Sunday, 15 July 2012

ಪರಿಸರ ನಾಶ ,ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿ ನಮನೆ ತೋಡೊಂದುಲ್ಲ-parisara nasha,namma gundi namane thodondulla

ಪರಿಸರ ನಾಶ ,ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿ ನಮನೆ ತೋಡೊಂದುಲ್ಲ-parisara nasha,namma gundi namane thodondulla 

              ನಮ್ಮ ದೈವೊಲು ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ಉದಿತ್ ಬತ್ತಿ ಸತ್ಯೋಲು . ಅವೆಕ್ ಬೋಡಿತ್ತ್ ನಿ ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ್ ,ತೋಡ ನೀರ್,ಕಾಟ್ ಪುರ್ಪ .ಬನೊಕ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕಾಡಿಜ್ಜಿ ,ಕಾಡಿಜ್ಜಂದೆ ಮುಗಲ್ ಒಡ್ಡುಜಿ. ಮುಗಲಿಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ . ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಬೂಮಿ ಉಷ್ಣ ಏರ್ದ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಲಿದಕ್ಲೆ ಬೆರಿಯೆಲು ಮಣ್ಣ್ ದ ನುಗುತೆದ ನಕ್ಕುರು ಸಯ್ಯೊಂದುಂಡು .ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಬೂಮಿ ತನು ಏರುಜಿ ,ಬುಳೆ ಬುಳೆಪುಜಿ . ಬುಲೆಕ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಒವ್ವೆ ಪೆರಣಿ ಪಕ್ಕಿ ಬದ್ಕುಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಕಸ ,ಪೊಡೆಮಿ ಜನಮಂದೆ ,ಮುರ್ಗೊಲೆಗ್ ಒಂಜೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು .ಇನಿ ನಮ ಆಧುನಿಕತೆ ,ಯಂತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆ ,ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆನ್ದ್  ಪೂರೆನ್ ಲ ನಾಶ ಮಲ್ ತೊಂದು ನಮನ್ ನಮ ಪರೋಕ್ಷವಾದ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ . ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ತ್ ದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಕಾಡ್ದ ಉಚ್ಚುಲು ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ನೂರೊಂದುಲ್ಲ. ಆನೆಲು ತೋಟದುಲಯಿ ನುರ್ಕೊನ್ದುಲ್ಲ . ಕಾಡ ಪಂಜಿಲು ,ಮೈರೆ/ನಯೀಲ್ ಲುಸಾಗೊಳಿ ಕಂಡೊಗು ನೂರೊಂದುಲ್ಲ . ಉಂದು ನಮನೆ ಮಂತ್ನ ಅತ್ರೋನೊಗು ನಮನೆ ಸಿಗ್ ಸೆ ಅನುಬವಿತೊಂದುಪ್ಪುನಿ . ಉಂದೆಕ್ ಒವೆನ್ಲ ದೂರ್ದು ಪೆರಜನ ಇಜ್ಜಿ .

