Monday, 18 August 2014

ತೇಟ್ಲ -thetla

                                                                       ತೇಟ್ಲ
                                                               
 
                             ಎಡ್ಡೆ ಚೇವುದಿರೆನ್ ಅಜತ್ದ್  ಅವೆನ್ ಒಂತೆ  ಬಾಡಾದ್ ಅವೆರ್ದ್  ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಟ್   ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್ . ತುಳುವೆರೆಗ್   ತೇಟ್ಲದ ಕಜಿಪು ಪಂಡ ಬಾರೀ ಇಷ್ಟ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ ಪುಲ್ಪೆನ . 
                                        
  ತೇಟ್ಲದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೆಕ್  ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಯಿನ ಪದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲ್ತರಿ ಪಾಡ್ ದ್  ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. 

ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ   ತೇಟ್ಲದ ಕಜಿಪು 

ಪತ್ರಡ್ಯೆ -pathradye

                                                                     ಪತ್ರಡ್ಯೆ
                                                         
 ತುಳುನಾಡ್ ದ ಆಟಿದ ಅಟಿಳ್ ಡ್  ಪತ್ರಡ್ಯೆ ಗ್  ಸುರುತ ಮಾನಾದಿಗೆ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು  ಒಂಜಿ ತಿಕ್ದ್ ಬಡಪತ್ತ್,ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ದ್ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡೊಲು . ಇಂಚಿನ ಕಾಲೊಡು ಬಂಜಿದ ಕಸರ್,ಕೈಮಾಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂತ್ನ ಅಡ್ಯೆನೆ  ಪತ್ರೊಡೆ ,ಚೇವುದಿರೆತ ಅಡ್ಯೆ . ಮರ ಚೇವು ಪಾಡಂಡ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ . ಆಂಡ ಈ ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಚೇವುದಿರೆತ ಮೇಲ್ದ್ ಆಯಿನಾತ್ ನರಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ್ನ ಚೇವುದಿರೆನೆ ನಾಡೊಡು . 
                                                   
                                                   ಚೇವುದಿರೆನ್ ಅಜತ್ದ್  ದೆಕ್ಕ್ದ್ ದೀವೊನೊಡು 
                                                  ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಲತ ಮೆಯ್ಟುಪ್ಪುನ ಇರೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರೆ 
                                         
                                            ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿನ ಚೇವುದಿರೆನ್ ಬಂದದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರೆಪುನಿ 
                                           
                                           ಚೇವುದಿರೆ ಬೆರೆಯಿನ ಬಂದೊನು ಚೇವುದಿರೆಕ್ ಪತ್ತಾವುನಿ 
                                       
                                        ಬಂದೊನು ಚೇವುದಿರೆಟ್  ಸುತ್ತುದು ದೀದ್ ಬೆಯ್ಯೆರೆ ದೀಪುನಿ
ಬಂದ ಬೆಯ್ಯೊನ್ದುಪ್ಪುನಗನೆ ಕಜಿಪುದ ಅರೆಪು ಕಡೆದ್ ದೀವೊಡು . ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡು . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ದೊಂಡೆ ಕಿರ್ಮ್ಬುನ್ದು . ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಯ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ  ಪತ್ರಡ್ಯೆನ್ ಅರೆಪುಗು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಡು . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಯೆನ್ ಬೆಯ್ಯೆರೆ ದೀನಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡು . ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲಲ ,ಬೇವುಸೊಪ್ಪುದ ಒಗ್ಗರ್ನೆಲ ಪಾಡೊಡು . ಅಡೆಗ್  ಪತ್ರಡ್ಯೆ ತಯಾರಾಯಿಲೆಕಾಪುಂಡು     . 
                               
