Tuesday, 11 December 2018

ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ-ayyappana nijavayina charitre

                              ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ-ayyappana nijavayina charitre

            (ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಆದಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರ್ )
   


                ಚರಿತ್ರೆನ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಅವೆರ್ದ್ ತಾಕತ್ತ್ ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವೆನ್ ಸೋಪಾಯಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಬೌದ್ದೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ವೈಷ್ಣವ ,ವೈಷ್ಣವೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಶೈವ ,ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡು ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ಪಾವೊಂದೇ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಲಾ ಇಂಚಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಾರ್ದನೊಡು ಮಾನಿತೊಂತ್ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಭಜನೆಲು ಬೈದ . ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕೊಲು ಬೈದ.ಕಲೊಟು ಉಂಡಾಪಿ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೈದ್ ನ್ಡ್. ಮೀನ್ ಕೋರಿದ ,ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ದೀವೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತಿ ಆದಿವಾಸಿಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಇನಿ ಅಭಿಷೇಕ ,ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಲು ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಮೆಲಾನೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಮೂಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಯಕವೊಂದುಂಡು.
                  "ಮಲೈ ಅರಯನ್ " ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಗುಂಡೊಲೆನ್ ಕೇರಳದ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಯಿತೆರ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆನೆ "ಮೂಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ". ಇನಿ ನಮ ತೂಪುನವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕಥೆತ ಲೇಪನದ ಚರಿತ್ರೆ . ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಮ್ ,ಇಡುಕ್ಕಿ ,ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಲೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ 'ಮಲೈ ಅರಯನ್ 'ಪನ್ಪಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ "ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ"ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪುರುಷೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲ ಶತಮಾನೊಲೆನ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಮೊಕ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧಾನೆನ್ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .
      ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದಕ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಆಸ್ಥಾನಿಕೆರಾಯಿನ ನಂಬೂದರಿನಕ್ಲ್  ಕಾಡ್ ಕೈವಶ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೊಕ್ಲೆನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆರ್ದ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಅರಯನ್ನೆರ್ ತಾನ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ ಮೂಲ ಬದ್ಕ್ ದ ಕಾಡ ಜಾಗೆನ್ ಬುಡ್ದು ದೂರ ವಲಸೆ ಪೋಪೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದ್ ಸಾಸಿತಾದ್ ಕೈ ತತ್ತ್ದ್ ಪೋಪುಂಡು .ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸಾನಂದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಗುಂಡೊಗು ೧೯೪೨ ಟ್ ಬಿರಣ ಅರ್ಚಕೆರ್ ಪೂಜೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಹರಿ ಹರ ಸುತ ಪನ್ಪಿ ಪುರಾಣ ಬವುಸ ಮೂಲು ಗುಡಿಟ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುದಿಪ್ಪು . ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಸುದ್ದಾಚಾರದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನೊಗು ಪೋಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ್ದ್ ೧೯೯೧ ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೦ರ್ದ್ ೫೦ ವರ್ಸ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ತೆರ್ . ಶಬರಿಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸಾನೊಗು ಎಂಕ್ಲೆ ವಾರೀಸ್ ದಾರೆರ್ ನ್ದ್  ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾನ್ಗದಕ್ಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆರ್ . ಉಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರೆ ನಿಜವಾಯಿ ಚರಿತ್ರೆ .
         ಕ್ರಿ .ಶ ೮-೯ ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ಕೇರಳೊಡು ದೇಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಎಂ .ಜಿ .ಯಸ್ . ನಾರಾಯಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞೆರ್ ಬರೆತೆರ್ . ಕಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತ . ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತೊಡಿ ತ್ತ್ ದ್ ಅವೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ದೇಲ್ಯೊದ ರಚನೆಲಿತ್ತ್ ದ್ ಕದಿರೆದ ಮಂಜುನಾಥನ ದೇಲ್ಯನೇ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ . ಇನಿಕ್ಲಾ ಅವ್ಲು ಮಂಜುನಾಥನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪಿರವು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು . "ಮಲೈ ಅರಯನ್"ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಗುಡಿಕ್ಲೆನ್ ಕೇರಳದ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಹಿತರ್ ಕೈ ಪುಂಡಿದುಲಯ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ ನ್ಡ್. ಅಂಚನೆ "ಪುಲಯರ್ "ಪನ್ಪಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಗುಡಿಕ್ಲೆನ್ ರಾಜೆರ್ಲಾ,ಪುರೋಹಿತೆರ್ಲಾ ಕೈಪುಂಡಿದುಲಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಮಂದರ್ತಿ ,ಕಟೀಲ್,ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಡ್ಲಾ ದುರ್ಗೆನ ಒರುಟು ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟ್ ದ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾತೃ ದೇವತೆಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರೆ ಮೂಲ ದೇವತೆ ನಾಗಸ್ವರೂಪಿ ದೈವೊನು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ನ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು .ಕೇಪು ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಕೇಪು ಬತ್ತಿಲೆಕ ,ಕಟೀಲ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ,ದೆಸಿಲ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಶಿಶಿಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಅವ್ವೇತೋ ಊರುಗು ಪುರಾಣೊಲು ಸೇರ್ದ್ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರ್ಪುನ ದೇವ ದೇವಿನ ಕತೆಕ್ಲು ಸೇರ್ದ್ ತುಳುತ ಅವ್ವೇತೋ ಪುದರ್ಲ್ ಮಾಯಕಾತ .
             ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಅಕ್ಲೆ ದೈವೊನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಯ್ತೊಂದು ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆ ಆದಿವಾಸಿಲೆನ್ ಕಾಡ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ ನ್ಡ್ . ಇತ್ತೆನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ತುಳುವೆರೆ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಆ ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಸೂದ್ರೆರ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂದು ತಾನೇ ಚಾಕಿರಿಗುಂತ್ ದ್ ನ್ಡ್ . ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವೊನು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಮಲರಾಯನ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಂದ್, ವಾರಾಹಿನ್ದ್ , ಜುಮಾದಿನ್ ಧೂಮಾವತಿಂದ್ ,ದೇವಿನ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಅಡೆ ಇಜ್ಜಾನ್ದಿ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕನತ್ದ್ ವಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಕತೆ ಕಟ್ಯೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಥೆ ಆಯ್ಲೆಕನೇ ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋತ್ ನ್ಡ್ . ದೈವೊಲ್ಲಾ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ.
            ಕೇರಳದ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪುದರ್ನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪುಜೆರ್ . ಆದಿವಾಸಿಲ್ಡ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುದರ್ . ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆಡ ಓಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ  ಪುದರಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನಾದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ನಾಯಕೆ ಆಯಿನ "ಅಯ್ಯನ್","ಅಯ್ಯನಾರ್"ಪನ್ಪುನಾಯೆನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆನ್ದ್ ರಾಜನ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ಅಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರೆರ್ ವಾದಿಸವೆರ್ .ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಯಂ ,ಇಡುಕ್ಕಿ ,ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಡ್  ಬಹುಸಂಖ್ಯೆರಾದ್ ಇಪ್ಪುನ "ಮಲೈ ಅರಯನ್ "ಪನ್ಪಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ "ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ "ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲ ಪುರುಷೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಅಕ್ಲೆ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನೊಡಿಪ್ಪಿ ದಂಪತಿಲಾಯಿನ "ಕಂಡನ್ "ಬೊಕ್ಕ " ಕರುತ್ತಮ್ಮ " ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಗೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ.
    ಚೋಳ ಅರಸುಲ್ನ ಆಕ್ರಮಣೊರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಯೆ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲ್ದ ಕರಿಮಲೆಟ್ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ್ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಈ ತಲ ಪುರಾಣ ತೂಂಡ ಕೆಲ ಶತಮಾನೊಲ್ನ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಈ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಬತ್ತ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು . ದುಂಬುಗು "ಪಂದಲಂ" ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತಲಿಗೆದ ಬೆಟ್ಟೊಲು ಅರಸುಲ್ನ ಕೈತುಲಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು . ಪಂದಳ ರಾಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಆಸ್ಥಾನದ ನಂಬೂದರಿ ಬಿರನೆರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ ನ್ ತನ್ನ ಕೈತುಲಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ರೆ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆರ್ದ್ ಪಾರಾಯೆರೆ ಮೂಲ ಸಾನೊನು ಬುಡ್ದು "ತೋಡಮ್ಪುಳ"ಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಶೊಗು ವಲಸೆ ಪೋಪೆರ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು .
         ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಲ್ಯೊಗು ೧೯೪೨ಕ್ ಬಿರಣ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಪೊಗ್ಗು ನ್ಡು. ತಿರುವಾಂಕೂರುದ ಆನಿದ ಅರಸು ಚೆಂಗನ್ನೂರು ಮೂಲದ ತಳಮೋಳ್ ಬಿರಣ ತಂತ್ರಿಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿತ ಪೂಜೆದ ಅಧಿಕಾರೊನು ವಹಿಸವೆ . ೧೯೫೦ಡು ಆನಿದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಟ್ ರಚನೆ ಆಯಿನ "ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಮ್ ಬೊರ್ಡು"(ಟಿ .ಡಿ .ಬಿ )ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಈ ದೇವಾಲ್ಯೊನು ಕನತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡು ಟಿ .ಡಿ .ಬಿ. ದ ಆಡಳ್ತೆ ಡೇ ಈ ದೇವಾಲ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು . ೧೯೫೦ರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಅವದಿಡ್ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಬೆಂಬಲೊರ್ದು ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಸೂ ಬೂರ್ದ್ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ವಿರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೫೧ಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿದ ವೈದಿಕ ರೂಪದ ಇನಿ ನಮ ತೂಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹೊನು ಪಂಚಲೋಹೊಡು ಚೆಂಗನ್ನೂರುದ ಪಾರ್ವತಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಡ್  ಮಲ್ಪಾದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ . ವಿರೂಪ ಆಯಿನ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ವಿಗ್ರಹ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿಡ್  ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿ ಗುರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾಂಡ್ . ಉಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೊಡು ದೈವ ಪೋದು ದೇವೆರಾದ್ ತೋಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೊದ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ತ್ ದುಂಬು ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ ಸಂಪೂರ್ಣಾದ್ ಬಿರಣ ತಂತ್ರಿಲೆರ್ದ್ ವೈದಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು ಮಲೆಟ್ ನಡಪುಂಡು . ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ತಿಗ /ತೊಡ್ವೆ /ಚೀಯ ನೆಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊನ್ತೆರ್ಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೇಲ್ವರ್ಗದಕ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ ನಂಬೊಳಿಗೆಯಾದ್ ಒರಿದ್ ನ್ಡ್ ವಿನಃ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ ಮಯಕಾತ್ ನ್ಡ್ . ತುಳುವ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ,ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಮೂಲ ತುಳುವೆರೆ ೧೬ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾಧನೆಲು ಮಯಕಾದ್ ತಂತಿರ್ದಾರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು . 
         

               https://youtu.be/kYIhiqOfmmw
    
       ಲೇಖನ ಕನ್ನಡೊಡು  -ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ
      { ಜನಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿ ಲೇಖನ.}
    *ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸ್ರಷ್ಠಿಸುವವರು ಮೊದಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ* ....
’ಅಯ್ಯಪ್ಪ’ನ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆ
ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ದೇವರು : ಅಯ್ಯಪ್ಪ -ಜನಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮)
- ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ

ಎಚ್ಚಿನ ಪಿಂದಾಣಿಕೆಗ್- ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಾಸ್ ಮೇರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ (ಅರೆಗ್ ಮಲಯಾಳ ,ತಮಿಳ್,ಹಿಂದಿ ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು . ಆರ್ನ ಚರ ದೂರವಾಣಿ-  ೦೯೪೪೭೩೩೦೩೬೩,   ೦೯೪೦೦೮೨೬೩೨೦ [09447330363, 09400826320]

ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿದ ಪೊಲಬು :-
                          https://www.youtube.com/watch?v=Nv0wm9nPRyw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KGKqUwvQNMrNqlgZ61zzxLf9mwVhfRhmVvyznEPwJZAigbC3PgWsFqng


Sunday, 9 December 2018

ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು -pudar badalna tulunada daivolu

               ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ  ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು
         

*_ದೈವಾರಾದನೆ_* 
ಕಾಲದ ಪರಪುಡು ಕರದ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನ,ಆರಾದನೆದ ಎತ್ಯಯೊಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಸಾದಿಡುಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ದೈವಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ,ಆರಾದನೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು,ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಕುಡೊರ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.ಪೊಸತ್ ನ್ ತೋಡುದು,ಪರತ್ ನ್ ನಿಗಿತ್ ದ್ ಮಣ್ಣೇ ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಪಿಂದೊನುಗ.ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬದಲ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಬಲ್ಯಾಯನ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟೊನು ಕುಡೊರ ಮಾನಿತೊನ್ಗ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ದಾಂತೆ ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲೊಡು ದೈವದ ಮಣೆಮಂಚದೆದುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು  ಸಾನ ಗಿರಿತ್ ದ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ದೈವೊಲೆನ್  ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾನದೊಕ್ಕೆಲ್ ನ್ ಮೂಲ  ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಒದಗ್ ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.ದೈವೊಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿ ಗಣ ಓಮ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಓಮ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ,ಪೂಜೆ,ಮಂತ್ರ,ಆರತಿ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಎಂಚ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕೇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಗ.ದೈವೊಗು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದಿಪಿಜ್ಜಿ,ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಬಲಸುನೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ.ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನುಪ್ಪು ದಾನ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾನಕ ಉಪ್ಪುನಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದಪಗ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಗಿರಮ,ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಿದಯಿದಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸ್ವಾಸಿ ಬಲಸಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತಾ ಒಪ್ಪಂದ್.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಬಲಸ್ ದ್ ಕೊರ್ನಗ ಆಪುನ ಕೊಸಿ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಬಲಸ್ಂಡ ಆವಂದ್.ನಮಕ್ ತೆರಿ ಮಟ್ಟ್ ಗ್ ನಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ.ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯೆರೆಂದ್ ಉಪ್ಪುನಿ.ಆಂಡ ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬೆರಿ ಮಾನೊನು ಕಾಪುನ್ಲ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆ.ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದಲ ಅವ್ವೇ ಲೆಕ ಇನಿಕಾನಗ ಪೊಲಿದಾತ್ಂಡ್. ನಿಚ್ಚ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ದೈವೊಲೆನ್ ನಮಟೊರಿಂದ್ ನಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ್ ದ್, ಏತೊಂಜಿ ತೊಟಿಲುಲು ತೂಂಕೊಂತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲುಲು,ಚಾವಡಿಡ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್ ದೈವೊಲು ,ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆನ್  ಏಪ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನದುಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ಪೂ ನೀರ್ ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತ್ ದ್ ತಿಂಗೊಲಿಡೀ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಅಡೆಗ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದದ ಗೋಡೆಲು ಜರಿಯೆರೆ ಸುರಾಯ. ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯತ್ತ್.ಅವ್ಲು ಕಾಸ್ ಗ್ ಪಾತೆರ,ಮೂಲು ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಮದಿಪು.ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಾನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊರ್ದಿಂಚಿ ನೇಮದಪಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಜನೆ ಪನೆರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್.ದೈವದ ಮುಗೊನು ಕಟಿ ಮಾನಿ ದೀದ್ ನೇಮ ಅನಗ ದೈವ ಆಯಿನವು ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿ ಸಾತ್ ಗ್ ದೇವಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ,ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವಸಾನ ದೂರಾದ್ ದೇವಸಾನ ಆಪುನ ಕಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿ ದೈವೊನು ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸ ಕರಿನಗ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಯಕಾದ್ ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯು.ಪ್ರಸ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲ್ ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ದೈವದ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೋಡು ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ದು,ಮಣೆ ಮಂಚಾವುನು ಪೊತ್ತಾದ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ದ ದೈವಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಕೇಂಡ ನಮಡ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ,ಪರ ಮಣೆ ಮಂಚಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಇತ್ತೆನೇ ಸುಮಾರ್ ಕಳೆವೊಂದಾತ್ಂಡ್. ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ,ಮಣೆ ಮಂಚವುದ ಸಗ್ತಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಗ್ ದಕ್ಕುನ ಬದಲ್,ತೂಟು ಪೊತ್ತಾವುನ ಬದಲ್ ಸೊತ್ತು ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ದೆತ್ತ್ ದೀಪುನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊಗು ಕೊರ್ಂಡ ನೆನೆಪಾನಗ ತೂದು ಬರೊಲಿ.ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಬಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಬಜನೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಗ್ ದಾದ ಎತ್ತೇಸ?.ದೇವೆರೆಗ್ ಕಲಶ, ಬಜನೆ,ಮಂತ್ರ,ಶ್ಲೊಕ,ಹೋಮ,ಪೂಜೆ,ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ,ದೂಪ,ಗಿಂಡೆ ನೀರ್,ಮದಿಪು,ಅಗೆಲ್. ಇನಿ  ದೈವದ ಕಲೊಕು ಬಜನೆದಂಚ ಓಮ,ಕಲಸ,ಪೂಜೆ,ಆರತಿ,ಪಂಚಜ್ಜಾಯ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನನಾ,ದೇವಸಾನನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರೆ ಅಂಸ ಮಲ್ತ್ ದ್,ದೈವೊಲು ದೇವೆರೆನ್ ಕಾಪುಲೆಕ ಆಂಡ್.ಸ್ವಂತ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆದ ಬದಲ್ ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
  
