Monday, 15 February 2021

ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ದಾಂತಿ ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ

           ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ದಾಂತಿ ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ

                 

.  
ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನೊಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ  ಮಂತ್ರಜಾವದೆ 

ಬತ್ತ್ ದ್ ನಿಲೆಯಾಯಿ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ 

‌    ‌‌‌‌‌ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಪೊಣ್ಣ ಸಗ್ತಿದ ಒರುತ, ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ದಾಂತಿ ಅಪರೂಪದ ಸಗ್ತಿ ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ಬಂಜಿಡ್ ಜನನ ಆವಂದೆ, ಬೆರಿಟ್ ಮರಣ ತೂವಂದಿ ಸತ್ಯ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಕಲೆ ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ. ತುಳುನಾಡ ಎಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿಡ್ ಕೋಲ ನೇಮ ಗೆತೊನುನ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿದ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ರಾಜಂದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಾಲ್ತಾಜೆ ದಿ|| ದೇವರಾಜೆರ್ನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗು ಗ್ರಾಮದೈವ, ರಾಜಂದೈವ ಒರುತ ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಕಡಿಮೆ. ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಆರಾಧನೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಇತ್ತುದ್, ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಗ್ ಆರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿಫ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿನವು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಆರಾಧನೆ ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಸುಮಾರ್ ನಾಲ್ನೂದು -  ಐನೂದು ವರ್ಸ ಪಿರಾಕ್ ಡೇ ಮೂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡ ಭಾಗ ಬೆದ್ರದ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ, ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಜನನೊಗು ಮಂತ್ರಜಾವದೆ  ಬತ್ತಿಪ್ಪೊಡುಂದು ಪೆರಿಯ ತರೆಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಆಪುನ ದುಂಬು ದಿಂಡು ದೇರಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಜೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಗ್ತಿನ್ ಆರ್ ತೂಕತ್ತೇರಿ/ಸೂಕತ್ತೇರಿ ಆದ್ ನಂಬುವೆರ್. ಆ ಕಾಲೊಡು ಪಣವು ದ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುನೆನ್ ತೂಂಡ, ಪಣವು ಸಬ್ದೊನು ವಾ ಕಾಲ ಘಟ್ಟೊಡು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್ ತೆರಿಂಡ, ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ತುಳುನಾಡ ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್, ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಇಚಾರ ತೆರಿಯು. ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ನ್ ಏಳ್ ತಿಗ್ ತೆ ಮಲ್ತಿ ದೈವ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ  ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿ ದೈವದ ಬಿಲೆ ನಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವು. ಕೆಲವೆರ್ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ನನೊಂಜಿ ರೂಪ, ತೂಕತ್ತೆರಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ರೂಪ ಪಂಡ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಅತ್ತ್ . ಈ ಇಚಾರೊಡು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಕತೆ ತೆರಿಪಾನಗ ದುಂಬುಗು ತೆರಿಪಾವೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ನಕುಲು, ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನಕುಲ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ/ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿನಲ್ತ್ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪುನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆರ್ಡ ಅವೆರ್ದ್ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಮೂಲ ಎಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡ್, ಮದ್ಯಸ್ಥೆರೆಗಾವಡ್ ತೆರಿಯಂದಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅಕುಲು ಪಾರಿ ಪನ್ನಗ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ನೇಮದ ಕಲೊಟು ಕಪಟೊಗು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಮಾಟೊಗು ಮಂತ್ರಜಾವದೆಂದ್ ಪಂಡುದ್ ಇನಿ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಮೆಗ್ದಿ- ಪಲಿಂದ್ ಪನ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶಂದ್ ಪಂಡ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದ ಸಗ್ತಿದ ಒರುಟು ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಪಂದ್ ಲಾ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ್ ಮೂಲೊಡು ಬೇತೆ ಒರುಟು ನಂಬಿನ ದಿಂಡು ದೇರೆಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಐನ್ ಜನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಬಾಳೊಳಿನಕ್ಲೆನ ಕತೆಟ್ಲಾ ಐನ್ ಜನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೆನ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಕೇರಳ ಪುತ್ತೂರ ಕೊಟ್ಯ, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಜುಮಾದಿ ಕುಡ ತುಳುನಾಡುಗ್  ಬತ್ತಿನವು ನಮಕ್ ತೆರಿನ ಇಚಾರ.  ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಮುದೆಲ್ದ ನಾರಾವಿ ಈದು ಬಟ್ಟೆಣಿದಿಲ್ಲ್ ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆಡ್ದ್ ಜತ್ತ್ ಪೋದು, ಉಬಾರ ಪೆರವುಲ್ಲ ದೇಸೊಗು ಪೋದು, ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂತಿ ದಿಂಡು ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್, ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಡ್ದ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಗ್ತಿ,ಆಸಗ್ತಿನ್ ಅರೆನ ಸಮ್ಮಲೆ ಪಂಜಾಜೆ ಪದ್ದೊಂಞಿ / ಬದ್ದುಂ‌‌‍‌‌‌‌ಞಿ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಡ್ ಒಯ್ತೊಂದು, ಬದ್ದುಂಞಿ ಬೈದ್ಯೆರೆ ಪಾಸಾಡಿ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಬದ್ದುಂಞಿ ಬೈದ್ಯಡ್ದ್ ಆ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿನ್ ಒಯ್ತೊಂದು, ದುಂಬುಗು ಬದ್ದುಂಞಿ ಬೈದ್ಯೆರೆ ಬಾವೆ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ತಾರಾಯಿಡ್ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿನ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿತ್ ದ್ ಕೊರ್ದು ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಆದ್ ತುಳುನಾಡ ಮೂಡಾಯಿ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಗ್ ದೈವ ಬರ್ಪುನ ಇಚಾರೊಡ್ಲ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ.. ಜುಮಾದಿನ್ ಜೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು(ಪುರುಷ ಪಾಲನೆದ ದೈವ ಜುಮಾದಿ) ಮರ್ದ ಬೈದ್ಯೆ ಪಾಂಡಿ ಬೈದ್ಯಗ್ ಕೊರ್ಲೆಕನೆ ,ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ್ ಕೊರ್ನ ಇಚಾರ ತೆರಿಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧಿಯಾದೇ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಚಾರ ತೆರಿಯುಂಡು.

ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಡ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬುಡ್ತಿಜಲ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರೊಗು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಕಳೆಯೆರೆಂದ್ ನಂಬುವೆರುಂದ್ ಪನಂದೆ ಮನಭಕ್ತಿಡ್ ಅಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ಆಲ್ ಏಪೊಲ ಕೈ ಬುಡ್ತುಜಲ್, ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಲ್. ತರೆಕ್ ಮೈಕ್ ಮೀದ್ ಅಲೆನ ಮಣೆ ಮಂಚವುಡ್ ಕೇಪುಳ ಪೂ, ಕೂಚಿ ನೀರ್, ತುಡರ್ ದೀದ್ ನಿಚ್ಚ ನೆಂಪುನಕ್ಲೆನ ಏಪೊಲಾ ಕೈ ಬುಡ್ತುಜಲ್. ಪಾತೆರ ತತ್ತುಂಡ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ಪೊಳಿಪಂದೆ ಬುಡಯಲ್. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಣೆ ಮಂಚವುಡ್ ನಂಬುದು, ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರಂದ್  ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ್ ಒಂಜೆಂದ್ ಒಟ್ಟೊಟಿಗೆ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ್, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನೇ ಬೇತೆ. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ರಾಯೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬಂಟಾಲೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ - ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸುರಾಯಿನಿ. ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಕಲೊಟ್ಟು ಕೋಲೊಡು ಪಲ್ದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವಲ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಆಂಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತುದ್ ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವೊಲೆನ್ ನಮ ಆಣಾದ್ಲ, ಪೊಣ್ಣಾದ್ಲ  ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ  ಈ ಮೂಜಿ ಸಗ್ತಿಲೆನ್ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಆದ್ಲ  ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಆಣನ ಒರುಟೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಕೇರಳ ಬಾಗೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಣ್ಣಾವತಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗ್ ಉಗ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕ  ಚಾವುಂಡಿನ್ಲಾ  ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಒರುಂದು ಪಂಡೆರ್ಡ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಕ್ಲಾ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗ್ಲಾ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಒರುತ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆನ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್. ನಮ ಇನಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ್ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಅಡಿಮೆಲ್ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದಾದ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ಲಾ ಗಂಡಾಂತರ ಬರೊಂದುಂಡು. ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಮೂರ್ತ, ಅಗೆಲ್ ದಾವಾರ ಕೊರಂದೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನೆಡ್ದಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗ್ಲಾ  ತೊಂದರೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನ್ ನಂಬುದು ದೂರದ ರಾಜ್ಯ, ದೇಸೊಡು ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನಕುಲ್ಲಾ  ಕಣನೀರ್  ಪಾಡುಲೆಕಾಂಡ್. ನನ ದುಂಬುಗಾಂಡಲಾ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆದ ನೇಮ ನೆರಿ ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೂಯೆರೆ ತುಳುವೆರ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಡು.

ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿ, ತರೆ ತರವಾಡ್ ದಕುಲು ರಾಜಂದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ಡ, ಪಾಪದ ಕುಟುಮದಕುಲು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿಡ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ನಂಬಿನಾಕ್ಲೆನ್ ಆಲ್ ಕೈ ಬುಡ್ತುಜಲ್. ಇನಿ ಕೆಲವು ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ, ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿನ್ಲಾ ಬುಡ್ದು  ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಪುಟ್ಟುದು, ತರೆರ್ದ್ ತರೆ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಒಂತೆ ಎತ್ತೇಸೊ ಅವೊಂದೇ ಪೋತುಂಡು.ಲಿಖಿತ ಆದಾರೊಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತ್ ನೆರ್ದಾದ್ ಆಜಿನೂದು ಏಳ್ನೂದು ವರ್ಸದ ದುಂಬುದ ಪನ್ನಗ ಏತೋ ಎತ್ತೇಸೊಲು ಆದಿಪ್ಪು. ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಂತಿ ಕಟ್ಟುಂದ್ ಪಂಡ ಅವೆಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಯೇ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯಗ್ ತಾರಯಿದ ಒರುಟು ಮಂತಿರ್ತ್ ದ್  ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಬಗೆಟ್ ಪರವಾದ್ ಬೊಕ್ಕ  ತೆರಿಯಂದೆ ಗೇನದ ಕೊರತೆಡ್ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲಾ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುವ. ಕೆಲವೆರ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ನನೊಂಜಿ ರೂಪ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಕಟ್ಲೆಗ್ಲಾ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕಟ್ಲೆಗ್ಲಾ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಎತ್ತೆಸೊಲುಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಾರಿ ಪಂಡಿತೆರ್ ಪೊರ್ಲುಗು ಪೊಸ ಭೂತ , ಮಾಯೊಗು ಮಯ್ಯೊಂತಿ, ಮಾಟೊಗು ಮಂತ್ರದೇವತೆ, ಸತ್ಯೊಗು ಸತ್ಯದೇವತೆ, ಕಪಟೊಗು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಮಂತ್ರೊಗು ಮಂತ್ರಜಾವದೆ, ಒರ್ತ್ಂಡ ವರ್ತೇಶ್ವರಿಂದ್ ಮಧು ಪನ್ಪುನೊಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತ್ ಬೈದ್ ನ ಮಾಯಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ದ ಕಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪುರಪು ವರ್ಣನೆಲು ದಾಯೆಗ್ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಸರಿಯಾದ್ ನಮ ಕಲೊನು ತೂಂಡ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್  ಸುರುಕು ಗಂಗೆ ಮೀದ್ ಕಲೊಟು ತೆಂಬರೆ  ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಸುರುಕು ದೈವದ ಬೀರ ಪನ್ಪೆರ್. ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ, ಶೈವಾರಾಧನೆದ, ಭೂತಾರಾಧನೆದ ದೈವೊಲಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮಾದೇವೆರೆಗ್ ಕಾನಿಗೆ ದೀನಗ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ದೈವದ ಸಂದಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಜನೇ ಸಗ್ತಿ, ಕದಿರೆ ಮುಡಿ ಏರ್ನಗ ದೈವದ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ದೈವದ ಇಚಾರ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಡೀ ದೈವದ ಕಥೆ ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡ್ ತೆರಿಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಾರಿನ್ ನಾಲನೆದಾದ್ ದೈವೊಗು ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ದೈವೊಗು ತನ್ನ ಉದಿಪು, ಪಸರಣೆ, ಉಟ್ಟುಕಟ್ಟ್, ಪೂರ ತೆರಿದಿಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ನಾಲೈನ್ ಸಾರ ಕೊರ್ಪೆರುಂದ್ ದೈವದ ಕಥೆಕ್ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ದೇವೆರೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊನ್ಲಾ, ಅರಸುಲೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊನ್ಲಾ, ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊನ್ಲಾಂದ್ ದಾಯೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದು ಪೋವೊಡು. ದೈವದೆದುರು ಪತ್ತೆಸಲ್ ಪೂವರಿ ಪತೊಂದು, ಇರಿಯಾಕ್ಲ್ ಮದಿತೆರ್ಡ ನಡೆನೇ ನಡಾವಳಿಯಾದ್ ದೈವ ಎಚ್ಚಿಡ್ ಬರೊಡು. ಮಂತ್ರಜಾವಾದೆಗ್, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಪೂರ ಭ್ರಮರಾಂಭಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಭಿಕೆ, ಪಾರ್ವತಿ, ದ್ರೌಪದಿಂದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದ ದಾದ ಪಂಡುದ್, ನಾಲ್ ಚಾಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದ್ ಇಂಚ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಮಲ್ಪಾಯಿನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ದೋಸ, ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ದೋಸ. ದೈವದ  ಕಲೊಟು ದೈವೊಗು ಚಾಕಿರಿಗಿಂದ್ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುದ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಪಂಡೆರುಂದ್ ಯಾನ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಯಾನ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಂದ್  ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಪಂಡೆರ್ಡ ಪತ್ತಿ ಪಡಿಯರಿತ ನುಪ್ಪು ಮೈಕ್ ಪತ್ತುವಾ? ಅಂಚಾದ್ ದೈವ ನಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ್ ಮೇಲ್ ದೃಷ್ಟಿಗ್ ತೋಜಿಂಡಲ ದೋಷ  ತರೆತರವಾಡ್ ಗ್ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ದೈವದ  ಕಲೊಕ್ ನಮ ಪೋನಗಲ ಸುದ್ದೊಡು ಚಲ್ಲಣ ಪಾಡಂದೆ,  ಬೊಲ್ದು ದುತ್ತೈತೊಡು ಪೋವೊಡು. ದೈವ ದೇವೆರೆ ಬೇಟಿಗ್ ಪಂದ್ ತೊಲಚಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಪೋದು ಸುತ್ತು ಬತುದ್,  ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಭೇಟಿನ್ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮಾಯಾ ಭೇಟಿಡ್ ಮುಗಿಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ತೆರಿದಾ ತೆರಿಯಂದೆನಾ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ್ ಮಾಟದ ರೂಪೊಡ್ ಗಳಸೆರೆ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪನ್ಪಿ ಸಗ್ತಿನ್ ಕನತೆರುಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದಾಯೆ ಇಂಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ತೆರಿಯಂದ್. ತೂಕತ್ತೇರಿ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಕುಲು ತೂಕತ್ತೇರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಸಂದಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಹಿರಿಯಡ್ಕ , ಪಡ್ಡೆದ್ರದಂಚಿ ತೂಕತ್ತೇರಿನ ಆರಾಧನೆ  ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಮೂಲ ರೂಪ ತೂಂಡ ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆ (ನಾರಾವಿ)ಡ್ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆ ನಂಬುದಿನಿ ತೂಕತ್ತೇರಿಯಾದು. ನನ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಲೆಗೆ. ಆಳವಾದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಂತ್ರವಾದೊಡು ಈ ಕುಲೆನ್ ಬುಡ್ಪುನಿಗೆ. ಅವ್ವೇ  ತೂಕತ್ತೇರಿನ್ ಮಂತ್ರಜಾದೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ಂದ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗೊಗ್ ಈ ಶಕ್ತಿನ್ ಗಳಸೊಂತೆರುಂದ್ ಕೆಲವು ಎರಿಯಕ್ಲು ಪನೊಂತೆರ್. ಕುಲೆನ್ ಪ್ರೇತ ಸಗ್ತಿಂದುಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ನನೊಂಜಿ ರೂಪನೇ ತೂಕತ್ತೇರಿ, ತೂಕತ್ತೇರಿನ ನನೊಂಜಿ ಒರು ಮಂತ್ರಜಾವದೆಂದುಲಾ ಪನ್ಪುನಕುಲುಲ್ಲೆರ್.ದೈವ ಇಂಚನೆಂದ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಚಾರೊನು ಬುಡು ಕೊರ್ತಿಜಿ. ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನೊಟ್ಟುಗು ತೂಕತ್ತೇರಿಂದ್ ರಡ್ಡ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲೊಡು ತೂಕತ್ತೇರಿ ಪುದರ್ ದುಂಬುಗ್ ಮಂತ್ರಜಾವಾದೆ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವ್ ತಿಕ್ ಡ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಗ್  ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಕೋಲೊಡು ನಿಕ್ಲೆನಡೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆದ ಸಗ್ತಿ ಬೈದುಂಡು ಪಂದ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬಿಸಾಯೆರ್ಡ, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ  ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದಲುಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಗ್ರಾಮ, ಗುತ್ತುದ, ಸೀಮೆದ ದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ, ಇಲ್ಲದೆಚ್ಚಿದ ದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಮಿತ್ತ ಇಚಾರ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಡು ಗೊಂದಲ ತೋಜುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆದ್, ರಾಜಂದೈವ ಆದ್ ಕೆಲವ್ ತಿಕ್ ಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ಲಾ, ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ ಉದಿಪಂದೆ ಮಾಯೆಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಗೆತೊನುನ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪನೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ ಜನನ ಆದ್ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯೆ ಸೇರ್ದ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯೆರ್ಡಲಾ  ಅಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಸಾಗ್ಸಿಯುಂಡು. ಮೂಡಾಯಿಡ್(ಬೆದ್ರ) ಕಾಳಮ್ಮ, ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಬಡಕಾಯಿಡ್ (ಒಡಿಪು, ಕಾರ್ಲ) ವರ್ತೆ ಪಂದ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ ಮುತ್ತೇಸನ ಒರ್ತು ಕಾಪುನ ವರ್ತೆಯಾದ್, ಪಿದಯಿದಕುಲ್ ಮಂತಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರೊನು ಕಳೆಯುನ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ, ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯಾದ್, ಇಲ್ಲದುಲಯಿದ ಕಪಟ ಕಳೆಯುನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಯಾದ್, ಸತ್ಯೊಗು ಸತ್ಯದೇವತೆಯಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ಲಾ, ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡುಂದು ಪಂಡ ಆತ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂದಾಪುಜಿ. ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲುಂದು ಪಂಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಕಲ್ಕುಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಮ್ಮ ಅದಿತ್ತುದ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲತ್ತ್. ಕೆಲವೆರ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬಿನ ಕುಂಟಾಲ ಚಾವಡಿ, ಬನ, ಕೂವೆ(ಗುಹೆ), ಅವೆರ್ದ್ಲಾ ಮೂಲೊಡು ತೂಕತ್ತೇರಿಯಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ನ ಬಟ್ಟೆಣಿದ್ದಿಲ್ಲ್ ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆ(ಈದು, ನಾರಾವಿ), ಮಂತ್ರಜಾವದೆಯಾದ್ ಪದ್ದೊಂಞಿ / ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆ ನಂಬಿನ ಪಂಜಾಜೆ, ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ನಂಬಿನ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್,ಅರತ್ತಾನ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ(ಬೆದ್ರ_ಇರುವೈಲ್ ಕೈತಲ್) ಪೂರ ಇನಿಲಾ ಉಪ್ಪುನಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಅವ್ವೇತೋ ಬಡಪತ್ತ್ ಡ್ ಬರೆಲೊಂದಿತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕ್ ದ ಸಾದಿ ತೊಜಪಾದ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾಯಿನಕ್ಲೆನ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತಿನ, ಒರಿಪುಂಡಲ ಈಯೆ, ಕರಿಪುಂಡಲ ಈಯೆ ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಮೂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ದ್  ನಂಬಿನಕ್ಲೆನ ಬಗಲೆ ಕಳೆಯಿನ, ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಕಾರ್ನಿಕ ಇನಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡು. ಆಂಡಲಾ ಅಲೆನ ಪುದರ್ ಪಂಡುದ್ ಅಕುಲ್ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಅಲೆನ ಸಗ್ತಿ ಏತುಂದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಲಾ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುನವು ದುರಂತ. ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ತೆರಿನಕುಲುಂದು ಪನ್ಪುನಕುಲು ನಿಕುಲು ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಜಾಗೆ ಕೊರಡೆ, ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ನಂಬುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನಲ್ತ್  ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ದಕ್ಕಯಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರಿತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆತ ಪೆಟ್ಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕ್ ದುಪ್ಪು.  ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ತುಳುನಾಡುಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಭಾವನೆಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏತೋ ಕಾಲ ಅಪ್ಪೆಂದೆನ್ನಿದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೈವೊನು ಏರಾ ಪಂಡೆರುಂದ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ. ನಂಬುನಕ್ಲು ನಂಬುಲೆ,  ನಂಬಂದಿನಕ್ಲು ನಂಬುನಕ್ಲೆ ನಂಬೊಳಿಗೆಗ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡಡೆ. ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಂಬಿನ ಅವ್ವೇತೋ ಇಲ್ಲ್ ನ್, ಸಂಸಾರೊನು ಬೆಳಗ್ ದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನೊಕ್ಲು ಬತ್ತ್ ದ್ ಈ ದೈವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪೋಡ್ಯನಗ ದೈವೊನು ಕೈ ಬುಡ್ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡೊಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ದೋಷ ಫಲ. ದೈವ ಬತ್ತುದ್ ಸಿರ್ಕುಲು ಬತ್ತುಂಡುಂದ್ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರಬ್ದೊಡು ಸರ್ರೊಗು ಬರ್ಪುನ ಸಿರ್ಕ್ ನ್ ವಾ ದೈವೊಗ್ಲಾ ಉಂತಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಮಲ್ಲ ಗಂಡಾಂತರೊನು ತಪ್ಪಾದ್ ಎಲ್ಯೆಡ್ ಕೊನೊಪುನ ಸಗ್ತಿ ದೈವೊಲೆಗುಂಡು. ಆಚಾರೊಡು ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ವಿಚಾರೊಡು ಸರಿ ಪಲ್ಯ ಪೋವೊಡು. ನಂಬುನೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲಾ ಎತ್ತೇಸೊ ಅದಿತ್ತುಂಡ ಅವೆನ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದೈವದ ಪುದರ್ ಪಂಡುದ್ ಅವ್ವೇತೋ ಜನ ಕಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ದೈವದ ಪುದರ್ ಪಂಡುದ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ದೈವ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ಸೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ದಕ್ಕ್ ಲೆ ಪಂಡಿನಕ್ಲೆನ್ಲಾ, ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕ್ ನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ದೈವ ಏಳಿಗೆ ಆಯೆರೆ ಬುಡ್ತುಜಿ. ದಕ್ಕಯರೆ ಒರಿ, ಆ ಕಷ್ಟೊನು ಅನುಭವಿಸವುನು ಇಡೀ ಕುಟುಮ. ತಂತ್ರಿದಾರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವದ ಮಣೆ ಮಂಚವು ಪೊತ್ತಯರೆ ಪಂಡುದ್, ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ನೀರ್ ಡ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅವ್ವೇತೋ ಕುಟುಮೊರ್ದ್ ಅಕುಲ್ ಲಾಭ ಪಡೆದ್ ಕುಟುಮದಕ್ಲು ಬರೆಲ್ ನೆನ್ ನಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ತೂದಿಪ್ವ. ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ತೆರಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿನ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಸಂಸಾರೊಗೆಡ್ಡೆಂದ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೊಡು ಕೇಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದು ನಡತೊನ್ನವು. ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮೂಲ ತುಳು ಕಟ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲಾ ತುಳುನಾಡುಡುಲ್ಲೆರ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ನಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುನು ಮಾತ ದೀವೆರಿಜ್ಜಿ. ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರ್, ಪುರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತುಡರ್. ಕಾಲಾದಿಗ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ತಮ್ಮನ. ಈತತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ದೀಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವೊನು ನಂಬುದು ಇಲ್ಲಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಎತ್ತೆಸೊ ಆಂಡ ತೆರಿನಕ್ಲೆಡ ಇಚಾರ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ, ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿಕ್ ಸರಿ ಆಯಿನ ಸಾದಿನ್ ನಾಡ್ಲೆ. ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒರುಟು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತರ್ಡ, ಖಂಡಿತ ಆಲ್ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಲ್. ಕೆಲವ್ ತಿಕ್ ಡ್ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ಲ, ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ಲಾ ನಂಬುವೆರ್. ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರದ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣಾದ್ ನಂಬುನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್, ನುಪ್ಪು ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಧರ್ಮೊಲುಂದುಲ ನಂಬುವೆರ್. ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ನಂಬೋಳಿಗೆ.

