Sunday, 18 December 2016

ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಾಸಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಂಬು ಕೇಪು/Ullaldi daivasana bokka kajambu kepu

ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಾಸಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಂಬು ಕೇಪು/Ullaldi daivasana bokka kajambu kepu

                
                                               
                            ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಸಾನ ಕೇಪು
     

                                 ಕೊಡಿ ಏರ್ ದ್ ನಿ

                         ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊನು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ಡ್ ಪನ್ಪರ್. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಇಟ್ಟೇಲ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಕೇಪು ಗ್ರಾಮದ ಈ ದೈವ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಜಂಬು ಉಚ್ಚಯೊಗು ಪುದರ್ ಡುಂಡು .
                                                
                             ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಳು .ನಡುಟು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ರೂಪದ ಬನದುರ್ಗೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ

                                ಇಟ್ಟೆಲ್ ಸೀಮೆದ ದೊಂಬ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮನೆತನದ ಆಡಳ್ತೆಡುಪ್ಪುನ ೧೬ ಗ್ರಾಮದ ೧೬ ದೈವ ದೇವಸಾನೊಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ೮೦೦ ವರ್ಸದ ಪರಪು ಪಡೆದುಂಡು .

                                               
              ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ ಕೇಪು ಮುಗ ದೀಪುನ ದುಂಬು

                                                 ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗ್ ಲ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ಲಾ ದುಂಬುರ್ದೆ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು .ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಪರಿವಾರ ದೈವೊಲಿತ್ತ್ದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಗುಡಿಲ ಮುಲ್ತ ಇಸೇಸ. ದೈವಸಾನದ ಪಿದಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕಿಯಾದ್ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರತಿ ಉಲ್ಲಲ್

                            ಮುಗ ದೀನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ
     
 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿ ಸುರುತ ಕೊಡಿಯಾದುಂಡು .  ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿನ್ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ೫ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲುಲ್ಲ . ಬಂಟಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಪು, ಅನಂತಾಡಿ, ಮಾಣಿ,ಕೆಲಿಂಜ ,ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಲ್ನಾಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆ ಆ ಪಂಚ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲು. ಕೇಪುದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ರಡ್ಡನೇದಾಲ್ .

                           ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ  ನೆರಿ ಜಪ್ಪುನಗ ತೂಯಿನ ಅಡ್ಕದಾಲ್ ಮಾಯಕಾಯಿನ ನೇರ್ಪು
                                 
                 ಪಲ್ಲೆಂಕಿದ ಮಿತ್ತ್ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್

        ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಳ್ಳೆಂಕಿನ್ ಬಿರನೆರ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಗ ಮಡಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ
                                       
           ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗ ಮೋನೆಗ್ ದೀದ್
 
                       ಅರಸುಲೆರ್ದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ ಪೂಜೆ

                      ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗ
                                                 
               ಜನಾರ್ಧನ ವರ್ಮ ಅರಸೆರ್ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಅರಮನೆ

  ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ನಾಲ್ಪೋಲು ನಕ್ಲ್
                                       
               ಕಜಂಬುಗು ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪರಪುನ ನೀರ್ದ ತೋಡ ಕಟ್ಟದ ನೀರ್ಡ್ ಮೀಪಾವುನಿ
                                     
             ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಮುಟ್ಟುಗು ಬಾಲೆದ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡ್ಪಾವುನಿ .ಅಂಗಣಕೊಟ್ಟು
           
                             ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸವೆ

                      ಕಜಂಬು ಉಚ್ಚಯ .  ಜೋಕ್ಲೆನ ಬುಲಿಪು ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾಯಕಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ

                    ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೈವಸಾನದ  ನಾಲ್ ಮೂಲೆಡ್ ಕುಲದಿನ ನಾಲ್ಪೋಲ್ ನಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ

                                  ಬಚ್ಚಿರೆ ಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ
                                       
            ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸಾನ

            ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ ಡ್ ಒರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಇಟ್ಟೆಲ್ ಡೊಂಬ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅರಮನೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ಕೇಪುದ ಸಾನದ ಕೈತಲ್ ಮಾಯಕಾದ್ ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಾಲ್ಯೊಡು ನಿಲೆ  ಆಯೆರ್ . ಆಂಡ ಮೂಲು ಆರಾಧನೆದ ನೇಮ ನೆರಿಟ್ ಒರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಮಾತ್ರ ತೂವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಅವ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ತೂಪುಲೆಕಿಜ್ಜಿ .ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ನಡುಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಶಾಕ್ತೇಯ ಆರಾಧನೆ ಏಪ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ . ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇರ್ವೆರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್ ,ನಡುಟು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಅತ್ತಂದಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಒರು ಉಂಡು . ಆಂಡ ದೈವಲ್ಯದ ಉಲಯಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ದೀದ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ದಲ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತ್ ನ್ಡಲ ಪಾಗರದ ಪಿದಯಿ ಚಂದನದ ಮುಗ ದೀದ್ ಪಾಗರೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ ದ್ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ದೈವಲ್ಯೊಡಾ ಗುಂಡೋಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ರಪ ರಪ ನೆಲಕ್ ದೆರ್ತ್ ದೀಪುನಡೆ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದ ಎವ್ರ ಮೂಲು ನೆಗತ್ ತೋಜುಂಡು

                 ಮಹಾ ಪೂಜೆಡ್ ತುಡರ ಅಲಂಕಾರ
ಕಥೆ :-
          ಕೇಪು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಒರಿ ದಿಕ್ಕೆ .ಮೊಕ್ಲೆನ್ ಕರ್ವಾದಿಲು ಪನ್ಪರ್ ಈ ಭೂಮಿದ ದೈವ ಮಲರಾಯೆ ಆದಿತ್ತ್ದ್  ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಲೊಗು ಅರ್ಕಂಜಿ ದೀಯೆರೆ ಇಂಬೈ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವಸಾನದ ಪಿರಾವುದ ಬನತಾವ್ಲು  ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ಸೂತ ರಾಶಿಗ್ ಏರೋ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿಲೆಕ ಆಯಗ್ ತೋಜಿದ್ ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲೆಡ ಈ ಇಚಾರ ಪನ್ ಪೆ .ಅಕ್ಲು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಅರಮನೆತ ಕರ್ತುಲೆಗ್ ಪನ್ರೆ ಪನ್ಪೆರ್.. ಆಂಡ ಅವ್ಳು ಕರ್ತುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅರನ್ತಡೆರ್ದ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಪೊಣ್ಣುಲಾಯಿನ  ಮೆಗ್ದಿ  ಪಲ್ದಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲ್  ಡೋಲಿಡ್ ದಂಡ್ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ್ದ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪಾಡ್ನಗ ಮಾಯಕಾಪೆರ್ . ಅಕ್ಲ್  ಮದ್ಮೆ ಅವಂದೆ ಮದ್ಮಲಾದೆ ಸೈತ್ನೆರ್ದಾವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಂಬುಡು  ಬಾಲೆದ ಬಲ್ಪುದ ಸೊರೊ ಕೇನಾವೆರ್ .ದಂಡ್ ದ ಸೈನಿಕೆರ್ ಮರ್ಲ್ ಪತ್ತ್ದ್ ದಿಕ್ಕಾ ಪಾಲ್ ಬಲ್ತ್ದ್ ಸೈಪೆರ್ .ಅಕ್ಲೆ ಕುಲೆತ ರೂಪದ ನಾಲ್ಪೋಲ್ ನಕ್ಲು .ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಪ್ರೇತದ ಒರು ಮೆಕ್ಲ್ . ಅಂಚ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಉಂಡು . ಈ ಇರ್ವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನಕ್ಲೆನ್  ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆರ್. 
        
