Sunday, 26 August 2018

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ,ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ,ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ -rakshaa bandhana,noola punname,guru poornime

          ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ,ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆ,ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ -rakshaa bandhana,noola punname,guru poornime
                                                 
     
                   ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ -ಮರೊಕ್ಲೆಗ್ ಜಂಷಡ್ಪುರತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗವುನಿ
                        ಉಂದು ದಾದ ಇಸೇಸನ್ದ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇನುವರ್ . ತೂಲೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ ನಕ್ಲ್  ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪಿರಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ,ದೈ ಮರೋಕ್ಲೆ ಬಂಧುಲು .ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲ್ ಸೋದರತ್ವ ಭಾವೊಡು ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗಾದ್ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್ .ನಮ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ ನ್ಡ ಯಾರಂದ್ . ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು . ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಗಾದ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು .  
                                                           ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುನಿ

            ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಕಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆನ್ದ್ ಒಂಜಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲ್ ಲ ಕಡ್ಪಾಯೆರ್. ಸೋಲಿಗೆರ್ ತೆನ್ಕಾಯಿಗ್ ಬಗ್ನ ಗೆಲ್ಡಾಯಿನ ಪಲೊನು ಕೊಯ್ಯಂದೆ ಪಕ್ಕಿ ಪೆರಾನಿಲೆಗ್ ನ್ದ್ ಬುಡುವೆರ್ . ಆಂಡ ನಮ ಇಡೀ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ದ್ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ ದ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯೆರೆ ಪೋದು ಇಡೀ ಊರೇ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು .ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥೊಗಾದ್ ,ಸುಖೊಕಾದ್ ಮರ ಕಡ್ತ್ದ್ ,ಮುಗಲ್ ಒಡ್ಡನ್ದೆ,ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ,ಪರಿಸರದ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್, ಗಾಳಿ ಹಾಳಾದ್ ,ನೀರ್ ಹಾಳಾದ್ ,ಭೂಮಿದ ವಸರ್ ,ಅಂತರ್ಜಲ ಮಾಜಿದ್ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು . ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ್ ,ಪುಲ ಮರ್ದುಲು ನಾಶ ಆದ್ ,ಕಡೆಕ್ ನಮ ನಮನೇ ನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆಕಾಪುಂಡು . ಅಂಚಾದ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ದಿನೊಟು ,ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಪಗ ಒಂಜೊಂಜಾಯಿನ ದೈನ್ ನಡ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರೊಗು ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು . 
                                 
                                            ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಡ್  ಪೊಂಜನಕ್ಲ್  ಮರೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ
 
      ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್  ದೈ ಮರೋಕ್ಲೆಡ ಅಣ್ಣನ ಮೋಕೆನ್ ತೂಯೆರ್. ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲೆಕ ಈ ರಾಖಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ನಡುಟು ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ,ರಕ್ಷಣೆದ ಒರುವಾದ್ ಉದಿತ್ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್. ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಉಂದು ಹೆಚ್ಚ ನೆಗತ್ ತೋಜಿಂಡಲ ಪುರಾಣ ,ಚರಿತ್ರೆಲೆಡ್ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು .ಪೊಣ್ಣು ಆನಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಡ್,ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು . 
                                       
                         ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಲು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾರತೀಯನ  ರಕ್ಷಕೆರಾದುಲ್ಲೆರ್
 
               ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗಡಿಟುಪ್ಪುನ ಸೈನಿಕೆರ್  ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಯಲ್ಲೆನ್ ಆತೆ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .  ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟವೊನಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ರಾಖಿ ಕಟ್ನೆಕ್ ಉಡಿಗಿರೆ ಕೆಲವೆರ್ ಕೇನುನಲ ಉಂಡು . ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕೇನಂದೆನೆ ಉಡಿಗಿರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಕೆಲವೊರ ಬಾಯಿ ಸೀಪೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಪಂಡ ಚೀಪೆ ತಿಂಡಿ ಪಟ್ಟುನವೇ ಮಲ್ಲ ಉಡಿಗಿರೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು .
                                         
                            ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆಲು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ
         