             ಜುಮಾದಿ ದೈವ.ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ್ಎತ್ತೇಸ ಉಪ್ಪು

ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲ್ ಅಂಚನೇ ಕರಿಪಡ್.ಆಂಡ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ನಿಕುಲು ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ನಮ ದುಂಬೆಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ ನ ಅಂಚನೆ ನಂಬುಗ. ದೈವೊಲು ನಮನ್ ಮಾತ ಒರ್ತು ಕಾಪುವ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ನಮಕ್ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ದಾಲ ನಿಮುರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾನಗ ನಮ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್,ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಉಂತುನಿ ನಮ ನಂಬಿ ದೈವೊಲೆನ ಎದುರು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆಸತ್ರೆಡ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ್ ನಾಯನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ದ್ ವೈದ್ಯೆರ್ ಪಿರ ಬುಡಿಯೆರ್ಡ ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತರೆ ತೊರತ್ ದ್ ಕೋರಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ 48ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ತರೆ ತೊರಪಾದ್ ಬಂಜಾರ ಕೋರಿಗ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೂವ ಒರಿತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ನಮನ್ ಒರ್ತ್ ಕಾಪುನೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಬೋಡೆ?.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಮೂಲೊಡು ಇದ್ಯೆ ದಾಂತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಜನೆ,ಶ್ಲೊಕ,ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಓಲು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್?.ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಿನಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಬಗ್ತಿ,ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡುನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು.ತಾಸೆ,ದೋಲು,ಸುತಿ/ಬಾಂಕೆ,ನಾಗಸರೊಟು ಲಕ್ಕೊಂತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ವಾದ್ಯೊಲು ಇನಿ ಬೈದ.ಇನಿ ದೈವದ ಕಲನ,ಆಟದ ರಂಗತಲೊನ,ಪದ ರಂಗಿತೊದ ರಂಗ ಚಾವಡಿಯ ಒಂಜಿಲಾ ಅರ್ತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಮಾತ  ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿದ ನಡುಟು ಮನ ಬಗ್ ತಿ ದಾಂತೆ ಕಲೊಟು ದೈವೊಲು ಖಂಡಿತಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ‌.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ದ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಉಂದೆನನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ್ಂದ್ ದೈವ ಕಲೊಕು ಬರ್ರೆ ಸಾದ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಕ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ದೇಸೊಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪುದರ್.ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ಡೇ ಲೆಪ್ಪೊಡು.ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಲೆತ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ದಾಲ ಬದಲಾಪುಜಿ.ಮೂಲ ಪುದರ್ ಅವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಾರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು.ನರಮಾನಿ ಕುಂಬರೊಲಿ,ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ದೈವ ಮಾಯೆರ್ದ್ ಅವ್ಲು ಜೋಗೊಡು ಬರೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ದೈವದ ಮೂಲ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆನ್ ಮೂಲದೊರುಟು ಒರಿತ್ ದ್ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾದನೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೇಲೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಡ ಆವೊಡು.ಮಾತೆರೆ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚಾಂದ್ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂಕ.
-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ
ಗುರ್ಕಾರ್ರ್
ತುಳು ಒರಿಪುಗ
 ಬೊಕ್ಕ 
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ       ತುಳುನಾಡಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ಆದ್ ಪೋಂಡ್ . ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಊರುಲು ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಲ್ ಡ್ ಮಯಕಾದ್ ಪೋಯ. ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣೇ ಬೋಡಾಂಡ್.ಆಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ  ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ನರಮಾನಿ ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಪರೆಂಗಿ ಬಾಸೆದ ಮರ್ಲ್ ಡ್ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಯ . ಇನಿ ದೇವಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೇಬೆರೆ ಆರಾದನೆದ ಪುರಾಣೀಕರಣದ ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲ್ಯದ ದೈವೊಲು ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದಾಲ ಲಾಭ ದಾಂತೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ್ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ಬೂರ್ ದ್‌ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿದ ಮಂತ್ರೊಲು,ಗೋವಿಂದಾ ದೈವದ ಕಲ ಸೇರುಲೆಕಾಂಡ್. ಮನಿಪಂದಿ ದೇವೆರೆ ಎದುರು ಮನಿಪುನ ದೈವೊಲು ನಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದೆ ಪೋಂಡು.ದೈವದ ಕಲತ ದೈವದ ನುಡಿ ನಂಕ್ ದೈವದ ನುಡಿಯಾವಂದೆ ಕಟ್ಟ್ ನಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ನುಡಿಂದಾದ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತ್ ಮನ ಬಗ್ತಿ ದಾಂತಿಲೆಕಾಂಡ್.ನಮ್ಮ ಬಲ್ಯಾಯನಕ್ಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟ ನಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಂದೆ ಪೋಂಡು.ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂದಗಾಳಿ ತೆರಿಯಂದಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕುಲು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ನಂಬಿಯ.ಅಕುಲು ಆಣಲೆಕ ತೋಜುಂಡು,ದೇವೆರಂಶ ಪಂಡ,ಪೊಣ್ಣಲೆಕ ತೋಜುಂಡು,ದೇವಿನಂಶ ಪಂಡ ನಂಬಿಯ.ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನವೇ ದೈವಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಡನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ ನಮಡನೆ ಉತ್ತರ ದೆತೊನುವೆರಾತೆ.ದೈವ ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಾಯನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನವತ್ತ್.ನಮ ದೈವ‌ ಕಲೊಟು ಲೆಪ್ಪುನಗ ವಸಯೊಗುಂತುನಾಯನ ಮೇಲ್ ಡ್ ಜೋಗೊಡು ಬರ್ಪುನಿ.   ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಕಲೊಕು ಏರ್ ಚಾಕಿರಿದಕುಲು ಬೋಡಾ ಅಕುಲು ಮೂಲೆ ಸೇರ್ದ್ ಏರ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಒತ್ತೊಂದು ಬದುಕುಲೆಕಾಂಡ್.ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನದ ದೈವೊಲೆ ನೇಮದೆಚ್ಚಿಡ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡಿಜ್ಜಂದಿ ಬಜನೆ ಸೇರೊಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬರಡ್, ದೈವ ಸಾಯ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ್ ದ್ ನಮ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಯ .ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಜೆರ್ .  ನಮ್ಮ ದೈವೊಲ್ನ ಪುದರ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಂಕ್ ತೆರಿಯಂದಿಲೆಕ ಬದಲ್ ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್.ಅಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದ ಪುದರ್ಲ್ ಬದಲಾಯಿನೆಕ್ ಇತ್ತೆರ್ದ್ ೧೫ವರ್ಸ ದುಂಬೇ ಅಂಚ ಬದಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡಿನಾರ್ ಪೆರಿಯ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಡಾ.ವೈ.ಯನ್.ಶೆಟ್ರ್ (ಕಲ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಬಟ್ರ್ ಬರೆಯಿನ ಬೂತಕಲ್ಪ ಕೃತಿತ ಇಚಾರೊಗು ಸುರುಕು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ದಿನಾರ್). ದೈವೊಗು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನದ ಬದಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ  ಪುರಾಣ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ . 
   
               ಪಂಚ ಜುಮಾದಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಒಡಿಪು
ನಮ ಲೆತ್ತೊಂತಿ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಗು ಬದಲ್ತೆರ್.ಆಣನೊರುತ ದೈವೊನ್ಲ ಪೊಣ್ಣನೊರುತ ದೈವ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್.ಮುಗ್ಧ ತುಳುವೆರ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ನೆನ್ ಕೇನಂದೆ ಮುಕುಲು‌ ಪನ್ನನೇ ಸರಿಂದ್ ನಂಬ್ಯೆರ್.ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದರುಲು ನೂದೆಟ್ ಸೊಣ್ಪದಾತ್ ಬದಲ್ದ್ ಪೋಂಡು.. ನಮನ್ ಏರಾಂಡಲ ನಮಕ್ ದೀನ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತೆರ್ಡ ಓಕೊನುವ.ಅವು ಬುಡುದು ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ನಮನ್ ಲೆತ್ತೆರ್ಡ ನಮ ನಮ್ಮ ಪುದರತ್ತ್ಂದ್ ಎಂಚ ಓಕೊನುಜನ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದರ್ ನ್ ಲೆತ್ತ್ ಜರ್ಡ  ಓಕೊನಂದ್.ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಕುಂಬರುವೆ ವಿನಃ ಆ ಮಾಯೆ  ಜೋಗೊಗು ಬರಂದ್.ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ ತೆರಿನ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕ್ಲ್, ಕಟ್ಟುನಕುಲು, ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯೆರ್ . ಅಂಚಾದ್ ಮೊಕ್ಲೆನವೇ ಕಾರ್ಬಾರಾಂಡ್,ಮಂತ್ರ,ತಂತ್ರೊಲು,ಪೂಜೆ ಓಮೊಲು,ಜಾಗಂಟೆ,ಮಣಿ,ಆರತಿಲು ಸೇರೊಂಡ.ದೈವೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯಂದಿ ಅಕುಲು.ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಅಕುಲು ದೈವೊನು ದೇವೆರಾದ್ ತೂಯೆರ್ಡಲ ನಮ ತುಳುವೆರ್ ದೈವೊನು ದೈವ ಆದೇ ತೂಯಿನಕುಲು,ದೇವೆರಾದತ್ತ್.ಅಂಚಾದ್ ನಮ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲೆನ್ ನನ ದುಂಬುಗ್ಲ ದೈವ ಆದೇ ತೂಕ ಹೊರತು ದೇವೆರಾದ್ ಅತ್ತ್.ನೆತ್ತೆರಾವಾರದಡೆ ದೇವೆರಾದ್ ತೂಯಿನಕುಲು ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಲುದ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊದ ದೇಲ್ಯೊಲೆದ ನೆತ್ತೆರ್ ರ್ ದ ಆವಾರದ ಬಲಿಪೀಠೊಲು,ಮಹಾಬಲಿ ಪೀಠೊಲು ಇನಿ ದೇವಕಿರಿಯೆಡ್ ಚಾಕಿರಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ .ಇಂಚನೇ ಅವೊಂದು ಪೋಂಡ ನನೊಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊಡು ದೈವಾಲ್ಯೊಲು ಮಾಯಕಾದ್ ದೇವಾಲ್ಯೊಲಾದ್ ದೈವೊಲು ಪೂರ ದೇವೆರಾದ್ ನೇಮ ನೆರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ತೇರೊಯ್ಪುನವು ಬತ್ತ್ ದ್ ಪೋವು. ಇನಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ,ವನದುರ್ಗೆ ,ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಪೂತ ಪೂಜೆ,ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ ಸುರಾಂಡ್.ನೇಮೊಡು ದೈವ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ ಆದಿತ್ತ್ ದ್ ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಸಾನ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡೇ?.ದೈವೊಲೆಗಿಪ್ಪಿ ವಸಾಯ ದೇವೆರೆಗುಂಡೇ?. ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಕತೆಕ್ಲಾ ಒರಿಯೊರಿ ರಕ್ಕಸನ ವದೆತ ಕತೆ ಸೇರೊನ್ನ ತೂನಗ ರಕ್ಕಸೆರಾಯಿ ರಕ್ಕಸೆರ್ ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡ್ ಡೇ ಇತ್ತ್ ನ್ನಾಂದಾಪುಂಡು. .ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ,ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆನೊರುಟು ನಂಬಿನ ದೈವೊಗು ಎರಿಯಾಕುಲು ದೀನ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ಪೆರೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅದಿಕಾರ ಕೊರ್ನಿ ನಮನೆ.ನಮ್ಮ ತರೆನೆ ನಮ ಕುಂದೊಗು ಆಕೊನೊಡಾತೆ. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆಣನೊರುತ,ಪೊಣ್ಣನೊರುತ ಅವ್ವೇತೋ ದೈವೊಲುಲ್ಲ.ಆಣನೊರುತ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೊಲು ಮಲ್ಪಡೆ.ಯುಧ್ದರಂಗದ ಸೇನಾಧಿಪತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಕಟ್ಟೊಂತ್ ನ ಬೆದೆಕಟ್ಟೊನು ಮಿರೆಕಟ್ಟ ಪನಡೆ,ಅಂಚನೆ ಬಿರು ಬೆರಿಟೆ ಪೊಗ್ಗಂದಿಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ಬೆರಿವುಡೆನ್ ತೂದು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ.ಮುಗತ ಒರು ತೂನಗ ಮೋನೆ ಕಾಪುದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಅಡ್ಡಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಕಡ್ಸಲೆ,ವಲಸಾರಿ,ಸಾದಗ ,ಅರಸು ದೈವೊಲು ಬಿರುಪಗರಿ‌ಪತ್ತ್ ದ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರುನೆನ್ ತೂನಗ ವೀರೆರ ಆರಾದನೆ ದೈವಾರಾದನೆ ಪನ್ಪುನವು ಸೊಸ್ಟ.  ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ಜಾಗೆಡ್ ಪಂಡಲ ಅವ್ವೆ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಎಂಚ ಆಪುಜಾ ಅಂಚನೇ ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ದೀನ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ಪೆರೆ ಬುಡಡೆ.  ಪುದರ್ ಮಾಯಕಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲ್ನ ಮೂಲ ಪುದರ್ನ್ ದುಂಬುದ ಒರಿಸಿರಿಕ್ ಒರಿತೊನೊಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಕುಂಡು .

            ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ  ದೈವೊಲು             ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                     ತುಳು  _ಕನ್ಡಡ_ಸಂಸ್ಕೃತ                                              ೧.ಕಂಬೆರ್ಲು _ಕಂಬಿಗಾರ     -                                              ೨. ಜೋಡು ಗುಳಿಗೆ  _   ಗುಳಿಗದ್ವಯ                                      ೩. ಜಾರಂದಾಯ  - ಮೂಲ ಪುದರ್ ಮಾನಿ ಮನಿಯಂತಾಯೆ.   ಜಾರಂತಾಯ /ಜಾರಂತಾಯಿ /ಮುನಿತ್ತಾಯೆ /ಸತ್ಯನಾಥೆ      -      ೪. ಕೊಡಮಂದಾಯ      ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಿ /ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ      ಪೊಸಬೂತ ಕುಮಾರೆ                ಕುಂಭ ಕಂಟಿನಿ
೫. ಬೈದೆರ್ಲು                             ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕುಳು                  ೬. ರಾವುದ ಗುಳಿಗೆ /ರಾಪುದ ಗುಳಿಗೆ               ರಾಹು ಗುಳಿಗ      ೭. ಗುಳಿಗೆ   ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ       ಗುಳಿಗೇಶ್ವರ      ಗುಳಿಗಾಖ್ಯ              ೮. ಬೆರ್ಮೆರ್                               ಬ್ರಹ್ಮ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ,ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ
೯.ಸಂಕಲೆ ಗುಳಿಗ                       ಸಂಕೋಲೆ ಗುಳಿಗ                  ೧೦. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ   ಕಲ್ಲುಕುಡುಕಿ ,  ಕಲ್ಲುರ್ಟೀಶ್ವರಿ/ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ
೧೧. ಪಂಜುರ್ಲಿ       ವರಾಹಮೂರ್ತಿ                         -          ೧೨. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ     ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ,     ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ,ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ,ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ
೧೩. ಜುಮಾದಿ        ಧೂಮಾದಿ    ಧೂಮಾವತಿ                        ೧೪. ಅರಸು ಮೂಡದಾಯೆ  /ಮೂಡದಾಯೆ/ವೈದ್ಯನಾಥೆ    ಮುಂಡದಾಯೆ    ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯ, ಮುಂಡಿತ್ತಾಯೆ            ೧೫. ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು                       ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗ್ಗೆರ್ಕುಲು                ೧೬. ಮೈಸಂದಾಯ  ಕಾಡ್ ದೆರು        ಮಹಿಷಂದಾಯ/ನಂದಿಗೋಣ ,ನಂದಿಕೇಶ್ವರ     ಮಹಿಷಂತಾಯಿ /ಮಹಿಶಾಸುರ  ೧೭. ಕಾಳಾತ್ರಿ  ಕಾಲರಾತ್ರಿ    ಕುಂಭೋದರಿದೇವಿ                        ೧೮. ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ   -ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯಿ                                    ೧೯. ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ     ಧೂಮ್ರ ಧೂಮಾವತಿ                 -      ೨೦ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ   ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ   .ಅಣ್ಣಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗು ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ            ೨೧.ಚವುಂಡಿ   ಚೌಂಡಿ     ಚಾಮುಂಡಿ     ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ      ೨೨.ಹಿರಿಯಾಯೆ   ಹಿರಿಯಾಯಜ್ಜೆ         -                              ೨೩. ಮಲರಾಯೆ/ಮಲೆರಾಯೆ /ಮಲ್ರಾಯೆ         ಮಲರಾಯಿ /ಮಹಾಮಲರಾಯೆ            ವಾರಾಹಿ
೨೪. ಮಾಯಂದಾಲ್       ಮಾಣಿಬಾಲೆ     ಮಹಮ್ಮಾಯಿ            ೨೫. ಕನಪಡಿದಾಯೆ                   ಕನಪಡಿದಾಯೇಶ್ವರಿ                ೨೬. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ    ಹುಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ       ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ/ಡೇಶ್ವರಿ                                         
೨೭. ವರ್ತೆ                                 ವರ್ತಾಡಿ                              ೨೮. ಸತ್ಯ ಜಾವದೆ /ದೇವತೆ           ಸತ್ಯಧರ್ಮ ದೇವತೆ                ೨೯. ಬಬ್ಬು ಬಾರಗೆ/ಕೋರ್ದಬ್ಬು                                   ಭಗವಾನ್  ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ,ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ,ವೈದ್ಯನಾಥ                                             -
೩೦. ಕೊರಗ ತನಿಯೆ /ಕೊರಗಜ್ಜೆ         ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ    ಕರಿಯಜ್ಜೆ     ಕೊರಗಜ್ಜೇಶ್ವರ    ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವೆರ್                      
೩೧. ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ      ಅರ್ಭಕ ದಾರಕೇಶ್ವರಿ                            ೩೨. ಪೊಸ ಬೂತ                     ಹೊಸಮ್ಮ/ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ    ೩೩. ದುಗ್ಗಲಾಯೆ     ದುರ್ಗಲಾಯ /    ದುರ್ಗಲಾಯಿ                  ೩೪. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ                         ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನವರು/ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೇವಿ                ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ
೩೫. ಉಲ್ಲಾಯೆ/ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು                   ದಯ್ಯೊಂಗುಲು /ನಡಿಯಂಗಲ್                                                                      
೩೬. ಕುರಿಯಾಡಿದಾಯೆ /ಕುರಿಯಾಡಿದಾರ್      ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯಿ                                           
೩೭. ಪಿಲಿಬೂತ.    ಹುಲಿಭೂತ   ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ                  ೩೮. ಮಂತ್ರಜಾವದೆ  ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ   ಮಂತ್ರದೇವತೆ                ೩೯.ಓಡಿಲ್ದಾಯೆ                                    ಓಡಿಲ್ತಾಯೆ                ೪೦.ಕಡಂಬಿಲ್ದಾಯೆ                                ಕಡಂಬಿಲ್ತಾಯಿ          ೪೧.ಮಲ್ಯೋಡಿದಾಯೆ                          ಮಲ್ಯೋಡಿತ್ ೪೨.ಮಗ್ರಂದಾಯೆ             ಮಗ್ರಂದಾಯಿ -ಮೃಗಂತಾಯಿ                               ‌ ಮಹಾ ಘೋರ ರೂಪಿಣಿ                    ೪೩.ಗಿರಾವು              ಕಿರಾತೇಶ್ವರ                                            ೪೪. ತನ್ನಿಮಾನಿಗ           ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇವಿ 
೪೫. ಜಿಡೆತಾರ್_ಜಠಾದಾರಿ                                              ೪೬.ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗೆ         ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ .
೪೭.ಬಬ್ಬರ್ಯೆ  ಬಬ್ಬರ್ಯನೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ,ಬಾವು ಬಬ್ಬರ್ಯೆ,ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ,ನೀಚ ಬಬ್ಬರ್ಯೆಂದ್ ಉಂಡು.-  ಬರ್ಬರಿಕ. ಬರ್ಬರೇಶ್ವರ
೪೮.ಅಬ್ಬಗ_ದಾರಗ. ಅರ್ಬಕೇಶ್ವರಿ_ದಾರಕೇಶ್ವರಿ
೪೯.ಜಾಲಕೊರತಿ   ತ್ವರಿತ ದೇವತಾ
೫೦.ಕಲ್ಕುಡ   ಕಲ್ಲುಕುಟಿಗ
೫೧.ಮುಂಡಲ್ದಾಯೆ   ಮುಂಡಲ್ತಾಯಿ
೫೨.ಕೊರತಿ   ವನದುರ್ಗೆ
೫೩.ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯ. ಮೂರ್ತಿಲ್ಲಾಯಿ (ಮುಂಡಾಜೆದ ಕೈತಲ್ ಉಜಿರೆ)
೫೪.ನಾಲಾಯಿದಾಯೆ  ನಾಲ್ಕಯಿದಾಯೆ,ನಾಲ್ಕಯಿತ್ತಾಯಿ
೫೫.ಬೂತ ಬೆರ್ಮೆರ್   ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ
೫೬.ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ‌ ಅನಂತೇಶ್ವರ,ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ
೫೭.ಓಡಂತಾಯೆ- ವಡ್ಡನೇಶ್ವರ
೫೮.ಮುಗುಳಿದಾಯೆ  ಮುಗುಳಿತ್ತಾಯಿ
೫೯.ಮಾಲೆಂಗ್ರಾಯೆ-ಮಾಲೆಂಗ್ರಿ ಬರ್ಕೆದಾಯೆ- ಮಹಾಲಿಂಗರಾಯ.ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಂದ್ಲ ಪನ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್.
                                  ದುಂಬಾದ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ನಕ್ಲ್ ,ಕಟ್ಟುನಕ್ಲ್ ,ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್,ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ ದಕ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲ್  ದಯ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ . ಅವು ಬುಡುದು ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಪುರಾಣೊನು ಕಟ್ಟ್ ದ್  ದೈವೊಗು ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನೆನ್ ದೈವೊಲ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಪುನೆನ್  ಬುಡುದು ಸತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಕಲೆನ್ ಕಲೊಟು ತೆರಿಪಾಲೆ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೈವ ಪಟ್ಟು ಪುರಪುನು ಸಂದಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಗ ಪನ್ಪುಂಡತ್ತೇ.ನಮಲ ಪಂಡ ರಡ್ರಡ್ಢ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಲೆಕಾಪುಜೆ?.ದಿನ್ನದ ಅಣಿತುಂಬೊನ್ದಿಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಙೊನು ನಮ ತೆರಿಯೊನೊಡತ್ತೆ. ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸ್ನಗಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆನ್ ಮೂಲೆ ಸೇರದ.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಅಟಿಲ್ ಅಡ್ದ್ ಬಲಸುನ ಸರಿ,ಬೇತೆ ಜನ ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಲಸಿಯೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೊಗು ಏತ್ ಬೇನೆ ಆವು? . ಮದ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಮದು ಪನ್ಪುನ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ದೈವೊಗು ನಾಲ್ ಪಾತೆರ ಮದಿಪೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ.ಪೂವರಿ ಪಾರಾವುನ ದುಂಬು ವಾ ದೈವೊಗ್ಲ ವಸಯಾಪುಜಿ.ಅವು ಬುಡ್ದು ಮದ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಪನೊಂದು ಪೋನಗನೇ ವಸಯಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಗೇನದ ಕೊರತೆಂದ್ ಪನೊಡಾತೆ
             ಬಬ್ಬರ್ಯೆ ಬರ್ಬರೀಕ,ಬರ್ಭರೇಶ್ವರೆ ಆತೆ
        
          ತುಳುವ ರಾಯ / ದಾಯ /ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು .ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ತುಳುನಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತ್ ನ ಸತ್ಯೋಲು . ಉದಾರ್ಮೆಗ್ -ಮಲಾರ+ರಾಯ =ಮಲರಾಯ. ಮಲಾರ್ದ ಆಯಕಟ್ಟೊಗು ಬತ್ತ್ ನಾಯೆ, ಮಲಾರ್ದ ಆಯೆ ಮಲರಾಯೆ. ಕೊಡಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಬತ್ತ್ ನಾಯ =ಕೊಡಮಂದಾಯ . ಕುರಿಯಾಡಿಗ್ ಬತ್ತ್ ನಾಯೆ ಕುರಿಯಾಡಿದ ಆಯೆ =ಕುರಿಯಾಡಿದಾಯೆ . ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು .ಆಂಡ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಉದಿತಿ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯೋಲೆಗ್ ಕನ್ನಡದ ತಾಯಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .ಅಂಚನೆ ಗೇಶ್ತರ,ಗೇಶ್ವರಿ,ರ್ಟೀಶ್ವರಿ ಉಂದು ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡೇ ಆರಾದನೆ ಉಪ್ಪುನಿ. ನಕುಲು, ಅಕುಲು ಸವ್ದೊಲುಲ್ಲ.ಮುಗ್ಗೆರ್ನಕುಲು,ಬೈದೆರ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೋದು ರ್ಲು ಸೇರೊಂದ್ಂಡ್.ಬೈದೆರ್ನಕುಲು ಪೋದು ಬೈದೆರ್ಲು ಆತೆರ್.  ತ್ತಾಯಿ,ತ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಡದಾಯೆ ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಆಯೆ . ತ್ತಾಯ /ತ್ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ .ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಲ್ಯಾಯನಕ್ಲ್ ಬೋಡ್ಚಿ .  ...ತ್ತಾಯ ಬರ್ಪುನ ಕೇರಳದ ದೈವಜ್ನೆರೇ ಬೋಡು . ಅಕ್ಲ್ ದೈವೊಗು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಾದ್ ತನ್ನ ಪುದರ್ದ ಸುರುತ ತ್ತಾಯ ನ್ ದೈವದ ಪುದರ್ದ  ಕಡೆಕ್  ದೀಯೆರ್ .ಅಂಚನೆ ಮಣ್ಣ್ ದ ಮಡತ್ತಾನದ ಸರ್ಪಕೋಲ ನಂಕ್ ಬೋಡ್ಚಿ . ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಸಾರ ಸಾರ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರೊನು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಮೋನೆಗ್ ಉರ್ದುದು ವಸಾಯೊಗುಂತುನ ಲಕ್ಷಕಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗಮಂಡಲ ನಂಕ್ ಬೋಡು .ಕೊರಗತನಿಯೆ ಏಳ್ ಜನ ತುಂಬುನ ತಿರಿಬೊಂಡೊದ ಪುದೆನ್ ಒರಿಯೆ ತುಂಬುವೆ ಪಂಡ ಆಯನ ರಟ್ಟೆದ ಸಗ್ತಿ ತೂನಗ ಆಯೆ ಕೊರಗುಲ ತನಿಯೆ/ಕೊರಗತನಿಯೆನೇ ವಿನಃ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅತ್ತ್.ತರೆಟ್ ದೀಪುನ ಮುಟ್ಟಲೆಗ್ ಏಳ್ ಜಿಡೆತ ನಾಗನೊರು ಮಲ್ತ್ ದ್,ಅಗೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲ್ ಆಯಗ್ ಏಮೆದ ಸುಕ್ಕ ಕಜಿಪಾಂಡ ಇನಿ ಆಯಗ್ ಏಮೆನ್ ವಾಹನ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ಯೆರ್.  ಪಂಡ ಜ್ನಾನ ವೃದ್ದ ಪನ್ಪೆರ್.  ಗುರುಕುಲ ಇದ್ಯೆದ ಕಾಲೊಡು ಕಾಡ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಿ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಲ್ತು ಇದ್ಯೆ?.ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಚಾರಲ ನಂಕ್ ದಾಯೆ ತರೆಕ್ ಪೋಪುಜಿ?    ಜೈನೆರೆ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದು ತುಳುವೆರೆ ಬೂತ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೂತನಾಥ ಆಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಕೆಳದಿದ ಶೈವ ಪಂಥದಕುಲು(ವೈದಿಕ) ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಬಸ್ತಿ ಬೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲ್ಯ ಆಂಡ್.ಜೈನಾಡಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ,ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಡ್.ಮೈಸಂದಾಯೆ ನಂದಿಗೋಣೆ ಆದ್ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಆಂಡ್.ಬೋರಿಯೇ ಬೇತೆ,ಗೋಣೆನೇ ಬೇತೆ.
  
              ಪಡ್ರೆ ಜುಮಾದಿ ಪರತ್ ಬೊಕಗಕ ಪೊಸತ್ ಮುಗ

           ತುಳುನಾಡ ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆನ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಮಲ್ತ್ ಬುಡಿಯೆರ್ . ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ಕಾಯೆರ್ ದಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ದ ದಂಟೆ ಪತ್ತುನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಂಡ ,ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಡುಗು ಉಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯಾಯೆ ಹಿರಿಯಾಯಜ್ಜೆ ಆಯೆ . ಇನಿ ಎಲುಮುಟ್ಟೆ ಅಗಿದ್ ಪಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಒಯ್ಪುನ ಗುಳಿಗನ್ಲ ಅಜ್ಜೆರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆ ಪಂಡೆರ್ .ಗುಳಿಗನ್ ಆಟೊಡು ಗುಳಿಗಾಖ್ಯೆ ಪಂಡ ರಕ್ಕಸೆ ಮಲ್ದೆರ್ . ಬನೊಟು ಬಲಸೊಂತ್ ನ,ನೆತ್ತೆರಾವಾರ ಕೊರೊಂತ್ ನ  ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ದ್ ಕೋರಿ ಆಗ್ಯೆರೆ ಕೊರ್ಯೆರ್ .ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟುವೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೊಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುರಾದ್ ದೈವದ ಮನಬಗ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಂಡ್. ಕೊಡಂಗಾಯಿಡ್ ದಯ್ಯೊಂಗುಲು ,ಕಣಂದೂರುಡು ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರೆನ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಕೊರಗತನಿಯನ್ ಈಸರನಂಶ ಪಂಡ್ದ್ ಕತೆ ಕಟ್ಯೆರ್ .ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ,ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಬದ್ ಕ್ ದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿದುವೆರ್ಡ ಕೊರಗ ತನಿಯಗ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಲೆ,ಬಂಗಾರ್ದ ದಂಟೆ,ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಬಂಗಾರ್ದ ದೃಷ್ಠಿ,ಕಿರೀಟ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಾಯೆರ್.ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ ಪದ್ದೆಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಡ್ ಕುಲ್ನಾಯೆ ದಾಯೆ ಬಡಪೊತ್ತುದ ಕತೆ ಪನೊಡು?.
ಕಾಯೆರ್ದ ಮರತಡಿಟ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯಂತ್ ನ  ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಂಗತಲೊತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್ .ಶುಂಭನ  ಮಂತ್ರಿ ದೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಲ್ತಿ ಧೂಮಾವತಿಂದ್  ತುಳುನಾಡ ಜುಮಾದಿಗ್ ಕಥೆ ಕಟ್ಯೆರ್ .ಕೇರಳದ ಭಗವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೆದ ಆರಾಧನೆ ಜುಮ್ರ ಜುಮಾದಿ .
ಕೊಡಮಂದಾಯನ್ ಕುಂಭ ಕಂಟಿನಿ ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರ್ . ಇನಿ ಪೊಸಭೂತ ,ಕುಮಾರೆನ್ದ್ ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 
ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮೂರ್ತಿ .ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಪಾರಿ ಪನ್ನಗ ಪಾಂಚಾಲಿ ,ದ್ರೌಪದಿ ,ಪಾರ್ವತಿ , ಲಕ್ಷ್ಮಿ ,ಸರಸ್ವತಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಇನಿ ದೈವೊಗು ಪಾರಿ ಪನ್ನಗ ಶತಪಾತಾಳ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೊಕ್ಲೆಗೊಲ್ತು ಉಂದು ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕುಂಡ ದೇವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆತೆನ ದೈವೊಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋರ್ದು ಕಾಜೂರುಗು ನೆಲಮಾಲಿಗೆಡ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ . ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಇಚಾರೊಲು ಓಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೆರಿಯುಜಿ. ಉಲ್ಲಾಯೆಂದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. 
 ಮಹಾ ಮಲರಾಯ ಆರಾಧನೆ ಮಂಜೇಸರದ ಮಜಿ ಬೈಲ್ಡ್  ನಡಪುಂಡು . ಈ ಮಹಾ  ಪನ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥ ದಾದನ?.
ಲತ್ತ್ ಬಾರ್ ತಿಂದ್ ನ ಪಿಲಿ ನೆಲ್ಲಿಯೇ ಈತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ತಿನ್ಪುನ ಪೆತ್ತ ಏತ್ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂದು ತಿಂರೆ ಪೋದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಾಯಿನಿ.
  
