Tuesday, 16 November 2021

ಮದ್ಮಲೆಗ್ ಕರ ಪತ್ತವುನಿ.ಬರವು-ಚಂದು

 ಮದ್ಮಲೆಗು ಕರ ಪತ್ತವುನಿ(ಪೀಲೆ ದೆಪ್ಪುನ)

✍ಬರವು :- ಚಂದು

      

                      (ಸಾಂದರ್ಬಿಕ ಚಿತ್ರ)

ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ,ಸಂಸ್ಕಾರ,ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಣ್ಣು. ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ  ಕಜ್ಜಗು ಅಯಿನವೇ ಆಯಿನ ಕ್ರಮ,ಕಟ್ಟಲೆ,ರೀತಿ ರೀವಾಜ್ ಉಂಡು.

ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಮಗಳು ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಅನಾಗ ಅಲೆನ್ ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು ಅಲ್ "ಮದ್ಮಲ್" ಅಯಲುಗೆ ಪಂಡುದು ಪನ್ಪೆರು.ಮದಿಮಟ್ಟೆಲು ಪೋಯಲು ಪನ್ಪೆರು.

ಪಂಡ ಆಲೆಗ್ ಅಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆನು ಊರುಗ್ ತೆರಿಪವುನ ಕ್ರಮ ಅವು.

ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದಾಂತಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಊರುದಕ್ಲೆನ ಒಕ್ಕಣೆಲಾ ಇತ್ತುಂಡು.ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಊರುದಕ್ಲೆನ ಬಹಿಷ್ಕಾರಗುಲಾ ಬುರೆದೆರು.ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರತೀ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪೆದೆರುಗೆ.

ಕೆಲವೆರ್ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಪಂಡ ಪತ್ತು ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಷೊಡೆ ಮದ್ಮಲ್ ಅಪೆರು,ನನ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯ ತರಿದು ಮದ್ಮಲು ಅಪೆರ್.ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ನಿಧಾನವಾದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮದ್ಮಲ್ ಆವಂದೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಸಮೆತವಾದು ಬಂಧುಲೆಗು  ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಪಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಯಿಕ್ಕ್ ತಕ್ಕ ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಲು "ಅಲ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅತಿಜಲಾ"" ದಾನೆ ಅಲ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಯಿಜಲ್..?ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಪನ್ಲೆ,ಇಡೆಗೊಂಜಿ ಈಡ್ ದೆತ್ತ್ ದೀಲೆ ಪನ್ಫುನಕ್ಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರು.

ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರು ನಾನಾ ನಮೂನೆಡು ಕೊಕ್ಕೆ ಪಾತೆರುನ ಸಾಮಾನ್ಯ.ಅದಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವೆರು,ದೈವೊಲೆಗ್,ಗರೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪರಕೆ ಪಂಡಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮರೆರುಲಾ ಉಲ್ಲೆರು.

ಮದ್ಮಲ್ ಅನಾಗ ಅ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಡಗರ ಜಿಂಜುಂಡು.ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಲ್ ಅಪುನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ತುಳುವೆರು ಅ ಪೊಣ್ಣನು ಒಂಜಿ ಪಸಲು ಕೊರ್ಪುನ  ಮರಕ್ಕು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆದೆರು.

ಅಲ್ ನನ ಮದ್ಮೆ ಆಯರ ಯೋಗ್ಯ ಪಂಡುದು.

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಪಂಡ ಮುಪ್ಪ ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಮುಟ್ಟಲಾ ಮದ್ಮಲ್‌ ಅಯಿನಲೆನ್ ಕರ ಪತ್ತವುನ ಕ್ರಮ ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡು.ದಾದ ಉಂದು ಕರ ಪತ್ತವುನಿ ಯಾ ಪೀಲೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಪನ್ಪಿ ಕ್ರ.ಅ?

ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಡು ಪುಟ್ಟುನೆರ್ದ್ ಸೈಪುನೆಟ್ಟಲಾ ವೈಧಿಕದಾಂತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಿರಮೊಲ್ ಉಂಡು.ಪುಟ್ಟುನೆಕ್ಕ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು,ಸೈತಿನೆಕ್ ನೀರನೆರೆಲ್,ಅಯಿನ ನಡುಟ್ ಅನುಲೆಗ್ ಕಜಂಬು,ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಕರ ಪತ್ತವುನಿ,ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡ  ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜದ್,"ಪೊಸ ಮಣ್ಣುದ ಕುದ್ಪೆಡು ಪೇರ್ ಕೊದಿಪದ್ ಪರ್ಪುನಿ".ಪರ ಇಲ್ಲುನು ಮಗುಪರ "ಮಾಡುದ ಮುಳಿಕ್ಕ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನ" ಕ್ರಮ.

ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಉಂಡು.

ಅಯಿಟ್ಟ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಯಿನ ಪೊಣ್ಣಗು ಕರ ಪತ್ತವುನಲಾ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ.ನೆಕ್ಕ್ "ಪೀಲೆ" ದೆಪ್ಪುನಿಂದುಲಾ ಪನ್ಪುನಿ.

ಈ ಕ್ರಮ ಯೆಂಚ  ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ...

ಯಾನ್ ಮೂಡಾಯಿದ ಬೈದ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕ್ರಮನ್ ತೆರಿಪವೆ.ತುಳುನಾಡುದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲು‌ ಪರ್ಲಂಗ್ ಪರ್ಲಂಗುಗು ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಿವ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಯೆನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅನಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗು ಕರ ಪತ್ತಯರ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತೆರಿಪವೆ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡುದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ  ಕಡೆಟ್ಟು ಅವ್ವೆ ಕ್ರಮ ಬದಲು ಇಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಮೂಲು ಪುರೊಹಿತ ಮನ್ಪರ (ದಲ್ಯಂದ ಮಾನ್ಯೆರು) ಮಡ್ಯಲೆರು ಬರೊಡು ಪಂಡುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. 

(ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೆರ್.)

ಮೂಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಆಯಾಯ ಜಾತಿದ ತೆರಿನ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಈ ಕ್ರಮೊನ್ ನಡಪವೊಂದು ಇತ್ತೆರುಗೆ.

ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಡ್ಯೆಲ ಜನಾಂಗ ಬೈದ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯೊಲೆಗ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲಾ ಉಂಡು.

ತುಳುನಾಡುದ ಮೂಡಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ಗರೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮನೆ ಗರೋಡಿಲು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ  ವೊರಿನ ಗರೋಡಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದ ಕೈ ಪತ್ತುಡು ಇತ್ತಿನೆರ್ದವರ ಊರುದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ,ಸದಾಶಿವ, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನೆ‌ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲುಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅದುತ್ತುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವೊಲು, ಕುಟುಂಬದ ದೈವೊಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು.

ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬಡಕಯಿ ಮರ್ಗಿಲುಡು ಗರೋಡಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುನೆದರ್ವರ ಬೈದ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕಟ್ಟ್ ಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲ್ ಅ ಗರೋಡಿಗು ಪೂರಕವಾದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮಲು ಅಯಲುಂಡ

ಅ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಊರುದ ತನ್ನ ಜಾತಿದ ಮಾತ ಮಾನ್ಯೆರೆಗ್,ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಇಲ್ಲ ವೊಲೆ ಕೊರ್ಪೆ‌ರ್,ಅವು ಅನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಲಾ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ,ಪೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಅನಿಯೆ ಮದ್ಮಲ್ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರೊಡು, ತನ್ನ ಜಾತಿದ ಅಯಿಟ್ಟುಲಾ ಭಾರಿಕೆ,ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲು ಮಾತ ಅ ಇಲ್ಲಗು ಬರ್ಪೆರು.

ತುಳುನಾಡುದ ಪಿರಾಕುದ ಇಲ್ಲಡು ದುಂಬು ರಡ್ಡ್ ಜಾಲು ಇಪ್ಪೆದುಂಡು,ಒಂಜಿ ಎದುರುದ ದೈವೊಲೆನ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಜಾಲು, ಅಯಿಕ್ ದೈವೊಲೆನ ಅಂಗಣ ಪನ್ಪೆರು.ಅಮೆ,ಸೈತಿನ ಸೂತಿಕ ಇತ್ತುಂಡ,ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ತಿಂಗೊಳುದ ಸೂತಿಕಡು ಅ ಜಾಲುಗ್ ಜಪ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ .ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ

ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವುಡು ಬೆತ್ತಡಿ ಜಾಲು.ಅಯಿಟ್ಟ್ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ,ಬಿಜಕ್ಕಿರೆತ್ತ ಮುಟ್ಟೆ,ಸೂಂಟನು ರಾಶಿ,ಬಾರ್ ಬೆಯಿಪದ್ ರಾಶೀ ಪಾಡುನ ಮಾತ ಇಪ್ಪೆದುಂಡು ಅಯಿನ್ ಬಾನಜಾಲುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

(ಮದ್ಮಲ್ ಅಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಟ್ಯಡು ಕುಲ್ಲೊಡು,ಅಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ.ಮೈಪ್ ಮುಟ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ.ಮೈಪುಡು ಅಡಿಪುನ ಸಮೆತವಾದು ವೊವ್ವೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಬಳಕೆದ ವೊವ್ವೆ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಮುಟ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಕ್ರಮ.)