        ನಮಕ್ ಬದ್ಕೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಬೋಡಾಪುಂಡು . ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಾ ಸಕಾಯೊ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ನನಲಾತ್ ಬದ್ಕೆರೆ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಜಾತಿ ಜಾತಿದ ನಡುಟು ಮಿತ್ತ್ ತಿರ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಏದ ಭೇದ ಪೋಯೆರೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿಯಾದುಂಡು . ಕುಟುಮ ಸಮ್ಮಂದೊನು ಮೀರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ -ಪಲಯನ ಸಮ್ಮಂದೊನೆ "ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ". ಪಲಯೆನ್ದ್ ನಂಬಿನ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪುವೆ ಪನ್ಪಿ ಭಾವದ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರನೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ . ಮೂಲು ಆನ್ ಪೊಣ್ಣು ,ಮಲ್ಲಾಯೆ ಪಾಪದಾಯೆ ,ಆ ಜಾತಿ  ಈ ಜಾತಿ ,ಆ ಮತ ಈ ಮತ [ಮತೊನು ಮೀರ್ನವು ಧರ್ಮ.ಮತ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದ್ ಉದಿತ್ನವು. ಧರ್ಮೊಗು ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಂಜೇ ]ಪನ್ಪಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ .
                                                 ಭಾರತೀಯೆರೆಗ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವೊನೆ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ

         ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಮ್ಮಂದೊಡು ಬದ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಬದ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲ್ . ಈ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಂರೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆದಿಪ್ಪುನವು ಉಂದುವೇ ರಕ್ಷೆದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ . ನಮ ಇನಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊನ್ಲಾ ಉಚ್ಚಯದ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ದುಲ್ಲ . ಮಾತ ಉಚ್ಚಯೊಡ್ಲಾ ತಿಂದುಂಡುದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ್ ನ್ಡ  ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ  ಅವು ಏತೋ ಪೊಸ ಪೊಸ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನ ,ಬ್ರಾತ್ರ್ ತ್ವದ ಪೊಸ ಕೊಡಿಪುಗು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆಯಾದ್ ಚಾತುರ್ಪು ಪಡೆವೊಂದುಂಡು .
                                               
                                                  ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪಿ ಬಾಂಧವ್ಯೊಡು ಮೆಗ್ದಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ

           ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಗ್ ಪರ್ದೇಸಿಲ್ನ ವಿಕೃತಿ [ಅಕ್ಲೆಗವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯದಿಪ್ಪು] ಸೇರ್ದ್ ಮಾನವೀಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು  ಕಡಿಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ದೂರಾಲೋಚನೆಡ್ ಕುಡೊರ ಮಾನವೀಯತೆದ ಬಂಧುತ್ವದ ಒರುಟು ಬ್ರಾತೃತ್ವ  ಸಮ್ಮಂದೊಲು ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಂದುಂಡು . ಸುಮಾರ್ ೬ ಸಾರ ವರ್ಸದಾತ್ ಪಿರಾಕಿತ್ತ್ನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ತುಳುನಾಡ್ ದವು ಅತ್ತ್ ನ್ಡಲ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬ್ರಾತ್ರ್ ತ್ವೊನು ಒತ್ತೊನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಲಾ ರಕ್ಷಣೆಗೊಂಜಿ ಒರು ಆಂಡ್ . ನಮ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಒವು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪ ,ಪುದರ್ ಕೇನ್ಡ ಪನ್ಪ . ಆಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಯಾನೊರಿ ಹಿಂಧೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂಧೂನ್ದು ಪನೊಡು . ಭಾರತೀಯೆರಾಂಡಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ .
       
                                                        ಬ್ರಾತೃತ್ವ ದ ಸಂಕೇತ ರಾಖಿ
      
          ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಲು ಪಾಕಿಲು ,ಚೈನಾದಕ್ಲ್ ಚೈನೀಸ್ ,ಅಮೆರಿಕದಕ್ಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನೇರ್ ,ರಶ್ಯಾದಕ್ಲ್ ರಷ್ಯನ್ನೆರ್,ಜಪಾನ್ ದಕ್ಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಆಂಡ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿರ್ದಾದ್  ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂಡ್ . ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿರ್ದ್ ಉದಿತ್ ನ ದೇಶ ಭಾರತ ,ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆರ್ದ್ ಉದಿತ್ ನ ದೇಶ ಹಿಂಧೂ ದೇಶ ,ಹಿಂಧೂ ಸ್ಥಾನದಕ್ಲ್ ಹಿಂಧುಲು .ಏರ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಕಡೆಕ್ "ಜೈ ಹಿಂದ್" ಪಂಡ್ ದ್  ದೇಶೊಗು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ . ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ,ಬಹು ಭಾಷೆದ ,ಬಹು ಮತೊಕ್ಲುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜಗತ್ತ್ಗ್ ಬ್ರಾತೃತ್ವ ,ಸಹೋದರತೆಡ್ ಮಾದರಿಯಾದುಂಡು . ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾಲೊಡು ಓಂಕಾರ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ ಪಂಡೆರ್ಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆರ್ದ್ ಈ ಸೊರೊ ಉದಿತ್ನಿನ್ದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಏತೇ ಮತೊಕ್ಲಿ ತ್ತ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮೊಗು ಆಳಿ ಇಜ್ಜಿ .
           
