Tuesday, 16 February 2021

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾನಗ

        ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆನಗ

                   ‌‌‌‌‌             ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಬಾರೀ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಬಾರೀ ಪಿರಾಕುದ ದೈವ ಆಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜಂದೈವ ಆದ್, ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆದ್, ಕುಟುಮದ ದೈವ ಆದ್, ಜಾಗೆದ ದೈವ ಆದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ದೈವ. ಕುಟುಮದ ವಾ ನ್ಯಾಯ ನಿಮುರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಸಾರ ಬರೆನ್ ಒಂಜಿ ಗೋರ ಪಲಾಯಿಡ್ ಸಮ ಮಲ್ಪುನ ದೈವ. ಮೂಲು ಗೋರ ಪಲಾಯಿ ಪಂಡ ಕಂಡ ದತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಸಮತಲ ಮಲ್ಪರೆ ಒಯ್ಪುನ ಅತ್ಯಾರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟ್ ನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯಿನೆರ್ದ್ದಾತ್ರ ಈ ಸಾಲ್ ಗ್ ಎಚ್ಚ ತೂಕ ಉಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮಂದ್  ಪನೊಡು ವಿನಃ ಕೋಲಂದ್ ಪನೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನಿ ನೇಮಂತಕ್ಲೆ, ನೇಮಂತ ಮಾನಿ/ಮಾನ್ಯೆಂದ್. ಬೂಮಿದ ಪುಟ್ಟು, ಬಳಕೆ ಪೂರ ಪಂಜುರ್ಲಿಡೇ ಉಂಡಾಯಿನಿ. ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿ ದೈವಂದ್ ಪಂಡಲ ದೇವೆರೆ ಕಲ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಇತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ. ದಶಾವತಾರದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಂದಿಡ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದು ಸಂಧಿದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪುರಾಣದ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರೊರ್ದು ದಶಾವತಾರ ಸುರಾಂಡ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್ ಸುರುತ ಸಂಧಿ ಮೀನ್ ದ ಸಂಧಿ. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್ "ಕೆಂಪು ಸುರ್ಪೊಡು, ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೊಡು, ಜೌರಿ ಮುರ್ಗೊಡು" ಪನ್ಪಿ ನವ್ಲು ಜೌರಿ ಪಂಡ ತೆಲುಗು ಬಾಸೆಡ್ ಏಮೆಂದ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೆರ್ದ್ ದುಂಬುಗ್ ಕಡಲ್ ಒಂದು ಒಂದುದು ಕೆಸರ್ ಉಂಡಾನಗ ಅವೆನ್ ತಿನೆರೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೀವಿ ಪಂಜಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮೂಜಿ ಸತ್ಯೊಲಾಯಿನ ವರ್ಣಾರ,ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಲೆಡ್ ಪಂಜಿದ ಸಂದಿಲು ಬರ್ಪ. ಪಂಜಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡ್ ವರಾಹ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ನರಮಾನ್ಯನ, ಶರೀರೊಗು ಕಟ್ಟಿನ  ಅಣಿತ ಮಿತ್ತ್ ಮುಗತಟ್ಟೆಡ್ ಮುಗ ದೀಪೆರ್. ಈ ಮುಗ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೊನೆರ್ದ್ ಭಿನ್ನವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪುರಾಣದ ದಶಾವತಾರೊಡ್ಲಾ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಕಾಸವಾದೊದ ಜೀವಿಲ್ನ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಗ್ಲಾ, ಪುರಾಣದ ದಶಾವತಾರೊಗ್ಲಾ, ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಬುಳೆಚಿಲ್ ದ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇಚಾರೊಗ್ಲಾ ದಾದನಾ ಸಮ್ಮಂದ ಇತ್ತಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು. ಪುರಾಣೊಡು ಪಾತಾಳ ಪನ್ಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅವ್ಲು ನಾಗೆರ್ ಉಲ್ಲೆರುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನಿಜವಾದ್ ಗಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ನ್ ಪಾತಾಳಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ದ, ನೀರ ವಸರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ ಪುರಾಣೊಲೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾತಾಳ ಆದಿತ್ತುದ್  ತುಳುನಾಡುಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತುದ್ ಮೂಲು  ನಾಗರ ಜನಾಂಗ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತುಂಡುಂದ್ ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ನಾಗ ವಂಶದ ಬಂಟೆರ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರೊಲಾ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಳ್ ಕಡಲ್ ದಾಂಟಿನ ದಂಡುದ ರಾಜ್ಯ, ಏಳ್ ಕಡಲ್ ಕರಿದ್ ಬಿರ್ಮೆರ್ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಪುರ್ಪದ ಪೊರ್ಲ ಇಚಾರ ಜಾರೆ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬಂಟಾಲೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ, ನರಮನಿ ಒರುತ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಆರಾದನೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಾದ್ ಸುರಾಂಡ್.ಆಂಡ ಈ ಇಚಾರೊಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ರಾಜಂದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಾದ್ ಮಾಯೆದ ಒರುಟು ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಅನ್ನದಾನದ ಜಾಗೆದ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಂದ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದದೊರುತ  ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಅವು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೆ.ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ನರಮಾನಿಯಾ,ದೈವನಾ,ದೇವೆರಾ ಈ ಇಚಾರೊಡು ಗೊಂದಲಲ ಉಂಡು. ಪಿಲಿ ಕೋಲ, ಪಂಜಿ ಕೋಲ, ಕುದುರೆ ಕೋಲ, ಪುದ ಕೋಲ, ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಗ್ತಿಲೆಗ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಯೆರ್ಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನತ್ತ್. 16 ಕಟ್ಲೆದ ವಸಯೊಡು ನೇಮ ಆಪುನಿಂದೇ ಪನೊಡು. ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಮಲೆ ಜತ್ತಿನಾಯೆ ಮಲರಾಯ/ಮಲೆರಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ, ಪರವೆರ್ ಮಲರಾಯನ್ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಪಂಬದೆರ್ ಮಲೆರಾಯ/ಮಲರಾಯನ್ ಮಲರಾಯೆಂದೇ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲಾರ ಮಣ್ಣುದ ಮಲರಾಯನ್ ನಂಬಿನ ಬೂಡುದ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆನ್/ ಮಲ್ಲರಾಯೆರೆನ್ ನೇರ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಒರುಟ್ ಲಾ ಮಲರಾಯನ್ ತೂಪೆರ್. ಜುಮಾದಿ, ಮಲರಾಯನ ಮುಗತ ಒರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೆಬಿತ ಒರು ಕೊಂಡೆ ಕೆಬಿ, ಮಲರಾಯನವು ನರಮಾನಿ ಕೆಬಿ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕುಡ್ ಮಲರಾಯನ, ಜುಮಾದಿನ ಮುಗ ನರಮಾನಿನ ಮೋನೆದೊರುಟು ಉಪ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಕಾಡ್ದ ಮಲ್ಲರಾಯನ್ ತೂಂಡ ಅವು ಪಿಲಿ. ಅಪಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದ್ ಪನೊಡು.  ಆಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಎಚ್ಚಾದ್ ಮಲರಾಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಲರಾಯನ ಮುಗ ತೂಂಡ ಮುದಲೆದೊರು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಒರುತಲೆಕ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ದೈವನ್ ಇಂಚಂದೇ ಪನ್ಯೆರೆ ಬಾರೀ ಬಂಙ.  ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಒರ್ತ್ಯಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪನ್ಪ. ಅಂಚಾಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯೇ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯಾ? ಉಂದೆನ್ ಪೂರ  ತೂನಗ ತನ್ನ ಇಚಾರೊನು ದೈವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಚರ್ಮದೃಷ್ಟಿದ ನಮಕ್ ಬುಡು ಕೊರ್ತಿಜಿಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ್ ಕೇರಳ ತುಳುನಾಡ ಬಾಗೊಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವೆತ ಮುಗತ ಲಕ್ಷಣ ಪಿಲಿತ ಲೆಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜುಮಾದಿನ್ ಕೇರಳ ಬಾಗೊಡ್ ಚಾಮುಂಡಿಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ, ಕೊಡಮಂದಾಯನ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಒರುಂದು, ಚಾವುಂಡಿನ ಒರುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.  ಜಠಾಧಾರಿ ದೈವ - ಜಿಡೆತಾರ್ - ಕೂರ ಪೆರ್ಗಡೆ (ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡ ಗಡಿಭಾಗ-ಕೀಲಾರಿ-ಕಣಂದೂರು) , ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ(ದರ್ಮತಲ) , ಕುಮಾರೆ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ) - ಬಿರ್ಮೆರ್  ಉಂದು ಪೂರಲ ಒಂಜೆ. ಮೂಲೊನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಈ ಇಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಂಡು.


ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆರಾಧನೆದ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಾಮಸ ಸಗ್ತಿಲೆನ ದೇವೆರ್ ಸಿವೆ. ಉಭಯಲಿಂಗಿ ಬೆರ್ಮೆರ್(ಶಿವ - ಪಾರೊತಿ), ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ನಾಗೆ ಇಂಚ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಲಿಂಗದ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ನಮ ಪಾವಂಜೆದ (ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಕೈತಲ್) ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿನ್ ತೂವೊಲಿ. ಅವ್ಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿಂದ್, ಗುರುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. 1200 ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರೆಗ್ ಆರ್ ತನ್ನ ತಪಸ್ಸುದ ಸಗ್ತಿನ್ ಧಾರೆ ಮೈತುದ್ ಆರ್ ಸಮಾಧಿಯಾಯಿನಿಗೆ. ಅವ್ಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಗುರುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಉರುಲಿ(ಸಪಾದದ ಪಾತ್ರೆ), ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಂಜು (ಜೀಟಿಗೆ) ಉಂಡು. ಇಂಚ ಪತೊಂದು ತಪಸ್ಸುಗ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಅರೆನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂತೆರ್ ಗೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತುಳುನಾಡುದ ಗುರುಂದು ಪಂಡೆರ್ಡಲಾ ಆರೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಯತ್ತ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಜೋಗಿಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಒಂಜಿ ಜೋಗಿನ ಅವತಾರಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ದರ್ಮತಲೊಟು ಕಾಳಾತ್ರಿ, ಕಾಳರಾಹು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧರ್ಮ ದೈವೊಲಿತ್ತುದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ ನಿಗೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾದನೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಜಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧಕೆರ್ ಶೈವಾರಾಧನೆದ ಲಿಂಗೊನು ವಾದಿರಾಜೆರ್ಡ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪಯೆರುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತಿರ್ತೇಳ್, ಮಿತ್ತೇಳ್ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಶಿವನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.  ಶಿವನ್ ಪಶುಪತಿಂದ್ ಪಂಡುದ್ ಪಂಚಮುಖಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಹರಪ್ಪ, ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊದ ಕಾಲೊಡೆ ಪಶುಪತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಪಶುಪತಿನ ದೇವಾಲ್ಯ ತೂಯರೆ ದೈವೊಲೆ ಕಲತ ಸಿಂಗದನತಲೆಕ ನೇಪಾಳೊಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕಗಕುಂಡು. ಮೂಲು ಪಂಚಮುಖಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಗ್ತಿದ ಬೂಮಿ, ಅಕ್ಕಸ, ಗಾಳಿ, ನೀರ್, ಬೊಕ್ಕ ಸೂ. ಪಾಣಿಪೀಠ ಪಾರೊತಿ, ಲಿಂಗ ಶಿವೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಕಲ್ಪನೆದ ಮಿಥುನ ಲಿಂಗ. ಪರ್ವತೊಲು ಜಿಡೆ, ಮುಗಲ್ ರ್ದ್ ಜಪ್ಪಿನ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಗಂಗೆನ ಒರುಟು ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತುರ್ದ್ ಸುದೆಯಾದ್ ಕಡಲುಗ್ ಪೋದು ಸೇರುನಿ.   ಬೂಮಿಡ್, ಕಡಲುಡ್ ಸೂ ಉಂಡು. ಉಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಶಿವನ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಗಾಳಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆಡ್ ಉಂಡಾಯಿನ ಸ್ವಾಸೊ. ಉಂದೆಕ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ಶಿವನ ಡಮರು ಸಾಗ್ಸಿ. ಅಕ್ಕಸಗ್ ಶಿವನ ತರೆತ ಚಂದ್ರೆ ಸಾಗ್ಸಿ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕೆರಾಯಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಶಿವೆನೇ ಮಾತಲ ಆದಿತ್ತೆ. ಆಯನ ನಾಲಿದ ನಾಗೆ ಇಸೊತ ಅರ್ಕಟ್ಟ್ ಗ್ ಸಾಗ್ಸಿ. ಶೈವಾರಾಧಕೆರೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶಿವನ ಭಸ್ಮ ಪುರ್ಸಾದ ರೂಪೊಡು ಕೊರೊಂತೆರ್. ಇನಿ ಅಡೆಗ್ ಗಂಧ ಬೈದುಂಡ್. ಶಿವನ ಅಡ್ಡ ನಾಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತುದ್ ಅಡ್ಡ ಅಣಿಲ ಶೈವಾರಾದನೆಗ್ ಸಾಗ್ಸಿ. ಸಗ್ತಿದ ಒರು ಪಾರೊತಿಯಾಂಡ ಶೈವ ಸಗ್ತಿ ಈಸರೆ. ಆಲಡೆದ ಪಂಚ ಸಗ್ತಿಲಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರ್, ನಾಗೆ, ಮೈಸಂದಾಯೆ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಗತ್ ತೋಜುವೆರ್. ಉಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಗ್ತಿಲು. ಶಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಪತೊಂದು ನಟ್ಟ್ ನಗ ಪಾರೊತಿ ಬಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪಲ್. ಪಾರೊತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ, ಜನಪದ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಗಾಡಿದ ಅರಂತಡೆಗ್ ಕೊರತಿಯಾದ್ ಬರ್ಪಲ್. ಕೊರತಿನ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಇರ್ವೆರ್ನ ಕೈಟ್ ಲಾ ನುಪ್ಪುದ ಚೌಂಟು ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಅಡ್ಪೆದಿಲ್ಲದ  ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಕೊರತಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕಿರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್, ಈಸರಗ್ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಪಂಡ, ಪಾರೊತಿನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್(ಇನಿ  ಪರಮೇಶ್ವರಿನ  ಒಟ್ಟುಗು  ದುರ್ಗೆ ಸೇರೊಂಡ್. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಸ್ವರಿಯಾದ್ ದುರ್ಗೆ ನೆಗತ್ ತೋಜಿದ್ ಪಾರೊತಿ ಮಯಕಾಯಲ್). ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಪುದರ್ ಪನಂದೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದೆ ಲೆತ್ತೊಂತ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣ ಸೇರ್ದ್ ದೇವೆರಾದ್ ಪೋಂಡು. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೇವಿನೊರುತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್.

ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿಪ್ಪಂದೆ ಸಗ್ತಿ, ಕಾರ್ನಿಕ ತೊಜಪಾವುನ ನುಡಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಜವಾದ್ ತೂಪುಂಡ ದೇವೆರೆಗ್ ಮಂತ್ರ ಎಂಚ ಪ್ರಧಾನನಾ ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿಲು ಆತ್ ಪ್ರಧಾನ ವಾದುಂಡು. ತುಳುನಾಡುದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಗೊಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಅರಸು ದೈವೊಲಾಯಿನ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಸಿರಿಮುಡಿ ದೀವಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂದ್ (ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ) ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಕಾಲ ಬೋಡು. ಆಂಡ ಕಾಲಿ ನುಡಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಬಂಙಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆವಂದ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಒರಿ ಸಿದ್ದಿ ಪುರುಷೆ ಆದಿತ್ತುದ್ ಆಯೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಯೆಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಕಾಂಬಿ ಜೇವು ಗುಳಿಗನ ಸೇರಿಗೆಡ್ದಾದ್  ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗೆ ಆಯಿನವು, ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಬಲಾಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ(ಬೆರ್ಮ) ಬಲಾಂಡಿ ಆಯಿನ ಇಚಾರೊಲು ತುಳುನಾಡುದ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಇನಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡುದ್ "ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಮ, ಲಿಂಗ ಪತೊಂದು ಬತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆಂ"ದ್ ಅಕುಲು ನುಡಿಯುನಲಾ ಕಲೊಟು ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜೆ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಉಪ್ಪುನಗ ಪೊಸತಾದ್ ಅಡೆ ಬತ್ತ್ ನ ಬೂತೊಗು ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಸಂದಿನ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪೊಸತಾದ್ ಬತ್ತ್ ನ ದೈವೊಗು ಪಂಡುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತ್ ನೆಕ್ ಅವೆನ್ ಗೋಡ್ಯಾವೆರ್. ನಮ ಏತ್ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಪೋಂಡಲಾ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸಿಯಾಸಿಗ್ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಲು ಪೊಳಿಯೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಕೆಲವೆರೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂದಿಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆರ್ಡ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಇಚಾರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡುಂಡು. ಸುಮಾರ್ 5 ಸಂದಿಲುಲ್ಲಂದ್ ಸಂದಿದ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಕಾಸರಗೋಡು ತೆರಿಪಾದೆರ್. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲಾ 7 ಸಂದಿಲಿತ್ತುದ್ ಅವು 9 ಸಂದಿ ಮುಟ್ಟ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡುಂದುಲ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ಸಂದಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೂನಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವಲ, ಸ್ವಾಮಿಲ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಒಂಜೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡುಡ್ ದೇವಾಲ್ಯೊಲು ಓಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲನಾ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ಉಲ್ಲಾಯಿನಿ ದೈವೊಲೆಗ್. ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆಯಾಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕಾರ್ನಿಕೊಲು ನಮಕ್ ದೈವೊಲೆನನೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನಿ. ದೇವೆರ್ ಪಿದಯಿ ಬನ್ನಗ ಕೈ ಬೊಲ್ಪು ಪತೊಂದು ಎದುರುಡೆ ಪೋಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ದೈವದ ಒರುಂದು ತೆರಿನ ಪೆರಿಯ ತರೆಕುಲು ಪನೊಂತೆರ್. ಧರ್ಮನೇಮ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸುರಾಯಿನವು ಮದ್ದೆನ ಆನಗ ಪಿರಿಯೊಡು. ದೈವೊಗು ಆವಾರ ಆದ್ ಪಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ದಾನ / ಸಮರ್ಧನೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಧರ್ಮ ನಡಪುನಿ ಪಗೆಲ್ ಮದ್ದೆನದ ಏಳ್ಯೆಡ್. ಧರ್ಮ ದೈವೊಲ್ನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್  ನೇಮ ನೆರಿ ಆನಗ ಮದ್ದೆನ ಧರ್ಮ ನಡಪುಂಡು. ಧರ್ಮ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಧರ್ಮೊಗು ಕುಂದೆಲ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ನಡತೊಂತೆರ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿಡ್ ಧರ್ಮದೈವ ಆದೇ ಉಪ್ಪುನಿ. ಗಡಿ ಬೂಳ್ಯ ಪತ್ತ್ ನಗಲ ಅಂಚನೆ. ಗಡಿ ಬೂಳ್ಯ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಗು ನೇಮ ಪಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದೆನ ಗಡಿತೊಣಸ್ ನಡಪುಂಡು. ಇನಿ ಇರ್ಲ್ ನೇಮ ನಡಪುನಗ ಬಾರ್ಯಾತ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ನೇಮೊಲಿತ್ತುದ್ ಒಂಜಿ ದೈವೊಗು ಆವಾರಾದ್ ಪಿರಿದ್ ಮಾತೆರೆ ಒಣಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವೊಗು ನೇಮ ಸುರಾಪುನ ಬದಲ್ ಸುರುತ ದೈವದ ನೇಮ ಕರಿಸಾತ್ ಗ್ ಒಣಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವೊಗು ಎಣ್ಣೆ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕೋಲ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಜವಾದ್ ಪನೊಡು ಪಂಡ ದೈವೊಗು ಆವಾರ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ನಮ ಗೆತೊನೊಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಕಾವಳ ನಾಯಗಡ "ಎಂಕೊಂಜಿ ಚೌಂಟು ಚೀಪೆ ಕಲಿ ಕೊರ್ಲ" ಪಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಯನೇ ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಕೆರೊಂದು ಬತ್ತ್ ದೇ ಎಚ್ಚಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ್ ನ ದೈವ. 

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ 3 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುದ್ 1 - ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ, 2 - ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, 3 - ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟುಗು ಪೋದು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುನಿಂದ್ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವರ್ಣಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಮಾಯೆದ ರಡ್ಡ್ ಅವತಾರೊಲು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನೊಡು ಶಾಂತ ಆದಿತ್ತುಂಡ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗೆ ಕಾಣತ್ತೂರುಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಪಂದ್ ಲ ಅವ್ಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ ವರ್ಣಾರ ಬೂಡು/ಗುತ್ತುದ ಕಲ್ಪನೆಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಲಿಕೇ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಸಾನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಈಸರೆಂದ್ ಪಂಡಲ ಶಿವನ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರ ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆದ ಪರಿಚಯಲಾ ನಮಕ್ ದೈವದ ಒರುಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನೆಟ್ ಕಾಶಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ಕಾಶಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿಂದ್ ತಲೊನು ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಉತ್ತರದ ಕಾಶಿಯತ್ತ್, ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟಾಪುನ್ನೇ ಕಾಶಿಡ್. ವರ್ಣಾರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲಾ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಪುದರ್ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು.ಈ ಮೂಜಿ ದೈವೊಗ್ಲಾ ಪಂಜಿದ ಸಂಧಿ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲಾ, ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲಾ, ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲಾ ಪಂಜಿದ ಸಂಧಿ ಪನೆರೆ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ದೇವೆರೆ ಮಾನಾದಿಗೆಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತುದೆರಾತೆ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಲೆಕ, ಜುಮಾದಿನ್ ಧೂಮಾವತಿ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ, ಚೌಂಡಿನ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಮಲ್ತ್ ಲೆಕ. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸುರುತೊಂಜಿ ಅಬತಾರೊಡು ಗಗ್ಗರ ಮದಿಪುಂದು ನಿಧಾನವಾದ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಅಣಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಲಿಕ್ ನಾಲ್ ಬಲಿ, ಏಳ್ ಬಲಿಂದ್ ಬಲಿಯಾಯೆರೆ ಉಂಡು. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಉಗ್ರೊನು ತೂನಗ, ಮುರ್ಲುನೆನ್, ಉರ್ಡುನೆನ್, ಪುರೆಲುನೆನ್ ತೂನಗ ಒರ ನಮಕ್ ಅಸಕ್ಕ ಆಪುಂಡು.   