ಮದ್ಮಲ್ ಅಯಿನ ದಿನ 

ಈ ಬೆತ್ತಡಿ ಜಾಲುಗು ಕೊಟ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಮದ್ಮಲು ಅಯಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ಲೆತೊ ಬರ್ಪೆರು. ಇಲ್ಲದ ಅ  ಜಾಲುಡು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂತಿ(ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ) ಮೂಡಾಯಿ ಸರಿ ಬರ್ಪಿಲೆಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರ್ ಎಡ್ಪುನ ಉಜ್ಜೆರುನು ದೀದು ಅಯಿತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಮೈಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಮೈಯಿಕ್ಕು ಸೆಡಿಡು ಉದ್ದೊದ ಗೀರೆ ಪಾಡುದು ನಾಲ್ ಸುತ್ತುದ ಚೌಕಕಾರದ ಮಂಡಲ ಬರೆಪೆರು.

ಅ ಚೌಕಕಾರದ ನಾಲು ಕೊಂಟುಗು ಬೈಯಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ನಾಲ್ ಚೆರಿಯ(ತೆರಿಯ) ದೀಪೆರು.ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಮಣ್ಣುದ ಅರಿಯಡ್(ತೂರಿ) ನೀರು ದಿಂಜಾದ್ ದೀಪೆರು. ಅಂಚನೆ ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಯಿನು ನಾಲು ಕೊಂಟುಗುಲಾ ದೀಪೆರು.

ಒಂಜಿ ಕಡ್ಯ ನೀರು‌ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪೆರು.

ಚೌಕದ ಉಲಾಯಿ ಕೊರುದು ಕಟ್ಟಿನ ಯಾ ಕುರುಂಟು ಕಟ್ಟಿನ ಮುಡಿ ದೀಪೆರು ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜೆರ್ರ್ದು ಒಂಜೆಕ್ಕು ಕೆರೆಜಿ(ಕೊಂಡಿ) ಪಾಡುದು ಕಟ್ಟುನ ತಾರಯಿ ದೀಪೆರು.(ಕೆಲವೆರು ಖಾಲಿ ತಾರಯಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪುನಿ,ಮುಡಿ ದೀಪುಜೆರುಗೆ)

ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲವೆರು.ಅಯಿತ್ತ ಉಲಾಯಿಗು ಬೇತೆ ಯೆರುಲಾ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ.

ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಯಿ, ಕದಿಕೆ,ಎಣ್ಣೆ ಉಂದೆನು ಮಂಡಲದ ಎದುರು ದೀವೊಡು.ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುದ ನಾಲು ಬರಿತ್ತ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲು ಎದುರು ಬತ್ತುದು ಸುರುಕ್ಕು ಅಲೆನ ತರೆಕ್ಕ್ ಕದಿಕ್ಕೆಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಸುವೆರು(ಪೂಜುನಿ).ಅಂಡ ಮುಟ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ.ಅಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲು ಬರಿತ್ತ ಅರಿಯದ ನೀರುನು ನಾಲು ಬರಿತ್ತ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲು ನಾಲು ಕೊಂಟುಡು ಉಂತುದು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ತಲಿತುದು, ಮೂಜಾನೆ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಮೈತುದು, ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಯದ ನೀರುನು ಅಲೆನ ತರೆಕ್ಕ್ ಮೈಪುವೆರು.ಅಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನು ಲಕ್ಕದ್ ಮೀಪಾದ್ ಕೊಟ್ಯಗು(ಇಲ್ಲುಗು ಬರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ) ಕಡಪವೆರು.

ಕುರುಂಟು ಮುಡಿ ಬಾರುನು ಪೊರಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇಜಿಂಡ ಬಜಿಲು ಯೆಡ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆರು.ಅನಿಗ್ ಇತ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಪುಂಡು.

ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ ಪತ್ತು ದಿನ ಕೊಟ್ಯಡು ಕುಲ್ಲೊಡು,ವೊವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ, ದಿನೊಲಾ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಯಿದ ಪೇರ್ ತರೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಡು.ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮಾನ್ಯೆರು ಲಕ್ಕುನ ದುಂಬು, ಬೇಗ ಲಕ್ಕುದು ಮೀಯೊಡು.ಇಂಚ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು.

ಇಂಚ ಕೆಲವೆರು ಪತ್ತೆಡು ಇಜಿಂಡ ಪದಿನೈನೆಡು ತರವಾಲಿಯಾದ್ ಕರಪತ್ತವುನ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು ದಿನಮಾನ ದೀಪೆರು.

ಕರ ಪತ್ತವುನ ದಿನ ಅ ಮದ್ಮಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಡು ಪನ್ಪಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು.ಅನಿ ಅಲ್ ಬೊಲ್ದ್ ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಡು.

ಅನಿ ಸೂತಿಕ ಕರಿಪುಂಡು. ಅಂಚದ್ ಊರುದ ದೇವಸ್ಥಾನರ್ದು ಪುಣ್ಯ ನೀರು ಕೊನತುದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ್ ಜಾಲುಗು ತೆಲಿಪುವೆರ್. ಎದುರುದ ಅಂಗಣೊಗು ಜಪ್ಪೊಲಿ,ಅಂಚಾದು ಎದುರುದ ಅಂಗಣೊಗು ಚಪ್ಪರ ದೊಂಪ ಪಾಡುವೆರು.ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪುವೆರು.

ಅವ್ವೆ ಅರಿಯ(ಎಲ್ಯ ಮಣ್ಣುದ ಕರ),ಅವ್ವೆ ತೆರಿಯ,ಅವ್ವೆ ಉಜ್ಜೆರು ಅನಿಗುಲಾ ಬೊಡು.ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ದೆತ್ತು ದೀವೊನುವೆರು.

ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಲುಡು ಮೂಡಾಯಿಗು  ಅನುಗುಣವಾದು ಅನಿ ಬರೆಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಉಜ್ಜೆರು ದೀದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಂಡಲ ಬರೆಯೊಡು.ಕೆಲವೆರು ಸುತ್ಯೆಲಾ ದೀಪೆರುಗೆ.

ಚೆರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಯ ನಾಲು ಕೊಂಟುಗು ದೀವೊಡು.ಅಯಿತ್ತ ಉಲಾಯಿ ನೀರು ಕೂಡ ಪಾಡುವೆರು.ನಾಲ್ ಅರಿಯದಡೆಗುಲಾ ತಲಾ ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಯಿಲೆಕ್ಕ ನಾಲು ಕೊಂಟುಗುಲಾ ದೀಪೆರು.

ಅನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೇ ಮದ್ಮಲ್ ಮೀದು ಇಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅಲೆನ ತರೆ ಬಾರುವೆರು,ಮದ್ಮಲೆ ಐತ ಮಲ್ಪವೆರು,ಸೀರೆ ತುತ್ತಾವೆರ್ ತರೆಕ್ಕ್ ಪೂಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ದೀಪವೆರು.ಬಂಗಾರು ಪದ್ದಾಯಿ ಪಾಡವೆರು.ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು.

ಕೊಟ್ಯರ್ದ್ ಜಾಲುಗು ಬನ್ನಗ ತರೆಕ್ಕ್ ತತ್ರ ಪತ್ತುವೆರ್,ಕೈಟ್ ಬಜ್ಜಯಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊರ್ಪೆರು.ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತುದು ಮಂಡಲಗು ಮೂಜಿ ಯಾ ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ಪದು ನಡುಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ,ಬೆಂಚಿ ಇಜಿಂಡಾ ಮಣೆ ದೀದು ಮೂಡಾಯಿ ಮುಖ ಮಲ್ತುದು ಕುಲ್ಲವೆರು. ನಾಲ್ ಬರಿತ್ತ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲು ನಾಲ್ ಬರಿಕ್ಕು ಉಂತುವೆರು.

ಅಲೆನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿರ್ದು ಬೇತೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೊಲ್ದ್ ಕುಂಟು ಪತ್ತುವೆರು.ನಾಲು ಬರಿತ್ತ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲು ಅ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅರಿಯನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಯಿ ಸಮೆತವಾದು ದೆರ್ತು ಪತ್ತುದ್ ಶಾಸ್ರಗು ತಕ್ಕ ತಲಿಪುವೆರ್(ಮೈಪರ ಇಜ್ಜಿ).

ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಲಕ್ಕಾದು ಇಲ್ಲದ ತಡ್ಯಗ್ ಪುಡ್ಯೆ ಪಾಡದು ಉಲಾಯಿ ಲೆತೊ ಬರ್ಪೆರ್.ಜಾಲುದ ಮಂಡಲನು ಅಪ್ಪೆ ವೊರೆಸುದು ಮಾಜದ್ ದೆಪ್ಪೊಡು.ಉಲಾಯಿ 

ನಂಬಿನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬುರಾದ್,

ಅಟಿಲುದ ಕೋಣೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು, ನುಪ್ಪು ದೀಂಜಿನ ಕರ ಕೈಲು ಸಮೆತವಾದು ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲೆಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡಬೆರು.ಇಲ್ಲದ ಇತರ ಪಾತ್ರೆ  ತಡ್ಪೆ,ಮೈಪು ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲೆಗು ಕೈ ಪತ್ತದ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡವೆರು.ಪಂಡ ನನ ದುಂಬುಗು ಅಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಶಕ್ತವಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು,ದುಂಬುಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಗೃಹಿಣಿ ಆದ್ ಪೊಪುನೆಕ್ಕು ಉಂದು ಸುರುತ್ತ ಮುಟ್ಟುಕಲ್ಲು ಪಂಡುದುಲಾ ಪನೊಲಿ.

ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತುದು ಪಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೆಲತ್ತ ಮರಕ್ಕು,ತಾರೆದ ಮರಕ್ಕು,ಕಂಗುಗು ಇತರ ಪಲ ಬರ್ಪಿನ ಮರಕ್ಕು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡಬೆರು.ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬಜ್ಜಯಿನು,ಅವುಲೆ ಪಿದಾಯ್ ಮಣ್ಣುಗು ಊರ್ದು(ನಡುದು) ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಅಯಿತ್ತ ಎದುರು ದೀದ್ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡುದು ಬರೊಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ.ಪನವು ಬಂಗಾರು ಕುಂಟುದ ರೂಪೊಡು ಕಂಚಿ ಕೊರ್ಪೆರು.

ಕಂಚಿ ದೀದ್ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಸುದ ಅಟ್ಟಣೆ.ಇಲ್ಲಡೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಖಾರ ವನಸು, ಚೀಪೆ ತೆನಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕೆಲವೆರು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಅಜಯಿನ ಸುಕ್ಕ,ಮೀನು ಬಲ್ಯಾರು ಕಜಿಪುಡುಲಾ,ಮುಂಡಿ ಕೊದ್ಯೊಲು,ಕಡ್ಲೆ ಮನೊಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರುಗೆ.ಮದ್ಮಲ್‌ ಅಯಿನಲೆಗ್‌ಉ ಪಿದಾಯಿದಕ್ಲು ಬಜಿಲು ಯೆಡ್ಪದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚೀಪೆ ತೆನಸು ಕೊನತ್ತುದು ಕೊರ್ಪೆದೆರುಗೆ.

ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಲೆನು ಅಲೆನ ಸೋದರ ತಮ್ಮಲೆ ಅಯನ ಇಲ್ಲಗು ಲೆತೊ ಪೊವೊಡು.ಅಲ್ಲ್ ತಮ್ಮನ ಮನ್ಪೊಡು.ಖರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿಡು,ನೆಂಟೆರಿಸ್ಠೆರೆನು ಕೂಡವೊಂದು,ಚೀಪೆ,

ಪಾಯಿಸ ಪಲ್ಯ,ಗಮ್ಮತು ಮಾತ ಮಲ್ತುದು ಮದ್ಮಲೆನ ಪೀಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಕರ ಪತ್ತವುನ ಕ್ರಮೊನು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ತುಲುವೆರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣಡು ಜನಕ್ಲು ವಿದ್ಯಾವಂತೆರ್ ಆಯೆರ್.ಕಾಲೊಗ್ ತಕ್ಕ ಕೊಲ ಕಟ್ಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೆರು.

ದೈವೊ ದೇವೆರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಅತೆಗ್ ಆತೆ ಅದ್ ಪೊಂಡು.

ಪಿರಾಕುದ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು.ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತುದ ಭಕ್ತಿ,ಭಾರೀಕೆ,ಇಲ್ಲ್ ಮಡಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮಾಜೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು.

ಈ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುದಾಂತೆಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಡು ನೆತ್ತ ರಗಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡುದು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಲೆತೊಂದು ಪೊದು ಇತ್ತೆ ಕಲಸ ನೀರು ಮೀಪವೊಂದು ಬರ್ಪೆರು.ಅಂಚಾದ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದು ಮರತೊಂದು ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮ. ಅಂಡ ಮರಪೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಕ್ರಮೊನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತುಳುವೆರಾಯಿನ ನಮಕ್ಕು ಉಂಡು.

No comments:

Post a Comment