                                                 ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತೀಯೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಬ್ರಾತೃತ್ವ

     ನಮ ಹಿಂಧುಲು ಏರೆನ್ಲಾ ಪೋಡಿಪಾವುಜ ,ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲಾ ಪೋಡ್ಯುಜ . ಅಂಚಿನ ಭಾರತೀಯೆರೆನ್ ಜಗತ್ತೇ ಗೌರವೊಡು ತೂಪುಂಡು . ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉಲಯಿ ಕಂಟ್ಯೊನ್ದು,ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ದು ,ಒರಿಯನೊರಿ ದೂರೊಂದು ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು .ಹಿಂಧುತ್ವ ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ನಗನೇ ಬರ್ಪುನವು . ಅವು "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ".ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಭಾವನೆಲು ಒಂಜಿ ನೂಲುದ ಕೋಪೆದಲೇಕ . ಈ ನೂಲುದ ಗೊಂಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊರ್ಲೆಕ . ಪುಟ್ಟ್ನ ಜಾತಿ ,ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೆರ್ ,ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಡ್ ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತ್ಲ ಅತ್ತ್ ,ತಿರ್ತ್ಲ ಅತ್ತ್ . ಅಕ್ಲ್ ಮಲ್ತಿ ಸಾಧನೆ ,ಅಕ್ಲ್ ಸಮಾಜೊಗು ಮಲ್ಟಿ ಸಕಾಯೊ ,ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಾದ್ ಅಕ್ಲೆ ಬದ್ಕ್ನ್ ಗಂದದಲೆಕ ತರೆತಿ ರೀತಿ ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ಬಾರೀ ಎತ್ತರೊಗು ಕೊನೊಪುಂಡು .
                         
                                   ಭಾರತದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಸಹೋದರತೆದ ಒರುವಾದ್ ಜೋಕ್ಲು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಿ

                                  ನರಮಾನ್ಯೇರ್ ಸಂಘ ಜೀವಿಲಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿಒರಿಯಾದ್ ಬದ್ಕೆರೆಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಪೊಲಿಪೋಲಿ . ಆಂಡ ಕಡ್ಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಂತೆನೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಪೊಲಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ . ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ದ ಬಿಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೈತ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಆನೆನ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಪನ್ಪುನವು . ಬೈ ಏತ್ ಎಲ್ಯ .ಅವೆತ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೆತ ಗಟ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆ . ಮಲ್ಲ ಕುರುವಾಯಿನ್ ಕೊನೋಪುನ ಪಿಜಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿನ್ದ್ ತೆರಿಯು . ಒಂಜಿ ಪುದೋನು ಬಲೆಟ್ ಪತ್ತೊಲಿ . ಆಂಡ ಪುದೋಕ್ಲೆ ಪುಂಡೆಲ್ನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ . ಬಲೆ ಪಾಡ್ ನ್ಡಬಲೆನ್ ಅವ್ವೆ ತುಂಬೊಂದು ಕೊನೋವು . ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ತೆನ್ದ ಜಗೆ . ಮಾತೆರ್ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತೆರ್ಡ ಬೇಲೆ ಸಾಗಿನವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ . ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ್ ದ್ ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಆಪುಂಡು .
                   
                                               ರಕ್ಷಾ ಬಂದನೊರ್ದು ದುಂಬು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ವಂದನೆ

                    ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆದ ನೂಲು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡಗಾಳಿಗ್ ರಾಪುಂಡು . ಆಂಡ ಆ ನೂಲುಲೆನ್ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತ್ ದ್ ನೂಲುಡು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ ನ್ಡ ಗುಚ್ಚಿದಲೆಕ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು . ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ ದ ,ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಆದ್ ಮಾತೆರೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ್ದು .ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ನಂಬೊಳಿಗೆ ,ಭಾವನೆಲೆಗ್ ,ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನವೇ ರಕ್ಷೆ . ಬ್ರಾತೃತ್ವ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆನ್ ಉದಿಪವುನ ,ಬುಲೆಪಾವುನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ಷಣೆದ ಕೋಟೆನೆ ರಕ್ಷೆ . ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ರಬಿನ್ದ್ರ ನಾಥ ಟಾಗೋರ್ ಈ ರಾಕಿ ಉಚ್ಚಯೋನು ಬಾರೀ ಎತ್ತರೊಗು ಮುಟ್ಟಾಯಿನಾರ್ .

                                                               ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ನೂಲು ಗುಚ್ಚ    

                   ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊನು ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆಂದ್ ,ವೇದವ್ಯಾಸೆರ್ ಪುಟ್ನ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಮೆಂದ್ ,ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.  ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದಿನೊನು ರಕ್ಷಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆನ್ದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್ . ಜೈನೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಜನಿವಾರ ಹಬ್ಬನ್ದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಬೆತ್ತಲೆಯಾದಿತ್ತ್ನ ಆದಿ ಮಾನವೆ ಆಧುನಿಕ ನರಮಾನಿಯಾವೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೂಲು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಾಂಡ್ ,ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಕುಂಟು ನಾಡ್ ಪತ್ತಿಯೇನ್ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ . ಕಡಲ ಬರಿತ ತುಳುವೆರ್ ನಾರೀಕೇಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆನ್ದ್ ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ತಾರಾಯಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತನ್ಕುಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ್ ಸುದೆಕ್ ಬುಡ್ಪೆರ್ .ಅಂಚೆನೇ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಬೆಸ್ತೆರ್ ಕಡಲ ಕರಾವಳಿದ ದೈವ ಬಬ್ಬರ್ಯಗ್ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ಪೋದು ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒರಿ ಗುರುನ ಇಜ್ಜಾ ಒರಿ ಹಿರಿಯಾಯನ  ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಪೇರ್ ,ಬೊಂಡ ,ಫಲ ಪೂರ್ಪೊಲೆನ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಅರ್ಪಿಸಾದ್ "ಮೀನ್ದ ಬುಲೆ ಎಚ್ಚುಲೆಕ, ಮೀನ್ ಪತ್ತ್ ನಗ ವಾ ದೋಸಲ ಬರಂದ್ಲೆಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು"ನ್ದು ಕಡಲಪ್ಪೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಪೆರ್ .ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಕಡಲ್ಗ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್ .  ಮಲ್ಲ ಕಡಲ ಬೆರದಕ್ಲ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಜನಿವಾರ ,ಬೊಳ್ಳಿದ ತಾರಾಯಿನ್ ಕಡಲ್ಗ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆರ್ .
                                             
                                      ಸಹೋದರತೆಗ್  ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ. 
   
            ಜೈನೆರ್ ರತ್ನತ್ರಯೆರೆ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಮೂಜೆಳೆ ಪೊಸ ಜನಿವಾರ ಪಾಡಿಯೆರ್ಡ ಬಿರಣೆರ್,ಅಚಾರ್ಲುಲ ನೂಲು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲು ೩ಎಳೆ  ಜನಿವಾರ ,ಮದ್ಮೆ ಆಯಿನಕ್ಲ್ ೯ ಎಳೆ ಜನಿವಾರ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಈ ಜನಿವಾರೊನು ಯಜ್ನೋಪವೀತ ,ಗಾಯತ್ರಿನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಪಾಡೊನ್ವೆರ್ . [ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ :-"ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಸ್ವಹ,ತಸ್ಯವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ , ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹೀ ,ದಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ "  ]. ಉಪನಯನ ಪಂಡ ಉಪ +ನಯನ =ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ಪಂಡ್ ದರ್ಥ. ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟುಗು ಅಂತರಂಗದ ಕಣ್ಣ್ ಡ್ಲಾ ಬದ್ಕ್ ನ್ ತೂಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಜನಿವಾರದ ೩ಎಳೆಕುಲು ಗಾಯತ್ರಿನ ಮೂಜಿ ಪಾದೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಮೂಜೆಳೆತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಳೆ ನೂಲುದ ಉಳ ಎಳೆಕುಲು ೩ವೇದೊಲೆನ್ [೩ ಎಳೆ ]ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಈ ಜನಿವಾರ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಜನಿವಾರದ ೩ ಎಳೆಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ,ಗ್ರ್ ಹಸ್ಧಾನ,ಭಕ್ತಿ ,ಜ್ಞಾನ,ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಆದುಂಡು . ಗಾಯತ್ರಿ ವೇದಮಾತೆಯಾದಿತ್ತ್ದ್ ಅಲೆರ್ದಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ ಮೋನೆರ್ದ್ ನಾಲ್ ವೇದೊಲು ಜಗತ್ತ್ಗ್ ತೆರಿಂಡ್ . ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೊರ್ದು ,ಜಪೊರ್ದು ಆಯಸ್ಸ್ ,ಇದ್ಯೆ ,ಸಂತಾನ ,ಕೀರ್ತಿ ,ಲಾಭ ,ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆನಾಪುಂಡತ್ತಂದೆ ದುರ್ಗುಣೊಲು ದೂರಾದ್ ಸಂಯಮ ,ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ,ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ದೆ ಪನ್ಪಿ ಸದ್ಗುಣೋಲು ನಿಕ್ಲೆನವಾಪುಂಡು .
                                   
