Thursday, 5 May 2016

ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ತಿ ಬೊಂಬೆಲು -maasthi kallu bokka maasthi bombelu

                       ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ತಿ ಬೊಂಬೆಲು -maasthi kallu bokka maasthi bombelu

       Tulunad d bhootaradhane,nagaradhane nadatondundu.aandasavira varsada itihasodu ponnorthi maasthiyaad,maari aad,bhoota aad,ssonu jeetiged patondo,sootu laytondo ithddeviyadullal.aanda avetha adhyayana baaree kammi .othina katte,sodigadde,baalebare,guddeyangadi,kolloorda maasthi katted maatra maasthileg pooje nadatondundu.yanithe nikleg kolloorda maasthi katteda masthi kallda parichaya maltondulle. udupi jilleda kundapura talukda kollor devasthanordu onjare kilomeeter piravudu tikkunavu masthi katte.moolu baaryaath masthi kall lu,masthi bomelu,masthi daiva tikkundu.masthi kallaad kelavu tikd gundukalln pooje malterda kaita kethaned limbe patondna,kannadi patondna maratha kallda kethaneda masthikallulu toovere tikkuva.masthi kallulu 10-12 shatamanordu dumbe rachane adippodundu abhipraya.10-12 shatamanordu dumbuda ponjanakl moonkuti padondijjaand.anchad moorthiled moonkuti toovere tikkuji..tulunad da moola jananga olla sathisahagamana malthna puravelijja.maani baaledanchina saara varsa dumbuda pardanodla satisahagamanatha isaya ijji.aanda hoysala,keladi,vijaya nagarada kalodu sathi sahagamana ithnd panpunek multha maasthi kallule saakshi.
                                                                     maasti dever
   toovere ee kallda moorthi vikara adundu.moorthi hoysala shailidaleka tojundu.aanda maasthi amma maasthi dever nd ini pooje detonuna ee dever onji kalodu janokle yeddepugad jeeva budna ponjovunavadippu.aanda undeta mone simhada monedaleka undu.ithe moolu undek kori kuri kadpuver.tulunad d hecha sathisahagamana maltinakl keel jatidakl.avek karana terdji.masthi kall led uppuna soorya chandrerna rachane aa kaaloda sakshiyadundu.kandani yuddodu saithenda aayag swarga tikkodundu budedi aayana chitek laytontal,mahaa sathi aavonthal.kandani teeribokka aaye unthleka,ayana budedi bala kai derthdunthleka,bireldidet limbe pathleka kalld kethonther.pativratheg malla maanaadige koronter.aanda aalna jeevogu daalaa bile ijjaand.
                                                  kutumada rakshane,vairatvagad jeeva budna,maata mantrogu bali aayina,banjinaladippunaga saithna ponnullla maasthilaater.benne kudruda rangana kudrudu thottil baledottugu bathnaponnu daiva inikla pooje detonondu undu.tulunad d maasthi ippunavlu genda seve nadapundu.undu parvatina nerpugad tuluver nadapavonduller.maasthi kall led okkay maasthi,radd kai maasthi,idee sarrodunthna onje maasthi,kandani budedi ottugu unthna maasthi,kandani budedi poojeg kulna maasthi,kallda palayida maasthi,gundu kallda maasthi tulunaad d toovere tikkundu.
                                                                       maasthi kall
 arasothigeda kalodu kandani teeri bokka ponjanakl arasuna chitetottugu deha tyaga maltonter.daye panda akle kandani saithi bokka akle rajya betekle kaik tikkd aklena manabhanga apundu panpi podige aklegithd akl jeeva kalevonter.moklu mahaa sathi panda maasthilaather.garbha guditha masthi kall leg pooje ithnda pidayida moorthilu barsa dombugu halaad povondundu.bethe bethe abharanolu,taretha soodi,kaaji,porluda bharatha natya reethida duthaitha,ee moorthileguppundu.anchaneyeduru mungayi pathna mith moone padna angayda rachaneluppuva.
                                                  
