Monday, 24 March 2014

ವಲಸರಿ -ದೈವ ದರಿ ತುಡರ್ ಒಪ್ಪಿತೊನುನಿ-valasari-dari tudar daiva oppitonuni

                                               ವಲಸರಿ -ದೈವ ದರಿ ತುಡರ್ ಒಪ್ಪಿತೊನುನಿ
                                               

                       ದೈವ ವಲಸರಿ ಕಂಡೊಗು ಜತ್ತ್ ನ್ದ್  ಪಂಡ ದರಿ ತುಡರ್ ಒಪ್ಪಿತೊನ್ರೆ ಬತ್ತ್ ನ್ ನ್ದೆ  ಅರ್ಥ . ೩-೩ ಕಂಗ್ದ ಕಬೆ ನಡ್ದ್ ಅವೆಟ್  ೩-೩ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆತುಲೈ ೩-೩ ತಲಕೆ  ದೀದ್ ತಲಕೆದ ಮಿತ್ತ್  ತಿಪಿಲೆ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಪೆರ್.
                                             

ಅಂಚನೆ ವಲಸರಿ ಕಂಡೊಡು ದರಿ ತುಡರ್ದ ಒಲ್ಯೊಡು ಅನ್ಚಿರ್ದಿಂಚಿ ಜೀಟಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಬಲಿತ್ದ್ ಕಡೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೋಂಜಿ ಡರಿತಡೆ  ಬತ್ದ್  ಅಕ್ಲ್ ಕೊರಿನ ಪೂನು ಮಾಲೆಯಾದ್ ದೆತೊನುನ್ದು .
                                             

ಅಂಡ ಈ ಪೂತ ಮಾಲೆನ್ ದೈವದ ಗಡಿ ಪತ್ಹ್ನಾರ್ ದೈವೊಗು ಪಾಡ್ ದ್  ಅಕ್ಲ್ ಕೊರಿನ ರಡ್ರಡ್ ಬೊನ್ ಡೊನು ದೈವೊಗು ಒಪ್ಪಿ ತ್ ದ್  ಪುರ್ಸಾದ  ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ದೈವದ ದರಿ ತುಡರ್ದ ವಲಸರಿ ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರುಲು
                       
 

No comments:

Post a Comment