ಮಾಲಂಗ್ರಾಯೆ(ಮಾಲೆಂಗ್ರಿ ಬಾಳಿಕೆ) __ಮಹಾಲಿಂಗರಾಯೆ ಆಂಡ್
 
ಮುಂಡದಾಯೆ,ಮೂಡದಾಯೆ,ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಮೂಲು ಮುಂಡೊಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತ್ ನಾಯೆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಪನ್ಪೆರ್.
ಸತ್ಯ ಜಾವದೆ ಮುಕ್ಕ ದೇವಲ್ಯೊಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯಾಂಡ್ .ವೈದಿಕ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ತುಳುವ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ  ಮಲ್ತೆರ್ .
ಜಾರಂದಾಯನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಸರ್ದಿಂಚಿ ಮುನಿತ್ತಾ ಯೆ ,ಸತ್ಯನಾಥೆ ಮಲ್ತೆರ್ . ಬಬ್ಬರ್ಯನ್ ಬಾರ್ಬರೀಕಂದ್ ಇನಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗೆ ಬಾರೀ ಸಗ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾರ್ಬರೀಕ.ಈ ಬಾರ್ಬರೀಕೆ ಎಂಚ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ ಆಯೆಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ.  ನಿಜವಾದ್ 
ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುನು /ಕೋರ್ದಬ್ಬುನು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. .ಇತ್ತೆ ಒಡಿಪುದ ಬೈಲೂರು ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಡು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವೊನು ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. . ದೈವೊಲೆನ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೇವೆರಂಶ ಮಲ್ತ್ ದ್  ದೈವಾಲ್ಯೊನು ದೇವಾಲ್ಯ ಮಲ್ತೆರ್ .
ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಆಯಾ ಊರ್ದ ಯಜಮಾಂದಿ .ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ನ್ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರ್ .
ಉಲ್ಲಾಯನ್ ವೈಷ್ಣವೆರೆನ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಬಬ್ಬರ್ಯನ್ ಬರ್ಬರಿಕ,ಬರ್ಬರೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೆರ್.ಬಬ್ಬರ್ಯನ್ ಬಬ್ಬರ್ಯಂದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಬರುವೆ ವಿನಃ ಬರ್ಬರೀಕ,ಬರ್ಬರೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಬರಯೆ.ಜುಮಾದಿನ್ ಜುಮಾದಿಂದ್ ಲೆತ್ತರ್ಡ ಓಕೊನುವೆ ವಿನಃ ದೂಮಾವತಿಂದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಬರಯೆ.ನಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವೊನು ಮೂಲ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಪೊಸ ಪುದರ್ಡ್ ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಎನನ್ ಲೆಯ್ಜೆರ್ಂದ್ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ತ್ಂಡ್.ನಮ ಬಂಙ ಬರೊಂದುಲ್ಲ.ನಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪ.ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ನೇ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಎಂಚ ಓಕೊನುಜನ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ಜರ್ಡ ಓಕೊನಂದ್.ಸಬರಿಮಲೆಟೊರಿ ವಾವರೆ ಉಲ್ಲೆ.ಮೂಲೆಂಚ ಬಬ್ಬರ್ಯೆ ಪೋದು ಬರ್ಬರೆ ಆಯಿನಿ?. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವನೇ ಬೇತೆ .ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರೆ ಬೇತೆ . ಪಾಲಾಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಆಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಸಂಧಿ ಪಣಿಕ್ಕರನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಸುರಾನಗ  ಶಾಂತಾಕಾರಮ್ ಭುಜಗ ಶಯನಂ ....ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಪಿರಿನಗ ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತ ಭಾರತಃ .... ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ದಾದ ಪನೊಡು .
  
          ಮುಗುಳಿದಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗುಳಿತ್ತಾಯಿ ಆತ್ಂಡ್
      
          ಇತ್ತೆ ದೈವೊಲೆಗ್ "ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಸುರಾಂಡ್ .ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನದ ದೈವೊಲೆಗ್ ನಮಃಂದ್ ಮಂತ್ರೊಲು ಬೈದ . ಪ್ರಸನ್ನ ,ನಮಃಂದ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ತೋರಣ ,ಉಗ್ರಾಣ ಮಹೂರ್ತ ,ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ,ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ,ವಾಸ್ತು ಬಲಿ ,ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ,ದಿಗ್ ದೇವತಾ ಬಲಿ ,ಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯಾಹ ,ಸಪ್ತ ಶುದ್ದಿ ,ಗಣಪತಿ ಯಾಗ ,ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಧಾನ  ಹೋಮ ,೧೦೮ ಕಲಶಾರಾಧನೆ , ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ,ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ,ಗಜ ಕಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ಚಪ್ಪರ ಆರೋಹಣ ,ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ,ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ,ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ,ದುರ್ಗಾ ಯಾಗ ,ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ,ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬ ಅಧಿವಾಸ ,ಅಧಿವಾಸ ಹೋಮ ,ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ,ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ,ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ,ಮಹಾ ಪೂಜೆ ,ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ " ಉಂದು ದೈವಾಲ್ಯೊಗು ಅಗತ್ಯನೆ?.  ದೇವಾಲ್ಯದ ಈ ಪೂಜೆಲ್  ದೈವಾಲ್ಯೊಡು  ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನ ಒವು, ದೇವಸಾನ ಒವುಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ಂಡ್ .ದೈವೊಗುಂದು ಪರಕೆದೊರುಟು ಕೋರಿನ್ ಕನತ್ ದುಪ್ಪುವೆರ್.ದೈವ ಅವು ಪರಕೆ ದಾಯೆಗ್ಂದ್ ಕೇಂಡ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು.ಇನಿ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬಂಟೆನಾ,ಗುಳಿಗೆನಾ ತಿಕ್ ನ ಕೋರಿನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಅಗ್ಯೊಂದು ಕಟ್ಲೆಪೊಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲವೆರ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಗ ವಾದ್ಯ ಉರ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಲಾಯ್ತ್ ಬಲ್ತ್ ದ್ ಇತ್ತ್ ನ ಕೊಡಪಾನ ನೀರ್ನ್ ಗುತ್ತುದು ತಿಕ್ನಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ಗ್ ಬೂರುನವು ದೈವದ ವಾ ಕಟ್ಲೆಡ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ನನಾಂಡಲ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್ಡ ಕಲತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒರಿಯು.ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪುನು ತೂನಗ ದೈವ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಬತ್ತ್ ನ ಚರಿತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ.ಒರ್ಯೊರಿಯನ್,ಮನೆತನೊನು ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದ್ ನಿ.ಈತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್ ದ್ಲ ನರಮಾನಿ ಅತ್ರೋಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ದೈವೊನು ತೆರಿನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರ್.ಆಂಡ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ತೆರಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ದೈವ ನಮಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಯೆರೆಂದೆ   ಉಪ್ಪುನು ಸರಿಂದ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಪ್ಪುಂದು ತೆರಿನಗ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ಡ ನನಾಂಡಲ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆದ ದೈವೊಲ್ನ  ಎರಿಯಾಕ್ ಲ್ ದೀನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಒರಿಯು.ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಂದೈವೊಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ನೇಮ ನಡಪುನವ್ಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕಿರಮೊಲಿತ್ತ್ ದ್‌ ಪೂರ ಜನ ಔಲೇ ರಾಸಿ ಬೂರ್ದು ನೇಮದವ್ಲು ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡು?.ಅವ್ವೆ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ ನಡಪುನಗ ಮುಗಿನೇಟ ವಾ ರಂಗ್ ಲೇಸ್ಲಾ ನಡಪುಜಿ.ಅಂಚನೆ ದೈವದ ನೇಮ ಆಪುನವ್ಲು ರಂಗ್ ಲೇಸ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮನಬಗ್ತಿ ಮಾತ್ರ.ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ಸಂದಿಲಡ್ ಬಜನೆ ಸುತ್ತುದ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಜಿ.ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದರ್ಡೇ ಪಿರಾಕ್ ದ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲಿಪ್ಪುನಿ.ಒಡಿಪು ಮಲ್ಪೆ ಕೈತಲ್ದ ಜುಮಾದಿ ನಗರ,ಬಂಟಾಲದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೂಟೇಲ್ದಲ್ತ ಜುಮಾದಿ ಗುಡ್ಡೆ,ಬೊಳ್ತೇರ್ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಗೋಂಕುದ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿ ಗುಡ್ಡೆ,ಉಲ್ಲಾಲೊಡ್ದು ಪಳ್ಳಿ ಬರಿಯೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿದ  ಜುಮಾದಿ ಸಾನ,ಪುತ್ತೂರುದ ಮುರತಲ್ಪದ ಜುಮಾದಿಪಲ್ಕೆ ಉಂದೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಗ್ಸಿ ಜುಮಾದಿದೈವ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೋಡು?.
    

ನಂದಿಗೋಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸಂದಾಯೆ:-
ನಂದಿ-ಬಸವೆ ಉಂದು ಎರು ಜಾತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಿ. ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆಡ್ ನಂದಿ ಸಾನದೆದುರು ಉಪ್ಪಂಡು.ಈಸರ ದೇಲ್ಯದ ಎದುರು ನಂದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು.ದೈವಾಲ್ಯದ ಸಾನ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನೇಮೊಡು ಬಸವೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಕಾಲೆ ಕೋಲೊಡ್ಲ ಎರುವೇ ಉಪ್ಪುನಿ.
ಗೋಣೆ ಎರ್ಲೆ ಜಾತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಿ.ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ನಾಲ್ ಕಾರ್ದ ಮೈಸಂದಾಯೆಂದೇ ಉಪ್ಪುನಿ.
ನಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣೆ ಒಂಜೆ ಅತ್ತ್.ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೆರಣಿಲು.ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಕಾಲೊಡು ನಂದಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಂದಿಗೋಣೆ ಮಲ್ತೆರ ತೆರಿಯಂದ್.ಅಂಚನೆ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಾಗೆ ಲಕ್ಕ್ ದುಂತ್ಯೆ.ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಯೆರ್.ನಾಗಬೆರ್ಮಗ್ಂದ್ ಒಟ್ಟುಗು ವಸಯೊಗುಂತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಆಂಡ ನಾಗೆನೇ ಬೇತೆ,ಬೆರ್ಮೆರೇ ಬೇತೆಂದ್ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತೆರಿದ್ಂಡ್. ದಪ್ಪೆರೆ ಗೋಣನ್,ಎರ್ಲೆನ್ ಗಳಸ್ಂಡಲ ಕಂಬುಲ ಎರ್ಲೆಡನೇ ಮಲ್ಪುನಿ.ಮೂಲೊಡು ತುಳುವೆರ್ ಎರ್ಮೆದ ಪೇರೇ ಪರ್ದ್ ಬುಳೆಯಿನಕುಲು.ಎರ್ಲೆಡನೇ ಪಂಡ ಎರು ಮಾದಾದೆ ಕಂಡ ದತ್ತಿನಕುಲು.ಅಂಚಾದ್ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಎರು ಜಾತಿ ದೈವಾರಾದನೆಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ,ನಂದಿ,ಬೋರಿ ದೇವೆರೆ ಸಾನದೆದುರು ಇತ್ತ್ಂಡ ಬಸವೆ ದೈವಾರಾದನೆ,ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆಡ್ಲ ಉಂಡು.ನಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಣೆ ಏಪಲಾ ಒಂಜಿಂದಾಯೆರೆ ಸಾದ್ಯನೇ .ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಕುಲು ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಸಾಣದುಲ್ಲಾಯೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಮಾಡ ಪತ್ತಿ ಮೈಸಂದಾಯೆಂದ್ ಲ ಉಂಡು.ಗೋಣನೊರುತ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಎರುತೊರುತ ನಂದಿ ಗೋಣಾಯೆರೆ ಎಂಚ ಸಾದ್ಯ?.ಆಂಡ ದೈವಾರಾದನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ತೆರಿನ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಡಾ.ವೈ.ಯನ್.ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಇಲ್ಲ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾದನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ,ನಾಗ ಬನ,ಆದಿ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ಕಲ್ಪನೆದ ನಂದಿ ಗೋಣನ ಆರಾದನೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ವಾರಾಹಿ ದೇವಿನ ಒರುಕುಲು:-


ಧೂಮಾವತಿನ ಒರುಕುಲು:-


Saturday, 1 December 2018

ತುಡರ ಪರ್ಬ/ ದೀಪಾವಳಿ -tudara parba/ deepaavali

                           ತುಡರ  ಪರ್ಬ/ ದೀಪಾವಳಿ 
                    tudara parba /deepaavali 
                                                     


  ನಿಲತರಸು  ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆರೆ  ಲೆಪ್ಪು                                      
 -------------------------

ಆವಂದಿನ ಮೋಸೊದ ಕತೆ
           -------------
 ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್  ಆಟ  ಆನಗ
ತುಂಬೆದಡಿಟ್  ಕೂಟ  ಆನಗ
ಕಂಡೊದ ಕಡಿಕ್ ಪಾಪು ಆನಗ
ಬೆಯಿಪಾಯಿ ಬಾರ್ ಕೊಡಿನಗ
ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಮುರ್ಕುನಗ
ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಕೊಂಬು ಬನ್ನಗ
ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ
ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಗ
ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಆನಗ
ಬೊಲ್ಕಲ್ಲ್  ಪೂವಾನಗ
ಗರ್ಗಲ್ಲ್  ಕಾಯಿ  ಆನಗ 
ಜಾಲ್ ಪಾದೆ ಆನಗ
ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಾಲಾನಗ
 ಒಟ್ಟೆ ಓಡೊಡು ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೊಡು
ನಿನ್ನ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ತೂಯರ
ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗ್
ಸೋನೊದ  ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ 
ಬೊಂತೆಲ್ದ  ಕೊಡಿ  ಪರ್ಬೊಗು 
ಈ  ಬಲ  ಬಲಿಯೇಂದ್ರ .......  

    ಇಂಚ  ಒವ್ವೇ  ಕಾಲೊಗುಲಾ  ಆವಂದಿನ .... ನಡಪಂದಿನ  ಸುಲ್ಲು  ಕತೆಕ್ಲೆನ್  ನಡಪುಂಡು  ಪಂಡ್ ದ್  ನಂಬುಲೆಕ್ಕ  ಮಲ್ತ್ ದ್  ಆರ್ಯ/ವೈದಿಕ  ಮಾನಿಲು  ನಂಕ್  ಮೋಸ  ಮಲ್ತೊಂದೇ  ಬತ್ತ್ ದೆರ್ , ಈ  ವೈದಿಕೆರೆನ  ಮೋಸೊಗು  ನಮ್ಮ  ದುಂಬುದ  ಸಂತಾನ  ಬಲಿ  ಆಯರ  ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾದ್  ನಮ್ಮ  ಪೆರಿಯಾರ್  ನಿಲತ  ಮಗೆ  ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆರೆನ್  ನಮ  ಜೋಕೆಡ್  ಅರ್ತಿ- ಪಿರ್ತಿಡ್  ಮೋಕೆಡ್  ಒವ್ವೇ  ಕೋಂಗಿ  ಕಪಟ  ದಾಂತೆ  ಸೀದೊಡೆ  ಇನಿತ  ಈ  ಬೊಂತೆಲ್  ಕೊಡಿ  ಪರ್ಬೊದ  ದಿನ  ಸುಗಿತೊಂದು  ಲೆಪ್ಪುಗ ......................

          ಜನ ಮಂದೆದ ಗೇನೊಗು    ಕಬಿದಿ  ಕತ್ತಲೆ    ದೂರಾನಗ     
ಈ  ನಡತಿ ಸತ್ಯ  ನಿಜಾನಗ
ಮೋಸ  ದಗೆ  ವಂಚನೆ ದೂರಾನಗ
ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಕೆಯಿ ಬಾರ್
ಬುಲೆ ಸಲೆ  ಬುಲೆದಾನಗ
ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಲೆಡ್  ಅರಿಬಾರ್
ಸಂಪೊತ್ತು  ದಿಂಜಿದಾನಗ
ಐಸಿರೊದ ಬದ್ ಕ್  ಮಾತೆರೆಡಾನಗ
ಜನಮಂದೆದ ನಡುತ
ಏದ ಬೇದ  ದೂರಾನಗ
ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ
ಬಾಲೆಲಾದ್  ಬದ್ ಕ್ ನಗ
ತುಲುವ ಐಸಿರ ನೆಗತ್ ತೋಜಿನಗ ...................

      ಬಂಗಾರ್ ದ  ಓಡೊಡು ಬೊಲ್ಲಿದ  ಜಲ್ಲೊಡು
ಒಚ್ಚಿದೊಚ್ಚಿದ್  ಸೇರ್ ದ್
ತುಲುವ  ಕರೆಬರಿ
ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್  ಸಾದಿ  ಪತ್ ದ್
 ತುಲು  ನಿಲತ
ಕಂಡ ಕಲ  ಅರಿಬಾರ ಬುಲೆಸಲೆ
ತೂಯರ  ಕಂಗ್  ತಾರೆ ಬಾರೆದ
ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ
ಕಂಜಿ ಕಯ್ಕಂಜಿ  ಅಲೆ ಪೇರ್
ಪರಪು  ಬದ್ ಕ್ ನ್ ತೂದು ಪೋಯರ
ಈ  ಕಟ್ ದ್  ಪೋಯಿನ
ಸತ್ಯರಾಜ್ಯೊದ
ತತ್ ದ್  ಪೋಯಿನ  ಸತ್ಯದರ್ಮೊದ
ಮಾನ್ಯ ಬದ್ ಕ್ ದ  ಮಯಿಮೆ  ಪೆರ್ಮೆನೊರಿಪರ
ಬೊಂತೆಲ್ದ  ಕೊಡಿ ಪರ್ಬೊದ
ಎಂಕ್ಲೆ  ಲೆಪ್ಪುಗು  ಉದಗ್ ದ್  ಬರೊಡು
ಕೂಡು ಕುಟುಮೊದ 
ಪಾಡಿ  ಉರಲ್ ಗ್
ಬಕುತಿ  ಮೋಕೆಡ್
ಸಂದಾವು  ಸೊಲುಮೆಗ್
ಆ  ಊರ  ಬಲಿ  ಕನತ್ ದ್
ಈ  ಊರ  ಪೊಲಿನ್ ಕೊನೊವೊಡು
ಬಕುತಿ  ಮೋಕೆಗ್
ಈ  ಒಲಿದ್  ಬಲ  ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ........ಕೂ....( ಮೂಜಿ  ಸರ್ತಿ )
ಬರವು--- ಪಿ . ಡೀಕಯ್ಯೆ .

Monday, 17 September 2018

ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣು -devere srushtida porluda roopa ponnu

       ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣು - 


                        

devere srushtida porluda roopa ponnu

                       ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ  ಆನನ ಭೋಗದ ,ಪೆದ್ದುನ ಯಂತ್ರ ಅತ್ತ್ . ಅಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಸಾಸಿತತ್ತ್ . ಆಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಡ್ಪಿರೆರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಪೊಡೆಮಿನ್ ತೂವಡ್ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡು . ನಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜೊಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪ . ಇನಿಲ ಹಳ್ಳಿದ ಇದ್ಯಾವಂತೆರ್ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಅಲ್ತ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿಯು . ಓಡೆ ಪೋವೊಡಾಂಡಲ ಕಂಡನಿಯಡ ,ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಕೇನೋಡು . ಆಲಾದೆ ಓಲ್ಲ ಪೋಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಪೊಂಡ ಪೋಕೆಟ್ ,ಕೇಟಿ ಕೇಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಲ್ .ಗಂಡುಬೀರಿನ್ದ್ ಪುದರ್ . ಸರ್ರೊದ ಎರ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ಡ್ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಎತ್ತೇಸೊ ಉಪ್ಪು ವಿನಃ ಮಾನಸಿಕವಾದತ್ತ್ . ಆನನಾತೆ ,ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ ನ್ಡ ಆನರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪುನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು . ಅಲೆನ ತಾಳ್ಮೆ ,ಕಷ್ಟೊನು ತಾಂಗೋನುನ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ರೆಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಆಂಡಲಾ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವೊಡು . ಅಪಗ ಚಳಿ ಬುಡ್ ದು ನಮಲೆಕನೇ ಅಲೆಗ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಕಂಡನಿ ಸಾಹಿತಿಯಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಬುಡೆದಿ ಚೂರು ಆಯರ್ದ್ ದುಂಬು ಪೋಪಲ್ ಪಂಡ್ ದ್ ತೆರಿಂಡ ಅಲೆನಾಯೆ ದುಂಪೋಯೆರೆ ಬುಡಂದಿನ ಅವೇತೋ ಉದಾರ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಲ್ಲ .ಅಂಚನೆ ಆಣುಲು ಸಾಹತಿಲಾಂಡ ಈರ್ ಏತ್ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತರ್ ,ಏತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಕೇನುವ. ಆಂಡ ಪೊನ್ನೋರ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಯಾಂಡ ಸುರುಕು ಕೇನುನಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಸೌಕ್ಯನೆ ,ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ನ್ದ್ . ಉಂದೆ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣಗಿಪ್ಪಿ ಎತ್ತೇಸೊ . ಆಲ್ ಸಮ್ಮಂದೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪಲ್ . ಆನನ ಎದುರು ಆಯಗ್ ವಿರೋಧ ಆದ್ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತುನಾಲತ್ತ್ . ಆಂಡ ಆಯಗ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿಯಾದ್ ಆಲ್ ಉಂತ್ಯಲ್ಡ ,ಸರಿಸಮಾನಾದ್ ಉಂತ್ಯಲ್ದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲೆನ್ ದಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . ಆಣುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಂದ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ . ಎಡ್ದೆನ್ತ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್ .ಪೊಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಗು ,ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಗು ಆಂ ಏಪಲಾ ಮುಳ್ಳಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
               ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಓದಿಯಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಉದಿತ್ಲೆಕ. ಅಂಚನೆ ಅಲೆನ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಲೆನ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲು . ಕಂಡನಿಯಡ ,ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ,ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಪನ್ರೆ ಆವಂದಿನೆನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆನ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೊನುವಲ್ . ಅಂಚಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲೆನ್ ನಾಡೊಂಡೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಬೆಸುರ್ಪು ಮದಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಶತ್ರು ಆಯೇರ್ಲಬಲ್ಲಿ . ನಮ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ಎಂಚ ರೂಪ ಕೊರ್ಪನ ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ತಿದ್ದುವಲ್ . ತನ್ನಂಚಿ ನನೊಂಜಿ ಒರುನು ಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಜಗತ್ತ್ ಗ್ ಕನಯೆರೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ .  ಅಂಚಾದ್ ಆಣುಲುಗ್ ಆಲ್ ಇಸೇಸ ಆದ್ ತೋಜ್ಯಾಲ್. ಅಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿದಯಿ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಮೋಕೆದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಅಪ್ಪೆನವಾದುಪ್ಪುಂಡು . ಅಂಚಿನ ಪೊನ್ನಡ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂತರೀಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೇಲ್ದ ಚೋಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪು .ಜವನಾತಿಗೆಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಮ ಪಿರಯದ ಕಾಲೊಡು ನೆರಿ ಕಟ್ಟು . ಆಂಡ ಉಡಲ್ದ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆಡ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜು .ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೆರೆ ಸಾಧ್ಯ .ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ,ಸರ್ರದ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲಾವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಆಂತರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನನಲ ಜಾಗೃತವಾದುಂಡುಂದೆ ಅರ್ಥ . ಅಂಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉದಿಪೊಡಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಬೋಡು .ಪೊಣ್ಣನ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಅರಳೆರೆ ಬುಡೊಡು . ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿನ್ದ ಆಣ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ . ಒಂಜಿ ಬೀಜೋರ್ದು ಎಂಚ ದೈ ,ಪೂ ,ಕಾಯಿ ,ಪರ್ ನ್ದ್,ಮರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡಾ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಲೆನಾತೆಗೆ ಬದ್ಕೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಆಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲ್ . 
            ಸ್ವಸ್ಥ ಉಡಲ್ ,ಮೋನೆದ ಬೊಲ್ಪು ,ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆದ ಮೋನೆ ,ಪಾತೆರ್ನಗ ಆ ಪಾತೆರೊಡುಪ್ಪಿ ತೂಕ ಉಂದು  ಪೂರ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋರ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಆರೋಗ್ಯಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ  ಅಕ್ಲ್ ಪಾತೆರುನ ಪಾತೆರೊಡು ಮೋಕೆ ,ಬೇನೆಗೊಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಭಾವ ,ಪಾತೆರೊಡೊಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕ್ ನೆಟ ,ಉಡಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುದ ಬಣ್ಣ ಉಸುಲು ಉಂತುನೆಟ . ಅಂಚಾದ್ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ವೊಗು ಬಿಲೆ .ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಭಾವನೆಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತ್ ನ್ದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆದ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ನಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಪ್ಪುಂಡು . ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು .ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು . ದಯೆ ,ಮೋಕೆ ,ವಾತ್ಸಲ್ಯ ,ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಕಿರಮ,ಮಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆಡ್ ಬಿರವುನ ಕಿರಮ,ತನರ್ದಾಪುನ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂದು ಪೂರ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ . ಉಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೊನು ಎಚ್ಚಾವುಂಡು . ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೆರಾಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಆಂತರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಸುಲಬೊಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆರೆ ಬಳಗೋಡು ಸೇರಾವೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ಉಲಯಿಡ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದಾಯೆ ಆಂಡಲಾ ಆಯನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಲಿಜ್ಜಿನ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು . ಆಂತರಿಕ ,ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀವೊಂಡ ಕುಡೋರ್ಯಗ್ಲಾ ನಮ್ಮಲೆಕನೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಏಪ ಮೂಡುಂಡಾ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು .
                    ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ಡ್ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಲೆಕ ಯಾನ್ಲಾ ಒರ್ತಿ ಬದುಕುವೆ ಪನ್ಪಿ ಛಲ ಬೋಡು . ಅಂಚ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೋನ್ನಗ ಕೃತಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಜಿ. ಬಾಹ್ಯ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ,ಚರ್ಮದ ಒಳತೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ವಿನಃ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯೊನು ಒರಿಪುನ ಯೋಗ ,ಆಧ್ಯಾತ್ಮೊಗು ಏರ್ಲಾ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ .ಯೋಗೋರ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳಗುಂಡು .ಗಾಂಧಿಯೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಕನ ತೂದಿತ್ತೆರ್ . ೧-ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ,೨-ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ . ಸುರುತವು ಈಡೇರ್ ನ್ಡ್ ,ರಡ್ಡನೆದವು ನನಲ ಕನ ಆದೇ ಒರಿದ್ ನ್ಡ್.  ಓಲು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಂಡ ಅವ್ಲು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು . ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಪೋನಗ ಅಲ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ,ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನ್ದು . ನನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗಂದ್ ಮನಸಾಪುಂಡು . ಅಂಚಿ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದೇವೆರುಲ್ಲೆರಾ ಇಜ್ಜೆರಾ ತೆರಿಯಂದ್ . ಆಂಡ ಅಲ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರೊನು ತೂನಗ ಅವ್ಲೊಂಜಿ ದೈವೀಕಲೆ ತೋಜುಂಡು, ಅವ್ಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಓಲು ನೆಮ್ಮದಿ ,ಶಾಂತಿ ಉಂಡಾ ಅವ್ಲು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಪೋಪೆರ್ . ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪನ್ಪಿನವು ದೈವೀಕ . ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಅವ್ಲು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯುಂಡು . ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಂಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಬಾಹ್ಯವಾದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು . ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಲ ತಲ್ಮೆನ ಉಪ್ಪುಂಡು .
           ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಂದ್ ತೂವೊಡು ವಿನಃ ಅಲೆನ ಸರ್ರದ ಎತ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ನತ್ತ್. ಅಲೆನ್ಲ ನಮ ನಮ್ಮಲೆಕಂದೇ ಬದ್ಕೆರೆ ಬುಡೊಡು . ಪಿದಯಿ ಪೋದು ಬೆಂದ್ ದ್ ಬರ್ಪುನ ,ಕತ್ತಲೆದ ಕಛೇರಿಲೆಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ಕಂಡನಿಯಲ್ಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತೂವಡೆ . ಕಂಡನಿಯಗ್ ಬುಡೆದಿನ ಮಿತ್ತ್ ,ಬುಡೆದಿಗ್ ಕಂಡನಿಯನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮಂದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಕುಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆಯಾದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ನ್ ಕಳಂಕವುಂಡು . ತೀರ್ನಾತ್ ತಾಂಗೋನ್ವಲ್ .ಆಯಿಜಿ ಪಂಡ್ದಾನಗ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಬೂರ್ವಲ್ . ಅಲೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ತೂಂಡ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಮೋಕೆ ತೂಕೆಡೆ ತೂವಲ್ . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಅಲೆಗ್ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ್ ಜೈಲ್ದಲೆಕ ಆದ್ ಪೋವು . ಅಂಚಾವಂದಿಲೆಕ ಪೊಣ್ಣನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು .ದುಂಬು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅವೆನ್ ಮುಟ್ರೆಬಲ್ಲಿ ,ಉಂದೆನ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ ದ್ ,ಆಯೆ ಆಣ್  ಎಂಚಲಾ ಉಪ್ಪೊಲ್ಯಾಯೆನ್ದ್ ಏದ ಬೇದ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತ್ . ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಆನಗ ಆಣ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮೆಯ್ಕೈ ತಾಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ  . ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಆಲ್ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ,ಒಂಜಾತ್ ಪೆದ್ದ್ ದ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಾಲತ್ತ್ . ಅಲೆಗ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಬದ್ಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ ,ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮಾಜ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
                 ಪೊಣ್ಣನ್ ಆಲೆಗ್ ದಾಲ ತೀರಂದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯಡೆ . ಭಾರತ ದೇಶೊನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್  ಆಳ್ದಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ್ ಆಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ರೆನ್ ತೂತರ್ ,ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿತ ಕಾರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃತಕ ಕಾರ್ಡೇ ಏರ್ನ ಅರುಣಿ ಮಾಸಿನ್ನ [ ಸುರುಕು ಹಿಮಾಲಯ ಏರ್ನ ಬಚ್ಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಾಲ್ ರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡು ]ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂತರ್,ಗಗನಸಖಿಯಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲನ್ ತೂತರ್ ,ಮೊಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಇತ್ತ್ ನಿ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ,ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ . ಪೊಣ್ಣನ್ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿನ್ದ್ ಪುಗಾರ್ದ್ ಅಲೆನ್ ಮೂಲೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ  ಅಲೆನ್ಲ ಅಣಲೆಕನೇ ತೂದು ಅಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲ್ ತೂಯಿ ನನೊಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ದುಂಬು ನಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಡು . ಅವೆತೊಟ್ಟುಗು ದಿನೊಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಯಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೊಡು .ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಏತೇ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಬೋಡೆ . ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗಾದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರೊಡುಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೆಡ್ ಪಾಡುವ . ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲನ್ ನೆನೆತ್ ನೆನೆತ್ ದ್ ಬಲ್ಲ್ ದೆತೊಂದು ಸೈಪ . ಇಂಚ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ . ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆಣುಲು ತೋಜಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಸತ್ಯಂದ್ ತೆರಿದ್ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವೊನ್ನಲಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ದಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಪಿರಯ ಆನಗ ಆಶ್ರಮೊಗು ಪಾಡ್ವ . ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಇತ್ತ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿ ಆ ಜಾಗೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ್ದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದ್ನವು ಪರೀಕ್ಷೆದಪಗ ಮದತ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು . ಅಂಚಾವಂದಿಲೆಕ ನಮ ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು .ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲಾ ಆನಗೇತ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಡು . ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಗುಂಡಿ ತೋಡುನ ,ಡಾಮಾರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಆಂಜನಕ್ಲೆರ್ದ್  ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ನ್ದ್ ತೋಜುಂಡು.


