Monday, 12 July 2021

ಮಲರಾಯ ದೈವ ಮಲಾರ ಬೂಡು

              ಮಲರಾಯ ದೈವ ಮಲಾರ ಬೂಡು

                 
                         ಮಲರಾಯನ ಪಟ್ಟದ ಮುಗ
    
                       ಮಲರಾಯನ ಉಚ್ಯಯ ಮುಗ
  
                             ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್
    
                       ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬಲಸುನಿ

                          ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮುಗ ಮಲಾರ ಬೂಡು


ಮಲರಾಯ ದೈವೊದ ಕತೆಟ್ ಮಲರಾಯನ ಮೂಲ ಮುಗೊ, ಮಲಾರ ಬೂಡು

ಮಲರಾಯ ದೈವೊದ ಉಚ್ಚಯೊದ ಪಿರಾಕುದ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗೊ, ಮಲಾರ ಬೂಡು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮಲಾರ ಬೀಡು

ಮಲರಾಯ ದೈವದ ನನಲಾತ್ ಇಚಾರೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಡ್ ತೂಲೆ-https://fb.watch/6E6vMqgCq8/
No comments:

Post a Comment