Monday, 17 September 2018

ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣು -devere srushtida porluda roopa ponnu

       ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣು - 


                        

devere srushtida porluda roopa ponnu

                       ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ  ಆನನ ಭೋಗದ ,ಪೆದ್ದುನ ಯಂತ್ರ ಅತ್ತ್ . ಅಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಸಾಸಿತತ್ತ್ . ಆಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಡ್ಪಿರೆರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಪೊಡೆಮಿನ್ ತೂವಡ್ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡು . ನಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜೊಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪ . ಇನಿಲ ಹಳ್ಳಿದ ಇದ್ಯಾವಂತೆರ್ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಅಲ್ತ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿಯು . ಓಡೆ ಪೋವೊಡಾಂಡಲ ಕಂಡನಿಯಡ ,ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಕೇನೋಡು . ಆಲಾದೆ ಓಲ್ಲ ಪೋಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಪೊಂಡ ಪೋಕೆಟ್ ,ಕೇಟಿ ಕೇಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಲ್ .ಗಂಡುಬೀರಿನ್ದ್ ಪುದರ್ . ಸರ್ರೊದ ಎರ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ಡ್ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಎತ್ತೇಸೊ ಉಪ್ಪು ವಿನಃ ಮಾನಸಿಕವಾದತ್ತ್ . ಆನನಾತೆ ,ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ ನ್ಡ ಆನರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪುನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು . ಅಲೆನ ತಾಳ್ಮೆ ,ಕಷ್ಟೊನು ತಾಂಗೋನುನ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ರೆಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಆಂಡಲಾ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವೊಡು . ಅಪಗ ಚಳಿ ಬುಡ್ ದು ನಮಲೆಕನೇ ಅಲೆಗ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಕಂಡನಿ ಸಾಹಿತಿಯಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಬುಡೆದಿ ಚೂರು ಆಯರ್ದ್ ದುಂಬು ಪೋಪಲ್ ಪಂಡ್ ದ್ ತೆರಿಂಡ ಅಲೆನಾಯೆ ದುಂಪೋಯೆರೆ ಬುಡಂದಿನ ಅವೇತೋ ಉದಾರ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಲ್ಲ .ಅಂಚನೆ ಆಣುಲು ಸಾಹತಿಲಾಂಡ ಈರ್ ಏತ್ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತರ್ ,ಏತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಕೇನುವ. ಆಂಡ ಪೊನ್ನೋರ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಯಾಂಡ ಸುರುಕು ಕೇನುನಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಸೌಕ್ಯನೆ ,ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ನ್ದ್ . ಉಂದೆ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣಗಿಪ್ಪಿ ಎತ್ತೇಸೊ . ಆಲ್ ಸಮ್ಮಂದೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪಲ್ . ಆನನ ಎದುರು ಆಯಗ್ ವಿರೋಧ ಆದ್ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತುನಾಲತ್ತ್ . ಆಂಡ ಆಯಗ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿಯಾದ್ ಆಲ್ ಉಂತ್ಯಲ್ಡ ,ಸರಿಸಮಾನಾದ್ ಉಂತ್ಯಲ್ದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲೆನ್ ದಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . ಆಣುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಂದ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ . ಎಡ್ದೆನ್ತ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್ .ಪೊಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಗು ,ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಗು ಆಂ ಏಪಲಾ ಮುಳ್ಳಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
               ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಓದಿಯಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಉದಿತ್ಲೆಕ. ಅಂಚನೆ ಅಲೆನ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಲೆನ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲು . ಕಂಡನಿಯಡ ,ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ,ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಪನ್ರೆ ಆವಂದಿನೆನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆನ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೊನುವಲ್ . ಅಂಚಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲೆನ್ ನಾಡೊಂಡೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಬೆಸುರ್ಪು ಮದಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಶತ್ರು ಆಯೇರ್ಲಬಲ್ಲಿ . ನಮ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ಎಂಚ ರೂಪ ಕೊರ್ಪನ ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ತಿದ್ದುವಲ್ . ತನ್ನಂಚಿ ನನೊಂಜಿ ಒರುನು ಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಜಗತ್ತ್ ಗ್ ಕನಯೆರೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ .  ಅಂಚಾದ್ ಆಣುಲುಗ್ ಆಲ್ ಇಸೇಸ ಆದ್ ತೋಜ್ಯಾಲ್. ಅಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿದಯಿ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಮೋಕೆದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಅಪ್ಪೆನವಾದುಪ್ಪುಂಡು . ಅಂಚಿನ ಪೊನ್ನಡ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂತರೀಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೇಲ್ದ ಚೋಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪು .ಜವನಾತಿಗೆಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಮ ಪಿರಯದ ಕಾಲೊಡು ನೆರಿ ಕಟ್ಟು . ಆಂಡ ಉಡಲ್ದ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆಡ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜು .ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೆರೆ ಸಾಧ್ಯ .ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ,ಸರ್ರದ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲಾವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಆಂತರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನನಲ ಜಾಗೃತವಾದುಂಡುಂದೆ ಅರ್ಥ . ಅಂಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉದಿಪೊಡಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಬೋಡು .ಪೊಣ್ಣನ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಅರಳೆರೆ ಬುಡೊಡು . ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿನ್ದ ಆಣ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ . ಒಂಜಿ ಬೀಜೋರ್ದು ಎಂಚ ದೈ ,ಪೂ ,ಕಾಯಿ ,ಪರ್ ನ್ದ್,ಮರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡಾ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಲೆನಾತೆಗೆ ಬದ್ಕೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಆಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲ್ . 
            ಸ್ವಸ್ಥ ಉಡಲ್ ,ಮೋನೆದ ಬೊಲ್ಪು ,ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆದ ಮೋನೆ ,ಪಾತೆರ್ನಗ ಆ ಪಾತೆರೊಡುಪ್ಪಿ ತೂಕ ಉಂದು  ಪೂರ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋರ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಆರೋಗ್ಯಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ  ಅಕ್ಲ್ ಪಾತೆರುನ ಪಾತೆರೊಡು ಮೋಕೆ ,ಬೇನೆಗೊಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಭಾವ ,ಪಾತೆರೊಡೊಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕ್ ನೆಟ ,ಉಡಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುದ ಬಣ್ಣ ಉಸುಲು ಉಂತುನೆಟ . ಅಂಚಾದ್ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ವೊಗು ಬಿಲೆ .ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಭಾವನೆಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತ್ ನ್ದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆದ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ನಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಪ್ಪುಂಡು . ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು .ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು . ದಯೆ ,ಮೋಕೆ ,ವಾತ್ಸಲ್ಯ ,ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಕಿರಮ,ಮಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆಡ್ ಬಿರವುನ ಕಿರಮ,ತನರ್ದಾಪುನ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂದು ಪೂರ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ . ಉಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೊನು ಎಚ್ಚಾವುಂಡು . ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೆರಾಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಆಂತರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಸುಲಬೊಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆರೆ ಬಳಗೋಡು ಸೇರಾವೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ಉಲಯಿಡ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದಾಯೆ ಆಂಡಲಾ ಆಯನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಲಿಜ್ಜಿನ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು . ಆಂತರಿಕ ,ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀವೊಂಡ ಕುಡೋರ್ಯಗ್ಲಾ ನಮ್ಮಲೆಕನೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಏಪ ಮೂಡುಂಡಾ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು .
                    ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ಡ್ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಲೆಕ ಯಾನ್ಲಾ ಒರ್ತಿ ಬದುಕುವೆ ಪನ್ಪಿ ಛಲ ಬೋಡು . ಅಂಚ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೋನ್ನಗ ಕೃತಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಜಿ. ಬಾಹ್ಯ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ,ಚರ್ಮದ ಒಳತೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ವಿನಃ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯೊನು ಒರಿಪುನ ಯೋಗ ,ಆಧ್ಯಾತ್ಮೊಗು ಏರ್ಲಾ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ .ಯೋಗೋರ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳಗುಂಡು .ಗಾಂಧಿಯೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಕನ ತೂದಿತ್ತೆರ್ . ೧-ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ,೨-ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ . ಸುರುತವು ಈಡೇರ್ ನ್ಡ್ ,ರಡ್ಡನೆದವು ನನಲ ಕನ ಆದೇ ಒರಿದ್ ನ್ಡ್.  ಓಲು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಂಡ ಅವ್ಲು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು . ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಪೋನಗ ಅಲ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ,ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನ್ದು . ನನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗಂದ್ ಮನಸಾಪುಂಡು . ಅಂಚಿ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದೇವೆರುಲ್ಲೆರಾ ಇಜ್ಜೆರಾ ತೆರಿಯಂದ್ . ಆಂಡ ಅಲ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರೊನು ತೂನಗ ಅವ್ಲೊಂಜಿ ದೈವೀಕಲೆ ತೋಜುಂಡು, ಅವ್ಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಓಲು ನೆಮ್ಮದಿ ,ಶಾಂತಿ ಉಂಡಾ ಅವ್ಲು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಪೋಪೆರ್ . ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪನ್ಪಿನವು ದೈವೀಕ . ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಅವ್ಲು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯುಂಡು . ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಂಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಬಾಹ್ಯವಾದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು . ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಲ ತಲ್ಮೆನ ಉಪ್ಪುಂಡು .
           ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಂದ್ ತೂವೊಡು ವಿನಃ ಅಲೆನ ಸರ್ರದ ಎತ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ನತ್ತ್. ಅಲೆನ್ಲ ನಮ ನಮ್ಮಲೆಕಂದೇ ಬದ್ಕೆರೆ ಬುಡೊಡು . ಪಿದಯಿ ಪೋದು ಬೆಂದ್ ದ್ ಬರ್ಪುನ ,ಕತ್ತಲೆದ ಕಛೇರಿಲೆಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ಕಂಡನಿಯಲ್ಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತೂವಡೆ . ಕಂಡನಿಯಗ್ ಬುಡೆದಿನ ಮಿತ್ತ್ ,ಬುಡೆದಿಗ್ ಕಂಡನಿಯನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮಂದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಕುಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆಯಾದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ನ್ ಕಳಂಕವುಂಡು . ತೀರ್ನಾತ್ ತಾಂಗೋನ್ವಲ್ .ಆಯಿಜಿ ಪಂಡ್ದಾನಗ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಬೂರ್ವಲ್ . ಅಲೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ತೂಂಡ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಮೋಕೆ ತೂಕೆಡೆ ತೂವಲ್ . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಅಲೆಗ್ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ್ ಜೈಲ್ದಲೆಕ ಆದ್ ಪೋವು . ಅಂಚಾವಂದಿಲೆಕ ಪೊಣ್ಣನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು .ದುಂಬು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅವೆನ್ ಮುಟ್ರೆಬಲ್ಲಿ ,ಉಂದೆನ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ ದ್ ,ಆಯೆ ಆಣ್  ಎಂಚಲಾ ಉಪ್ಪೊಲ್ಯಾಯೆನ್ದ್ ಏದ ಬೇದ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತ್ . ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಆನಗ ಆಣ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮೆಯ್ಕೈ ತಾಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ  . ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಆಲ್ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ,ಒಂಜಾತ್ ಪೆದ್ದ್ ದ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಾಲತ್ತ್ . ಅಲೆಗ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಬದ್ಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ ,ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮಾಜ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
                 ಪೊಣ್ಣನ್ ಆಲೆಗ್ ದಾಲ ತೀರಂದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯಡೆ . ಭಾರತ ದೇಶೊನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್  ಆಳ್ದಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ್ ಆಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ರೆನ್ ತೂತರ್ ,ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿತ ಕಾರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃತಕ ಕಾರ್ಡೇ ಏರ್ನ ಅರುಣಿ ಮಾಸಿನ್ನ [ ಸುರುಕು ಹಿಮಾಲಯ ಏರ್ನ ಬಚ್ಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಾಲ್ ರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡು ]ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂತರ್,ಗಗನಸಖಿಯಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲನ್ ತೂತರ್ ,ಮೊಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಇತ್ತ್ ನಿ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ,ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ . ಪೊಣ್ಣನ್ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿನ್ದ್ ಪುಗಾರ್ದ್ ಅಲೆನ್ ಮೂಲೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ  ಅಲೆನ್ಲ ಅಣಲೆಕನೇ ತೂದು ಅಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲ್ ತೂಯಿ ನನೊಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ದುಂಬು ನಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಡು . ಅವೆತೊಟ್ಟುಗು ದಿನೊಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಯಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೊಡು .ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಏತೇ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಬೋಡೆ . ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗಾದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರೊಡುಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೆಡ್ ಪಾಡುವ . ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲನ್ ನೆನೆತ್ ನೆನೆತ್ ದ್ ಬಲ್ಲ್ ದೆತೊಂದು ಸೈಪ . ಇಂಚ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ . ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆಣುಲು ತೋಜಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಸತ್ಯಂದ್ ತೆರಿದ್ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವೊನ್ನಲಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ದಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಪಿರಯ ಆನಗ ಆಶ್ರಮೊಗು ಪಾಡ್ವ . ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಇತ್ತ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿ ಆ ಜಾಗೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ್ದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದ್ನವು ಪರೀಕ್ಷೆದಪಗ ಮದತ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು . ಅಂಚಾವಂದಿಲೆಕ ನಮ ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು .ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲಾ ಆನಗೇತ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಡು . ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಗುಂಡಿ ತೋಡುನ ,ಡಾಮಾರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಆಂಜನಕ್ಲೆರ್ದ್  ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ನ್ದ್ ತೋಜುಂಡು.


