Tuesday, 10 July 2012

ಅಟ್ಟೆಮಿ ತುಳುವೆರೆ ಸುರುತ ಪರ್ಬ -attemi tuluvere suruta parba


                  ಅಟ್ಟೆಮಿ ತುಳುವೆರೆ ಸುರುತ ಪರ್ಬ 
                attemi tuluvere suruta parba
      
         ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಮಾಸೆ ಕರಿದ್ ೮ನೇ ದಿನತಾನಿ ಬರ್ಪುನವೇ ತುಳುನಾಡ ಸುರುತ ಆಡ್ಯೆ ತಿನ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಅಟ್ಟೆಮಿ . ಆಂಡ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ಸುರುತ ಪರ್ಬೋಂದಾದ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪರ್ಬಾದ್ ಪೋಂಡು . ಆಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಸುರುಟು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಬೊನೆ ಗುಂಡೆಮಿ ಎಟ್ಟುನ ಅಟ್ಟೆಮಿ .   ಅಟ್ಟೆಮಿದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ರೋಹಿಣಿ ನಚ್ಚತ್ರದ ೧೨ ಗಂಟೆ ೧೬ ಗಳಿಗೆಡ್ ಸಿರಿ ಕಿಸ್ನೆ  ಭೂಮಿಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರ್ದ್ ಬಾಲೆಯಾದ್ ಉದಿತ್ ಬತ್ತೆ. ಕಲ್ವೆರ್ಲಾ ಕಂಡೆರೆ ಪೋಡ್ಯುನ ಕರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ ,ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಡ್ ಜಡಿ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೆರ್ ಕಿಸ್ನನ ಪುಟ್ಟು . ಸಿರಿ ಕಿಸ್ನೆ ಪುಟ್ಟಿ ದಿನೊನು ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿನ್ದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಲ ಉಂಡು . ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರುವಾದ್ಲಾ ಕಿಸ್ನ ಬಲರಾಮೆರೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಬೆದ್ರ್ ದ ಪುರಲ್ ,ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ್ ಮೇಪುನ ಕಿಸ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಾಂಡ ,ಬಲರಾಮೆ ನುಗ ನಾಯೆರ್ ,ಉಜ್ಜೆರ್ ಪತೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಲಿದ ಒರುವಾಪೆ .
             "ಕಂಸಾಲ ಸುರಿಯ ಪಾರ್ದನ "ಡ್ ಆಯನ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಕಿಸ್ನೆ ಪರಬನ ಏಸ ಪಾಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಇಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು . "ಗಾಳಿಯ ಬೊಳ್ಳಿಮ ಪಾರ್ದನ "ಡ್ ಅಣ್ಣಂದ್ರಾಯೆ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಮೆಗ್ದಿಗಾದ್ ಗೋಪಾಲೆಯಾದ್ ಏಸ ಪಾಡಿ ಕಿಸ್ನೆ ಅಲೆಗ್ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ . ಆಲ್ ಪೆದ್ದ್ ದುಪ್ಪುನಗ ಪೆದ್ದೋಲ್ತಿ ಸಾಂಕನಲಾ ಮಲ್ಪುವೆ . "ನಾಗಸಿರಿ "ಪಾರ್ದನ "ಡ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಪೊಂಜೊವುನು ಪರೀಗ್ಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿ ಕಿಸ್ನಗ್ ಅಲೆರ್ದ್ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು . ಒರಿಯರ್ದ್ ಉಂಡಾಪಿ ಮತೋರ್ದು ಧರ್ಮೊನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡೆ ಸಿರಿ ಕಿಸ್ನೆ. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆಡ್ ,ಪರ ಧರ್ಮದ ಪೋಡಿಪುರ್ದು ಸ್ವಧರ್ಮೋಡು ಒಂತೆ ದೋಸ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಸ್ವಧರ್ಮೋಡೆ ಸಯ್ಯೋಲಿಂದ್ ಪಂತೆ [ ಭಗವದ್ಗೀತೆ-ಅಧ್ಯಾಯ-೩,೩೫ನೇ ಶ್ಲೋಕ ] . ಕಿಸ್ನಗ್ ೧೬,೦೦೦ ಬುಡೇದ್ಯಲ್ಲುಂದು ಪನ್ಪ . ಆಂಡ ಅವೆತ ಅರ್ಥ ಈತೆ ,ದಾದ ಪಂಡ ,ನಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾರ ಸಾರ ಆಕರ್ಷಣೆಲು ,ಆಸೆ,ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕೊಲು . ಉಂದೆನ್ ಗೆಲ್ತ್ ನಾಯೆ ಸಿದ್ದೆ-ಬುದ್ಧೆ ಆಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯಂದ್ ಪಂಡೆ . "ನುಪ್ಪುರ್ದು ಪ್ರಾಣಿಲು ಉಂಡಾಪ ,ನುಪ್ಪು ಬರ್ಸೊರ್ದು ಉಂಡಾಪುಂಡು ,ಬರ್ಸ ಯಜ್ನೋರ್ದು ಉಂಡಾಪುಂಡು ,ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮೊರ್ದು  ಉಂಡಾಪುಂಡು"[ ಭಗವದ್ಗೀತೆ-ಅಧ್ಯಾಯ-೩. ೧೪ನೇ ಶ್ಲೋಕ ] ಪಂಡಿ ಕಿಸ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ನಮ ಉನ್ಪಿ ನುಪ್ಪುಗು,ಉಸುಲುದ ಪೆರಾನಿಲೆಗ್ ,ಬರ್ಸೊಗು,ಬೂಮಿ ,ಅಕ್ಕಸೊಗು ,ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿಗುಪ್ಪುನ ಸಮ್ಮಂದೊನು ತೆರಿಪಾದೆ .
                         ಅಟ್ಟೆಮಿದ ದುಂಬುನಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಬಲೊಟು ಕುಲ್ಲುನ ಕಿರಮೋ ದುಂಬಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಅವು ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ್  ಉಪಾಸ ಕುಲ್ಲುನ ಕಿರಮ .ಅಟ್ಟೆಮಿದ ದುಂಬುನಾನಿ ಸಪ್ತಮಿದಾನಿ  ರಾತ್ರೆ ೧೨ ಗಂಟೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತರೆಕ್ ಮೆಯ್ಕ್ ಮೀದ್ ಕೊಡಿ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ ಬಲಸ್ದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಉಂಡೆರ್ಡ ನನ ಕೆಲವೆರ್ ನಾಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡಾಯ್ಲೆಕ ತಿಂದ್ ದ್  ನಡಿರ್ಲ್ ಮೀದ್ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೊಂಜಿ ಬೊಂಡನ ,ಪಲಾರನಾ ,ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಓಣಸಾ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಇರ್ಲ್ ೧೨ ಗಂಟೆ ಕರಿದ್ ಉದಿಪು ದೇವೆರ್ ತೋಜುನ ಗಿಟ್ಟ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ದ್ ಉದಿಪು ದೇವೆರ್ ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ಕಪ್ಪುಕಲ್ಲ್ ನ್  ಚೇವುದ ಇರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಕಲ್ಲ್ ದ ಸೊಂಟೊಗು ನೂಲು ಸುತ್ತುದು ದೀಪೆರ್ .  ಆ ಚೇವುದಿರೆತ ಮಿತ್ತ್ ಸಂಕ ಪುರ್ಪೊಡು ಪೇರ್ ಮೈತ್ ದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ವೆರ್ . ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಬಾರೆದಿರೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀದ್ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ ಆಡ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ್ ಮೈತ್ ದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಉಪಾಸ ಬುಡ್ಪೆರ್ .ಅಟ್ಟೆಮಿ ರಾತ್ರೆ ಉದಿಪು ದೇವೆರ್ ಮೂಡುನಿ ಪೊರ್ತಾಪುನೆರ್ದಾದ್ ಆ ಪೊರ್ತು ಕಳೆಯೆರೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಕೈಕ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದೀವೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂತೆರ್ .