                                                                            ಪತ್ರಡ್ಯೆ

Sunday, 18 May 2014

ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು-daivada padinaaji katt katlelu

ದೈವಾರಾದನೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು

*_ದೈವಾರಾದನೆ_* 
ಕಾಲದ ಪರಪುಡು ಕರದ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನ,ಆರಾದನೆದ ಎತ್ಯಯೊಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಸಾದಿಡುಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ದೈವಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ,ಆರಾದನೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು,ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಕುಡೊರ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.ಪೊಸತ್ ನ್ ತೋಡುದು,ಪರತ್ ನ್ ನಿಗಿತ್ ದ್ ಮಣ್ಣೇ ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಪಿಂದೊನುಗ.ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬದಲ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಬಲ್ಯಾಯನ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟೊನು ಕುಡೊರ ಮಾನಿತೊನ್ಗ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ದಾಂತೆ ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲೊಡು ದೈವದ ಮಣೆಮಂಚದೆದುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು  ಸಾನ ಗಿರಿತ್ ದ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ದೈವೊಲೆನ್  ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾನದೊಕ್ಕೆಲ್ ನ್ ಮೂಲ  ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಒದಗ್ ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.ದೈವೊಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿ ಗಣ ಓಮ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಓಮ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ,ಪೂಜೆ,ಮಂತ್ರ,ಆರತಿ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಎಂಚ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕೇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಗ.ದೈವೊಗು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದಿಪಿಜ್ಜಿ,ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಬಲಸುನೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ.ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನುಪ್ಪು ದಾನ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾನಕ ಉಪ್ಪುನಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದಪಗ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಗಿರಮ,ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಿದಯಿದಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸ್ವಾಸಿ ಬಲಸಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತಾ ಒಪ್ಪಂದ್.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಬಲಸ್ ದ್ ಕೊರ್ನಗ ಆಪುನ ಕೊಸಿ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಬಲಸ್ಂಡ ಆವಂದ್.ನಮಕ್ ತೆರಿ ಮಟ್ಟ್ ಗ್ ನಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ.ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯೆರೆಂದ್ ಉಪ್ಪುನಿ.ಆಂಡ ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬೆರಿ ಮಾನೊನು ಕಾಪುನ್ಲ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆ.ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದಲ ಅವ್ವೇ ಲೆಕ ಇನಿಕಾನಗ ಪೊಲಿದಾತ್ಂಡ್. ನಿಚ್ಚ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ದೈವೊಲೆನ್ ನಮಟೊರಿಂದ್ ನಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ್ ದ್, ಏತೊಂಜಿ ತೊಟಿಲುಲು ತೂಂಕೊಂತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲುಲು,ಚಾವಡಿಡ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್ ದೈವೊಲು ,ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆನ್  ಏಪ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನದುಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ಪೂ ನೀರ್ ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತ್ ದ್ ತಿಂಗೊಲಿಡೀ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಅಡೆಗ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದದ ಗೋಡೆಲು ಜರಿಯೆರೆ ಸುರಾಯ. ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯತ್ತ್.ಅವ್ಲು ಕಾಸ್ ಗ್ ಪಾತೆರ,ಮೂಲು ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಮದಿಪು.ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಾನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊರ್ದಿಂಚಿ ನೇಮದಪಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಜನೆ ಪನೆರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್.ದೈವದ ಮುಗೊನು ಕಟಿ ಮಾನಿ ದೀದ್ ನೇಮ ಅನಗ ದೈವ ಆಯಿನವು ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿ ಸಾತ್ ಗ್ ದೇವಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ,ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವಸಾನ ದೂರಾದ್ ದೇವಸಾನ ಆಪುನ ಕಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿ ದೈವೊನು ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸ ಕರಿನಗ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಯಕಾದ್ ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯು.ಪ್ರಸ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲ್ ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ದೈವದ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೋಡು ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ದು,ಮಣೆ ಮಂಚಾವುನು ಪೊತ್ತಾದ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ದ ದೈವಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಕೇಂಡ ನಮಡ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ,ಪರ ಮಣೆ ಮಂಚಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಇತ್ತೆನೇ ಸುಮಾರ್ ಕಳೆವೊಂದಾತ್ಂಡ್. ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ,ಮಣೆ ಮಂಚವುದ ಸಗ್ತಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಗ್ ದಕ್ಕುನ ಬದಲ್,ತೂಟು ಪೊತ್ತಾವುನ ಬದಲ್ ಸೊತ್ತು ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ದೆತ್ತ್ ದೀಪುನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊಗು ಕೊರ್ಂಡ ನೆನೆಪಾನಗ ತೂದು ಬರೊಲಿ.ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಬಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಬಜನೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಗ್ ದಾದ ಎತ್ತೇಸ?.ದೇವೆರೆಗ್ ಕಲಶ, ಬಜನೆ,ಮಂತ್ರ,ಶ್ಲೊಕ,ಹೋಮ,ಪೂಜೆ,ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ,ದೂಪ,ಗಿಂಡೆ ನೀರ್,ಮದಿಪು,ಅಗೆಲ್. ಇನಿ  ದೈವದ ಕಲೊಕು ಬಜನೆದಂಚ ಓಮ,ಕಲಸ,ಪೂಜೆ,ಆರತಿ,ಪಂಚಜ್ಜಾಯ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನನಾ,ದೇವಸಾನನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರೆ ಅಂಸ ಮಲ್ತ್ ದ್,ದೈವೊಲು ದೇವೆರೆನ್ ಕಾಪುಲೆಕ ಆಂಡ್.ಸ್ವಂತ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆದ ಬದಲ್ ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲ್ ಅಂಚನೇ ಕರಿಪಡ್.ಆಂಡ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ನಿಕುಲು ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ನಮ ದುಂಬೆಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ ನ ಅಂಚನೆ ನಂಬುಗ. ದೈವೊಲು ನಮನ್ ಮಾತ ಒರ್ತು ಕಾಪುವ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ನಮಕ್ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ದಾಲ ನಿಮುರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾನಗ ನಮ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್,ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಉಂತುನಿ ನಮ ನಂಬಿ ದೈವೊಲೆನ ಎದುರು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆಸತ್ರೆಡ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ್ ನಾಯನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ದ್ ವೈದ್ಯೆರ್ ಪಿರ ಬುಡಿಯೆರ್ಡ ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತರೆ ತೊರತ್ ದ್ ಕೋರಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ 48ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ತರೆ ತೊರಪಾದ್ ಬಂಜಾರ ಕೋರಿಗ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೂವ ಒರಿತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ನಮನ್ ಒರ್ತ್ ಕಾಪುನೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಬೋಡೆ?.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಮೂಲೊಡು ಇದ್ಯೆ ದಾಂತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಜನೆ,ಶ್ಲೊಕ,ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಓಲು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್?.ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಿನಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಬಗ್ತಿ,ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡುನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು.ತಾಸೆ,ದೋಲು,ಸುತಿ/ಬಾಂಕೆ,ನಾಗಸರೊಟು ಲಕ್ಕೊಂತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ವಾದ್ಯೊಲು ಇನಿ ಬೈದ.ಇನಿ ದೈವದ ಕಲನ,ಆಟದ ರಂಗತಲೊನ,ಪದ ರಂಗಿತೊದ ರಂಗ ಚಾವಡಿಯ ಒಂಜಿಲಾ ಅರ್ತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಮಾತ  ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿದ ನಡುಟು ಮನ ಬಗ್ ತಿ ದಾಂತೆ ಕಲೊಟು ದೈವೊಲು ಖಂಡಿತಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ‌.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ದ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಉಂದೆನನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ್ಂದ್ ದೈವ ಕಲೊಕು ಬರ್ರೆ ಸಾದ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಕ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ದೇಸೊಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪುದರ್.ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ಡೇ ಲೆಪ್ಪೊಡು.ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಲೆತ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ದಾಲ ಬದಲಾಪುಜಿ.ಮೂಲ ಪುದರ್ ಅವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಾರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು.ನರಮಾನಿ ಕುಂಬರೊಲಿ,ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ದೈವ ಮಾಯೆರ್ದ್ ಅವ್ಲು ಜೋಗೊಡು ಬರೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ದೈವದ ಮೂಲ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆನ್ ಮೂಲದೊರುಟು ಒರಿತ್ ದ್ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾದನೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೇಲೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಡ ಆವೊಡು.ಮಾತೆರೆ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚಾಂದ್ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂಕ.
-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ
ಗುರ್ಕಾರ್ರ್
ತುಳು ಒರಿಪುಗ
 ಬೊಕ್ಕ 
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ
  

 ‌‌‌         ದೈವಾರಾದನೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕಟ್ಲೆಲು-

೧.ಮಣ್ಣ್ ದಪ್ಪಣೆ-ಯಜಮಾನೆರ್,ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರಿತ್ತ್ ದ್
೨.ದಿನ ದೀಪುನಿ_ಬಲ್ಯಾಯಡ
೩.ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಿ
೪.ಕೋರಿ ಕುಂಟ,ಕೈಲ್ ಮೂರ್ತ,ಮರ ಮೂರ್ತ,ಪಾಳೆ ಮೂರ್ತ,ಮಣ್ಣ್ ಮೂರ್ತ-ಮರ ಮೂರ್ತ ದೊಂಪ,ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನೆತ ಸಲುವಾದ್.
೫.ಸುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆ ಓಮ,ಸುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆ
೬.ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನಿ-ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತ್ ದ್.
೭.ಬಂಡಾರ ಏರ್ಸಾವುನಿ
೮.ಬಂಡಾರ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಸುದ್ದ ಓಮ,ಜೋಗ,ಕೊಡಿಯಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ-ಮಡ್ಯೆಲೆರೇ ದೀಪುನ ಸುದ್ದ ಓಮ
೯.ಸುತ್ತೆ ದೀದ್ ,ಪನಿವಾರ ಬಲಸ್ ದ್, ದೂಪ-ದೀಪಾದ್ ತಂಬಿಲ-
೧೦.ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುನಿ
೧೧.ಎಣ್ಣೆ ವೀಳ್ಯ/ಬೂಲ್ಯ
೧೨.ಬೀರ ಲೆಪ್ಪುನಿ-ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು-ವಸಯ
೧೩.ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ
೧೪.ನೇಮದೆಚ್ಚಿ-ಬಲಿ ಸುತ್ತುಲು
೧೫.ಆವಾರ,ನುಡಿ,ಪೇರ್ ಪರ್ಪುನಿ -ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ದುಂಬು ಆವಾರಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿಯಾಂಡ,ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಸುರುಕು ನುಡಿಯಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆವಾರ
೧೬.ಬೂಲ್ಯ-ಸೂತ್ರ ಬೂಲ್ಯ,ನೇಮೊರ್ದು ಇಡೆ ಬುಡ್ಪುನಿ,ದೂಪಾದ್,ಸುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾದ್,ಬಂಡಾರ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನೊಗು ಪೋದು,ಅವ್ಲು ಬಂಡಾರ ಏರ್ಸಾದ್,ಕುಡ ಸುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆಯಾದ್ ತಂಬಿಲ.

***""""""""""""''**"""""""""""""""""""""********""""""

ಗ್ರಾಮ ದೈವೊಲ್ನ ಕಾಲಾದಿ 16 ಕಟ್ಲೆದ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ.ವರ್ಸೊಗು 12ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲು,1ಚೌತಿದ ಪಾಡ್ಯ,1ಪರ್ಬೊದ ಬಿನ್ನದೊನ್ಯ,1ದೊಂಪದ ಬಲಿ,1 ಸಾನದ ನೇಮ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 16 ಕಟ್ಲೆಲು ದೈವಾರಾದನೆದ ಕಾಲಾದಿಡ್ ನಡಪುವ.

.............,,,, ........................,, ,,,,,,,,,,,...........................

ದೈವದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಲು :

೧. ಕುಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಳೆ ದೆಪ್ಪುನಿ [ ನೆಲಟ್  ದೀನ ಪಾಳೆಡ್ ಪೊತ್ತದ್ ದೀನ ನಿನೆನ್ ತೆಕ್ಕಾದ್ ಅನಿಷ್ಟ ಕಳೆವುನಿ ]:
                                              

ಕುಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಳೆ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ  ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆದ ಲತ್ತ್  ತಿರಿ . ಐತ ನಡುತು ಚಂಡಿ ಮಂತ್ ನ ನಿನೆನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಪೆರ್ .ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಹಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ನಡುಟು ದೀದುಪ್ವೆರ್ ಐನ್ ಬೂತ ಕಟ್ಟುನ ಪಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ  ಆಯನ ಕಡೆತ ಒರಿ [ ವಸಮುಕ್ಕಾಲೆ ] ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಸಮೇತ ದೆತೊಂದು ನಿನೆನ್ ಬಾಯಿಡ್  ಉರ್ತುದು ತೆಕ್ಕಾವೆರ್ .ಉಂದು ರಾಜನ್ದೈವ ನೇಮೊಡು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . 

೨. ಪಡಿಯರಿ,ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತುನಿ:
                                     
                                           ಪಡಿಯರಿ: ಉಂಡೆತ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ,ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ,ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ,ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ತಡ್ಪೆದ ಮಿತ್ತ್  ದೀದುಪ್ವೆರ್ .
                                               
                       ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಮಲ್ಪವುನ ಯಜಮಾನಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತ್ ದ್ ಗುಂಡದ ಯೆದುರುನ್ತುದು ಪಡಿಯರಿ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ . ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಕೊರ್ನ ಪಡಿಯರಿನ್ ದೆತೊನುನೆಕ್ ದುಂಬು "ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ವೆ"ನ್ದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಸೇರ್ನ ಸಭೆಕ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಪಂಡೋಂದು ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ವೆ
                                               
                            ದೈವ ಪಾತ್ರಿಗ್ ಯಜಮಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೆ .  ಪಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ದೆತೊನ್ನಗಲ "ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರ್ಲಾ ಆಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ದೆತೊನ್ಬೆ"ನ್ದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ದೆತೊನ್ಬೆ . ಮೂಳು ಬೂಲ್ಯೊಡು ೧ ಬಜ್ಜೆಯಿ ೫ ಬಚಿರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿ ಕಿನ್ ಕ್ ದ್  ಕಿನ್ಕಿ ಕೊದೀನ್ ನೆಲಕ್ ಪಾಡ್ನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ನ್  ಕಾರ್ ರ್ದ್ ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಯೇರೆ ಪೋಪೆ .

೩. ಅರ್ದಲ ಪಾಡುನಿ:
                                                              

                                                ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ದಲ[ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ] ಪೂಜಿನ ಪಂಬದ ಜಾತಿದ  ದೈವ ಪಾತ್ರಿ  . ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ನಲಿಕೆದಕ್ಲ್ ಲಾ ಪಾಡ್ವೆರ್ . ಅಂಡ  ಅವು ಒಂತೆ ಕದಕ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು .
                                   

    ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ಮೋನೆ  ವರ್ಣಿಕೆಡ್ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಬದೆರ್ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಂಜಲ್ದ ಅರ್ದಲ ಉಪ್ಪುಂಡು .  


 ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ದಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದ್ ನಿ . ಮಂಜಲ್ ,ಕಪ್ಪು,ಕೆಂಪು ,ಬೊಲ್ದು  ಬಣ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಮಂಜಲ್ ಕೆಲವು ದೈವೊಲ್ದ ಮೊನೆಗ್ ಇಡೀ ಪೂಜಿಂಡ ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ಇದೇ ಮೋನೆಗ್ ಪೋಜಿಬೆರ್. ಇತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ,ಬೋಲ್ಡು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಲಾ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಿಲು ಪೂಜಿಬೆರ್
                                             

                                                  ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆ
                                      
                                    ಪಂಬದೆರ್ನ ಬೊಲ್ದು ಮಿಶ್ರಿತ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆ
                                         
                                                          ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆ
                                     
                                                    ಪರವೆರ್ನ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆ
೪. ದಂಡೆ ಕಾಜಿ ತರೆ ಪಟ್ಟ ದೀಪುನಿ:
                                         
                                      ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಕೈಕ್ ದೀಪುನ ದಂಡೆ ಕಾಜಿ . ಕೆಲವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು
                                   

                                                              ದೈವದ ಬಂಗಾರದ ತರೆಪಟ್ಟ
                                               
                                                   ದೈವದ ಬೊಳ್ಳಿದ ತರೆಪಟ್ಟ
                                     
                                       ಪಂಬದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ - ಕೈಕ್ ದಂಡೆಕಾಜಿ,ತರೆಕ್ ತರೆಪಟ್ಟ ದೀನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ

೫. ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ -ಕಾರ್ ಗ್ ಗಗ್ಗರ ದೀಪುನಿ :
     ಗಗ್ಗರೊಡು ಸಾದಾ ಗಗ್ಗರ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲು ಗಗ್ಗರಂದ್ ರಡ್ಡ್ ನಮುನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು .
                                         
                                                            ಕಂಚಿ ಪಿತ್ತಾಳೆದ ಗಗ್ಗರ
                                           
                                                                     ಬೊಳ್ಳಿ ದ ಗಗ್ಗರ
                                                 
                                          ಕೋಲು ಗಗ್ಗರ -ಮಲಯಾಳಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್
                                            
                                              ಕೋಲು ಗಗ್ಗರ .ಉನ್ದೆನ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ . ಆಂಡ ದೇವೆರೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿತಪಗ ಬೆದ್ರ್ ದ ಓಂಟೆಗ್ ತುರಿದ್ ಗಿಜಿಕ್ ಗಿಜಿಕ್ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .
                                                    
                                               ಕಾರ್ ಗ್  ಗಗ್ಗರ ದೀವೊಂದಿಪ್ಪುನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ
                                       
                              ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ -ನಲಿಕೆ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ. ಕೈಟ್ ಗಗ್ಗರ ಪತ್ತ್ ದ್ ಅಬ್ಬರೊಡು  ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುವೆ
                         
೬. ಅಣಿ ಕಟ್ಟುನಿ,ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರುನಿ ;
                                   

                                                        ಪಂಬದೆರ್ ಕಟ್ಟುನ ದೈವದ ಅಡ್ಡ ಅಣಿ
                                         

                                                             ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ದೈವದ ಅಣಿ ರಚನೆ
                                       

                                               ಪಂಬದೆರ್ನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅಣಿ ರಚನೆ
                                               

                                                      ಪಂಬದೆರ್ನ  ಅಣಿತ ,ಜಕ್ಕೆಲಣಿತ ರಚನೆ
                                                     
                                                      ನಲಿಕೆದಕ್ಲೆನ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಪಾಲೆದಣಿ
                                                 


                                              ಪಂಬದೆರ್ನ  ಸಾರತ್ತೊಂಜಿಪಾಲೆದಣಿ
                                         
                                                          ಪರವೆರ್ನ  ಅಣಿತ ರಚನೆ
                                           
                                       ಪರವೆರ್ನ ದಯ್ಯೊಂಗುಲ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಾತ್ರೊಡು ಒಂತೆ ಕುದ್ಯ  ಉಪ್ಪುಂಡು
                                                     
ಪಂಬದೆರ್ನ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತ್ ದ್ ತೂಯೆರೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಉಂಡೆತ್ ಗುಬ್ಬೆಲು  ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು
                                                 
         ಪಂಬದೆರ್ನ ಪೊಣ್ಣು  ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಕ್ಕೆಲಣಿ .ಕುದ್ಯ ಆದ್ ಆಗೆಲ ಇತ್ತ್ ದ್ ಬಾರೀ ದಿನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು

೭. ಮುಗ ದೀಪುನಿ/ಮುಗ ಏರುನಿ
                                           
 ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪಂಡ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಒರಿ ದೈವದ ಮುಗೊನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮೋನೆಗ್ ದೀಪೆ . ಉಂದೆನ್ ಮುಗ ದೀಪುನಿ ಪನ್ಪೆರ್ .
                                       
                                                                ಮುಗ ದೀನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ
                                                   
                                 ಮುಗ ಏರುನಿ . ನಾಗರ ಬೆತ್ತೊಡು ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ ನ ಮುಗತಟ್ಟೆ ಗ್ ದೈವದ ಮುಗ ಕಟ್ವೆರ್ . ಆ ಮುಗೊನು ಅಣಿ ದೀನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುಲೇಕ ಕಟ್ವೆರ್ . ಉಂದೆಕ್ ಮುಗ ಏರುನಿ ಪನ್ಪೆರ್
                                     
                                                   ಅಡ್ಡ ಅಣಿಟ್ ಮುಗ ಏರ್ದ್ ನ ಪೊರ್ಲು
                                                 

                                                      ಅಣಿಟ್ ಮುಗ ದೀನ ಪಂಬದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ
                                          
                                                           ಅಣಿಟ್ ಮುಗ ಏರ್ನ ನಲಿಕೆ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ
                                               
                                    ಸಿರಿಮುಡಿಟ್ ಮುಗ ದೀನ ದೈವದ ಪೊರ್ಲು 

೮. ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನಿ
                          
                       ದೈವದ ದುಂಬು ಉಂತ್ ನ ಗುತ್ತು ಬಾರಗೆದಕ್ಲ್ ದೈವೊಗು ಮಧು/ಪಾರಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಪೂ ಅರಿ ಪಾಡುನಿ
೯. ಮಲ್ಲ ವಸಾಯ -ಮಲ್ಲ ದರಿಪುನಿ
                           

                                           ತರೆಟ್ ಮುಗ ದೀನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮಲ್ಲ ವಸಾಯ
                                                 

                                                              ದೈವದ ಮಲ್ಲ ವಸಾಯ
                                                   
                                            ದೈವದ ಮಲ್ಲ ದರಿಪಾಟಿಗೆ -ಮಲ್ಲ ವಸಾಯ 
೧೦.  ೩ ಆರ್ಭಟ
                                       

                                    ದೈವ ೩ ಸರ್ತಿ ವಸಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಕಡ್ಸಲೆ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಂಡು  

೧೧. ೩ ಸುತ್ತು ಬಲಿ
                                               

                                     ದೈವ ದೈವಸಾನೊಗು ೩ ಸುತ್ತು ಬಾಲಿ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು
                                     

                   ದೈವ ಬಲಿಕ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನಿ . . ದೈವದ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ೫ . ಬದಿಕರ ಬಲಿ ,ಸರ್ವ ಸುತ್ತು ಬಲಿ / ಸರ್ವ ವಾದ್ಯ ಬಲಿ ,ಮದ್ಮಾಲೆ ಸುತ್ತು ಬಾಲಿ / ಓಡ ಬಲಿ,ಸೀದಾ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಬಲಿ

೧೨. ಸೂ ಪತ್ತುನಿ -ಜೀಟಿಗೆನ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಪತ್ತುನಿ
                                         

                                                      ದೈವ ತಿಗಲೆಗ್ ಸೂ /ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತುನಿ 
೧೩.ಸಭೆನ್ ತೂಪುನಿ
                                             
                                                          ದೈವ ಸಭೆನ್ ತೂಪುನಿ

೧೪. ಗಡಿ ಸೇವೆ
                                                         
             
                                     ದೈವ ಕಡ್ಸಲೆಡ್  ತರೆಕ್ ಗಡಿ ಪಾಡ್ ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಿ
                                       

                                                        ದೈವ ತರೆತ ಗಡಿಕ್ ಗಡಿಗಂಧ ದೀತ್ ನಿ 

,[ಗಡಿಸೇವೆ ಪಂಡ ದೈವೊಲು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಡ ಗಣೊಕುಲ್ನ ಪರವಾದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತೊನ್ವ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತೊನ್ವ . ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಗಡಿಟ್ ಉದ್ಭವ ಆಯಿನ ನೆಮ್ಪುಗಾದ್ ದೈವೊಲು ತರೆಕ್ ಕಡ್ಸಲೆಡ್ ಗಡಿ ಪಾಡೊನ್ವ . ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಗಡಿ ಪಡೊಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಗಂಧ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆಡ ಕೕಡಲಾ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಅವೆನ್ ಕೊರೊಡು . ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಡ್ ಜುಮಾದಿ ಬಾಯಿದ್ ನುಡಿ ಕೊರುಂಡ ಬಂಟೆ ಗಡಿಟ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಂಟನ್ ಆಲ್ಯೆರೆ ಆವನ್ದಿನಪಗ ಬಂಟೆ ತೊಟ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ,ಕಿದೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ನಗ ಬೆಂಜನ ಪದವುಡು ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಆಯನ ಬಾಯಿಗ್ ಬೀಗ ಪಾಡುಂಡು . ಇನಿಕ್ಲಾ ಬಂಟೆ ಕೊಂಡಾನ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪುಜೆ]

೧೫. ಬಾರ್ನೆ ಪೋಪುನಿ -
                               

                                   ದೈವ ಬಾರ್ನೆ  ಪೋಪುನಿ - ದೈವೊಲೆಗ್ ಆವಾರ ಪಂಚಾಮ್ರತ ಕೊರ್ಪುನಿ 

ಆವಾರ ಪಂಚಾಮೃತ  [ ಕೆಲವು ರಾಜನ್ದೈವೊಲು ಆವಾರ್ನೆಗ್ ದುಂಬು ಕೋರಿ ಕುತ್ತಾಬಾರ ದೆತೊನುವ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆತೊನುವ] [ಈ ಬಾರ್ನೆಡ್  ಪೊರಿ ,ಪರ್ನ್ದ್,ತಾರಾಯಿದ ಪೂ,ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿ ,ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಈ ಐನ್ ಬಗೆನ್ ಪಂಚಾಮ್ರ್ ತಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ]
                                     

                       ದೈವೊಗು ಕೋರಿ ಕುದ್ಪುದು ಆಹಾರ ಕೊರ್ಪುನಿ.  ಉಂದೆನ್ ಕೋರಿ ಕುತ್ತಾಭಾರ ಪನ್ಪೆರ್ 

೧೬. ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಿ .  
                               
ದೈವ ಬೂಲ್ಯ ತಿಕ್ಕ್ನೇಟ ಬತ್ತ್ನಕ್ಲ್ ಕುಲ್ದುಪ್ವೆರ್ . ದೈವ ಬೂಲ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ್ ಅಲ್ತ್ ಪೋಪುನಿ . ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ದೈವ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ,ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೂಲ್ಯ  ಕೊರ್ನ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರೆಗ್ ಬೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪಿನ್ಗಾರದೆಸಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು . ಅಸ್ಸತ್ತ ಇರೆತ ಬೂಲ್ಯ ,ಬಚ್ಚಿರೆದಿರೆತ ಬೂಲ್ಯ ,ಪೆಲತಿರೆತ ಬೂಲ್ಯ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೂಲ್ಯೊಲುಪ್ಪುವ. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್  ಚಂದನ ,ಗಂಧ ದ ಬೂಲ್ಯಾಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಗಂಧ ನನ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಕರಿ ಗಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು .
ಮಾಯಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರೊಲು :-
                                    ಕೆ . ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ . ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ -"ತುಳುಒರಿಪುಗ "ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೆರ್