Thursday, 23 August 2012

ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕಲ್ಲ ಬರವುದ ಶಾಸನೊಲು -tulu lipita kalla baravuda shasanolu

ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕಲ್ಲ ಬರವುದ ಶಾಸನೊಲು 
 
ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ನಂದಿವರ್ಮ-ll ನ ಪಟ್ಟಟ್ಟಾಳಮಂಗಲಮ್ ಶಾಸನ
ಕಾಲ - ಕ್ರಿ.ಶ 731-795 (ಸುಮಾರ್ 1225 ವರ್ಸೊರ್ದು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪುಂಡು.) ಆ ಶಾಸನೊಡು ಬರ್ಪುನ "ಯಸ್ಯ ವಲ್ಲಭ ಕಲಬರ ಕೇರಳಃ ಪಾಂಡ್ಯ ಚೋಳ ತುಳು ಕೊಂಕಣಾದಾಯಃ ದ್ವಾರಿವೇಶ ಸಮಯಾಭಿ" ಪನ್ಪಿ ಸಾಲ್ ಲೆಡ್ ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು 
 

  ಸತಿಯಾಪುತ್ರ - ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ  ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಮೌರ್ಯ ವಂಶದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕಾಲೊಡು ತುಳುನಾಡ್ನ್ ಸತ್ಯ ಪುತ್ರಂದ್ ಪನೊಂತೆರ್.ಸತಿಯ ಪುತ/ಸತಿಯ ಪುತೊ/ಸತಿಯಪುರ/ಸತ್ಯನಾಪುರ ಆದಿಪ್ಪು.ಪುತ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪು.ಸತ್ಯದ ಪುತ್ರೆರ್,ಸತ್ಯೊಲು,ದೈವಾರಾದನೆನ್ಲ ನಮ ಮೂಲು ಪಿಂದೊನೊಲಿ.
   ಸತಿಯ ಪುತೋ ಪನ್ಪಿ ಸವ್ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲು ಪಂಡ ತುಳುವೆರ್ ಬದ್ಕೊಂತಿ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಮುದೆಲಂದ್ ಲ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ.ಸತಿಯ ಪುತೊ ಸತಿಯ ಪುತ್ರ ಎಂಚಾಂಡ್ ತೆರಿಯಂದ್.ಬಿಂದುಸಾರನ ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರ ದ ಆಧಾರೊಡು ಸತಿಯ ಪುತೊನು ಸತಿಯ ಪುತ್ರ ಮನ್ತಿಪ್ಪೆರ್
  
ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಪಿರಾಕ್

        Tulu baseg lipi ijjind panpunakl ora kann bulad toovodu.tulunada yechina bhagoled tuluku sammanda pattna tulu lipi kalla baravuda shasanolu,taaridoli baravulu,taamra patti baravulu tikkda.idemutta tulu lipit 48 shasanolen naad pathd odna perme odipuda prachya sanchaya samshodana kendrogu sandundu.
                     Idemutta yaan thooyinaet kuluvail seetaramayyerna de popuna sadin kannada lipit tulunu bareter .anda yan ide mutta ovve thulu baravuda shasana thootji .anda undu yan thoopina surutha thulu baravuda lipita thulu shasana.unden kelavu akshara budunda hechina aksharonu gurtisavoli .anchane undu sumar 350-400 varsha dumbuda shasana adippu .yan kannada snathakothara padavi mangalore vishwa vidyalayoduppunaga barakoorda shasanonu achi dethonthe .anda avu kannada shasana .undu matra thulu lipite bareyina shasana .undeta bagge yero samshodane maltondullernd aramane sambandiker panter.aar puthur talukda alankarda bhatrnd panter .anda aren yan toovodate.yenna jeevanodu bari santosada dina ini.thulu nad d puttd idemutta yan thulu lipi shasana thoodijjaand .ini aven kannare thoopina yoga bathnd.
            ittelda domba heggaderna aranthade

ಪಲ್ಲವ ದೊರೆ ನಂದಿವರ್ಮ-ll ನ ಪಟ್ಟಟ್ಟಾಳಮಂಗಲಮ್ ಶಾಸನ
ಕಾಲ - ಕ್ರಿ.ಶ 731-795 (ಸುಮಾರ್ 1225 ವರ್ಸೊರ್ದು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪುಂಡು.) ಆ ಶಾಸನೊಡು ಬರ್ಪುನ "ಯಸ್ಯ ವಲ್ಲಭ ಕಲಬರ ಕೇರಳಃ ಪಾಂಡ್ಯ ಚೋಳ ತುಳು ಕೊಂಕಣಾದಾಯಃ ದ್ವಾರಿವೇಶ ಸಮಯಾಭಿ" ಪನ್ಪಿ ಸಾಲ್ ಲೆಡ್ ತುಳುನಾಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.

#Tulu #Tulunad #TuluInscription 
#TuluOfficialinKA_KL
                                ee thulu shasana itte tulunad da malla pudarda ittel  jainadalithada aramaneta yedurundu.domba hegdrena aramane.onji santosada icharo panda ubdeta baravu spashta aad tojundu .shasana vidyarthileg kalpere bari yedde sthitite uppuna shasana undu..anchane othaksharonla shilpi bari porlude kethde.undeta nikharavayina kalaghatta undet olla ulleka tojuji
THULU LIPI
                     
ee thulu lipi shasana onji shakthi kallda mith kethna thulu shasana .undet dadano kodag g sambandisayna icharo tojid barpundu.aanda kappe ara bhattana kannada shasana onjiveerana bagge MAADHAVA panpi veerana bagge teripanda [sadhuge sadhum ,madhuryange madhuryam,bhadipa kalige kaliyuga vipareethan ,madhavaneetan peranalla-panpi saal tikkundu] kannadada surutha hHALMIDI SHAASANA kannadada suruta shasana aad tojid barpundu .undu onji bhoomin datt korna umbali bhoomida bagge teripavundu.anda ee namma thulunad d tikkna yan thooyina ee thulu shasana dadekad kettdernd nana teriyodate.aanda thulutu lipi ijji panpunakl ora thirgd toovode.kannadogu yencha lipi undo thulu bhashegla anchane lipi undu. anda aven nama aalavaad abhyasa malpodu.
THULU SHASANADA AKSHAROLU
                       
   kannadogu kavyolittlekane thuluku parapokuda kavyolulla.aanda aveta bulechilonte kammi aate.anchane kannadogu taridoli lipi undu panderda thuluku ACHARYA MADVERna BHAGAVATHO thulu lipitundu.vaa margildla thulu naarpoloppuna bhashe aavande saara janamani ath lacha janamani mechi bhasend panre nank hemme aapundu.unduve suruvath .nanalaath thulu shasanoluppa .aanda aven nama poora nad pattere prayatna malpodu .thuluverayina nama thuluva pelakaidalekavande namma thulutha kammenonu jagathg sarodu.
THULU SHASANADA THULU LIPILU

ENKL PONAGA NAMMA THULUSHASANA INCHA ITTND.AVEN DEKKD NAMA SARTHA UNTAD VIDEO,PATA DEYDA
                      moolu thikkna thulu shasana THULU LIPIta SHAKTHIKALL shasana. ee shakthikalln DEEPAVALI g deepo pothavonterndla panper.DEEPAVALI DEEPAND la ee shakti kalln panper.undeta bagge nanaath vicharo nama teriyodayina anivaryate undu.ottare yaan panpineethe NAMMA THULU, nama pateruna THULU BHASHE vaa bhashegla kamyath .matha reethida samskrithika chawkatt namma thulukundu.ate ath itte namak THULU LIPIt bareyina THULU SHASANAla thikkdnavu namma thulu bhasheg thikkna malla kireetande panoli.namma bhashe kinyavu,thulu paternda nama yelyapand yenyande nama matha THULUORIPUGA.


                                      ಮಂಜನಾಡಿದ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ  ಸಾನದೆದುರ್ದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ

                                ಮೂಲು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಶಾಸನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ತುಳು ಭಾಸೆದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ ಆದಿತ್ತ್ದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಆದುಂಡು . ಒಡಿಪುದ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಕೈತಲ್ದ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿದ ಕೈತಲ್ದ ಪೆಲತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಸರ ದೇವಾಲ್ಯದ ಕೈತಲ್ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನೊಲು ತಿಕ್ಕ್ ದ .                                                 
                 ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಡಾ .ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರ್ ಕೊರಿ ಮಾಯಿತಿ ಪಿರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಡಿಪು ಅಧ್ಯಯನ ನಿರತ ನಿರ್ದೇಶಕೆರಾಯಿನ ಯಸ್ .ಎ .ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಸುಭಾಷ್ ನಾಯಕ್ ಬಂಟಕಲ್ಲ್ ಪಡಿಯಚ್ಚಿ ದೆತ್ದ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಉಂದೆನ್ ಓದಿನ ಪಠ್ಯಡ್ ಈ ಶಾಸನದ ಲಿಪಿ ಭಾಷೆ ೧೨-೧೩ನೇ ಶತಮಾನೊಗು ಸೇರುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್ .
            ೨೮ ಸಾಲಿಪ್ಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸುರುತ ತುಳು ಶಾಸನ ಉಂದಾದಿತ್ತ್ ದ್  ೨ನೇ ಅಳುಪರಸನ ಕಾಲದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪುದರ್ "ಉರುಪಣ "ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು .

ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನೊಡು ಸಭೆತ ನಿರ್ಣಯೊಲು ,ಒರಿಯನ ಜೂವ ದೆತ್ತ್ ನ ,ಶಾಪಾಶಯಲ ಉಂಡುಗೆ.ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನಕುಲು-
                      ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಒಡಿಪು ಅಧ್ಯಯನ ನಿರತ ನಿರ್ದೇಶಕೆರಾಯಿನ ಯಸ್ .ಎ .ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
                       ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕೆರಾಯಿನ ಸುಭಾಷ್ ನಾಯಕ್ ಬಂಟಕಲ್ಲ್  

ಕಲ್ಲ ಬರವುದ ತುಳು ಲಪಿನ್ಅಚ್ಚಿ ದೆಪ್ಪುನ ಓದುನ ಸಂಶೋದಕೆರಾಯಿನ ಸುಭಾಶ್ ನಾಯಕ್.ಒಡಿಪು

No comments:

Post a Comment