                     ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್  ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ಲುನ ಕಿರಮಇತ್ತ್ಂಡ್ . ಅಟ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಮದ್ದೆನ ಒಣಸ್ ದಾಂತೆ ಬೊಂಡ ಪರ್ದಾ ,ಪಲಾರ ಮಲ್ದಾ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ಲುವೆ. ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಮದ್ದೆನರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕನೇ ಸೇಮೆ ,ಮೂಡೆ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ,ಗುಂಡ,ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್ . ಪೆಲತ ಇರೆಟ್ ,ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ,ಮುಂಡೆಯ್ದ ಒಲಿಟ್ ಆನಿದಾನಿ ಉರ್ದುದಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಸಾರ್ನೆದಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು . ಬಯ್ಯಾನಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ದೆಕ್ಕ್ ದ್,ಸೇಡಿ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ ದ್ ,ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಗೆಲ್ಲ್ ಲೆನ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೊರಗಾದ್ ದೀಪೆರ್ . ರಾತ್ರೆ ೧೨-೦೧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ ,ಅರಿಕತೆ ,ತಾಳಮದ್ಲೇ ,ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಉದಿಪುನಗ ಕೈತಲ್ದ ಊರ ಸಾನೊಡು ಕದಿನ ಪುಡಯಿನ ಸವ್ದ ಕೇಂಡ ಸಿರಿ ಕಿಸ್ನನ ಪುಟ್ಟು ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ಲೆಕ್ಕ . ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಮೀದ್ ,ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅಗೆಲದ ಮಣೆ ದೀದ್ ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್ ಬಾರೆದ ಕೊಡಿರೆ ಪಾಡ್ವೆ . ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ,ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮುಗಟೆದ ತಾರಾಯಿ ,ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆಯಿ ,ಒಂಜೇಕಾಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವೊಲಿ ಪಣವು ,೫ ಬಚ್ಚಿರೆ ,೫ ಪಂರ್ದ್ ,ಊದತ್ತಿ,ಪಿಂಗಾರ ,ಕೇದಾಯಿ ದೀದ್ ,ಅನ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ,ಕರ್ಪೂರ ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ,ಆರತಿ ಬೆಳಗಾದ್ ,ಕೇದಾಯಿಡ್ ತುಳಸಿಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುವೆರ್ . ಕೆಲವೆರ್ ಸಂಕ ಪೂಟು ,ಕೆಲವೆರ್ ಸಂಕೊಡು ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುವೆರ್ . ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೂಕುಲು ಎಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುವ . ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಮನದಾನಿ ಕಟ್ಟದ  ಕೋರಿದ ರೇಸದೊಟ್ಟುಗು ಸಾರ್ನೆದಡ್ಯೆ ತಿನ್ಪೆರ್ .ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯೊಗು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೋರಿದ ರೆಸೊಟು ಗಮ್ಮತ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪೆರ್ . ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಸುರಾತ್ಂಡ್ .ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ ಪದೆಂಜಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ದಸುಕ್ಕ ಮಾತಾ ತಿಕ್ ಡ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಇತ್ತೆ ಅವ್ಲಕಮ್ಮಿಯಾತ್ಂಡ್. ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಗೊಬ್ಬುಗು ತಾರಾಯಿದ ಕಟ್ಟಂದೇ ಪುದರಿಪ್ಪೆದ್ಂಡ್.
                    ದುಂಬು ಅಟ್ಟೆಮಿದಪಗ ಕಿಸ್ನ ಏಸ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಾಡ್ಪಾವೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಅವು ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲತ ಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಧಾ ಕಿಸ್ನ ಏಸದ ಪುನೆಪಾಟಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ,ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ ಡ್ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ನಡಪುಂಡು .ಜಾರುನ ಕಂಗ್ ದ ಮಸ್ರುಡ್ಕೆ,ದೊಂಪದೊರುತ ಮಸ್ರುಡ್ಕೆ, ಪಿಲಿ ಏಸ ,ಕೀಲ್ ಕುದ್ರೆ ಏಸ ,ಬೊಂಬೆ ಏಸ ,ಕರಡಿ ಏಸ ಪಾಡ್ ದ್ ನಲಿಪುನ ಕಿರಮಲ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್  ಅಟ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಸೂರ್ಯೆ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದಿಪು ದೇವೆರ್ ತೋಜಿನೇಟ ಭಜನೆ ನಡತೊಂತ್ಂಡ್ . ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಎಲ್ಯಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ್ ದ ತೂರಿ ಕಟ್ಟ್ ನ ಮಸ್ರುಡ್ಕೆ ,ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ತೂರಿಲೆನ್ ಸುತ್ತಾಲ ಕಟ್ನ ಮಸ್ರುಡ್ಕೆ  ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಉದ್ದದ ಚೋಲಿ ಜಾರಾದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿನ ಕಂಗ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ಉರ್ಡಾ ಪಟ್ಟೆ ಪುಣೆವೊಂದು ಕಂಗ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ಬಡ್ತ್ ದ್ ಅವ್ಲು ಕಟ್ಟ್ನ ಮಣ್ಣ್ ದ ತೂರಿದುಲಯಿರ್ದ್ ಪಣವು ದೆಪ್ಪುನ ಸಾಹಸದ ಗೊಬ್ಬುಲ ನಡಪುಂಡು .ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡ್ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ ನ್ಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲ ನಡಪುಂಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಆಟಿದ ಬಡಪೊತ್ತುರ್ದು ತರೆ ದೆರ್ಪೆರಾನಗ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಬರೊನ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಪಾಪದಕ್ಲೆ ,ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಅರಿಬಾರ್ ಪೂರಾ ಕಾಲಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು . ಅಕ್ಲ್ ಅವ್ಲುಮೂಲುಂದು ಸೇರ್ಸಾದ್ ದೀನ ನಿಂಗಲರಿನ್ ಉರ್ದುದೊಟ್ಟುಗು ಕಡೆದ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರ್ . ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಕೊಂಬುದಕ್ಲ್ ಅಟ್ಟೆಮಿ ನಟ್ರೆ ಬರೊಂತೆರ್ . ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ನಟ್ರೆ ಪೋಪುಜೆರ್ . ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಜಾತಿದಡೆ ಮಾತ್ರ ಉನೆರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಟ್ಟರೆ ಪೋವಯೆರ್ . ಇಲ್ಲಗ್ ಅಟ್ಟೆಮಿ ನಟ್ರೆ ಬತ್ತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂತ್ ನ್ಡ್. ಉಂದೆನ್ "ಅಟ್ಟೆಮಿ ಮರ್ಯಾದಿ "ನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ .
      ದುಂಬೊರ್ತಿ ಅಟ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಆಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ ತನ್ನ ಕಡೀರ ಮಗನ್ ಮಲ್ಲ ದನಿಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಅಡವು ದೀದ್ ಅರಿ ಕನತ್ದ್ ಒರಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಡ್ಯೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದು ಕೊಯ್ಯೆರಾನಗ ಪಂಡ ಪರ್ಬದಪಗ ಸಾಲ ಬೂಟುದು ಮಗನ್ ಬುಡ್ಪಾಯಲ್ಗೆ . ಆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಇನಿಲಾ ಕಡೀರ ಮಗಕ್ /ಮಗಲೆಗ್ ಆಡ್ಯೆ ,ಪಾಯಸ ಸುರುಕು ಬಲಸುನಿಗೆ. ದುಂಬು ಬಡವೆರ್ ತಾನ್ ಗೇಣಿ ಕೊರೊಂತುನ ದನಿಕುಲ್ನಡೆ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ನುಪ್ಪು ,ಆಡ್ಯೆ ,ಕಜಿಪು ಬಲಸ್ದ್ ಬಂಜಾರ ಉನ್ಪದ್ ,ತಿನ್ಪಾದ್ ,ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲಾ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಆಡ್ಯೆ ,ಕಜಿಪು ಪೂರಾ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಕೊರೊಂತೆರ್ . ದುಂಬು ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮಕಾದ್ ಅರಿ ಬಾರ್ ಬುಲೆದ್ ಕೊರ್ನ ಬೆಂದಿ ಜೀವೊಲು ,ನಮಕಿನಿ ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮವ್ಲು ಬೆಂತಿನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೈ ನೀರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ,ನನಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆಂದ್  ಅಕ್ಲ್ ಕೇನೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ದುಂಬೇ  ಇಂಚ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಅಟ್ಟೆಮಿಗ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವು ಬಲಸ್ದ್ ,ಕಟ್ಟ್ದ್ ಕೊರೊಂತೆರ್ . ಇಂಚಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ತೆರಿದ್ ಆ ಬಡವು ಕಂತವೊಂತ್ನ ತುಳುವೆರೆರ್ದ್ ಮೆತ್ತೆನದ ಬೇತೆ ಉಡಲುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ?. ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಇಂಚ ಉಂಡು -ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಡ ಕೇಂಡು ,'ಮಂಗಕ್ಕ ಮಂಗಕ್ಕಾ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಏಪ ಮಂಗಕ್ಕಾ 'ನ್ದ್ . ಅಪಗ ಪುಚ್ಚೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾಯಿಡ,'ಅಟ್ಟೆಮಿಯಾಂಡ ದಾನೆ ,ಗುಂಡೆಮಿಯಾಂಡ ದಾನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಮಡೆ ಇರೆ ನಕ್ಕುನ ನಾಯಿಗ್ 'ನ್ದ್ ಪನ್ಪುಂಡು . ಈ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿದ ಉಲಾರ್ಥ ಈತೆ ,ಇತ್ತ್ ನಾಯಗ್ ಪರ್ಬ ಗದ್ದಲ ,ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯೆ ಇತ್ತ್ ನಾಯನ ಇಲ್ಲದ ಒರಿನ ಮಡೆ ತಿನೊಡಾತೆನ್ದ್ . ಆ ಕಾಲದ ಬಡಪೊತ್ತುದ ಚಿತ್ರಣ ಉಂದೆಟ್ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಪುದ್ದಾರ್ದಪಗಲ ಕಡೀರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕು ಬಲಸುವೆರ್ . ಕಿಸ್ನನ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುಡು 'ವಿಠಲ ಪಿಂಡಿ'ಗ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವ . ಪಿಂಡಿ ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ್ದ್ ಅರ್ಥ ಆತೆ .
             ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ್ ಕಿಸ್ನನ್ ಇನಿಲಾ ನಂಬುಜೆರ್ . ದುಂಬು ಕಿಸ್ನನ್ ಅಕ್ಲ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ ನಾತ್ ಬೇತೆರ್ಲಾ ಮಲ್ತುಪ್ಪಯೆರ್ . ದುಂಬು ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ್ ತೋಟದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ .ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಅಟ್ಟೆಮಿದಾನಿ ಕಿಸ್ನ ದೇವೆರೆ ಪುಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಕರಿಂಡಲ ಉದಿಪು ದೇವೆರ್ ಉದಿತ್ ನ ತೋಜಂದೆ ಅವೆಟೊರಿ ಚಂದ್ರ ದೇವೆರ್ ತೋಜುವೆರಾ ತೂಕಾನ್ದ್ ಕಂಗ್ದ ಕೊಡಿಕ್ ಬಡ್ತ್ ದ್ ತೂಯೆ . ಉದಿಪು ದೇವೆರ್ ತೋಜಿ ಕೊಸಿಟ್ ದೇವೆರ್ ತೋಜ್ಯೆರ್ಂದ್ ಕೈ ಬುಡ್ದು ತಿರ್ತ್ ಬೂರ್ದು ಸೈಪೆ . ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲು ಕಿಸ್ನನ್ ನಂಬುನ ಬುಡ್ಯೆರ್ . ಕಿಸ್ನೆ ಪುಟ್ಟುನವು ಬಹುಳ ಅಟ್ಟೆಮಿಯಾಂಡಲ ವಾ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಪನ್ಪಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು . ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ್ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು . ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸೊಡು ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೊಡು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೊಡು ಅಟ್ಟೆಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು .
           ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡ್ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು . ೧-ಶುಕ್ಲಾಷ್ಟಮಿ ,೨-ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ. ಅಟ್ಟೆಮಿ ಪರ್ಬೊಡು ಮಸ್ರುಡ್ಕೆ ಅಟ್ಟೆಮಿದ ಮನದಾನಿ ನಡಪುನಿ . ಕಿಸ್ನೆ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಯಾದುಪ್ಪುನಗ ಬಲೊಟು ದೀನ ಕುದುಪೆ  ಕುದುಪೆ ಕೊಜಪುನು ,ಬೆಣ್ಣೆನ್ ಕಂಡ್ ದ್ ತಿಂದ್ ದ್ ಏರೇರೆಗ್ ದೂರು ಪಾಡೊಂತೆ . ಅವೆತ ನೆಂಪುಗು ಇನಿ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಲಾ "ಕೊಜಪು ಕುದುಪೆ "ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು . ಅಪ್ಪೆನೆದುರು ಬಾಲೆ ಕಿಸ್ನೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತೋಜಿಂಡ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಮಣ್ಣ್ ತಿನ್ಪುನೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ್ ದಿಪ್ಪೆರ್ .ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ಮಣ್ಣ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿಯತ್ತೆ . ಕಿಸ್ನೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ತೆ ಆತೆ . ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ ,ತುಳುವ ಜನಪದ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆಕುಲೆಗ್ಲಾ ಕಿಸ್ನಗ್ಲಾ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ .


                     

No comments:

Post a Comment