Wednesday, 5 September 2018

ದೈವೊಗು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನಿ -daivogu indi paraavuni

                                         ದೈವೊಗು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನಿ -daivogu indi paraavuni

                                                   ದೈವದೆದುರು ಇಂಡಿದ ಕುರುವೆ ಪತ್ತ್ ದ್ನಿ
          ಐರೋಲು ,ಮೈರೋಲು ,ನೇರೋಳು ,ನೆಕ್ಕಿ ,ಕುಕ್ಕು ,ಪೆಲ ,ಅತ್ತೋಸು ,ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ [ಮಾಸದ ಒರು ] ಪನ್ಪುನ ೧೬ ಬಗೆತ ತಪ್ಪುನು ದೈವೊಗು ಪಾರಾವುನೆನ್ ಇಂಡಿನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅವ್ವೆ ತಪ್ಪುಲೆನ ಕುರುವೆದಡಿಟ್ ಕಲೆಯಿನ  ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಕೋಲೊಡು ಕುರುವೆಡ್ ಒರಿ ಈ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ಪಾರಾವೊಂದು ಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದೈವ ಆಯನ ಪಿರವುಡೇ ಪೋಪುಂಡು . ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ತುಳಸಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಶಿವನ್ ಬಿಲ್ವ ತಪ್ಪುಡೇ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತ್ ನಿ .ಅವ್ವೆ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಡು ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆಗ್ ದುಂಬೇ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ . ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ತುಳುನಾಡ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದ ದೈವ . ಈ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವೊಗ್ಲಾ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು . ಮೂಲು ಇಂಡಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪುಲುಂದು  ತೋಜಿಂಡಲ ಕತೆತ ಪಿರಕಾರ ಇಂಡಿ ಪಂಡ ಎಲು ಮಾಸದ ತುಂಡುಲು . ಇನಿಲಾ ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ ದೇ ಉಚ್ಚುನು ಎವ್ರ ಬರ್ಪವುನಿ .
                                      ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಸರ್ಪಗ್ ಎವ್ರ ಬರ್ರೆ ತಪ್ಪುನು ಸರ್ಪದ ಮೇಲ್ಗ್ ದಕ್ಕುನಿ

                           ದೈವೊಗು ಸುರುಕು ಅಣಿ ಪಾಡ್ ದ್ ಮುಗ ದೀಪುಂಡು . ಮುಗ ದೀನ ಬೊಕ್ಕ ತೂಟೆ ಪತ್ತ್ದ್ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮ ಉಪ್ಪುಂಡು . ತೂಟೆದ ನೇಮೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ  ಇಂಡಿ ನಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.  ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವೊಗು ಮುಗೋಟು ಉಪ್ಪುನಗನೆ  ಕುರುವೆಡ್ ಇಂಡಿ ಪತ್ತ್ದ್ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು .ದೈವ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ದೈವದ ಮುಗೊಕು ಇಂಡಿ ಪಾರಾವೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ . ದೈವದ ಬರಿಟೊರಿ ಕುರುವೆಡ್ ಇಂಡಿ ಪತೊಂನೆನ್ ದೈವಲ ಸಾನೊಗು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗನೇ ಪಾರಾವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು . ಕಡೆಕ್ ದೈವ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಾ ಮೂಜಿ ಮುಗುಳಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನದೆದುರು ಮೂಡಾಯಿಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ತಾರಾಯಿನ್ ನೆಲಟ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನ್ದು .ಅವೆನ್ ಸಕನ ತೂಪುನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ .ಅಡೆಗ್ ಇಂಡಿ ಪಾರವುನ ಕಿರಮೋ ಮುಗಿಯುಂಡು .
                                           ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವ .ಕಟ್ಟಿನಾರ್ -ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂತ . ಕಣಂತೂರ್
                       
ಇಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು . ಭದ್ರಕಾಳಿನ್ ಅರ್ತ್ ದ್  ಪಂಡ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಕಾರ್ನಿಕ ಇಂಚ ಉಂಡು . ಎನರ್ದ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ ಆಂಕಾರೊಡು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಕಡಲ್ಗ್  ,ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಗಟ್ಟಗ್ ದೀಪಲ್ .ಏರ್ ಪೋಪುಂಡಲ ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯ್ದೆ ಪೋವೊಡುಂದು ಅಂಚ ಉಂತುದಿಪ್ಪುವಲ್ . ಸಾದಿ ಬುಡುಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೇನ್ನಗ ಈ ವಾ ಭೂತಯ ?.ನಿನ್ನಂಚಿ ಏತೋ ಭೂತೊಲು ಎನ್ನ ದೆಕ್ಕರುಳಾಯ್ದೆ ಪೋತ. ಈ ವಾ ಗಂಡು ಭೂತ ?,ಈ ವಾ ಗಂಡು ಮುರ್ಗ ಈ  ?,ಈ ವಾ ಲೆಕ್ಕಂದ್ ಪನ್ಪಲ್.ಐಕ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪನ್ಪೆ, ಅಂಚಿತ್ತ್ನ ಗಂಡು ಮುರ್ಗ ಯಾನತ್ತ್ . ತೂಕ ಎನ್ನಲ ನಿನ್ನಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತುಂಡು ತೂಕನ್ದ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ವಿಷ್ಣುನಡೆ ಪೋಪುನಿ .  ಈ ದೈವ ದಾಯೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡಪ್ಪಂದ್  ವಿಷ್ಣು ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗುವೆರ್ . ಕಡೆಕ್ ಈ ದಾಯೆ ಬತ್ತಂದ್ ವಿಷ್ಣು ಪಿಲ್ಚಂಡಿದ ಕೇನ್ನಗ ಎಂಕ್ ೩ ವರ ಬೋಡುಂದು ದೈವ ಕೇನ್ವೆ .ಎನಾರ್ದಾವಂದ್ ,ಈ ಈಸರ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋಲನ್ದ್ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಈಸರ ದೇವರ್ನಡೆ ಪೋಪೆ . ಈಸರ ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ೪ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ್ದ್ ಕಡೆಕ್ ಈ ದಾಯೆ ಬತ್ತಾಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಎನ್ಕ್ ೩ ವರ ಬೋಡುಂದು ಕೇನ್ವೆ .ಅಪಗ ಈಸರ ದೇವೆರ್ [ ಒವು ಏರೆರ್ದ್ ಆಪುಜ ಅಂಚಿನೆನ್ ಕನವೊಡುಂದು ] ಈ ಮೂಜಿ ಸೊತ್ತು ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಕ್ ಕನತ್ ಕೊರ್ ನ್ಡ ಈ ಕೇನ್ನ ವರ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ . ಅವೆಟ್ ೧ನೇ ಸೊತ್ತು -ಪಾದೆದ ಪತ್ತ್  [ಪಾದೆನ್ ಪತ್ತ್ ಡ್ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ],೨ನೇ ಸೊತ್ತು -ಉಜ್ಜೆರ್ದ ನಾರ್ [ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ನಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ],೩ನೇ ಸೊತ್ತು -ತಡ್ಪೆದ ಬಂದನಿಗೆ [ನುಂಗೆಲ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಂದನಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ]. ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪೋದುಲ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಡ್ ಅವೆನ್ ಕನತ್ದ್ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪುಂಡು . ಅವೆಕ್ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ೩ ವರ ಕೊರ್ಪೆರ್.  ೧ನೇ ವರ -ಕಂಚಿನ ತೂಟೆಗ್ ಮೆಂಚಿನ ತೂನು ಕೊಲ್ಪಾಲ [ಪೊತ್ತಾಲ ],ಆಲೆಗ್ ೨ ಕಾರ್ ಡ್  [ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ] ೧ ಮರತ ಕಾರ್ ,ಕುಡೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾರ್ .ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಾರ್ ಬುಡ್ಲ ,ಮರತ ಕಾರ್ ತೂಟೆಡ್ ಪೊತ್ತಾಲ ಪನ್ಪೆರ್ . ೨ನೇ ವರ -ಅಲೆನ್ ತಜತ್ದ್ ಇಂಡಿದ ಭವನ ಮಲ್ಪಲ . ಅಂಚ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಸರಿರೋನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾರಾವುನೆತ ಒರು ದೈವದ ಇಂಡಿ ಪಾರಾವುನ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆ . ಅಲೆನ್ ತೂಟೆಡ್ ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ  ೩ನೇ ವರ -ಅಲೆನ ತಿಗಲೆಡ್ ಜತ್ತ್ ನಡತ್ ಬಲಂದ್ . ಅಲೆನ್ ಸುಡು ಸೂಕರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೊನ್ಯದ ಮಿತ್ತ್ ನಡತ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅಲೆನ ತಿಗಲೆಡ್ ನಡತ್ ಜತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ಲೆಕನೆ . ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ತುಳುವ ಆರಾಧನೆದ ದೈವೊಲ್ನ ಸಗ್ತಿ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಇಂಡಿದ ಭವನದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು . ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಂಡ ಶಾಕ್ತೇಯ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ನೆಲಕ್ಕೊತ್ತ್ನಗ ,ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಪೋನಗ ಶೈವ ಧರ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ್ ಒರ್ತ್ ನ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಮೂಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.
   


ಲೇಖನೊಗು ಮಾಯಿತಿ ಸಕಾಯೊ -
          ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾನೆ ಕಾಂತ .ಕಣಂದೂರು

No comments:

Post a Comment