                              ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟುದು ಸುಮಾರ್ ೨೦ ಲಕ್ಷ ವರ್ಸ ಆದಿಪ್ಪು.ಆಂಡ ಕ್ರಿ . ಶ . ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡ್ ನಡತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಪರಿಸರ ನಾಶೊಗು ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆಯಾನ್ಡ್ . ಇನಿ ಪರಿಸರ ನಾಶೋರ್ದಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಇಸ ಬೊಲ್ಪುನು ಬೂಮಿಗ್ ಬರಾಂದ್ಲೆಕ ತಾಂಗೊಂತ್ನ "ಓಜೋನ್ "ನೀಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಪುಡು ತುರಿ ಬೂರ್ದ್ ನ್ಡ್ . ಭೂಮಿದ ವಾತಾವರಣದ ಬೆಚ್ಚ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ತಾಂಗೊಂರೆ ತೀರಂದಿಲೆಕಾತ್ ನ್ಡ್ . ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ/ಎ .ಸಿ . ಲೆರ್ದಾದ್ ಕೋಣೆದುಲಾಯಿ ಸಂಪಿತ್ತ್ದ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಾ ಪರಿಸರೊಗೆ . ವಾಹನಲೆದ ,ಕಾರ್ಕಾನೆಲೆದ ಇಸತ ಪುಗೆ,ಕಾರ್ಕಾನೆಲೆದ ಇಸತ ಕುರ್ತೇಲ್ ನೀರ್ ಸುದೆ ಕಡಲ್ ಗ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ಉಸುಲು ದೆತೊನ್ನ ಗಾಳಿ ಹಾಳ್,ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ ಹಾಳ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸವುದೊದ ಯಂತ್ರೊಲೆರ್ದ್ ನರಮಾನ್ಯೆರೆ ಕೆಬಿ ಹಾಳ್.ಉಂದೆನ್ ಮಾತಾ ಮೀರ್ಸಾವುಲೆಕ ಕಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತಿ ಮರೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರಾ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ದ್ ನಮ್ಮ ಸೂಸುಡ್ಕರಿಗ್ ಕಣಕಿಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾವು . ಓಡುದ ,ಮುಳಿತ ,ಸೋಗೆದ ಇಲ್ಲ್ ಲು ತೂವೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜ. ಓಲು ತೂಂಡಲ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿದ ಪೆಟ್ಟ್ ದ ತಾರಸಿದಿಲ್ಲುಲು . ಆ ಬೆಚ್ಚೊಗು ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ ನ್ಡ ಅವೆಕಾತ್ ಮರ್ದುಲು . ಈ ಉರಿ ಉಷ್ನೊಗು ಇಜ್ಜಾನ್ದಿ ಸಿರ್ಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲ . ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶೋಗುಂದೆ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಯೆನಂದಾಪುಂಡು .

                   ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫಾನ್ ಇಸಡ್ದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಜಪಾನ್ದ  ಹಿರೋಷಿಮಾ ,ನಾಗಸಾಕಿಗ್ ಅಣು ಬಾಂಬು ಬೋರ್ಲೆಕಾತ್ ನ್ಡ್ . ಒಡಿಪುದ ಕಾಪುದ ಕೈತಲ್ದ ಪಾದೂರು,ಕುಡ್ಲ ಬಜ್ಪೆದ ಕೈತಲ್ದ ಪೆರ್ಮುದೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ತೈಲಾಗಾರ ಮಿನಿ ಪುಡಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೇ ಭಸ್ಮ ಆದ್ ಪೋವು .ದುಂಬುದಕ್ಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಡ ತಾಂಟೆರೆ ಪೋವಂದೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಡುಪ್ಪುನ ದೈ ಮರೋಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಣ್ದಿಲೆಕ ಅವೆಕ್ ದೇವೆರೆ ಒರು ಕೊರಿಯೆರ್ . ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಪನೊಡಾಂಡ ,ಅತ್ತೋಸು ಮರ,ಪಾಲೆದ ಮರ . ಈ ಮರ ಬುಡ್ಪುನಾತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇತೆ  ವಾ ಮರಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಅತ್ತೋಸು ಮರನ್ ಜನಮಂದೆ ಸೇರುನ ಸಾನದ ಕೈತಲ್ ನಡ್ಯೆರ್. ನಮಕ್ ಇನಿ ವಾ ಬುಳೆ ಬುಳೆವೊಡಾಂಡಲ ಕಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಈಟ್ ಲೆನ್ ಬೇಗ ಬುಳೆ ಬರ್ರೆ ಪಾಡುವ . ಅಂಚಾದ್ ನಮ ತಿನ್ಪುನ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪಾವಡ್ ,ನುಪ್ಪಾವಡ್ ,ಕಡಲ್ದ ಮೀನಾವಡ್ ಪೂರಾ ಇಸನೆ .ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದಮ್ಮದ ಸಿರ್ಕ್ ಬೇಗ ಬರೊಂದುಂಡು . ಮಾತ್ರೆ ನಾಟಂದೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಆಂಟೀ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟುಗು ದೆತೊನುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ .
                                ಇಂಚಿನ ಅಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರೊರ್ದಾದ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಬೇಗ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲು ಬೇಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸರ್ರದ ಏರ್ ತಗ್ಗುಲು ಬಾರೀ ಬೇಗ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ ದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ಸಾದಿ ಪೋನಗ ನಾಕುಸಿ ಆವೊಂದುಂಡು . ಉಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಯಿನೆತ ಕರಿ ನಿರೆಲ್ . ನಮಕಿನಿ ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಪೂರ ಆಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ನಡತ್ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿನ್ ಪೂರಾ ಮದತೊಂದುಲ್ಲ.ಶಾಕ್ತೇಯ ಆರಾಧನೆಡ್ ದೇವಿನ್ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿನಿನ್ದ್ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಅವುಲ್ಲ ಕದಂಬ ಮರೋಕು ತಿಕ್ಕಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು . ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಲು ,ದತ್ತಾತ್ರೇಯೆ ಪಾಲೆದ ಮರಟುಪ್ಪುನಿಂದ್ ,ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೆ ಅಸ್ಸೊತ್ತು ಮರಟುಪ್ಪುನಿಂದ್ ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂತೆರ್ . ಭೂಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಲ್ ನ್ದ್ ,ವಿಷ್ಣುನ ಬುಡೆದಿ ಲಚುಮಿನ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬುದಕ್ಲ್ ಮಲ್ತೆರ್ .
                                       

                    ಅಂಚಿ ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಗುವೆಲ್ ತೋಡುದು ನೀರ್ ದೆತ್ತೆರ್.ದಾಲ ದೋಷ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಇನಿ ೩೦೦-೪೦೦ ಅಡಿ ಒಟ್ಟೆ ಗುವೆಲ್ ತರ್ತ್ದ್ ಬೂಮಿದುಲಯ್ದ ಒತ್ತಡ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ದ್ ಭೂಮಿ ಅವ್ಲೋರ ಮೂಲೊರಂದ್ ನಡುಗೊಂದುಂಡು . ಏರ ಜೇರೋಲೆನ್ ತಿರ್ತ್ ರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ಲವ್ಲು ಸಮ ತಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟನೊಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮರಿಯಾಲೊಡು ಜೇರದ ಮಿತ್ತ್ ನೀರ್ ಕಂತ್ದ್ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆದೊಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲ್ ಲು ಪೂರಾ ಜರಿದ್ ಜಾಗೆ ಓಲು ,ಇಲ್ಲ್ ಓಲುಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಕೊಡಗ್ ಗ್ ಬೈದ್ ನ್ಡ್. ಕೇರಳೊಡು ಸಮತಟ್ಟ್ ಭೂಮಿಲೆಡ್ ಕಂಡ ,ತೋಡು ಪೂರಾ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಇತ್ತ . ಪಿದಯಿ ದೇಸೊಗು ಪೋಯಿ ಜನ ಕಾಸ್ದ ಕಾರ್ಬಾರ್ಡ್ ಕಂಡ ,ತೋಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಇನಿಕಾನಗ ನೀರ್ ಪರತ್ ಪೋಯೆರೆ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಕೇರಳ ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕ್ದ್ ಸೋತು ಪೋಂಡ್ . ನನಾಂಡಲಾ ಭೂಮಿದ ನುಸುಲುನು ತಾಂಗುದುಂತುನ ಮರೋಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಣ್ದೆ ಒರಿತರ್ಡ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಭೂಮಿ ಒರಿಯು . ಇಜ್ಜಿನ್ಡ ಸರ್ವನಾಶ ಆದ್ ಪೋವು .
               ನಮ್ಮ ದೈವೊಲು ಘಟ್ಟ ಜೈದ್ ಬೈದ ಪಂಡ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿನ ರಾಜನ್ ದೈವೊಲು ,ಅರಸುಲೇ ದೈವೊಲಾಯಿನ ಅರಸು ದೈವೊಲು ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಇತ್ತ್ ನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮ್ಮಂದಿ ದೈವೊಲು . ಅವೆತ ಸಿರಿಮುಡಿ ,ಅಣಿ ,ಜಕ್ಕೆಲಣಿ ,ತಿರಿಲಂಗ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನವೇ .ಮೋನೆಗ್ ಪೂಜುನ ಅರದಲಲ ಮಣ್ಣ್ ದವೆ .ಅಂಚನೆ ಕಾಡ ಕೇಪುಳ ದೈವೊಗಿಷ್ಟ . ದೈವದ ಘಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕಂಡದ ಸುತ್ತ ಮುತಾಲಿಗೆಡುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಗುಡ್ಡೆಲು . ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾಡ ಪಂಜಿಯಾಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಿಲಿಯಾಂಡ ,ಮೈಸಂದಾಯೆ ಕಾಡೆರು ಆಂಡ ,ಗುಳಿಗೆ ಬೊಲ್ಕಂಡದಿಯಾಂಡ ,ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಮುದಳೆಯಾಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಅರಣೆ ಒರು ಆಂಡ ಉಂದು ಪೂರಾ ಕಾಡ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುನವತ್ತೇ .ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ದ್ ಉಂದು ಪೂರಾ ನಾಡ್ ದುಲಯಿ ನೂರ್ದ . ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೊಂದಿತ್ತ್ ನ್ಡ   ,ಜುಳು ಜುಳು ಸೊರೊಟು ತೋಡು ,ತುದೆ ಪರತೊಂದಿತ್ತ್ ನ್ಡ,ಪೊಡೆಮಿ ಇಡೀ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ದಿಂಜಿದ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ನಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ನಮನ್ ನಂಬಿನ ಪೆರಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ,ಮಾತಾ ಜೀವ ಜಂತುಲು ಬದ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ .
                 

       ಪರಿಸರ ನಾಶೋರ್ದಾದ್ ,ಬಾರ್ಯಾತ್ ಸವುದೊದ ಯಂತ್ರೊರ್ದಾದ್ ಬೂಮಿ ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು .ಬರಗಾಲ ಬರೊಂದುಂಡು ,ಇಸ ಗಾಳಿರ್ದಾದ್ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ,ಕಡಲ್ ಲಕ್ಕ್ದ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ,ನೀರ್ಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಪರತ್ ಪೋಯೆರೆ ಜಾಗೆ ದಾಂತೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ಮಾರ್ಗೊನು ನಾಡಿ ತುದೆಟ್ ಪ್ರವಾಹ ಬರೊಂದುಂಡು. ಆಂಡಲಾ ನಮಕ್ ದಾಲಾತಿಜಿ,ಪೋಯಿನಕ್ಲ್ ಪೋವಡ್ ನ್ದ್ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ದ್ ನಮ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ .ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಡನೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗ್ರ ತಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು .ಸುದೆ ,ತೋಡು,ಕೆದು ,ಗುವೆಲ್ ,ಗುಡ್ಡೆ ,ಕಾಡ್,ಕಲ್ಲ್,ಮಣ್ಣ್ ,ದೈ ,ಮರ,ಮುಳಿ,ಸೋಗೆ,ಮರ,ಪುದೆಲ್ ,ಓಣಿ ,ಒರ್ ನ್ಕು ,ಗಾಳಿ ,ನೀರ್ ,ಬೊಲ್ಪು,ಕಡಲ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಸೇರ್ ನ್ಡ ಪರಿಸರ . ಉಂದೆಟ್ ಒಂಜೆಕ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಬೂರ್ ನ್ಡಲ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು .
                         
                    ಭೂಮಿ,ಪರಿಸರ ಪಂಡ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಜೀವ ರಾಶಿಗ್ ಅವು ಸೇರ್ನವು. ಅಂಚನೆ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲ್ ತುದೆಟ್ ದೇವೆರೆನ್ ತೂದು ಗಂಗೇಚ,ಯಮುನೇಚ ,ಸಿಂಧು ,ಕಾವೇರಿ .. ನ್ದ್ ಮೀನಗ ತರೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾರಾವೊಂಡೆರ್ . ಗುಡ್ಡೆ ಜೇರೋಡು ದೇವೆರೆನ್ ತೂಯಿನಕ್ಲ್ ಶಿವನ ಕೈಲಾಸನ್ದ್ ,ಹಿಮಾಲಯದ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪವಿತ್ರನ್ದ್ ಎನ್ಯೆರ್ . ಪಿಲಿನ್,ಸಿಮ್ಮೊನು ದೇವೆರೆ ವಾಹನ ಪಂಡೆರ್ . ಗಿಡಿ,ನೈಲ್ನ್ ದೇವೆರೆ ವಾಹನ ಪಂಡೆರ್ . ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ತಪಸ್ಸ್ ಗ್  ಕಾಡ್ಗ್ ಪೋಯೆರ್ . ಶ್ರೀರಾಮೆ ,ಸೀತೆ,ಲಕ್ಷಣೇ ,ಪಂಚ ಪಾಂಡವೆರ್ ಕಾಡ್ ಡ್  ಬದ್ಕ್ಯೆರ್ ,ಬೋದಿ ವ್ರಕ್ಷದಡಿಟ್ ಬುದ್ದಗ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಂಡ್ . ತುಳಸಿಗ್ ನೀರ್ ಮೈತ್ ನ್ಡ ಅವು ಬುಡ್ಪುನ ಆಮ್ಲಜನಕ ಶ್ವಾಸೊಗೆಡ್ಡೆ . ಬಂಜಿನಾಕ್ಲಾವಂದಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಅಸ್ಸತ್ತೊ ಮರಕ್ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಸುತ್ತು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ .ಬೇಗ ಸಂತಾನ ಆಪುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ್ ೫ ಗಂಟೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಿತ ಮರತಡಿಟ್ ಉಂತಡೆ . ಅವು ಇಂಗಾಲ ಬುಡ್ಪುನೆರ್ದಾದ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುನ್ಡು. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ ಲ್ಡ್ ಬೆದ್ರ್ ನಡಡೆ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜನೆದಾದ್ ಮುಳ್ಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಗ್ ತಾಗು .ರಡ್ಡನೇದಾದ್ ಅವೆತ ಇರೆತಡಿಟ್ ಮರಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ದುಂಬುದಕ್ಲ್ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಂತ್ ಜೆರ್ . ನಮ ಕಲ್ತ್ ನ  ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಪಿರ ಬೂರ್ದ.
                                 
                            ಮರ ದೈಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ತ್ ನ್ಡ ನಮಕ್ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಪಾತೆರೊಡು ಅಕ್ಲೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಅಂಚನೆ ನಾಗರಿಕತೆ ತುದೆ ಬರಿಟೇ ಉದಿತ್ ನ್ಡಲ ನರಮಾನಿ ಬದ್ಕೊಂತ್ನಿ ಕಾಡ್ ಲೆಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ . ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಬದ್ಕೊಂತಿ ಕಾಡ್ ಲೆಡ್ ಇಪ್ಪೆದ್ನ ,ನರಮಾನ್ಯನ್ ಪೊತ್ತಾಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ ನೀರ್ ಮೈತ್ ನ್ಡ  ಪಿತೃಲೆಗ್ ತ್ರಪ್ತಿಯಾಪುಂಡುಗೆ . ಮರ ದೈಕ್ಲೆನ್ ನಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪೊಲು ಬರಂದೆ ಮರ ದೈಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿರ್ಕ್ ಬರು,ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ ದೈಕುಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಪನ್ಪಿ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆಡ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿಲಾ ಸೋಲಿಗೆರ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್ ದಂಗಿ ಮರತ ಪರ್ ನ್ದ್ ಲೆನ್ ಪಕ್ಕಿ ಪೆರಾನಿಗ್ ನ್ದ್ ಒರಿಪುವೆರ್ . ಅಂಚಾದ್ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಾನ್ದ್ ವರ್ಸೊಗೊಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನತ್ತ್ . ಸರ್ಕಾರ ಬೋಡಯ್ನಾತ್ ದೈಕುಲೆನ್ ನಡ್ ರೆ ಸಾಲೆ ಸಾಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು . ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಲೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ನ್ದ್ ದೈಕುಲೆನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು . ನಮ ಆಯಿನಾತ್ ಮರ ದೈಕುಲೆನ್ ನಡ್ಪುನ ಮುಕಾಂತ್ರ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿದ ಪರಿಸರೊನು ಕೊರ್ಕ. "ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ,ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ದೈ "ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಆವಡ್    

No comments:

Post a Comment