Tuesday, 16 February 2021

ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಓಲುಲ್ಲೆರ್ ?thulunada bemmer oluller?

           ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಓಲುಲ್ಲೆರ್?

           Thulunada bemmer oluller?  

                              

                  ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆಮ್ಮೆರ್

 ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಲಿ
   ಗಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಗುಲ್ಲ ಗೊಂಪನ... ಪಯಣತ್ತ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕ್ಂಡ್...ಸಕನತ್ತ ಕೊಂಬು ಉರಿತ್ಂಡ್...ಸರ್ವ ಬಿರ್ದ್ ಸಾತ್ರ ಮಿನದನೊಡು ಅಬತಾರದ ಮನ್ನ ಗುಂಡ ಜತ್ತೊಂಡೆರ್ ತುಲುವ ಆದಿಮೂಲದ ಸತ್ಯೊ ಕಬತಾರ ಉಲ್ಲಾಯೆ "ಬೆಮ್ಮೆರೊ

                    ‌‌‌‌‌‌      ಬೆಮ್ಮೆರ್,ಅಗತ್ತಾಡಿ ಗರೊಡಿ

ಬನೊಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಲ್ ಓಟ್ಲ
 
ಬೆಮ್ಮೆರ್
 
 

 ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ದ ಆರಾದನೆನೇ ಬೇತೆ,ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾದನೆನೇ ಬೇತೆ

    *ತಾರೆದಾತ್ ತೋರೊಡು.. ಕಂಗ್‌ದಾತ್ ಉದ್ದೊಡು.. ಸುಣ್ಣದಾತ್ ಬೊಲ್ದುಡು.. ಇಡಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರೊಡು.. ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡ್.‌. ನೀತಿ ಕೇದಗೆಡ್.. ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್.. ನುಗುರು ಪೊಯ್ಯೆಡ್.. ಏಲ್ ಕಡಲ ನಡುಟು.. ಬೊಲ್ಯ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್.. ಬೊಲ್ಯ ಸತ್ತಿಗೆದ ಅಡಿಟ್ಟ್.. ಉದಿಯ ಬೆಂದೆರೊ.." ಕುಡು ಅರಿಟುದಿತ್ ನ ತುಳುನಾಡ್ ನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಗೆಟ್ ತುಳುವೆರೆ ಬಾಯಿಡ್ ನಲಿಪುನ ಸಾಲುಲು.
        
              ‌‌               ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸುತ್ತೆ
       
                ‌‌‌‌ಚಂದಿರಿಗೆದ ಮಿತ್ತ್ "ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸುತ್ತೆ.
ಗರೊಡಿಲೆಡ್ ತಾರೆದ ತಿರಿ ಮಡಲ್ ಡ್ ಮಡ್ಯೆಲೆರ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಚಂದ್ರಿಕೆಗ್ ಪೂಜಾರ್ರ್ ಅರಿಪಾಡ್ದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸುತ್ತೆ ದೀಪೆರ್
 
*ಬಡಕಾಯಿ ದಂಗಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಾರೆದಿರೆ ಪತ್ತಿಯೆರ್.. ಅಕ್ಕಸೊಗು ಪೋತಿ ತಿರಿ ಒಲಿ ಪೊಲಿತೆರ್.. ನಡುವಾರ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಕಡೆ ಒಲಿ ಮುತ್ತೆರಿಯೆರ್.. ಬಂಜಿದ ಬಾಮೊಲಿ ಮಡಿತೆರ್.. ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಗೋರುದು ಒರ್ಲರಿ ದೋಡಿಯೆರ್.. ಮುಕ್ಕನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಅಮರಪ್ಪ ದೀಯೆರ್.. ಪಾಲೆಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರ.. ಪೊರ್ಲಂದ ಅಬ್ಬೊಲಿ.. ಅರ್ಲಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ.. ಆನಿಗ್ ದೀಯೆರ್.. ತುಳುವ ಕುಲೊಕ್ಕು ದೈವೊ'ಲ ಯಾನೆ.., ದೇವೆರ್'ಲ ಯಾನೆ..,ಪಂದ್ ತೋಜಿಯೆರ್ ಆನಿಗ್ ದೀಯಿಂಚಿ ಸುತ್ತೆಡ್ ದೇವೆರ್ ""ಬೆಮ್ಮೆರ್""..
*🖋ವಜ್ರದಾರಗೆ*
      
                             ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರ್

 ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗೊರ ಅಚ್ಚಾಪುನ ಮದಿಪು ಬೂಕುಡು  ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನ ನಮ್ಮ ಲೇಖನ.(ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦_ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೦)
  

     

    

 
ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೋಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗರೊಡಿ
                 

ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ  ತುಳುವೆರೆಗ್ ತನ್ಕ್ ತೋಜಂದಿನ, ತನ್ಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿದ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ವಿನಃ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಕಾರದ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಆ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಸಗ್ತಿಯೇ ಬೆಮ್ಮೆರ್. ಬೊಮ್ಮ - ಬಿರ್ಮ - ಬೆರ್ಮ - ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಅರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೇನೊಗು ಎಕ್ಕಾಂದಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಗ್ತಿಂದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ದೇವೆರಾದ್ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬಿಯೆರ್. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜಂದಿ ಸಗ್ತಿಗ್ ಪುದರ್ ದೀಯರೆ ತೆರಿತಿಜಿ. ಆ ಮಲ್ಲ ಆಕಾರೊನ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತಿಜಿ. ಆ ಸಗ್ತಿದ ಆಕಾರ ಅಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ, ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಿಂದ್ ತುಳುವೆರ್ ತೆರಿದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದೆಕ್ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಇಚಾರೊಲೇ ಸಾಗ್ಸಿ.  ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪಂಡಿಪರಕೆ ಬೂಟಂದೆ ಅರೆನ  ಉರಿ ದಿಟ್ಟಿಗ್ ಬೂರ್ಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಸಿರಿನ ಸಂತಾನ ಅಳಿಯೊಂದು ಪೋಯಿನವೇ ಸಾಗ್ಸಿ.ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆಗ್ ಪುಂಡಿಪಣವು,ಕುಡು ಮಲ್ಲ ಪರಕೆಲಾ ಅಂದ್.ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿನ್ ಪುರಾಣದ ಆಧಾರದಕುಲು ಜಗತ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡಲಾ ಮಲ್ಲಂದೇ ಅರ್ಥ. ತುಳುನಾಡ ಪುಟ್ಟು ಪುರಪು ತೂನಗ ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಂದ್,  ಕುಡು ಅರಿತ ಉದಿಪುದ ತುಳುನಾಡ್ಂದ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್.ಕುಡು ಅರಿ-ಕುಡರಿ ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆಗ್ ಪರಕೆ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ಪುನ ಕುಡುಟ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಆಲಡೆಲೆಡಿತ್ತ್ಂಡ್.  ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆಲಾ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರುವಾದಿತ್ತೆ .ಮೂಲು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬೆನ್ನಿ‌ ಸಾಗೊಳಿ ಮೂಲ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಬುಳೆನ್ ಕಾಪುನ ನಾಗೆ ಮೂಲ ನಾಗೆಯಾಂಡ,ಆಯನ್ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡ,ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಮೂಲೊಡೆ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಎರ್ಲು ಮೂಲ‌ ಮೈಸಂದಾಯನೊರುಟು ಆರಾದನೆ ಗೆತೊಂದುಂಡು.ನಾಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿದ ಕಂಡ ಬರಿಟೇ ಉಪ್ಪುನಿ. ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾದನೆಡ್ ಕುಡು ಅರಿತ ಬಿಲೆ  ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಆಯಗ್ ಕುಡುವೇ ಆವಾರ.ಸುರುಕು ತುಳುವೆರ್ ಎರ್ಲೆನ್ ದತ್ತ್ ದ್ ಬಿತ್ತ್ ದ್ ನವೇ ಕುಡು.ಬೊಕ್ಕಕುಡು ಕೊರ್ದು ಎರ್ಲೆನ್  ದಪ್ಪಾದ್ ಬಾರ್  ಬಿತ್ತ್ ದ್ ಅರಿನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಜೈನೆರೆ ಆರಾಧನೆಡ್  ಯಕ್ಷೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಗೋಡ್ಯಾದ್ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಯಕ್ಷ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಪನೊಂತೆರ್. ಜೈನೆರೆ ಆರಾದನೆದ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ,ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಡ್ ಆರಾದನೆದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಜೈನೆರ್ ಓಲ್ಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪನ್ಪುಜೆರ್. ಪುರಾಣ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್  ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ, ವೈದಿಕ ಪುರಾಣೀಕರಣದಕುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ್ ದೇ ಲೆತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ದ್ರಾವಿಡ ಶೂದ್ರ ತುಳುಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡುದೇ ಅನಾದಿರ್ದೇ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಾಂಗೊಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಕಂಬೆರ್ಲುಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟುಗು ಸುರುತ ಪೂಜೆನ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸಂದಾವೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ಂದ್ ತುಳುವೆರ್ ದಾಯೆ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಾಲಾಯಿ ತಿರ್ಗಾವುನ ಸವ್ದ" ರ"ಕಾರೊಲೆನ್ ಅಚ್ಚರದ ಪಿರವು ಅಕುಲು ಗಲಸೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್,ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್.

ತುಳುವೆರ್ ಆದಿಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ರೂಪ ಇಜ್ಜಂದಿ ಕಲ್ಲುಡ್  ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.  ಎರಿಯಾಕ್ಲು ತನ್ಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನ, ತನ್ಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಯಂದಿನ ಸಗ್ತಿ ದಾದಂದ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಎಚ್ಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರೇ ದೇವೆರಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪುಂಚದ ಮರಿನ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬೂತ ನಾಗೆಂದ್ ತುಳುವೆರ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತ್ ನತ್ತಂದೆ ನಾಗಗ್ ಕೋಲೊಲ ಕೊರೊಂತೆರ್,ಬೂತಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾದನೆಲ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.ಮೂಲ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟ್ ದಕ್ಲೆ ವಸಯೊಗು ಉಂತೊಂತೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರ್  ಮೂಲೊಡಿತ್ತ್ ದ್ ದುಂಬುಗು ನಾಗೆ, ದೈವೊಲು ಬತ್ತಾಂದ್ ತೇರಿನಕ್ಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಸತ್ಯ, ಚಿತ್ತ, ಧರ್ಮೊಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.ಆಂಡ ಚಿತ್ತೊಲೆ,ಸತ್ಯೊಲೆ ನೇಮ/ಕೋಲಂದ್ ಪನಂದೆ ದೈವ/ಬೂತೊಲೆ ಕೋಲ ನೇಮಂದ್ ಪನ್ಪ. ಬಿರುವೆರೆಗ್ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರಾಂಡ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೇಪುಳ ಪೂ ಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಕೆಮ್ಮಲಜೆ(ಕೆಮ್ಮಲೆ)ದ ಬೆಮ್ಮೆರ್. ಮುಗ್ಗೆರ್ಲೆಗ್ ಮುದ್ದ ಕಲಲ, ಪೊಸ ಕಲಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವೊಲಾಂಡ, ಬೆಮ್ಮೆರೇ ದೇವೆರ್. ಬಂಟೆರೆಗ್ ಸಿರಿ ದೈವಲಾ ಅಂದ್, ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ಂದ್ ಆಂಡ ಸಿರಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್.ಆಲಡೆ,ಮಾಗಣೆಲೆಡ್ ಅರಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್,ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಲಡಯಿದ ಕಲೊಟು ಜಯ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ನ ಜಯವುಳ್ಳ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ಇನಿ ಆಲಡೆಲೆದ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮಾಯಕಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆದ್ ಅಡೆಗ್ ಈಸರ ದೇವೆರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡ್.ಪುರಾಣದ ಚತುರ್ಮುಖ/ಕಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಈಸರನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬೂಮಿಡ್ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಈಸರನೊಟ್ಟುಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕುಲೆಕಾಂಡ್.ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ ಕ್ ರ್ದ್ ಮಯಕಾದ್ ನಿದಾನವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಚತುರ್ಮುಖ/ಕಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 

                   ಬಿರು ಪಗರಿ ಪತ್ತ್ ದ್ ನ ಬೆರ್ಮೆರ್

      ಮೂಲೊಡ್ದೇ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ಸರ್ರೊ,ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಇತ್ತ್ ದ್ ಅಕುಲು ನಮಕ್ ಕಾಪಾದುಲ್ಲರ್ಂದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.  ಆದಿಡ್ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿ ಕಲ್ಲುಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಲಿಂಗದ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ನಡುಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ, ಅಂಚಿಂಚಿ ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡ್ ಲಿಂಗೊಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಮೂಲು ಈ ಲಿಂಗ ಈಸರನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ಮಹಲಿಂಗೇಸರ, ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಸರ ಇಂಚ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುದರ್ ಈಸರ ಆದ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮದೆಕ್ ಸೇರ್ಯೆರ್. ನಮ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನವೇ ಸತ್ಯಂದ್ ನಂಬುದು ಮೂಲೊನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತ. ಅಂಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ನಾಗನ್ ಗೋಡ್ಯಾದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಬೇತೆ, ನಾಗೆನೇ ಬೇತೆ. ನಾಗನ್ಲಾ ತುಳುವೆರ್ ದೈವದ ಒರಟು ತೂಯಿನಕ್ಲು.ನಾಗಕೋಲ,ಸರ್ಪ ಕೋಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಂಡ್,ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಆಂಡ್.ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುದರ್ ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಪಂಡ್ದ್ ನಾಗಗೆಂಚ ಕುಂಬರುನಿ?.ಅಪಗ ನಾಗಗ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಎತ್ತೇಸೊ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಪುಲ‌ ಮೊಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜ? ಕಾಲ ಕರಿಲೆಕ ನಾಗೆಲಾ ದೇವೆರಾದ್ ಪೋಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಆದಿ ದೈವ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನಾರ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುನ ದುಂಬು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ದೇವೆರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂತುಂಡು. ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲದೈವ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬನೊಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. 

ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ
     ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬನೊಟು ಉಪದೈವೊಲಾದಿತ್ತ. ದುಂಬುಗು ಲಿಂಗ ರೂಪೊಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾದ್, ಅಂಚಿಂಚಿದ ರಡ್ದ್ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಗೊಲು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಒರುವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಗುತ್ತುಬರ್ಕೆಲೆಡ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು  ರಾಜಂದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬೊಡಾಂಡ ಅವೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟುದ್ ಬನೊಕ್ಲಿಪ್ಪೊಡಾಂಡ್. ಅವು ನಿಯಮ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ದೈವದ ಬಲತ್ ಡ್  ಉಂತುದು ದೈವೊಗು ಬಲಕೊರ್ಪುನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸುರುತ ತಂಬಿಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬನೊಕು ತಾಗ್ ದಿತ್ತ್ ದ್ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊಲಿತ್ತ. ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊಡು ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ನೇಮಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡ್. ಇನಿಕ್ಲಾ ಬಂಟಾಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಡು ಜೈನ ಮನೆತನೊಡು ಈ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆಡುಪ್ಪುನ ,ಆಂಡ ದೈವೊಲೆ ಆರಾದನೆಡಿಜ್ಜಂದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಲು ಸುರಾದ್ ಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡ್. 'ಏಳ್ ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು, ಬೊಲ್ಯ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್,  ಬೊಲ್ಯ ಸತ್ತಿಗೆದ ಅಡಿಟ್ ಬೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಬೂಮಿ ಬಾರಗೆ ಬಾಲೆ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್, ನಾಲ್ ಕಾರ ಮೈಸಂದಾಯನ್, ಏಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು, ಒರಿ ಕುಮಾರನ್, ನಾಗ, ಸರ್ಪನಕ್ಲೆನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್' ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಸಾನಿಧ್ಯದ ದುನ್ನ ಏತುಂದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಯು.ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಆನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಅಂಕೋಲ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಕಡಲ ಮುದೆಲ್ದ ಮಾದನ ಕೇರಿದ ಕೋಡ್ಕಣಿ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡುಂಡು.ಆಂಡ ‌ಅವ್ಲು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪನಂದೆ ಬೊಮ್ಮಯ ಪನ್ಪೆರ್.ಇಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ಉತ್ತರಕನ್ಡದಂಚಿ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಉಲ್ಲಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 
         
ದೇವೆರೆ ದಶಾವತಾರ ಕಲ್ಪನೆ,ದೈವೊಲೆ ಉಚ್ಚು,ಪೆರಣಿ,ನರಮಾನ್ಯನೊರು ದೈವೊಲು ಈ ಒರುನು ತೂನಗ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ವಿಕಾಸವಾದ ನೆಂಪಾಪುಂಡು.ಅರಣೆ ಮೂಲದ,ಬನೊಟು ಅರಣೆ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಆರಾದನೆ ಇತ್ತ್ ನ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ,ದುಂಬುಗು ಇಸತ ನಾಗೆ,ತುಚ್ಚಿಂಡ ಕರವುನ ಬೊಲ್ಕಂದಡಿದೊರುತ ಗುಳಿಗೆ,ದುಂಬುಗು ನೀರ್ ಅಂಚನೇ ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ತಿಕ್ ಡ್ಲ ಬದುಕುನ ಮುದಲೆ ಮೂಲದ ಬನೊತ ಮಲ್ಲ ನೆಗರ್/ಒಯ್ಲ್ ದೊರುತ ಮುದಲೆ ಕಲ್ಲುಲು,ಪಕ್ಕಿದೊರಿತ ಪುದಕ್ಲಾಯ ದೈವೊಲು,ದುಂಬು ನಾಲ್ ಕಾರ ಪೆರಣಿದೊರುತ ಮೈಸಂದಾಯೆ,ಪಂಜಿ,ಪಿಲಿ,ಪಾರೊಲುದೊರುತ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ,ದುಂಬುಗು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ,ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಇಂಚ ನರಮಾನಿ ಒರುತ ದೈವೊಲು,ದುಂಬುಗು ಅರಸುಲು ದೈವೊಲಾದ್ ಅರಸು ದೈವೊಲು,ಕರಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲೆಕುಲು ಇಂಚ ವಿಕಾಸವಾದ/ಬುಳೆಚಿಲ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು.ಪೆರಣಿ ಪಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ದ,ಕೆಬಿತೊರುತ ಪಂಜುರ್ಲಿ,ನರಮಾನಿ ಕಣ್ಣ್,ಕೆಬಿತೊರು ಇಪ್ಪುನ ಮಲರಾಯೆ ಮುಗತೊರುಟು ತೂಯೆರೆ ಬೇತೆನೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು, ದುಂಬು ದೈವೊಲೆಗ್ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲಿಜ್ಜಂದೆ ಅಡ್ಡ ಪಲಯಿಡ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತೆರ್ಡ ಕಾಲಾನುಬಾಗೊಡು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬನ್ನಗ ದುಂಬುಗು ದೈವಾರಾದನೆಡ್ಲ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲು ಬತ್ತ.ಅವೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಪಾಳೆದ ಮುಗ,ಕಡ್ಸಲೆ ಕಿರ್ವಾಲ್ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.ದುಂಬುಗು ಕಿರು ಬಾಲ್ದೊಟ್ಟುಗು ಕಿರುವಾಲ್ ಆದ್ ಮುಗಮೂರ್ತಿ,ಪದ್ದೆಯಿ ಸೇರೊಂದು ಬಾಲ್ ಬಂಡಾರ ಆಂಡ್. ಕೊಡಿಮರಕ್ ಗಾಳಿಡ್ ರಾಪುನ ಕುಂಟುದ ಗರುಡೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್..ಇನಿ ರಾವಂದಿ  ಕಾಸ್ ದ ತಾಕತ್ತ್ ತೋಜಾವುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ದ ಗರುಡೆ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮುಗ ಇತ್ತ್ಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಮುಗ ಇಜ್ಜಿ.ಕಾಂಪ್ರ ಬೈಲ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಕೈತ ಕಡ್ಸಲೆ ಬಾರೀ ಕಿನ್ಯ,ಆಂಡ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ದ.
                  ಗರೊಡಿಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮರೆ ಆರಾದನೆ
    ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಪುರಪು ಪೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದಾತ್ ಪಿರಾಕ್ದವು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕುದುಂಡ್. ಕಾಪು(ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ) ಪಡುಮಾರ್ನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿದ ಮಾಳ ಕಾಲನಿಡ್ ಪೊಸ ಶಿಲಾಯುಗೊಕು ಸಮ್ಮಂದಿಸಯಿನ(ಅವಶೇಷ) ಅರಿಗಿರಿದ್ನ ತಿಕ್ಕುದು  ಕುವೆಂಪು ಇಸ್ವ ಇದ್ಯಾಲ್ಯೊದ "ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ"ದ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲಾಯಿನ ಶ್ರುತೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಸ್ ನಾಯಕ್ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಜ್ಜೊದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ದೆರ್ [ಉದಯವಾಣಿ -ಅಗೋಸ್ತು15 - ಪುಟ 12] ಕೈಟ್ ಕೈಮಡು, ಕಂಚಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಣ್ಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕರತ ಚೂರು ತಿಕುದ್ ಸುರುತ ಶಿಲಾಯುಗೊಕು ಸೇರ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಂದ್ [ಕೈಮಡು ದೊರ ಗಿತ್ತುದ್ 7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗೆಲ, 14 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ] ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಯಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯೆರ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಕಲ್ಲುನ್, ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ, ಕಂಚಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ಜೈನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್, ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆತ್ತನೆನ್ "ಮೂಲ ಪುರುಷ" ಪಂದ್ ಆರ್ ಗುರ್ತಿಸದೆರ್. ಲೋಹ ಶಿಲ್ಪದ ಕಾಲೊನಾರ್ ಗುರ್ತಪತ್ತೊಡಾತೆ. ಅಂಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುರಪು ಪೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದಾತ್ ಪರತುಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೇ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿದ ಎಡತ ಕೈಟ್ ಅಡ್ಡಣ, ಬಲತ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೂತ ಅತ್ತ್.ಆಂಡ ಬೂತ ಬೆರ್ಮೆರ್ಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಇನಿ ಅವು ಬೂತನಾತೆ,ಬೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಆತ್ಂಡ್, ಸಿರಿ, ಕೋಟಿ  ಚೆನ್ನಯೆರೆ,, ಬಬ್ಬು ಬಾರಗನ ಸಂದಿಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. 

ದೈವ ಬೂತೊಲೆಗ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್.ತುಳುವೆರೆಗ್ ಆದಿ ದೇವೆರೇ ಬೆಮ್ಮೆರ್. ನಿಜವಾದ್ ತೂಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಗನ್ ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಇನಿ ಗುಂಡ, ಆಲಡೆ, ತಾನೊಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬೆರ್ಮ ಅತ್ತ್, ಬೊಮ್ಮ ಆಪುನಿ. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಪನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುವೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲೆಕನೇ ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು ದೇವಯೋನಿಡ್  ಪುಟ್ಟಿನವತ್ತ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್, ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣೊನು ಗೋಡ್ಯಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡೇ ಪುಟ್ಟುದು ತುಳುವೆರೆಡ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನುನ ದೈವೊಲು ತುಳುನಾಡ ಶಕ್ತಿಲುಂದು  ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಿರುವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧಕೆರುಂದ್ ತೆರಿಯರೆ ಗರಡಿಲೆಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ನಡುಟುಂತುದು ನಮನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲಾ ಕಾಪುನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬನೊಟಿಪ್ಪಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಪುಂಚೊಡಿಪ್ಪಿ ನಾಗೆ, ನೀರಿಡಿಪ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಉಂದು ಪೂರಾ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಬನತ ಶಕ್ತಿಲಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಗುಂಡಿಂದ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡಿಗ್ ಮೀನುಗ್ ಕಡುಪಾಡರೆ ಪೋದು ಮಾಯಕಾದ್ ದೈವೊಲಾಯಿನ ವೀರ ಪುರುಷೆರ್ ತುಳುನಾಡುಡುಲ್ಲೆರ್. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಗುಂಡಿಗ್ ಪೋಯಿನಕುಲು ನಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಾಯಕಾತಿನ ಕತೆಲಾ ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಇಂಚ ಮಾಯಕಾತಿನಕ್ಲೆನ್ ಜೋಗದ ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತ್ ವಸಾಯೊಡು ತುಳುವೆರ್ ಮಾನಿತೊಂಡೆರ್.ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೈವ ಬೂತಾರಾದನೆ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಹಿರಿಯೆರೆ ಆತ್ಮದ ಆರಾದನೆಲಾ ಅಂದ್.ದೈವ ಪೊಸತ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನಾರೆನ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಡ್ ಲೆಪ್ಪುನವೇ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ.. ಇನಿಕಾನಗ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಮಾಡ ಆಂಡ್. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಆ ಪುದರುಡು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಉಳ್ಳಾಯೆಂದ್ , ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದೇ ಲೆತ್ತೆರ್. ಅಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಇನಿ ಪುರಾಣದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್, ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯೆರ್, ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯಾಂಡ್. ನಾಗಗ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಂಡ್. ನಾಗನ ಮಣ್ಣ್ ಮುಟ್ಟುನ ಮರ್ದ್ ಗುಣತ ಪುಂಚ ಮಾಯಕಾದ್ ನಾಗೆ ಸಾದಿಗ್ ಬೂರುಲೆಕಾದ್ ,ಬನೊಕ್ಲು ಪೂರ ನಿರ್ಸಂತಾನ ಆದ್ ಪೋಂಡು.

                         ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ಆಂಡ್. ಬೆಮ್ಮೆರನ ಪುದರ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಂಡ್. ಆಲಡೆ, ಗರಡಿ ಕಲಟ್ ಇನಿಲ ಮೂಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಒರಿದುಂಡು.  ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯ ದೈವಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನ ಪೋದು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆದ್ ಪೋಂಡು. ಚತುರ್ಮುಖ, ಕಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಡ್ಡಾತ್ರ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತುದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನ ಮಾಡೊಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೆರ್. ಇನಿ ದೈವಸಾನೊಲೆಡ್(ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ) ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸಗ್ಲಾ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟುದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸಾನೊಲು ಎಚ್ಚಾದ್ ಪರಪುನ ನೀರ ಜಾಗೆದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದ್  ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸಾನ, ಮಾಡದ ಬರಿಟ್ ನಾಗನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬನ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಸಾನ ಮಾಡೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸುರುಕು ಆರಾದನೆ ಇತ್ತ್ ದ್ ಇನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಆರಾದನೆ ದಾಂತೆ ಪೋಂಡು.  ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಇತ್ತಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತ್ ದ್ ಅರೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಆಯುದೊಲು,ಬಂಡಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಇನಿ ಪೊಸ ಪೊಸ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ದೈವದ ಕಲೊಕು ಕನತ್ ದ್ ಪೂಪೂಜನೆದ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೆನ್ ಪಿದಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ.ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯ ವಿನಃ ತುಳು ಹಿರಿಯ ಬಾಗದ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಏರ್ಂದೇ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ಪೋಯಿಜ. ಬೆಮ್ಮೆರೇ ದುಂಬುಗು ರೂಪಾಂತರ ಆದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಮೂಲೆ ಸೇರಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕಸ ಗುಡಿ ಆದುಪ್ಪೆರ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪುಟ್ಟು ಸಾವಿಜ್ಜಂದಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಜಾಗೆಡ್ ಅಕಲ್ತಪ್ಪುಡು ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗುಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡುಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಂಡು.

ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡು ಮನಬಗ್ತಿಡ್ ದೈವೊನು  ನಂಬೊಂಂತೆರ್

ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ತೂನಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಜಯವುಲ್ಲ  ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಉರಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಅರಿಬೆಮ್ಮೆರ್, ಕೇಪುಲ ಪೂಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರ್/ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರ್,ದೇರೆಕಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬನ ಇತ್ತಿನವ್ಲು ನೀರ ಸೆಲೆ, ತೋಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬನ ಇತ್ತಿನವ್ಲು ಬೆಮ್ಮೆರ್, ನಾಗೆ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಇತ್ತುಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಗುಂಡಿ, ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಗುಂಡಿ ಬನತ ಕೈತಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಚ್ಚಾದ್ ಸುಳಿತ ಗುಂಡಿಲು ಅವ್ವಾದಿಪ್ಪುವ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುದರುಡ್ ಬಂಟಾಲ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. "ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೂಟೇಲ್" ಪಂದ್. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದೆಕ್ ಎಲ್ಯ ಕೈತೋಡು ಸೇರುನೆಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರ್, ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಸುದೆಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನೆಕ್ ತುಳುಟು "ಕೂಟೇಲ್" ಪನ್ಪ. ಕನ್ನಡೊಡು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪೆರ್.  ಇಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಸುದೆ, ಎಲ್ಯ ಕೈ ತೋಡು ಸೇರುನ ಜಾಗೆದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೂಟೇಲ್ ಇನಿ "ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲು" ಆದ್ ಪೋತುಂಡ್. ಉಂದು  ನಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ  ನೆಗತ್ ತೋಜುನಿ ತುಳುನಾಡುಡ್. ಕನ್ನಡದ ಪುದರ್ ಆ ಮೂಲಕ ಬೆಮ್ಮೆರ್,"ಬೆಮ್ಮ" ಪೋದು "ಬ್ರಹ್ಮ" ಮಲ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.  ಅಂಚನೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅವ್ವೇತೋ  ಊರುದ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಆದ್ ನನಲಾ ದುಂಬು ಪೋದು ಪರಂಗಿ ಸವ್ಧ ಆಯ್ನೆಕೊಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ ತೂಲೆ. ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲ್ ಪೋದು ಹೂಹಾಕುವ ಕಲ್ಲಾದ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಕಲ್ಲ್ ಆತುಂಡು. ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲುದ ಊರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲಾ ಇನಿ ತೆರಿಯಂದಿಲೆಕಾಂಡ್. ದುಂಬು ತುಳುವೆರ್ ನಂಬಿನಿ ಸರಿಸೃಪೊಲೆನ್. ಅರಣೆ ಇಸತ ತುಂಡಾದಿತ್ತುಂಡು. 

     ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಉಪ್ಪುನಿಂದ್ ಮೂಲ ತುಳುವೆರ್ ನಂಬುದಿತ್ತೆರ್.ಇನಿ ಅರ್ಬಕೇಶ್ವರಿ,ದಾರಕೇಶ್ವರಿ ಆತ್ಂಡ್.ಇತ್ತೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಆಯೆರ್.ಚಿತ್ತಾರಿಗೆ ಚಿತ್ತೂರಾಂಡ್.ಮಾರಣ ಕಟ್ಟೆನ್ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡುಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. .ದುಂಬು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಲುನ್ "ಅರಣೆ ಕಲ್ಲು" ಪಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್. ಬನೊಟು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಲುಗ್ ಅರಣೆ ಕಲ್ಲುಂದು, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಕಲ್ಲುಗ್ "ಮುದಲೆ ಕಲ್ಲುಂದ್", ಜಿಡೆ ದೆರ್ಪಿ ಉಚ್ಚುಗು ನಾಗೆಂದ್,ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ಂದ್ ಪುದರಿತ್ತುಂಡು. ಅರಣೆ ಮೂಲದ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಮುದಲೆ ಮೂಲದ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ(ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ನೆಗರ್ ಗುಂಡಿಗ್ ಪೊಯಿನಾಯೆ ಪಿರ ಬೈಜೆಗೆ, ಬೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವಗೆ), ಪೊರ್ಲ ಜಡೆ ಅರ್ಲಾದ್ ಇಸ ಕಕ್ಕುನ ನಾಗೆ ಇಂಚಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಇಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಗೆಂದರಾವಂದೆ ನರಮಾನಿ ಅವೆಟ ರಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಬರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತೆರಿಯಂದಿಲೆಕ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಚರಿತ್ರೆ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ದುಂಬುಡ್ದೇ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ದೀನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವೊನು ದೈವ ಆದ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತುದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ತುದ್ ದೈವದ ಮುಗೊನು ಮರತ ಬೊಂಬೆಗ್ ದೀದ್, ಕೆಲವು ತಿಕುಡ್ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ದೀದ್ ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತುದ್, ಭಜನೆ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಲಾಕಿದ ಅಗೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಸುಕ್ರಾರ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ ಪಾಡುನ ಕೂಟಾಜೆದ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ್ ಲಾ ತುಳು ನಾಡ್ ಡುಂಡು.

      ‌‌‌‌‌‌                ಬಂಟ ಕಂಬ ಪೆರ್ರ ಬಲಾಂಡಿ ಸಾನ

ನನಾಂಡಲಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ಜಿಂಡ, ಬೆಮ್ಮೆರೆಗಾಯಿನ ಅವಸ್ತೆನೇ, ನಾಗಗ್ ಆಯಿ ಅವಸ್ತೆನೇ ದೈವೊಲೆಗಾವು.ತುಳುನಾಡ ಊರ ಪುದರ್ ಪೂರ ಮಂಗಮಾಯ ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆನೇ ಎಚ್ಚಿನ ದೈವೊಲು ದೇವೆರಾದ್ ಅಡೆಗ್ ಬಂಡಿದ ಬದಲ್ ತೇರ್ ಬೈದುಂಡು. ಕೊಡಿಮರ ಪಾಡೆರಾವಂದಿ ದೈವದ ಕಲೊಕು ಕೊಡಿಮರ ಬೈದುಂಡು. ದೈವೊಲೆನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಪೂರ ಪುರಾಣದ ದೇವೆರೆ ಪುದರಾದ್ ಪೋತುಂಡ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ದೈವೊಲಿನಿ ದೇವೆರಾದ್ ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲಾ ದೈವೊಗು ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುದ್ ಯಾನ್ ದೇವಿ, ಯಾನ್ ದುರ್ಗೆನ್ದ್ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆಗ್ ಎತ್ತುಂಡುಂದ್ ತರೆಟ್ ಬೊಂಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವು. ಇನಿ ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆಲಾ ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಗು ನೂಲು ಪಾಡುದ್, ಮಂತ್ರ ಪಂಡುದ್ ಅವೆತ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ವಿರುದ್ದವಾಯಿನ ಆವಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಕನತುದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪುರಾಣದ ಇನಕನ್ , ಗಣಪತಿ ದೀಪು ನೆಡ್ಡ್ ದುಂಬೇ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ "ಸುತ್ಯೆ" ದೀಪುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತುಂಡ್.  ಇನಿಲ ದೈವ ಪನ್ನಗ, ಮದ್ಯಸ್ತೆರ್ ಪನ್ನಗ "ದೀಸುತ್ತೆಡಾವೊಡುಂದು" ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀನಗ ಬೊಳಂತರಿ ಗಳಸೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾನಿಲೆಗ್ (ಕಾನದ - ಕಟದ) ಬಜಿಲ್, ಬಾಜೆಲ್ ದೀನಗ, ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸುರುಕು ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಉದಿಪು ತುಡರ್ ಅರ್ಲವುನ ಕಿರಮ ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ತುಡರ್ ದೀಪುನೆನ್ ಗಣಪತಿಗ್ ಸುತ್ತೆ ದೀಪುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉರ್ಪೆಲರಿಟ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸುತ್ತಿಗೆ/ಸುತ್ಯೆ ದೀವೊಂತಿನ ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪುರಾಣೊಡು ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುದು, ಮುಲ್ತ ಕಟ್ಲೆ ಕಡಿದ್, ಪೊಸತೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೆನ್ ಒತ್ತೊಂದು ಗಣಪತಿಗ್ ಬೊಳಂತರಿತ ಸುತ್ಯೆ ದೀಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅವೆನ್ ಗಣಪತಿ ದೀಪುನಿಂದ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಬಾರ್, ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕೊಡಿ ಇರೆ ಪಾಡುದ್ ಉರ್ಪೆಲರಿಯೇ ದೀಪುನಿ. ತುಳುವೆರ್ನ ಸುರುತ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಂಡ "ತಡ್ಪೆ".  ತಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಉನ್ಪುನ ಬಟ್ಟಲತ್ತ್, ಅರಿ ಪೊಡೆಪುನವು. ತಡ್ಪೆನ್ ದೊಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತಡ್ಪೆನ್ ದಂಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತಡ್ಪೆನ್ ದಾಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ, ತಡ್ಪೆಗ್ ಮೈಸೂಡಿ ತಾಗಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ, ಸೂಟು ಪೊತ್ತಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದುಂಬುದ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಕಂಬೆರ್ಲೆಗ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀನಗ, ಗ್ರಾಮದ ದೈವೊಲೆಗ್, ಇನಕ ದೇವೆರೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂತೆರ್. ಆಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೇ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಸುತ್ತೆ ದೀವೊಂತೆರ್. ಇನಿ ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡ ವೀರ ಪುರುಷೆರೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಪುರಾಣ ಕಟ್ಟಿನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬುಡುದು ಗಣಪತಿಗ್ ಬೊಳಂತರಿದ ಸುತ್ತೆ ದೀಪೆರ್.  ದೇವೆರೆ ಸಾನೊಡಾಂಡ ಪೆನೆರಿಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ದೈವದ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೇ ಸುತ್ಯೆ ದೀವೊಂತಿನಿ. ದೈವೊದ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಸುತ್ಯೆ ದೀಂಡ ಅವು ದೈವೊಲೆಗೇ ಸಂದುನಿ ಪಂಡ ದೈವೊಲೆನ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕನತಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೇ ಸಂದಿಗ ಆಪುನಿ.  ದೈವೊಲೆಗುಂದ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾನಗಲ ತಾರಯಿದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಗಳಸೊಡು. ಕಮ್ಮಿಡಾಪುಂಡುಂದು ಎಣ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆನ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ದೈವದ ಕಲೊಟು ಗಳಸೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಇನಿ ನಾಗನೇ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಪನೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತುದ್ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಮ ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಸಾದ.

ಸುಮಾರು 1600 ವರ್ಸದ ಪಿರವು ಮೌರ್ಯ ಅರಸುಲ್ನ ಕಾಲೊಡು ವೈದಿಕತೆ ತುಳುನಾಡುಗ್  ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.ದೇವೆರೆಗ್ ಆಕಾರ,ಮೂರ್ತಿ,ನಾಲ್ ಕೈ,ಮೂಜಿ ತರೆ ಇಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯೊರ್ದ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆದ್ ತೋಜುನ ಮುಗೊಕುಲು,ಅಣಿ,ಅರ್ದಾಲೊಲಿತ್ತ್ಂಡ್. ಮಿತ್ತ್ ಸೂರಿಯ ನಾರಾಯಿಣ ದೇಬೆರೆ, ತಿರ್ತ್ ಬೂಮಿಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬುನ ಬುಡುಂಡ ಅಪಗ ದೇವೆರ್ನಕುಲು ತುಳುನಾಡುಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್/ಒಂಟಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬನೊಟು ಆರಾದನೆ ದೆತೊಂತೆರ್.ಬನ ಬುಡ್ ನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಮಣ್ಣ ತಾನದುಲಯಿ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಇನಿ ಅವು ಮಯಕಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಆಂಡ್. ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆನ್ ಒತ್ತೊನ್ನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮೂಲ ಆಯಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಮ್ಮಂದ ದೂರಾವೊಂದು ಪೋನಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡ್ ವೈದಿಕ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡಾದ್ ಬದಲಾಂಡ್. ಮೂಜಿ ಸಾರ ವರ್ಸ ಪಿರಾಕುದ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರರ್ದ್ ನಾಲ್ ಸಾರ ವರ್ಸ ದುಂಬುದ ತುಳು ಬಾಸೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಸೃಷ್ಠಿಗ್ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ.ತುಳುನಾಡ್ ನ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಂದೇ ಪನ್ಪುನಿ.

  ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆದಕುಲು ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ "ಪಿರಾಕ್" ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಗರ್ಪುನಗ ಕ್ರಿ. ಪೂ. 1700 ತ ಪಿರವುದ  ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕುದುಂಡು. ಆಯನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಪುರಾಣದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರನ ಕತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ದೈವ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪುರಾಣೀಕರಣದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ ಪೋಯೆರ್. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗ್  ನಾಲ್ ಸಾರ ವರ್ಸ ಕಾಲ ಬೋಡಾಂಡ್. ದ್ರಾವಿಡೆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿಂದ್ ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪು. ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲೊರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ "ಬ್ರಾಹೂಯಿ" ಬಾಸೆ ಪಾತೆರುನ ಜನ ಇನಿಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾಗೊಡುಲ್ಲೆರ್. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ "ಪಿರಾಕು"ಡ್ದ್ ಪಿದಡ್ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಮದ್ಯ ಭಾರತೊಡು ಬತ್ತುದ್ ಅಲ್ತ್ ಬಂಗಾಲೊಗು ಪೋದು ಅಲ್ತ್ ಆಂಧ್ರ ದಾಂಟುದು ಭಾರತದ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಕರಾವಳಿಡ್ ಬತ್ತುದ್ ನಿಲೆ ಆಯೆರ್. ಅಕುಲು ಬನ್ನಗ ತನ್ನ ಬಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕನದೆರ್ ಪನ್ಪಿ ವಾದಲಾ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡುಗ್ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವ ಬನ್ನಗ ತುಳುವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬದಲಾದ್ ಶಿವನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಈಸರನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಂಡ್.ಸಿವ ಪಾರೊತಿನ ಒರುತ ಸಿವ ಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರೊತಿನೊರುತ ಪಾಣಿಪೀಠ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸೃಷ್ಠಿದ ಬಗೆಟ್,ನಿರಂತರ ಪರಪುನ ಗೇನದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಒರುವಾಂಡ್. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಕ್ರಿ. ಶ. ಸುರಾನಗನೇ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಈಸರನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡ್. ಕೆಲವು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿದ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ, ಕೆಬಿಟ್ ಕುಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೂದು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಶಿವನ ಪರಿವಾರಂದುಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಜಲ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಡ್ಡಣ ಇತ್ತುದ್ ಇಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್  ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಂದುಲಾ ಪನ್ಪುನಕುಲುಂಡು.ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಗಣೊಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾದ್ ಬೂತ ಬೆರ್ಮೆರ್ಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಮ್ಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗೊಡು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ಂದ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಕೇಪುಳ ಪೂಮಲೆ/ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಜಯವುಳ್ಳ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್

ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಶಾಸ್ತಾರೆಂದ್ ಪಂಡುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ನ ದೈವನೇ ಶಾಸ್ತಾರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಳಶ ಚಾವಡಿಡ್ ಕೊಡಮಂದಾಯನ್ ಶಾಸ್ತಾರ ಪಂಡ ಶಬರಿಮಲೆಟ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಸಾನಲ "ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ" ನ ಸಾನ. ಶಾಸ್ತಾರನ್ ನಮ ವನ ಶಾಸ್ತಾರಂದುಲಾ ಪನ್ಪ.  ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್, ಶಾಸ್ತಾನ್ ಬೂತ ಗಣನಾಯಕೆಂದುಲಾ ಪನ್ಪ. ಈ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲ್ಪನೆ ತೂನಗ ಮೂಲ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಕಾಶಿಡ್ ಪೋನಗ ಕಾಲಭೈರವೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡ್ ಫೆರೋ ದೇವತೆ. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುನ 7 ಕಡಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು.  ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಸಂದಿಡ್ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದದಾತ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಂದಿಯೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಂದಿ ಸುರಾಪುನಿ "ಕಂಚಿ ದೇಸೊಡು ಪುಟ್ನ ಕುಮಾರಂದ್". ಮೂಲು ಕಂಚಿ ಪಂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ. ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜಿಡೆತಾರ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೋದು ಜಠಾಧಾರಿಯಾದಿಪ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲಾ  ಉಂಡು. ತುಲುನಾಡುಡ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದೇ ಬೆಮ್ಮೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುದ್ ದುಂಬುಗು ಜೈನ ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಒರ್ಮೆಲ ಆನಗ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಯಕ್ಷರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಿರವು ತರೆತ ಬಾಗೊಡು ನಾಗನ ಜಿಡೆತ ರಚನೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಾನಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುದ್, ನಾಗನ್ -ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ, ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಸೆದ ಮೋಕೆಡ್ದಾದ್ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್  ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ ಪೋಂಡು. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಅಂಚಿ - ಇಂಚಿ ಒರ್ತ್ಯೊರ್ತಿ ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆನಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಪ್ರಧಾನ. ಲಿಂಗ ರೂಪೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಉಪ್ಪುನಗಲಾ ನಡುಟು ಎತ್ತರದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಲಿಂಗ ಇತ್ತುದ್, ಅಂಚಿ - ಇಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಗೊಲು ಇಪ್ಪೆದ. ಅವೆಟೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಗೆಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಅರಸುಲ್ನ ದುತ್ತೈತ, ತರೆಟ್ ಕಿರೀಟ, ನಾಲಿಗ್ ಗುಂಡು ಸರ, ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕುದುರೆ, ತಿಗಲೆಗ್ ಬೆದೆ ಕಾಪು(ಕವಚ), ಕಾರುಗ್ ಗಗ್ಗರದ ಮಾದರಿದ ಪದ್ದೆಯಿ ಇತ್ತುಂಡು. ತರೆತ ಪಿರವು ಸುತ್ ರ್ ಬೊಲ್ಪು (ಪ್ರಭಾವಳಿ), ನಾಗನ ಜಿಡೆತ ಒರು ಇತ್ತುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ನಾಲ್ ತರೆ ಕೆತ್ತುದ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಲಾ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಯಕ್ಷೆರೆಗ್ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್  ಜೈನೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಮುಗೇರ ಸತ್ಯೊಲೆನ ಕಲೊಟು ಬಾರೆದ ಬಂಬೆದ ಸುತ್ಯೆ ದೀದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಾಟಾದ್ ದೇವೆರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುದ್ ಇನಿ ಅಡೆಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಪೋದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಬೈದುಂಡು

             ಲಿಂಗದೊರುಟು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬಲಾಂಡಿ ಸಾನ ಪೆರ್ರ

ಒರಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ (ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ), ಇರ್ವೆರ್ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು, ಒರ್ತ್ಯಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ,ಬೂಮಿ ತೂಕದ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ,ಮೂವೆರ್ ದೈಯ್ಯೊಂಗುಲು,ನಾಲ್ವೆರ್ ಸತ್ಯೊಲು,ಐವೆರ್ ಸತ್ಯೊಲು,ಅಜ್ವೆರ್/ಆಜ್ವೆರ್ ದೈಯ್ಯೊಂಗುಲು,ಎಳುವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು ಈ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ತೂಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಉಲ್ಲಾಯೆಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್, ಕಾವೆಂದೆಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಡೇವುಡು ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಐವೆರ್ ಸತ್ಯೊಲೆ ಆರಾದನೆ ಉಂಡು.ಐವೆರೆಡ್ ಬಂಟೆ ಸೇರೊಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೇತೆನೇ ಆರಾದನೆ ಗೆತೊನುನಿ. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಮುದಲೆದ ಒರು, ಮಲರಾಯನ ಮುಗೊನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ ತೂಂಡ ಮುದಲೆದ ಒರು  ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ರೂಪ ಉಂಡು, ಮೆಗ್ಗಿ- ಪಲಯೆ, ಅಣ್ಣ - ಮೆಗ್ಗಿ, ಕಾಳರಾಹು - ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪೂಮಾಣಿ - ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ, ನೇಲ್ಯರಾಯೆ  -ಎಲ್ಯರಾಯೆ, ಕೋಟೆದ ದೇಸಿಂಗೆರ್, ನಡಿಯಂಗಳ್, ದೈವೊಂಗುಳು, ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ - ತಿರುವಪ್ಪನ್, ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ(ದ್ರಾವಿಡ,ಶೂದ್ರ ಆರಾದನೆ),ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ(ಆರ್ಯ,ವೈದಿಕ ಆರಾದನೆ), ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪೊಡು ತೂಂಡ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಮೂಲದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ್  ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು. ನಮ ನಮ್ಮವೇ ಸರಿಂದ್ ಗುವೆಲ್ದ ಕಪ್ಪೆಯಾವಂದೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ ಡ್ ತೂಂಡ ನಮಡ ಆರಾಧನೆಡ್ ಏದ ಬೇದ ಬರಂದ್.   ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಂದಿಡ್ 7 ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಉದಿಪುನ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲಂದ್ ನಮ ತೆರಿಯೊನೊಡು. ಈ ಬೂಮಿನ್ 7 ಕಡಲುಲು ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ನಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡಾತೆ.  ಜಠಾಧಾರಿ - ಜಿಡೆತಾರ್ - ಕೂರ ಪೆರ್ಗಡೆ [ಕೀಲಾರಿ; ಕಣಂದೂರುದಲ್ತ] - ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಕುಮಾರೆ) [ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ] - ಬೆಮ್ಮೆರ್ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಉಂದು ಪೂರ ಒಂಜೆ. ಕುಡುಮದ ಮೂಲೊಡ್ಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರುಲ್ಲೆರುಂದ್ ನಮಕ್ ಮೂಲು ತೆರಿಯೊನ್ಲೆಕಾಪುಂಡು. ಸಿರಿನ ಆಲಡೆ, ಆರಾಧನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೀಲೊಡ್ ಏಳ್ ಜಿಡೆ ದೆರ್ತಿ ನಾಗನ ಒರುತ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ದುಂಬುದ ಚಾಕಿರಿ ಸುರಾಪಿನಿ. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಸಗ್ತಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಗ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಸುರುಕು ತುಳುವೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುದರುನ್, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಪುದರುನ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಯೊಂತಿನ ತುಳುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಉಳ್ಳಾಯ, ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದೇ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ತಲೊಕು ಬನ್ನಗ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ(ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ), ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ(ಬೆಮ್ಮೆರ್) ತುಳುವೆರೆ ಬದುಕುದ ಕಷ್ಟ ಕೊರದೊಲೆನ್ ಮಾಜಾಯೆರೆ  ಬೈದೆರ್. ಕಾಳರಾಹು ಪಂಡ  ಸರ್ಪದ ಮೋನೆ, ಕಾಳ ಪಂಡ ಕಾಳಿಂಗ, ಕಪ್ಪುಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಕಾಳಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಪೊನು(ಸರ್ಪ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಬೊಣ್ಯ ಬಣ್ಣ) ತುಳುಟ್ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ, ಬೊಳಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಂಕಪಾಲೆಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.  ಕಾಳಿಂಗೆ ಕಪ್ಪು ಒರುತಾಯೆಂಡ, ನಾಗೆ ಪೊರ್ಲ ಜಿಡೆತಾಯೆ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೈಟ್ ಜಲಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಜಠಾಧಾರಿನ ಕೈಟ್ ಅಗ್ಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು.  ಒಂಜಿ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರುವಾಂಡ, ನನೊಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ  ಒರುವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೈಟುಲಾ  ಅಗ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್  ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.  ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ "ಯಕ್ಷ" ಆರಾಧನೆ, ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನೆದ ಒರುವತ್ತ್. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯೆರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಅರಸುಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್  "ಸ್ವಾಮಿ" ಪಂದುಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ತುಳುವೆರ್ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಬೂಮಿನ್ ನೆನೆತೊನ್ನಕುಲು. ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ "ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲ" ನಡಪುಂಡು. ಅವು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ತುಳುವೆರೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ "ಪುರಾಣೀಕರಣ" ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತ್ತ್.       

        ‌‌‌‌‌‌‌          ‌  ‌‌‌ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆಮ್ಮೆರ್

"ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆರ್ದ್, ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಮೇಸರ ಮುಟ್ಟ" ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಂಡ್ದ್ ಸಂದಿಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪಂಡ ಕಾರವಾರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿದ ಕಾಳಿ ಸುದೆನಾ ಅತ್ತ್ ಕಾಶಿದ ಗಂಗಾ ಸುದೆನಾ ಒವುಂದು ತೂವೊಡಾಪುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಆಲಡೆಲು. ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಗೆ, ಮೈಸಂದಾಯೆ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ, ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನೌಲು ಬನೊಟು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಂಬುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬನ ಶಾಸ್ತಾರಂದುಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬನೊಟು ನೆಲ ಮುಟ್ಟುದು ಪುಂಚ ಬುಳೆನಗ ನಾಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪೆ. ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ ಆಲಡೆನ್ "ಗದ್ದಿಗೆ" ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಲದ ಮರತಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆನ್ (ಕ್ರಿ . ಶ 1403 ತ ಶಾಸನ ) "ಬ್ರಹ್ಮರಾಲ" ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲಾರ್ ಡ್ ಮಲರಾಯಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಸಾನೊಡು ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಇನಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಆಂಡ್. ಮಾಣಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಡಪುನ ದುಂಬು ಉಲ್ಲಾಯೆ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರಗ್ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆದ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಉಲ್ಲಾಯೆ,ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅರಸೊಳಿಗೆಗ್ ಸಮ್ಮಂದಪಟ್ಟ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಪೆಟ್ಟ್ ಲಡಾಯಿದ ಕಲತ ಆರಾದನಾ ಸಗ್ತಿಯಾಯಿನ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಆರಾದನೆ ನಡಪುಂಡು.ಅಂಚಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅರಾದನೆ ಇತ್ತ್ ನ ಸಾನ ಮಾಡೊಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ ದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸಾನೊಲವುಂದರ್ಥ.ಇನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೂಪೆದಂಚಿನ ರಚನೆ ಸಾನದ ಕೈತಲ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು  ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು.. ಮುದಲೆದೊರುತ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗ್ಲಾ, ಮಲರಾಯನ ಮುಗತ ಬಾಯಿದ ರಚನೆಗ್ಲಾ ಓಲ್ಪಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡ  ದಾದನಾ ಒಂಜಿ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಇಚಾರ ಅವ್ಲು ನೆಗತ್ ತೊಜುಂಡು . ಕುಂದಾಪುರೊಡು ಆಲಡೆನ್ "ಹುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತೇರಿ" ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದೈವದ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ 'ಚಿತ್ತಾರಿ' ,ಚಿತ್ತಾರಿಗೆ ಪನ್ಪಿ ಸಬ್ದ ಕೇನೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಳುಪೆರ್ನ ಶಾಸನೊಡ್ಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ  ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರ್  ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದಿತ್ತೆರ್ . ಕಜೆಗುತ್ತು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನ, ಜಪ್ಪಿಮೊಗರು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಾನೊಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆಲುಪ್ಪುವ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆಲಡೆ, ಸಾನ ಗುಂಡೊಲೆಡ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕುಡ್ ಪರಿವಾರ ಸಗ್ತಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಕೆಲವು  ಕೋಡಿಡ್ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆ  ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಂಡಾರು ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಇತ್ತುಂಡು, ಕೆದಂಬಾಡಿಡ್ ಕಂಡ ಕೋರಿದಪಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ದುತ್ತೈತೊಲು ದೈವೊಲೆನ ದುತ್ತೈತೊಡ್ದು ಬೇತೆಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೋಲ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡಪುನಗ ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುನ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟುಂತುದು ಕೈಟ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲುಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುದುರೆದ ರಚನೆ ಇತ್ತ್ ನೆನ್ ಪತೊಂದು, ಚಾವಡಿಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ದೈವ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲ್ದ ಬನೊಟು ಕುದುರೆದ ಆ ರಚನೆನ್ ದೀದ್ ಬರ್ಪೆರ್.  ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೋಲ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೋಲೊಡು ತಾರೆದ ತಿರಿತ ಕುದುರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕುದುರೆ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಕಾಲೆ ಕೋಲೊಡು. ನಾಗಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕೋಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ತೂನಗ "ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ್" ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಪಂಡ್ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಪೂಕರೆ ಕಂಬ ನಡ್ಪುನ ದುಂಬು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪೂಜೆ, ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಪೂಕರೆ ಕಂಬ ಕಂಡೊಡು ನಾಟಾದ್ ಚಾವಡಿಗ್ ಬತ್ತುದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಪೂಕರೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕೊಡಿಮರತ ಒರುಗೆ.ಅಂಚಾದ್ ದೈವ ಸಾನೊಲೆಡ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಸಾಸಿತ ಕೊಡಿಮರೊಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ .ಈ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ತೂನಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ ಕೊಡಿಕಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡುಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೆಮ್ಮಲಜೆತ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪೊಸ ಗುಂಡ ಆದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಂದ್ ಪುದರಿತ್ತುದ್ ಔಲು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಡು ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. "ಕುಡಲಡ್ದ್ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ, ಬಾರ್ಕೂರುರ್ದು ಕುಡಲ ಮುಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ನೀಟ ಬೆಮ್ಮೆರ್, ನೀರಾದ್ ಕನ್ಯೆಲು ಉದಿಯ ಬೆಂದೆರ್" ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ "ಕಲ್ಲುಡ್ ನಾಗೆ, ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ, ಗುಂಡೊಡು  ಬೆಮ್ಮೆರ್" ಪಂದುಲಾ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುಂಚೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್, ಗುಂಡೊಡು ನಾಗನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಕ್ಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ನಾಗೆನೇ ಬೇತೆ, ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಬೇತೆಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ನಾಗೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಖಂಡಿತಾ ಅತ್ತುಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ, ಯಕ್ಷ -ಯಕ್ಷಿನಕುಲು ಇಂಚ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಾದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. 