 
 
                 

Wednesday, 12 September 2018

ಮಯಕಾವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು -mayakavondippi manushya sammandolu

                   ಮಯಕಾವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು -mayakavondippi manushya sammandolu

                  "ಕರಿನೆನ್ ಮದತ್ ದ ,ಒರಿನೆನ್ ತೊರಿತ್ ದ ",ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ನಮಕ್ "ತುಳು ಧರ್ಮ " ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತ್ ದ್ ಪೋತ್ ನ್ಡ್ . ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಎನ್ನಿನಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಡ್ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಅಕ್ಲ್ ಸೋತಿಪ್ಪೆರ್ ,ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ಡ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ . ಅಕ್ಲೆಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಕ್ಲ್ ಬೆಂದೆರ್ ,ಅಕ್ಲ್ ತಿಂದೆರ್ ,ಆತೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ . ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತಂಞನ ಉಂಡುದು ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿದಂಚಿ ಬೆನ್ರೆ ಪೋಯೆರ್ಡ ಮೂಜಂಜಾನಗ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರೊಂತೆರ್ . ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇರೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಉಂಡೊಂದು ,ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಡಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಹಳ್ಳಿದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಕಂಡೊಡು ಬೆಂದ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇಂಟೆಡುಪ್ಪಿ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬನ್ನಗಂದ್ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ದೀದ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೊಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮುಡಿ ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿತಲೆಕ ನುಪ್ಪುನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ್ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಕರಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ಪಾವೊಂತೆರ್ . ಅವ್ಲ ಇನಿತಲೆಕ ಮಿಲ್ಲ್ ದ ಅರಿಯತ್ತ್ . ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ಕುಟ್ಟುದು ಮಲ್ತಿನ ಕಜೆ ಅರಿ . ಅವೆತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಾಯಗ್ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ . ಇನಿತ ಪಡಿ ಬೆಂದೆರ್ ,ಉಂಡೆರ್ ,ಜೆತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಲೆದ ತರೆಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಓಲು ಚಿಂತೆ ,ಎಸನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜಾದ್ ಸಿರ್ಕುಲು ನಮನ್ ನಿಂಗೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ . ಚಿಂತೆನೆ ಚಿತೆತಡೆ ನಮನ್ ಕೊನೊಪುಂಡು .
                   ಏರಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಡ್ ,ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡಡ್ ಅವೆತ ಚಿಂತೆ ಮೊಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ . ಏರೇ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಮೊಕ್ಲವೆನ್ ತರೆಕ್ ದೆತೊಂಜೆರ್. ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಾವೊಡು ,ಇಂಚಾವೊಡು ,ಆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪೊಡು ,ಈ ಪದವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಬುಲಾಸೆ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೈನ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಸಿರ್ಕ್ ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಮರಿಯಲ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲ್ ತೊರ್ನಗ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ನಡೆ ಸೋಗೆ ಪಾಡೊಡು ,ಮುಳಿ ಬೇವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಚಿಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್ ದ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ದೀವೊಂತೆರ್ ,ಜಾಲ್ಗ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಬಿ ಆಡಿತೊನ್ತೆರ್ . ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ಸುಲೋಕ ಸಮಾಚಾರ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾಲ ಕಳೆವೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಒರಿಯೊರ್ಯಾಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆ . ಒಣಸ್ ತಯಾರಾನ್ಡೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕೋನೆರ್ದ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೋಣೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕೇನುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಪುಟ್ಟಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡಿನಿ . ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಕೇನ್ನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆನ್ದ್ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆ  ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಅಪಗ ಇನಿತಲೆಕ ಜಾತಕ ತೂಪುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಕಂಡನಿ -ಬುಡೆದಿ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಜಾತಕ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಲಚ್ಚಕಟ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ದೀಲೆ ,ಒಂತೆ ದಿನೊಟು ಆಲ್ ಆಲ್ನ ದುಂಬುದ ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ತ್ ದುಪ್ಪುವಲ್ . ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಚ್ಚಯಾದ್ ಮದಿಮೆದ ಚಾವಡಿಡ್ದೇ ತಪ್ಪದ್ ಬಲಿಪುನಲ ಉಂಡು . 
                  ದುಂಬುದ  ಮಾತಲಾ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಸರಿನ್ದ್ ಪೆನ್ರೆ ಆಯಿಜಿಂಡಲ ಬದ್ಕ್ ಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ . ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ ವಿನಃ ಇಲ್ಲ್  ಬಿತ್ತ್ಲ್,ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತ್ ನತ್ತ್ . ಅಕ್ಲ್ ಮುಗ್ಧ ತುಳುವೆರ್ . ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಡಲಾ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆಡೆ ಪಾತೆರೊಂತೆರ್ .

