Monday, 26 December 2016

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಗೆಂಡಸೇವೆ -vishnumoorthydaiva gendaseve

                          ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ  ಗೆಂಡಸೇವೆ -vishnumoorthydaiva gendaseve

                                                   ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಗೆಂಡಸೇವೆದ ಚಿತ್ರ

                                                 ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆ

                         ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ಶೈವೆರ್ ಶಿವಗಣಂದ್ಲಾ , ವೈಷ್ಣವೆರ್ ವಿಷ್ಣುನ ಅಂಶನ್ದಲ ,ಶಾಕ್ತೇಯೆರ್ ದೇವಿನ ಅವತಾರಂದ್ಲಾ ಪನೊಂದು ಕತೆ ಕಟೈರ್ . ಆಂಡ ದೈವನೇ ಬೇತೆ ,ದೇವೆರೇ ಬೇತೆ . ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ ಅವೆನ್  ಬುಡುದು ವೈದಿಕೇರ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಗ್ ಮಣೆ ಪಾಡ್ಯ . ಅಕ್ಲ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಕತೆ ಕಟ್ದ್ ನಮನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೆರ್ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರೀನ್ಡ್ ,ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಮೈಸಾಸುರೇಂದ್ ,ಚವುಂಡಿನ್ ಚಾಮುಂಡಿನ್ಡ್ ,ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ಮಲರಾಯನ್ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿನ್ಡ್ ,ಪಿಲಿಭೂತ ,ಫಿಲ್ಚನ್ದಿನ್ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ್ಡ್ ನಮಡನೆ ಪನ್ ಪಾಯೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಆಣ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ದೆರ್ . ಮಲರಾಯನ್ ಮಲರಾಯಿನ್ದ್ ,ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆನ್ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಿನ್ಡ್ ಪನ್ ಪಾಯೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆಕ್ ಈಶ್ವರನ ಕತೆ ಸೇರಿಸಯೆರ್ . ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊನು ವಿಷ್ಣುನ ನರಸಿಂಮಾವತಾರ ಪಂಡೆರ್ .ಆಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಬೇತೆನೇ ಆದುಂಡು .
                       

                                                                   ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ

                ಕೇರಳ ಭಾಗೊಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಗೆಂಡಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡಪುಂಡು .ಅಲ್ತ ದೈವದ ದುತೈತ ಅಂಚನೆ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಕೆಂಪಾದಿಪ್ಪುಂಡು . ತುಳುನಾಡ್ ರ್ದ್ ಬಿರನೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಕೇರಳ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಗ್ ಅರ್ಚಕೆರಾದ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ . ವೈಷ್ಣವೆರೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ವೇ ಬೇತೆ . ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವನೇ ಬೇತೆ .ತುಳುನಾಡ್ಡ್  ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ಮಾಪಲ ಕಾಯಿ ಕೊಯಿನಗ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಂದೈವೊಲು ಆಯನ್ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ಉಂಡು.  ಆಂಡ ಆಯನ್ ಕದ್ರಿದ ವೈದಿಕ ವರ್ಗ ಕೆರ್ದ್ ಆಯೆ ಮಾಯಕಾಯೆನ್ಡ್ ದೋಸ ಬನ್ನಗ ಆಯನ್ ನಂಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷ್ಣುಮಮೂರ್ತಿನ ಕತೆಲ ದುರಂತಮಯ ಆದುಂಡು .
                                             
               ಗೆಂಡಸೇವೆಗ್ ದುಂಬು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಗ್ ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ ,ಪಾಳೆ ,ತಾರೆದ ತಿರಿ ಸುತ್ತುನಿ

               
  ಗೆಂಡಸೇವೆಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಸೂಕು ಲಾಗ್ಯುಂಡು . ಉಂದು ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಲೆದ  ಸೂಕು ಲಾಗಿನ ಮಾಸ್ತಿಲೆನ್ ನೆಂಪು ಮಲಪುಂಡು .
                                           

                            ಗೆಂಡಸೇವೆಗ್ ದುಂಬು ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವೊನು ಸೂಕರ ಪೂಜಿದ್ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿಬೆರ್                ಪಾಲಂತಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಪನ್ಪಿ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಪದ ಆಣ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಕೋಲತ್ನಾಡು ಅರಸುನ್ ಕಾಪುನ ಕುರುಪ್ /ಕುರುವ ನಟ್ ಕುರುಪ್ ನ ಊಳಿಗದಾಯೆ ಆದಿತ್ತೆ . ಆ ಹುಡುಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ್ ದ್ ಕೊರಂಟ್ ನ್ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡ್ ವೆ . ಆ ಕೊರಂಟ್ ಮರತ ತಿರ್ತ್ ಜೆಯ್ಡ್ನ ಕುರುಪ್ ನ ತಿಗಲೆಗ್ ಬೂರುಂಡು . ಆಯೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ ತೀರ್ನಾತ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಊರುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ . ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ .

                                             
                                     ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಗ್ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ

            ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಕುರುವ ನಟನ ಮಗಳ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ್ ತಾಂಕುನ ಪಾಪದಾಯೆ ಕಣ್ಣನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವಲ್ . ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆಯನ್ ಊರುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ  .
                                ಗೆಂಡಸೇವೆಗ್  ದುಂಬು ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಗ್ ಪಾತ್ರಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು

           ಈ ಬಡ ಆಣ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಜಪ್ಪುದ ಗುತ್ತುದ ದನಿ  ಪ್ರಾಯದ ಬಿರ್ವೆದಿ  ಪೊಂಜೊವು ತಂಡುಲರ್ ಕೈತಲ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಪೆ . ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಟ್ಲಾ ಪೂಜಾರ್ದಿ ಪೊಂಜೊವೆ ಆಯಗ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಿ . ಆಂಡ ಈಬೈದ್ಯೆದಿನ  ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೆರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆದುಪವರ್ .
                               
                                         ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ವಸಾಯದ ಏರ್ತೆದ ಪೊರ್ತು

                    ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಆ ಬಿರುವೆದಿ ಪೊಂಜೊವು ದಿನೋಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಕಣ್ಣಡ  ಪೇರ್ ನೀರ್ನ್ ದೀಪಾದ್  ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವೊಂತಲ್ . ಏತೋ ಸಮಯೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕನೊಟು ಈ ಊರ್ಗು ಪೋಲ ಪನ್ಲೆಕಾಂಡ್ . ಅಂಚ ಹಟೋಟು ಆಯೆ ಪಿದಾಡ್ನಗ ಆ ಪೊಂಜೊವು ಆಯಗ್ ತಾನ್ ನಂಬಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರ್ನ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ರೊಡೆನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ . ಆಸ್ರೊಡೆ ಪಂಡ ಒಲಿತ ಕೊಡೆ . ಆಯಿನ್ ಪತೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆ .
                     
                       ಪುಲ್ಯಕಲೊಗು ನಡಪಿ ಗೆಂಡಸೇವೆದ ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಗ್ ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡುನಿ

                            ಈ ಕಣ್ಣನ್ ಊರುಗು ಬರ್ಪುನೇನ್ ಕಾತ್ ಕುಲದಿನ ಕುರುವಾಟ್ ಕುರೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಜನ ಆಯೆ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನೆಕೊಡೆನ್ ಕೆದುತ ಬರಿಟ್ ದೀದ್ ಮೀಯೆರೆ ಜಪ್ಪುನೆನ್ ತೂದು ಆಯಗ್ ಕಡ್ಪುವೆರ್ . ಆಯೆ ಅವ್ಲ್ ತೀರ್ಬೆ .
                    
                                               ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಲಾಗ್ಯುನ ಗೆಂಡದ ರಾಶಿ
                             
                           ಆಯೆ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುರುವಾಟ್ ಕುಟುಮೊಗು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡೊಲು ಬತ್ತ್ದ್ ಅಕ್ಲ್ ಸುರುಕು ಅವೆನ್ ನಂಬಂದೆ ಕಡೆಕ್ ಕಣ್ಣನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ದೋಸನ್ಡ್ ತೆರಿದ್ ನಂಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್ .
                   
                                             ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಗೆಂಡೊದ ರಾಶಿಗ್ ಲಾಯ್ಪುನಿ
       
           ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೆ ಆಯಿನ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣೆನೇ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ . ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು .ತುಳುನಾಡ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗೊಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡಪುಂಡು .
                                                  ಗೆಂಡದ ರಾಸಿದ ಮಿತ್ತ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ

ಮಾಯಿತಿ :-
                  ಒಂತೆ ಮಾಯಿತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೆರೆದ್ ದೆತೊಂದ .
                       

ಚಿತ್ರ :-
           ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರೆರ್ದ್ ದೆತೊಂದ

ಚಿತ್ರ ಮಾಯಿತಿ :-
                       ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್  ಸಾಲೆತ್ತೂರ್
ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್ :-
೧. https://www.youtube.com/results?search_query=vishnumoorthi+gendaseve+guvedapadpu
                                      


                                                 

Sunday, 25 December 2016

ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಆಲಡೆಲು ನಂದಳಿಕೆ -sirikulna aaraadhanaa aaladelu nandalike

            ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಆಲಡೆಲು ನಂದಳಿಕೆ -sirikulna aaraadhanaa aaladelu nandalike
                                   
                                              ನಮನ್ ಎದ್ಕೊನುನ ನಂದಳಿಕೆದ  ಸಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ವಾರ


        ತುಳುನಾಡ ಬೀರ ಪರಂಪರೆದ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಸಿರಿಕುಲು , ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಳು , ಮಾಸ್ತಿಲು . ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿ ಮೊಕ್ಲು  ಗೆಂದ್ ದಾ  ಸೋತದಾ ಕಾಯ ಬುಡುದು ಮಾಯ ಸೇರ್ನಕುಲು . ಇನಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಸಿರಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಸಾಯೊಡು ಮೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಲ್ . ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ  ಅಗತ್ಯ . ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ತಿನಕ್ಳು ಆಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಸಾಯೊಡು ಬರ್ಪುನಿ . ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಕುಮಾರೆ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ಡ್ ವಸಾಯಾಪುನಿ .
                                           
                                    ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಾಲ್ಕುಸ್ಥಾನ ನಂದಳಿಕೆ

                 ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಶೈವ ಧರ್ಮ  ಪ್ರಭಲ ಆದ್ ಇತ್ತಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದವುಂಡು ಪನೊಲಿ . ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಅವ್ಲವ್ಲು ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಲು ಉದಿತ . ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಕಾಂಬಿ , ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ , ಸಿರಿ ಪೂರಾ ಆರಾಧನೆ ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್  ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ದಂಡ್ . ಆಂಡ ಸಿರಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡನಿಯರ್ದ್ ಹಿಂಸೆ ಅನುಬವಿಪುನ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪಲ್ .  ಈ ರೀತಿಡ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ಗೇಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಲ ಇತ್ತದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು . ಆಂಡಲಾ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು .  
                              
