Monday, 26 December 2016

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಗೆಂಡಸೇವೆ -vishnumoorthydaiva gendaseve

                          ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ  ಗೆಂಡಸೇವೆ -vishnumoorthydaiva gendaseve

                                                   ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಗೆಂಡಸೇವೆದ ಚಿತ್ರ

                                                 ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಮೋನೆ ವರ್ಣಿಕೆ

                         ತುಳುನಾಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿಲಾಯಿನ ದೈವೊಲೆನ್ ಶೈವೆರ್ ಶಿವಗಣಂದ್ಲಾ , ವೈಷ್ಣವೆರ್ ವಿಷ್ಣುನ ಅಂಶನ್ದಲ ,ಶಾಕ್ತೇಯೆರ್ ದೇವಿನ ಅವತಾರಂದ್ಲಾ ಪನೊಂದು ಕತೆ ಕಟೈರ್ . ಆಂಡ ದೈವನೇ ಬೇತೆ ,ದೇವೆರೇ ಬೇತೆ . ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ ಅವೆನ್  ಬುಡುದು ವೈದಿಕೇರ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಗ್ ಮಣೆ ಪಾಡ್ಯ . ಅಕ್ಲ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ದೇವೆರೆ ಕತೆ ಕಟ್ದ್ ನಮನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದೆರ್ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರೀನ್ಡ್ ,ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಮೈಸಾಸುರೇಂದ್ ,ಚವುಂಡಿನ್ ಚಾಮುಂಡಿನ್ಡ್ ,ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ಮಲರಾಯನ್ ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿನ್ಡ್ ,ಪಿಲಿಭೂತ ,ಫಿಲ್ಚನ್ದಿನ್ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿನ್ಡ್ ನಮಡನೆ ಪನ್ ಪಾಯೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಆಣ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ದೆರ್ . ಮಲರಾಯನ್ ಮಲರಾಯಿನ್ದ್ ,ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯೆನ್ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯಿನ್ಡ್ ಪನ್ ಪಾಯೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆಕ್ ಈಶ್ವರನ ಕತೆ ಸೇರಿಸಯೆರ್ . ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವೊನು ವಿಷ್ಣುನ ನರಸಿಂಮಾವತಾರ ಪಂಡೆರ್ .ಆಂಡ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಬೇತೆನೇ ಆದುಂಡು .
                       

                                                                   ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ

                ಕೇರಳ ಭಾಗೊಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಗೆಂಡಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡಪುಂಡು .ಅಲ್ತ ದೈವದ ದುತೈತ ಅಂಚನೆ ಮೋನೆದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಕೆಂಪಾದಿಪ್ಪುಂಡು . ತುಳುನಾಡ್ ರ್ದ್ ಬಿರನೆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಕೇರಳ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಗ್ ಅರ್ಚಕೆರಾದ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ್ . ವೈಷ್ಣವೆರೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ವೇ ಬೇತೆ . ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವನೇ ಬೇತೆ .ತುಳುನಾಡ್ಡ್  ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ಮಾಪಲ ಕಾಯಿ ಕೊಯಿನಗ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಂದೈವೊಲು ಆಯನ್ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಕತೆ ಉಂಡು.  ಆಂಡ ಆಯನ್ ಕದ್ರಿದ ವೈದಿಕ ವರ್ಗ ಕೆರ್ದ್ ಆಯೆ ಮಾಯಕಾಯೆನ್ಡ್ ದೋಸ ಬನ್ನಗ ಆಯನ್ ನಂಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷ್ಣುಮಮೂರ್ತಿನ ಕತೆಲ ದುರಂತಮಯ ಆದುಂಡು .
                                             
               ಗೆಂಡಸೇವೆಗ್ ದುಂಬು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಗ್ ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ ,ಪಾಳೆ ,ತಾರೆದ ತಿರಿ ಸುತ್ತುನಿ

               
  ಗೆಂಡಸೇವೆಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಸೂಕು ಲಾಗ್ಯುಂಡು . ಉಂದು ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲ್ ಲೆದ  ಸೂಕು ಲಾಗಿನ ಮಾಸ್ತಿಲೆನ್ ನೆಂಪು ಮಲಪುಂಡು .
                                           

                            ಗೆಂಡಸೇವೆಗ್ ದುಂಬು ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ದೈವೊನು ಸೂಕರ ಪೂಜಿದ್ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿಬೆರ್                ಪಾಲಂತಾಯಿ ಕಣ್ಣ ಪನ್ಪಿ ತಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಪದ ಆಣ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಕೋಲತ್ನಾಡು ಅರಸುನ್ ಕಾಪುನ ಕುರುಪ್ /ಕುರುವ ನಟ್ ಕುರುಪ್ ನ ಊಳಿಗದಾಯೆ ಆದಿತ್ತೆ . ಆ ಹುಡುಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ್ ದ್ ಕೊರಂಟ್ ನ್ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡ್ ವೆ . ಆ ಕೊರಂಟ್ ಮರತ ತಿರ್ತ್ ಜೆಯ್ಡ್ನ ಕುರುಪ್ ನ ತಿಗಲೆಗ್ ಬೂರುಂಡು . ಆಯೆ ಆ ಹುಡುಗನ್ ತೀರ್ನಾತ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಊರುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ . ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ .

                                             
                                     ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಗ್ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ

            ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆತ ಪ್ರಕಾರ ಕುರುವ ನಟನ ಮಗಳ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈಕಂಜಿಲೆನ್ ತಾಂಕುನ ಪಾಪದಾಯೆ ಕಣ್ಣನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವಲ್ . ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆಯನ್ ಊರುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ  .
                                ಗೆಂಡಸೇವೆಗ್  ದುಂಬು ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಗ್ ಪಾತ್ರಿ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು

           ಈ ಬಡ ಆಣ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಜಪ್ಪುದ ಗುತ್ತುದ ದನಿ  ಪ್ರಾಯದ ಬಿರ್ವೆದಿ  ಪೊಂಜೊವು ತಂಡುಲರ್ ಕೈತಲ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಪೆ . ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಟ್ಲಾ ಪೂಜಾರ್ದಿ ಪೊಂಜೊವೆ ಆಯಗ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪುನಿ . ಆಂಡ ಈಬೈದ್ಯೆದಿನ  ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೆರ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆದುಪವರ್ .
                               
                                         ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ವಸಾಯದ ಏರ್ತೆದ ಪೊರ್ತು

                    ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದಿನ ಆ ಬಿರುವೆದಿ ಪೊಂಜೊವು ದಿನೋಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಕಣ್ಣಡ  ಪೇರ್ ನೀರ್ನ್ ದೀಪಾದ್  ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪವೊಂತಲ್ . ಏತೋ ಸಮಯೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕನೊಟು ಈ ಊರ್ಗು ಪೋಲ ಪನ್ಲೆಕಾಂಡ್ . ಅಂಚ ಹಟೋಟು ಆಯೆ ಪಿದಾಡ್ನಗ ಆ ಪೊಂಜೊವು ಆಯಗ್ ತಾನ್ ನಂಬಿನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರ್ನ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ರೊಡೆನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ . ಆಸ್ರೊಡೆ ಪಂಡ ಒಲಿತ ಕೊಡೆ . ಆಯಿನ್ ಪತೊಂದು ಕಣ್ಣನ್ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆ .
                     
                       ಪುಲ್ಯಕಲೊಗು ನಡಪಿ ಗೆಂಡಸೇವೆದ ಗೆಂಡದ ರಾಶಿಗ್ ಚಾಕಿರಿದಾಕ್ಲ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡುನಿ

                            ಈ ಕಣ್ಣನ್ ಊರುಗು ಬರ್ಪುನೇನ್ ಕಾತ್ ಕುಲದಿನ ಕುರುವಾಟ್ ಕುರೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಜನ ಆಯೆ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನೆಕೊಡೆನ್ ಕೆದುತ ಬರಿಟ್ ದೀದ್ ಮೀಯೆರೆ ಜಪ್ಪುನೆನ್ ತೂದು ಆಯಗ್ ಕಡ್ಪುವೆರ್ . ಆಯೆ ಅವ್ಲ್ ತೀರ್ಬೆ .
                    
                                               ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಲಾಗ್ಯುನ ಗೆಂಡದ ರಾಶಿ
                             
                           ಆಯೆ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುರುವಾಟ್ ಕುಟುಮೊಗು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡೊಲು ಬತ್ತ್ದ್ ಅಕ್ಲ್ ಸುರುಕು ಅವೆನ್ ನಂಬಂದೆ ಕಡೆಕ್ ಕಣ್ಣನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿ ದೈವದ ದೋಸನ್ಡ್ ತೆರಿದ್ ನಂಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್ .
                   
                                             ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಗೆಂಡೊದ ರಾಶಿಗ್ ಲಾಯ್ಪುನಿ
       
           ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೆ ಆಯಿನ ಪಾಲಂದಾಯಿ ಕಣ್ಣೆನೇ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ . ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕ್ಡ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವದ ಒತ್ತೆ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು .ತುಳುನಾಡ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗೊಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಡಪುಂಡು .
                                                  ಗೆಂಡದ ರಾಸಿದ ಮಿತ್ತ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ

ಮಾಯಿತಿ :-
                  ಒಂತೆ ಮಾಯಿತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೆರೆದ್ ದೆತೊಂದ .
                       

ಚಿತ್ರ :-
           ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರೆರ್ದ್ ದೆತೊಂದ
   


   
ಚಿತ್ರ ಮಾಯಿತಿ :-
                       ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್  ಸಾಲೆತ್ತೂರ್
ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್ :-
೧. https://www.youtube.com/results?search_query=vishnumoorthi+gendaseve+guvedapadpu
                                      


                                                 

No comments:

Post a Comment