Monday, 24 December 2012

SHREE VINAYAKA SHANKARA NARAYANA DURGAMBA KSHETRA NANDAVARA

SHRIVINAYAKA  SHANKARA NARAYANA DURGAMBA KSHETRA NANDAVARA

                                                             VINAYAKA DEVER

                                                                DURGAMBA DEVI

                                                     SHANKARA NARAYANA DEVER

                                                     SHANKARANARAYANA DEVER

No comments:

Post a Comment