                          ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸ ಗುಡಿ

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ :-
                     ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸೈನಿಕೆರಾಯಿನೆರ್ದಾವರ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಾಲ್ಪೋಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು . ಮೊಕ್ಲು ಶೆಟ್ರ್ ನಕ್ಲು . ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಕುಡು ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪು ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಕುಡು ಬಲ್ಯಾರ್  ಕಜಿಪು ಕೊರೊಡು .
                ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಗರ್ಭ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಬಿರನೆರೆ ಪೂಜೆ .ಅಂಗಣೊಡು ಬಿರನೆರ್ ಪಲ್ಲಂಕಿ ತುಂಬುವೆರ್ . ಅಂಗಣದ ಪಿದಾಯಿ ಪರವೆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ ದ್  ದೈವಸಾನೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ . ನೆತ್ತೆರ್ ಚಂದನ ಮುಗ ದೀದ್ ನೆರಿ ಜಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ತೂವೆರೆ ಇಜ್ಜಿ .ಮೂಲು  ಕಜಂಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರೆ ಮೂಜರೆ ಘಂಟೆಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೇರಿ ಜಪ್ಪುನಿ .ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ನಡತ್ದ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನವು ಮುಲ್ತ ಇಸೇಸ .
    
                             ಮಲರಾಯನ ಸಾನ

             ಅರಸುಲು ಕ್ಷೇತ್ರೊಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು .ಅವೆರ್ದ್  ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮೂರ್ತಿ ದೀದ್ ದೈವಸಾನೊಗು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು . ೧೨ ಘಂಟೆ ರಾತ್ರೆ ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೋಡ ಕಟ್ಟಡ್  ಮೀಪಾದ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಣೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಗಣ ಕೊಟ್ಟುದ ಕಜಂಬು ನಡಪುಂಡು .ಅಂಗಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಬಾಲೆಲೆನ್ ದೈವಸಾನದ ಮೊಟ್ಟುಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡ್ಪಾವುನಿ ಪಂಡ್ ದರ್ಥ
ವಿಶೇಷ :-
          ಏತ್ ಸಾರ ಜನನೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಮೂಲು ಅರಕ್ಷಕೆರಿಜ್ಜೆರ್ . ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಕಂಡುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸಂತೆಲು ಉಪ್ಪುಜಿ .ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಜಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡಿಕ್ಲು ಶುದ್ಧಚಾರೊಡು ಉಪ್ಪುವೆರ್ .ಸಂತೆ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಜೋಕ್ಲು ದಾಲ ತಪ್ಪಾದ್ ತಿನಂದೆ ಕುಲ್ಲಯ . ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ಕಜಂಬುರ್ದು ದುಂಬು ದಾಲ ತಿನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ . ಮೂಲು ಸಾರಕಟ್ಲೆ ಕೋರ್ಲೆನ್ ಜಾತ್ರೆದ ಮನದಾನಿ ಕಟಿಯೇರ್ಡಲ ಪಣವು ಕಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ .

ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್:-
                  ೧ .  https://www.youtube.com/watch?v=9JGeyeLPogs           
                  ೨. https://www.youtube.com/watch?v=MtPqkB_oqjg
                   ೩. https://www.youtube.com/watch?v=iXSnGHH5y8s
                   ೪.. https://www.youtube.com/watch?v=TmwBeXPX1I4
             thulunad daivadeverna neleboodu.avla dakshina kannadada bhagada thulunad d uppunath daivasanolu bete olla uppere sadhya ijji.samajada onji shisthn oripunanchina kelasonu police,kanoonu yencha maltontnda dumbuda kalodu daivada podige samajonu yedde reethid nadapavontnd.devererd hecha nambike thuluvereg daivada mith ittnd.dumbuda kalodu onji bachire bajjeyi pagatonderda yencha sambhandha gatti avontnda aa gattitanonu ini kortugu malpere sadya ijji.aath satyada mith nambike tuluveregithnd anchithi thulunadg daivolu gattada mittrde battd bokka tulunad d padronda.onje daiva bete bete pudard nele avondu poya.utarneg malarayi ponnu daiva bokka jumadi aand.incha poora masth daivolulla.aan divolekane ponnu daivolla ulla.jainere kalorde daiva kale karnika hecha tojapavontnd.
                  ullaldi ullaklu daivada bagge terika.jaineren bete jatidakl ballakulund anjanaklen,ballaldind ponjanaklen lethonter.unde bokka ullaldi,ullakl ayinend ittel aramaneta itteda arasulayina janardana varmer namadonji sarthi panter.jumadi daiva malarg battd malarayi aad ballaklena anyayogu akle santanone nirsantana maltnd.averd bokka inikla goriluppuna kandade malard malarayi daivada nema apuni.
    itte nama moolu thoopini ullaldi daivada baggeullaldi panpinal raja manetanogu serdna ponnu.anchane ullaldi bangadi manetanogla sambandapattdullal..moolu onji ponnu anjovulekane karbar maltina chitrana nemodla tojid barpundu.ullaldina pardanodu onjonji patya onjonji reeti panpundu.pardanoled ponnu ponjovapuna,garbha darisavna,appe apuna chitranala tojundu..kelavu pardanoled ullaldi peddina baleg amme yernde teriyande aal masth avamana padpuna isayola thikkundu[akara grantha-KANAJA,lekhana-ULLALTHI DAIVA ITHIHASA MATHU ARADHANE.lekhakaru-DR CHINNAPPA GOWDA].purushapradhana vyavasthen prashnisavna ullaldi kadekla jeevanodu savuge sharanapal.aal atma hatye maltonna kedu inikla bantwala talukuda sajipa naduta puddar mechi panpina jagedundu.
               KAJAMBU panpinavu kepu ullaldi kshetrodu nadapuna jokle seve.moolu ullaldi neri jathi bokka nema tooyere balli panper.dumborthi adkadal kallatal panper.anda moolu purusha pradhana vyavasthen prashnisayina ullaldin ponjanakl tooyere balli panpi purusha chintane kelasa malpundu panda tappavand.puddar mechida keduta neern madme avandi ponjanakl tarek prokshane maltnda madme apunduge apunduge,anchane joklavandinakl prokshane malterda joklapunduge.incha alta vastu stitiyanda kepuda kiramo bete.moolu joklen neerd murkad dettd devina guditha yeduru pundi panavuda gantdottige add boorpanda akleg naalpolunakl ashirvada malpuver.undu jainadalitha kshetra panpinen nempu deevodapundu.ullaklu,ullaldind panda jaina raja vamshode barpuni.kajambugu kulluna joklu palaara tind d shuddoduppodu.yelya joklanda appe shuddoduppodu panda vratha pattodu.anchane ashirvada malpuna NAALPOLU nakl la vritotittd kadek kajambu utsava mugi bokkane ahara detonodu.averd dumbu kaali neer matra paroli.KAJAMBU panpinavu onji parake teersavuna kiramo.yencha panda joklavandinakl,madme avandinakl kajambu parake panper.ullaldina karnikodu madme aad joklayi bokka kajambu parake korper.jokle kalpanela ullaldina baleda kathenla ottu sersanda ponnana kutumba jeevanada chitrana,aleg jokle mith ittna aseda bagge teriyundu.
          NAALPOLU panda nijavadla NALPA JANA.anda itte avluppuni jokleg ashirvada malpere NAAL jana matra .undu shetrnakle anjanakle avodu.jainere adalitha kantondu bannaga daiva deveren ortondini shetrnaklu panpinen madapere balli.jainer tanna chakiri malpere sulaba ayere  maata thirta jatidaklen daivada chakrig baland sersavonder .aa moolaka tanna sevenla maltondernd itihasa panpundu.ovve itihasa rajere kaderde uppundu vinaha jana samanyere kaderd uppuji.
          ottare yan panpuni eete.purusha pradhana vyavasten prashnisayina ullaldin tooyere podi ponnu balegla kepudu sadya ijji.anda kallayina ponnundundu ponjanakleda onji reetida atanka undu maltina purusha pradhana vyavasten adunika kalodla prashnisavjere panpinavu bejarda sangathi
 
ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ-
               ಕೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತೂರ್ . ಯಂ .ಏ
                  ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿಮರ್ಶಕೆರ್ ವಾಗ್ಮಿಲು
                          ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಅಂತರ್ಜಾಲ

No comments:

Post a Comment