Tuesday, 12 April 2016

ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ವೈದಿಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತ್

    ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ವೈದಿಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತ್:-

                                           ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲ್ನ ಆರಾಧನೆಗ್ ವೈದಿಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತ್. ಇನಿ  ಪೂರೆಕ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದಿಪ್ಪುಲೆಕ ನಮ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದ ಪಿರವು ಪೋಪಿಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು . ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೊನು ಇನಿ ಅಕುಲು  ಚಾಕಿರಿಗಿಂದ್ ಪೂರ್ತಿ ದೆತೊಂದು ದೈವೊಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿ ,ದೇವೆರೆಗುಪ್ಪಿಂಚಿ ಮಂತ್ರದೊರುತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆನ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಅಸುರಿಕಿರಿಯೆಡ್ ನಡತೊಂತಿ ಅವೈದಿಕ ಕಟ್ಲೆದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಕುಲು ಪೊಗ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂತ್ನ ದೈವೊಲಿನಿ ಸುರುಕು ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊನು ಪುರಪು ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು . ದೈವ ಸುರುಕು ನೂಲುಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ಪೂ ಬೊಂಡ  ಮಾನಾದಿಗೆ ದೀಪುಂಡು . ಆಂಡ ನಮ ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಜಿರೆ ಗಂದೊಗು ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲ್ಂಡ ಅಕ್ಲು ದೈವದ ಗಂಧ ಪುರ್ಸದದ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತುಜೆರ್ . ಮಾತೆರೆ ಚಾಕಿರಿನ್ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಒರಿನ ಚಾಕಿರಿ ಬಾಗದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೇಲೆ?.   ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವದ ಪುಟ್ಟುನು ಅಕ್ಲ್ ದೇವೆರೆ ಸರೀರೊರ್ದು ದೈವ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಕಟ್ಯೆರ್ .ಜುಮಾದಿ ದೈವೊನು ಧೂಮಾವತಿ ಮಲ್ತೆರ್ .ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ತೆರ್ . ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಮೈಸಾಸುರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .ಮಲರಾಯನ್ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡೆರ್ .ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಂದ್ ಪನೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್.ಒಲ್ತ ಮಲರಾಯೆ,ಒಲ್ತ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಮೂಜೂರು ಒಂಜಿ ಗಿರಮದ ಮೂಜೂರು ಪೋದು ತ್ರಿಪುರ ಆಂಡ್.ದೈವೊಲೆಗ್ ಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ದೀದ್ ಬಲಿ ಬರ್ಪಾಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಬಲಿ ಬರೊಂತೆರ್ಡ ಇನಿ ದೈವದ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ತರೆಟ್ ದೇವೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬುಲೆಕ ತುಂಬೊಂದು ಬಲಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಲ ಪಂಡ ಬರಂದಿ,ಬರೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಬರ್ಪುನ ಮಾಯಾರೂಪದ ದೈವೊನು ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿಕಾನಗ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆಯಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೊನ್ನು ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ಯೆರ್ .ಅಂಗಿ ಪಾಡುನ ದೈವೊಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದಿಲೆಕ ಮಲ್ತೆರ್. ತಾರಾಯಿಡ್,ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಸಕನ ತೂವೊಂತಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ತೂಪುಲೆಕಾಂಡ್. ಸೈನಿಕನೊರುತ ದೈವೊಲೆನ ತಿಗಲೆದ ಕಾಪು ಕವಚ,ಬೆರಿ ಉಡೆನ್ ಮಿರೆ ಕಟ್ಟ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಆಣ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ತೆರ್.ನೇಮ,ಮೆಚ್ಚಿ ಆನಗ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದ್ ನಂಬಿ ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿನ್ ಸಾನದ ಉಲಯಿ ದೀಸಾತ್ ಗ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಡೆರ್.ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವದ ಮುಗೊಕು ದೇವಿನೊರುತ ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ,ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಪೂತ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೈವೊನು ದೇವಿ ಮಲ್ತೆರ್. ಮಲರಾಯನ್ ಮಲರಾಯಿ ,ಕುರಿಯಾಡಿದಾಯನ್ ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯಿ ,ನಾಲಾಯಿದಾಯನ್ ನಾಲ್ಕಯಿತ್ತಾಯಿ ಮಲ್ತೆರ್ . ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಲಿತ್ತ್ ದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಮಲ್ತೆರ್ . ಇನಿ ದೈವದ ಓಮೊರ್ದು ಪಿರಿ ಬೂಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ,ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನೆರ್ದ್ ಆರತಿದಡೆಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡು  .ದೈವೊಗುಂದು ಇಜ್ಜಂದಿ ಮಂತ್ರ ಪನೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್.ದೇವೆರೆ ಮಂತ್ರೊನಕುಲು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ಲ ಕೇನ್ರೆ ಕೊಸಿಯಾಂಡ್. ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕಲೊತ ಬರಿತ ನಾಗನ ಬನೊಕ್ಲೆನ ದೈ ಮರೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಾದ್ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .ಮಾಯೆರ್ದ್ ಜೋಗೊಗು ಬರ್ಪಿ ದೈವೊಲೆನ್ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ದೈವದ ಪುದರ್ನ್ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಪೊಸ ಪುದರ್ಡ್ ನಮಡ ದೈವೊನು ಲೆಪ್ಪಾಯೆರ್.ಪೊಸ ಪುದರ್ಡ್ ದೈವೊನು ಲೆಪ್ಪುನಗ ದೈವ ಓಕೊಂಜಿ.ಮಂತ್ರ,ಪೂಜೆ,ಓಮ ,ಕಲಶ  ನಿಜವಾದ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಉಂದು ಪೂರಾ ಇಜ್ಜಿ .ಉಂದು ಪೊಸತಾದ್ ಬೈದ್ ನಿ  . ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರೊಗು ,ಪರಪುನ ನಾಗರ ಉಚ್ಚುಗು ಖಂಡಿತ ವಸಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಾಗೆ ಆವಡ್,ದೈವೊಲಾವಡ್ ಮಾಯೆರ್ದ್ ಜೋಗೊಗು ಬರ್ಪಿ‌ ದೈವ,ನಾಗೆರ್ ನೂಲು ಪಾಡಿ ಸಂಸಾರದ ಮಿತ್ತ್ ವಸಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ.
                                                              ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೆ  ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೆ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲಿತ್ತ್ಂಡ್  . ತುಳುನಾಡ್ಗ್  ಪರಶುರಾಮೆ  ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಳುನಾಡನ್ ಆಲ್ಯೊಂದಿತ್ತೆ . ಪರಶು ಪಂಡ ಕುಡರಿ  ಪಂಡ  ಮಡು . ಬೋಂಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನ ತುಳುವೆರ್ ಕಾಡ್ ಕಡ್ಪೆರೆ ಕೈ ಮಡು ಗಲಸ್ಯೆರ್. . ಆತೆ ಅತ್ತ್  ಕಾಡ್  ಕಡ್ತ್ದ್ ನಾಡ್ ಮಲ್ತಿ ತುಳುವೆರ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎರ್ಲೆನ್ ತಾಂಕ್ಯೆರ್ . ಅವು ಬೆಂದ್ದ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮಕಾದ್ ಮೆಯ್ ಸಂದಾಯಿನ ಜೀವ ಪಂಡ್ ದ್ ಅವೆನ್ ದೈವ ಆದ್ ಸುರುಕು  ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ . ಅವ್ವೆ ಮೈಸಂದಾಯೆ. .ಅರಣೆ ಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೆರ್ ನಮಕ್ ದೈವಲ ಅಂದ್ ,ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ . ಒವೆರ್ದ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಲಿಗ್ ದೋಷ ಅಂಡಾ ಅವೆನ್ ದೈವದ ಒರುಟು  ನಂಬ್ಯೆರ್  .ಇನಿ ದೇಲ್ಯೊಡು ತೋಜುನ ಮಹಾ ಬಲಿಕಲ್ಲ್ ಗ್ ದುಂಬು‌ ನೆತ್ತೆರಾವಾರ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚನೆ ನರಮಾನ್ಯನ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರೊಂತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಲೆನ್ ಗೆಲ್ಪೆರಾವಂದೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ದೈವೊಲಾದ್ ನಂಬುನಗ ಬೇತೆ ಪೆರಣಿಲೆದ ನೆತ್ತೆರ್ ಬಿಂದು ಕೊರ್ಯೆರ್. ಪಂಜಿನ್ ಪಂಜುರ್ಲಿಯಾದ್ ,ಮುದಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಯಾದ್ ,ಪಿಲಿನ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಾದ್ ,ಬೊಲ್ಕನ್ದಡಿನ್ ಗುಳಿಗೆ ಆದ್ ,ಗೋಣನ್ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಆದ್ ನಮ್ಬ್ಯೆರ್ .ಗುಳಿಗಗ್ ಬನೋಟು ಬಲಸುನಿ. ಆಂಡ ಇನಿ ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋಲ ಸುರಾಂಡ್ . ಪುದ ಪಕ್ಕಿರ್ದ್ ದೋಷ ಬರ್ಪುನೆಕ್ ಅವೆನ್ ಪುದಕ್ಲಾಯ ಆದ್ ನಂಬ್ಯೆರ್ .ಕೊರಗ ತನಿಯನ್ ಕೊರಗೇಶ್ವರೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಈಸ್ವರೆ ನೆಗತ್ ತೋಜಿಯೆ,ತನಿಯೆ ಮೂಲೆ ಸೇರಿಯೆ.ಮೂಲು ಈಸರ ಕಲ್ಪನೆದ ಮೂರ್ತಿಗ್ ಪೇರ್,ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಸುರಾಂಡ್.ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತೆರ್.ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಈಸರನ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ,ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೆರ್.ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ನಾಗನ್ ಸೇರಾದ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಇನಿ ನಾಗಗ್ ವಸಾಯೊಗುಂತ್ಯೆರ್.ಕೆಲವೊರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಗ್ಲ ವಸಾಯೊಗುಂತ್ವೆರ್.ನಾಗೆನೇ ಬೇತೆ,ಬ್ರಹ್ಮೆನೇ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೇ ಬೇತೆ ಪನ್ಪಿ ಗೇನಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು.  ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಗ್ ವಿರುದ್ದವಾಯಿನವು ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ಪಂಡ ವೇದೊಲೆದ ಸಾರೊಲೆನ್ ನಂಬಿನ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ .ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಜಲ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ ದೈವಾರಾದನೆದ ಕಲೊಕು  ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಓಮೊಲೆನ್ ಕನತ್ ದ್ ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾದನೆ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು . ಅಂಡಲ ನಮ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರಾವುಡೆನೆ ಪೊವೊನ್ದುಲ್ಲ. ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ್ ದ ಬದಲ್ ಪದ್ಮ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ಪಾಯೆರ್.ತೋಡನೀರ ಪರಿಪುದ ತಲಿಪುದ ಬದಲ್ ಕಲಶ ನೀರ್ ತಲ್ತೆರ್.ನಮಕ್ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಬೊಡ್ಚಿ.ಅಷ್ಟಮಂಗಲ,ತಾಂಬೂಲ,ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಡಾಂಡ್.ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೇ ನಂಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ.ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ತಾ ಬತ್ತ್ ದ್ ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ದೀದ್ ಉಂದು ಇಂಚಿನ ದೈವಂದ್ ಪನೆರೆ ಸಾದ್ಯನ?.ಒರಿ ಪಂಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆನ್ ಕುಡೊರಿ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪೆ.ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಿ.ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆನ್ ಪನ್ಪುನಿ?.ನಮಡನೇ ಇಸಯ ಕೇನ್ದ್,ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ ನಮ‌ ಉತ್ತರ ಪಂಡಿನೆತ ಆದಾರೊಡು ದೇವಿಲೆಕ ತೋಜುಂಡು,ದೇವೆರ್ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ವಿನಃ ಉಂದೇ ದೈವಂದ್‌ ಅಕ್ಲೆಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಿ.ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ನಾಟಾವೊಂತಿ,ಮಣೆ ಮಂಚವುಡು ಅಂದ್ ಮಲ್ತೊಂತಿ ದೈವೊಲೆಗಿನಿ ಕೊಡಪಾನಕಟ್ಲೆ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಲೆಗ್ ವಾಸ್ತು ಸುರಾದ್.ದೈವೊಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಪೆಲೆಗ್ ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ದೈವೊಲೆ ಕೊಡಿಯಡಿತ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ.ದೈವಲಾ‌ ಇನಿ ದೈವಜ್ನೆರ್ಡ ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ್ಂಡ್.ಕಟ್ಟುನಕುಲ್ಲ ದೈವೊನು ಮದತ್ ದ್ ಯಾನ್ ಆ ದೇವೆರೆ,ಈ ದೇವಿನಂಶಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕೊನೇ ಕೇನುಂಡು ವಿನಃ ದೈವದ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇನಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಪೋದು ದೇವೆರಾಂಡ್.ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ,ಪಿಲ್ಚಂಡಿ,ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪೋದು ದೇವಿಯಾಂಡ್.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮನಬಗ್ತಿ,ದರ್ಮೊನು ತೂದು ಬತ್ತಿ ದೈವೊಲೆನ್ ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ್ಡ್ ತೂಕೊಂದುಲ್ಲ.ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ದೈವೊಲೆನ್ ಗುತ್ತು,ಬೂಡು,ಎರಮನೆಟ್ ತುಂಡು ಮಂಚವುಡು ಕೂಚಿನೀರ್,ತೆಪ್ಪುದ ತಾರಾಯಿ ದೀದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್. ಪಂಡಿ ನಾಲಯಿ ದೊಂಡೆಡಾಪುನ ದುಂಬು ಪಜ್ಜಿ ಅಂಬಿನ್ ಪೊತ್ತಾವೊಂತಿ ಕಾರ್ನಿಕ ಮೆರೆತ ದೈವೊಲು ಅಪಗಿಪ್ಪೆದ.ದೈವದೆದುರು ತರೆತಗ್ಗಾದ್ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ್ ಉಂತೊಂತಿ ಪಾಪದ ಸಂಸಾರದ ತರೆ ಬೆರಿನ್ ದೈವೊಲು ಕಾತೊಂತ.ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ದೆಯಿನ್ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆನ್ ದೈವೊಗು ಕೊರ್ದು ದೈವೊರ್ದು ದೂರ ಒರಿಯ.  ನಮ ದೈವಾರಾಧನೆ,ಸರ್ಪಾರಾಧನೆ ಬುಡ್ದು ನಮ ನಾಗಮಂಡಲದ ಬೆರಿ ಬೂರ್ದ . ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಕಂಡೊಡು ನಡತ್ ನ್ಡ ನಾಗಮಂಡಲೊಡು ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಲಚ್ಚ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ . ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಗಂಟೆ ನಲ್ತ್ ನ  ನಾಗಮಂಡಲ ಪಾತ್ರಿಗ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಲಚ್ಹ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ ರಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಮೋನೆಗ್ ಉರಿಯುನ ಅರ್ದಲ ಪಾಡ್ದ್ ,ದೆರ್ಪೆರಾವನ್ದಿ  ಅಣಿ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನಲಿತ್ ನಾಯಗ್   ಕೊರ್ಪುನಿ ಐನೆರ್ದ್ ಪತ್ತ್ ಸಾರ . ಉಂದು ನ್ಯಾಯನ ? . ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಅರ್ದೊಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಪತ್ತೊನ್ದು ಬತ್ತೆಂಡ ಆಯನ್ ನಮ ನಟ್ಟೆಲೆ  ಪನ್ಪ . ಅಂಡ  ದೇಲ್ಯದ. ತೀರ್ಥ ಪುರ್ಸಾದ ಕೈತಲ್ ದೀವೊಂದು  ಕಾಸ್ ಗ್ ಅರಿವಾಣ ದೀಂಡ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪನ್ಪ. ಪಾಳೆದ ಪಿಂಗಾರ ಪಂಡ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆಲೆಕ . ಅಂಡ ನಾಗಮಂಡಲೋಡು ಸಾರ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಡ  ದಾದಂದ್ ಪನೋಡು ?.  ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ .ದೈವ ಕಲೊಕು ನೂಲು ಪಾಡಿನಕುಲು ಅನಿವಾರ್ಯ ಖಂಡಿತಾ ಅತ್ತ್ .ಮಾತ ಚಾಕಿರಿ ಬಾಗದಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಅಕುಲುಲ ಬೋಡಾತೆ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ದ್ರಾವಿಡ ನಂಬೊಲಿಗೆಗ್ ಅವೆತನೆ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಚವ್ಕಟ್ಟ್ ಉಂಡು . ನಾಗಾರಾಧನೆಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರ್ ತಿದಲೆಕನೇ ನಡಪೊಡು .ಕಾಡ್ದ ಬನ ಒರಿನ್ಡ ನಮ ಒರಿವ.ಬೇಸ್ಯದ ತನು ತುಳುವೆರೆ ಮಲ್ಲ ನಾಗಾರಾದನೆ.ಅವೈದಿಕ ವಿದಿ ವಿದಾನೊಡು ಒವೆನ್ ನಮ ಮಲ್ಪುವನ ಅವೆನ್ ವೈದಿಕ ವಿದಿವದಾನೊಗು ಕನಪುನ ಅಗತ್ಯ ನಮಕಿಜ್ಜಿ.ಕನತ್ ದಾತ್ಂಡ್.ಆಂಡಲ ನನಾಂಡಲ ಮೂಲಕಟ್ಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಸ ಉಂಡು.ಇನಿ ಕೆಲವೆರ್ ಮದಿಪುನಗ ಆ ದೇವೆರೆ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂಡ,ಈ ದೇವೆರೆ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂಡ ಪನ್ಪುನ ಬದಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ಮದಿಪುನಗ ಸೀಮೆದ ದೈವೊಲೆನ್,ಗ್ರಾಮದ ದೈವೊಲೆನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂಡ್ದೇ ಪನ್ಲೆ.ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರ್ನ ಕತೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ಬೆರ್ಮೆರ್,ನಾಗೆರ್, ದೈವೊಲು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪಡೆ
      

*_ದೈವಾರಾದನೆ_* 
ಕಾಲದ ಪರಪುಡು ಕರದ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನ,ಆರಾದನೆದ ಎತ್ಯಯೊಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಸಾದಿಡುಪ್ಪುನ ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ದೈವಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ,ಆರಾದನೆದ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಲು,ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡೆ ಕುಡೊರ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ಂಡ್.ಪೊಸತ್ ನ್ ತೋಡುದು,ಪರತ್ ನ್ ನಿಗಿತ್ ದ್ ಮಣ್ಣೇ ಮರಿಯಾದ್ ಕೊಡಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಪಿಂದೊನುಗ.ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪೊಸ ದೇಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬದಲ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿಕ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಬಲ್ಯಾಯನ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಟೊನು ಕುಡೊರ ಮಾನಿತೊನ್ಗ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ದಾಂತೆ ತುಳುವೆರ್ ಮೂಲೊಡು ದೈವದ ಮಣೆಮಂಚದೆದುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು  ಸಾನ ಗಿರಿತ್ ದ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ದೈವೊಲೆನ್  ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾನದೊಕ್ಕೆಲ್ ನ್ ಮೂಲ  ಕಟ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲ ಒದಗ್ ದ್ ಬರೊಂದುಂಡು.ದೈವೊಲೆಗಿಜ್ಜಂದಿ ಗಣ ಓಮ,ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಓಮ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ,ಪೂಜೆ,ಮಂತ್ರ,ಆರತಿ ಉಂದೆನ್ ಬುಡ್ಡು ಮೂಲ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಎಂಚ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ಕೇಂದ್ ತೆರಿದ್ ಅಂಚನೆ ನಡಪುಗ.ದೈವೊಗು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮದಿಪುರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದಿಪಿಜ್ಜಿ,ಕುಟುಮದಕ್ಲ್ ಬಲಸುನೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಗೆಲಿಜ್ಜಿ.ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ನುಪ್ಪು ದಾನ ಇಜ್ಜಿ.ಅವ್ಲು ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಪಾನಕ ಉಪ್ಪುನಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದಪಗ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ಗಿರಮ,ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒನಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಿದಯಿದಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಸ್ವಾಸಿ ಬಲಸಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತಾ ಒಪ್ಪಂದ್.ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ನಮ ಬಲಸ್ ದ್ ಕೊರ್ನಗ ಆಪುನ ಕೊಸಿ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಬಲಸ್ಂಡ ಆವಂದ್.ನಮಕ್ ತೆರಿ ಮಟ್ಟ್ ಗ್ ನಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ.ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯೆರೆಂದ್ ಉಪ್ಪುನಿ.ಆಂಡ ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕ್ಂಡ ತಮ್ಮಲೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ತರೆ ಬೆರಿ ಮಾನೊನು ಕಾಪುನ್ಲ ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆ.ಮೂಲ ಕಟ್ಟ್ ನ್ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದಲ ಅವ್ವೇ ಲೆಕ ಇನಿಕಾನಗ ಪೊಲಿದಾತ್ಂಡ್. ನಿಚ್ಚ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ದೈವೊಲೆನ್ ನಮಟೊರಿಂದ್ ನಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ್ ದ್, ಏತೊಂಜಿ ತೊಟಿಲುಲು ತೂಂಕೊಂತಿ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಇಲ್ಲುಲು,ಚಾವಡಿಡ್ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಡ್ ದೈವೊಲು ,ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲೆಕ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆನ್  ಏಪ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತ್ ನಕುಲು ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದ್ ಇಲ್ಲದುಲಯಿರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಸಾನದುಲಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊರ ಪೂ ನೀರ್ ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಕರಿತ್ ದ್ ತಿಂಗೊಲಿಡೀ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ ಅಡೆಗ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಡು ಕುಟುಮದ ಸಮ್ಮಂದದ ಗೋಡೆಲು ಜರಿಯೆರೆ ಸುರಾಯ. ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯತ್ತ್.ಅವ್ಲು ಕಾಸ್ ಗ್ ಪಾತೆರ,ಮೂಲು ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಮದಿಪು.ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಾನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸೊರ್ದಿಂಚಿ ನೇಮದಪಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಜನೆ ಪನೆರೆ ಸುರಾತ್ಂಡ್.ದೈವದ ಮುಗೊನು ಕಟಿ ಮಾನಿ ದೀದ್ ನೇಮ ಅನಗ ದೈವ ಆಯಿನವು ಸಾನದ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿ ಸಾತ್ ಗ್ ದೇವಿಯಾದ್ ಅವ್ಲು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ,ಕರ್ಪೂರಾರತಿ,ನವರಾತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವಸಾನ ದೂರಾದ್ ದೇವಸಾನ ಆಪುನ ಕಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ.ಇನಿ ದೈವೊನು ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ಡ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಸ ಕರಿನಗ ಜನೊಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಲ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಯಕಾದ್ ದೇವೆರೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯು.ಪ್ರಸ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕ್ಲ್ ಪಂಡೆರ್ಂದ್ ದೈವದ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ತೋಡು ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ದು,ಮಣೆ ಮಂಚಾವುನು ಪೊತ್ತಾದ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕ್ ದ ದೈವಂದ್ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಕೇಂಡ ನಮಡ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಪರ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ,ಪರ ಮಣೆ ಮಂಚಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಇತ್ತೆನೇ ಸುಮಾರ್ ಕಳೆವೊಂದಾತ್ಂಡ್. ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ,ಮಣೆ ಮಂಚವುದ ಸಗ್ತಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನೀರ್ ಗ್ ದಕ್ಕುನ ಬದಲ್,ತೂಟು ಪೊತ್ತಾವುನ ಬದಲ್ ಸೊತ್ತು ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ದೆತ್ತ್ ದೀಪುನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊಗು ಕೊರ್ಂಡ ನೆನೆಪಾನಗ ತೂದು ಬರೊಲಿ.ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲಾ ಬಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ.ಬಜನೆ ಪನ್ಪುಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆಗ್ ದಾದ ಎತ್ತೇಸ?.ದೇವೆರೆಗ್ ಕಲಶ, ಬಜನೆ,ಮಂತ್ರ,ಶ್ಲೊಕ,ಹೋಮ,ಪೂಜೆ,ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನ,ದೂಪ,ಗಿಂಡೆ ನೀರ್,ಮದಿಪು,ಅಗೆಲ್. ಇನಿ  ದೈವದ ಕಲೊಕು ಬಜನೆದಂಚ ಓಮ,ಕಲಸ,ಪೂಜೆ,ಆರತಿ,ಪಂಚಜ್ಜಾಯ ಬತ್ತ್ ದ್ ದೈವಸಾನನಾ,ದೇವಸಾನನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ತುಳುನಾಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಗ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ದೇವೆರೆ ಅಂಸ ಮಲ್ತ್ ದ್,ದೈವೊಲು ದೇವೆರೆನ್ ಕಾಪುಲೆಕ ಆಂಡ್.ಸ್ವಂತ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಇತ್ತ್ ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆದ ಬದಲ್ ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲ್ ಅಂಚನೇ ಕರಿಪಡ್.ಆಂಡ ಆಸುರೀ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಕರಿಪುನಕ್ಲೆನ್ಲಾ ನಿಕುಲು ದೇವ ಕಿರಿಯೆಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ನಮ ದುಂಬೆಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ್ ನ ಅಂಚನೆ ನಂಬುಗ. ದೈವೊಲು ನಮನ್ ಮಾತ ಒರ್ತು ಕಾಪುವ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ನಮಕ್ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ದಾಲ ನಿಮುರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾನಗ ನಮ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್,ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಉಂತುನಿ ನಮ ನಂಬಿ ದೈವೊಲೆನ ಎದುರು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ಆಸತ್ರೆಡ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ್ ನಾಯನ್ ಒರಿಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ದ್ ವೈದ್ಯೆರ್ ಪಿರ ಬುಡಿಯೆರ್ಡ ಕುಟುಮದ ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತರೆ ತೊರತ್ ದ್ ಕೋರಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ 48ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ತರೆ ತೊರಪಾದ್ ಬಂಜಾರ ಕೋರಿಗ್ ತಿನ್ಪಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೂವ ಒರಿತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ನಮನ್ ಒರ್ತ್ ಕಾಪುನೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿ ಬೋಡೆ?.ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.ಮೂಲೊಡು ಇದ್ಯೆ ದಾಂತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಜನೆ,ಶ್ಲೊಕ,ಮಂತ್ರ ಪೂರ ಓಲು ತೆರಿದಿತ್ತ್ಂಡ್?.ಅಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಿನಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಮನಬಗ್ತಿ,ದೈವೊನು ಲೆತ್ತ್ ಕೊಂಡಾಡುನ ಸಂದಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು.ತಾಸೆ,ದೋಲು,ಸುತಿ/ಬಾಂಕೆ,ನಾಗಸರೊಟು ಲಕ್ಕೊಂತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ವಾವಾ ನಮುನೆದ ವಾದ್ಯೊಲು ಇನಿ ಬೈದ.ಇನಿ ದೈವದ ಕಲನ,ಆಟದ ರಂಗತಲೊನ,ಪದ ರಂಗಿತೊದ ರಂಗ ಚಾವಡಿಯ ಒಂಜಿಲಾ ಅರ್ತ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ.ಮಾತ  ಗಾಂಡ್ ಗೌಜಿದ ನಡುಟು ಮನ ಬಗ್ ತಿ ದಾಂತೆ ಕಲೊಟು ದೈವೊಲು ಖಂಡಿತಾ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ‌.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ್ ದ ದೈವದ ಪುದರ್ ನ್ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಲೆತ್ತ್ ದ್ ಉಂದೆನನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತ್ಂದ್ ದೈವ ಕಲೊಕು ಬರ್ರೆ ಸಾದ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ.ನಮಕ್ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ವಾ ಬಾಸೆಡ್ ಪಂಡಲ,ವಾ ದೇಸೊಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪುದರ್.ನಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ.ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೀನ ಪುದರ್ ಡೇ ಲೆಪ್ಪೊಡು.ಕನ್ನಡ,ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಲೆತ್ತಿ ಸಾತ್ ಗ್ ಮೂಲ ಪುದರ್ ದಾಲ ಬದಲಾಪುಜಿ.ಮೂಲ ಪುದರ್ ಅವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಾರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ಪಿದಯಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು.ನರಮಾನಿ ಕುಂಬರೊಲಿ,ನುಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ದೈವ ಮಾಯೆರ್ದ್ ಅವ್ಲು ಜೋಗೊಡು ಬರೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ದೈವದ ಮೂಲ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆನ್ ಮೂಲದೊರುಟು ಒರಿತ್ ದ್ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಾರಾದನೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೇಲೆ ನಮ ಮಾತೆರೆಡ ಆವೊಡು.ಮಾತೆರೆ ಪಾತೆರೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಕ.ಅಂಚಾಂದ್ ಮೂಲ ದೈವಾರಾದನೆಗ್ ಒಡಕ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂಕ.
-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ
ಗುರ್ಕಾರ್ರ್
ತುಳು ಒರಿಪುಗ
 ಬೊಕ್ಕ 
ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ 

ಕೊಂಡಿ :-https://www.youtube.com/watch?v=EUco-hExLkA
                            
                                                                           

No comments:

Post a Comment