ತುಳುನಾಡ ಮಾತ ದೈವೊಲು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ(ಪಾತೆರ/ನುಡಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ) ಆವಾರ ದೆತೊಂಡ, ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಾರ ದೆತೊನುನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಆವೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನುಂಡು. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಸುರುಕು ಆವಾರ, ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿಯಾಪುನಿ. ತಲೊಕು ಸ್ವಾಮಿನ ಲಿಂಗ ಕೊನೊನಗ ಓಲ್ಲಾ ಆವಾರ ದೆತೊನಂದೆ ಅಡೆ ಎತ್ತವೊಡುಂದು ದೇವೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿಲೆಕ ಅಡೆಗೆತ್ತ್ ದ್ ಆವಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತುದ್ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆನ್ ಸಂದಿದ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಗುರ್ತಿಸಾದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ/ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ(ಜೋಗಿ ಅವತಾರ/ಶಿವೆ) ತಲೊಡ್ದು ಬತ್ತ್ ನವು ಸೊಸ್ಟ. ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೊರ್ದು ಬತ್ತ್ ನವತ್ತ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವನೆ ದುಂಬುಗು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುನಿ. ದೈವ ಪುಟ್ಟುದು  7 - 7 ½ ಅವದಿಡ್ ಸಂದಿ ಪುಟ್ಟುಂಡುಂದ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. "ಗಿರಿಟ್ ಗಿರಿ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಗದ್ದಿಗೆದ ಬಂಟೆ" ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಂಡ ಮೂಲು ಬಂಟ ದೈವನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುನಿ. ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ - ಆ ಮರ್ಲೆನೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುನಿ - ದೈವ ಎಂಚ ಉಂಡುಂದು ಅವೆನ್ ಲಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನರಮಾನಿಯಾದ್ ಉದಿತ್ ದ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಗ್ತಿಡ್ ಮಾಯೆಡ್ ಮಲ್ಲೆಯಾದ್ ನೆಗತ್ ನ ಸಗ್ತಿಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈಶ್ವರೆ ದೇವೆರಾಂಡಲಾ ನರಮಾನಿಯನ ರೂಪೊಡೇ ಇತ್ತ್ ನತ್ತೆ. ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪನೆದ ನರಮಾನಿಲು ದೇವೆರಾಂಡ, ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೊಟು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ದೈವ ಬೂತೊಲು. ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆಗ್ ಪ್ರತಿಯಾದಾ, ವಿರುದ್ದವಾದಾ ಉಪ್ಪುನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನೆಟ್ ಮೀನ್ ದ ಅವತಾರ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮೀನೇ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯತ್ತ್. ಉಗ್ರೊಡು ಅತ್ಯುಗ್ರದ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಾಡ ಪಂಜಿ. ಜೋರು ತಾಗುಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ್ ತಿಗುತ್ ದ್ ಬುಡು. ಉಗ್ರೊಡು ಉಗ್ರ ಪಂಜಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಪಂಜಿದ ಒರುಟೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಉಗ್ರರೂಪ ಆಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಈ ಮೂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್(ಕುಪ್ಪೆ, ವರ್ಣಾರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ) ಪಂಜಿದ ಸಂದಿ ಪನ್ಪುನಿ. ಬೇತೆ ವಾ ದೈವೊಲೆಗ್ಲಾ ಪಂಜಿದ ಸಂಧಿ ಪನೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ ಗ್ ಪೋದು ಆ ಊರುದ ಪುರಪುನು ಪತೊನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊಗ್ಲಾ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿ ಪನೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಣಾರ/ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಡ್ ನೆಲೆಯಾಪುನಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಬೋಳ್ನಾಡ್ ದೈವಂದ್ ಪಂಡ ಕೇರಳ ಬಾಗೊಡು ಅಂಚನೇ ಪಂಡ ಮಲಾರ್ಡ್  ಮಲರಾಯನ್ ಬೋಳ್ನಾಡ್ ಸತ್ಯಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮಲರಾಯನ್ ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ದೈವದ ಏತ್ ಸಂದಿಲಿತ್ತಡಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ್ ತೂನಗ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಸೇರೊನೊಜಿ. ಅವು ಸರಿಯಾ, ಉಂದು ಸರಿಯಾಂದ್ ಉತ್ತರ ನಾಡೆರೆನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಕಡಲ್ ಗ್ ಓಲ್ಪಡಿ ಮಲ್ದೆರ್. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ್ ಅಪ್ಪರಂಬು ಇತ್ತುಂಡ ಎಚ್ಚಾದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ತಿರಿತ ಅಣಿಯೇ ಉಪ್ಪುನಿ. ತಲೊತ ಬೆಟ್ಟೊಡಾಪುನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆನ್  ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೆರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅನಂತಾಡಿಡ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ದೀನಗ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್, ಕೇಪುಡು ನೆರಿ ಜಪ್ಪುನಗ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ತೂವೆರಿಜ್ಜಿ.

ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಮಲರಾಯೆ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿಪ್ಪುನವ್ಲು ಉಪದೈವ ಇತ್ತುಂಡ ಅವ್ಲು ಮನಿಪುನ ಅಧಿಕಾರದ ಸುರುತ ದೈವ ಮಲರಾಯನ ಸಂಧಿ ಪಂಡುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂದಿನ್ ಉಪ ದೈವೊಗು ಸೇರಾವೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ನೇಮಲಾ ಮಲರಾಯಗ್ ಪಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ಐತೊಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮಲಾ ಉಂಡು. ಮಲರಾಯಗ್ ನೇಮ ಆದ್ ಪೊಟ್ಟ ಬಂಟನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಾತೆರುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಉಪ್ಪುನಗ ಉಪದೈವೊಲೆಗ್ ಅವ್ಲು ನುಡಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಲರಾಯಗ್ ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಸಂಧಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ಲಾ ಅವ್ವೇ ಸಂದಿನ್ ಪನ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆನೇ ಮಲರಾಯೆನಾ? ಮಲರಾಯೆನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆನಾ? ಉಂದೆಕ್ ಉತ್ತರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಾನದ ಕೊಡಿಕಡೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿಲೆಕಾವು. ಮಾಯದ ಸಗ್ತಿಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರೊಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ನಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪೊಡುಂದು ತೆರಿನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ ದುಂಬು ಧರ್ಮ ಇತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪ. ಆಂಡ ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಗೇಣಿದ ಕಾಲೊಡು ನರಮಾನ್ಯನ್ ನೊತ್ತ್ ಹಾಕೊಂತ್ನ ಕಾಲ. ಆಂಡ ನಿಜವಾದ್ ತೂಂಡ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಂಡುಂದಾಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲಾ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲೆಕ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಏದ ಬೇದೊಲು ಪೂರ ಸಮಾಜೊರ್ದ್ ದೂರಾತ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂದ್ ತಲೊಟು ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡ ತುಳುನಾಡ ಮಾತಾ ಭಾಗೊಲೆಡ್ಲಾ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. "ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊರ್ದು ಜಪ್ಪುನಗ ಜೇನಿ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಉಂತ್ಯೆ, ಜೇನಿಕಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಯೆ, ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಮೊಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ದೇವೆರೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪಾವೆ. ಅಲ್ತ್ ನಡು ಬುಳೆಕರೊಗು ಬರ್ಪೆ(ವೇಣೂರು - ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆದಂಚಿದ ಜಾಗೆ), ನಡು ಬುಳೆಕರರ್ದ್ ಸೀದಾ ಪಡ್ಡೇಯಿ ಪೆರ್ ರಗ್ ಬರ್ಪೆ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ನೂರ್ದಾಳ ಪಟ್ಟ ಪೆರ್ ರರ್ದ್ ಅಂಬಡಾಡಿ ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟೊಗು ಬರ್ಪೆ. ಅಂಬಡಾಡಿ ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟದ ಕಟ್ಲೆಯಾವೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾರ ಸೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡುದ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಗ್ ಪೋಪೆ."

ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬನ್ನಗ ಜೇನಿಕಲ್ಲ್, ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಮ, ಬಲಕರ ಕಡತ್ ದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಡ್ಡೇಯಿ ಪೆರ್ ರಗ್ ಬತ್ ದ್ ಮೂವೆರೆ ಉಲ್ಲಾಕುಲೆ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲೆಂದ್ ಪಂಡೊಂಡೆ, ಸತ್ಯ ಮಿತ್ಯದ ಬಂಟ ಕಂಬ ಅವ್ಲು ಪಾಡ್ಪಾಯೆ. ಗ್ರಾಮೊಡು ನಾಲ್ ಗುತ್ತು ಬೋಡು ಪಂಡೆ. ಮುಂಡೊಟ್ಟು, ಬೆರಣೊಟ್ಟು, ಲಕ್ಕೆ, ತಿದ್ಯ ಮುಂಡೊಟ್ಟು  ತೂದಾದ್ ಅಲ್ತ್ ದುಂಬುಗು(ಪೆರ್ ರ ನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟೊರ್ದು ದುಂಬು) ಅಂಬಡಾಡಿ ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕೆರೆ ಪಾದೆಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಉಂತುದ್ ತೂಪೆ. ಅಕ್ಕೆರೆ ಪಾದೆಡುಂತುದು ಎಳುವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆ ಸೂಕೆ ತೂಪೆ. ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಕೊಂಬತ್ತಿ ಬೂಮಿಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ವೆ.(ಸಾಲ್ ಕೊಂಬತ್ತಿ = ಕಿರ್ ಸ್ತಾನ್; ಕೊಂಬತ್ತೆರ್ = ಕಾಮತೆರ್) ಅವ್ಲ ಅಂಬಡಾಡಿ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೂಮಿ. ಅಂಬಡಾಡಿ ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟ ಕೇರ್ಪಾಯೆ, ಮಂಗ್ಲಿಮಾರ್ ಸಾನೊಗು ಪಾಣೆ ಪತ್ಯೆ. ಪಾಣೆ ಪತ್ಯೆ ಪಂಡ ಪಾದ ಊರ್ಯೆ, ಪೊಗ್ಯೆಂದ್ ಅರ್ಥ. ಅಂಬಡಾಡಿಡ್ ಬದ್ಯಾರ ಗುತ್ತು, ಬಡದೋಡಿ ಗುತ್ತು, ಎಳಂದ್ರ ಬಾವ, ತುಂಬೆನ್ನ ಗುತ್ತು, ಕಾಯೆರ್ ಮರಗುತ್ತುಲು ಪ್ರದಾನ ಆದಿತ್ತ. ಅಂಬಡಾಡಿ ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಯೆ, ಪಾಣೇರ ನಿನ್ನಿ ಪೊಯ್ಯೆಡುಂತ್ಯೆ, ಪೊರಿ ಪೊಲ್ಲೆರೆನ್ ಲೆತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ಸಾರಾಳ ಸೀಮೆ, ಇಟ್ಟೇಲ್, ಪುತ್ತೂರ ಕೋಡಿಗ್ ಪೋಪುನಿ. ಕಾಂತಾರೊಡು ಮಯಕಾದ್ ಕಲ್ಲ ಪಂಜಾಪೆ. ಇಂಚ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈದು ನಾರಾಯಿ ಲ್ ದಂಚಿಲ ಪೋದು ಕಾರ್ನಿಕ ಮೆರೆಪೆ. ಅಂಬಡಾಡಿಡ್ದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿಗ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಅವ್ಲುಂಡು. ಕಲ್ಕುಡನ ದಂಟೆ ಬೆದ್ರ, ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಅಳಿಯೂರುದ ಕೈತಲ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ್ದ ನಡುಟುಂಡು. ಸುಮಾರ್ 8 ರ್ದ್ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಉರುಂಟುದ ಕಲ್ಲ್ ದ ದಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ್ದ ನಡುಟುಂಡು. ಅಪಗ ಕಲ್ಕುಡೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೆದೆ, ಏತ್ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪೆದೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಅಂಬಡಾಡಿದ ಕೈತಲ್ ಚೌಟೆರೆ ತಡ್ಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಇತ್ತುಂಡ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಅಂಬಡಾಡಿಗ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬತ್ತುದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಕೇನ್ವಲ್ ಗೆ. ಅಪಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅರಸು ಆದಿಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಗೆ ಕೊರಯೆಂದ್ ಪನ್ಪೆಗೆ. ಅಪಗ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಈ ತಿರ್ತ್ ಉಲ್ಲ, ನಿನರ್ದ್ ಏಳ್ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುವೆಂದ್ ತಡ್ಯಾಲ್ ದ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಎತ್ತರದ ಜೇರೊಡು ನಿಲೆಯಾಪಲ್. ಆ ಗುಡ್ಡೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಇನಿಲಾ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಇನಿಲಾ ಆ ಜೇರೊಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನೇಮೊಡು ಸಾನೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಮಂಗ್ಲಿಮಾರ್ ಸಾನದಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಸೂಟೆ/ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪದ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡುಂದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಇನಿಲಾ ಸತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಕಲೆ ಮಯಕಾತಿಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ. ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ತಪ್ಪಂದಿಲೆಕ, ಆಡಂಭರ ದಾಂತೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ದವಾದ್ ನೇಮ ನೆರಿ ನಡಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೈವೊನು ಓಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ದವಾದ್ ನಂಬ್ಯೆರ, ಮನ ಬಗ್ ತಿಡ್ ನಂಬ್ಯೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ದೈವೊಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೆಡ್ದಾದ್ ಕುಟುಮೊಗು, ಪರಿಸರೊಗು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಮೂಜಂಜ ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕಂತೆರಾನಗ,ಕತ್ತಲೆ ಬೂರ್ನಗ ಜಪುಡಾವೊತೆರ್ ಗೆ. ರಾತ್ರೆ ನೇಮ ಮಲ್ತುಂಡನೇ ದೈವದ ನೇಮೊಗು ಸಗ್ತಿ ಪಂದ್ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. "ಸಾಲ್ ಪತ್ತ್ ನಲಿಪ್ವ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಬೂತೊಲು, ನೂಲು ಪತ್ತ್ ನಲಿಪ್ವ ನೂತ್ರೊಂಜಿ ಗಂಡ ಗಣೊಕ್ಲು" ಪಂದ್  ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಗೆಲ್ ಡ್ ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬೂತ, ದೈವೊಲೆ ವಲಸಾರಿ ಇರ್ಲ್ ಡೇ ನಡಪುನಿ. ಅಂಚಾಂದ್ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಧರ್ಮದ, ಅನ್ನದಾನದ ಒರುವಾಯಿನ ಧರ್ಮನೇಮೊನು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಧರ್ಮನೇಮ ಆದ್ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಸಮರ್ದನೆದೊರುಟು ನುಪ್ಪು ಧರ್ಮ/ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್, ದೇವೆರೆ ಮದ್ದೆನ ಪೂಜೆ ಆನಗ ಬಿರಿಯೊಡು, ಕೆಲವೆಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುನ ದುಂಬು ಪೇರ್ ಗೆತೊನೊಡು, ಕೆಲವು ಇರ್ಲ್ ನೇಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಬೂತೊಲು ಅಪಗ ದೇವೆರೆನ್ ಕಾಪುವೆರುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಉಂದು ಸರಿಂದಾಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೇವೆರೆ ಪೂಜೆ ಆನಗ ದೈವೊಲುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಂತೆರ್. ತುಳುನಾಡುಗ್ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ದೈವೊಲು ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣ್ ದ ಸಗ್ತಿಲು ಏರ್ನ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲು ಅತ್ತ್. ನರಮಾನಿ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೆರ್, ಆಂಡ ದೈವೊಲು ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣ್ ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲು ಪನ್ಪುನೆನ್ ನಮ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಕುಡುಮದ (ಬೂಡುದ) ಪಂಜುರ್ಲಿ ದುಂಬುಡೇ ಇತ್ತ್ ನ ಸತ್ಯ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪವಾಡ ಪುರುಷೆಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೈತೊಗ್ಲ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಟ್ಟೈತೊಗ್ಲ ಎತ್ತೇಸೊ ಉಂಡು. ತಲೊಟು ಪರವೆರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗ್, ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಕಟ್ಟ್ವೆರ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಲೆಕ ಸೊಂಟೊಗು ತಿರಿಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಕಡ್ಸಲೆ ಆವಡ್, ಸೂಟೆ ಆವಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಲೆಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈಟ್ ಸುರಿಯ ಇಪ್ಪುನಿ. ಈತ್ ಪೂರ ಎತ್ತೇಸೊ ಉಪ್ಪುನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಚ ಸೇರಾದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ತೆರುಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಾವಳಿದ ದೈವ, ತಲೊತ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ನೇಮ  ನಡಪುಂಡು. ಅವ್ಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ,ಧರ್ಮದೇವತೆಲ್ನ ಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಾದ್ ಒಂತೆಪೊರ್ತುಡು ಅವ್ವೆ ಐತೊಡು ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವ ಪೊಟ್ಟಗಾಪುಂಡು. ಅಂಡ  ಆಯೆ ನುಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ಐತೊಡು ಪಂಜಿದ ಮುಗ ದೀದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್ ತಲೊಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿನ ಬಲಕೈ ಬಂಟೆಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಮಾರನ ಒರುಬನ್ನಗ ಶಿವೆ, ಕಾಳಭೈರವೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕುಮಾರೆ, ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆದ ಕುಮಾರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು. ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ, ಕುಮಾರಧಾರೆ,ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಬೀಲೊಡು 7 ಜಡೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಏರಾವುನ್ ಗದ್ದಿಗೆ ತೂನಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಿರಾಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ, ಮರ್ಲ್ ಮೈಸಂದಾಯೆ, ಮರ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಮರ್ಲ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ/ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತ್ ದ್ ಪಂಬದೆರ್ ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿಗ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬೊಲ್ದು ಗೆರೆ ಚುಕ್ಕಿ, ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಾಡೊಡು ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿಗ್ ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಅಕುಲು ಮೋನೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಾಡುಜೆರ್. ಪಂಜಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ, ಪಂಜಿದ ಮೋನೆದ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ತೋರತ್ತ್ ಲ್ಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದೇವು ಪೂಂಜನ ರುಂಡೋಗ್ಲಾ ಉಂದೆಕ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು. ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆಡ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪ್ರಧಾನ. ಮರ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲನ್ ಪನ್ಪುನಿ. ಮರ್ಲ್ ಪಮಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅಣಿಕ್ ತಾರೆದ ತಿರಿಯಾಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಕಂಗ್ ದ ಪಾಳೆದ ತಿರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡ್ ನಡ್ವಾಲ್ ಅರಂತಡೆದ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ.ಸಿರಿನ ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಪೂಂಜೆ /ಕುಮಾರೆ ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬೇಟಿಯಾಪುನ ಕಿರಮ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು. ಬಿರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪ್ರದಾನ ಆಲಡೆದ ಸಗ್ತಿಲು. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಓಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಗನೆ ಉಪ್ಪುನಿ

ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಮಲೆ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬತ್ತಿನ ಮಲಾರ ಆಯಕಟ್ಟ್ ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮಲರಾಯನ್ ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಮಂಜಾನ ದೇಬೆರೆ(ಮಂಜುನಾಥ ) ಬಂಟೆಂದ್ ಸಂದಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮಂಜೇಸರ, ಬದಿಯಡ್ಕ,ಕಾಸ್ರೋಡು, ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಬಾಕುಡೆರ್ನ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪುನ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ವಾರಾಹಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗಿರಿಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನ ಗದ್ದಿಗೆದ ಬಂಟೆಂದ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೂಲ ತಿರುಪತಿಗೆ.  ಭೂವರಾಹನ್ ಜಾಗೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ಅಕುಲು ತಿರುಪತಿ ಎಂಕಟ ರಮಣ ದೇವೆರೆನ್ ಗುರ್ಜಿಡ್ ನಂಬುದು ಅಲ್ತ ಜಾಗೆದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಗುರ್ಜಿ ನೇಮಂದ್ ಉಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಗುರ್ಜಿ ನೇಮ ಪಂಡ ರಾಜಂದೈವೊಲ್ನ ಧರ್ಮನೇಮದಾತೆ ಪವಿತ್ರ. ತಿರ್ಪತಿಗ್ ಪೋದು ಪರಕೆ ಸಂದಾಯೆರೆ ತೀರಂದಿನಕ್ಲು ಗುರ್ಜಿ ನೇಮದ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಗತ್ತಿಡೀ ಪದ್ ರ್ದ್  ಉಂಡು. ನಮ ಗುವೆಲ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಆವಂದೆ ಏಳ್ ಕಡಲ್ ದಂಚಿದ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೆರಿಯೊನೊಡು. ನಮಕೆ ಮೂಲ ದೈವೊದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ. ದೈವನಂಬಿನ ಕಾಲೊಡು ಎರಿಯಾಕ್ಲ್ ವಾ ಪುದರ್ ಡ್ ನಂಬಿಯೆರ ಆಪುದರ್ ಡೇ ಮದಿತುಂಡ ದೈವೊಲು ಲೆಪ್ಪುಗು ಬರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ ಲೆತ್ತುಂಡ ದೈವ ಬರಂದ್. ಬಂಗಾಡಿ ಅರಂತಡೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್(ಉಲ್ಲಾಯೆ),ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತ್ಂ ಡ್. ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ(ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ), ಭೈರವೆ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತಲೊಟ್ಲಾ ಅವ್ವೆ ದೈವೊಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಕುಡುಮ ಬೂಡು/ಇಲ್ಲ್ ಗ್ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಬಂಗಾಡಿ ಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಅವ್ಲು ಅರಸುಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕಾವಂದೆರ್ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಲಿಕೆದ ಕುಟುಮದ ಕುಲದೈವ ಗುರು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಯಾಂಡ ಮೈಯೊಲಿಗೆದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯನ ಎತ್ತೇಸೊ ತೂಪುಂಡ ಮಲರಾಯಗ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಕೆಬಿಲ, ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೆಬಿತ ಒರು ಬೇತೆಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ರೂಪ ಉಂಡು. ಒರಿಬೆರ್ಮೆರ್, ಇರ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು, ಒರ್ತ್ಯಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಇಚಾರ ತೆರಿಯುಂಡು. ಇರಡ್ಡ್ ರೂಪ ಅಣ್ಣೆ-ಮೆಗ್ಯೆ,ಕಾಳರಾಹು- ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪೂಮಾಣಿ-ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ, ನೇಲ್ಯರಾಯೆ-ಎಲ್ಯರಾಯೆ, ಕೇರಳೊಡು ಮುತ್ತಪ್ಪನ್-ತಿರುವಪ್ಪನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪೊಡು ತೂಯೆರೆ ಪೊಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಅವೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಉಳ್ಳಾಯನ್ ಕಾವದೆಂದ್ ಲೆತ್ತ್ಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತಲೊಕು ಬನ್ನಗ ಬಿರ್ಮೆರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಾಂಡ ಕುಕ್ಕೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್-ಕುಮಾರೆ-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂದ್ ಪುಗಾರ್ತೆಪಡೆಪೆರ್. ಮೂಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಾಳರಾಹು ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸರ್ಪದ ಮೋನೆ. ಕಾಳಿಂಗಂದ್ ಪನ್ಪ. ಕಾಳಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೆ ಪಂಡ ಕರಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಪಾಲೆ. ನಾಗೆ ಬೊಲ್ದು, ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಕಾಳಿಂಗೆ ಕಪ್ಪು ರೂಪದಾಯೆ. ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂಲ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 1400-1500 ತ ಪೊರ್ತುದ ಅವ್ವೆತೋ ಜನೊಕುಲು  ಕರಿದ್ ಪೋದು ದೈವ ಬೂತೊಲಾಯಿನ ಇಚಾರ ನಮಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು.ಸುಮಾರ್ 600-700 ವರ್ಸ ದುಂಬುದ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಲಮಾನೊಡು ನರಮಾನಿಲು ದೈವ ಬೂತೊಲ್ ಆಂಡ ಅವೆರ್ದ್ ದುಂಬಾವಡ್, ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆವಡ್ ಏರ್ಲಾ ದೈವ/ಬೂತ ಆಯಿನ ಇಚಾರ ತೋಜುಜಿ. ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ, ಮುದ್ದ-ಕಲಲ, ಕಾನದ-ಕಟದ, ಕಾಂತಾಬಾರೆ -ಬೂದಬಾರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ವೀರ ಪುರುಷೆರ್ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಆದ್ ದೈವೊಲಾಂಡ ಅವೆರ್ದ್ ದುಂಬುದಕ್ಲಾವಡ್, ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲಾವಡ್ ದಾಯೆ ದೈವೊಲಾಯಿಜೆರುಂದ್ ತೆರಿಯುಜಿ. ಆಂಡ ನಮ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆನ-ಪಾಪದಕ್ಲೆನ ನಡುತ ಸಂಘರ್ಷ/ ಪೊಂರ್ಬಾಟ ಆ ಕಾಲೊಡಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ. ಕೆಲವೆರೆ ಪ್ರಕಾರ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲೆನ ತೋಜಂದಿ ಆತ್ಮೊಲೇ ಇನಿ ಕಟಿಮಾನಿನ, ಪತಿಮಾನಿನ ಮೇಲ್ ಡ್ ಬರ್ಪುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸರಳವಾದ್  ಕುಲೆಂದ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವುಂದು ಬೂತ, ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ, ಗುರುಕಾರ್ನವೆರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.  ಇಲ್ಲಲ್ ಬೂತೊಗಿನಿ, ಬೂತೊಗು ಬಲಸೆರುಂಡುಂದು ನಮ ಪನ್ಪ. ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ ಪುಟುದು ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕೊನು ಮೆರೆದ್ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ತೊಜಪಾಯಿನಕುಲು ಬೂತೊಲಾಂಡ, ಪುಟ್ಟು ಸಾವಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆನ್ ದೈವೊಲುಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಸಾರ ರೂಪೊಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕನಪಾಡಿದಾಯೆ, ಮಗ್ರಂದಾಯೆ, ಮಲರಾಯೆ, ನಾಲ್ಕೈದಾಯೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆತೇ ಅತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ದೈವಲಾ ಅಂದ್, ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂದುಂದ್ ಪನ್ಪಾವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವೆರೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ್ ಮಲ್ತೆರ್.ಬೂತಂದ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ,ದೈವಂದ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡ್ ಲ ಒಂಜೆ. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡಲಾ ಅಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡತುದಿಜಿ. ಬಿರ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡುದ ಆದಿ ದೈವ. ಬಿರ್ಮೆರೆ ಆದಿ ಜಾಗೆ ಕಾಶಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಾಶಿ ಕಾಳಬೈರವೆ, ಶಿವೆ ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಬೆರ್ಮೆರುಂದೇ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಚಿ ದೇಶೊಡು ಪುಟ್ನ ಕುಮಾರಂದ್ ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ನೆನೆತೊನ್ವೆರ್. ಬೂಮಿಗ್ ಬೂಮಿ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ. ಇಡೀ ಬೂಮಿಯೇ ಎನ್ನ, ಇಡೀ  ಸಂಸಾರ(ಜಗತ್ತ್)ನೇ ಎನ್ನಂದ್ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬೂಮಿ ದೇವತೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್. ಜಗತ್ತುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೊಲೆಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ದೈವದ ಕಲೊಟು ಅಂಜನ ಪಾಡುನಿ ಪಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನೆ. ಬಲಿ ಮುದ್ರೆ, ಕುರಿ ನೀರ್ ಪಾಡುನಿ ಅವು ವೈದಿಕ ಅತ್ತ್. ಶುದ್ಧ ತಾಂತ್ರಿಕ. ಅವು ಮಂತ್ರ  ಇಜ್ಜಂದಿ ಶುದ್ಧ ತಾಂತ್ರಿಕ. ಮಂತ್ರ ಒವೆಟಿಜ್ಜಾ ಅವು ಆಪುನಿ ತಂತ್ರೊಡು, ಮುದ್ರೆಡ್, ಕೈ ಬಾಸೆಡ್, ಕೈ ಸನ್ನೆಡ್, ಅವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನೆ. ಓಲೇ ಉಪ್ಪಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ಶುದ್ಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನೆ. ದೈವ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಮಂತ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರದ ಬಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧಿದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪು. ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ನಮ್ಮವು ಸರಿ ಅಕ್ಲೆನವು ತಪ್ಪುಂದು ನಮ ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಊರುಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂದ್ ಬೇತೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯೆ, ಪಡ್ಡೊಟ್ಟುನಾರ್, ರಾಜಪತಿ  ರಾವುದ್ರ, ಕಾರಂದಾಯೆ, ಕುಡುಮುಲ್ದಾಯೆ, ಬನ್ನಡ್ಕದಾಯೆ, ಹಳ್ಳತ್ತಾಯೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ಲಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.   

ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಧರ್ಮದೈವ ಆದಿತ್ತುದ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆನ್ಲಾ ಮೊಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಜುಮಾದಿಗ್ ಇತ್ತಿಸಾತ್ ಗ್ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುಜಿ. ನೂರ್ದಾಳ, ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟದ ಪುರಪುದ ಸೈನಿಕ ದೈವ ಜುಮಾದಿ. ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿನ ಪಟ್ಟದ ಮುಗ ಪಂಜಿದ. ಕಟ್ಟ್ ನಗ ನರಮಾನಿ ಮುಗ ಉಂಡು. ದೇವು ಪೂಂಜನ ಒರುಂದು ಅವೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಇತ್ತಿಸಾತ್ ಗ್ ಮಲರಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುಜೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪು, ಮಲರಾಯನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗದ ಇಚಾರೊಲು ರಡ್ಡೆಟ್ಲಾ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂತ್ ನ ಪಂಜಿಲೆನ್ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ಯೆರ್. ಕಷ್ಟ ಆನಗ ರಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ರಾಜೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲು ರಾಜಂದೈವೊಲಾಯ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಜಾಗೆದ, ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುದ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸದ ಪಿರವುಡ್ದಿಂಚಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಟುಗು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಸೇರೊಂಡು. ಇನಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ತುದ್ ಅವೆತೊಟ್ಟುಗ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಆರಾಧನೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕೊಡಮಂದಾಯೆ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಮೈಸಂದಾಯೆ, ಪಿಲಿಬೂತ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಗುಳಿಗೆ ಉಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವೊಲಾಂಡ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಲರಾಯೆ, ಜುಮಾದಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವ ಅತ್ತ್. ಮಲರಾಯಗ್ ಕನ್ನಡದ ದೇವಿನ ವರ್ಣನೆದ ಬಿರ್ದಾಳಿ ಖಂಡಿತಾ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತಲೆಮಾರುದಕುಲು ಕನ್ನಡದ ಈ ಬಿರ್ದಾಳಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್. ಮೂಲದ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಡ ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಗು ಕನ್ನಡದ ಬಿರ್ದಾಳಿ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಅರಸು ದೈವೊಲಾಯಿನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆ, ನೇಲ್ಯರಾಯೆ, ಎಲ್ಯರಾಯೆ ಪೂರ ಗಟ್ಟದ ಅರಸು ಮೂಲದಕ್ಲಾಯಿನೆರ್ದ್ದಾತ್ರ ಕನ್ನಡೊಡ್ಲಾ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಮಲರಾಯನ್ ಪಂಡೆರ್ಡ, "ಮಲಾರ ಜುಮಾದಿ ಆದಿ ಮಲಾರ ಸಿಮ್ಮಾಸನೊಡು ಮಲರಾಯೆ ಪನ್ಪಯೆಂದ್" ಪರವೆರೆ ಜುಮಾದಿನ ಸಂದಿಡುಂಡು.  ಜುಮಾದಿಗ್ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಪಿಪ್ಪುಂಡು. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಓಲು ಪೋಂಡಲಾ ಜುಮಾದಿಗ್ ಪಂಜಿದ ಮುಗ. ಜುಮಾದಿ, ಮಲರಾಯನ ಮುಗೊಟು ನರಮಾನ್ಯನ ಕೆಬಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗೊಟು ಪಂಜಿದ ಕೆಬಿತ ರಚನೆ ಉಂಡು. ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಕೈತಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬೇತೆನೇ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಜುಮಾದಿ ಕನಪಾಡಿಗ್ ಪೋದು ಕನಪಾಡಿದಾಯೆ ಆಂಡ ಮಲಾರ್ ಗ್ ಪೋದು ಮಲರಾಯೆ ಆಯೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ವಾಹನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಬಡಾಡಿ/ಅಮ್ಟಾಡಿಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಬಂಡಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲರಾಯೆ ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾತುಂಡ ಪಂಜಿದ ಮೇಲ್ಡ್ ಮಲರಾಯೆ ಕುಲ್ಲೆರಿಜ್ಜಾಂಡ್.  ಆದಿ ಪನ್ಪುನವು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನ. ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಪರವೆರ್ ಮಲರಾಯಗ್ ಕಟ್ಟ್ ನಗ ಮಲಾರ ಜುಮಾದಿಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಜುಮಾದಿಗ್ ಜಾಗೆಗೊಂಜಿ ಪುರಪಿಪ್ಪುಂಡು. ಮಲಾರ್ ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಣ್ಮ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಮಲರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಎಣ್ಮೂರು ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಎಣ್ಮೂರುದ ಬಲ್ಲಾಲ್ರೆಗ್ಲಾ ಮಲಾರ ಬೂಡುಗುಲಾ ದಾದಾಂಡಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಇಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಪಂಜದ ಎಣ್ಮೂರುಗ್ಲಾ ಮಲಾರ ಎಣ್ಮೂರುಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಇತ್ತ್ಂಡಾ,ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅದ್ಯಯನ ಆವೊಡು‌. ಇನಿ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಆದಿತ್ತುದ್ ಜುಮಾದಿ ಆದಿ ಮಲಾರ ಸಾನೊಗು ಪೋನಗ ಮಲರಾಯೆ ಆಂಡುಂದ್ ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ರಾಜಂದೈವೊಲ್ನ, ದೈವೊಲ್ನ ಅರ್ದಾಲೊಡು ಮಂಜಲ್, ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ದು ತಿಕಿನೆನ್ ಪೂರ ಗಳಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಂಡ ಇನಿ ಗುಲಾಬಿ, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ, ಕುಂಕುಮ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಗಾದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ತಾನುಂದ್ ಜನ ಅಂಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ನೇಮ ನೆರಿ ಉಂತುಲೆಕಾದ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ ಪರ್ಬ ಪರ್ವ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುಲೆಕಾಂಡ್. ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಇತ್ತುದ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನೊಕ್ಲಿತ್ತುದ್ ನೇಮನೆರಿ ಒಂತೆ ಜನಾಂಡಲಾ ತೂವೊಂತೆರ್. ಇನಿ ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಪುಡದ್ ಇಲ್ಲಲ್ ರಡ್ಡ್ ನಾಲ್ ಜನ ಇತ್ತುದ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜೆರೆರೆ ತೀರಂದೆ ತಂಬಿಲೊಡು ಸುದಾರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕುಂಬ್ಳೆ ಬದಿಯಡ್ಕಡ್ ಜುಮಾದಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದಿತ್ತುದ್ ಇರ್ವೆರ್ ಅರಸುಲೆಗ್ ಒರಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡ ಜುಮಾದಿ ಸೈನಿಕ ದೈವಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಒರಿ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಯೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಟುಮದ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಕುಲ್ಲುನಗ ಈ ಕುಟುಮೊಡು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈ ಪಂಡಿಜಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂದ್ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಪಂಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಪಿಂಗಾರ ಸಾರಿ ತೂದು ತೂಲ ಯಾನ್ 9 ಪಿಂಗಾರ ದೆತ್ತ್ ಕೊರ್ಯೆ, ಈ ದೆತ್ತ್ ಕೊರುಗೆಂದ್ ಸವಾಲ್ ಪಂಡೆ. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲ್ ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಡಿಮರಕ್ ದಾಯೆ ಗರುಡನೇ ಕಟ್ಟೊಡು? ಪಂಡುದ್ ಆಯಡ ಕೇಂಡೆ, ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ. ಕುಟುಮ, ಸಭೆ ಸರ್ವೆರ್ಡ ಕೇಂಡ್, ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವಾಲ್ಯದ ಕೊಡಿ ಮರಕ್ ಗರುಡನೇ ಕಟ್ಟೊಡು ವಿನಃ ಕಕ್ಕೆನ್ ಕಟ್ಟೆರಾಪುಜಿ. ಗರುಡೆ ಏತ್ ಎತ್ತರೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ಅವೆಕ್ ನೆಲತ ಮಿತ್ತವು ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕಲೊಟು ಈ ಕಕ್ಕೆಂದ್ ಪನ್ನಗ ಮನಿಪಂದೆ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಕುಲ್ಲೊಡಾಂಡ್. ಯಾನ್ ಗರುಡಲೆಕ ಕಲೊಟು ಪ್ರಧಾನಂದ್ ಪಂಡಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾನ್ ನೇಮ ಪಿರಿನೇಟ ಎದುರುದ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲು, ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಕಟ್ಟೆಡೇ ಕುಲ್ಲುನ ಆಯೆ ದೈವ ಪೇರ್ ಪರ್ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಅನು ಗೆತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಈತ್ ಗೇನ ಸಗ್ತಿದ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿಡ್ ನಲಿಕೆದಕ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕುಲು ಕನ್ನಡೊಡು ಬಿರ್ದಾಳಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡದ ಅರಸುಲು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡದ ಬಿರ್ದಾಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಳ್ಯ ಮಂಡೆಕೋಲುಡು ನಾರಾಳ್, ಪೇರಾಳ್, ಅರ್ಕ್ಯ, ಅಂಬ್ರೋಡಿ ಪನ್ಪಿ 4 ಇಲ್ಲಲ್ ನಲಿಕೆ ಜನನಾಂಗದಕುಲೆ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನಿ. ಮೊಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ 4 ಪನ್ನಿ ಪನ್ಪೆರ್, ಬಿರ್ದಾಳಿಂದ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲರಾಯನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಬಿರ್ದಾಳಿದ ದೇವಿನ ವರ್ಣನೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನವು ತಪ್ಪು. ಸಿರಿಮದನಾ.. ಸಿರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ... ಅಂಧಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದಳು... ರುಂಡಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಳು.. ಕರುಳನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿದಳುಂದು ಮಲರಾಯಗ್ ದೇವಿ ಕಾಳಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊಡು ಒಂಜಿ ಭವನ ಇಂಚಿದ ಮೈಕ್ ಬೂರುಂಡ್, ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಭವನ ಅಂಚಿದ ಮೈಕ್ ಬೂರುಂಡ್.. ಮುಲ್ಪರ್ದ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ ದ ಭವನ.. ಇಂಚ ತುಳುಟು ಬಿರ್ದಾಳಿ ಉಂಡು. ಕೆಂಚಮ್ಮ, ಕೇಜಮ್ಮ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಜೈಮಾ ಜೈಮಾ... ಉಂದು ಬಿರ್ದಾಳಿಯತ್ತ್. ಮಲರಾಯನ, ಸಿರಿಮದನ, ಸಿರಿಮದನ, ಸುರಪುರದ ಬಯಲಲ್ಲಿ .... ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ ಸ್ತುತೆ... ಉಂದುಲಾ ಬಿರ್ದಾಳಿಯತ್ತ್