 
 
                 

Wednesday, 12 September 2018

ಮಯಕಾವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು -mayakavondippi manushya sammandolu

                   ಮಯಕಾವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು -mayakavondippi manushya sammandolu

                  "ಕರಿನೆನ್ ಮದತ್ ದ ,ಒರಿನೆನ್ ತೊರಿತ್ ದ ",ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ನಮಕ್ "ತುಳು ಧರ್ಮ " ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತ್ ದ್ ಪೋತ್ ನ್ಡ್ . ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಎನ್ನಿನಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಡ್ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಅಕ್ಲ್ ಸೋತಿಪ್ಪೆರ್ ,ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ಡ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ . ಅಕ್ಲೆಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಕ್ಲ್ ಬೆಂದೆರ್ ,ಅಕ್ಲ್ ತಿಂದೆರ್ ,ಆತೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ . ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತಂಞನ ಉಂಡುದು ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿದಂಚಿ ಬೆನ್ರೆ ಪೋಯೆರ್ಡ ಮೂಜಂಜಾನಗ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರೊಂತೆರ್ . ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇರೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಉಂಡೊಂದು ,ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಡಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಹಳ್ಳಿದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಕಂಡೊಡು ಬೆಂದ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇಂಟೆಡುಪ್ಪಿ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬನ್ನಗಂದ್ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ದೀದ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೊಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮುಡಿ ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿತಲೆಕ ನುಪ್ಪುನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ್ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಕರಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ಪಾವೊಂತೆರ್ . ಅವ್ಲ ಇನಿತಲೆಕ ಮಿಲ್ಲ್ ದ ಅರಿಯತ್ತ್ . ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ಕುಟ್ಟುದು ಮಲ್ತಿನ ಕಜೆ ಅರಿ . ಅವೆತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಾಯಗ್ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ . ಇನಿತ ಪಡಿ ಬೆಂದೆರ್ ,ಉಂಡೆರ್ ,ಜೆತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಲೆದ ತರೆಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಓಲು ಚಿಂತೆ ,ಎಸನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜಾದ್ ಸಿರ್ಕುಲು ನಮನ್ ನಿಂಗೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ . ಚಿಂತೆನೆ ಚಿತೆತಡೆ ನಮನ್ ಕೊನೊಪುಂಡು .
                   ಏರಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಡ್ ,ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡಡ್ ಅವೆತ ಚಿಂತೆ ಮೊಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ . ಏರೇ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಮೊಕ್ಲವೆನ್ ತರೆಕ್ ದೆತೊಂಜೆರ್. ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಾವೊಡು ,ಇಂಚಾವೊಡು ,ಆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪೊಡು ,ಈ ಪದವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಬುಲಾಸೆ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೈನ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಸಿರ್ಕ್ ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಮರಿಯಲ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲ್ ತೊರ್ನಗ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ನಡೆ ಸೋಗೆ ಪಾಡೊಡು ,ಮುಳಿ ಬೇವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಚಿಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್ ದ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ದೀವೊಂತೆರ್ ,ಜಾಲ್ಗ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಬಿ ಆಡಿತೊನ್ತೆರ್ . ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ಸುಲೋಕ ಸಮಾಚಾರ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾಲ ಕಳೆವೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಒರಿಯೊರ್ಯಾಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆ . ಒಣಸ್ ತಯಾರಾನ್ಡೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕೋನೆರ್ದ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೋಣೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕೇನುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಪುಟ್ಟಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡಿನಿ . ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಕೇನ್ನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆನ್ದ್ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆ  ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಅಪಗ ಇನಿತಲೆಕ ಜಾತಕ ತೂಪುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಕಂಡನಿ -ಬುಡೆದಿ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಜಾತಕ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಲಚ್ಚಕಟ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ದೀಲೆ ,ಒಂತೆ ದಿನೊಟು ಆಲ್ ಆಲ್ನ ದುಂಬುದ ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ತ್ ದುಪ್ಪುವಲ್ . ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಚ್ಚಯಾದ್ ಮದಿಮೆದ ಚಾವಡಿಡ್ದೇ ತಪ್ಪದ್ ಬಲಿಪುನಲ ಉಂಡು . 
                  ದುಂಬುದ  ಮಾತಲಾ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಸರಿನ್ದ್ ಪೆನ್ರೆ ಆಯಿಜಿಂಡಲ ಬದ್ಕ್ ಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ . ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ ವಿನಃ ಇಲ್ಲ್  ಬಿತ್ತ್ಲ್,ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತ್ ನತ್ತ್ . ಅಕ್ಲ್ ಮುಗ್ಧ ತುಳುವೆರ್ . ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಡಲಾ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆಡೆ ಪಾತೆರೊಂತೆರ್ .

Wednesday, 5 September 2018

ದೈವೊಗು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನಿ -daivogu indi paraavuni

                                         ದೈವೊಗು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನಿ -daivogu indi paraavuni

                                                   ದೈವದೆದುರು ಇಂಡಿದ ಕುರುವೆ ಪತ್ತ್ ದ್ನಿ
          ಐರೋಲು ,ಮೈರೋಲು ,ನೇರೋಳು ,ನೆಕ್ಕಿ ,ಕುಕ್ಕು ,ಪೆಲ ,ಅತ್ತೋಸು ,ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ [ಮಾಸದ ಒರು ] ಪನ್ಪುನ ೧೬ ಬಗೆತ ತಪ್ಪುನು ದೈವೊಗು ಪಾರಾವುನೆನ್ ಇಂಡಿನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವ್ವೆ ತಪ್ಪುಲೆನ ಕುರುವೆದಡಿಟ್ ಕಲೆಯಿನ  ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕೋಲೊಡು ಕುರುವೆಡ್ ಒರಿ ಈ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ಪಾರಾವೊಂದು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದೈವ ಆಯನ ಪಿರವುಡೇ ಪೋಪುಂಡು . ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ತುಳಸಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಶಿವನ್ ಬಿಲ್ವ ತಪ್ಪುಡೇ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತ್ ನಿ .ಅವ್ವೆ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಡು ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆಗ್ ದುಂಬೇ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ . ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದ ದೈವ . ಈ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವೊಗ್ಲಾ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು . ಮೂಲು ಇಂಡಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪುಲುಂದು  ತೋಜಿಂಡಲ ಕತೆತ ಪಿರಕಾರ ಇಂಡಿ ಪಂಡ ಎಲು ಮಾಸದ ತುಂಡುಲು . ಇನಿಲಾ ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ ದೇ ಉಚ್ಚುನು ಎವ್ರ ಬರ್ಪವುನಿ .
                                      ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಸರ್ಪಗ್ ಎವ್ರ ಬರ್ರೆ ತಪ್ಪುನು ಸರ್ಪದ ಮೇಲ್ಗ್ ದಕ್ಕುನಿ

                           ದೈವೊಗು ಸುರುಕು ಅಣಿ ಪಾಡ್ ದ್ ಮುಗ ದೀಪುಂಡು . ಮುಗ ದೀನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಟೆ ಪತ್ತ್ದ್ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮ ಉಪ್ಪುಂಡು . ತೂಟೆದ ನೇಮೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ  ಇಂಡಿ ನಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಗು ಮುಗೋಟು ಉಪ್ಪುನಗನೆ  ಕುರುವೆಡ್ ಇಂಡಿ ಪತ್ತ್ದ್ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು .ದೈವ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದೈವದ ಮುಗೊಕು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ . ದೈವದ ಬರಿಟೊರಿ ಕುರುವೆಡ್ ಇಂಡಿ ಪತೊಂನೆನ್ ದೈವಲ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗನೇ ಪಾರಾವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು . ಕಡೆಕ್ ದೈವ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾ ಮೂಜಿ ಮುಗುಳಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನದೆದುರು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ತಾರಾಯಿನ್ ನೆಲಟ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನ್ದು .ಅವೆನ್ ಸಕನ ತೂಪುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ .ಅಡೆಗ್ ಇಂಡಿ ಪಾರವುನ ಕಿರಮೋ ಮುಗಿಯುಂಡು .
                                           ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ .ಕಟ್ಟಿನಾರ್ -ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂತ . ಕಣಂತೂರ್
                       
ಇಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು . ಭದ್ರಕಾಳಿನ್ ಅರ್ತ್ ದ್  ಪಂಡ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಾರ್ನಿಕ ಇಂಚ ಉಂಡು . ಎನರ್ದ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ ಆಂಕಾರೊಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಕಡಲ್ಗ್  ,ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಗಟ್ಟಗ್ ದೀಪಲ್ .ಏರ್ ಪೋಪುಂಡಲ ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯ್ದೆ ಪೋವೊಡುಂದು ಅಂಚ ಉಂತುದಿಪ್ಪುವಲ್ . ಸಾದಿ ಬುಡುಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೇನ್ನಗ ಈ ವಾ ಭೂತಯ ?.ನಿನ್ನಂಚಿ ಏತೋ ಭೂತೊಲು ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯ್ದೆ ಪೋತ. ಈ ವಾ ಗಂಡು ಭೂತ ?,ಈ ವಾ ಗಂಡು ಮುರ್ಗ ಈ  ?,ಈ ವಾ ಲೆಕ್ಕಂದ್ ಪನ್ಪಲ್.ಐಕ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪನ್ಪೆ, ಅಂಚಿತ್ತ್ನ ಗಂಡು ಮುರ್ಗ ಯಾನತ್ತ್ . ತೂಕ ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತುಂಡು ತೂಕನ್ದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ವಿಷ್ಣುನಡೆ ಪೋಪುನಿ .  ಈ ದೈವ ದಾಯೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡಪ್ಪಂದ್  ವಿಷ್ಣು ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗುವೆರ್ . ಕಡೆಕ್ ಈ ದಾಯೆ ಬತ್ತಂದ್ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲ್ಚಂಡಿದ ಕೇನ್ನಗ ಎಂಕ್ ೩ ವರ ಬೋಡುಂದು ದೈವ ಕೇನ್ವೆ .ಎನಾರ್ದಾವಂದ್ ,ಈ ಈಸರ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋಲನ್ದ್ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಈಸರ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋಪೆ . ಈಸರ ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ೪ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ್ದ್ ಕಡೆಕ್ ಈ ದಾಯೆ ಬತ್ತಾಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಎನ್ಕ್ ೩ ವರ ಬೋಡುಂದು ಕೇನ್ವೆ .ಅಪಗ ಈಸರ ದೇವೆರ್ [ ಒವು ಏರೆರ್ದ್ ಆಪುಜ ಅಂಚಿನೆನ್ ಕನವೊಡುಂದು ] ಈ ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತು ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಈ ಕೇನ್ನ ವರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ . ಅವೆಟ್ ೧ನೇ ಸೊತ್ತು -ಪಾದೆದ ಪತ್ತ್  [ಪಾದೆನ್ ಪತ್ತ್ ಡ್ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ],೨ನೇ ಸೊತ್ತು -ಉಜ್ಜೆರ್ದ ನಾರ್ [ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ನಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ],೩ನೇ ಸೊತ್ತು -ತಡ್ಪೆದ ಬಂದನಿಗೆ [ನುಂಗೆಲ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಂದನಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ]. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪೋದುಲ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಡ್ ಅವೆನ್ ಕನತ್ದ್ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪುಂಡು . ಅವೆಕ್ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ೩ ವರ ಕೊರ್ಪೆರ್.  ೧ನೇ ವರ -ಕಂಚಿನ ತೂಟೆಗ್ ಮೆಂಚಿನ ತೂನು ಕೊಲ್ಪಾಲ [ಪೊತ್ತಾಲ ],ಆಲೆಗ್ ೨ ಕಾರ್ ಡ್  [ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ] ೧ ಮರತ ಕಾರ್ ,ಕುಡೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾರ್ .ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾರ್ ಬುಡ್ಲ ,ಮರತ ಕಾರ್ ತೂಟೆಡ್ ಪೊತ್ತಾಲ ಪನ್ಪೆರ್ . ೨ನೇ ವರ -ಅಲೆನ್ ತಜತ್ದ್ ಇಂಡಿದ ಭವನ ಮಲ್ಪಲ . ಅಂಚ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಸರಿರೋನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾರಾವುನೆತ ಒರು ದೈವದ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ . ಅಲೆನ್ ತೂಟೆಡ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ  ೩ನೇ ವರ -ಅಲೆನ ತಿಗಲೆಡ್ ಜತ್ತ್ ನಡತ್ ಬಲಂದ್ . ಅಲೆನ್ ಸುಡು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೊನ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ನಡತ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅಲೆನ ತಿಗಲೆಡ್ ನಡತ್ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ಲೆಕನೆ . ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ತುಳುವ ಆರಾಧನೆದ ದೈವೊಲ್ನ ಸಗ್ತಿ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಇಂಡಿದ ಭವನದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು . ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಂಡ ಶಾಕ್ತೇಯ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ನೆಲಕ್ಕೊತ್ತ್ನಗ ,ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಪೋನಗ ಶೈವ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಒರ್ತ್ ನ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.
   


ಲೇಖನೊಗು ಮಾಯಿತಿ ಸಕಾಯೊ -
          ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾನೆ ಕಾಂತ .ಕಣಂದೂರು

ಉಜೆ ಭಸ್ಮ -uje bhasma

                                                       ಉಜೆ ಭಸ್ಮ -uje bhasma

                                                                                 ಉಜೆ ಭಸ್ಮ
                  ಉಜೆ ಪನ್ಪಿ   ಈ ಸವ್ದ ಇತ್ತೆದ ಎಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ದೈವದ ಪ್ರಧಾನ ಚಾಕಿರಿ ಭಾಗ ಆಯಿನ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತೆದಲೆಕ ಸಾಬೂನು ,ಸರ್ಪು ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಅರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಸೊಚ್ಚೊ ಆಯೆರೆ ಉಜೆ ಭಸ್ಮೊ ಮುರ್ಕಯಿ  ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್ ನ್ದ್ ಏರೋ ಪಂಡಿ ನೆಂಪು . ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಈ ಬೊನ್ಯೊನು ಭಸ್ಮದ ಒರಟು ದೈವೊದ ಮುಂಡ್ಯೆಗ್ ಗಲಸುನ ದಲ್ಯೊ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸೊಂತೆರ್.  ತಾರೆದ  ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ನುಂಗಾದ್ ಅವೆತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ,ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ಡ ದಂಡ್ ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿದ ಬೆಜಂಟ್ ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಈ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆದ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊನ್ಯೊನು ಒಟ್ಟು ಬಿರಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಡಿ ದಲ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತುದು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ದೆತ್ತ್ ನೆಕ್ "ಉಜೆ ಭಸ್ಮ" ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ . ಉಜೆತೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕಿ ಕುಂಟು ನುಂಗಾದ್, ಉದ್ದೊಗು ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಕುಂಟುಗು, ಬಂಗಾರ್ದ ಸರಿಯೆ ದೀದ್ ,ಮಡಿ ಮಲ್ತಿ ಕುಂಟು ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಪಲಯಿಡ್ ದೀದ್ ಪೂಜೊಡು . ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟಾದ್ ಸುತ್ತುದು ಕುಂಟುನು ಮಡಿತ್ ದೀಪುನಡೆ ಮಡಿ ಸುದ್ದ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ . 
                                  ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ನ್ ತಿಗ್ತ್ದ್ ,ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ
     
       ನನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನು ತೂಪುಂಡ ಉಜ್ಜಿ  ಭಸ್ಮೊನು ಸುದ್ದ ಕಾರ್ಯೊಗು ಗಲಸೊಂತೆರ್ಗೆ . ಬೆಜನ್ಟ್ ದ ಬೊನ್ಯ ಅತ್ತ್ ನ್ಡ  ಕೇವ್ ಬೊನ್ಯೊನು ಗಾಲ್ತ್ ದ್ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ದೂಪದ ಬೊನ್ಯ ಕೂಟೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತುದು ದೀವೊಂತೆರ್ಗೆ . ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಲ್ದ,ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಆಮೆ ಸೂತಕೊಗು ಮಡ್ಡೆಲೆರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಈ ಭಸ್ಮ ಕಲತ್ದ್ ,ತಲಿತ್ದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೊನ್ತೆರ್ಗೆ . ಬಟ್ರ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಂದೇ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಗುಂದು ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕೊನೊ ವೊಂತೆರ್ಗೆ,ಸುದ್ದ ಕಾರ್ಯೋಗು ಮಾತ್ರ ಗಲಸೊನ್ತೆ ರ್ಗೆ . ದುಂಬು ಮಡ್ಯೆ ಲೆರ್ ಆಮೆ ಬೆನ್ಯೆರೆ ೫ ಟ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಆಮೆ ಬೆಂದ್ ದ್ ಪೋನಗ ಆಯೆ ಬಾಲೆಗ್ ಈ ಭಸ್ಮೊನು ಇಡೀ ಮೆಯ್ಕ್ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಾಲೆಂದ್ ಕೊರ್ದು ಪೋವೊಂತೆಗೆ . ಉಂದು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ . ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಡ್ಯೆ ಲೆರ್ ಆಮೆ ಬೆನ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ  ಆಮೆ ಸೂತಕೊಗು ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ . ಇತ್ತೆ ದೇವೆರೆ ನೀರ್ ಕನತ್ ದ್ ತಲಿತ್ ನಡೆ ಆಮೆ ಸುದ್ದಾನ್ಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯುವೆರ್ . ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ತುಳುವ ನಾಡ್ ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ನಾಶ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನವು ದುರಂತ .
                         ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆನ್ ನುಂಗಾದ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ಚೋಲಿನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ

          ಈ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕಾಸಿ ಬಾಗೀರ್ತಿ ಸೀರ್ತೋರ್ದ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಆಂಡ ದೈವ ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊನ್ತಿನ ಮಡ್ಯೆಳೆರ್ ಸಾನೊರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರ್ದು ದೈವದ ಮುಗ ಪತ್ತ್ದ್ ದರಿಪುಲೆಕಾನ್ಡ್ . ಒವ್ವೆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಕಲೊಟು ಅಕ್ಲ್ ಬೊಲ್ದುದ ಶುದ್ಧದ ದುತ್ತೈ ತ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ತುತ್ತಯೆರ್ .೧೦-೧೧ ತಿಂಗೊಲು ಇಜ್ಜಾ ವರ್ಸೊಡು ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಬಾಲೆ ನಡತ್ ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆನ್ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆಮೆ ಸೊಂಕ್ದ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್,ಮುಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟೆ ಆತ್ ನ್ಡ್ ,ಆ ಬಾಲೆನ್ ಮಡ್ಡೆಲ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್  ಮೀಪಾವೊಡುಂದು ಪನೊಂತೆರ್ . ನರಮಾನಿ ಸೊರೊ ಕೇನುನ ದುಂಬು ಪುಲ್ಯಕಲೊಗು ಮಡಿ ತೊಯ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲೆ ಮಡ್ಯೆಲ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಆಯೆ  ಮೀಪಂಡ ಮುಟ್ಟಿಚಟ್ಟೆ  ದೋಸ ದೂರಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ನಡಪೆರೆ ಕೈಕಾರ್ ಸರಿ  ಬರ್ಪುಂಡು . ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾವುನ ನೀರ್ಗ್ .ಮಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಡ ಇನಿಲಾ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆರ್ . 
                   

