Wednesday, 1 May 2013

ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿ- ದೀ ಸುತ್ತೆ,ann kaayi dee suthe

ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿ-ದೀಸುತ್ತೆ

     
   
   
                       ‌‌‌‌‌‌                 ದೀ ಸುತ್ತೆ
ದೈವೊಲೆಗ್ ಮುಗಟೆ ದೆತ್ತಿ ತಾರಾಯಿಡ್,ದೇವೆರೆಗ್ ಮುಗಟೆ ಇತ್ತಿ ತಾರಾಯಿಡ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಸುತ್ತೆ ದೀವೊಲಿ.ದೈವೊಲೆಗ್  ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಒಲಿಟ್ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಿಕೆ ದೀದ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಸುತ್ತೆ ದೀವೊಲಿ.
              
ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟ್ ಡ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಮುಗಟೆ ದಾಂತಿ ತಾರಾಯಿನ್ ಸುತ್ತು ಒಲಿ ಬಲಿಟ್ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಿಕೆ ದೀದ್ ಅವೆತುಲಯಿ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಇಂಚ ಸುತ್ತೆ ದೀವೊಲಿ
     
      ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೈವ ದೇವೆರೆಗುಪ್ಪುನ  ಪ್ರಾದಾನ್ಯತೆ ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ದೀಪುನ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸುತ್ಯೆಗ್ಲಾ,ಗಣಪತಿ ದೀಪುನೆಕ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು.ತುಳುವೆರ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಸುತ್ತೆ ದೀಪೆರ್.ಕೆಲವೆರ್ ಬಾರ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಅರಿ ಮಲ್ತ್ ನ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಸುತ್ತೆ ದೀಪುನ ಸರಿಯತ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಆಂಡ ನಮ ದಾದೆನ್ ಉನ್ಪ ತಿನ್ಪನ ಅವೆನ್ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡು ದೈವೊಗು ನಮ ಕೊರ್ಪ.ಓಲ್ಲಾ ಪಿರಾಕ್ ದ ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂತೊಲು ದೈವ ದೇವೆರಗ್ ಇಂಚಿನವೆ ಸುದ್ದಾಚಾರದ ಅಹಾರ ದೀವೊಡುಂದು ಪಂತ್ ಜಿ .ದೇವೆರೆನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಬಾಮ ಕುಮಾರಗ್ ಪಂಡ ಇನಕಗ್ ಸುರುತ ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿ ದೀಪೆರ್.ಬಾಮಕುಮಾರನ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಒರುವಾದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಕೊಡಿ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ(ಇನಿ ಅಡೆ ಬೊಳಂತೆ ಬೈದ್ಂಡ್ )ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟುದ ಮುಗಟುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಾರಾಯಿ, ಮುಗಡೆಲ, ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆಯಿ(ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಬೂಮಿದ ಚಲನೆದ ದಿಕ್ಕ್ ಗೇ ಅವು ಉಂತುನಿ), ಐನ್ ಪಂರ್ದ್,ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಒಂಜೇಕಾಲ್ ರುಪಾಯಿ ಪಣವು ದೀಪೆರ್.ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ,ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ,ಐನ್ ಕವಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ,ಐನ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ,ಐನ್ ಚಕ್ರ ಪಣವು,ಕೇಪುಲು ದೀಪೆರ್.ಉಂದೆನ್ ಸುತ್ಯೆ ಪನೊಂತೆರ್,ದೇವೆರ್ ದೀಪುನಿ ಪನೊಂತೆರ್.ತುಳುವೆರ್ ಸುತ್ತೆಗ್ ಮುಗಟೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ತಾರಾಯಿ  ದೀವೊಂತೆರ್ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಮೊಗಟೆದ ತಾರಾಯಿ ದೀಪುಜೆರ್.ಮೊಗಟೆ ದೆತ್ತ್ ದೆ ದೀಪೆರ್.ಆಂಡ ಕಲ್ಸೆ ಕಟ್ಟ್ ನಗ ಮೊಗಟೆದ ತಾರಾಯಿ ದೀಪೆರ್.ಮುಗಟ ದೆತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಂಡು.ಅತ್ತಂದೆ ಅವೆತ ಕಣ್ಣ್ ಲೆನ್ ಪಿಜಿನ್ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಮುಗಟೆ ಇಜ್ಜಂದಿ ತಾರಾಯೇ ದರ್ಪುವೆರ್.ಕಲೆಯಿನ ತಾರಾಯಿದ ಮುಗಟ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪುಡವುಂಡು.ಮುಗಟೆ ದಾಂತಿ ತಾರಾಯಿನ್ ಪಿಜಿನ್ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ತಾರಾಯಿದ ನೀರ್ ಪೋಂಡ ಅವು ಅಮೆ ತಾರಾಯಾಪುಂಡು,ಮಡೆ ತಾರಾಯಾಪುಂಡು.ಹಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೊದ ಸಾಗ್ಸಿ.ಐನ್ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಪಂಚಬೂತೊಲು ಸೇರ್ದುಲ್ಲ.ತಾರಾಯಿದ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಈಸರ ದೇವೆರೆ ಒರುವಾದಿತ್ತ್ ದ್ ತಾರಾಯಿದ ಜುಟ್ಟು ಈಸರ ದೇವೆರೆ ಜಡೆಕ್,ಗೌರೀಶಂಕರ ಜೇರದ ಕೊಡಿಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಯಾದುಂಡು.ದೇಲ್ಯೊಲೆದ ಮಾಡ ಮಿತ್ತ್ ದ ಮುಗುಲಿಗ್ಲ,ಬೂಮಿದ ಕಾಂತತ್ವೊಗುಲ,ಕಲ್ಸೆದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪುನ ಜುಟ್ಟುದ ತಾರಾಯಿಗ್ಲ ಓಲ್ಪಡಿ ಉಂಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್,ಬಾಮ ಕುಮಾರಗ್ ಸುತ್ಯೆ ಆಂಡ ಬೈರವಗ್,ಮಮ್ಮಾಯಿಗ್,ಕುಮಾರಗ್ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರುನಿ.ಮಮ್ಮಾಯಿಗ್ ಗದ್ದಿಗೆ ತೂತಾರ.ಅರಿತ ಮಿತ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ದೀಂಡ ಸುತ್ಯೆ,ಅರಿತ ಮಿತ್ತ್ ಗಿಂಡೆ,ಗಿಂಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ದೀಂಡ ಗದ್ದಿಗೆ. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ ದೂಪ ಪ್ರದಾನ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.ತಿಬಿಲೆ ತುಡರಿತ್ತ್ಂಡ್.ಲೋಬಾನ ಪುಗೆ/ದೂಪದ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ಂಡ ವಾತಾವರಣೊಡಿಪ್ಪಿ ಕಿರ್ಮಿಲು ನಾಶ ಆಪ. ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಂಡ ಅವೆತ ಗಾವುಗು ವಾತಾವರಣದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು ನಾಶ ಆಪಗೆ.ಅಂಚಾದ್ ದುಂಬು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು ನಾಶ ಆವಡ್ಂದ್ ಓಮೊಗು ಬಜಂಟ್,ಪೆತ್ತದ ನೈ,ಪೆಲತ ಕಣಕ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್.ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ,ದೂಪದ,ಮಸಾಲೆ ಊದತ್ತಿಲು ಬತ್ತ. ಸೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಕಮ್ಮೆನದ ಊದತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದ್ ನವು. ಉಂದೆನ್ ಮಾತ  ನಮ ಸಾನೊಗು ಪೂಜೆಗ್ಂದ್ ಕೊನೊಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿದ ತಾರಾಯಿ ದರ್ತ್ ದ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ, ಮೂಜಿ ಪಂರ್ದ್ ಕುಂಕುಮ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೂ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಂಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂ ಕೊರ್ಪೆರ್.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಪೂ ತರೆಕ್ ದೀಪೆರತ್ತೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂನು ಬುಳೆಪಾದ್ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕುಲಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕುಲು ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮಾರುವೆರ್.ನಮ ಅಕ್ಲೆಡ ದೆತೊಂದು ದೈವ ದೇವೆರೆಗ್ಲಾ ಕೊರ್ಪ,ತರೆಕ್ಲ ದೀಪ. ಪೂತ ಕಮ್ಮೆನ ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿನ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ಪುಂಡು.ದೇಲ್ಯೊಲೆಡ್ ಎದುರು ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಸಾನದುಲಯಿ ಪೋಂಡ ಅವೆಟ್ ಬತ್ತ್ ನ ಓಂಕಾರ ಸವ್ದ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಡ್ ಭಕ್ತಿದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಾವುಂಡು‌‌.ಸಂಕ ಉರಿಪುನೆರ್ದಾದ್ ವಾತಾವರೊಣೊಡಿಪ್ಪಿ ಏತೋ ದೂರಮುಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲು ತಿಗಲೆ ಪುಡದ್ ಸೈಪ