                                                       beera maasthikall
             kandaniyanottugu ithna budedina chitrada masthikalln beera/veera maasthikall panper.
anchane sarvajanikavaad manabhanga ayina ponjoklu,ijjinda manabhanga ayina ponnulu tanna sarronu sooka,neerga tyaga maltonter.moklula masthilaater.dumbuda kalodu badkdithd taan malpandi tappugu saavu toopuna ponnu yeth koragduppal.ee benen ee kallulu namak teripaad korpa.kandanyana dasyodithd kadek sootaa manndaa mannaad pyina ponnule kathe ithedakleg yencha arthavodu panle?.kandani yenchane sayyad aaye saithi koodle alen munde malthi,shani amangale panpi purusha pradhana vyavasthed aalorthi gulamediyadithnavu durantha.kristha poorvodu maatra bharathodu sathi sahagamana ijjaand.
                                                          
                                                                     maasthikall
      oorda yeddegaad anchane3 oordu baragaala bannaga kelavu ponjanakl tanna jeevonu kerekaad tyaga maltonter.moklula mahasathilu panda maasthilaater.shasana ithna masthikall idemutta thikkdji.anchane masthikall,maasthi maratha bombelen deverad deviyad ,daivolaad garadiled pooje dethondulla.aanda inikla devasthanada barit,pudelled,anathavad yetho masthikallulu booronduppuva.tulunad d kannadi pathna maasthilithd avek agochara shakthida saathundundundu adhyayanodu terid barpundu.parvathi shivanottugu radd kai pathduppunaga alena kait kannadi undu.daiva ganoklu shaivamsha ayinerdatra matrpradhana vyavasthed sathik manadige undu.
                                                               
                                                                maasthi bombelu.
            purusha pradhana vyavasthen yedursayere avande kelavonji ponjanakl jeeva kalevondu maasthilaater.masthikalld charitrerd hecha aradhane negath tojundu.moolu mayaka aathna ponnulna aradhanela nadapundu.tulunada vijaya nagara samrajyada barkoorda sutha mutha uppunaath maasthi veera gallu bethe olla toovere tikkuji.paarvathina pudar sathi pand dithd aal kandaniyag bodaad sooku lagid jeeva budyal.alen adarsha deevondu maasthi paddati bathndnd terinakle abhipraya.
                                      
                                                           maasthi bombelu
            kandani saithenda ponnorthin ayana punathottige jeevappa kaunthonter.aalenla mahaasathi panpi pattodu deeter.aalna badkn naasha malthd alen devernd poojisavuna purusha pradhana chinthane bajee swartha chinthanende panodu.naanaa kaaranordu mayakayina,pardana mayithida,durantha savayina ponnulu masthilaad aaraadhane detonduller.
                                           maasthi bombelu udal pathd halavondundu
                   tulunad d ponjanakleg onthe aandala maanaadige ithnd.anchaad moolu maasthikallulu kammi.anchane kandani saithenda ayana punonu katodu deed alen balld kattd alegishta ijjindala jeevappa sootu pothavonter.incha pothnaga aalna kiruchata toodu badkonthna purusha pradhana manassda kroorathe terid barpundu
  ullaaldi,chikku,siri,abbaga daaraga,sonne ginde moklen poora maasthilna sald sersanda tappaavand.maasthikall samaanyavaad moodaayig mone pad dippundu.kelavu tikkd maasthg darshana nadapundu.sirk sankadogu,santhana prapthig bodad masthina moorthida parake,gante,tottilda parake panper.kelavu tikkd maasthi amma,kelavu kadet anna megdina moorthi uppundu.kandani budedina moorthilu olla ijji.koti chennayernottige appe deyi baidyedi,megdi kinnidaaru,kalkuda kallurty,panjurly bokka varthe panjurlysodara sammndada sanketavaad negath tojundu.
masthi kalld naaga maasthi,yaksha maasthi,yele maasthind bethe bethe vidhokululla.avek yenne manjal pad d pooje malpuver.kulada rakshane malpuna masthin kula maasthind panper.inikla aa kulatha tarerd tare orid baidnd.appe kutuma vyavastheda appe devathelayina maariyamma,maindaali,chikku,chinnamastha,varthe,panjurli,kallurti,deyi baidyedi,siri moklu pooraa maasthilaaduller.saptha matrkenakl mekke katted yeda kait kannadi pathdtulunada masthilleka uller.anchaad maasthilu kula,kutuma,samudayada shakthiladullernd panoli.
                                                                         naaga maasthi
       tulunada maasthilu naaga bokka naaga yakshi kshetrodu aradhane dethonva.naga yakshin vasaya maltonnakulu biraner.yakshi ponnana sanketha.anchane phalavanthikeda sanketha.maasthi lu maasthi amma aad,maari amma aad,halavu makkala taayi aad seve dethond.
                                                                           ikkai maasthi
naaga maasthi,baananthi maasthi,soppina maasthi,kappina maasthi,veera maasthi,gangaa maasthi,jaina maashi,kula maasthi,kenda maasthi incha bethe bethe masthiluller.ullaldi,mukambi guliga undek udarmelu.baananthi bokka baalen saankunaal baananthi maasthi.molu saithd baananthi masthi adippodu.tantra mantrogu saya malpunal kappina maasthi.uchu tuchid naganottugu sernal naaga maasthi.
                                                                  onti kai maasthi
           tulunad d maasthi katte,maasthi gudi,maasthi daivolulla.maasthi ppoje,maasthi darshana,dakke bali,genda seve,nether bali,bendina maratha masthi moorthi oppipuna seve,sidi seve undu poora matr roopada masthi sevelu.                                    
                                                                 unthi kall maasthi
ollaa maasthilu kandaniyanottugu pooje detonande matr moolada meggi palaya nottugu pooje detonver.
                                                         gundu kall maasthi
hechaad devasthanodu maasthina maratha moorthig maatra pooje nadapundu.kallda moorthilu devasthanada pidayuppuva.
                                                               kalla palayi maasthi
tulunad d mukyavaad radd namuneda maasthiluller.1.kandanyana kaatodu karenchid poina maasthi aayina ponnu.2.kutuma,oorugad baliyad prabhala shakthiyad pooje detonuna maasthi.surutha maasthi kallulu .hoysala,vijaya nagara,chalukya,keladi arasothigeda kaladavu.udarmeg bekala koten rakshane malthna lokayyagaad nadna veera kall,ayana budedisiddammana paravad nadna maasthi kall..keladida dore shivappa nayke unden masthi gudded kethade.
                yaan kadek panpuni eethe purusha pradhana vyavasthed agni pareeksheg seeten eed malter.aalna badkn samshayodu tooyer.kadek ramanottugu garbha gudit pooje koryer.aanda aalna badkda kade mutta benene tindal.anchane purusha pradhana vyavasthen yedursayina drowpadi devere gundada pidaye oriyal.ahalye,savitri,mandodari mokleg malla pativrityada bile tikknd.akle badkd bene besarithndala mounavade badkyeraklu.inchane maathaa aashe akaankshelen barikothudu ponnu magal badk kalevondu mahaa sathi,maasthi aayal.badkduppunaga aleg nemmadi korandi purusha pradana vyavasthe aklenini gundodu deverad pooje maltonduller.kaalaaya tasmay namaha.
              
                                                  kollorda masthi katteda masthikall
                                                 
                                                    basrooru garadida beera masthilu
                                         
                                               kudlada bijeyi musiyamduppuna masthikall
                                            
                             barkooru kotekeri battevinayaka devasthanada okkai masthikallulu
                                  
                                              basrooru sharada collageduppuna masthikall
                                       
                                                             hulikal ganga masthi
                                                    
                                        sodigaddeda devasthanodu pooje detonuna masthilu

                                        kundapura bagwadida masthi / beerakall

                                                  kundapura rattadida beera /masthikall

                                                      kumble kanchi katteda masthi petye
                                padubidre kerema padebettu deremanetha maratha masthi
                                        sasthana kodi kanyanada sathishwari devasthana

                                siddapura masthikatteda kenda masthina aradhana vasthulu
                                                 
                                                shirooru thadi baritha masthilu

                          mahasathi kamakshi devasthanada aradhana moorthy
                            
                               horoli jaddu-barkooru kachoorda masthi/beerakall
                                                  othinene devasthanada masthikall
                     masthi kutumadakleda aradhane dethonuna guddeyangadi masthiyamma

                                         ira somanatha devasthanada mummutti kall
                                                    bangadi bedrabettu tadi baritha soole kall
                                              illathamma kumari marada moorthi
                              kudlada karangalpadi masthi guditha masthi/beerakall

                                kudlada ratha beedida poo marukatte baritha masthikall

                              kudlada mangaladevi devasthanoduppuna beerakall
video link galu:-
                       1.https://www.youtube.com/watch?v=a6BxznfNsiI
                        2.https://www.youtube.com/watch?v=Ge9KER2g9bs