                                                                ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿದ ಬೆಜಂಟ್

        ದೈವದ  ಪಟ್ಟದ ಮುಗ ದೀಯೆರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಮುಂಡ್ಯೆಡ್ ಮುಗ ದೀಯೆರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪುನ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಸಿಂಗದನ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ಸುದ್ದೊಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಗಲಸುವೆರ್.ದೈವದ ದಲ್ಯೊಗು ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಅಗತ್ಯ . ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮೇಲ್ಕಾಪಾವಡ್ [ಬಾಲುಲಿ ],ಮಕರ ಚೋರ್ನದ ದಲ್ಯ ಆವಡ್ ಅವೆನ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರೇ ಪಾಡುನಿ . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮಡ್ಯೆಲೆರೆ ಪೌರಹಿತ್ಯೋಡು ತುಳುನಾಡ ಮದ್ಮೆಲು ನಡತೊಂತ .ಇನಿ ಅಡೆ ವೈದಿಕತೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಮದ್ಮೇದ ದೊಂಪಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಉಜೆ ಭಸ್ಮದ ಸುದ್ಧತೆ ಆ ಜಾಗೆಡಿತ್ತಿಲೆಕೊನೆನ್ದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲ್ ತುಳುವೆರಾದಿತ್ತೆರ್ . ಇನಿ ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆ ಸೀರ್ತೊಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಬಿರಾದ್ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕಳೆಯೆರೆ ತಲಿಪುನ ಕಿರಮ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ ಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪು . ಉಜೆ ಭಸ್ಮೊಗು ಅವೆತನೇ ಆಯಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಉಂಡು  . ಉಂದು ಉಜೆ ಭಸ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ . 
   


ಲೇಖನೊಗು ಸಕಾಯೊ :-
ಉಮೇಶ್ ಶಿರಿಯ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಗೇರ                 

Sunday, 26 August 2018

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ,ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ,ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ -rakshaa bandhana,noola punname,guru poornime

          ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ,ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ,ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ -rakshaa bandhana,noola punname,guru poornime
                                                 
     
                   ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ -ಮರೊಕ್ಲೆಗ್ ಜಂಷಡ್ಪುರತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗವುನಿ
                        ಉಂದು ದಾದ ಇಸೇಸನ್ದ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇನುವರ್ . ತೂಲೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ ನಕ್ಲ್  ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪಿರಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ,ದೈ ಮರೋಕ್ಲೆ ಬಂಧುಲು .ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲ್ ಸೋದರತ್ವ ಭಾವೊಡು ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗಾದ್ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್ .ನಮ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ ನ್ಡ ಯಾರಂದ್ . ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು . ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಗಾದ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು .  
                                                           ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುನಿ

            ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಕಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆನ್ದ್ ಒಂಜಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲ್ ಲ ಕಡ್ಪಾಯೆರ್. ಸೋಲಿಗೆರ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್ ಬಗ್ನ ಗೆಲ್ಡಾಯಿನ ಪಲೊನು ಕೊಯ್ಯಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಪೆರಾನಿಲೆಗ್ ನ್ದ್ ಬುಡುವೆರ್ . ಆಂಡ ನಮ ಇಡೀ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ದ್ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ ದ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯೆರೆ ಪೋದು ಇಡೀ ಊರೇ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು .ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥೊಗಾದ್ ,ಸುಖೊಕಾದ್ ಮರ ಕಡ್ತ್ದ್ ,ಮುಗಲ್ ಒಡ್ಡನ್ದೆ,ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ,ಪರಿಸರದ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್, ಗಾಳಿ ಹಾಳಾದ್ ,ನೀರ್ ಹಾಳಾದ್ ,ಭೂಮಿದ ವಸರ್ ,ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಜಿದ್ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು . ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ್ ,ಪುಲ ಮರ್ದುಲು ನಾಶ ಆದ್ ,ಕಡೆಕ್ ನಮ ನಮನೇ ನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆಕಾಪುಂಡು . ಅಂಚಾದ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನೊಟು ,ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಪಗ ಒಂಜೊಂಜಾಯಿನ ದೈನ್ ನಡ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರೊಗು ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು . 
                                 
                                            ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಡ್  ಪೊಂಜನಕ್ಲ್  ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ
 
      ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್  ದೈ ಮರೋಕ್ಲೆಡ ಅಣ್ಣನ ಮೋಕೆನ್ ತೂಯೆರ್. ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲೆಕ ಈ ರಾಖಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ನಡುಟು ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ,ರಕ್ಷಣೆದ ಒರುವಾದ್ ಉದಿತ್ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್. ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಉಂದು ಹೆಚ್ಚ ನೆಗತ್ ತೋಜಿಂಡಲ ಪುರಾಣ ,ಚರಿತ್ರೆಲೆಡ್ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು .ಪೊಣ್ಣು ಆನಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಡ್,ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು . 
                                       
                         ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಲು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾರತೀಯನ  ರಕ್ಷಕೆರಾದುಲ್ಲೆರ್
 
               ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಡಿಟುಪ್ಪುನ ಸೈನಿಕೆರ್  ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಯಲ್ಲೆನ್ ಆತೆ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .  ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟವೊನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ರಾಖಿ ಕಟ್ನೆಕ್ ಉಡಿಗಿರೆ ಕೆಲವೆರ್ ಕೇನುನಲ ಉಂಡು . ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕೇನಂದೆನೆ ಉಡಿಗಿರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಕೆಲವೊರ ಬಾಯಿ ಸೀಪೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಪಂಡ ಚೀಪೆ ತಿಂಡಿ ಪಟ್ಟುನವೇ ಮಲ್ಲ ಉಡಿಗಿರೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು .
                                         
                            ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆಲು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ
         
        ನಮಕ್ ಬದ್ಕೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಬೋಡಾಪುಂಡು . ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಾ ಸಕಾಯೊ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ನನಲಾತ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಜಾತಿ ಜಾತಿದ ನಡುಟು ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಏದ ಭೇದ ಪೋಯೆರೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿಯಾದುಂಡು . ಕುಟುಮ ಸಮ್ಮಂದೊನು ಮೀರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ -ಪಲಯನ ಸಮ್ಮಂದೊನೆ "ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ". ಪಲಯೆನ್ದ್ ನಂಬಿನ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪುವೆ ಪನ್ಪಿ ಭಾವದ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರನೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ . ಮೂಲು ಆನ್ ಪೊಣ್ಣು ,ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ,ಆ ಜಾತಿ  ಈ ಜಾತಿ ,ಆ ಮತ ಈ ಮತ [ಮತೊನು ಮೀರ್ನವು ಧರ್ಮ.ಮತ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದ್ ಉದಿತ್ನವು. ಧರ್ಮೊಗು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಂಜೇ ]ಪನ್ಪಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ .
                                                 ಭಾರತೀಯೆರೆಗ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವೊನೆ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ

         ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಮ್ಮಂದೊಡು ಬದ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಬದ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲ್ . ಈ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಂರೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆದಿಪ್ಪುನವು ಉಂದುವೇ ರಕ್ಷೆದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ . ನಮ ಇನಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊನ್ಲಾ ಉಚ್ಚಯದ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ದುಲ್ಲ . ಮಾತ ಉಚ್ಚಯೊಡ್ಲಾ ತಿಂದುಂಡುದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ್ ನ್ಡ  ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ  ಅವು ಏತೋ ಪೊಸ ಪೊಸ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನ ,ಬ್ರಾತ್ರ್ ತ್ವದ ಪೊಸ ಕೊಡಿಪುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆಯಾದ್ ಚಾತುರ್ಪು ಪಡೆವೊಂದುಂಡು .
                                               
                                                  ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪಿ ಬಾಂಧವ್ಯೊಡು ಮೆಗ್ದಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ

           ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಗ್ ಪರ್ದೇಸಿಲ್ನ ವಿಕೃತಿ [ಅಕ್ಲೆಗವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯದಿಪ್ಪು] ಸೇರ್ದ್ ಮಾನವೀಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು  ಕಡಿಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೂರಾಲೋಚನೆಡ್ ಕುಡೊರ ಮಾನವೀಯತೆದ ಬಂಧುತ್ವದ ಒರುಟು ಬ್ರಾತೃತ್ವ  ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಂದುಂಡು . ಸುಮಾರ್ ೬ ಸಾರ ವರ್ಸದಾತ್ ಪಿರಾಕಿತ್ತ್ನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ತುಳುನಾಡ್ ದವು ಅತ್ತ್ ನ್ಡಲ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬ್ರಾತ್ರ್ ತ್ವೊನು ಒತ್ತೊನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಲಾ ರಕ್ಷಣೆಗೊಂಜಿ ಒರು ಆಂಡ್ . ನಮ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒವು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪ ,ಪುದರ್ ಕೇನ್ಡ ಪನ್ಪ . ಆಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಯಾನೊರಿ ಹಿಂಧೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಧೂನ್ದು ಪನೊಡು . ಭಾರತೀಯೆರಾಂಡಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
       
                                                        ಬ್ರಾತೃತ್ವ ದ ಸಂಕೇತ ರಾಖಿ
      
          ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಲು ಪಾಕಿಲು ,ಚೈನಾದಕ್ಲ್ ಚೈನೀಸ್ ,ಅಮೆರಿಕದಕ್ಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನೇರ್ ,ರಶ್ಯಾದಕ್ಲ್ ರಷ್ಯನ್ನೆರ್,ಜಪಾನ್ ದಕ್ಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಆಂಡ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿರ್ದಾದ್  ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ . ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿರ್ದ್ ಉದಿತ್ ನ ದೇಶ ಭಾರತ ,ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆರ್ದ್ ಉದಿತ್ ನ ದೇಶ ಹಿಂಧೂ ದೇಶ ,ಹಿಂಧೂ ಸ್ಥಾನದಕ್ಲ್ ಹಿಂಧುಲು .ಏರ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಕಡೆಕ್ "ಜೈ ಹಿಂದ್" ಪಂಡ್ ದ್  ದೇಶೊಗು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ . ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ,ಬಹು ಭಾಷೆದ ,ಬಹು ಮತೊಕ್ಲುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜಗತ್ತ್ಗ್ ಬ್ರಾತೃತ್ವ ,ಸಹೋದರತೆಡ್ ಮಾದರಿಯಾದುಂಡು . ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಲೊಡು ಓಂಕಾರ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ ಪಂಡೆರ್ಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆರ್ದ್ ಈ ಸೊರೊ ಉದಿತ್ನಿನ್ದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಏತೇ ಮತೊಕ್ಲಿ ತ್ತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೊಗು ಆಳಿ ಇಜ್ಜಿ .
           
                                                 ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತೀಯೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಬ್ರಾತೃತ್ವ

     ನಮ ಹಿಂಧುಲು ಏರೆನ್ಲಾ ಪೋಡಿಪಾವುಜ ,ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲಾ ಪೋಡ್ಯುಜ . ಅಂಚಿನ ಭಾರತೀಯೆರೆನ್ ಜಗತ್ತೇ ಗೌರವೊಡು ತೂಪುಂಡು . ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಲಯಿ ಕಂಟ್ಯೊನ್ದು,ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ದು ,ಒರಿಯನೊರಿ ದೂರೊಂದು ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು .ಹಿಂಧುತ್ವ ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ನಗನೇ ಬರ್ಪುನವು . ಅವು "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ".ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಭಾವನೆಲು ಒಂಜಿ ನೂಲುದ ಕೋಪೆದಲೇಕ . ಈ ನೂಲುದ ಗೊಂಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊರ್ಲೆಕ . ಪುಟ್ಟ್ನ ಜಾತಿ ,ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೆರ್ ,ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಡ್ ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತ್ಲ ಅತ್ತ್ ,ತಿರ್ತ್ಲ ಅತ್ತ್ . ಅಕ್ಲ್ ಮಲ್ತಿ ಸಾಧನೆ ,ಅಕ್ಲ್ ಸಮಾಜೊಗು ಮಲ್ಟಿ ಸಕಾಯೊ ,ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಬದ್ಕ್ನ್ ಗಂದದಲೆಕ ತರೆತಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ಬಾರೀ ಎತ್ತರೊಗು ಕೊನೊಪುಂಡು .
                         
                                   ಭಾರತದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಸಹೋದರತೆದ ಒರುವಾದ್ ಜೋಕ್ಲು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ

                                  ನರಮಾನ್ಯೇರ್ ಸಂಘ ಜೀವಿಲಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಒರಿಯಾದ್ ಬದ್ಕೆರೆಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಪೊಲಿಪೋಲಿ . ಆಂಡ ಕಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಂತೆನೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ದ ಬಿಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೈತ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಆನೆನ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಪನ್ಪುನವು . ಬೈ ಏತ್ ಎಲ್ಯ .ಅವೆತ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೆತ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ . ಮಲ್ಲ ಕುರುವಾಯಿನ್ ಕೊನೋಪುನ ಪಿಜಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿನ್ದ್ ತೆರಿಯು . ಒಂಜಿ ಪುದೋನು ಬಲೆಟ್ ಪತ್ತೊಲಿ . ಆಂಡ ಪುದೋಕ್ಲೆ ಪುಂಡೆಲ್ನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ . ಬಲೆ ಪಾಡ್ ನ್ಡಬಲೆನ್ ಅವ್ವೆ ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೋವು . ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ತೆನ್ದ ಜಗೆ . ಮಾತೆರ್ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಬೇಲೆ ಸಾಗಿನವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ . ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ್ ದ್ ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಆಪುಂಡು .
                   
                                               ರಕ್ಷಾ ಬಂದನೊರ್ದು ದುಂಬು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ವಂದನೆ

                    ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆದ ನೂಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಗಾಳಿಗ್ ರಾಪುಂಡು . ಆಂಡ ಆ ನೂಲುಲೆನ್ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತ್ ದ್ ನೂಲುಡು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ ನ್ಡ ಗುಚ್ಚಿದಲೆಕ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು . ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ದ ,ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಆದ್ ಮಾತೆರೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ್ದು .ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ನಂಬೊಳಿಗೆ ,ಭಾವನೆಲೆಗ್ ,ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನವೇ ರಕ್ಷೆ . ಬ್ರಾತೃತ್ವ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆನ್ ಉದಿಪವುನ ,ಬುಲೆಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ಷಣೆದ ಕೋಟೆನೆ ರಕ್ಷೆ . ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ರಬಿನ್ದ್ರ ನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಈ ರಾಕಿ ಉಚ್ಚಯೋನು ಬಾರೀ ಎತ್ತರೊಗು ಮುಟ್ಟಾಯಿನಾರ್ .

                                                               ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ನೂಲು ಗುಚ್ಚ    

                   ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊನು ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆಂದ್ ,ವೇದವ್ಯಾಸೆರ್ ಪುಟ್ನ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಮೆಂದ್ ,ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.  ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದಿನೊನು ರಕ್ಷಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆನ್ದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್ . ಜೈನೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಜನಿವಾರ ಹಬ್ಬನ್ದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಬೆತ್ತಲೆಯಾದಿತ್ತ್ನ ಆದಿ ಮಾನವೆ ಆಧುನಿಕ ನರಮಾನಿಯಾವೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೂಲು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಾಂಡ್ ,ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಕುಂಟು ನಾಡ್ ಪತ್ತಿಯೇನ್ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ . ಕಡಲ ಬರಿತ ತುಳುವೆರ್ ನಾರೀಕೇಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆನ್ದ್ ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ತಾರಾಯಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತನ್ಕುಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ಪೆರ್ .ಅಂಚೆನೇ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಬೆಸ್ತೆರ್ ಕಡಲ ಕರಾವಳಿದ ದೈವ ಬಬ್ಬರ್ಯಗ್ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಪೋದು ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒರಿ ಗುರುನ ಇಜ್ಜಾ ಒರಿ ಹಿರಿಯಾಯನ  ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಪೇರ್ ,ಬೊಂಡ ,ಫಲ ಪೂರ್ಪೊಲೆನ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಅರ್ಪಿಸಾದ್ "ಮೀನ್ದ ಬುಲೆ ಎಚ್ಚುಲೆಕ, ಮೀನ್ ಪತ್ತ್ ನಗ ವಾ ದೋಸಲ ಬರಂದ್ಲೆಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು"ನ್ದು ಕಡಲಪ್ಪೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್ .ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಕಡಲ್ಗ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್ .  ಮಲ್ಲ ಕಡಲ ಬೆರದಕ್ಲ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಜನಿವಾರ ,ಬೊಳ್ಳಿದ ತಾರಾಯಿನ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆರ್ .
                                             
                                      ಸಹೋದರತೆಗ್  ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ. 
   
            ಜೈನೆರ್ ರತ್ನತ್ರಯೆರೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಮೂಜೆಳೆ ಪೊಸ ಜನಿವಾರ ಪಾಡಿಯೆರ್ಡ ಬಿರಣೆರ್,ಅಚಾರ್ಲುಲ ನೂಲು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲು ೩ಎಳೆ  ಜನಿವಾರ ,ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನಕ್ಲ್ ೯ ಎಳೆ ಜನಿವಾರ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಈ ಜನಿವಾರೊನು ಯಜ್ನೋಪವೀತ ,ಗಾಯತ್ರಿನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಪಾಡೊನ್ವೆರ್ . [ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ :-"ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಸ್ವಹ,ತಸ್ಯವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ , ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹೀ ,ದಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ "  ]. ಉಪನಯನ ಪಂಡ ಉಪ +ನಯನ =ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ಪಂಡ್ ದರ್ಥ. ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟುಗು ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ಲಾ ಬದ್ಕ್ ನ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಜನಿವಾರದ ೩ಎಳೆಕುಲು ಗಾಯತ್ರಿನ ಮೂಜಿ ಪಾದೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಮೂಜೆಳೆತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಳೆ ನೂಲುದ ಉಳ ಎಳೆಕುಲು ೩ವೇದೊಲೆನ್ [೩ ಎಳೆ ]ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಈ ಜನಿವಾರ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಜನಿವಾರದ ೩ ಎಳೆಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ,ಗ್ರ್ ಹಸ್ಧಾನ,ಭಕ್ತಿ ,ಜ್ಞಾನ,ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಆದುಂಡು . ಗಾಯತ್ರಿ ವೇದಮಾತೆಯಾದಿತ್ತ್ದ್ ಅಲೆರ್ದಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ ಮೋನೆರ್ದ್ ನಾಲ್ ವೇದೊಲು ಜಗತ್ತ್ಗ್ ತೆರಿಂಡ್ . ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೊರ್ದು ,ಜಪೊರ್ದು ಆಯಸ್ಸ್ ,ಇದ್ಯೆ ,ಸಂತಾನ ,ಕೀರ್ತಿ ,ಲಾಭ ,ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆನಾಪುಂಡತ್ತಂದೆ ದುರ್ಗುಣೊಲು ದೂರಾದ್ ಸಂಯಮ ,ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ,ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ದೆ ಪನ್ಪಿ ಸದ್ಗುಣೋಲು ನಿಕ್ಲೆನವಾಪುಂಡು .
                                   
                                                ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಬದ್ಕ್ ಗೊಂಜಿ ದರಿ ತುಡರಾಪುಂಡು

      ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊನು ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ರಾಖೀ ಕೀ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಮೂಲು ರಾಖಿನ್ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ,ರಕ್ಷಾ ಮಣಿ ,ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಲು  ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ . ಮಗೆ ಅಮ್ಮಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ . ಸರ್ವರೋಗೊನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ದು ಈ ರಾಖಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ತಿರ್ತ ಶ್ಲೋಕ ತೂಲೆ. "ಸರ್ವ ರೋಗೋಪ ಶಮನಂ ,ಸರ್ವಾಶುಭವಿನಾಶಿನಂ ,ಸಕೃತ್ ಕೃತೇನಾಬ್ದಮೇಕಂ ಏನ ರಕ್ಷಾ ಕೃತೋ ಭವೇತ್ ". ಸಮಸ್ತ ಅಶುಭ ,ದೋಶೊಲೆನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಕ್ಷೆ ವರ್ಸ ಇಡೀ ಸರ್ವ ರೋಗೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ್ದು . ಒರಿಯಗ್ ಉಷಾರಿಜ್ಜಿನ್ದ ,ಒರಿಯಗ್ ಬಡಪತ್ತ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಆಯಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದಿಪ್ಪುನವೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಧ್ಯೇಯ .
                           
                                                                     ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

       ಉತ್ತರ ಭಾರತ ,ಬೊಂಬಾಯಿದಂಚಿರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಈ ಆಚರಣೆ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಮಾತಾ ಪುಣ್ಣಮೆರ್ದ್ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ . ದುಂಬುದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಅಪಗಪಗ ಯುದ್ದೊಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ದ್ ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಸೈನಿಕೆರ್ ಸಯ್ಯೊನ್ ತೇರ್ . ಈ ಸಾವುನು ತಪ್ಪಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್ . ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ನೂಲುರ್ದಾದ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಜೀವ ಒರಿಯೊನ್ತ್ ನ್ಡ್ .ಈಶ್ವರೀ ತತ್ವೊನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾಖಿನೆ ಕಟ್ಟೊಡುಗೆ . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಸತ್ವ ,ತಮೋ ,ರಜೋ ಗುಣೊಕುಲು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಗೆ . 
                 
                                                                      ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

               ರಾಖಿ ಕಟ್ನಗ ಆಯೆ ಕುಲ್ಲುನ ಮಣೆತ ಸುತ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ . ಅಪಗ ಆಯನ ಉಡಲ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪೊಣ್ಣು ಒರ್ತಿ ಪಲಯನ ಭಾವನೆಡ್ ನೆಯ್ತಆರತಿ ಬೆಳಗಯಲ್ದ ಆಯನ ಉಡಲ್ಡ್ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಉದಿಪುಂಡುಗೆ. ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ನಾಯೆ ತಟ್ಟೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ ,ಕಾಸ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಬಿಲೆ ಬಾಳುನ ವಸ್ತು ದೀಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ . ಅಂಚ ದೀನ್ದ ಮೆಗ್ದಿಭಾವನೆದ ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ ಚಂಚಲ ಆದ್ ಗಲಾಟೆ ಆಯೇರ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು . ಅರಿ,ಬಂಗಾರ್ ,ಬೊಲ್ದು ದಾಸೆಮಿನ್ ಸೆರಂಗ್ದ್ ಕಟ್ಟ್ ನ್ಡ ಅವು ರಕ್ಷೆ, ರಾಖಿ ಆಪುಂಡುಗೆ . ಶ್ರಾವಣ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಆಣುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಪುಂಡುಗೆ. ನಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಂದಿಪ್ಪ ,ಆಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪುಗೆಲ್ಗ್ ಪುಗೆಲಾದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಕ್ಷೆ .
             
                                              ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಬದ್ಕ್ ದ ಬೇನೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ್ದು  ಸಾಂತ್ವನ
 
           ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜತ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ . ಆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜೊಕು ಸುರುಕಾದ್ ಕಟ್ಟುನ ರಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಪ್ರಾಣ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಕೊರುವ ಪನ್ಪಿ ದೀಕ್ಷೆದ ರಕ್ಷೆ . ಶಿಸ್ತುಗು ನನೊಂಜಿ ಪುದರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ . ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊಗು ಪೋಪುನ ಬೌದ್ಧಿಕ್ "ಪದವೇಷರಹಿತ ಗಣವೇಷ "ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ಪಾಡುನ ಕುಂಟಂಗಿ ಆನಿ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದರ್ಥ . ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ದುತ್ತೈತೊಡುಪ್ಪೊಡು . ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕುಲ್ಲವೊಡು . ಸಭೆನ್ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಧ್ವಜೊಕು ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಧ್ವಜೊಕು ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು . ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೀತೆ ,ಬೌದ್ದಿಕೆರೆ ಪಾತೆರ ,ಗುರ್ಕಾರ್ರೆನ ಪಾತೆರ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ನಡಪುಂಡು . ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒರ್ಯಗೊರಿ ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದು ಬಲತ ಕೈಕ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಚೀಪೆ ಕೊರೊಡು .
                                   
                                                              ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜ

                 ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಪಲಾಯನ್ ತೂಂಕುನ ಒಚ್ಚುಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲದ್ ತಂಗಡಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು. ರಕ್ಷೆದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ತ್ಯಾಗ ,ಪರಾಕ್ರಮ,ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತ . ೧೯೨೫ ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ತಾಪನೆಯಾಂಡ್ . ಸುಮಾರ್ ೯೩ ವರ್ಸೋರ್ದಿನ್ಚಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಘಟಕವ್ಯಾಪಿ ,ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ,ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದುಂಡು . ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚ್ಚಯ ಆದ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು .ದೇಶದ ಕಿರಿಯೆರೆರ್ದ್ ಹಿರಿಯೆರ್ ಮುಟ್ಟ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ರಾಕಿ ಕಟಿಯೇರ್ಡಲ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ಷೆಗ್ ಮಾನದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ . ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಒರಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟಿಯೆ ಪಂಡ್ ದಾಂಡ ಅಲೆಗಾಯೆ ಪಲಯನ ಸ್ಥಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೊಡು . ಪೊಣ್ಣುಲು "ಎನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಕ್ಲೆನವು"ಪಂಡ್ ದ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮ. 'ಕುಟುಮದ ರಕ್ಷಣೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಮೀರ್ದ್ ,ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಮೀರ್ದ್,ಲೋಕೊರ್ಮೆಯಾಯಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನ ಸಮ್ಮಂದದ ಮೌಲ್ಯದ ಒರುವೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ '.ದೂರದ ರಾಜ್ಯ ,ದೇಸೊರ್ದು ಟಪಾಲ್ಡ್ ರಕ್ಷೆ ಕಡಪುಡುವೆರ್ .  

                                                        ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ನಗ ಕುಸಿ ಕುಸಿಟ್ ಕಟ್ಟೊಡು
         
                    ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಪೊನ್ನನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ದ ಆತೇ ಗಟ್ಟಿದ ಸೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ರಕ್ಷೆ ಅಲೆನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ದು . ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬಲಿದಾನದ ವಿವರೊಲು ಶಿಲಾಶಾಸನೊಲೆಡ್ ,ಬೀರಕಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು . ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ನ ಪೊನ್ನನ ಮಾನ ಪ್ರಾನೊಗು ಕುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಜೀವದಾಸೆ ಬುಡ್ದು ಪೊರ್ಮ್ಬಾಟ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಬೀರೆರೆ ಕಥೆ "ಪೆಣ್ಗೋಳ್ ಬೀರಕಲ್ಲ್ "ಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ್ದು .ರಜಪೂತೆರ್ನ ಕಾಲೊಡು ಅಪಗಪಗ ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ದ್ ಸಾವು ಸುಡ್ಕಿರಿ ತೂಯಿನಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಂರೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಾದಿ ಪತ್ಯೆರ್. ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ,ಮದಿಮೆ ,ಉಪನಯನ ,ವೃತ ,ಪೂಜೆ ಉಚ್ಚಯ ಆನಗ 'ಕಂಕಣ 'ಕಟ್ಟುವೆರ್ . ಬೈಲ್ ಸೀಮೆಡ್ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು . ವಿಗ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಈ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ರಾಕಿದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ,ರಕ್ಷಣೆ ,ಕರ್ತವ್ಯೋನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ್ದು . ಅಂಚಾದ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ನೂಲುನು "ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷೆ"ಯಾದ್ ನಮ ಮಾನಿತೊನೊಡು .
                                   
                                                       ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪ್ರಾಯದ ಇತಿಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ

            ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಮ್ಮಂದ ಅವ್ಯೇತೋ ಕತೆಕುಲುಲ್ಲ . ಇಂದ್ರನ ಬುಡೆದಿ ಶಚೀ ದೇವಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ವಿಷ್ಣು ಕೊರ್ನ ರಕ್ಷೆನ್ ಇಂದ್ರಗ್ ಶ್ರಾವಣ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಆ ರಕ್ಷೆದ ಬಲೊನು ತೂದು ರಕ್ಕಸೆರ್ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾದ್ ಬಲಿಪುವೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಚಾಕಿರಿದಾಯೆ ಆದುಂತುವೆ . ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ್ ವೈಕುಂಟೊಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರೊಡುಂಡು ಶ್ರಾವಣ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ರಕ್ಷೆನ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ .ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ತ್ ಆಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರೆ ಬಲಿನ್ ಸೋಪಾವೆ . ಈ ಪ್ರಸಂಗೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಉದಿತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಅಂಚಾದ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ನಗ "ಯೇನ ಬದ್ದೋ ಬಲೀ ರಾಜಾ ,ದಾನವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಬಲಾ ,ತೇನತ್ವಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಬದ್ನಾಮಿ ,ರಕ್ಷೇ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲಾ "ಪಂಡ್ ದ್ ರಕ್ಷೆ  ಕಟ್ವೆರ್ .ಈ ಇಚಾರ ತೂನಗಲ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಸ್ಟಿರ್ದ್ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತ್ನ್ಡ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯು .
                                                           ರಕ್ಷೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆದ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ

          ಚಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಉಡಲ್ಗ್,ಸರ್ರೊಗು ,ಬುದ್ದಿಗ್ ತಲ್ಮೆನ [ಸಂಪು] ಕೊರ್ಪುನಾಯೆ ,ಉರ್ಕುಲ್ಲಾಸ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯೆ . ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಆಯನ್ ತಂಗದಿರ ,ಮನಸ್ಕಾರಕಾನ್ದ್ ಪನ್ಪ . ಅಂಚಾದ್ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವೆರ್ . ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ಮೋಕೆ ಉದಿಪೊಡಾಂಡ ಉಡಲ್ ಕೊದಿತೊಂದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ,ತಂಪಾದಿಪ್ಪೊಡು . ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ,ಧರ್ಮ,ಮತತಕ್ಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಯೇರ್ಡಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದವೇ .
                                              
                                                                        ರಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

                ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರ್ಗೊನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಿನ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯೆರೆ ಇಂದ್ರಗ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಚಾರ್ರ್ "ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರ"ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ಈ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರದ ಬಲೊರ್ದಾದ್ ಇಂದ್ರೆ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆ .
       ಅಭಿಮನ್ಯು ಯುದ್ದೊಗು ಪೋನಗ ಅಯನ ಬುಡೆದಿ ಉತ್ತರೆ ಆಯನ ಕೈಕ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪುವಲ್ .
       ತನ್ನ ಬಾವೆ ಶಿಶುಪಾಲಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೈ ಬಿರೆಲ್ಗ್ ತಾಗ್ದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ ತೋಜುಂಡು . ಅಪಗನೆ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ದ್ರೌಪದಿ ಆಲ್ನ ಸೀರೆದ ಕೊಡಿನ್ ಪರ್ತ್ ದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿರೆಲ್ಗ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ . ಅವೆನ್ ನೆಂಪುಡು ದೀನ ಕೃಷ್ಣೆ ದುಶ್ಯಾಸನರ್ದ್ ಮಾನ ಕಾಪುನ ಸೀರೆ ಕಡಿದ್ ಪೋನಗ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ನ್ದ್ ಸೀರೆನ್ ಅಲೆನ ಪಾಲ್ಗ್ ಒದಗಾದ್  ಆಲ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪುವೆ .
                     
                                                             ರಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ
 
          ಚರಿತ್ರೆದ ಉದಾರ್ಮೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ್ದ ,ಜಗತ್ನೇ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ೩೦೦ ಟ್ ಭಾರತೊಗು ದಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ . ಮುಲ್ತ ಚಾತುರ್ಪುದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅರಸು ಪುರೂರವನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ದರ್ನ ಬುಡೆದಿ ರೂಕ್ಸನ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ಪುರೂರವನ ಯುದ್ಧ ಶಿಬಿರದ ಡೇರೆಗ್ ಇರ್ಲ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಆಯಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವಲ್. ಯುದ್ಧರಂಗೊಡು ನನದಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಣ್ದರನ ತರೆ ಕಡ್ಪೊಡುನ್ದಾನಗ ಪುರೂರವಗ್ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಕಟ್ನ ರಕ್ಷೆದ ನೆಂಪಾಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಪುರೂರವೆ ಆಯನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ .
                                                        ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ರಕ್ಷೆ

      ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನ  ಸೈನ್ಯೋರ್ದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಆಪುಂಡುಂಡು ತೆರಿನ ಮೇವಾರದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ನವತಿ ಹುಮಾಯೂನ್ಗು ರಕ್ಷೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಕಜಿ ಕಡಪುಡುವಲ್ . ಈ ರಕ್ಷೆನ್ ಕಟ್ಟೊನ್ನ ಹುಮಾಯೂನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನ ಸೈನ್ಯೋನು ಗಿಡೆತ್ದ್ ರಾಣಿ ಕಾರ್ನವತಿಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ . ಅವೆಕಾದೇ ಪನ್ಪುನಿ ರಕ್ಷೆದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಜಾತಿಭೇದ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ . ಜಾತ್ಯಾತೀತ ,ಧರ್ಮಾತೀತ ಆಯಿನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದೇಶದ ಏಕತೆನ್ ಸಾಸಿತಾದ್ ಒರಿಪುಂಡು . ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ,ಇಸ್ವಾಸೊದ,ತ್ಯಾಗದ ,ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತ ಆಯಿನ ರಕ್ಷೆ ಅವ್ವೊಂಜಿ ರಾಸಿ ಪುಂಡಿನೂಲುನು ಗೋಡ್ಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೂಲತ್ತ್ . ಅವ್ವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷೆ