Monday, 17 September 2018

ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣು -devere srushtida porluda roopa ponnu

       ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಪೊಣ್ಣು - 


                        

devere srushtida porluda roopa ponnu

                       ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ  ಆನನ ಭೋಗದ ,ಪೆದ್ದುನ ಯಂತ್ರ ಅತ್ತ್ . ಅಲೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಸಾಸಿತತ್ತ್ . ಆಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಡ್ಪಿರೆರ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಪೊಡೆಮಿನ್ ತೂವಡ್ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆಗ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡು . ನಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜೊಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪ . ಇನಿಲ ಹಳ್ಳಿದ ಇದ್ಯಾವಂತೆರ್ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಅಲ್ತ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಥಿತಿ ತೆರಿಯು . ಓಡೆ ಪೋವೊಡಾಂಡಲ ಕಂಡನಿಯಡ ,ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಕೇನೋಡು . ಆಲಾದೆ ಓಲ್ಲ ಪೋಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಪೊಂಡ ಪೋಕೆಟ್ ,ಕೇಟಿ ಕೇಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಲ್ .ಗಂಡುಬೀರಿನ್ದ್ ಪುದರ್ . ಸರ್ರೊದ ಎರ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ಡ್ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಎತ್ತೇಸೊ ಉಪ್ಪು ವಿನಃ ಮಾನಸಿಕವಾದತ್ತ್ . ಆನನಾತೆ ,ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ ನ್ಡ ಆನರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪುನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು . ಅಲೆನ ತಾಳ್ಮೆ ,ಕಷ್ಟೊನು ತಾಂಗೋನುನ ಶಕ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ರೆಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಆಂಡಲಾ ಪೊಣ್ಣನ್ ನಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವೊಡು . ಅಪಗ ಚಳಿ ಬುಡ್ ದು ನಮಲೆಕನೇ ಅಲೆಗ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಕಂಡನಿ ಸಾಹಿತಿಯಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಬುಡೆದಿ ಚೂರು ಆಯರ್ದ್ ದುಂಬು ಪೋಪಲ್ ಪಂಡ್ ದ್ ತೆರಿಂಡ ಅಲೆನಾಯೆ ದುಂಪೋಯೆರೆ ಬುಡಂದಿನ ಅವೇತೋ ಉದಾರ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಲ್ಲ .ಅಂಚನೆ ಆಣುಲು ಸಾಹತಿಲಾಂಡ ಈರ್ ಏತ್ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತರ್ ,ಏತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಕೇನುವ. ಆಂಡ ಪೊನ್ನೋರ್ತಿ ಸಾಹಿತಿಯಾಂಡ ಸುರುಕು ಕೇನುನಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಸೌಕ್ಯನೆ ,ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ನ್ದ್ . ಉಂದೆ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣಗಿಪ್ಪಿ ಎತ್ತೇಸೊ . ಆಲ್ ಸಮ್ಮಂದೊಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪಲ್ . ಆನನ ಎದುರು ಆಯಗ್ ವಿರೋಧ ಆದ್ ಪೊಣ್ಣು ಉಂತುನಾಲತ್ತ್ . ಆಂಡ ಆಯಗ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದಿಯಾದ್ ಆಲ್ ಉಂತ್ಯಲ್ಡ ,ಸರಿಸಮಾನಾದ್ ಉಂತ್ಯಲ್ದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲೆನ್ ದಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . ಆಣುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಂದ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ . ಎಡ್ದೆನ್ತ್ ನಕುಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್ .ಪೊಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಗು ,ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಗು ಆಂ ಏಪಲಾ ಮುಳ್ಳಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
               ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಓದಿಯಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಉದಿತ್ಲೆಕ. ಅಂಚನೆ ಅಲೆನ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಲೆನ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲು . ಕಂಡನಿಯಡ ,ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ,ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆಡ ಪನ್ರೆ ಆವಂದಿನೆನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆನ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೊನುವಲ್ . ಅಂಚಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತ್ಯಲ್ಲೆನ್ ನಾಡೊಂಡೆರ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಬೆಸುರ್ಪು ಮದಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಶತ್ರು ಆಯೇರ್ಲಬಲ್ಲಿ . ನಮ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ್ ಎಂಚ ರೂಪ ಕೊರ್ಪನ ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ತಿದ್ದುವಲ್ . ತನ್ನಂಚಿ ನನೊಂಜಿ ಒರುನು ಪಂಡ ಬಾಲೆನ್ ಜಗತ್ತ್ ಗ್ ಕನಯೆರೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ .  ಅಂಚಾದ್ ಆಣುಲುಗ್ ಆಲ್ ಇಸೇಸ ಆದ್ ತೋಜ್ಯಾಲ್. ಅಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿದಯಿ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಮೋಕೆದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಅಪ್ಪೆನವಾದುಪ್ಪುಂಡು . ಅಂಚಿನ ಪೊನ್ನಡ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂತರೀಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೇಲ್ದ ಚೋಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಉಪ್ಪು .ಜವನಾತಿಗೆಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಚರ್ಮ ಪಿರಯದ ಕಾಲೊಡು ನೆರಿ ಕಟ್ಟು . ಆಂಡ ಉಡಲ್ದ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆಡ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜು .ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜೆರೆ ಸಾಧ್ಯ .ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆ ,ಸರ್ರದ ದೇಕಿ ಪೊರ್ಲಾವೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಆಂತರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ನನಲ ಜಾಗೃತವಾದುಂಡುಂದೆ ಅರ್ಥ . ಅಂಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಉದಿಪೊಡಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಬೋಡು .ಪೊಣ್ಣನ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಅರಳೆರೆ ಬುಡೊಡು . ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿನ್ದ ಆಣ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ . ಒಂಜಿ ಬೀಜೋರ್ದು ಎಂಚ ದೈ ,ಪೂ ,ಕಾಯಿ ,ಪರ್ ನ್ದ್,ಮರ ಎಂಚ ಆಪುಂಡಾ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಲೆನಾತೆಗೆ ಬದ್ಕೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಆಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲ್ . 
            ಸ್ವಸ್ಥ ಉಡಲ್ ,ಮೋನೆದ ಬೊಲ್ಪು ,ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆದ ಮೋನೆ ,ಪಾತೆರ್ನಗ ಆ ಪಾತೆರೊಡುಪ್ಪಿ ತೂಕ ಉಂದು  ಪೂರ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋರ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಡ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಆರೋಗ್ಯಲ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ  ಅಕ್ಲ್ ಪಾತೆರುನ ಪಾತೆರೊಡು ಮೋಕೆ ,ಬೇನೆಗೊಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಭಾವ ,ಪಾತೆರೊಡೊಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕ್ ನೆಟ ,ಉಡಲ್ದ ಬೊಲ್ಪುದ ಬಣ್ಣ ಉಸುಲು ಉಂತುನೆಟ . ಅಂಚಾದ್ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ವೊಗು ಬಿಲೆ .ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಭಾವನೆಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿತ್ತ್ ನ್ದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆದ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ನಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಪ್ಪುಂಡು . ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಸುತ್ತಲ ಪರಿಸರಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಂಡು .ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಕುಲು . ದಯೆ ,ಮೋಕೆ ,ವಾತ್ಸಲ್ಯ ,ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಕಿರಮ,ಮಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆಡ್ ಬಿರವುನ ಕಿರಮ,ತನರ್ದಾಪುನ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂದು ಪೂರ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ . ಉಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೊನು ಎಚ್ಚಾವುಂಡು . ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೆರಾಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಆಂತರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಮೋನೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ಸುಲಬೊಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆರೆ ಬಳಗೋಡು ಸೇರಾವೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ಉಲಯಿಡ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ದಾಯೆ ಆಂಡಲಾ ಆಯನ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ಲಿಜ್ಜಿನ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು . ಆಂತರಿಕ ,ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯೋನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀವೊಂಡ ಕುಡೋರ್ಯಗ್ಲಾ ನಮ್ಮಲೆಕನೇ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಭಾವನೆ ಏಪ ಮೂಡುಂಡಾ ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು .
                    ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ಡ್ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಲೆಕ ಯಾನ್ಲಾ ಒರ್ತಿ ಬದುಕುವೆ ಪನ್ಪಿ ಛಲ ಬೋಡು . ಅಂಚ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೋನ್ನಗ ಕೃತಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಜಿ. ಬಾಹ್ಯ ಆರೋಗ್ಯೊಗು ,ಚರ್ಮದ ಒಳತೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ ವಿನಃ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯೊನು ಒರಿಪುನ ಯೋಗ ,ಆಧ್ಯಾತ್ಮೊಗು ಏರ್ಲಾ ಬಿಲೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ .ಯೋಗೋರ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೆಳಗುಂಡು .ಗಾಂಧಿಯೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಕನ ತೂದಿತ್ತೆರ್ . ೧-ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ,೨-ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ . ಸುರುತವು ಈಡೇರ್ ನ್ಡ್ ,ರಡ್ಡನೆದವು ನನಲ ಕನ ಆದೇ ಒರಿದ್ ನ್ಡ್.  ಓಲು ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛ ಉಂಡ ಅವ್ಲು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು . ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಪೋನಗ ಅಲ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ,ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನ್ದು . ನನೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುಗಂದ್ ಮನಸಾಪುಂಡು . ಅಂಚಿ ದೇವಾಲ್ಯೊಡು ದೇವೆರುಲ್ಲೆರಾ ಇಜ್ಜೆರಾ ತೆರಿಯಂದ್ . ಆಂಡ ಅಲ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರೊನು ತೂನಗ ಅವ್ಲೊಂಜಿ ದೈವೀಕಲೆ ತೋಜುಂಡು, ಅವ್ಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಓಲು ನೆಮ್ಮದಿ ,ಶಾಂತಿ ಉಂಡಾ ಅವ್ಲು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಪೋಪೆರ್ . ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪನ್ಪಿನವು ದೈವೀಕ . ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಅವ್ಲು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಯುಂಡು . ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿಂಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ದ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೊಲ್ಪು ಬಾಹ್ಯವಾದ್ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು . ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಲ ತಲ್ಮೆನ ಉಪ್ಪುಂಡು .
           ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಂದ್ ತೂವೊಡು ವಿನಃ ಅಲೆನ ಸರ್ರದ ಎತ್ತ್ ತಗ್ಗ್ ನತ್ತ್. ಅಲೆನ್ಲ ನಮ ನಮ್ಮಲೆಕಂದೇ ಬದ್ಕೆರೆ ಬುಡೊಡು . ಪಿದಯಿ ಪೋದು ಬೆಂದ್ ದ್ ಬರ್ಪುನ ,ಕತ್ತಲೆದ ಕಛೇರಿಲೆಡ್ ಬೆನ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ಕಂಡನಿಯಲ್ಲು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತೂವಡೆ . ಕಂಡನಿಯಗ್ ಬುಡೆದಿನ ಮಿತ್ತ್ ,ಬುಡೆದಿಗ್ ಕಂಡನಿಯನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮಂದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಕುಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆಯಾದ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ನ್ ಕಳಂಕವುಂಡು . ತೀರ್ನಾತ್ ತಾಂಗೋನ್ವಲ್ .ಆಯಿಜಿ ಪಂಡ್ದಾನಗ ತಿರ್ಗ್ ದ್ ಬೂರ್ವಲ್ . ಅಲೆನ್ ಮೋಕೆಡ್ ತೂಂಡ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಮೋಕೆ ತೂಕೆಡೆ ತೂವಲ್ . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಅಲೆಗ್ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ್ ಜೈಲ್ದಲೆಕ ಆದ್ ಪೋವು . ಅಂಚಾವಂದಿಲೆಕ ಪೊಣ್ಣನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು .ದುಂಬು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಅವೆನ್ ಮುಟ್ರೆಬಲ್ಲಿ ,ಉಂದೆನ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ ದ್ ,ಆಯೆ ಆಣ್  ಎಂಚಲಾ ಉಪ್ಪೊಲ್ಯಾಯೆನ್ದ್ ಏದ ಬೇದ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತ್ . ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಆನಗ ಆಣ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮೆಯ್ಕೈ ತಾಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ  . ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಆಲ್ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆರೆ,ಒಂಜಾತ್ ಪೆದ್ದ್ ದ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಾಲತ್ತ್ . ಅಲೆಗ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಬದ್ಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ ,ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮಾಜ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
                 ಪೊಣ್ಣನ್ ಆಲೆಗ್ ದಾಲ ತೀರಂದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಎನ್ಯಡೆ . ಭಾರತ ದೇಶೊನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ್  ಆಳ್ದಿನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ,ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ್ ಆಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ರೆನ್ ತೂತರ್ ,ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿತ ಕಾರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೃತಕ ಕಾರ್ಡೇ ಏರ್ನ ಅರುಣಿ ಮಾಸಿನ್ನ [ ಸುರುಕು ಹಿಮಾಲಯ ಏರ್ನ ಬಚ್ಚೇಂದ್ರಿಯ ಪಾಲ್ ರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೊಡು ]ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂತರ್,ಗಗನಸಖಿಯಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲನ್ ತೂತರ್ ,ಮೊಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಇತ್ತ್ ನಿ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ,ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ . ಪೊಣ್ಣನ್ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿನ್ದ್ ಪುಗಾರ್ದ್ ಅಲೆನ್ ಮೂಲೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ  ಅಲೆನ್ಲ ಅಣಲೆಕನೇ ತೂದು ಅಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲ್ ತೂಯಿ ನನೊಂಜಿ ಪುರುಷ ವರ್ಗ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ದುಂಬು ನಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಡು . ಅವೆತೊಟ್ಟುಗು ದಿನೊಟು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಯಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರೊಡು .ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಏತೇ ಮಲ್ಲೆ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಬೋಡೆ . ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗಾದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರೊಡುಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೆಡ್ ಪಾಡುವ . ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲನ್ ನೆನೆತ್ ನೆನೆತ್ ದ್ ಬಲ್ಲ್ ದೆತೊಂದು ಸೈಪ . ಇಂಚ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ . ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಆಣುಲು ತೋಜಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಸತ್ಯಂದ್ ತೆರಿದ್ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವೊನ್ನಲಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ದಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಪಿರಯ ಆನಗ ಆಶ್ರಮೊಗು ಪಾಡ್ವ . ದುಂಬು ಕೂಡು ಕುಟುಮ ಇತ್ತ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿ ಆ ಜಾಗೆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ್ದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಓದ್ನವು ಪರೀಕ್ಷೆದಪಗ ಮದತ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು . ಅಂಚಾವಂದಿಲೆಕ ನಮ ಜಾಗ್ ರ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು .ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲಾ ಆನಗೇತ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡಾ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಡು . ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಗುಂಡಿ ತೋಡುನ ,ಡಾಮಾರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಆಂಜನಕ್ಲೆರ್ದ್  ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆರ್ ನ್ದ್ ತೋಜುಂಡು.


 
 
                 

No comments:

Post a Comment