Wednesday, 5 September 2018

ದೈವೊಗು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನಿ -daivogu indi paraavuni

                                         ದೈವೊಗು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನಿ -daivogu indi paraavuni

                                                   ದೈವದೆದುರು ಇಂಡಿದ ಕುರುವೆ ಪತ್ತ್ ದ್ನಿ
          ಐರೋಲು ,ಮೈರೋಲು ,ನೇರೋಳು ,ನೆಕ್ಕಿ ,ಕುಕ್ಕು ,ಪೆಲ ,ಅತ್ತೋಸು ,ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ [ಮಾಸದ ಒರು ] ಪನ್ಪುನ ೧೬ ಬಗೆತ ತಪ್ಪುನು ದೈವೊಗು ಪಾರಾವುನೆನ್ ಇಂಡಿನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವ್ವೆ ತಪ್ಪುಲೆನ ಕುರುವೆದಡಿಟ್ ಕಲೆಯಿನ  ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕೋಲೊಡು ಕುರುವೆಡ್ ಒರಿ ಈ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ಪಾರಾವೊಂದು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದೈವ ಆಯನ ಪಿರವುಡೇ ಪೋಪುಂಡು . ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ತುಳಸಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಶಿವನ್ ಬಿಲ್ವ ತಪ್ಪುಡೇ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತ್ ನಿ .ಅವ್ವೆ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಡು ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆಗ್ ದುಂಬೇ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ . ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದ ದೈವ . ಈ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವೊಗ್ಲಾ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು . ಮೂಲು ಇಂಡಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪುಲುಂದು  ತೋಜಿಂಡಲ ಕತೆತ ಪಿರಕಾರ ಇಂಡಿ ಪಂಡ ಎಲು ಮಾಸದ ತುಂಡುಲು . ಇನಿಲಾ ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ ದೇ ಉಚ್ಚುನು ಎವ್ರ ಬರ್ಪವುನಿ .
                                      ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಸರ್ಪಗ್ ಎವ್ರ ಬರ್ರೆ ತಪ್ಪುನು ಸರ್ಪದ ಮೇಲ್ಗ್ ದಕ್ಕುನಿ

                           ದೈವೊಗು ಸುರುಕು ಅಣಿ ಪಾಡ್ ದ್ ಮುಗ ದೀಪುಂಡು . ಮುಗ ದೀನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಟೆ ಪತ್ತ್ದ್ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮ ಉಪ್ಪುಂಡು . ತೂಟೆದ ನೇಮೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ  ಇಂಡಿ ನಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಗು ಮುಗೋಟು ಉಪ್ಪುನಗನೆ  ಕುರುವೆಡ್ ಇಂಡಿ ಪತ್ತ್ದ್ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು .ದೈವ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದೈವದ ಮುಗೊಕು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ . ದೈವದ ಬರಿಟೊರಿ ಕುರುವೆಡ್ ಇಂಡಿ ಪತೊಂನೆನ್ ದೈವಲ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗನೇ ಪಾರಾವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು . ಕಡೆಕ್ ದೈವ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾ ಮೂಜಿ ಮುಗುಳಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನದೆದುರು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ತಾರಾಯಿನ್ ನೆಲಟ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನ್ದು .ಅವೆನ್ ಸಕನ ತೂಪುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ .ಅಡೆಗ್ ಇಂಡಿ ಪಾರವುನ ಕಿರಮೋ ಮುಗಿಯುಂಡು .
                                           ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ .ಕಟ್ಟಿನಾರ್ -ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂತ . ಕಣಂತೂರ್
                       
ಇಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು . ಭದ್ರಕಾಳಿನ್ ಅರ್ತ್ ದ್  ಪಂಡ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಾರ್ನಿಕ ಇಂಚ ಉಂಡು . ಎನರ್ದ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ ಆಂಕಾರೊಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಕಡಲ್ಗ್  ,ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಗಟ್ಟಗ್ ದೀಪಲ್ .ಏರ್ ಪೋಪುಂಡಲ ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯ್ದೆ ಪೋವೊಡುಂದು ಅಂಚ ಉಂತುದಿಪ್ಪುವಲ್ . ಸಾದಿ ಬುಡುಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೇನ್ನಗ ಈ ವಾ ಭೂತಯ ?.ನಿನ್ನಂಚಿ ಏತೋ ಭೂತೊಲು ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯ್ದೆ ಪೋತ. ಈ ವಾ ಗಂಡು ಭೂತ ?,ಈ ವಾ ಗಂಡು ಮುರ್ಗ ಈ  ?,ಈ ವಾ ಲೆಕ್ಕಂದ್ ಪನ್ಪಲ್.ಐಕ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪನ್ಪೆ, ಅಂಚಿತ್ತ್ನ ಗಂಡು ಮುರ್ಗ ಯಾನತ್ತ್ . ತೂಕ ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತುಂಡು ತೂಕನ್ದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ವಿಷ್ಣುನಡೆ ಪೋಪುನಿ .  ಈ ದೈವ ದಾಯೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡಪ್ಪಂದ್  ವಿಷ್ಣು ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗುವೆರ್ . ಕಡೆಕ್ ಈ ದಾಯೆ ಬತ್ತಂದ್ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲ್ಚಂಡಿದ ಕೇನ್ನಗ ಎಂಕ್ ೩ ವರ ಬೋಡುಂದು ದೈವ ಕೇನ್ವೆ .ಎನಾರ್ದಾವಂದ್ ,ಈ ಈಸರ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋಲನ್ದ್ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಈಸರ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋಪೆ . ಈಸರ ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ೪ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ್ದ್ ಕಡೆಕ್ ಈ ದಾಯೆ ಬತ್ತಾಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಎನ್ಕ್ ೩ ವರ ಬೋಡುಂದು ಕೇನ್ವೆ .ಅಪಗ ಈಸರ ದೇವೆರ್ [ ಒವು ಏರೆರ್ದ್ ಆಪುಜ ಅಂಚಿನೆನ್ ಕನವೊಡುಂದು ] ಈ ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತು ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಈ ಕೇನ್ನ ವರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ . ಅವೆಟ್ ೧ನೇ ಸೊತ್ತು -ಪಾದೆದ ಪತ್ತ್  [ಪಾದೆನ್ ಪತ್ತ್ ಡ್ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ],೨ನೇ ಸೊತ್ತು -ಉಜ್ಜೆರ್ದ ನಾರ್ [ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ನಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ],೩ನೇ ಸೊತ್ತು -ತಡ್ಪೆದ ಬಂದನಿಗೆ [ನುಂಗೆಲ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಂದನಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ]. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪೋದುಲ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಡ್ ಅವೆನ್ ಕನತ್ದ್ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪುಂಡು . ಅವೆಕ್ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ೩ ವರ ಕೊರ್ಪೆರ್.  ೧ನೇ ವರ -ಕಂಚಿನ ತೂಟೆಗ್ ಮೆಂಚಿನ ತೂನು ಕೊಲ್ಪಾಲ [ಪೊತ್ತಾಲ ],ಆಲೆಗ್ ೨ ಕಾರ್ ಡ್  [ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ] ೧ ಮರತ ಕಾರ್ ,ಕುಡೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾರ್ .ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾರ್ ಬುಡ್ಲ ,ಮರತ ಕಾರ್ ತೂಟೆಡ್ ಪೊತ್ತಾಲ ಪನ್ಪೆರ್ . ೨ನೇ ವರ -ಅಲೆನ್ ತಜತ್ದ್ ಇಂಡಿದ ಭವನ ಮಲ್ಪಲ . ಅಂಚ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಸರಿರೋನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾರಾವುನೆತ ಒರು ದೈವದ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ . ಅಲೆನ್ ತೂಟೆಡ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ  ೩ನೇ ವರ -ಅಲೆನ ತಿಗಲೆಡ್ ಜತ್ತ್ ನಡತ್ ಬಲಂದ್ . ಅಲೆನ್ ಸುಡು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೊನ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ನಡತ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅಲೆನ ತಿಗಲೆಡ್ ನಡತ್ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ಲೆಕನೆ . ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ತುಳುವ ಆರಾಧನೆದ ದೈವೊಲ್ನ ಸಗ್ತಿ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಇಂಡಿದ ಭವನದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು . ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಂಡ ಶಾಕ್ತೇಯ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ನೆಲಕ್ಕೊತ್ತ್ನಗ ,ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಪೋನಗ ಶೈವ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಒರ್ತ್ ನ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.
   


ಲೇಖನೊಗು ಮಾಯಿತಿ ಸಕಾಯೊ -
          ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾನೆ ಕಾಂತ .ಕಣಂದೂರು

ಉಜೆ ಭಸ್ಮ -uje bhasma

                                                       ಉಜೆ ಭಸ್ಮ -uje bhasma

                                                                                 ಉಜೆ ಭಸ್ಮ
                  ಉಜೆ ಪನ್ಪಿ   ಈ ಸವ್ದ ಇತ್ತೆದ ಎಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಿಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ದೈವದ ಪ್ರಧಾನ ಚಾಕಿರಿ ಭಾಗ ಆಯಿನ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ತೆರಿದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತೆದಲೆಕ ಸಾಬೂನು ,ಸರ್ಪು ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಪಗ ಅಕ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಅರ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಸೊಚ್ಚೊ ಆಯೆರೆ ಉಜೆ ಭಸ್ಮೊ ಮುರ್ಕಯಿ  ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್ ನ್ದ್ ಏರೋ ಪಂಡಿ ನೆಂಪು . ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಈ ಬೊನ್ಯೊನು ಭಸ್ಮದ ಒರಟು ದೈವೊದ ಮುಂಡ್ಯೆಗ್ ಗಲಸುನ ದಲ್ಯೊ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸೊಂತೆರ್.  ತಾರೆದ  ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ನುಂಗಾದ್ ಅವೆತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ,ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ಡ ದಂಡ್ ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿದ ಬೆಜಂಟ್ ನ್ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಈ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆದ ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊನ್ಯೊನು ಒಟ್ಟು ಬಿರಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಡಿ ದಲ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತುದು ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ದೆತ್ತ್ ನೆಕ್ "ಉಜೆ ಭಸ್ಮ" ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ . ಉಜೆತೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕಿ ಕುಂಟು ನುಂಗಾದ್, ಉದ್ದೊಗು ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಕುಂಟುಗು, ಬಂಗಾರ್ದ ಸರಿಯೆ ದೀದ್ ,ಮಡಿ ಮಲ್ತಿ ಕುಂಟು ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದದ ಪಲಯಿಡ್ ದೀದ್ ಪೂಜೊಡು . ಬೊಕ್ಕ ಉರುಂಟಾದ್ ಸುತ್ತುದು ಕುಂಟುನು ಮಡಿತ್ ದೀಪುನಡೆ ಮಡಿ ಸುದ್ದ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ . 
                                  ಬಾರೆದ ಕೈಲ್ನ್ ತಿಗ್ತ್ದ್ ,ನುಂಗಾದ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ
     
       ನನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊನು ತೂಪುಂಡ ಉಜ್ಜಿ  ಭಸ್ಮೊನು ಸುದ್ದ ಕಾರ್ಯೊಗು ಗಲಸೊಂತೆರ್ಗೆ . ಬೆಜನ್ಟ್ ದ ಬೊನ್ಯ ಅತ್ತ್ ನ್ಡ  ಕೇವ್ ಬೊನ್ಯೊನು ಗಾಲ್ತ್ ದ್ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ದೂಪದ ಬೊನ್ಯ ಕೂಟೊಂದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಡು ಸುತ್ತುದು ದೀವೊಂತೆರ್ಗೆ . ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಲ್ದ,ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಆಮೆ ಸೂತಕೊಗು ಮಡ್ಡೆಲೆರ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಈ ಭಸ್ಮ ಕಲತ್ದ್ ,ತಲಿತ್ದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತೊನ್ತೆರ್ಗೆ . ಬಟ್ರ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಂದೇ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಗುಂದು ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕೊನೊ ವೊಂತೆರ್ಗೆ,ಸುದ್ದ ಕಾರ್ಯೋಗು ಮಾತ್ರ ಗಲಸೊನ್ತೆ ರ್ಗೆ . ದುಂಬು ಮಡ್ಯೆ ಲೆರ್ ಆಮೆ ಬೆನ್ಯೆರೆ ೫ ಟ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಆಮೆ ಬೆಂದ್ ದ್ ಪೋನಗ ಆಯೆ ಬಾಲೆಗ್ ಈ ಭಸ್ಮೊನು ಇಡೀ ಮೆಯ್ಕ್ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಾಲೆಂದ್ ಕೊರ್ದು ಪೋವೊಂತೆಗೆ . ಉಂದು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ . ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಡ್ಯೆ ಲೆರ್ ಆಮೆ ಬೆನ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ  ಆಮೆ ಸೂತಕೊಗು ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ . ಇತ್ತೆ ದೇವೆರೆ ನೀರ್ ಕನತ್ ದ್ ತಲಿತ್ ನಡೆ ಆಮೆ ಸುದ್ದಾನ್ಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯುವೆರ್ . ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ತುಳುವ ನಾಡ್ ದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ನಾಶ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನವು ದುರಂತ .
                         ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆನ್ ನುಂಗಾದ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್ದ್ ಚೋಲಿನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಬೊನ್ಯ ಮಲ್ತ್ದ್ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ

          ಈ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕಾಸಿ ಬಾಗೀರ್ತಿ ಸೀರ್ತೋರ್ದ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಆಂಡ ದೈವ ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊನ್ತಿನ ಮಡ್ಯೆಳೆರ್ ಸಾನೊರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರ್ದು ದೈವದ ಮುಗ ಪತ್ತ್ದ್ ದರಿಪುಲೆಕಾನ್ಡ್ . ಒವ್ವೆ ದೈವ ಚಾಕಿರಿದ ಕಲೊಟು ಅಕ್ಲ್ ಬೊಲ್ದುದ ಶುದ್ಧದ ದುತ್ತೈ ತ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ತುತ್ತಯೆರ್ .೧೦-೧೧ ತಿಂಗೊಲು ಇಜ್ಜಾ ವರ್ಸೊಡು ನಡಪೊಡಾಯಿನ ಬಾಲೆ ನಡತ್ ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆನ್ ಬಾಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆಮೆ ಸೊಂಕ್ದ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್,ಮುಟ್ಟಿ ಚಟ್ಟೆ ಆತ್ ನ್ಡ್ ,ಆ ಬಾಲೆನ್ ಮಡ್ಡೆಲ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್  ಮೀಪಾವೊಡುಂದು ಪನೊಂತೆರ್ . ನರಮಾನಿ ಸೊರೊ ಕೇನುನ ದುಂಬು ಪುಲ್ಯಕಲೊಗು ಮಡಿ ತೊಯ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲೆ ಮಡ್ಯೆಲ ಕಲ್ಲ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಆಯೆ  ಮೀಪಂಡ ಮುಟ್ಟಿಚಟ್ಟೆ  ದೋಸ ದೂರಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ನಡಪೆರೆ ಕೈಕಾರ್ ಸರಿ  ಬರ್ಪುಂಡು . ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾವುನ ನೀರ್ಗ್ .ಮಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲೆರೆಡ ಇನಿಲಾ ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆರ್ . 
                   

                                                                ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿದ ಬೆಜಂಟ್

        ದೈವದ  ಪಟ್ಟದ ಮುಗ ದೀಯೆರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಮುಂಡ್ಯೆಡ್ ಮುಗ ದೀಯೆರೆ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ದೀಪುನ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ,ಸಿಂಗದನ ದಲ್ಯ ಪಾಡೆರೆ ಸುದ್ದೊಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಗಲಸುವೆರ್.ದೈವದ ದಲ್ಯೊಗು ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಅಗತ್ಯ . ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಮೇಲ್ಕಾಪಾವಡ್ [ಬಾಲುಲಿ ],ಮಕರ ಚೋರ್ನದ ದಲ್ಯ ಆವಡ್ ಅವೆನ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರೇ ಪಾಡುನಿ . ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮಡ್ಯೆಲೆರೆ ಪೌರಹಿತ್ಯೋಡು ತುಳುನಾಡ ಮದ್ಮೆಲು ನಡತೊಂತ .ಇನಿ ಅಡೆ ವೈದಿಕತೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಮದ್ಮೇದ ದೊಂಪಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಉಜೆ ಭಸ್ಮದ ಸುದ್ಧತೆ ಆ ಜಾಗೆಡಿತ್ತಿಲೆಕೊನೆನ್ದ್ ನಂಬಿನಕ್ಲ್ ತುಳುವೆರಾದಿತ್ತೆರ್ . ಇನಿ ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆ ಸೀರ್ತೊಗು ಉಜೆ ಭಸ್ಮ ಬಿರಾದ್ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಕಳೆಯೆರೆ ತಲಿಪುನ ಕಿರಮ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ ಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪು . ಉಜೆ ಭಸ್ಮೊಗು ಅವೆತನೇ ಆಯಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಉಂಡು  . ಉಂದು ಉಜೆ ಭಸ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆ . 
   


ಲೇಖನೊಗು ಸಕಾಯೊ :-
ಉಮೇಶ್ ಶಿರಿಯ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಗೇರ