Sunday, 25 December 2016

ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಆಲಡೆಲು ನಂದಳಿಕೆ -sirikulna aaraadhanaa aaladelu nandalike

            ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ಆಲಡೆಲು ನಂದಳಿಕೆ -sirikulna aaraadhanaa aaladelu nandalike
                                   
                                              ನಮನ್ ಎದ್ಕೊನುನ ನಂದಳಿಕೆದ  ಸಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ವಾರ


        ತುಳುನಾಡ ಬೀರ ಪರಂಪರೆದ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಸಿರಿಕುಲು , ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಳು , ಮಾಸ್ತಿಲು . ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿ ಮೊಕ್ಲು  ಗೆಂದ್ ದಾ  ಸೋತದಾ ಕಾಯ ಬುಡುದು ಮಾಯ ಸೇರ್ನಕುಲು . ಇನಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಸಿರಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಸಾಯೊಡು ಮೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಲ್ . ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ  ಅಗತ್ಯ . ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ತಿನಕ್ಳು ಆಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ವಸಾಯೊಡು ಬರ್ಪುನಿ . ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಕುಮಾರೆ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ಡ್ ವಸಾಯಾಪುನಿ .
                                           
                                    ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಾಲ್ಕುಸ್ಥಾನ ನಂದಳಿಕೆ

                 ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ತುಳು ನಾಡ್ ಡ್ ಶೈವ ಧರ್ಮ  ಪ್ರಭಲ ಆದ್ ಇತ್ತಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಬಾರೀ ಪಿರಾಕ್ದವುಂಡು ಪನೊಲಿ . ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಮೂಲು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಅವ್ಲವ್ಲು ಮಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲುಲು ಉದಿತ . ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮುಕಾಂಬಿ , ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ , ಸಿರಿ ಪೂರಾ ಆರಾಧನೆ ಗೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ್  ಕೆಲವು ತಿಕ್ಡ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ದಂಡ್ . ಆಂಡ ಸಿರಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡನಿಯರ್ದ್ ಹಿಂಸೆ ಅನುಬವಿಪುನ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪಲ್ .  ಈ ರೀತಿಡ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆನ್ ಗೇಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಲ ಇತ್ತದುಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು . ಆಂಡಲಾ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು .  
                              
                           ನಂದಳಿಕೆ ಸಿರಿ ಸನ್ನಿದಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಯಿದ ಎಡ ಭಾಗದ ಅಜೆಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ 

             ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆರ್ದ್ ಪಿರಾಕ್ದವು ದೈವಾರಾಧನೆ .ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಶಾಕ್ತೇಯೆರ್ ದೈವೊಲೆನ್  ದೇವಿನ ಅವತಾರ ಪಂಡೆರ್ . ಶೈವೆರ್ ಶಿವನ ಗಣ ಪಂಡೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ವೈಷ್ಣವೆರ್ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಪಂಡೆರ್ . ಆಂಡ ದೇವೆರೆಗ್ ವಿರುದ್ದವಾದ್ ಉಪ್ಪುನವು ದೈವಾರಾಧನೆ . ದೇವೆರೆರ್ದ್ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡ್ . ಆಂಡ ಮಾಸ್ತಿಲೆಗ್ ಸಿರಿಕುಲೆಗ್ ವಾ ಪಂಗಡದಕುಲ್ಲಾ ದೇವೆರೆ ಕಥೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ಜೆರ್ .                                                          


                                ಕೈಮುಗಿದ್ ಕುಲ್ಲುದುನ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆತ್ತನೆ .ಮಿತ್ತ್ ಸೂರ್ಯ  ಚಂದ್ರ ಕೆತ್ತನೆ
     
                         ಮೂಲು  ತೋಜುನ ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲದ ತಿರ್ತ್  ಕೈಮುಗಿದ್ ಕುಲ್ಲುದುನ ಪೊಣ್ಣನ ಕೆತ್ತನೆ ಸಿರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜಾವುಂಡು . ಮಿತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರೆ ಕೆತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರ್ ಉಪ್ಪುನಡೆಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೇರಿಪಾವುಂಡು . ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ಕಲ್ಲ್ನ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಶಕುನ ಕಲ್ಲಂದ್ ಲ ಪನ್ಪರ್ . ಈ ಕಲ್ಲ್ದ ಮಿತ್ತ್ ದುಂಬು ಬರವಿತ್ತುದುಪ್ಪು .ಆವು ದೊಂಬು ಬರ್ಸೊಗು ತರೆದ್ ಪೋದಿಪ್ಪು  . 
                                        
                                                        ಸಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗ ದೇವೆರೆ ಕಟ್ಟೆ
  
              ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಸಂಸಾರೊಡು  ಆಂಜನಕ್ಲ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ನಗ ಆಲ್ ಮಿನಿ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ ಯಲ್ಡ  ಮೋಲೆಗ್ ದಾನೆ ಸಿರಿ ಬತ್ತ್ನಿ ಪಂಡ್ ದ್ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ವೆರ್ . ಮೂಲು ಸಿರಿನ ಆತ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ತುಡರಾತುಂಡು . 
                                        
                                                         ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಆಲಡೆ

       ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೊಲು ಇಸೇಸವಾದುಂಡು .ಮೂಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಆರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ ಬಾಲಿಶ ಬುದ್ಧಿದ ಬಾಲೆಯಾದ್ ತೋಜಿಬೆ .
                               
                                    ಎದುರುಪ್ಪುನಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕಲ್ಲ್ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಿ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಕಲ್ಲುಲು

    ಅಜ್ಜೆರೆ ನಿರೇಲ್ಡ್  ಬುಳೆವುನ ಸಿರಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪುರ್ಸಾದ ಆದಿಪ್ಪುವಲ್ . ಆಂಡ ಮದಿಮೆಡ್ ಆನನ ಕುರ್ತೇಲ್ ಬುದ್ದಿ ಅಲೆಗ್ ತೆರಿದ್ ಪೋಪುಂಡು . ಇಂಚಿನ ಕಂಡನಿಯೇ ಬೋಡ್ಚಿನ್ಡ್ ಸಿರಿ ನಿಚ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ವಲ್ .
                                           
                                                              ವೀರಭದ್ರನ ಗುಡಿ 

                ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಗ ಆಲ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್  ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವಲ್ . ಆಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ದಯೆ ಅಲೆಗುಪ್ಪುಂಡು . ಅಂಚ ಪೋಪಿನ ಸಿರಿ ಕಾಡ ತೋಡ ಬರಿಟ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಕಾಪಾಲ್ .
                                                              ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ

        ಸಿರಿನವು ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಕತೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದ್ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆ ಸಂತಾನದ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಆದಿಪ್ಪು , ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಕ್ಲೆನ ಕತೆಟ್ಲ ಮಾಯಕದ ಕತೆನೇ ತೋಜುಂಡು . ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿ  ಜೋಕ್ಲೆ  ಬೇನೆ ತೆರಿಯುಂಡು .
                                                        
                                                    ನಂದಿಗೋಣನ ಪಂಡ ಮೈಸಂದಾಯನ ಗುಡಿ

           ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ ತ  ಗೊಬ್ಬುಡು ಮೆಗ್ ದಿ ಪಲಿನ ದುರಂತ ತೂನಗ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಎದುರ್ಸಾಯಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಮ ದುರಂತದ ತಾದಿಗ್ ಸನ್ದನೆನ್ ತೂವೊಲಿ .
   
                                                                       ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ

          ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್ದ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತ್ .ಆಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ . ಅಲೆನ ಇಡೀ ಪಾರ್ದನೊನು ವಿವೇಕ ರೈಕುಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಉಜಿರೆದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಜರ್ಮನಿದ ಲಾರಿ ಹಾಂಕೊ ಸಂಶೋದನೆಗಾದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತೆರ್
                                 
                                                                  ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆ ಮೂರ್ತಿ
                                                               

                              ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡ್ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಗ್ ಕೊಡಿಮರತಡಿಟ್ ವಸಾಯ . ಒರಿನ ಸಿರಿಕುಮಾರಗ್ ಕೊಡಿಯಡಿ ಇಜ್ಜಿನ್ದ ಜನಮಾನಿ ಸಭೆತ ನಡುಟೆ ವಸಾಯ ನಡಪುಂಡು . ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕುಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಂಡಲ ದೀವೊಡು .                                             ಸಭೆತ ನಡುಟು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ದರಿಪು

                         ಸಿರಿ ದರಿಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್  ಒವ್ವಾಣ್ದಲ ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ  ಜಾಗೆ ಮನಸ್ಗ್ ಒಂತೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುನ್ದುಗೆ .  
                                                          ಸಿರಿಕುಲ್ನ ವಸಾಯದ ಪೊರ್ತು

 ವೀಡಿಯೊ ಲಿಂಕ್ :-
                      https://www.youtube.com/watch?v=gclpyJcpxsk
                   ಮಾಯಿತಿ , ಚಿತ್ರ :-
                                             ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್. ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ .


                                          
                              
              
   
                                

No comments:

Post a Comment