                           ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಸನ್ನಿದಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಿದ ಎಡ ಭಾಗದ ಅಜೆಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ 

             ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆರ್ದ್ ಪಿರಾಕ್ದವು ದೈವಾರಾಧನೆ .ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಶಾಕ್ತೇಯೆರ್ ದೈವೊಲೆನ್  ದೇವಿನ ಅವತಾರ ಪಂಡೆರ್ . ಶೈವೆರ್ ಶಿವನ ಗಣ ಪಂಡೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ವೈಷ್ಣವೆರ್ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಪಂಡೆರ್ . ಆಂಡ ದೇವೆರೆಗ್ ವಿರುದ್ದವಾದ್ ಉಪ್ಪುನವು ದೈವಾರಾಧನೆ . ದೇವೆರೆರ್ದ್ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ್ . ಆಂಡ ಮಾಸ್ತಿಲೆಗ್ ಸಿರಿಕುಲೆಗ್ ವಾ ಪಂಗಡದಕುಲ್ಲಾ ದೇವೆರೆ ಕಥೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ಜೆರ್ .                                                          


                                ಕೈಮುಗಿದ್ ಕುಲ್ಲುದುನ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆತ್ತನೆ .ಮಿತ್ತ್ ಸೂರ್ಯ  ಚಂದ್ರ ಕೆತ್ತನೆ
     
                         ಮೂಲು  ತೋಜುನ ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲದ ತಿರ್ತ್  ಕೈಮುಗಿದ್ ಕುಲ್ಲುದುನ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆತ್ತನೆ ಸಿರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜಾವುಂಡು . ಮಿತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರೆ ಕೆತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರ್ ಉಪ್ಪುನಡೆಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೇರಿಪಾವುಂಡು . ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ನ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಶಕುನ ಕಲ್ಲಂದ್ ಲ ಪನ್ಪರ್ . ಈ ಕಲ್ಲ್ದ ಮಿತ್ತ್ ದುಂಬು ಬರವಿತ್ತುದುಪ್ಪು .ಆವು ದೊಂಬು ಬರ್ಸೊಗು ತರೆದ್ ಪೋದಿಪ್ಪು  . 
                                        
                                                        ಸಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗ ದೇವೆರೆ ಕಟ್ಟೆ
  
              ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಸಂಸಾರೊಡು  ಆಂಜನಕ್ಲ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ನಗ ಆಲ್ ಮಿನಿ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ ಯಲ್ಡ  ಮೋಲೆಗ್ ದಾನೆ ಸಿರಿ ಬತ್ತ್ನಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆರ್ . ಮೂಲು ಸಿರಿನ ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತುಡರಾತುಂಡು . 
                                        
                                                         ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಆಲಡೆ

       ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೊಲು ಇಸೇಸವಾದುಂಡು .ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಆರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ ಬಾಲಿಶ ಬುದ್ಧಿದ ಬಾಲೆಯಾದ್ ತೋಜಿಬೆ .
                               
                                    ಎದುರುಪ್ಪುನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಲ್ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಕಲ್ಲುಲು

    ಅಜ್ಜೆರೆ ನಿರೇಲ್ಡ್  ಬುಳೆವುನ ಸಿರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುರ್ಸಾದ ಆದಿಪ್ಪುವಲ್ . ಆಂಡ ಮದಿಮೆಡ್ ಆನನ ಕುರ್ತೇಲ್ ಬುದ್ದಿ ಅಲೆಗ್ ತೆರಿದ್ ಪೋಪುಂಡು . ಇಂಚಿನ ಕಂಡನಿಯೇ ಬೋಡ್ಚಿನ್ಡ್ ಸಿರಿ ನಿಚ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ವಲ್ .
                                           
                                                              ವೀರಭದ್ರನ ಗುಡಿ 

                ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಗ ಆಲ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್  ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವಲ್ . ಆಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ದಯೆ ಅಲೆಗುಪ್ಪುಂಡು . ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಸಿರಿ ಕಾಡ ತೋಡ ಬರಿಟ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಕಾಪಾಲ್ .
                                                              ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ

        ಸಿರಿನವು ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಕತೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದ್ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆ ಸಂತಾನದ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಆದಿಪ್ಪು , ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಕ್ಲೆನ ಕತೆಟ್ಲ ಮಾಯಕದ ಕತೆನೇ ತೋಜುಂಡು . ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿ  ಜೋಕ್ಲೆ  ಬೇನೆ ತೆರಿಯುಂಡು .
                                                        
                                                    ನಂದಿಗೋಣನ ಪಂಡ ಮೈಸಂದಾಯನ ಗುಡಿ

           ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ತ  ಗೊಬ್ಬುಡು ಮೆಗ್ ದಿ ಪಲಿನ ದುರಂತ ತೂನಗ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಎದುರ್ಸಾಯಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಮ ದುರಂತದ ತಾದಿಗ್ ಸನ್ದನೆನ್ ತೂವೊಲಿ .
   
                                                                       ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ

          ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ದ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತ್ .ಆಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ . ಅಲೆನ ಇಡೀ ಪಾರ್ದನೊನು ವಿವೇಕ ರೈಕುಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಉಜಿರೆದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಜರ್ಮನಿದ ಲಾರಿ ಹಾಂಕೊ ಸಂಶೋದನೆಗಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತೆರ್
                                 
                                                                  ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆ ಮೂರ್ತಿ
                                                               

                              ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಗ್ ಕೊಡಿಮರತಡಿಟ್ ವಸಾಯ . ಒರಿನ ಸಿರಿಕುಮಾರಗ್ ಕೊಡಿಯಡಿ ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಜನಮಾನಿ ಸಭೆತ ನಡುಟೆ ವಸಾಯ ನಡಪುಂಡು . ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಂಡಲ ದೀವೊಡು .                                             ಸಭೆತ ನಡುಟು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ದರಿಪು

                         ಸಿರಿ ದರಿಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್  ಒವ್ವಾಣ್ದಲ ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ  ಜಾಗೆ ಮನಸ್ಗ್ ಒಂತೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುನ್ದುಗೆ .  
                                                          ಸಿರಿಕುಲ್ನ ವಸಾಯದ ಪೊರ್ತು

 ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್ :-
                      https://www.youtube.com/watch?v=gclpyJcpxsk
                   ಮಾಯಿತಿ , ಚಿತ್ರ :-
                                             ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್. ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ .


                                          
                              
              
   
                                

Sunday, 18 December 2016

ಕಜಂಬು ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಪು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆನ ದೈವಸಾನ/ kajambu uchaya bokka kepu ullaldinaklena daivasana

ಕಜಂಬು ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಪು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆನ ದೈವಸಾನ/ kajambu uchaya bokka kepu ullaldinaklena daivasana
                                               
                                                               ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಸಾನ ಕೇಪು

                                                                     ಕೊಡಿ ಏರ್ ದ್ ನಿ

                         ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊನು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ಡ್ ಪನ್ಪರ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಇಟ್ಟೇಲ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಕೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಈ ದೈವ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಜಂಬು ಉಚ್ಚಯೊಗು ಪುದರ್ ಡುಂಡು .
                                                
                             ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಳು .ನಡುಟು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರೂಪದ ಬನದುರ್ಗೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ

                                ಇಟ್ಟೆಲ್ ಸೀಮೆದ ದೊಂಬ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮನೆತನದ ಆಡಳ್ತೆಡುಪ್ಪುನ ೧೬ ಗ್ರಾಮದ ೧೬ ದೈವ ದೇವಸಾನೊಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ೮೦೦ ವರ್ಸದ ಪರಪು ಪಡೆದುಂಡು .

                                               
                                                   ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ ಕೇಪು ಮುಗ ದೀಪುನ ದುಂಬು

                                                 ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗ್ ಲ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ಲಾ ದುಂಬುರ್ದೆ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು .ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಪರಿವಾರ ದೈವೊಲಿತ್ತ್ದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಗುಡಿಲ ಮುಲ್ತ ಇಸೇಸ. ದೈವಸಾನದ ಪಿದಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಿಯಾದ್ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರತಿ ಉಲ್ಲಲ್

                                                              ಮುಗ ದೀನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ
     
 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿ ಸುರುತ ಕೊಡಿಯಾದುಂಡು .  ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿನ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ೫ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲುಲ್ಲ . ಬಂಟಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಪು, ಅನಂತಾಡಿ, ಮಾಣಿ,ಕೆಲಿಂಜ ,ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಲ್ನಾಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆ ಆ ಪಂಚ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲು. ಕೇಪುದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ರಡ್ಡನೇದಾಲ್ .

                           ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ  ನೆರಿ ಜಪ್ಪುನಗ ತೂಯಿನ ಅಡ್ಕದಾಲ್ ಮಾಯಕಾಯಿನ ನೇರ್ಪು
                                 
                                                  ಪೆಲೆಂಕಿದ ಮಿತ್ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್

                       ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಳ್ಳೆಂಕಿನ್ ಬಿರನೆರ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಗ ಮಡಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ
                                       
                                           ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗ ಮೋನೆಗ್ ದೀ ದ್
 
                                                         ಅರಸುಲೆರ್ದ್ ದೈವೊಗು  ಪೂಜೆ


                                                         ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗ
                                                 

                                                     ಜನಾರ್ಧನ ವರ್ಮ ಅರಸೆರ್ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಅರಮನೆ

                                        ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ನಾಲ್ಪೋಲು ನಕ್ಲ್
                                       
                            ಕಜಂಬುಗು ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪರಪುನ ನೀರ್ದ ತೋಡ ಕಟ್ಟದ ನೀರ್ಡ್ ಮೀಪಾವುನಿ
                                     
                         ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಮುಟ್ಟುಗು ಬಾಲೆದ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡ್ಪಾವುನಿ .ಅಂಗಣಕೊಟ್ಟು
           
                                                           ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸವೆ

                      ಕಜಂಬು ಉಚ್ಚಯ .  ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲಿಪು ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾಯಕಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ

                    ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಸಾನದ  ನಾಲ್ ಮೂಲೆಡ್ ಕುಲದಿನ ನಾಲ್ಪೋಲ್ ನಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ

                                                                        ಬಚ್ಚಿರೆ ಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ
                                       
                                               ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸಾನ

            ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ ಡ್ ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಡೊಂಬ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅರಮನೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ಕೇಪುದ ಸಾನದ ಕೈತಲ್ ಮಾಯಕಾದ್ ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಾಲ್ಯೊಡು ನಿಲೆ  ಆಯೆರ್ . ಆಂಡ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆದ ನೇಮ ನೆರಿಟ್ ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಅವ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ತೂಪುಲೆಕಿಜ್ಜಿ .ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ನಡುಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಕ್ತೇಯ ಆರಾಧನೆ ಏಪ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ . ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇರ್ವೆರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ,ನಡುಟು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಅತ್ತಂದಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಒರು ಉಂಡು . ಆಂಡ ದೈವಲ್ಯದ ಉಲಯಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ದೀದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ದಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತ್ ನ್ಡಲ ಪಾಗರದ ಪಿದಯಿ ಚಂದನದ ಮುಗ ದೀದ್ ಪಾಗರೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ ದ್ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ದೈವಲ್ಯೊಡಾ ಗುಂಡೋಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ರಪ ರಪ ನೆಲಕ್ ದೆರ್ತ್ ದೀಪುನಡೆ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದ ಎವ್ರ ಮೂಲು ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು

                                                         ಮಹಾ ಪೂಜೆಡ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ
ಕಥೆ :-
          ಕೇಪು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಒರಿ ದಿಕ್ಕೆ .ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಕರ್ವಾದಿಲು ಪನ್ಪರ್ ಈ ಭೂಮಿದ ದೈವ ಮಲರಾಯೆ ಆದಿತ್ತ್ದ್  ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಲೊಗು ಅರ್ಕಂಜಿ ದೀಯೆರೆ ಇಂಬೈ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಸಾನದ ಪಿರಾವುದ ಬನತಾವ್ಲು  ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಸೂತ ರಾಶಿಗ್ ಏರೋ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿಲೆಕ ಆಯಗ್ ತೋಜಿದ್ ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲೆಡ ಈ ಇಚಾರ ಪನ್ ಪೆ .ಅಕ್ಲು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಅರಮನೆತ ಕರ್ತುಲೆಗ್ ಪನ್ರೆ ಪನ್ಪೆರ್.. ಆಂಡ ಅವ್ಳು ಕರ್ತುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರನ್ತಡೆರ್ದ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲಾಯಿನ  ಮೆಗ್ದಿ  ಪಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್  ಡೋಲಿಡ್ ದಂಡ್ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ್ದ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪಾಡ್ನಗ ಮಾಯಕಾಪೆರ್ . ಅಕ್ಲ್  ಮದ್ಮೆ ಅವಂದೆ ಮದ್ಮಲಾದೆ ಸೈತ್ನೆರ್ದಾವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಂಬುಡು  ಬಾಲೆದ ಬಲ್ಪುದ ಸೊರೊ ಕೇನಾವೆರ್ .ದಂಡ್ ದ ಸೈನಿಕೆರ್ ಮರ್ಲ್ ಪತ್ತ್ದ್ ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲ್ ಬಲ್ತ್ದ್ ಸೈಪೆರ್ .ಅಕ್ಲೆ ಕುಲೆತ ರೂಪದ ನಾಲ್ಪೋಲ್ ನಕ್ಲು .ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಪ್ರೇತದ ಒರು ಮೆಕ್ಲ್ . ಅಂಚ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಉಂಡು . ಈ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆನ್  ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆರ್.
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ :-
                     ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸೈನಿಕೆರಾಯಿನೆರ್ದಾವರ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಾಲ್ಪೋಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಮೊಕ್ಲು ಶೆಟ್ರ್ ನಕ್ಲು . ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಕುಡು ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಕುಡು ಬಲ್ಯಾರ್  ಕಜಿಪು ಕೊರೊಡು .
                ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಗರ್ಭ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಬಿರನೆರೆ ಪೂಜೆ .ಅಂಗಣೊಡು ಬಿರನೆರ್ ಪಲ್ಲಂಕಿ ತುಂಬುವೆರ್ . ಅಂಗಣದ ಪಿದಾಯಿ ಪರವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ ದ್  ದೈವಸಾನೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ . ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗ ದೀದ್ ನೆರಿ ಜಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ತೂವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ .ಮೂಲು  ಕಜಂಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಮೂಜರೆ ಘಂಟೆಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೇರಿ ಜಪ್ಪುನಿ .ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ನಡತ್ದ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನವು ಮುಲ್ತ ಇಸೇಸ .
             ಅರಸುಲು ಕ್ಷೇತ್ರೊಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು .ಅವೆರ್ದ್  ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ದೀದ್ ದೈವಸಾನೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು . ೧೨ ಘಂಟೆ ರಾತ್ರೆ ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೋಡ ಕಟ್ಟಡ್  ಮೀಪಾದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಣೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಗಣ ಕೊಟ್ಟುದ ಕಜಂಬು ನಡಪುಂಡು .ಅಂಗಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಬಾಲೆಲೆನ್ ದೈವಸಾನದ ಮೊಟ್ಟುಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡ್ಪಾವುನಿ ಪಂಡ್ ದರ್ಥ
ವಿಶೇಷ :-
          ಏತ್ ಸಾರ ಜನನೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಮೂಲು ಅರಕ್ಷಕೆರಿಜ್ಜೆರ್ . ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಕಂಡುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸಂತೆಲು ಉಪ್ಪುಜಿ .ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡಿಕ್ಲು ಶುದ್ಧಚಾರೊಡು ಉಪ್ಪುವೆರ್ .ಸಂತೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಜೋಕ್ಲು ದಾಲ ತಪ್ಪಾದ್ ತಿನಂದೆ ಕುಲ್ಲಯ . ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ಕಜಂಬುರ್ದು ದುಂಬು ದಾಲ ತಿನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಮೂಲು ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಕೋರ್ಲೆನ್ ಜಾತ್ರೆದ ಮನದಾನಿ ಕಟಿಯೇರ್ಡಲ ಪಣವು ಕಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ .

ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್:-
                  ೧ .  https://www.youtube.com/watch?v=9JGeyeLPogs           
                  ೨. https://www.youtube.com/watch?v=MtPqkB_oqjg
                   ೩. https://www.youtube.com/watch?v=iXSnGHH5y8s
                   ೪.. https://www.youtube.com/watch?v=TmwBeXPX1I4
             thulunad daivadeverna neleboodu.avla dakshina kannadada bhagada thulunad d uppunath daivasanolu bete olla uppere sadhya ijji.samajada onji shisthn oripunanchina kelasonu police,kanoonu yencha maltontnda dumbuda kalodu daivada podige samajonu yedde reethid nadapavontnd.devererd hecha nambike thuluvereg daivada mith ittnd.dumbuda kalodu onji bachire bajjeyi pagatonderda yencha sambhandha gatti avontnda aa gattitanonu ini kortugu malpere sadya ijji.aath satyada mith nambike tuluveregithnd anchithi thulunadg daivolu gattada mittrde battd bokka tulunad d padronda.onje daiva bete bete pudard nele avondu poya.utarneg malarayi ponnu daiva bokka jumadi aand.incha poora masth daivolulla.aan divolekane ponnu daivolla ulla.jainere kalorde daiva kale karnika hecha tojapavontnd.
                  ullaldi ullaklu daivada bagge terika.jaineren bete jatidakl ballakulund anjanaklen,ballaldind ponjanaklen lethonter.unde bokka ullaldi,ullakl ayinend ittel aramaneta itteda arasulayina janardana varmer namadonji sarthi panter.jumadi daiva malarg battd malarayi aad ballaklena anyayogu akle santanone nirsantana maltnd.averd bokka inikla goriluppuna kandade malard malarayi daivada nema apuni.
    itte nama moolu thoopini ullaldi daivada baggeullaldi panpinal raja manetanogu serdna ponnu.anchane ullaldi bangadi manetanogla sambandapattdullal..moolu onji ponnu anjovulekane karbar maltina chitrana nemodla tojid barpundu.ullaldina pardanodu onjonji patya onjonji reeti panpundu.pardanoled ponnu ponjovapuna,garbha darisavna,appe apuna chitranala tojundu..kelavu pardanoled ullaldi peddina baleg amme yernde teriyande aal masth avamana padpuna isayola thikkundu[akara grantha-KANAJA,lekhana-ULLALTHI DAIVA ITHIHASA MATHU ARADHANE.lekhakaru-DR CHINNAPPA GOWDA].purushapradhana vyavasthen prashnisavna ullaldi kadekla jeevanodu savuge sharanapal.aal atma hatye maltonna kedu inikla bantwala talukuda sajipa naduta puddar mechi panpina jagedundu.
               KAJAMBU panpinavu kepu ullaldi kshetrodu nadapuna jokle seve.moolu ullaldi neri jathi bokka nema tooyere balli panper.dumborthi adkadal kallatal panper.anda moolu purusha pradhana vyavasthen prashnisayina ullaldin ponjanakl tooyere balli panpi purusha chintane kelasa malpundu panda tappavand.puddar mechida keduta neern madme avandi ponjanakl tarek prokshane maltnda madme apunduge apunduge,anchane joklavandinakl prokshane malterda joklapunduge.incha alta vastu stitiyanda kepuda kiramo bete.moolu joklen neerd murkad dettd devina guditha yeduru pundi panavuda gantdottige add boorpanda akleg naalpolunakl ashirvada malpuver.undu jainadalitha kshetra panpinen nempu deevodapundu.ullaklu,ullaldind panda jaina raja vamshode barpuni.kajambugu kulluna joklu palaara tind d shuddoduppodu.yelya joklanda appe shuddoduppodu panda vratha pattodu.anchane ashirvada malpuna NAALPOLU nakl la vritotittd kadek kajambu utsava mugi bokkane ahara detonodu.averd dumbu kaali neer matra paroli.KAJAMBU panpinavu onji parake teersavuna kiramo.yencha panda joklavandinakl,madme avandinakl kajambu parake panper.ullaldina karnikodu madme aad joklayi bokka kajambu parake korper.jokle kalpanela ullaldina baleda kathenla ottu sersanda ponnana kutumba jeevanada chitrana,aleg jokle mith ittna aseda bagge teriyundu.
          NAALPOLU panda nijavadla NALPA JANA.anda itte avluppuni jokleg ashirvada malpere NAAL jana matra .undu shetrnakle anjanakle avodu.jainere adalitha kantondu bannaga daiva deveren ortondini shetrnaklu panpinen madapere balli.jainer tanna chakiri malpere sulaba ayere  maata thirta jatidaklen daivada chakrig baland sersavonder .aa moolaka tanna sevenla maltondernd itihasa panpundu.ovve itihasa rajere kaderde uppundu vinaha jana samanyere kaderd uppuji.
          ottare yan panpuni eete.purusha pradhana vyavasten prashnisayina ullaldin tooyere podi ponnu balegla kepudu sadya ijji.anda kallayina ponnundundu ponjanakleda onji reetida atanka undu maltina purusha pradhana vyavasten adunika kalodla prashnisavjere panpinavu bejarda sangathi
 
ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ-
               ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತೂರ್ . ಯಂ .ಏ
                  ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕೆರ್ ವಾಗ್ಮಿಲು
                          ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಅಂತರ್ಜಾಲ

Sunday, 5 June 2016

ತುಳು ಲಿಪಿ -tulu lipi shasana bokka taridoli baravu

                                        ತುಳು ಲಿಪಿ -tulu lipi shasana bokka taridoli baravu


                                                                     ತುಳು ಲಿಪಿ
                                                 

THULU LIPITHA MOOLA:-
                                                                                                                                                                            THULUNAADD UPPUNA SAAVIRRAR PAD DANOLED ONJI KALODU BULECHILDITHNA THULUBASE  KALAKRAMENA  MASTH PIRAAKDA CHARITREDOTTIGE  UDAL PATHYERE SURU AADITHND.UNDU NAMMA THULUNAAD DA THULUSAAHITYADA DURANTHAND PANOLI.BHOOTHAARAADHANE SAMSCRITHID SAAMSKRITHIKA PARAMPAREYAADITHNA " DAIVA BHASE "THULU INIKKLA PORLU BHASE. INCHINA PUNYAATMA THULU BHASE DAIVO-NARAMAANYANA NADUTU SAMPARKA SANKADALEKA KELASA MALTHONTHND.INIKLAA AANI PIRAAKD PRASIDDI PADEYINA THULU BHASEDAIVOLEDA NUDIKATTD THOJID BARPUNDU.  AA EDDE MADIPUDA THIRLAADITHNA THULU BHASE VAA KAAVYA BHASEGLAA KAMMIYATH.                                                      KRISTHASHAKA 5 NNE SHATHAMAANADA PORTHUGU KERALADA POSA DEVASTHANOLEG  EDDE POOJEDA BHATRNAKLENA AGATHYA ITHND.THULUNAAD DA YETHO BIRANERE KUTUMBOLU AA KAALODU KERALOGU VALASE PODITHER .EE ISAYO THULUNAAD DA PAD DANOLED THOJID BARPUNDUNDU SHREE VENKATA RAJA PUNICHITHAAYER TERIPADER.INCHI VALASE POYINA BIRANER AKLNA AACHAARA ICHAAROLEN BARED DEEYERE MALAYALOGU MUTTA AAYINA ONJI LIPI UPAYOGA MALTHER. INCHA BALAKEG BATHNA LIPI SAMPRADAAYONE THULU LIPI PAND D  UDITHD BATHND.UNDEN " THULU-MALEYAALA" LIPINDLAA PANPER .                                                                                                                                           SHREE MADHWAACHAARYER THULU LIPIT MASTH GRANTHOLEN BARETHER .THULU LIPIT SAHILA MALDER. THULU BAASEG 2,500 VARSADA ITHIHAASA UNDU.MOOLA ROOPODE ORIDNA ONJE ONJI DRAAVIDA BHAASHE THULU.ETHO PIRAAKD  ANIVAARYATHEGAAD KODTH UDIPANO AAD BULECHIL PADEYINA THULU BAASEN EDDE MADIPUDU THOODU DUMBUGLA BHASHEN " UDDHAARA " MALPUNA HONEGAARIKE NAMMA MAATHA THULUVAPPE BAALELNAADUNDU.UDITHNA EDDE LIPI UPPINA NAMMA THULU BHASEN BULECHILDANCHI KONOYI PAND D ENNA AASE  -----                                         KAAVYASUTHA             
                                   video link-http://www.youtube.com/watch?v=mxI_iH7wDMg

   ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ, ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿರೋಮಣಿ, ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾನ್, ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಂಶೋಧಕ, ತುಳುರತ್ನ, ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ರಂಗ ನಟ, ಅರ್ಥಧಾರಿ, ವಾಗ್ಮಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ, ನಾಟೀ ವೈದ್ಯ, ಪಂಡಿತ ರತ್ನ, ತಾಳೆ ಗರಿ ಓದುಗಾರ-ಪುನ್ಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯೆರ್
                                      
                                    link-http://tulu-research.blogspot.in/2011/09/286-bari-system-predates-castes.html
                              video link-https://www.youtube.com/watch?v=dU0sXvo8x3c

                                    video link-http://www.youtube.com/watch?v=dol-yQnOvVs
                                               
                                         video link-http://youtu.be/lzqeZL8qRIE

                       video link-https://www.youtube.com/watch?v=Si2NwmrPLIU


                                    link-https://en.wikipedia.org/wiki/Tigalari_alphabet

 THULU SHASANA.anantha padmanabha devasthana ananthapura kumbleduppuna ee pirakda thulu lipitha shasana ganapathi deverna guditha yedathgundu.ee shasana odinar hiriya samshodhake VENKATARAJA PUNICHITHAYA PUNDOOR


                                                               taridolit tulu baravu
                        
                            ittelda aramaneta tulu lipita kodava bhasheda deepa kamba shasana-
                                

maameshwara vitlada  thulu shasana-thulu shasana.vitla mameshwarada uma maheshwara devasthanada pidayid uppuna aluperna dore banki deva [ painki deva ] na tulu lipitha shasana.undetha kaala 10 ne shatamana nd dr radhakrishna belloor teripader. badiyadka jaya nagarada kaithalda devasthanodu thikkna tulu shasanogla,kumble anantha pura shasanogla ee shasana sammanda ithleka tojundu.bankideva panpi aluperna dore pandyererd tulunadn vashapadisadithe.ee gelpugad ee shasana baredippodu

                  video link-https://www.youtube.com/watch?v=Si2NwmrPLIUಉಡುಪಿ, ಬಾರ್ಕೂರು,ಕೇರಳದ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಭಾಗದ,ಇಟ್ಟೆಲ್ಡ್  ತಿಕ್ಕಿನ  ಶಾಸನದ ಬರವು ತುಳುತವೇ ಆದುಂಡು .ಓಂಕಾರ ಸ್ವರಲ ತುಳುರ್ದೆ ಬತ್ತಿನವುಂದು ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ ಪಂತೆರ್ .ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡದ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆದುಂಡು .ಕೇರಲೊಗು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೋನಗ ೧೭ ನೇ ಶತಮಾನದ ತುಂಗ ಏಳುತಚ್ಚಪ್ಪನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಒಂತೆ ಎತ್ತೇಸೊ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಮಳ್ತೊಂಡೆರ್ . ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ೧೧೭೫-೭೬ ತ ಕುಲಶೇಖರ ಅರಸುನ ಶಾಸನೊಡುಂಡುಂದು ಹಿರಿಯ ಲಿಪಿ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞೆ ಮುರುಗೇಶಿ ಪಂತೆರ್ .ಉತ್ತರ  ಕೆಲವು ತಿಕ್ದ್ ಈ ಲಿಪಿನ್ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿನ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಆಂಡ ಮೂಲ ಲಿಪಿ ತುಳು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ 
                                  alupa dore onjane kulashekharana tulu lipita shasana
                                                  kaala -kristhashaka 1159
                                 kudla kulashekhara veeranarayana devalyoduppuna shasana


   

ಮಂಜನಾಡಿದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ  ಸಾನದೆದುರ್ದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ

                                       THULUNAADD UPPUNA SAAVIRRAR PAD DANOLED ONJI KALODU BULECHILDITHNA THULUBASE  KALAKRAMENA  MASTH PIRAAKDA CHARITREDOTTIGE  UDAL PATHYERE SURU AADITHND.UNDU NAMMA THULUNAAD DA THULUSAAHITYADA DURANTHAND PANOLI.BHOOTHAARAADHANE SAMSCRITHID SAAMSKRITHIKA PARAMPAREYAADITHNA " DAIVA BHASE "THULU INIKKLA PORLU BHASE. INCHINA PUNYAATMA THULU BHASE DAIVO-NARAMAANYANA NADUTU SAMPARKA SANKADALEKA KELASA MALTHONTHND.INIKLAA AANI PIRAAKD PRASIDDI PADEYINA THULU BHASEDAIVOLEDA NUDIKATTD THOJID BARPUNDU.  AA EDDE MADIPUDA THIRLAADITHNA THULU BHASE VAA KAAVYA BHASEGLAA KAMMIYATH.
 
                                                  KRISTHASHAKA 5 NNE SHATHAMAANADA PORTHUGU KERALADA POSA DEVASTHANOLEG  EDDE POOJEDA BHATRNAKLENA AGATHYA ITHND.THULUNAAD DA YETHO BIRANERE KUTUMBOLU AA KAALODU KERALOGU VALASE PODITHER .EE ISAYO THULUNAAD DA PAD DANOLED THOJID BARPUNDUNDU SHREE VENKATA RAJA PUNICHITHAAYER TERIPADER.INCHI VALASE POYINA BIRANER AKLNA AACHAARA ICHAAROLEN BARED DEEYERE MALAYALOGU MUTTA AAYINA ONJI LIPI UPAYOGA MALTHER. INCHA BALAKEG BATHNA LIPI SAMPRADAAYONE THULU LIPI PAND D  UDITHD BATHND.UNDEN " THULU-MALEYAALA" LIPINDLAA PANPER .
                                                                                                                                          SHREE MADHWAACHAARYER THULU LIPIT MASTH GRANTHOLEN BARETHER .THULU LIPIT SAHILA MALDER. THULU BAASEG 2,500 VARSADA ITHIHAASA UNDU.MOOLA ROOPODE ORIDNA ONJE ONJI DRAAVIDA BHAASHE THULU.ETHO PIRAAKD  ANIVAARYATHEGAAD KODTH UDIPANO AAD BULECHIL PADEYINA THULU BAASEN EDDE MADIPUDU THOODU DUMBUGLA BHASHEN " UDDHAARA " MALPUNA HONEGAARIKE NAMMA MAATHA THULUVAPPE BAALELNAADUNDU.UDITHNA EDDE LIPI UPPINA NAMMA THULU BHASEN BULECHILDANCHI KONOYI PAND D ENNA AASE

                              ಮಂಜನಾಡಿದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ  ಸಾನದೆದುರ್ದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