ತುಳುನಾಡ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ಸತ್ಯೊಲೆನ ದುತ್ತೈತದ ಪೊರ್ಲು, ರೌದ್ರಾವತಾರ, ಕಟ್ಲೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲಾಟಿಕೆ, ನುಡಿಕಟ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಮರ್ಗಿಲ್ ಡ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಮೂಲು ನಲಿಕೆ, ಅವತಾರ, ನುಡಿಕಟ್ಟ್  ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಲಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆಗತ್ ತೊಜುಂಡ್. ತುಳುನಾಡ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಬಗೆಟ್ ಮೂಡಾಯಿದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಹಿರಿಯಾರ್ ಯನ್. ಕೆ . ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರ್ , ತುಳುನಾಡುದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಜನಾರ್ದನ ಬುಡೋಳಿ, ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರಾಯಿನ ವಿಜಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಕಾಯೊನು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಬರವು ಬರೆನಗ ಮೂಲು ನೇರ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.   ಒಂಜಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಈದು ನಾರಾವಿದ ಬಟ್ಟೆಣಿದಿಲ್ಲ್  ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅರೆಗ್ ಐನ್ ಜನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಇತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಲೆ ಪತ್ತ್ ನಾಯಿಜಿ, ಬುಡ್ತು ನಾಯಿಜಿ, ಲಕ್ಕ್ ನಾಯಿಜಿ, ಕುಲ್ಲುನಾಯಿಜಿ, ಪೋಯಿನಾಯಿಜಿ, ಬತ್ತ್ ನಾಯಿಜಿ ಪಂದ್ ಅರೆಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರ್ ಇಲ್ಲ್ ಬದ್ಕ್, ಊರು ಬುಡ್ದು ಉಬಾರ ಪೆರುವುಲ್ಲ ದೇಸೊಗು ಪೋಪೆರ್. ಅವ್ಲು ಆರ್ನ ಜಾತಿ ಕಸುಬು ಆಯಿನ ಕಲಿ ಮೂರ್ತೆದ ಈಂದಿಚ್ಚಿಲ್ ಕಲಿತ ಬೇರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತರ್ದ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ಬತ್ತಿನ ಒರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಾಸ್ ಕೊರಂದೆ ದಿನೋಲ ಕಲಿ ಗುತ್ತಯ ಮಲ್ತುದ್ ಪರ್ದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ವರ್ಸಾಂಡಲ ಕಾಸ್ ಕೊರಂದೆ ಕಲಿ ಪರೊಂತ್ ನ ಸನ್ಯಾಸಿಡ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರ್, ಅಂದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆ ಈತ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಗುತ್ತಯದ ಕಲಿ ಪರ್ಯರ್, ಆಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೆಡ ದುಡ್ಡು ಪಣವು ಕೇಂದ್ ಜಿ, ಯಾನ್ ಬಂಙೊಡುಲ್ಲೆ, ಎಂಕ್ ದಾಲ ಈರ್ ಕೊರೊಡತ್ತೆ ಪಂದ್ ಕೇಂಡೆರ್. ಅವೆಕ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾನ್ ಪಚ್ಚಡೆ/ಕುಂಟು ಕೊರಿಯೆಂಡ ಪರಿದ್ ಪೋವು, ಪಣವು ಕೊರಿಯೆಂಡ ಕರ್ಚಾದ್ ಪೋವು, ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ್ ಕರ್ಚಾವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ, ಅವೆನ್ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಬೊಂದು ಬಲ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವೊಂದ್ ಪೊಪುಂಡು. ಆಂಡ ದಿಂಡು ದೇರೆ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಸಗ್ತಿದ ಪುದರ್  ತೂಕತ್ತೇರಿ/ಸೂಕತ್ತೇರಿ ದೈವ. ಪಂಜಾಜೆದ ಇಲ್ಲದ ಪೊದು ಪತ್ತಾದ್ ಬದ್ದುಂಞ  ಬೈದ್ಯೆರೆ ಮಗಲೆನ್ ದಿಂಡು ದೇರೆ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆರ್. ಪಂಜಾಜೆ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಬಾರೆ ಪುಣಿ  ಗಿರಮೊಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಬಾಗದ ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗೆಯಾದುಂಡು. ದುಂಬು ಪಂಜಾಜೆಡ್ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ದಿದ, ಮರ್ದ್ ಪಲಿಪುದ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಇರಿಯಕುಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬು ಬಾರಗನ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕಂಚಿನಡ್ಕಡ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ತೆರಿನ ಬೈದ್ಯೆರಿತ್ತೆರ್. ಪಂಜಾಜೆದ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರ್ ನನಲಾತ್ ಬೆಳಗುವೆರ್. ಏತೋ ವರ್ಸೊರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಡು ದೇರೆ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಣಿದಿಲ್ಲ್ ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆದ ನೆಂಪಾಂಡ್. ತಾನ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ಬಲತ್ ನ ಇಲ್ಲನ್ ತೂವೊಡುಂದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಆರ್ ದೂರೊಡ್ ಬರ್ಪಿನೆನ್ ತೂಯಿ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಬರಣ(ಬರಂದಿ) ಸಮ್ಮಲೆ ಬತ್ತೆರ್, ಮೆರೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲಾ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್, ಬತ್ತರ ತಮ್ಮಲೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ, ತಮ್ಮಲೆಂದ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮೋವಂದೊಡು ಕುಲ್ಲವೆರ್. ಅಕ್ಲೆ ಉದ್ಧೇಶನೇ ಬೇತೆ. ಮೇರ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಯೆರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬದ್ಕ್ ಭಾಗ್ಯ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಿನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ತಮ್ಮಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಂದ್ ನಾರಾಯಿಲ(ನಾರಾವಿ) ಪೇಂಟೆಗ್ ರಾಯಪ್ಪೆರೆ ಅಂಗಡಿಗ್ ಪೋದ್ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಬಜಿಲ್, ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಸಂಕಪಾಸನ ಕನತ್ ದ್ ಬಜಿಲ್ ಗ್ ಸಂಕಪಾಸನ ಪಾಡ್ದ್ ಮರತ ಮರಾಯಿಡ್ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತುದ್ ತಮ್ಮಲೆನ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಬಂಜಾರ ಬಲಸ್ಯೆರ್. ತಮ್ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬಜಿಲ್ ಬಾಯಿಗ್ ದೀನಗನೆ ದೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯೆರ್. ಅರೆಗ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಕಪಟ ತೆರಿದ್ ಪೋಂಡು. ಓ ಅಪ್ಪೆ ಜಾವದೆ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಜಾವದೆ ಈಯಾಂಡ, ತಿಂದ್ ನಾಯನ್ ಕಕ್ಕಯಡ, ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಯಡ, ಬದನೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ದಾಸೆಮಿ ಬಣ್ಣದ ರವಿಕೆ ಒಪ್ಪಿತ್ ದ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ನಟೊನ್ವೆರ್. ಮೂಲು ಬಲಿ ಪಂಡ ನೇಮ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಮೇರ್ ಜಾವದೆ ಪಂದ್ ಜೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕೊರ್ನ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿನ್  ಲೆತ್ತೊಂತೆರ್. ಸಂಕಪಾಸನ ಪಾಡ್ನಕುಲ್ ತುಲ್ಲು ತುಲ್ಲರ್ದ್ ಸೈತೆರ್, ಮೇರ್ ಕಕ್ಕ್ಯೆರ್. ಈ ಚೋದ್ಯೊನು ತೂಯಿನ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರ್ ಈದು ಭಟ್ಟಣಿದಿಲ್ಲ್ ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆಡ್ ಜಾವದೆಯಾದ್ ಬೂತಾಲ ಪೂಜೆ (ಆರಾಧನೆ) ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.       

