Tuesday, 16 October 2012

ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ

ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ-ಕೊರಲ್-ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನಿ-ಪುದ್ವಾರ್-ಪುದ್ದರುನ್ಪುನಿ-ಪೊಸರಿ ಉನ್ಪುನಿ
 
                             
                                                          

                 
 

                 

 
 
         
                      
                                                        


ಮೂಜಿ ಜನತ ಅತ್ತ್.ಮೂಜಿ ಜನಂದ್ ಓದ್ ಲೆ.ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಅತ್ತ್ ಪೊಲಿ ಬಲಿಂದ್ ಓದ್ ಲೆ
                 

No comments:

Post a Comment