                                                ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಬದ್ಕ್ ಗೊಂಜಿ ದರಿ ತುಡರಾಪುಂಡು

      ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊನು ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ರಾಖೀ ಕೀ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಪಂಡೆರ್ಡ ಮೂಲು ರಾಖಿನ್ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ,ರಕ್ಷಾ ಮಣಿ ,ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮೂಲು  ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ . ಮಗೆ ಅಮ್ಮಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ . ಸರ್ವರೋಗೊನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ದು ಈ ರಾಖಿ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ತಿರ್ತ ಶ್ಲೋಕ ತೂಲೆ. "ಸರ್ವ ರೋಗೋಪ ಶಮನಂ ,ಸರ್ವಾಶುಭವಿನಾಶಿನಂ ,ಸಕೃತ್ ಕೃತೇನಾಬ್ದಮೇಕಂ ಏನ ರಕ್ಷಾ ಕೃತೋ ಭವೇತ್ ". ಸಮಸ್ತ ಅಶುಭ ,ದೋಶೊಲೆನ್ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಕ್ಷೆ ವರ್ಸ ಇಡೀ ಸರ್ವ ರೋಗೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ್ದು . ಒರಿಯಗ್ ಉಷಾರಿಜ್ಜಿನ್ದ ,ಒರಿಯಗ್ ಬಡಪತ್ತ್ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಆಯಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದಿಪ್ಪುನವೇ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಧ್ಯೇಯ .
                           
                                                                     ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

       ಉತ್ತರ ಭಾರತ ,ಬೊಂಬಾಯಿದಂಚಿರ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಈ ಆಚರಣೆ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಮಾತಾ ಪುಣ್ಣಮೆರ್ದ್ ನೂಲ ಪುಣ್ಣಮೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ . ದುಂಬುದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಅಪಗಪಗ ಯುದ್ದೊಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತ್ದ್ ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಸೈನಿಕೆರ್ ಸಯ್ಯೊನ್ ತೇರ್ . ಈ ಸಾವುನು ತಪ್ಪಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಡ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್ . ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ನೂಲುರ್ದಾದ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಜೀವ ಒರಿಯೊನ್ತ್ ನ್ಡ್ .ಈಶ್ವರೀ ತತ್ವೊನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಾಖಿನೆ ಕಟ್ಟೊಡುಗೆ . ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಸತ್ವ ,ತಮೋ ,ರಜೋ ಗುಣೊಕುಲು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಗೆ . 
                 
