ಬತ್ತುಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪೋಪುಂಡು. 

        ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಗಡಿ ಪಟ್ಟ ಆಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯ ಆದ್ ಮುದ್ರೆ ದೀನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನವೇ ತುತ್ತೈದಂದ್ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡುಂಡು. ದುಂಬು ಗಡಿಯಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುದ್ ಅಕುಲು ಆ ಬೂಮಿಡ್ ಬೆಂದ್ ಸೊಂದೊಂತೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುಟುಮೊಡು ಗಡಿ ಪತ್ತೆರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಬೇತೆ ಕುಟುಮೊಗು ಪೋಯಿನಲಾ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಚಾಕಿರಿ ಪೋಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಮಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡು. ಅಕುಲು ಅಪಗ ಬದ್ ಕೆರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದು ಬೆನೊಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡ್. ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋಯಿನಕುಲು ಬಂಜಿದ ಪಾಡ್ ಗಾದ್ ಪೇಂಟೆದ ತುತ್ತೈತ ಪಾಡುನವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಂಡ್. ಅಪಗ ಅಕುಲ್ ಪಾಲಿಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಲು ತತ್ತುದ್ ಪೋಯ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ ಪರಂಪರೆರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿಪತ್ತುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆ ನೇಮೊಗು ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಗಡಿಂದ್ ಉಂಡು. ಆ ನೇಮ ನಡಪಾಯೆರೆಂದ್ ಈ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟ್ ದ ಚೌಕಟ್ಟೇ ಗಡಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದ್ ಆ ನೇಮ ನಡಪಾವೆರ್. ನೇಮ ನೆರಿ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಅವ್ಲು ಜಾತಿ ಜಾತಿದ, ಧರ್ಮದ ಗಡಿಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ ನೆರ್ದಾದ್ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಕಲೊಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕ್ ಲೆಕಲ ಆಂಡ್. ಗಡಿಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜಬದಾರಿಕೆಲಾ ಅಂದ್. ಗಡಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಸಾರ ಊರುದಕ್ಲು ಪನ್ಪಿ ಏದ ಬೇದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಲ್ ದೈವದ ಕಲೊಟು, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿತ ಆಪುನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನೊನೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗಡಿಟ್ ಕೆಲವೆಟ್ ಬಳೆಯಾಂಡ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಡ್ಲ  ಬಳೆಯಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನೇ ಬೇತೆ, ಗಡಿ ಪತ್ತುನವೇ ಬೇತೆ. ರಡ್ಡ್ ರೀತಿಗ್ಲಾ ಕಿರಮೊಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆಗ್ಲಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಂದ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ್ ನಿಗಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಅವು ಜಾತಿಗ್ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪಂದೆ ತುಳುನಾಡುದ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ನೇಮದ ಕಲ ಮಾತಾ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದಕ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರವನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದುಂಬುದ  ಕಾಲೊಡು ಗಡಿಪತ್ತುನಾರಾವಡ್, ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಾವಡ್, ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲಾವಡ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಸಿಗ್ಸೆ ಕೊರೊಂತುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ದೈವೊಗಾವಡ್, ಆಣ್ ದೈವೊಗಾವಡ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಕಾರ ಬಿರೆಲ್ ಗ್ ಚಾಕಿರಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾರುಂಗಿಲ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚಾಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡುಂದು ಅರ್ಥ ಅತ್ತ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆತೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ಇತ್ತುಂಡು. 