ದೇವೆರೆನ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಅವ್ಲು ಅರಿವಾಣಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೂಪಾಯಿದ ಪಾವಲಿ ಪಾಡ್ನಗ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕಾಲಿ ನೀರ್ದ ತುಳಸಿ  ಪಾಡ್ನ ತೀರ್ಥ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ತರೆಕ್ಕ್ ಪೂಜೊನೊಲಿ. ಕೆಲವು ತಿಕ್ ಡ್ ಚೀಯ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ನ ಸಕ್ಕರೆ, ಲಿಂಬೆದ ಬಿಂದು ಪಾಡ್ನ ಪೇರ್ದ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆ ತೀರ್ಥ ಪರ್ಲೆ ,ಆಂಡ ತರೆಕ್ ಪೂಜಡೆ. ಅವುಲೆ ಕುಜಲ್ ನರೆದ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಒರು  ಕಮ್ಮಿ ಆವು. ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ತೀರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ.ಕೆಲವೆರ್ ಅರಿವಾಣದ ಆರತಿನ್ ದೇವೆರೆ ಮೂರ್ತಿದ ತರೆತ ಬಾಗೊಡು ಪತ್ಯೆರ್ಡ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನ ಪೂ ಆರತಿ  ತಿರ್ತ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ಗಾವುಡ್ದಾದ್ ಎಡತಾ,ಬಲತಾ ಬೂರ್ಂಡ ಕಾರ್ನಿಕಂದ್  ಪನ್ಪುನಲಾ ಉಂಡು.
ಹೆಚ್ಚಾದ್ ದೇವೆರೆಗ್ ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತು. ದೇಬೆರೆಗ್ ದೀಪುನ ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿದ ತಾರಾಯಿ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರಂದ್ ತೆರಿನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್. ತಾರಾಯಿನ್ ಅಮುರ್ತ ಸಮಾನ ಒರುಂದೇ ಪನ್ಪೆರ್.ಬೂಮಿದ ವಸರ್ ತಾರಾಯಿದುಲಯಿ ಅಮುರ್ತಸಮಾನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು.ಬೂಮಿದಡಿತ ವಸರ್ ಎತೋ ಎತ್ತರದ ತಾರೆದ ಮಿತ್ತ್ ದ ತಾರಾಯಿದುಲಯುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದೊರುವಾಯಿನ ದೇವೆರೆ ಸಗ್ತಿ.  ಚೆಪ್ಪುದುಲಯಿ ತಿಪ್ಪಿ, ತಿಪ್ಪಿದುಲಯಿ ಬೊಂಡು,  ಬೊಂಡುದುಲಯಿ ನೀರ್ ,ಅತ್ ಪರಿಶುದ್ದ ಆ ತಾರಾಯಿದ ನೀರ್.ತನು ಮೈಪೆರೆ,ದೈವೊಲೆನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೈವೊಲೆನ ಒರುವಾದ್ ಬೊಂಡನಾ,ಮುಗಟುಲ್ಲ ತಾರಾಯಾ ದೀದ್ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ತಾರಾಯಿದ ಉಲಯಿದ ಅಮುರ್ತ ಸಮಾನ ನೀರ್ದಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ್ ಲಾ ಶುಧ್ದ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.ದೇವೆರೆನ ಒರುನು ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ತೂವಂದೆ ಸರಿಯಾದ್ ದೇವೆರೆ ಒರುನು ಕಣ್ಣ್ ದಿಂಜಾದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತ್ ದ್ ಕುಲ್ಲ್ ನಗ ಬೋಡಾಂಡ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಎನ್ಯೊಲಿ.ನನ ಪಂರ್ದ್ ಲಾ ಅಂಚೆನೆ  ಕೂಡು ಕಟ್ಟ್ ದ ಒರು.ಬೂಮಿದ ಉಲಯಿರ್ದ್ ಕಂಡೆ ಮೂಲೊರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೈಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಬಾರೆದ ಕಾಯಿ ಆತೇ ಪವಿತ್ರ. ಊದು ಬತ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುಗೆತ ಕಮ್ಮೆನೆದಲೆಕ್ಕನೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆರ ನಾಲ್ ಜನೊಕು ಉಡಲ್ ಗ್ ತಲ್ಮೆನ ಆಪುಲೆಕ ಉಪ್ಪೊಡು  ಕರ್ಪೂರಲಾ ಅಂಚೆನೆ  ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ್ ದುಲಯಿದ ಕಲ್ಮಶ ಕರದ್ ಕರ್ಪೂರದಲೆಕನೆ ನೀರಾದ್ ಪೋವಡ್ಂದ್ ಕರ್ಪೂರ  ಪೊತ್ತಾವೆರ್. ನನ ಗಂಧ ಪುರ್ಸಾದ ಮುಂಡೊಗು ಪಾಡ್ಂಡ,ಬಂಜಿಗ್ ದೆತೊಂಡ ಗೇನ ಸಗ್ತಿಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಅಣ್ಣ್ ಕಾಯಿಂದ್ ನಮ ಪನ್ನಗ ಅವೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟ್ ದ್ ಏತೊಂಜಿ ಇಚಾರೊಲುಲ್ಲತ್ತೆ.

ಬರವು: ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಎಂ. ಎ 
                                           


No comments:

Post a Comment