ಆ ಕಾಲೊಡ್ ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆಲ, ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರೊಡು ಬಾರೀ ಬಿರ್ಸೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ವೆರೆ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿ ಏತಿತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪನ್ಪುನ ಇಚಾರೊಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ  ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆ, ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಪಗ ಅಯನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಜಂತ್ರಿಲಿಜ್ಜೆರಾ? ಕೇನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೊವ್, ಪಂಡ ಜಂತ್ರಿನ ಬುಡೆದಿ, ಆರ್ ಓಡೆಗಾ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋತೆರ್, ಅಪಗ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಕುಂಟು ಅರ್ದುನಿ, ಅಂದ ಅಪಗ ಅರ್ದುಂದ್ ಪಂಡುದ್ ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯರ್ ಪೋಪೆರ್. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಬನ್ನೇಟಲ ಬೊಡೆದಿ ಕುಂಟರ್ದೊಂದೇ ಇತ್ತೆರ್. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಗ್ ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆ ಬತ್ತ್ ನ ತನ್ನ ಮಂತ್ರೊಡು ತೆರಿದ್, ಆಂಡ್ ಯಾವು ಕುಂಟರ್ದಿನ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಉಲೈ ಲೆತೊನುವೆರ್.  ಇಂಚನೆ ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆರ್  ಇಜ್ಜಂದಿನಾನಿ ಅರೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ಜಂತ್ರಿಲು , ಏರಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಲ್, ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆರ್ ಇಜ್ಜೆರ ಪಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಅರೆನ ಬುಡೆದಿ ಆರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪೇಂಟೆದಂಚಿ ಪೋತೆರ್ ಅಪಗ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ, ಯಾನ್ ಕನಕ್ ತೌರುನಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂದ ತೌರ್ಲೆ ಪಂದ್ ಪಂಡುದ್ ಪೋಪೆರ್. ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಬತ್ತ್ ನ ಮಂತ್ರೊಡು ತೆರಿದ್ ಯಾವ್ ಕನಕ್ ತೌರ್ ನ, ಉಲಯಿ ಬಲ ಪಂದ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಪೆರ್. ದುಂಬು ದೈವದ ಸಗ್ತಿಗ್ ಆತೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ಇತ್ತುಂಡ್. ಪಂಡಿ ನಾಲಾಯಿ ದೊಂಡೆಡಾವೊಡಾಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕ ನೆಗತ್ ತೋಜೊಂತುಂಡ್. ಮದ್ಯೆನ ದೊಂಬು ನೆತ್ತಿಗೇರುನ ದುಂಬು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಪಲಿತೊಂದ್ ಇತ್ತುಂಡ್. ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಕೊಡಿ ನಾಲಾಯಿಡ್ ಕುಲ್ಲು ಪನ್ನಗ ಕುಲ್ಲೊಂದು, ಉಂತು ಪನ್ನಗ ಉಂತೊಂದು, ಲಕ್ಕ್ ಪನ್ನಗ ಲಕ್ಕೊಂದು, ತೂಲ ಪನ್ನಗ ತುವೊಂದು, ದೆಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ದೆತ್ತೊಂದು, ನೀಟ ಬಿರೆಲ್ದ ಗುರ್ತೊಡು ಕಂಡ ಪೊತ್ತವು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ್ ಪೊತ್ತಾದ್, ಚಟ್ಟೊಡು ಜೆಪುಡಾಯಿನ ಪುಣೊನು ಲಕ್ಕಾಯಿನ ಸತ್ಯೊಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡಿತ್ತ. 