ದುಂಬು ಪೂರ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಕಲೊಟು ಸಂದಿ ತಪ್ಪು ಪಂಡೆಡ ಜನಮಂದೆ ದಾಯೆ ತಪ್ಪು ಪಂಡಂದ್ ಕೇನೊಂತೆರ್. ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಕಟ್ಲೆ ತತ್ತೆಡ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುದ್ ಉಂತಾವುನ ತಾಕತ್ತ್ ದ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೆರ್. ಇನಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡು ಗಡಿ ಪತ್ತುನೆರ್ದಾದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತುನವೇ ಗನಸ್ಥಿಕೆಂದೆನ್ನಿನಕುಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು ತೆರಿಯಂದಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಬೋಡಾಯ್ಲೆಕ ಅಕ್ಲೆನ್ ನಲಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಜಂದೈವೊಲೆಗ್ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ತೂಂಕನದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್ ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ದೀದ್ ಎಂಚ ಪೊಸ ಗುತ್ತು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರಾ, ಅಂಚನೆ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ಅಧಿಕಾರಲಾ ದೈವದ ಕಲತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಚರಣೆ. ದೈವ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ನುಡಿ ತತ್ತೆಂಡ ನಿಕ್ಕ್ ವಾ ದೈವೊಗು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ತಿನಿಂದ್ ಆಯನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಕಡ್ಸಲೆನ್ ಪತ್ತುದ್ ಕೇನುನ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿತ್ತೆರ್. ಇನಿ ದೇಲ್ಯದ ಚಾಕಿರಿದ ನೂಲ್ ಪಾಲ್ ಸಂಸಾರಲ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಡ್ ಸೇರೊಂದೆರ್. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಇತ್ತ್ ನ ಗ್ರಾಮೊದ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ನೇಮ ನೆರಿ ನಡಪುಂಡ ಅವ್ಲು ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅರೆಡ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ದೈವದೆದುರು ಪನ್ಪಾವೊಡು, ಅಂಚನೇ ಕುಟುಮದ ನೇಮೊಡಾಂಡ ಕುಟುಮದ ಹಿರಿಯಾರ್ಡ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಾವೊಡು. ಇನಿ ಅಡೆಗ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತಿನಾರೆನ್, ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ್ ಜವನೆರ್ ಗೆನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸ್ಯಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರ ಬೇರ್ ಕಡಿಯೊಂದುಂಡು. ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿಡ್ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ದೇವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪಾಂಪಾದಿತ್ತೆರ್ಡ ದೈವದ ಕಲೊಟು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂದೊನು ಕನಪುನಾರ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್. ಅಂಚಿನ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರ್ ಕಲೊಕು ಬನ್ನಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕುರ್ಸಿ ಕೊರ್ಪುನ, ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಲೆ ಅರೆನೆದುರೇ ಬೇತೆ ಕುರ್ಸಿಡ್ ಜವನೆರ್ ಕುಲ್ಲೊಂದೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯಂದಿನ ಗೇನದ ಕೊರತೆಂದ್ ಪನೊಡಾತೆ.  ಇನಿ ಜವನೆರೆಗ್ ಗಡಿ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದುಂಬುದ ಕುಟುಮದ ಕಿನ್ಯಕುಲು ಗಡಿಪತ್ತ್ ನ  ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಪೋದು ದೈವೊಗು ಗಂಧ ತರೆತೊಂತೆರ್, ವರ್ಸಾದಿ ಕಟ್ಲೆ ಪೋದು ದೈವೊಗು ಪೂ ನೀರ್ ದೀಪುನಿ ಎಂಚಂದ್ ತೆರಿದ್ ದೀವೊಂತೆರ್, ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾ ಪೂ ಪಾಡೊಡು, ತುಡರ್ ಎಂಚ ದೀವೊಡು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಚ ಕರಿಪೊಡು, ಜನ ಮಂದೆಗ್ ದೈವದ ಗಂಧ ದೆತೊನ್ನಗ ಎಂಚ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಪೋದಾ, ಕೇಂದಾ ತೆರಿಯೊಂತೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆದಕುಲು ಕೇನುನ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್, ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂಡುಂದ್ ಕೊರೊಂದ್ ಲ ಇಜ್ಜೆರ್. ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಾರ್ ದೈವದ ಬೂಲ್ಯ ಜನ ಮಂದೆಗ್ ದೆತ್ತ್ ಕೊರ್ನಗ ದೈವಡ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತುದ್ ದೆತ್ತುದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ಡ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೈವದ ಕಲೊಟು ದುಂಬು ಎಚ್ಚಾದ್  ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೇ ಬೂಲ್ಯ ದೆತ್ತುದ್ ಕೊರೊಂತಿನಿ. ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಡ ಪುರ್ಪಮಾಲೆ ಮುಟ್ಟಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿನಕುಲು ದೈವೊಗು ಪೂ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.ಎಡ್ಡೆ ಕಿರಮ ಉಂದು. ನನ ದುಂಬುಗಾಂಡಲಾ ಪೊಸತಾದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಕುಲು ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನ ಅಕ್ಲೆನ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆನ್ ತೆರಿದ್ ನಡತೆರ್ಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಬೆಳಗು. 


ದೈವದ ಗಡಿತ ಕಟ್ಲೆಡ್  ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಗ್ ಪೂ ಪಾಡುನ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನ, ಕಿರುವಾಲ್ ಪತ್ತುನ, ಕಿರುವಾಲ್ ಉಲಯಿಡ್ದ್(ಗುಂಡ/ಸಾನದ) ಪಿದಯಿ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಡ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುನ, ದೈವ ಜೋಗೊಡಾನಗದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲೆನ್ ನಡಪಾವುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನಾರೆಗ್. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಗ್ ಕೈ ಪಾಡುನ, ಪೂ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತ್ ನಿ. ಇನಿ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ ಬದಲ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನಕುಲು ಸಾನ ಗುಂಡೊಲೆಡ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನ್(ಉಜ್ಜಾಲ್ ಗ್ ಪೂ ನೀರ್, ಪನಿವಾರ, ಬೊಂಡ ಬಳಸುದ್) ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗುತ್ತುದ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೇ  ಓಮ ದೀವೊಡು. ಸಾನ ಮಾಡೊಲೆಡ್  ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ದೀವೊಲಿ. ಕುಟುಮೊಗು ಅಮೆ ಕರ ಸೂತಕ ಇತ್ತುಂಡಲ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆಗ್ ಆಮೆ ಕರ ಇಜ್ಜಂದಿನೆರ್ದಾದ್ ಆರ್ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲ್ ತುಡರ್ ದೀವೊಲಿ. ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ತುಡರ್ ದೀಪುನೆನ್ ಉಂತಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದೈವದ ನೇಮದ ಕಲೊಟು ಒಂಜನೇ ಲೆಪ್ಪು, ರಡ್ಡನೇ ಲೆಪ್ಪು, ಮೂಜನೇ ಲೆಪ್ಪು, ನಾಲನೇ ಲೆಪ್ಪುಂದು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ದೈವ ಆವಾರ ಗೆತೊನುನ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಗಡಿತಕ್ಲೆನೆಂದ್ ಲೆತ್ತುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆವಾರ ಗೆತೊನುಂಡು. ಗಡಿತಕ್ಲೆನ ಗಡಿತ ಪುರಪು ಲೆತೊಂದು ಆವಾರ ಗೆತೊನ್ವೆಂದ್ ಎಚ್ಚಿನ ಮಾತಾ ಗಡಿತಕ್ಲೆಡ ಪಂಡುದ್ ಗಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿ, ನುಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿ, ಸುದ್ದಾಚಾರ ಇಜ್ಜಂದಿ, ಹಕ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ತಂತಿರ್ ದಾರೆನ್ ಸುರುಕೇ ಲೆತ್ತುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಪತ್ತುನಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನಮಾನೊಡು ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಡು ಗಡಿ ಆಯಿನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ದೈವ ತಂತಿರ್ ದಾರೇ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಅಕುಲು ಕುರ್ಸಿಡೇ ಕುಲೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಕ್ಲೆ ಕಾರ ಮುದೆಲ್ ಗ್ ನೇಮ ಸುರಾಪುನ ದುಂಬೇ ಬೊಂಡ, ಪುರ್ಪನ್ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ದೀಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎತ್ತ್ ದುಂಡು. ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆಗ್ ದೈವೊಗು ಮದಿಪುನ, ಆಯುಧ ಕೊರ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗ್ ಸಾನ ಮಾಡೊಡು ಸುತ್ತೆ ದೀಪುನ, ನುಡಿಕೊರ್ಪುನ , ವಸಾಯೊಗುಂತುನ, ಓಮ ದೀಪುನ, ಓಮೊಡು ವಸಾಯಾಪುನ, ಪೂ ಪುರ್ಪ ದೈವದ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನಕುಲ್ಲಾ ಮದಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಳೆಸರಪೊಳಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗಿತ್ತುದ್ ಪೂ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪುನ, ಆಯುಧ ಕೊರ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನ ಗಡಿ ಸರಪೊಳಿಗ್ ಮುತ್ತೇಸನ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಂಟ ಜನಾಂಗದ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ, ಬಲಾಂಡಿ, ಮಾಡ್ಲಾಯೆ, ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗ್ ಬಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಲ್ ಗ್ ಸರಪೊಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನವು ಪೂಜಾರ್ಮೆದ ಗಡಿಯಾಂಡ ದೈವದ ಗಡಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ದಿ ಪಟ್ಟ ಪಂಡ ಅರಸಾದಿಗೆ ಪಟ್ಟಂದ್,ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟಂದ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನೊಂತೆರ್. ಕುಟುಮದ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟ್ ನಡಪುನಗಲ ಕುಟುಮದ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆಗ್ ಅರೆನವೇ ಆಯಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು ಇತ್ತ.  ತೊಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಗಾವಡ್, ನಿಚ್ಚಯ, ಮದಿಮೆದಪಗಾವಡ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಮದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಮರ್ಯಾದಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಡಿ ಪಟ್ಟದ ಮರ್ಯಾದಿ ಇತ್ತುಂಡ್. ಮದಿಮೆದ ಕಲೊಟು ಮೂಲ ತುಳುವ ಕಟ್ಲೆದ ಧಾರೆ ಏರುನ ಕಿರಮ ತೆರಿದಿತ್ತುದ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ಕುಟುಮದಕುಲು ನಡತೊಂತೆರ್. ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ದ ಮದಿಮೆದ ಕಟ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿದಿತ್ತುದ್ ಮಡ್ಡೆಲೆರೆನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯೊಡು ಧಾರೆ ಏರಾದ್ ಕೊರೊಂತೆರ್. ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಧಾರೆದ ಮಂಟಮೆಗ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಈ ಕಿರಮೊಲು ನಡತೊಂತುಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ದಲ್ಯ ಪಾಡುದ್ ಮದಿಮಾಯೆ ಮದಿಮಾಲ್ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಆ ದಲ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಕೈ ನೆಲಕ್ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ (ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿನ ಕೈತ ಮಿತ್ತ್ ದೀನ ಕೈಕುಲು) ಧಾರೆ ಏರಾವೊಂತೆರ್. ನನ ದುಂಬುಗಾಂಡಲಾ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ತೆರಿದ್, ಜನ ಮಂದೆಲು ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು, ಕಟ್ಲೆಲು ಪೊಳಿಯಂದಿಲೆಕ ದೈವಾರಾಧನೆನ್  ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಕಾಲ ಕಾಲೊಗು ಬರ್ಸ, ಬುಳೆ ಬತ್ತುದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ.
ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾದನೆ


 Wednesday, 18 November 2020

ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ kukkuta panchanga

                                                                     ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