                                                                      ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

               ರಾಖಿ ಕಟ್ನಗ ಆಯೆ ಕುಲ್ಲುನ ಮಣೆತ ಸುತ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ . ಅಪಗ ಆಯನ ಉಡಲ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪೊಣ್ಣು ಒರ್ತಿ ಪಲಯನ ಭಾವನೆಡ್ ನೆಯ್ತಆರತಿ ಬೆಳಗಯಲ್ದ ಆಯನ ಉಡಲ್ಡ್ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಉದಿಪುಂಡುಗೆ. ಮಣೆಟ್ ಕುಲ್ನಾಯೆ ತಟ್ಟೆಡ್ ಬಂಗಾರ್ ,ಕಾಸ್ ಇಂಚಿಪ್ಪಿ ಬಿಲೆ ಬಾಳುನ ವಸ್ತು ದೀಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ . ಅಂಚ ದೀನ್ದ ಮೆಗ್ದಿಭಾವನೆದ ಪೊಣ್ಣನ ಉಡಲ್ ಚಂಚಲ ಆದ್ ಗಲಾಟೆ ಆಯೇರ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು . ಅರಿ,ಬಂಗಾರ್ ,ಬೊಲ್ದು ದಾಸೆಮಿನ್ ಸೆರಂಗ್ದ್ ಕಟ್ಟ್ ನ್ಡ ಅವು ರಕ್ಷೆ, ರಾಖಿ ಆಪುಂಡುಗೆ . ಶ್ರಾವಣ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪುನ ಆಣುಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಪುಂಡುಗೆ. ನಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟಂದಿಪ್ಪ ,ಆಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುವ. ಆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪುಗೆಲ್ಗ್ ಪುಗೆಲಾದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಕ್ಷೆ .
             
                                              ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಬದ್ಕ್ ದ ಬೇನೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ್ದು  ಸಾಂತ್ವನ
 
           ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜತ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ . ಆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜೊಕು ಸುರುಕಾದ್ ಕಟ್ಟುನ ರಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಪ್ರಾಣ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಕೊರುವ ಪನ್ಪಿ ದೀಕ್ಷೆದ ರಕ್ಷೆ . ಶಿಸ್ತುಗು ನನೊಂಜಿ ಪುದರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ . ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನೊಗು ಪೋಪುನ ಬೌದ್ಧಿಕ್ "ಪದವೇಷರಹಿತ ಗಣವೇಷ "ಪಾಡೊಡು ಪಂಡ ಏಪಲ ಪಾಡುನ ಕುಂಟಂಗಿ ಆನಿ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದರ್ಥ . ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆರ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ದುತ್ತೈತೊಡುಪ್ಪೊಡು . ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕುಲ್ಲವೊಡು . ಸಭೆನ್ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್ ಧ್ವಜೊಕು ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಧ್ವಜೊಕು ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೊಡು . ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೀತೆ ,ಬೌದ್ದಿಕೆರೆ ಪಾತೆರ ,ಗುರ್ಕಾರ್ರೆನ ಪಾತೆರ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ನಡಪುಂಡು . ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒರ್ಯಗೊರಿ ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ದು ಬಲತ ಕೈಕ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಚೀಪೆ ಕೊರೊಡು .
                                   
                                                              ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜ

                 ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಪಲಾಯನ್ ತೂಂಕುನ ಒಚ್ಚುಜ್ಜಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲದ್ ತಂಗಡಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು. ರಕ್ಷೆದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ತ್ಯಾಗ ,ಪರಾಕ್ರಮ,ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತ . ೧೯೨೫ ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ತಾಪನೆಯಾಂಡ್ . ಸುಮಾರ್ ೯೩ ವರ್ಸೋರ್ದಿನ್ಚಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಘಟಕವ್ಯಾಪಿ ,ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ,ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾದುಂಡು . ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚ್ಚಯ ಆದ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು .ದೇಶದ ಕಿರಿಯೆರೆರ್ದ್ ಹಿರಿಯೆರ್ ಮುಟ್ಟ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ರಾಕಿ ಕಟಿಯೇರ್ಡಲ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ಷೆಗ್ ಮಾನದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ . ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಒರಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟಿಯೆ ಪಂಡ್ ದಾಂಡ ಅಲೆಗಾಯೆ ಪಲಯನ ಸ್ಥಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೊಡು . ಪೊಣ್ಣುಲು "ಎನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಕ್ಲೆನವು"ಪಂಡ್ ದ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮ. 'ಕುಟುಮದ ರಕ್ಷಣೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಮೀರ್ದ್ ,ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ್ ಮೀರ್ದ್,ಲೋಕೊರ್ಮೆಯಾಯಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನ ಸಮ್ಮಂದದ ಮೌಲ್ಯದ ಒರುವೇ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ '.ದೂರದ ರಾಜ್ಯ ,ದೇಸೊರ್ದು ಟಪಾಲ್ಡ್ ರಕ್ಷೆ ಕಡಪುಡುವೆರ್ .  