ತೂಕತ್ತೇರಿ ದೈವೊನು ಬಟ್ಟೆಣಿದಿಲ್ಲ್ ಬಾಲಡ್ಕ ಬರ್ಕೆದ ದಿಂಡು ದೇರು ಬೈದ್ಯೆರ್ ನಂಬ್ಯೆರ್ಡ, ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ಅರೆರ್ದ್ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಡ್ ಒಯ್ತೊನ್ನ ಅರೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಪಂಜಾಂಜೆ ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆರ್, ಬದ್ದುಂಞ ಬೈದ್ಯೆರೆರ್ದ್ ಆ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿನ್ ಅರೆನ ಪಾಸಾಡಿಯಾಯಿನ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಡ್ ಅರೆಡ್ದ್ ಒಯ್ತೊಂಡೆರ್ಡ, ಈ  ಇರ್ವೆರ್ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಡ್ ಆ ಜಾವದೆನ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪಂದ್ ಪುದರಾಂಡ್ಂದ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಮದ್ಯಸ್ಥೆರ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪಾರಿ ಪನ್ಪೆರ್.ಕೆಲವೆರ್ ಪಾರೊತಿ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನಲ ಉಂಡು.  ದುಂಬುಗು ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿನ ಪುದರುನ್ಲ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ, ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನನ ಕೆಲವೆರ್ ಕುಂಟಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮಂತ್ರಿ ಒಲ್ತು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಯೆರ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ.  ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿದ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯಡ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರುಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ಪದ್ದೊಂಞಿ / ಬದ್ದುಂಞಿ ಬೈದ್ಯೆರೆ ಬಾವೆ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಸಗ್ತಿನ್ ಕುಂಟಾಲದ ಚಾವಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬನತ ಕೈತಲ್  ಗುಹೆತ ಉಲಯಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರುಂದ್ ಲ ಇಚಾರ ಕೇಂದ್  ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಂಡಾರು ಚಾವುಂಡಿನ ಸಂದಿಡ್ ಕುಂಟಾಲಡ್ದ್ ಕುಂಟಾರು/ಕುಂಡಾರು ಉದಿತ್ ನ ಇಚಾರ ತೆರಿಯುಂಡುಂದು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿನ ಚಾವಡಿದ ಬನಟ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಸಗ್ತಿ ಬನತ  ಉಲಯಿದ ಗುಹೆಟ್ ಇತ್ತುಂಡ, ಬನೊಟು ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಲಾ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ದೈವೊಲು ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ಅಪರೂಪೊಡೊರ  ತಿಕ್ಕುಂಡಲ, ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯದ ದೈವೊಲೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಓಮ ಪೂಜೆ ನಡಪುಜಿ. ದೈವಾರಾದನೆದ ಕಲೊಟು ದೈವೊಲೆಗ್ ಎಚ್ಚಾದ್ ದೇವೆರೆ ಆವಾರಂದ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯದ ಅಗೆಲ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಆವೊಡೆ. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿನಕ್ಲೆ ಬನೊಟು ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಜಾವದೆನ ಸಂದಿದ ಆಣ್ ಮರತಡಿತ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್(ನಂಬಿಯೆ) ಮೈಯಂದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಯೆ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯೆ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿನಲ್ತ ಆಣ್ ಮರತಡಿತ ಕಲ್ಲ್ ಕನತುದ್(ಬನೊಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಮರ ಬೂರುಲಿತ್ತುದ್ ಅವೆಟ್ ಆಣ್ ಮರ ಉಪ್ಪರ್ಲಾ ಯಾವ್ ಪಂಡ, ಆಣ್ ಮರಟುಂದ್ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಅವೆಕ್ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು) ತನ್ನ ಊರುಡು ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ನಂಬಿಯೆ. ಮೈಯಂದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರ್ಯೆ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಸಜ್ಜನೆ ಆದಿತ್ತ್ ನ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆರೆ ಬುಳೆಸೆಲೆನ್ ಕಲುವೆರ್ ಕಂಡ್ ದ್ ಕೊನೊವೊಂತ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಸಾದಿ ತೋಜಂದೆ ಬೇಜಾರ್ಡಿಪ್ಪುನಗ  ಇಲ್ಲಗ್ ಬಿನ್ನೆಯಾದ್ ಬತ್ತ್ ನ ಅರೆನ ಬಾವೆ ಪದ್ದೊಂಞಿ ಬೈದ್ಯೆರೆಡ ಆರ್ ಕಷ್ಟೊನು ಪನೊನ್ನಗ ಕಾರ್ನಿಕದ ಸಗ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್.ಅಂಚ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆರ್, ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಡ ಕಲ್ವೆರೆ ಕಲ್ತಡೆನ್ ಉಂತಾಯೆರೆ ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ಕೇನುನಿ. ಅಪಗ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಕಲ್ತೆ ಪತ್ತ್ ಮಾಣಿ ಕಲ್ವೆರೆನ್ ಕೆರ್ಪೆ, ಬಯ್ಯ ಪತ್ತ್ ಮಾಣಿ ಕಲ್ವೆರೆನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಪಂಡುದ್ ಪನ್ಪಲ್. ತಾರಯಿ,ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ,ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆಡ್ ಬತ್ತ್ ನ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಕಲ್ತೆ/ಕಳ್ತೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಂದ್ ನಮ ತೆರಿಯೊನೊಡು. ಪಂಜಾಜೆ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಬಾಗೊಡಿತ್ತುದ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗಿರಾಮೊಡುಂಡು.

ಕುಂಟಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾರು ಈ ರಡ್ಡ್ ಇಚಾರೊಡು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು. ಕುಂಟಾಲನೇ ಬೇತೆ ಕುಂಟಾರುವೇ ಬೇತೆ. ಕುಂಟಾಲಡ್ ಜಂತ್ರಿಲು ಚಾವಡಿಡ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆರ್ಡ, ದುಂಬುಗು ಕುಂಟಾರುಡು ಕುಂಟಾರು ಚಾವುಂಡಿನ ಸಂದಿದಲೆಕ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಇಚಾರ ಬರಂದೆ, ಮಂತ್ರ ಸಾಲೆದಕ್ಲು ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿಯಾದ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲ್ನ ಮೂಲದಕುಲು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಬನೊಟೆ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿನಕ್ಲೆನವ್ಲು ಮಂತ್ರ ಸಾಲೆಡ್ ಮಂತ್ರದೇವತೆಗಳುಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿಯಾದ್  ನಂಬಿನವು, ಕುಡೊಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬನ್ನಗ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯಾದಿಪ್ಪೊಡು. ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪನ್ಪುನವು ಶುದ್ಧ ತುಳು ಶಬ್ದವಾದುಂಡು. ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿದ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನೆದ, ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯಡ್ ನಂಬಿನ ದೈವ ಸತ್ಯ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ. ರಾಜಂದೈವದ ಒರುತ ಜುಮಾದಿಲಾ ಪುಟ್ಟು ಸಾವಿಜ್ಜಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿ. ಅಂಚನೇ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆಲಾ ಜನ ಮಂದೆಲು ನಂಬುನ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ದಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿ. ರಾಜಂದೈವ ಆಯಿನ ಜುಮಾದಿನ್ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆರ್ ಮರ್ದ  ಬೈದ್ಯಗ್ ಕೊರ್ಯೆರ್ಡ, ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಡ ಗಂಗು ಬೈದ್ಯೆದಿನ ಮಗೆ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ತಾರಯಿದ ಒರುಟು ಗೆತೊಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ. ಜುಮಾದಿಗ್ ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುನಾಡ ಎಚ್ಚಿನ ಬಾಗೊಲೆಡ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಸಗ್ತಿಯಾದ್ ತುಳುವೆರ್ ಅವೆನ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿಲು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಕುಂಟಾಲ ಚಾವಡಿಡ್ ಇತ್ತುದು ಕುಂಟಾಲ ಬೂಡುಡು ಇತ್ತ್ ನಿ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿಲು. ಜಂತ್ರಿಲು ಪಂಡ ಬೈದ್ಯೆರೆಂದ್ ತೆರಿನಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಯಿಕ್ ಪೂರಕವಾದ್ ಈ ದುಂಬು ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಕ್ಲೆನ ಇಚಾರ ಈ ಲೇಖನೊಡು ದುಂಬೇ ತೆರಿಪಾದೆ. ಕುಂಟಾರುಡು ದೂಮಾವತಿಂದ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ತುಳುತ ಜುಮಾದಿಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುದ್ ಕುಂಟಾರು/ಕುಂಡಾರು ಚಾವುಂಡಿನ್ ಮಂತ್ರ ಸಾಲೆಡ್ ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಟ್ಟೊಡು ಏರಾಂಡಲ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ಕಂಡುದ್ ಊರುಗು ಬತ್ತೆರ್ಡ, ಗಟ್ಟದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲ್ , ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮುಂಚಿದ ನೀರ್ ಮೈತ್ ದ್, ಕಂಕನೆ ಪಾಡುದ್, ಆಯನ ಪಿರವು ಚಾವುಂಡಿನ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತಾ ಸಿಗ್ಸೆ ಕೊರಂದೆ ಬುಡಂದ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆಲಾ ಅಂಚನೆ ಕಳು, ಕಪಟ, ಕಂಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಗ್ಸೆ ಕೊರಂದೆ ಖಂಡಿತ ಬುಡಂದ್. ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಡು ಮಂತ್ರೊಗು ಮಾನದಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಕಷ್ಟೊಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಳೆಪುನ ವಿಧಾನೊನು ಮೂಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಂಟಾಲ ಚಾವಡಿಡ್ ಚಾವುಂಡಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಾತ್ ದೈವೊಲು ಇತ್ತುದ್ ಜಂತ್ರಿಲು ಬನೊಟು ಗುಹೆತ ಉಲಯಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಡು ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ತೆರಿನಕುಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಂಟಾರುಡ್ಲಾ ಚಾವುಂಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವಾಲ್ಯ ಇತ್ತುನೌಲು ಎಚ್ಚಾದ್ ದೈವಾಲ್ಯಲ ಇತ್ತುದ್ ತುಳುವೆರ್ ದೇವೆರೆರ್ದ್ ದುಂಬು ದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಕುಲು. ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ದೈವೊಲು ತಿಕ್ಕ್ ಜಿಂಡಲ ದೈವೊಲೆನ್ ಅವೆಟ್ ಕೆಲವೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆ ಬೋಡಾಂಡ ಅಂಚಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಉಂತಾದ್ ಲ ದೈವೊನು ನಂಬೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಜುಮಾದಿನ ಅಂಶಂದ್ ಪಂಡೆರ್ಡ, ಮಾತಾ ತಿಕ್ ಡ್ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪುನ ಕುಂಡಾರು ಚಾವುಂಡಿ, ಕುಂಟಾರುಡು ಬಾಯಿ ಜಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಯಿ ಬುಡಂದಿಲೆಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ದಾದಾಂಡಲಾ ನಡತ್ ದಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು. ಕುಂಟಾರುಡು ಕುಂಟಾರು ಜುಮಾದಿ ಪಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುದು ಬೇತೆ ತಿಕ್ ಡ್ ಕುಂಟಾರು ಚಾವುಂಡಿ/ಕುಂಡಾರು ಚಾವುಂಡಿ ಪಂದ್  ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಮಲೆಯಾಳೊಡು ಕುಂಡಾರು ಚಾವುಂಡಿಯಾಂಡ, ತುಳುಟ್ ಕುಂಟಾರು ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲೆಯಾಲೊಡು ಪಡಿಂಞಾರ್ ಚಾವುಂಡಿಯಾಂಡ, ತುಳುಟ್ ಪಡ್ಡೇಯಿ ಜುಮಾದಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪ. ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ - ಪಂಡ ಕೇರಳೊಡ್ - ಜುಮಾದಿನ್ ಚಾವುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಂದ್, ಧರ್ಮದೈವಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿಲು ಇನಿಲಾ ಜುಮಾದಿ/ಚಾವುಂಡಿ ಮಂತ್ರ ಸಗ್ತಿನ್ ನೆನೆತುದ್ ಬಗಲೆಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಕುಲು  ನೆನೆತ್ ದ್ ಕೊರ್ನವು ಇನಿಕ್ಲಾ  ಜಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಈಸರ ಮಂಗಲೊಡೆ ಆದ್ ಕೇರಳ ಭಾಗೊಗು ಪೋನಗ ಗಾಳಿಮುಖ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ತ್ ಒಂಜಾತ್ ದೂರೊಡು ಕುಂಟಾರು ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕುಂಟಾಲ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಕೇರಳ ಭಾಗೊಡಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ನನೊಂಜಿ ಕುಂಟಾಲ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋನಗ ಒಂತೆ ಪಿರವು ಎಡತ್ ಗುಂಡು. ಆಂಡ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕುಂಟಾಲ ಇನಿ ಉಪ್ಪುನ ಕುಂಟಾಲ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲ್ದ ಕುಂಟಾರು ಕೇರಳ ತುಳುನಾಡ ಬಾಗೊಡೇ ಉಪ್ಪುನಿ.                                                                

  ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಕೈಡ್ದ್ ತಾರಾಯಿದ ಒರುಟು ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಗ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ದೈವೊನು ಪತೊಂದ್ ಬರ್ಪೆರ್.ಮೂಲ ಆರಾದನೆಡ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಕನತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಡಿತ್ತಿ ಅನ್ಯ ಕೋಮುದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಕಂಡುದ್ ಕೊನೊವೊಂತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ನ್ ದೈವ ಇರ್ಲ್ ಮರ್ಲ್ ಮಲ್ತುದ್ ಕೆರ್ಪಲ್. ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನ ಬೂತೊಡ್ದಾದ್ ಒಕ್ಕೆಲ್  ಸಕ್ಕೆಲ್ ಅರಿಗಿರಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಅರಂತಡೆಗ್ ದೂರು ಪೋಪುಂಡು. ಊರುಗೊಂಜಿ ಅರಮನೆಂದ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು. ಮೂಲು ಅರಮನೆಂದ್ ಪನಂದೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಜನನಾಂದ್, ಜನನಾಂದ ಬೂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಜನನೊಗು ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನ್ ಲೆಪುಡಾಯಿನಾರ್ ನಿನ್ನ ಬೂತೊರ್ದಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಪೊಂಡು. ನಿನ್ನ ಬೂತೊನು ಬುಡ್ಪನಾ ಅತ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಡ್ದ್  ಪೋಪನ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವೆರ್. ಯಾನ್ ಪೋಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದನಿಕುಲೆ, ಎನ್ನ ಬೂತೊನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಗೆತೊಂದು ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದ ಕೈತಲ್ ಎದುರಿಪ್ಪುನ ಕೊಲ್ಲಯಿ ಪನ್ಪಿ ಸುದೆಟ್ ನೀರ ಮಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತುದ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಪಿರವುಂದು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಪೊಂಡತ್ತಾ, ಎಂಕೇರ್ ಗತಿ ಪಂದ್ ಕಣದುಃಖ ಪಾಡೊಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕನೊಟು ಬತ್ತಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ, ಈ ಕಣದುಃಖ ದೆಪ್ಪಡ, ಯಾನ್ನುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕುಡ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಗ್ ಪೋದು ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಲ್. ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ  ದನಿಕುಲ್ ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯನ್ ಲೆತ್ತುದ್  ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟ ತೂನಗ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೈದ್ ನ ದೈವದ ಕಾರ್ನಿಕ ಪಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ನಿಮುರ್ತಿ ದಾದಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನ್ ಲೆಪುಡಾಲೆ, ಒತ್ತಿ ಕಟ್ಟಾದ್, ಆಯಡ ಪಾರಿ ಪನ್ಪಾಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಒತ್ತಿ, ಒತ್ತೆ, ಒರಿಯಗುಂದ್ ಅರ್ಥ. ಒರಿಯಗ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಕಟ್ಟಾದ್ ಪಾರಿನ್ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯಡ ಪನ್ಪಾಲೆ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ. ಅಂಚ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಗ್ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯನ್ ಲೆಪುಡಾದ್ ನಿನ್ನ ಬೂತದ ಕಾರ್ನಿಕೊನು, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಡೆಯೆರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ್ ಬಲಿಮೆದಾರ್ ಪನ್ನೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಎನ್ನ ಬೂತೊಗು ಒತ್ತಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ಪಾರಿ ಪಂಡೆಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂದ್ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ಕೇನುವೆ. ಅಪಗಂಡ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆನ್ ನಿಕ್ಕ್ ಉತ್ತರುಂಬಳಿ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ಪಂಡಿಲೆಕನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆದ್ ಒಕ್ಕೆಲ್ ದಕ್ಲು ಸೈತ್ ಬೂರುನ, ಸೈತ್ ಮುತ್ತುನ ಪೂರ ಉಂತುಂಡು. ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಉತ್ತರುಂಬಳಿ ತಿಕ್ಕುನ ದುಂಬುಲ ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯೆ ಅವ್ವೇ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡೇ ಇತ್ತ್ ನಿ. ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆನ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದಕುಲು ಕರಿಯ ಕಾಂತು ಬೈದ್ಯಗ್ ಉತ್ತರುಂಬಳಿ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಅವ್ಲು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಅಲ್ತುರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ  ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಇರುವೈಲು ಇಂರ್ದಾಲ್ ಪಟ್ಟದ  ಬಟಾರದಿಲ್ಲ ನೋಣಯ್ಯ ಬೈದ್ಯ ನಡೆ ಬರ್ಪಲ್. ಅಲ್ತುರ್ದ್ ಕಡತ್ ದ್ ಕುಚ್ಚಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯ ನಡೆ ಬರ್ಪಲ್, ಅಲ್ತುರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ  ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಕುಳವೂರ ನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟದ ಪಾದೆದಿಲ್ಲು ಪಾಂಡಿಗುರಿಗ್ ಬರ್ಪಲ್. ಪಾಂಡಿಗುರಿಟ್ ಭೈರವ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧಕಿಯಾಯಿನ  ಬೈರೆ  ಬೈದ್ಯೆದಿ ನ ಮೇಲ್ ಡ್ ವಸಾಯೊಡು ಬತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾಪುನ ಬೂತ ಬೈದೆಂದ್ ಪನ್ಪಲ್. ಓಲು ನಂಬೊಡು ಪನ್ನಗ, ಭೈರವ ದೇವೆರೆ ಬಲ ಭಾಗೊಡು ನಂಬುಲೆಂದ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಲ್. ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಭೈರವ ದೇವೆರೆ ಬಲ ಭಾಗೊಡು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಪಾಂಡಿಗುರಿತ  ಕಟ್ಟ್ ರ್ದ್ ಎಲಿಯ ಸಾರಾಳ ಸೀಮೆದ ಮಂಜಿಲ ಗುತ್ತುದ ಮಾನ್ಯಪ್ಪ ಬೈದ್ಯೆರೆಡ ಆರಾಧನೆ ಗೆತೊನುವಲ್. ದುಂಬುಗು ಕುಳವೂರ ನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟದ ಕಡೆಗುಂಡ್ಯ ಬರ್ಕೆದ ನೊಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯೆದಿನ ಮಗೆ ಪೊಂಕ್ರ ಬೈದ್ಯನಡೆ  ಬರ್ಪಲ್. ಅಲ್ತ್  ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಜೆ ಬರ್ಕೆಗ್, ಬಲ್ಲಾಜೆ ಬರ್ಕೆರ್ದ್ ಕಲ್ಲಾಜೆ ಬರ್ಕೆಗ್, ಕಲ್ಲಾಜೆ ಬರ್ಕೆರ್ದ್ ಉಕ್ಕುಡ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಬರ್ಪಲ್. ಉಕ್ಕುಡ  ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಇಟ್ಟೇಲ್ ಡ್ದ್ ಕಾಸರಗೋಡು  ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮೈಲ್ ದೂರೊಡು  ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ತುಳುನಾಡ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಪೋಪಲ್.  ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗು ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಕೋಲೊಗು ಪೋದು ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಏರ್ ಪತ್ತಿಯೆರಾ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರವುಡು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪಾದ್ ಉಂತ್ಯಲ್. ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪೊಣ್ಣನ ಬೆರಿಯೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಮೊನು  ಬೆಳಗವೊಂದು ಬತ್ತಲ್ . ದುಂಬುಗು ಪೋದು ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಲ್.  ಮಂತ್ರಜಾವಾದೆನಕ್ಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜಾಗೆಡ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಉದಿತ್ ನ ಇಚಾರ ಎರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿ(ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು)ತ  ಕೈತಲ್ ಏಳ್ ಜನ  ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್  ದಾದನಾ ಇಚಾರೊಡು ಲಡಯಾದ್ ಇರ್ವೆರ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಒರಿ ನಾಗರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬಂಟಾಲ ಬಡ್ಡಕಟ್ಟೆಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಮಸಣೊಡು  ಕುಲ್ಲುದು  ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ  ಸಗ್ತಿನ್  ತುಳುನಾಡುಗ್ ಪಸೆರ್ಯೆರ್ಡ,   ನನೊರಿ  ಸನ್ಯಾಸಿ ಸೂಂತ್ಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದಲ್ಪ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಗು ಮುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣೊನಿ ಸುದೆಟ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತುದ್ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಗ್ ಪಸೆರುಂಡ್. ಬೆದ್ರದ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ದ ಕೈತಲ್ದ ಸುಣ್ಣೊನಿ  ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾವದೆನ್ ಮಾಟ ದೇವತೆ, ಕೃತಿಮ ದೇವತೆ,ಕುಟ್ಟಿ ದೇವತೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೇರಳೊಡು ಕುಟ್ಟಿಛಾತನ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಣ್ಣೊನಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಯ, ಮಲ್ಲ ನೆಗರ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು. ಸುಣ್ಣೊನಿಡ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಸುಣ್ಣೊನಿ ಸುದೆಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು 12 ವರ್ಸದಾತ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತುದೆರುಂದ್ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಸುಣ್ಣೊನಿ ಸುದೆ ಬರಿತಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆಗ್ ಜೋಳಿಗೆ ಇತ್ತುದು ಓಲ್ಲಾ ಆ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ನಂಬುಜೆರ್, ಪಿದಯಿಡ್ ನಂಬುವೆರ್. ಬಂಟಾಲ ಮಸಣೊಡು ಕುಲ್ದು ಜಪಿತೊಂತ್ ನ ಸನ್ಯಾಸಿ ತನ್ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆನ್ ತುದೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆರ್. ಅವು ಒರಿ ಮೂರ್ತೆದ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ಆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಣಕಜೆದ ಕೈತಲ್ ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಒರಿ ಬೈದ್ಯೆರೆಗ್ ತಿಕ್ ದ್ ಆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಬೆದ್ರ ಸುಣ್ಣೊನಿಡ್ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರೆಗ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ತಿಕ್ಕ್ ದಿನಿ. ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಪಾಪ ಸಂದಿನೇ ಕಲ್ತೊಂಡೆರ್ ವಿನಃ  ಅವೆತ ಇಚಾರೊನು ತೆರಿಯರೆ ಪೋಯಿಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನದ ಅಧ್ಯಯನಕಾರೆರೆಗ್ ಉಂದೆಡ್ದ್ ಬಾರೀ ತೊಂದರೆಯಾತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾಟೊಗುಂದ್ ಒಂಜಿ ಜಾವದೆನ್ ಏರಾಂಡಲ ನಂಬೆರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ. ಅಂಚಾದ್ 16 ಜಾತಿದ ಚಾಕಿರಿಡ್ ಬೇತೆ ಕೋಮುದಕುಲ್ಲಾ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಉಂತುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲಾ ಕರಿಯಣಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮುತ್ತೇಸಿನಕ್ಲೆ ಒರುವಾಯಿನ ಕರಿಯಣಿನ್, ತಾಳಿನ್ ನಿಜವಾದ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಲ್ಯ ಬಲ್ಯಂದ್ ತೆರಿನಕ್ಲ್ ಪನೊಡು. ನನ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಒರಿ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರದಾರ್ 48 ದಿನ ನೀರ್ ದ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದು ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಲ್ತಿನಾರೆಗ್ ಕಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಮುದ್ರೆದ ಒರುಟು ತಿಕ್ಕ್ ನ ಸಗ್ತಿ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪುನವು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಲೆಂದ್ ಅವೆನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಲು  ಬೋಡಾಯಿಲೆಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಗ್ತಿಗ್ ಗಳಸೊಂತೆರುಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಇಚಾರ ತೆರಿದ್  ಬರ್ಪುಂಡು.

ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬಿನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಸೋತುನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ. ಪನಿಯರೆ  ದಾದ ದಾದ ಪಂಡುದ್ ನಮನ್ ತಪ್ಪು ಸಾದಿಗ್ ಒಯ್ತೆರ್ಡಲಾ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆನ ಕಾರ್ನಿಕೊನು ತೆರಿಪಾದೆ. ಬೊಳ್ಳೂರುದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ತಪ್ಪದಿತ್ತುದ್ ವರ್ಸ ಕರಿಂಡಲಾ ಬರಂದೆ ಆನಗ ಓಲೋಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ನಗಲಾ ಆಯೆ ಕರಿದ್ ಪೋಯೆ ಪಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತುಂಡ, ಮಂತ್ರಜವಾದೆನ ನಡೆಟ್ ಉಂತುದು ಕೇನ್ನಗ ಬರ್ಪಿ ಕೋಲದ ದುಂಬು ಆಯನ್ ಬರ್ಪಾವೆ ಪಂಡಿ ದೈವ ಅಂಚನೇ ಕೋಲದ ದಿನತಾನಿ ಕಲೊಕು ಬರ್ಪಾಯಿನ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮೆದ ಕಲೆ ಒಂಜಾಂಡ. ನನೊಂಜಿ ಕುಡಲದ ಬಂದರ್ ಡ್ ಲಾರಿರ್ದ್ ಲಾರಿಗ್ ಕಟ್ಟ್ ತುಂಬುದು ಪಾಡೊಂತ್ತಿನ ಒರಿ ಗಂಜಿಮಠತಾರ್ ಅಪ್ಪೆನ ಅನುಗ್ರಹೊಡು ಇನಿ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನೊಕು ನುಪ್ಪು ಪಾಡುನ ತಾಕತ್ತ್ ಪಡೆತೆರ್. ಆರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನ ಮೇಲ್ಡ್ ಈ ತಗ್ಗ್ ಪಿರಯೊಡ್ಲ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಕೋಲದಪಗ ವಸಯೊಡು ಬರ್ಪಲ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಾಲಕೆ ಒರ ಮಂತ್ರಜವಾದೆನ ಕಲೊಟು ಪಾರಿ ಪನೊಡುಂದು ಆಸೆಡಿತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕಲೊಟು ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಟ್ಟುನಾರೆಡ ನಾಲ್ ವಾಕ್ಯ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಕೇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಪಾರಿ ಪಂಡುದ್ ಕಡೆಕ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಯನ ಮಿತ್ತಾದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಜಾವದೆಗ್ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಾದ್ ಕಷ್ಟೊದು ಬತ್ತಿನ ಆವ್ವೇತೋ ಜನೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನೆನ್ನಿದ್ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್ನ ಆಯನ ಕೀರ್ತಿ ಲೋಕೊಮುಖೊಗು ತೆರಿದ್ ಪೊಂಡು.  ದಾದನ ಅಕಲ್ ತಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಯಾದ್ ಸಾದಿ ನಡಪೆರೆ ಆವಾಂದಿನಾತ್ ಸಾಲೊಡ್ ಬೂರ್ನಗ ಕಡೆಕ್ ಕಟ್ಟುನಾರೆ ನಡೆ ಬತ್ತುದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನ್ನಗ, ಮೂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಮೂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ದ್  ನಂಬುಲಂದ್ ಆರ್ ಪಂಡಿಲೆಕನೇ ಮಲ್ತುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಬಂಟಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ಕಷ್ಟೊಗು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಸಕಾಯ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ತನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಗ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಂದೆ ಬುಡ್ತಿಜಲ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ. ಕಮ್ಮಾಜೆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ 45   ವರ್ಸ ದುಂಬು ಒರಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ ಗ್ ಬತ್ತುದು ದಾದನಾ ತಪ್ಪಾದ್ ಅಲ್ತ  ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನ ಮಿತ್ತ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ವಸಯಾದ್ ಮುಕಾಲ್ದಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ ದ ಮುಕಾಲ್ದಿನ ನಡುಟು ಪಾತೆರಕತೆಯಾದ್ ದುಂಬುಗು  ಮುಕಾಲ್ದಿಗ್ ಪಾತೆರೆರೆ ಆವಂದೆ ಬೂರ್ನಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೇ ಮುಕಾಲ್ದಿನ ಇಡೀ ಸರ್ರೊಡು ತರೆರ್ದ್ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆಡೇ ಉಪ್ಪುನಗ,  ಅಂಚಿನ ದೈವನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಪಂಡಿನಕ್ಲೆನ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ ಬುಡುವಲಾ? ಖಂಡಿತಾ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾವೊಡುಂದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ ಮಂತ್ರಜಾವದೆನ್ ನಂಬಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಉಂದೆರ್ದ್  ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಅತುಜಿ, ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಕಂತ್ ದ್, ಮಾರಿ ಬೆರಿ ಸಿರ್ಕ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ನೇಮ ಕೋಲ ಆವಂದೆ ಒರಿದಿನ  ಇಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗೇ ಉಂಡು. ಕೆಡೆಕ್ಲಾ ನಮ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ, ನಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ್ ದೈವ ಉಂಡುಂದ್ ನಂಬುಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತಾ ನಮ್ಮ ಕೈ  ಬುಡ್ಪುಜಿ. ನಮ ದೈವೊನು ಕಾಸ್ ಡ್ ಲಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತಾ ದೈವ  ನಮಕ್ ಒಲಿಯುಜಿ. ದೈವೊಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರ್, ದೀಪುನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆಡ್ದ್ ಅಜತ್ ದೀನ ಪುರ್ಪ, ಒಂಜಿ  ತುಡರ್, ದೂಪ, ತಂಬಿಲ, ಅಗೆಲ್, ಎರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರ, ನಂಬಿನಕ್ಲೆನ ಮನಭಕ್ತಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ದಾದೆನ್ಲಾ ದೈವ ಬಯಕುಜಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರಜವಾದೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಲೆನ ಮೂಲ ಪುದರ್ಡೇ ಲೆತ್ತುದ್, ದೇವಿನಕ್ಲೆನ  ಪುದರ್ಡ್ ಲೆಪ್ಪಂದೆ, ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಡ್, ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತರ್ಡ, ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೈಕಾರ್ ಸುಖ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ , ಸಿರಿ ಸಂಪೊತ್ತು ಕೊರ್ದು ಖಂಡಿತಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಕಾಪುವಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಜಾವದೆ.

ಬರವುಗು ಸಕಾಯ - ಯನ್. ಕೆ. ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಪೆರಿಯ ದೈವ ನೇಮ‌ಕಟ್ಟುನಾರ್ ಜನಾರ್ದನ ಬುಡೋಳಿ - ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಾರ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕಾಸರಗೋಡು - ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಶೋದಕೆರ್##################################

No comments:

Post a Comment