                        ‌‌‌‌‌‌‌   ದೈವದ ಒರುಟು ಬೆಮ್ಮೆರ್

ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಬನತ ಕಲ್ಲುಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಂಬ್ಯೆರ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ನೇಮ ಕೋಲ ಕೊರ್ನಗ, ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಸುರುಕು ದೇವೆರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮೋನೆಗ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ಆರಾಧನೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ದೇವಿನ್ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ, ನಲಿಕೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡ, ಒರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಅವ್ವೇ ದೇವಿಗ್(ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ) ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ, ಆರಾಧನೆದ ಕಿರಮ ಬೇತೆ. ಕಾಳ ಭೈರವೆ, ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಇಂಚ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣುಗ್ ತೋಜಂದಿ ಸಗ್ತಿಲುಲ್ಲನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಗಳಸಾದ್, ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದ್ ನಲಿತುದ್ ಪೆರಣಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಆಯಿನ ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ ಆರಾಧನೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನೆಗತ್ ತೋಜ್ವೆರ್. ಇಂಚಾಂಡ ಶೈವಾರಾಧನೆತ ಒರುಟು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಒರಿವೆರ್ಂದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗೇಸರ, ಮಹಲಿಂಗೇಸರ ಮಲ್ತೆರ್.ಮೊಕ್ಲು ಬದಲ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ದಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪುಜೆರ್. ಮೇಗಿನ ಏಳ್ ಲೋಕ, ತಿರ್ತ ಏಳ್ ಲೋಕ; ಪದಿನಾಲ್ ಲೋಕದ ಪರಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಸತ್ಯಂದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸಾದ್ಯ ಪಂಡ ಜೀವ ಕೊರಿಯೆರೆ,ಜೀವ ಕೊನೊಯೆರೆ ಅರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾದ್ಯ. ಮಾತ ಪುರ್ಸಾದೊನು ಪೊತ್ತಯೆರಾಪುನ,ಪೊತ್ತಯೆರಾವಂದಿ ಕಡೆತ ಬಸ್ಮೊನು ಪಾಡುನ ಈಸರನ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಪಂಡೆರ್.   ಮಾತಾ ದೇವೆರೆಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ ದೇವೆರುಂದ್ ಇಸರ ದೇವೆರೆನ್ ಎನ್ನಿನ ತುಳುವೆರ್ ಅಯನ ಕಾರ್ ರ್ದ್ ತರೆಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪಂಚಬೂತೊಲೆನ ಒರುನು  ಅವ್ವೇ ಸ್ವರೂಪದ ಬೆಮ್ಮೆರೆಡ ತೂದು ಮಾತ ದೇವೆರೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸುರುತ ಸುತ್ತೆ ದೀದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್(ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ) ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಪದ ಪರಕೆ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆಯಾದಿತ್ತುದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ದೇವಿ ಮಲ್ತುದ್ ದೇವೆರೆ ಒರುಟು ಪೂಜೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್ಡಲಾ ಅಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂವಾಂಡ ತುಳುನಾಡ ದೇವಿ, ದೈವ ಆದಿತ್ತುಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬೆಮ್ಮೆರೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸಗ್ತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಒರಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಲಾದ್ ತೋಜಿಯ. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಈಸರ ಬೊಕ ಪಾರೊತಿಂದ್ ನಂಬಿನ ತುಳುವೆರ್ ದೈವೊಲೆಡ್ಲಾ ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ತೂಯೆರ್. ಕಂಡೇವುಡು ಉಲ್ಲಾಯನ್ ಈಸರೆ ಅದ್ ತೂಂಡ ಸತ್ಯ ದೇವತೆನ್ ಪಾರೊತಿಯಾದ್ ತೂಪೆರ್ಗೆ.ಸತ್ಯದೇವತೆನ ನುಡಿ ಕೆಬಿಟ್ ಮಾತ್ರಗೆ.ದೈವಾರಾದನೆಡ್ ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆದಲೆಕ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿನ ಆರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡಿಜ್ಜಿ. ಬೆಮ್ಮೆರ್, ಈಸರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಆದ್ ಪೊಂಡ, ಜುಮಾದಿ ಪಾರೊತಿನ ದಶಮಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ರೂಪದ ಧೂಮಾವತಿಯಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತಲ್.ಅರದನಾರೀಸ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ,ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಸಂಗಮ ಸಗ್ತಿ ದೈವದ ಒರುಟುಂಡು.

   ‌‌‌‌       ಸಿರಿನ ಆರಾದನೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾವುನಿ

ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ(ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ), ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ(ಹಿರಿಯಡ್ಕ), ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ(ಮದ್ಯ ಬೂಡು), ಬೆರ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯೆ(ಕಂಡೇವು) ಪಂದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೆರಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಾಂಡಿ ಸಾನೊಡ್ಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು. ಇನಿ ಪೂರಾ ಪುರಾಣೀಕರಣ ಆದ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆದ್ ಪೋತುಂಡ್(ಬಾನು ಸೇನವೆರೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ ಕೊಯ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ನೆರ್ದಾದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪೋದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್ಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಆಟ ಬುಡ್ಂಡ ದೇವಿ ಪುರಾಣೊಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿ ದೆವಿ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನ್ ಕೆರ್ನ ರಕ್ತದಂತಿ ತೋಜುವಲ್).. ಅಳುಪ ಅರಸೆರೆ ಸಾರ ವರ್ಸದ ಆಡಳ್ತೆಡ್ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೆಮ್ಮೆರಾದೇ ಒರಿದಿತ್ತೆರ್. ನಾಗೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ವೈದಿಕೀಕರಣದ(ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ) ಪೊಸ ಉದಿಪುಡು ನಾಗೆ  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆಯೆ, ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯೆರ್. ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆಡ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಿನ, ದೇವೆರ್ನ ಅಂಶೊಲಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಆ ಅಂಶೊಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ದೇವಿ, ದೇವೆರಾದ್ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ದೈವೊಲು ಪುದರ್ ದಾಂತೆ ಮಯಕಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ - ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಂಡ್, ಜುಮಾದಿ - ಧೂಮಾವತಿಯಾಂಡ್, ಮೈಸಂದಾಯೆ - ನಂದಿಗೋಣ ಆಂಡ್, ಗಿರಾವು - ಕಿರಾತೇಶ್ವರೆ ಆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಕ್ಲು ನಮಕ್ ದೀನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ ಓಕೊನುವ. ಬೇತೆ ಆ ಪುದರ್ ಪೊರ್ಲುಂಡುಂದು ಬೇತೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತುಂಡ ಓಕೊನೊಯ. ಜಗತ್ತುದ ವಾ ಜಾಗೆಡ್ ಪಂಡಲ, ವಾ  ಜಾಗೆಡ್ ಲೆತ್ತೆರ್ಡಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದೀನ ಪುದರುನೇ ಲೆಪ್ಪುನಿ. ಇನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮರ್ದ್ ಉದಿತುದ್, ಬೀರೆರಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದ್ ಕರಿದ್ ಪೋದು ದೈವೊಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಮಗೆ, ವಿಷ್ಣುನ ಮಗೆ/ಅಂಶಂದ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಮ್ಮನ ಬಿಲೆ ಮಯಕಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ದೀನ ಪುದರ್ಡೇ ಲೆತ್ತುಂಡ ಓಕೊನಂದು ಪತಿಮಾನಿನ , ಕಟಿಮಾನಿನ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತುದ್ ನಮಕ್ ಅಭಯ ಕೊರುವ ವಿನಃ ದೇವ ದೇವಿಲಾದ್ ಲೆತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತಾ ಬರಯ. ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲಾ ದೈವೊಗುಂದು ಪಡಿಯರಿ ಪತ್ತುದ್ ಯಾನ್ ದೇವೆರ್, ದೇವಿಂದ್ ಪನಂದೆ ದೈವ ಆದೇ ನುಡಿ ಕೊರುಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿ ಚಾಕಿರಿ ಪಲಿತೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೂಕರೆ ಕಂಡೊಡ್ದು ಉರವನೊಟ್ಟುಗು ತಾರೆದ ಮಡಲ್ದ ಕುದುರೆದ ಪಿರವುಡು ಬರ್ಪುನಿ.ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಬಂಟಾಲ

ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ "ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ" ಪರಕೆಲಾ ನಡಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲು ದಾಂತಿನಕ್ಲು ಜೊಕ್ಲಾವೆರೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡುದು ಬೂಟುನ ಪರಕೆನ್ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪಂಡಿ ಪರಕೆನ್ ಬೂಟ್ಜಿಂಡ ದೋಷ ಬರು. ಅವೆಕ್ ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲ್ನ ದುರಂತ ಕತೆನೇ ಸಾಗ್ಸಿ. ಕಾವಂದೆ,ಉಳ್ಳಾಯನ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ದಿಂಡಲ ದೋಸ ಬರ್ಪುಂಡು . ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತುಡು ವರ್ಸಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕೋಲ  ನಡಪುಂಡು. ಅವ್ಲು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲಡ್ ಉಜ್ಜಾಲುಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮಣಿ ಕಡ್ಸಲೆ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್. ಸಾಂತೂರು, ಕಾಸ್ರೋಡುದ ಕುಳೂರು ಖಂಡಿಗೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಖಂಡಿಗೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್  ಬೂಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾನೊಡ್ಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ  ಉಜ್ಜಾಲಿತ್ತುದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಔಲು "ಧರ್ಮದರಸು" ಪಂಡುದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವ್ಲು ಧರ್ಮದರಸು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತುದ್ ಕೈಟ್ ಕಡ್ಸಲೆ ಪತೊಂದಿನ ರಚನೆ ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾಡ್ದನದ ಸುರುತ ಸಂದಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಂದಿ, ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಸುರುತ ಸಂದಿಲ,ಎಚ್ಚಿನ ಬಾಗದ ಸಂದಿಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಸಂದಿಯೆ. ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಪರ್ವತೊಲೆಗ್ ರೆಂಕೆ ಇತ್ತುದ್, ಮಾತ ಪರ್ವತೊಲೆನ ರೆಂಕೆ ಪೊಲಿತಿನ ಇಂದ್ರಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ದ್ ಇತ್ತಿನ ಪರ್ವತೊನು ಪೊಳಿಪೆರಾಯಿಜಿ ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಾಕತ್ತ್ ಏತ್ ಪಂಡುದ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅವ್ಲು ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಬೊಲಿಯ ಸತ್ತಿಗೆ ತರೆಕ್ ನಿರೆಲಾದಿತ್ತುಂಡು. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಏಳ್ ಜನ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೆನ್(ಆಳು), ಏಳ್ ಜನ ಕನ್ಯೆನಕ್ಲೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುದ್ ಚಾಕಿರಿದ ಏಳ್ ಜನ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಬೊಳ್ಳಿದ ಎದ್ಪಾಲೆಡ್(ಬೀಸಣಿಗೆ) ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಗಾಳಿ ಬೀಜಾವೊಂತೆರ್ಡ, ಏಳ್ ಜನ ಕನ್ಯೆನಕ್ಲು ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಹವಳ ಇತ್ತಿನ ಪದ್ದೆಯಿದ(ಬಂಗಾರ) ಅರಿವಾಣೊಡು ಆರತಿ ಮಲ್ತುದ್ ಪೂವರಿ(ಅಕ್ಷತೆ) ಪಾಡೊಂತೆರ್ಗೆ. ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೀಲೊಡು ಏಳ್ ಜಿಡೆತ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರಾದ್ ಎಳುವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮೂಲು ಕುಮಾರ ಪಾತ್ರಿ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. 

    

                        ಬಾರೆದ ಬಂಬೆದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ

ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪು ನ "ಏಕ ಸಾಲೆರೆ ದೆಯ್ಯಾರ" ಸಂದಿಡ್ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಯಿನ "ಬಾಮುಲ್ಲ ಕುಮಾರ" ನ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುರ್ದ್ ಮಾಂಕಾಳಿನ ಅಪ್ಪಣೆದಲೆಕ ಗಟ್ಟ ಜತ್ತುದ್, ಏಳ್ ಮಲೆ ದಾಂಟುದ್ ಕುಕ್ಕೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಎದುರಾಯಿನ ದೈವ ಬೂತೊಲೆನ್ ಸೋಪಾದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತುದ್ ಕುಕ್ಕೆ ತಲೊಟು ನಿಲೆಯಾಯೆರೆ ಬಾಮುಲ್ಲ ಕುಮಾರೆ ಕೇನ್ನಗ, ಈ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಂಡ ಬಲತುಗ್ ಪರಪಿ ತುದೆನ್ ಎಡತುಗ್ ತಿರ್ಗಾಲಂದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ನಗ ಆಯೆ ಅಂಚನೆ ಬಲಕ್ ಪರಪಿ ತುದೆನ್ ಎಡತುಗ್ ತಿರ್ಗಾದ್ ಪರಿಪುಲೆಕ ಮಲ್ತುದ್ ಆ ತುದೆಕ್ "ಕುಮಾರ ಧಾರೆ" ಸುದೆಂದ್  ಪುದರ್ ದೀಯೆ. ತಾನ್ ಬತ್ತಿನಾಯೆ "ಕುಮಾರ ಬೆರ್ಮೆ" ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಡ ಪನ್ನಗ, ಕುಕ್ಕೆಡ್ ಕುಮಾರ ನಾಗೆ ಉಲ್ಲೆ, ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಿಗೆಯಾದಿಪ್ಪುಂದು ಪನ್ನಗ ಅವ್ಲು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾದ್ ನಿಲೆಯಾಪೆ. ಶಿವನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆಂಡ, ಸ್ವಾಮಿಂದ್  ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ ತಲೊಟು ನಿಲೆಯಾಪೆರ್. ಕುಮಾರಧಾರೆಡ್ ಕೆಮ್ಮಲೆ  ಕೇತ್ರೋಡಿದ ಅರಿಯಬೆತ್ತು, ಸುರಿಯಬೆತ್ತು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಬೊಳ್ಳಿದ ಗಿಂಡೆ, ಬಂಗಾರ್ದ ಅರಿವಾಣ ಕುಮಾರದಾರೆ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ದೀದ್, ತುದೆಟ್ ಮೀದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬನ್ನಗ, ದೀನ ವಸ್ತುಲು ತೊಜಂದೆ ಆನಗ, ನಮ ದೀನ ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಕೆಮ್ಮಲೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಕುಮಾರ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾವಂದ್ ಎನ್ನಿನಗ, ಕಳೆದ್ ಪೋಯಿನ ವಸ್ತುಲು ತಿಕ್ಕುವ.  ಅಕುಲು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆಡ ಕೇನ್ನಗ ಕುಮಾರಧಾರೆದ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣ್, ಒಂತೆ ನೀರುನ್ ಕೊನಯೆರೆ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಅವೆನ್ ಕೊನೊದು ಮಣ್ಣುಡ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಕ್ಕೆರ್ದ್ ಪಿದಡಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಕೆಮ್ಮಲೆಟ್ ಮಣ್ಣ ಮುದ್ದೆಡ್ ಉಲಯಿ ಸೇರ್ದ್(ಆವಾಹನೆಯಾದ್) ಅವ್ಲು ನಿಲೆಯಾಪೆರ್.ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ದೈವೊನು ನಂಬುಂಡ ಮೂಲ ಜಾಗೆರ್ದ್ ಮಣ್ಣ್ ಕನತ್ ದೆ ಪೊಸತಾದ್ ನಂಬುವೆರ್. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಪುರಲುಡ್ಲಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೆರೆಗ್ ತೇರ್ ಒಯ್ಪುನೆನ್ ತೂನಗ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆಗ್ಲಾ ಈ  ಕ್ಷೇತ್ರೊಗ್ಲಾ ದಾದಾಂಡಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಪ್ಪುಂದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆರ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ಮಲೆಕುಡಿಯ ಜನಾಂಗದಕುಲು) ಆಂಡುಂದ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡು ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡ "ಕುಕ್ಕೆ" ಪಂಡ ತುಳುಟು "ಕುಮಾರೆ", "ಬಾಲೆ" ಪಂಡುದ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಕ್ಕೆದ ಮೂಲ ಲಿಂಗ ಸಾನದ ಪಿದಯಿ ಬೂರ್ದ್ಂಡ್.

                    ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆ ಕಲೊಟು

ತುಳುನಾಡ ಕುಕ್ಕೆ ಆದಿಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್, ಯಕ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಅಡೆಗ್ ಬತ್ತುದ್, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್, ಯಕ್ಷೆರೆ ಅರಸು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಾಯೆರ್. ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಬನ್ನಗ ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೆರುಂದ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಜನಪದ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಡಾ।। ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿಟ್ ತೆರಿಪಾದೆರ್. ವೈದಿಕ ಪುರಾಣೀಕರಣೋಡ್ದಾರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಬೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಶಾಕ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬುಡುದು ಪರತ್ ತೆರಿಯಂದಿಲೆಕ ಪೊಸತಾದ್ ಬದಲಾದ್ ಪೋತುಂಡು. ಮೂಲು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮಯಕಾದ್ ನಾಗನೊರುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ್ ಆರಾಧನೆ ಸುರಾಂಡ್. ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣ್ – ನೀರ್ ದ ಒರುಟು ಬೆಮ್ಮೆರ್(ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆಮ್ಮೆರಾಯೆರ್ಡ) ಕೆಮ್ಮಲೆಟ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಸಗ್ತಿಯಾದ್ ಉದಿತೆರ್ಡ ಕುಕ್ಕೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಕುಮಾರನ ಬದಲ್ ಕುಮಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಆದ್, ನಾಗನ ಒರುಟು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಗುಂಡ ಇತ್ತುದ್ ಇನಿ ಅವ್ಲು ಸಿಮೆಂಟುದ ಗುಂಡ ಆದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಡು ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮೂಲ ಗುಂಡದ ಪುರಪು, ಪಿರಾಕುಲು ನನಲಾ ಅವ್ಲುಂಡು

ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲಾ ಇಚಾರೊಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸಿರಿನ್ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಲ್ ಯಕ್ಷಮಾತೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡುಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಲೆದ ಕೈತಲ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಗುಡಿಕುಲು ಇಪ್ಪುವ. "ಕುಮಾರ" ಯಕ್ಷೆರೆಗ್ ಗಳಸುನ ಸವ್ದ. ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಸಿರಿನ ಮಗೆ ಆದ್ ಕುಮಾರೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಯಕ್ಷೆರೆ ಕುಮಾರೆಯಾದಿತ್ತುದ್ ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ಯಕ್ಷೆ ಮಯಕಾದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಒರಿತೆ. ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನೇ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ತುದ್ "ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ" ಪಂಡುದು ಇನಿಕಾನಗ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮಯಕಾದ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒರಿನವೇ ಇಂಚ ಬದಲಾಯಿನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾರ್ಮೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡ್ದು ದುಂಬೇ ಗರಡಿಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿಲು ಇತ್ತುದ್ ಕೋಟಿ  ಚೆನ್ನಯೆರ್ ಕಾರ್ನಿಕ ಮೆರೆದ್ ಮಯಕ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿಲೆಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ದುಂಬುಗು ಕೋಟಿ  ಚೆನ್ನಯೆರೆಗ್ ಗರಡಿಲೆಡ್ ನೇಮ ಸುರಾಂಡ್. ಇನಿಕಾನಗ ತುಳುನಾಡುಡ್ 214 ರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಗರಡಿಲುಲ್ಲ. ಗರಡಿಲೆಡ್ ಗುಂಡದ ಉಲಯಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತುದ್ ಗುಂಡದ ಪಿದಯಿಡ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಗರಡಿ ಇದ್ಯೆದ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ದೇವೆರಾದಿತ್ತುದ್ ಗರಡಿ ಇದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದ್ ಸೈನಿಕ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ್ ಕೊರೊಂತೆರ್. ಶಿವೆ  ಬೊಕ್ಕದುರ್ಗೆ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ, ಅಕುಲೆ ಆರಾಧನೆ (ದೇವಿ) ಪುಗಾರ್ತೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನಿಧಾನವಾದ್ ಮದೆಕ್ ಸೇರೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ದುಂಬುಗಡೆ ನಾಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾದ್, ಇನಿ ಆಲಡೆ, ಗರಡಿ, ಮೂಲಜನಾಂಗದ ಆರಾಧನೆದ ಜಾಗಲೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್ ವಿನಃ ಒರಿನಂಚ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್, ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ದಾಂತೆ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಆರಾಧನೆ  ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಿಜವಾದ್ ನಾಗೆ ಬೇತೆನೆ,ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೇತೆನೆಂದ್ ನಮ ತೆರಿಯೊನೊಡು . ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದ್ ಇನಿಕನಾಗ ಅಲ್ತುಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೋದು ನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿದ್ ನಾಗಗ್  ನಾಗರಪಂಚೆಮಿ, ತಂಬಿಲ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ, ನಾಗಮಂಡಲ ಬತ್ತುದ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಬೆಳಗೆರೆ ಸುರಾದ್ ತುಳುನಾಡ ಉದಿಪುದ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ದ್ ಮದೆಕ್ ಸೇರೊಂದಿಪ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ.ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲೊಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ವಸಯಗುಂತೊಡು ವಿನಃ ನಾಗಗ್ ಎಂಚ ವಸಯೊಗುಂತೆರೆ ಸಾದ್ಯ?. ಮೂಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ತುಳುವೆರೆ ನಾಗಾರಾದನೆದ  ಬೇಸ ಸುರುತ ಗುರುವಾರ ಮೈಪುನ ಬೇಸದತನು ದಾದಂದೆ ತುಳುವೆರೆಗಿನಿ ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ಪೋಂಡು.ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಮರಿಯಾಲದ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಯೇ ಮಲ್ಲಾಂಡ್..ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕಟ್ಟ್ಂದ್ ಬೂತಾರಾದನೆಡ್ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ಡ,ಮಂಜಿ ಪಡವು ಒರಿಯೆರೆ ಕುಂಡೋದರ ದೈವೊನು ಅಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ್(ಬುಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬಲಿಕ್ ಕೊರ್ಜಲ್ಂದ್) ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಡ್ ಬಿಲೆಕೊರಂದೆ,ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕೊರ್ಂಡಲ(ತಂಗಡಿ ತನ್ನ ಒರಿಯೆ ಮಗನ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಒತ್ತೊಂಡಲ್ಂದ್)ಕುಂಡೋದರ ದೈವೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಬೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯರ್ದ್ ಲ ದುಂಬು(ಪಾಂಡ್ಯೆ-ತಮಿಳರಸು,ಎಂಚ ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ) ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಅವೆರ್ದ್ ಲ ದುಂಬು ದೈವಾರಾದನೆ ಇತ್ತ್ ನವು ಸ್ಪಷ್ಟ

                    ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ರೆಂಜಾಳ ಕಾರ್ಲ

    ಅಡಿಪೋಯಿ ನಾಗೆ ಕೊಡಿಪೋಯಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪನ್ಪಿನವ್ಲು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುವೆರೆ ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್, ದೈವಲಾ ಅಂದುಂದ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಪಂಚ ದೈವ ಸಾನೊಲೆಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಇತ್ತುದ್, ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದ್ ನಾಗೆ ಇತ್ತುಂಡ್. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲೆಡ್ ಮೂಲ ತಾನ ಆದಿತ್ತಿನ ಕುಟುಮದ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ದೈವೊಲಿತ್ತ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲು ಎಂಚ ಆಲಡೆಯಾಂಡ್, ಎಂಚ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನ ಆಂಡುಂದ್ ತೆರಿಯೊನುಗ. ಒಂಜಾತ್ ಮರ ಮಟ್ಟ್, ಪುದೆಲ್, ಬನೊಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಇಡೆ ಆಲಡೆ ಆಂಡುಂದ್ ಪೆರಿಯ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ.ಎಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆರ್ ನನಾತ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಇಚಾರ ಪಂಡುದು, ಆಲಡೆ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕುದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟುಗಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಅಜ್ಜೆರ್ ಮೂಲ ಆಲಡೆದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆರುಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಇಚಾರೊನು ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡುಂದು ಪಂಡೆರ್. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಬ್ದೊರ್ದು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆದ್ ಬತ್ತುನವು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಅತ್ತ್. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪಿ ದ್ವಿತ್ವಾಕ್ಷರ ಪನೆರೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೆರುಂದ್ ಒಂಜಿ ವಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಅವ್ ತಪ್ಪು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡುಗ್ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಇತ್ತೆರ್.ತುಳುವೆರ್ ಬದುಕುನ ಕಿರಮೊನೆ ಬದ್ ಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದರ್ಶನ. ಕಾಲ ಕರಿಲೆಕ ಸಿರಿನ ಆರಾಧನೆದ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಗ, ಅಕ್ಲೆ ಕುಟುಮದ ಮೂಲಸಾನ ಆಯಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಡು ಸಿರಿನಕ್ಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲು ಆಲಡೆಲಾಯ.  ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನದ ಪುದರ್ ನಿದಾನವಾದ್ ಮಾಜೊಂದು ಪೋಂಡು. ಆಲಡೆಲು ಪಂಡುದ್ ಆಂಡ್. ನಮ ಮದತುದ್, ತೆರಿಯಂದಿನೆನ್, ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನೆನ್ ನಮಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಗ ತೆರಿನಕ್ಲೆಡ ಕೇನರೆ ಪೋಯ. ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಕಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ 'ಬ್ರಹ್ಮ' ಪಂದ್ ಕೇಂಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್. ಅಂಚ ಆದ್ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಾನೊಲು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲಾವೊಂದು ಪೋಯ. ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಸಾನೊಡು ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆದಿತ್ತಿನ ನಾಗೆ, ಆಯೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿನೆಡ್ದಾತ್ರ, ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗೆಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಕೇನರೆ ಪೋಯೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆ  ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವಂದೆ, ನಾಗನ ಬಗೆಟೇ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಪೋಯೆರ್. ಅಪಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ರಡ್ಡನೇ ಜಾಗೆಗ್ ಸೇರ್ದ್, ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೋದು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೆರ್ . ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲು, ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲು ದೇವಸ್ಥಾನೊಲಾವೊಂದು ಪೋಯ. ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತುದು ನಾಗ ದುಗ್ಗಮ್ಮ, ನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಾಗಬೆರ್ಮೆರುಂದ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದ್ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರಾಯೆರ್. ಮೂಲು ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಪ್ರಧಾನ, ನಾಗೆ ಉಪದೈವ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ತಿಕುಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುವೆರೆ ದೇವೆರ್, ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನ  ತುಳುವೆರೆ ದೇವಸಾನಂದ್ ಸ್ಥಳ ನಾಮ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದ್ ತೂಂಡ ಆರ್ ಅಮ್ಮೆರ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮೆರುಂದಾಯ್ಜ? ಅಂಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಪೆರಿಯ ಅಮ್ಮೆರ್,ಹಿರಿಯೆರೆ ಹಿರಿಯೆರ್, ತುಳುವೆರೆ ದೇವೆರ್

                      ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಂಬ ರೆಂಜಾಳ ಕಾರ್ಲ

  ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಕುಲದೈವ ಆದ್ ಆದಿ ಆಲಡೆಡ್    ತನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಉಂಡಾಯಿ ಸಗ್ತಿಲೆನ್ ಪರಿವಾರ ಸಗ್ತಿಲಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದು, ತುಳುವೆರೆ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಿನ, ದೇಬೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ ದೈವಲಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾಯಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಈತ್ ಪರಪು ಪುರಪುಲುಪ್ಪುನಗ ನಮ ಅರೆನ್ ಮದತುದ ಪಂಡ ನಮ ಒತ್ತೊನ್ನ ತುಳು ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಮದತುದ ಪಂಡುದರ್ಥ. ಇಂಚನೇ ನಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಮದತುದ್ ಪೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರೊಲೆನೇ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬುದ ತರೆ ತರವಾಡುಗ್ ಎಂಚ ದುಂಬೊತ್ತೊಂದು ಪೋವು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಒರ ಉಂತುದು ನಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಳುನಾಡ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನೊಲಾವೊಂದುಲ್ಲ.ಬೆದ್ರ ಅಳಿಯೂರು ಕೈತಲ್ದ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಾನ, ಬೆದ್ರದ ಕೈತಲ್ದ ಬನೊತ ಕೈತಲ್ದ ಲಾಡಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಾನ (ಅಣ್ಣಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗು ಇದರ್ನಾಡು ಬೈದ್ಯೆ ಇಡೆ ಬೈದೆಂದ್ ಪಿರಯದಕ್ಲ್ ಪನ್ಪೆರ್) ಇಂಚ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ತಾನೊಲು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ತಿಕ್ವ. ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುವೆರೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಒರಿದೆರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಂದೇ ಪನೊಡಾತೆ. "ಪಾಣಾರಾಟೊಡು" ನಡಪುನ "ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲ" ನೇ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆನ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ನಮಕ್ ನೆಂಪು ಪುಟ್ಟಾವೊಂದುಂಡು. "ಸ್ವಾಮಿ" ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಂದ್ ಮೂಲು ಕೋಲ ಮಲ್ಪವುನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ, ಚಾಕಿರಿದಕ್ಲೆಗ್ಲಾ, ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಯಿನವು ಬಾರೀ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ. ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆದಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು. ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕುಲು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಅಂಚನೆ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ವಸಯೊಗು ಉಂತ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೇಲೆಡ್ ನಾಗೆ ವಸಯಾವು ವಿನಃ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ವಸಯಾಪುಜಿ. ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಮಾಯಂತರಸುನ ಮಗೆಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯಾವಿಲು ಪಂಡ ಯಕ್ಷೆರ್. ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಅಮ್ಮೆರ್ "ಬಿರ್ಮಾರು" ಪಂಡ "ಬೆಮ್ಮೆರ್", ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಸೃಷ್ಟಿಲಾ ಬೆಮ್ಮೆರೆರ್ದ್ ಆಂಡುಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೋಳ್ತೇರ್(ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ)ದಂಚಿ ಬರ್ಪುನ  ಜೋಡಿ ಕಳೆಂಜೆರೆನ್ "ಬಿರ್ಮೆರೆ ಮಾಣಿಲು" ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಂಟೆರ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನಗ ಜೈನ ಅಗೆಲುಂದ್ (ನಟ್ಟಿಕಾಯಿದ,ಕಾಯಿ ಕಜಿಪುದ ಅಗೆಲ್) ಪಾಡ್ವೆರ್. ಉಂದು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಬಲಸುನ ಅಗೆಲುಂದು ಎರಿಯಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಗೆಲುಡ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಪೇರ್ ದೀಪೆರ್. ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚ ಮಾತೆಕ್ಲಾ ಸೇರಿಗೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಇರೆ ಮದೆರ್ದ್ ಪಿರ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತುದ್ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಳುವೆರೆಗುಂಡು. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುದ ಉದಿಪುಗು, ಆರಾಧನೆಗ್ ಏನಿದ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬೆರಿ ಎಲುವಾದ್ ಆರಾಧನೆದೊರುಟು ತುಳುವೆರೆ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನನ ಕುಡೊರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಇತ್ತೆರ್ಡ ದೈವೊಲುಲ್ಲೆರ್, ಬೆಮ್ಮೆರಿತ್ತೆರ್ಡ ಯಕ್ಷೆರುಲ್ಲೆರ್, ಬೆಮ್ಮೆರಿತ್ತೆರ್ಡ ನಾಗೆರುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನಾಗ, ಯಕ್ಷ, ದೈವೊಲೆನ ಮೂಲ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಮ ತುಳುವೆರೆ ಪೆರಿಯಮ್ಮೆಂದ್ ದುಂಬುಗು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ.    

            

ಈ ಲೇಖನೊಗು ಬರವುದ ಸಕಾಯ - 

ಪೆರಿಯ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸೆರಾಯಿನ ಕೆ. ಎಲ್. ಕುಂಡಂತಾಯೆರ್ ಬೊಕ ಡಾ।। ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಬೊಕ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಬೊಕ ಎನ್. ಕೆ. ಸಾಲ್ಯಾನ್ - ಪೆರಿಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ,ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು

ಲೇಖನೊಲು ಪ್ರಕಟ:-

೧. ಮದಿಪು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ

ಬೊಕ್ಜ

೨.ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ  ತುಳು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ

ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮೂಲ ತಾನ ಕಬತ್ತಾರ್.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡ್

No comments:

Post a Comment