                                                        ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ನಗ ಕುಸಿ ಕುಸಿಟ್ ಕಟ್ಟೊಡು
         
                    ಮಂಗಲಸೂತ್ರ ಪೊನ್ನನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ದ ಆತೇ ಗಟ್ಟಿದ ಸೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ರಕ್ಷೆ ಅಲೆನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ್ದು . ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬಲಿದಾನದ ವಿವರೊಲು ಶಿಲಾಶಾಸನೊಲೆಡ್ ,ಬೀರಕಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು . ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟ್ನ ಪೊನ್ನನ ಮಾನ ಪ್ರಾನೊಗು ಕುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಜೀವದಾಸೆ ಬುಡ್ದು ಪೊರ್ಮ್ಬಾಟ ಮಲ್ತ್ದ್ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿನ ಬೀರೆರೆ ಕಥೆ "ಪೆಣ್ಗೋಳ್ ಬೀರಕಲ್ಲ್ "ಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ್ದು .ರಜಪೂತೆರ್ನ ಕಾಲೊಡು ಅಪಗಪಗ ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ದ್ ಸಾವು ಸುಡ್ಕಿರಿ ತೂಯಿನಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಂರೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಾದಿ ಪತ್ಯೆರ್. ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ,ಮದಿಮೆ ,ಉಪನಯನ ,ವೃತ ,ಪೂಜೆ ಉಚ್ಚಯ ಆನಗ 'ಕಂಕಣ 'ಕಟ್ಟುವೆರ್ . ಬೈಲ್ ಸೀಮೆಡ್ ತಮ್ಮಲೆಗ್ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು . ವಿಗ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಈ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ರಾಕಿದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ,ರಕ್ಷಣೆ ,ಕರ್ತವ್ಯೋನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ್ದು . ಅಂಚಾದ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ನೂಲುನು "ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷೆ"ಯಾದ್ ನಮ ಮಾನಿತೊನೊಡು .
                                   
                                                       ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪ್ರಾಯದ ಇತಿಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ

            ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಮ್ಮಂದ ಅವ್ಯೇತೋ ಕತೆಕುಲುಲ್ಲ . ಇಂದ್ರನ ಬುಡೆದಿ ಶಚೀ ದೇವಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ವಿಷ್ಣು ಕೊರ್ನ ರಕ್ಷೆನ್ ಇಂದ್ರಗ್ ಶ್ರಾವಣ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಕಟ್ಟ್ದ್ ಆ ರಕ್ಷೆದ ಬಲೊನು ತೂದು ರಕ್ಕಸೆರ್ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾದ್ ಬಲಿಪುವೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಚಾಕಿರಿದಾಯೆ ಆದುಂತುವೆ . ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಕಂಡನಿಯನ್ ವೈಕುಂಟೊಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರೊಡುಂಡು ಶ್ರಾವಣ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ರಕ್ಷೆನ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ .ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ತ್ ಆಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರೆ ಬಲಿನ್ ಸೋಪಾವೆ . ಈ ಪ್ರಸಂಗೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಉದಿತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಅಂಚಾದ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ನಗ "ಯೇನ ಬದ್ದೋ ಬಲೀ ರಾಜಾ ,ದಾನವೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಬಲಾ ,ತೇನತ್ವಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಬದ್ನಾಮಿ ,ರಕ್ಷೇ ಮಾಚಲ ಮಾಚಲಾ "ಪಂಡ್ ದ್ ರಕ್ಷೆ  ಕಟ್ವೆರ್ .ಈ ಇಚಾರ ತೂನಗಲ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಸ್ಟಿರ್ದ್ ದುಂಬೇ ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತ್ನ್ಡ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯು .
                                                           ರಕ್ಷೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆದ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ

          ಚಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಉಡಲ್ಗ್,ಸರ್ರೊಗು ,ಬುದ್ದಿಗ್ ತಲ್ಮೆನ [ಸಂಪು] ಕೊರ್ಪುನಾಯೆ ,ಉರ್ಕುಲ್ಲಾಸ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯೆ . ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಆಯನ್ ತಂಗದಿರ ,ಮನಸ್ಕಾರಕಾನ್ದ್ ಪನ್ಪ . ಅಂಚಾದ್ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವೆರ್ . ಬ್ರಾತೃತ್ವದ ಮೋಕೆ ಉದಿಪೊಡಾಂಡ ಉಡಲ್ ಕೊದಿತೊಂದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ,ತಂಪಾದಿಪ್ಪೊಡು . ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ,ಧರ್ಮ,ಮತತಕ್ಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಯೇರ್ಡಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದವೇ .
                                              
                                                                        ರಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

                ನನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊರ್ಗೊನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಿನ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯೆರೆ ಇಂದ್ರಗ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಚಾರ್ರ್ "ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರ"ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ಈ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರದ ಬಲೊರ್ದಾದ್ ಇಂದ್ರೆ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವೆ .
       ಅಭಿಮನ್ಯು ಯುದ್ದೊಗು ಪೋನಗ ಅಯನ ಬುಡೆದಿ ಉತ್ತರೆ ಆಯನ ಕೈಕ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪುವಲ್ .
       ತನ್ನ ಬಾವೆ ಶಿಶುಪಾಲಡ ಕೃಷ್ಣೆ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೈ ಬಿರೆಲ್ಗ್ ತಾಗ್ದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ ತೋಜುಂಡು . ಅಪಗನೆ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ದ್ರೌಪದಿ ಆಲ್ನ ಸೀರೆದ ಕೊಡಿನ್ ಪರ್ತ್ ದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿರೆಲ್ಗ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ . ಅವೆನ್ ನೆಂಪುಡು ದೀನ ಕೃಷ್ಣೆ ದುಶ್ಯಾಸನರ್ದ್ ಮಾನ ಕಾಪುನ ಸೀರೆ ಕಡಿದ್ ಪೋನಗ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ನ್ದ್ ಸೀರೆನ್ ಅಲೆನ ಪಾಲ್ಗ್ ಒದಗಾದ್  ಆಲ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪುವೆ .
                     
                                                             ರಕ್ಷೆ ಪಂಡ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆ
 
          ಚರಿತ್ರೆದ ಉದಾರ್ಮೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ್ದ ,ಜಗತ್ನೇ ಗೆಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ೩೦೦ ಟ್ ಭಾರತೊಗು ದಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ . ಮುಲ್ತ ಚಾತುರ್ಪುದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಅರಸು ಪುರೂರವನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ದರ್ನ ಬುಡೆದಿ ರೂಕ್ಸನ ಪನ್ಪುನಾಲ್ ಪುರೂರವನ ಯುದ್ಧ ಶಿಬಿರದ ಡೇರೆಗ್ ಇರ್ಲ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಆಯಗ್ ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುವಲ್. ಯುದ್ಧರಂಗೊಡು ನನದಾನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಣ್ದರನ ತರೆ ಕಡ್ಪೊಡುನ್ದಾನಗ ಪುರೂರವಗ್ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಕಟ್ನ ರಕ್ಷೆದ ನೆಂಪಾಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಪುರೂರವೆ ಆಯನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ .
                                                        ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ರಕ್ಷೆ

      ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನ  ಸೈನ್ಯೋರ್ದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಆಪುಂಡುಂಡು ತೆರಿನ ಮೇವಾರದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಾರ್ನವತಿ ಹುಮಾಯೂನ್ಗು ರಕ್ಷೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾಕಜಿ ಕಡಪುಡುವಲ್ . ಈ ರಕ್ಷೆನ್ ಕಟ್ಟೊನ್ನ ಹುಮಾಯೂನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನ ಸೈನ್ಯೋನು ಗಿಡೆತ್ದ್ ರಾಣಿ ಕಾರ್ನವತಿಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ . ಅವೆಕಾದೇ ಪನ್ಪುನಿ ರಕ್ಷೆದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ಜಾತಿಭೇದ ಇಜ್ಜಿನ್ದ್ . ಜಾತ್ಯಾತೀತ ,ಧರ್ಮಾತೀತ ಆಯಿನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ದೇಶದ ಏಕತೆನ್ ಸಾಸಿತಾದ್ ಒರಿಪುಂಡು . ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ,ಇಸ್ವಾಸೊದ,ತ್ಯಾಗದ ,ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತ ಆಯಿನ ರಕ್ಷೆ ಅವ್ವೊಂಜಿ ರಾಸಿ ಪುಂಡಿನೂಲುನು ಗೋಡ್ಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೂಲತ್ತ್ . ಅವ್ವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ದೀಕ್ಷೆ


                                                                  

No comments:

Post a Comment