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಶಿಶಿಲ, ಕೊಕ್ಕಡ ಆದ್ ಬರ್ಪುನಿಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ನಿಜವಾದ್ ಶಿಶಿಲ, ಕೊಕ್ಕಡ ಆದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ತಲೊಕು ಬತ್ತುಂಡುಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೊಕ್ಕಡಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತುದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅವ್ಲು ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬನ್ನಗ ಗಟ್ಟ ಸಾದಿ ನಡುತ ಜೇನಿಗಲ್ಲ್ ಡ್ ಜೇನಿಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಯಾಪೆ.  ತುಳುನಾಡ್ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಮಟ್ಟಾರ್ ಗ್ ಪೋದು ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಂಡ, ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪೋದು ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುಂಡು. ಅರಸುಲೆಗ್ ಮಾಡದಡಿಟ್ ನೇಮ ಆಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವ, ರಾಜಂದೈವೊಲು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ತಿರ್ತ ಒರುಂದು ನೇಮೊಡು ಒಂತೆ ಎತ್ತೆಸೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಲೊತ ಬೆಟ್ಟೊಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಲೆಕ ಸೊಂಟೊಗು ನೆರಿ ಇತ್ತುದ್ ಅಪ್ಪರಂಬು ಇತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಸೊಂಟೊಗು ತಿರಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಅಣಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮ ಆದ್ ದೈವ ಕೊರ್ಪುನ ನುಡಿಯೇ ಕೇನರೆ ಬಾರೀ ಕುಸಿಯಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನ್ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವಲ ಅಂಚಿನನೇ ನುಡಿ ತಲೊತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನುಡಿಯಾದುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ನೇಮ ಪಿರಿದ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವ್ವೇ ಐತೊಡು ಪಾಳೆದ ಮುಗ ದೀದ್ ಪೊಟ್ಟಗ್ ಕಟ್ಟ್  ಕಟ್ಲೆ  ನಡಪುಂಡು. ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಪಂಡ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಅರ್ಥ ಅತ್ತ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಿಚಾರಕ ಲೆಕ ಪೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತುದ್ ನುಡಿ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಚಾಕಿರಿದಾಯೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜೆ, ಅಂಚಾದ್ ಆಯಗ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದ್ ಅರ್ಥ ಅತ್ತ್. ಪೊಟ್ಟ ನೇಮ ಪಿರಿದ್ ಇರ್ವ ನಿಮಿಷ ಕರಿದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮ ಸುರಾಪುಂಡು. ಆ ನಡುತ ಅಂತರೊಡು ತಪ್ಪಂಗಾಯಿದ ಕಜ್ಜ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾವಂದೆರ್ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಪುರ್ಸಾದ, ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇರ್ವ ನಿಮಿಷದ ಅಂತರೊಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮ ಸುರಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಸಂದಿ ಸುರಾಪುಂಡು. ಪಾರೆಂಕಿ ಪಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ, ನೇರೆಂಕಿ ನೇರಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಪಂದ್ ಸಂದಿ ಸುರಾಪುಂಡು. ದುಂಬುಗು ಉಮ್ಮದ ಬಲ್ಲಾಳ, ವರ್ಣಾರ ಬಲ್ಲಾಳ ಪಂದ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆನಕ್ಲೆನ್ ಪುರಪು ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಗ್ ಸಿರಿ, ಸೊಂಟೊಗು ಸಿರಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಮೋನೆಗ್ ಪಂಜಿದ ಮುಗ ಕಟ್ಟುದ್ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮ ನಡಪುನಿ. ಅವ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಅಪಗ ಸುರಿಯಲ ಇಪ್ಪುಜಿ, ಕಡ್ಸಲೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಯಾರುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಸೂಟೆ ಕೊರ್ದು ತಡ್ಪೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ತಾರಾಯಿದ ಗಡಿಟ್ ನಿನೆ ದೀದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಪೊರಿನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೇಲ್ ಗ್ ಪಾರಾವೆರ್. ಆಂಡ ತಲೊಟು ಈ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕೈಟ್ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೊಡಿ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿದ ಮಿತ್ತ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೋನೆ ಮಿತ್ತ್ ತೂಪುಲೆಕ ಜೆಪುಡಾದ್ ದೈವ ಪಂಜಿ ಮುರ್ಲುಲೆಕ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಲಕ್ಕ್ನಡೆಗ್ ನೇಮ ಪಿರಿಯುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜೆಂದ್ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ವರ್ಸ ಅಲ್ಮೋಗ ಇತ್ತ್ ನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಈಸರ ದೇಬೆರ್ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅತ್ತ್ಂದ್ ನಂಬಿನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್

ಅಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಕೆಲವೆರ್ ಜೋಗಿಲೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷೆ ಪಂದ್ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಕೆಲವೆರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಒರಿಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದಾಯೆಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲೆರ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬತ್ತುಂಡುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೊಕುಲ್ಲಾ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದಕುಲಾದಿತ್ತುದ್ ಇನಿಲಾ ತೇರ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕುಕ್ಕೆಗ್ ಅಕುಲೇ ಬರ್ಪುನಿ. ದುಂಬು ದೈವ, ನಾಗೆ, ದೇವೆರ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆಗೇ ತಿಕುದಿನಿ. ಕುಕ್ಕೆಡ್ ನಾಗೆ, ಬಳ್ಳೊಡು ನಾಗೆ, ಕುಡುಪುಡು ನಾಗೆ ತಿಕಿನೆರ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬಳ್ಳ ಮಂಜ, ಕುಡುಪುಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡ ದೆಸಿಲ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯಡ್ದ್ ಶಿಶಿಲ, ಕಟೀಲ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯಡ್ದ್ ಕಟೀಲ್, ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯಡ್ದ್ ಕಾಂತಾವರ ಪುದರ್ ಬೈದುಂಡ್. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮೂಲದಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಮದತುದ್ ಬುಡ್ತ. ನಮಕ್ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ, ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಎಂಚ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷೆರಾ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆಲ ಒರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅರಸುಲೆಗ್ ಸಮವಾಯಿನ ದೈವ ಆಂಡಲ ಅರಸು ಅತ್ತ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗ್ ಅರಸು ದೈವದ ಲೆಕ ಮಾಡ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯಗ್ ಗುಡಿ ಇತ್ತುದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಗುಡಿಂದೇ ಪನ್ಪುನಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ತಲೊಕು ಎಂಚ ಬತ್ತೆಂದ್ ನಮ ತೂಪುಂಡ ಬಾರ್ಯಾತ್ ದುಂಬು ಇನಿರ್ದ್ ನಾಲೈನ್ ತರೆತರವಾಡುದ ದುಂಬು ಕುಡುಮದ ಬೂಡುದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸೋಮಾರ ಸೋಮಾರ ಕದಿರೆಗ್ ಮಂಜುನಾಥನ ದರ್ಶನೊಗುಂದು ಪೋವೊಂತೆರ್ಗೆ. ಇಂಚ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಸಾದಿ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಡವುಂದು ಕೇನ್ನಗ ಅಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕುಡೊಂಜಿ ಸೋಮಾರ ಆರ್ ಅವ್ವೇ ಸಾದಿಡ್ ಬನ್ನಗ ಅವ್ವೇ ಬಾಲೆ ಅವ್ಲೇ ಉಂತುದಿತ್ತುಂಡ್. ಅಪಗ ಅಮ್ಮ ಏರಪ್ಪಾ ಈರ್ ಪೋಯಿ ವಾರಲಾ ತಿಕ್ ದರ್, ಈ ವಾರಲಾ ತಿಕ್ ದರ್, ಏರೀರುಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಯಾನೊರಿ ಅನಾಥೆಂದ್ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಇರೆನ ಪುದರ್ ದಾದೆಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಕೆಲವೆರ್ ಎನನ್ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್, ಕೆಲವೆರ್ ಅಪ್ಪ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇರೆಗ್ ಒವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡಾ ಆ ಪುದರ್ ಡೇ ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದ್ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಆರ್ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ದೇವೆರೆ ಪುರ್ಸಾದ ಪರ್ನ್ದುನ್ ಬಾಲೆಗ್ ತಿನೆರೆ ಕೊರ್ದು ಬೂಡುಗು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತುದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಕಂಡನಿಯನ ಚಾಕಿರಿಗಿಂದ್ ಉಂತವೆರುಂದ್ ದುಂಬುದ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನೊಂತೆರ್. ದುಂಬುಗು ಜೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮದ್ದೆನ ಬಿಕ್ಷೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಗೆತೊನುಜಂದ್ ಪನ್ನಗ, ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರಂದೆ ನಮ ಉನಯಂದ್ ಚಿಂತೆಡುಪ್ಪುನಗ ಉಂದೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ನೇತ್ರಾವತಿರ್ದ್ ಲಿಂಗೊನು ಕನತುದ್ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಗೆತೊನುವೆರುಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪಂಡ ನನೊಂಜಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಕದಿರೆರ್ದ್ ಮಂಜುನಾಥನ ಲಿಂಗೊನು ಒಂಜಿ ಕೆರೆರ್ದ್ ಕನತುದ್ ತಲೊಟು ನಿಲೆ ಮಲ್ಪುವೆಂದ್ ಕಥೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಶೈವ - ದೈವ - ಜೈನ ಧರ್ಮದ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ತಲೊಟು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ ನಿಲೆಯಾದ್ ಉದಿತ್ ದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆನ  ಕಷ್ಟೊನು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರುಂದ್ ನಂಬುದೆರ್. ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ, ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ನಾಗನಕುಲು ಅಕುಲುಂದುಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೊಡು ಉಪ್ಪುನ್ಲಾ ಅಕುಲೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ. ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ರೂಪ ಇತ್ತುದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೂಪ, ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರೂಪ. ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ/ನೇಲ್ಯಣ್ಣೆ - ಎಲ್ಯಣ್ಣೆ ಪಂದ್ ಪಂಡಲ, ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಾಂಡಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆ. ಕೋಟೆದ ದೇಸಿಂಗೆರುಂದ್ ಅರಸುದೈವ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆದ ಜಯಸಿಂಹ ಅರಸುನು ತುಳುಟು ದೇಸಿಂಗರಸುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ - ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿನಾಯನ್ ಪುರ್ಸೆಂದ್ ಲೆತ್ತ್ ಲೆಕ. ಅರಸುಲು ಮಲ್ತಿ ಕಿರಮ. ದೇಸಿಂಗ ಉಲ್ಲಾಯ ಪಂಡ ಜಯಸಿಂಹ ಉಲ್ಲಾಯಂದರ್ಥ. ಸಾರ ವರ್ಸದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನ ಪಾರೆಂಕಿ ಬಲ್ಲಾಳ(ಬಳ್ಳ ಮಂಜ), ನೇರೆಂಕಿ ಬಲ್ಲಾಳ(ಉಬಾರ್), ಉಮ್ಮದ ಬಲ್ಲಾಳ(ಕಾರ್ಲ), ವರ್ಣಾರ ಬಳ್ಳಾಲ(ಸುಳ್ಯ) ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು. ವರ್ಣಾರ ಗುತ್ತು ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬನ್ನಗ ಜೇನಿಗಲ್ಲ್ ಡ್ ಜೇನಿಗಲ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ದುಂಬುಗು ತಲೊಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕೆಲ ಬಲ್ಲಾಳ ಇಂಚ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು.  ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಮರ್ಲೆ ಪಂಡ ಉಗ್ರದ ಬಂಟೆಂದ್ಲ, ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಮ್ಮದ ಬಲ್ಲಾಳನ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಉಮ್ಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಉಗ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ಉಮ್ಮದ ಗುತ್ತುಂದುಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಉರ್ನಾರ/ವರ್ಣಾರ ಗುತ್ತುಂದು, ಬೂಡುಂದು ಉಂಡು. ಸುಳ್ಯದಂಚಿ  ವರ್ಣಾರ ಗುತ್ತುಡು ಗೌಡ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಓಲು ನೇಮ ಆಂಡಲಾ ಈ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕುದ ಸುರುತ ಪುರಪಿಪ್ಪುಂಡು. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನೊಟ್ಟುಗು ಅಂತ ಬೈದ್ಯಗ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಅಂತ ಬೈದ್ಯೆ ದಂಡುದ ರಾಜ್ಯೊಡು ಪೊಂರ್ಬಾಟೊಡು ಗೆಲ್ಪು ಕನತ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈಲ ನಂಬುಂದು ತನ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಅಂತ ಬೈದ್ಯಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇನಿಕ್ಲಾ ಪೂಜಾರಿಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು.ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಜುಮಾದಿಗ್ ನೇಮ ನಡತ್ ದ್ ಅವ್ವೆ ಅಣಿಟ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆದ ನೇಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಾ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗಾ ನಡಪುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ್ ನೇಮ ಆದ್ ಅವ್ವೆ ಅಣಿಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗ ದೀದ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ನಡಪುನಲಾ ಉಂಡು

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಸಗ್ತಿದ ಮಾಯೆಲಾದಿತ್ತ್ ದ್ ರಡ್ಡ್ ಅವತಾರೊಲು. ರಡ್ಡೆತ ಹಿನ್ನಲೆಲ ಸಂದಿಡ್ ತಲೊರ್ದೆ ಸುರಾಪುನಿ. ಕಾನತ್ತೂರುಗು ಪೋನಗ ಉಗ್ರ ಮೂರ್ತಿ/ಉಗ್ರ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಉಂದೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ ಗ್ ಜುಮಾದಿಲೆಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಪುನು ಪತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಯಾ ರೂಪೊಡು ಪೋತ್ ನ ರಡ್ಡ್ ಸತ್ಯೊಲು ಪಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ ಪೋದು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಪುನಿ. ಅಂಬಡಾಡಿರ್ದ್ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿಗ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಿಗೆ. ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಇಚಾರ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಬಡಾಡಿರ್ದ್ ರಾಯರ ಚಾವಡಿಗ್ ಪೋಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಮಾಯೆದ ರಡ್ಡ್ ಅವತಾರಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಅಣೆತ್ತಿಮಾರ್ ಡ್ ಉಂತಿನ ದೈವಂದ್ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿ(ಬಂಟಾಲ)ದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಾರ ಆನೆ, ಸಾರ ಕುದುರೆಲೆಗ್ ಅವ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮರ್ಲ್ ಪತ್ತಾಯಿನೆರ್ಡಾತ್ರ ಬಂಟಾಲ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಮರ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದುಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಮರ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೆ. ರಾಯೆರೆ ಸಂದಿಂದ್ ಲ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಲೊಟು ಸಂದಿ ಪಾರ್ದನೊರ್ದು ನಡೆತ ನುಡಿ ಪ್ರದಾನಗೆ. ಅಣೆತ್ತಿಮಾರ್ ಆನೆ ಕಟ್ಟ್ ನ ಜಾಗೆಂದ್ ಆ ಜಾಗೆನ್ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಅಣೆ ಇತ್ತಿ ಮಾರ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ನಾವೂರ ಸೀಮೆ, ಅಜಿಲೆರೆ ಸೀಮೆ, ಜೀಬಿತ್ತಿಲ್, ಭಂಡಾರಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಬಂಟಾಲ ಇಂಚ ಓಲು ಪೋಂಡಲಾ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ದುಂಬು ರಾಯರ ಚಾವಡಿಗ್ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬಂಡಾರ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಕೊಡಮಂದಾಯೆ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಈ ದೈವೊಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಎಚ್ಚಿನ ಕೋಡಿಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾಲ್ಕೈದಾಯನ ಸಾನಲ ಉಂಡು. ಮೂಲು ನಾಲ್ ಕೈ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ 4 ಕೈ ಆದಿಪ್ಪಂದೆ ನಾಲ್ ಮನೆತನದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಜೈನ ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರ್ಮೆಲಾ ನಡಪೆರೆ ಸುರಾಂಡ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕೆಲ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲು ಬಂಟಾಲದ ಮಣಿಹಳ್ಳದ ಕೈತಲ್ ತಿಕುದಿತ್ತುಂಡ್. ದೇವು ಪೂಂಜನ ತರೆ ಬೂರ್ದಿನ ಜಾಗೆ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕರಿದ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ ಬರಿತ ಚಂಡ್ತಿಮಾರ್ ದೌಲುಂದು ಪೆರಿಯ ತರೆಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬು ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಬ್ಳ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಜೋಗಿ ಅರಸುಲ್ನ ಕಾಳ ಭೈರವ ಮಠ ಮಣ್ಣುದ ಗೋಡೆದವಾದಿತ್ತುದ್ ಬೊಳ್ಳ ಮಗುರ್ನಗ (ನೇತ್ರಾವತಿ) ಅವು ಸುದೆ ಪಾಲಾತುಂಡುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬು ಜೋಗಿ ಮಠತ  ಪಟ್ಟ ಆನಗ ಜೋಗಿ ಅರಸುಲು ಆ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುದ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂತೆರ್.  ಬಡ್ಡ ಕಟ್ಟೆ ರಾಯರ ಚಾವಡಿದ ಮರ್ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಸಾವಿರ ನುಡಿ, ಸಾವಿರ ಗಡಿ. ದುಂಬು ಪಂಜುರ್ಲಿ ತರೆಕ್ ಗಡಿ ಪಾಡೊನ್ನಗ ತರೆತ ಮಾಸದ ತುಂಡು ತೋಜೊಂತುಂಡುಗೆ. ಆತ್ ಕಾರ್ನಿಕ ಇಪ್ಪೆದುಂಡ್. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮ ಆನಗ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ ದ ಅಡಿಕ್ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುದ್ ಕುಲ್ಲುನೆನ್ ತೂಯಿನ ಹಿರಿಯೆರಿತ್ತೆರ್. 60 ವರ್ಸ ದುಂಬುದ ಕಥೆ ಉಂದು. ನೇಮ ಆದ್ ಭಂಡಾರ ಪಿರ ಪೋನಗ ಪಿಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿತರ್ದ್ ಪೋವೊಂತುಂಡುಗೆ. ಅವೆನ್ ತೂಯಿನ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಇತ್ತೆರ್. ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಜಾಗೆ ಇತ್ತುದ್ ಅಡೆ ಪಿಲಿ ಪೋದು ಮಯಕಾವೊಂತುಂಡುಗೆ. ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಎಚ್ಚಾದ್ ವಾ  ಊರುಗು ಪೊಂಡಲ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಸಾನ ಜೇರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತ್ ಲೆಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನೊಲ ಜೇರದ ಮಿತ್ತೇ ಉಪ್ಪುನಿ. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾರ ವರ್ಸ ದುಂಬು ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಬಂಡಿದ ನೇಮ ಆತ್ ನಿ ಅಂಬಡಾಡಿ ಪಂಡ ಬಂಟಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಅಮ್ಟಾಡಿಡ್. ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಟಾಡಿಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್  ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುಂಡ ಅವ್ಲೇ ಅಯಿನ್ ಗಿರ್ತುದ್ ಅವ್ವೇ ದೈವ ಸಾನೊಡು ಗಳಸುವೆರುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲೆಕ್ಲಾ ಅಲ್ತುರ್ದ್ ಏರ್ಲಾ ಪೋಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಂಟಾಲೊಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿಲೆಯಾಯಿನ ಪ್ರಧಾನ ನಾಲ್ ಜಾಗೆಲುಲ್ಲ. - ಬಂಡಾರಿ ಬಿತ್ತಿಲ್, - ಅಕ್ಕೇರಿ ಪಾದೆ, - ಅಂಬರಾಡಿ/ಅಂಬಡಾಡಿ/ಅಮ್ಟಾಡಿ, - ಅಜೆಕಳ/ಅಜೆಕಳ ಬಾವ ಪಂಜುರ್ಲಿ - ಉಂದೇ ಆ ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗೆಲು. ಪೇಂಟೆದ ಬಂಡಾರಿನಕ್ಲೆನ ಕಂರ್ಬಿತ್ತ್ ಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಬಂಡಾರಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ನಾಲ್ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾರ್ನಿಕ ದೆರ್ತ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಂಡಾರಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಬಂಡಾರಿನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ ಗ್ ಸುರುಕು ಬತ್ತುದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂತುಂಡು. ಸುರುಕು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಡೆಗ್ ಎರುತ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತುದ್ ಉಂತುಂಡು. ಆ ಎರು ಕಟ್ಟಿನ ಮರ ಇನಿಕ್ಲಾ ಅವ್ಲುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಪುಚ್ಚೆದ ರೂಪೊಡು ಪೋದು ಪೇರ್ ಪರ್ದ್ ಬಂಡಾರಿ ಬಿತ್ತುಲ್ ಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂತುದ್ ತೂನಗ ಅಕ್ಕೇರಿ ಪಾದೆ ತೋಜುಂಡು. ಅವ್ಲು ಬಿರ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಉಪ್ಪುನವು ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಲ್ತ್ ಉಂತುದು ತೂನಗ ಅಂಬಡಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊಗು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಬಡಾಡಿಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಮರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದುಂಬುಡು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಬಡಾಡಿಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುದ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವ್ಲು  ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಗೆತೊನುಂಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಏಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿ ಇಚಾರ ಎಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಜಿ. ಬಂಟಾಲ ಬೈಪಾಸ್ ದ ಕೈತಲ್ ದ ಅಜೆಕಲ ಬಾವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೂತಂಚಿ ಕಾರ್ನಿಕದ ದೈವ. ರಾಯರೆ ಚಾವಡಿದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಾರೀ ಕಾರ್ನಿಕದ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದಿತ್ತುದ್ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಉಪ ದೈವೊಲಾದ್ ಅವ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪುರಲ್ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ದೇವಿ ಸಗ್ತಿದ ಸಾನ ಆದಿತ್ತಿನೆರ್ಡಾತ್ರ ಮೂಲು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಉಬಾರ್ ಡ್ ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗೇಸರೆ ಆಣ ಸಗ್ತಿಯಾದ್ ನೆಗತ್ ತೋಜಿಂಡ ಅವ್ಲು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಕಾರ್ಲ, ಪಳ್ಳಿಡ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ್ ವರ್ತೆ ಪಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವ್ಲು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್  ಪಂದ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅವ್ಲು ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಊರ್ದ ಕಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಲು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಅಣಿ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿಡ್ ಕಲ್ಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ. ಆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತುದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಂಟಾಲ ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸುರಾಂಡ್. ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜಂದೈವ. ಆ ಚಾವಡಿಡ್ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಬಂಟೆ. ಅಂಚಾದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡನ ನೇಮ ಒಟ್ಟುಗಾಪುಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಅವ್ಲು ನೇಮ ಉಂಡು. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ ಬಂಟಾಲದ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆದಂಚಿದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವೆರೆ ಸಾನದುಲಯಿ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪಿರಾಕ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಬಂಟಾಲ ರಾಯರ ಚಾವಡಿದ ದೈವೊಗು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಆ ಕಿರಮ ಉಂತುದುಂಡ್. ರಾಯರ ಚಾವಡಿಡ್ ಜನವರಿ ಕಡೆತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗ್ ಮನದಾನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆರ್ದ್ ಬಂಟಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನಿನ್ನನೇ ಕಾರ್ನಿಕಂದ್ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಂಟಾಲದ ಜೀಪುತ್ತಿಗೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ನ್ ದುಂಪೋಯೆರೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಮಾಯೆಡ್ ಬುಡಂದೆ ಆಯನ ಕುದುರೆನ್ಲ ದುಂಪೋಯೆರೆ ಬುಡ್ತುಜಲ್. ಮಹಲಿಂಗೇಸರ ದೇವೆರೆಗ್ ಸುದೆರ್ದ್ ಸೀರ್ತ ಕನನಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಉಂತುದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತುನ ದೇವೆರೆಗ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೊರ್ತುನ ಪದಕ ಅವ್ಲುಂಡು. ರಾಯರೆ ಚಾವಡಿ, ಬಂಟಾಲೊಡು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಸೂತಲೆಕ. ಇನಿ ದೈವೊನು ನಮ ಮದತುದ್ ಏರ್ ಕಟ್ಟುದ್  ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟುವೆನಾ ಅವು  ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ದೈವಂದ್ ನಮ ನಂಬುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದ. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬತ್ತುದ್(ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಕೈತಲ್) ಮಾರಿ ದೇರುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು. ಮಾಯೆಡ್ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಭೇಟಿಯಾಯೆರ್ಲಾ ಉಂಡು. ಸುದೆತ ಈಯರೆಡ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ(ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಸಂಕದಲ್ತ್) ಅಂಚಿರ್ದ್ ಈರ್ ತೂಲೆಂದ್ ವೈದ್ಯನಾಥಗ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಬಂಟಾಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಗಡುತ ದೈವ. ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆಗ್ ಮುಗಿಯುಂಡು. ವೈದ್ಯನಾಥ ಅರಸು, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪೇಂಟೆದ ದೈವೊಲು. ಪೇಂಟೆ  ಸರ್ವೆರೆಡ್ಲಾ ಗಗ್ಗರ ದೆತೊನ್ವೆಂದ್ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಪನ್ಪೆ. ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಸಂದಿ ಪನಂದೆ ಕಟ್ಟುನಿ ತಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ಮನಿತುಂಡ ದುಂಬುಗು ಚಾಕಿರಿ ತಿಕುಜಿಂದ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆರ್. ದೇವೆರೆಗ್ ಎಂಚ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಧಾನನಾ ದೈವೊಗು ಸಂಧಿ ಆತೇ ಪ್ರಧಾನ. ನನ ದುಂಬುಗಾಂಡಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯೆರೆಂದೇ ಉಪ್ಪುನಿ. ಆಂಡ ನಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಡು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತ್ ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಎಂಚ ಪಸರಣೆ ಆಂಡ್ಂದ್ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ನನಾಂಡಲ ಆರಾದನೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾಗ.

            


               ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮದಿಪು:-

ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ....ಉದಿಪು ನೇಸರ್ಗ್ ತರೆನ್ ತಗ್ಗಾದ್.. ಅಡ್ಡಿದೆವೆರೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು... ಗ್ರಾಮೊಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೆರೆಗ್ ಬೆರಿನ್ ಬಗ್ಗಾದ್... ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೈವೊಲೆಗ್ ಸರನು ಪಂಡೊಂದು.....ಬೊಲ್ಲಿಗಿರಿತ ಈಸರದೆವೆರೆ ಧರ್ಮ ಒರಿಪರೆ ಗಣಮಾನಿ ಆಯ. ಮಿತ್ತಮಿರಿಲೋಕೊರ್ದು ಜಪ್ಪುನಗ ವರಹ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ. ಸೇಮೆಗಲ್ಲ್ ಜತ್ತ್ ದ್.. ಸೇಮೆಗಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪವೊಂಡಾ. ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿಬರ್ಕೆ ಜತ್ತ್ ದ್ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಾವೊಂಡ.ಸೀಮಾರಾಜ್ಯೊರ್ದು ಕುಡಮಪುರಕ್ ಬನ್ನಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ  ಪನ್ಪವೊಂಡಾ.. ಅಲೆರಕಟ್ಟ ಜತ್ತೊಂಡಾ ಅಲೆರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಾವೊಂಡ.  ಬೂಡು ಬರ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂಡಅಂಬಡಾಡಿ ಐಂದಾಲ ಪಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂಡ. ಅರಸುದೈವ, ಪಟ್ಟದದೈವ ಪನ್ಪಾವೊಂಡ.. ಅರಸುದೈವಾದ್ ಮೆರೆಂಡ‌ ಯಾವಂದ್.. ಪತ್ತ್ ಕುಟುಮೊದ ಸಿರಿನ್ ಪತ್ತೊಂಡ. ಪತ್ತ್ ಕುಟುಮೊದ ಸಿರಿನ್ ಪತ್ತ್ ನ ಗಾ.. ನಿಕ್ಕ್ ತೊಜಿಂಡ್ ಬೆಪ್ಪುರಾಜ್ಯೊದ ತುಲುವ ಮನ್ನ್...ಗ್ರಾಮೊಗು ಬನ್ನಗ ಗ್ರಾಮದೇವೆರೆನ್ ಒಡಂಬಾಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ. ಗ್ರಾಮೊದರಾಜನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ನಿರುಪ್ಪ ದಿವೊಂಡ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಕ್ ತೋಜಿಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಬರಿತ ಸಂಸಾರ. ಈ ಸಂಸಾರೊನು ಪತ್ತೊಡು, ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆಕನ್ನ ಕೊಡಿದುಕ್ಕೊನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ  ಕುಟುಮೊದ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ  ಆದ್ ಮೆರೆಯಾ....

ಪಾರಿ/ಮದು:-

ವಸಂತ್ ರಮ್ಯ. ಕಕ್ಯಪದವು

ಬರವುಗು ಸಕಾಯ - ಯನ್. ಕೆ. ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಪೆರಿಯ ದೈವ ನೇಮ‌ಕಟ್ಟುನಾರ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕಾಸರಗೋಡು - ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಶೋದಕೆರ್ ದಯಾ ಪೂಜಾರಿ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ


##################################################

No comments:

Post a Comment