Wednesday, 6 October 2021

ನವರಾತ್ರೆ- ದೇವಿನ ಒಂರ್ಬ ಒರುತ ಒಂರ್ಬ ದಿನೊತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾದನೆ

  ನವರಾತ್ರೆ -ದೇವಿನ ಒಂರ್ಬ ಒರುತ ಒಂರ್ಬ ದಿನೊತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಾಪಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ

ತುಳುವ ಧರ್ಮೊಡು,ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆರಾದನೆದ,ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಅಚರಣೆಲೆಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ (ಇತ್ತೆದ ಪುದರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಮಲ್ತ್ ದ್) ನಂಬಿಯೆರ್ಡ ಅವೆನ್ ಪೊತ್ತವುನ,ನೀರ್ಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಬುಡ್ಪುನ ಕಿರಮೊನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್.ಆಪುನೆನ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬೊಂತೆರ್.ಇನಿ ನಮ ಮಾತ ಪೊಸತಾದ್ ನಮ್ಮಡೆ ಬೈದ್ ನೆತ ಪಿರವು ಪೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಲೆನ್ ಮದತ್ ದೇ ಬುಡ್ತ.ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದ್ ನ ಅಪ್ಪೆಗೇ ಬಾಲೆದ ಜೂವೊನು ಕೇನುನ ಅದಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ.ಜೀವ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ದೆತೊನೆರೆ ಸಾದ್ಯ.

ಈ ವರ್ಸ(೨೦೨೧) ದೇವಿನ ಮೂಜನೇ ಒರು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲನೆ ಒರು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಒರುತ ಆರಾದನೆಡ್ ಒಂಜೇ ದಿನತ ಒಂತೆ ಏಲ್ಯ ಗಳಿಗೆಡ್ ಎತ್ತೇಸೊ ಬತ್ತ್ ನೆರ್ ದಾತ್ರ ಈವೊಡುದ ಮಾರ್ನೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದ್ಂಡ್.

ಒರ್ಂಬ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಆರಾದನೆ ದೆತೊನುನ ದೇವಿನ ಒರ್ಂಬ ಒರುಕುಲು,ಪತ್ತೆನಾನಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ನಡಪುನ ಆರಾದನೆ(ಕತ್ತಲೆರ್ದ್ ಬೊಲ್ಪುದಡೆಗ್)-ಪುರಷ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ/ಪೊಣ್ಣನ ಒರುತ ಆರಾದನೆ.ಪತ್ತನೆ ದಿನ ವಿಜಯ ದಶಮಿ ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆ ಶಾರದಾಂಬೆ/ಸರಸೊತಿನ ಆರಾದನೆ.

ಒರ್ಂಬ ದಿನ  ದೇವಿನ ಒರ್ಂಬ ಒರು ದೀದ್,ಅಲೆನ ಗುಣೊಕುಲ್ನ ಆಧಾರೊಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ ದ ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ.ಈ ಒರ್ಂಬ ಒರುತ ಪುದರುಲು ಪಾರೊತಿನ ಪುದರ್ ಲಾದುಂಡು.ಪೊಣ್ಣನಪುಟ್ಟು(ಶೈಲಪುತ್ರಿ),ಬಾಲ್ಯ(ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ),ಯೌವ್ವನ(ಚಂದ್ರಘಂಟಾ-ಪುಣ್ಣಮೆದಂಚ ಪೊರ್ಲಗಂಟ್ ದ ಬುಲೆಚಿಲ್),ಪೊಸ ಪುಟ್ಟುಗು/ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ತಯಾರಾಪುನ(ಕೂಷ್ಮಾಂಡ),ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಯಾಪುನ(ಸ್ಕಂದಮಾತಾ),ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಸವಾಲ್ ಲೆನ್ ಎದುರಿಸಾವುನ(ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ),ಬದ್ ಕ್ ದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆನ್ ದೂರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ(ಕಾಲರಾತ್ರಿ),ಇಡೀ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರೊನು‌ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯಾದ್ ಪಂಡ ಯಜಮಾಂದಿಯಾದ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೊಡು ತಾಂಕುನ(ಮಹಾಗೌರಿ),ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಡ್ ಸಂಸಾರದ ತೇರ್ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಯ್ಪುನ(ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ), ಪತ್ತನೆ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿದಾನಿ ಬಾಲೆನ್ ಮೊಕೆಡ್ ತಿದ್ದುನ,ಇದ್ಯೆ ಬುದ್ದಿದ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನ(ಶಾರದೆ/ಸರಸೊತಿ),ಇದ್ಯೆರ್ದ್ ಬುದ್ದಿ ಬುಲೆದ್ ಬದಕ್ ನ್ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸುಡು ಗೆಲ್ತ್ ನ, ಪಂಡ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿನ(ವಿಜಯದಶಮಿ) ಇಂಚ ಪುಟ್ಟುರ್ದು ಬದ್ ಕ್ ದ ಕಡೆಮುಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣನ ಬದ್ ಕ್ ನ್,ಆದ್ಯಾತ್ಮದ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ದೇವಿನ ಒರುಟು ತೂಯಿನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದುನ್ನೊನು ನಮ ನವರಾತ್ರೆದ  ದೇವಿನ ಒಂರ್ಬ ಒರುಕುಲೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಸಾದ್ಯ.

                          ‌‌‌‌‌          ಶೈಲ ಪುತ್ರಿ

೧.ಶೈಲಪುತ್ರಿ- ಸುರುತ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.ಪರ್ವತ/ಗಿರಿ ರಾಜನ ಮಗಲ್-ಪಾರೊತಿ/ಗಿರಿಜೆ. ಎಡಕೈಟ್ ತಾಮರೆ.ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವೊದ ಒರು,ಬಲ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಸೂಲ.ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವೊದ ಒರು.ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಕಾಪಾದಿಪ್ಪುನಾಲ್. ಪೊಂಜನಕುಲು ಸ್ವಬಾವೊಡು ಸೌಮ್ಯ ಆದುಪ್ಪುವೆರ್.ಕೋಪ ಬತ್ತ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ ಕಲ್ಲ್ ದಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಒರು ಸಾಗ್ಸಿ.ಅಲೆನ್ ಭವಾನಿ,ಹೇಮಾವತಿ(ಹಿಮವನ್ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳ್),ಪಾರ್ವತಿಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

                                   ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ

೨.ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ-ರಡ್ಡನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ. ಮೋಕ್ಷ ,ಶಾಂತಿ,ಸಂತೋಸು ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಒರು.

ಆಸ್ರಮೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆನ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈಸರ ದೇವೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುದು ಅರೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆರೆ ಬಯಕ್ ನಗ ಮನ್ಮತೆ ಸಾಯೊಗುಂತುದು ಈಸರ ದೇವೆರ್ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣ್ ಬುಡ್ನಗ ಆಯೆ ಬಸ್ಮ ಆಪೆ.ಆಲ್ ಕಾಡ್ ದುಲಯಿಡ್ ಇರೆ,ಕಾಯಿ ಪಂರ್ದ್ ಲೆನ್  ತಿನೊಂದು ಬದ್ ಕೊಂದು ೧೬ವರ್ಸ ಕಾಡ್ ಡ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಈಸರ ದೇವೆರೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಲ್.ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾದ್ ಬದ್ ಕ್ ನ  ಪಾರೊತಿನ್ ನವರಾತ್ರೆದ ರಡ್ಡನೆ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಾದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ತನ್ನ ಗುರಿನ್ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಾಲ್ಪು,ದೃಷ್ಟಿ ದೀಯೊಂದು ಪುಣೆಯೆರ್ಡ ಗುರಿ ಸೇರ್ವೆರ್ ಪನ್ಪುನವು ಈ ದೇವಿನ ಒರುವಾದುಂಡು.

                    ‌             ಚಂದ್ರಘಂಟಾ

೩.ಚಂದ್ರಘಂಟಾ- ಮೂಜನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.  ಮುಂಡದ ಮಿತ್ತ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ಒರು.ಧೈರ್ಯ,ಶೌರ್ಯ,ಪೊರ್ಲುದ , ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಒರು.ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ಮುಂಡೊಗು ಅರ್ದ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿದ ಬೊಟ್ಟು ದೀಪಲ್.ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರೊತಿನ ಪುದರ್ ಚಂದ್ರಘಂಟಾಂದ್ ಆಂಡ್.ಅಲೆನ ಮುಂಡೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಗಂಟೆರ್ದ್ ಆ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಲೆಗ್ ಮುಂಡೊಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತ್ ದ್ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದುಪ್ವಲ್ .

ಪಾರೊತಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಮಸಣವಾಸಿ ಈಸರೆ ತನ್ನ ಗಣೊಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾರೊತಿನ ಅರಂತಡೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಸಿವನ ಭಯಂಕರ ಒರು ತೂದು ಅಲೆನ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮತಿ ತಪ್ಪುಂಡು.ಅಪಗ ಪಾರೊತಿ (ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಒರುಟು) ಮುಂಡೊಡು ಪೊರ್ಲ ಅರ್ದ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿದ ಬೊಟ್ಟು ದೀನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ ಒರುವಾದ್ ಈಸರ ದೇಬೆರ್ಡ ಈರ್ ಅರಸುಕುಮಾರಲೆಕ ಆವೊಡುಂದು ನಟೊನುವಲ್.ಅಲೆನ ಪಾತೆರದಲೆಕ ಈಸರೆ ಒರೊಕು ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಮಾಯನ ಒರುವಾದ್ ಅಕ್ಲೆನ ಮದಿಮೆ ನಡಪುಂಡು.ಈಸರ ದೇಬೆರೆ ಜಡೆಪುಡೆಟ್ ಅರ್ದ ಚಂದ್ರ ದೇಬೆರೆ ಒರು ಉಂಡು.ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಬಯಕಿಯಲ್ಡ ದಾದ ಸಾಧನೆಲಾ ಮಲ್ಪಲ್.ಚಂದ್ರಘಂಟಲೆಕ ಪರಿಸ್ಥತಿಗ್ ತಕ್ಕ ಬದಲಾಪುನ ತಾಕತ್ತ್ ಅಲೆಡುಂಡು.ತೀರ್ನಾತ್ ಮಾತೆನ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ತಾಂಗೊಂಡಲಾ ಎವ್ರೊಡು ಲಕ್ಯೆರ್ಲಾ ಅಲೆಗ್ ತೆರಿಯುಂದು ತೊಜಪಾವುನ ಸಗ್ತಿ ಉಂದು. ಅಲೆಗ್ ಪತ್ತ್ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ,ಕಮಂಡಲ,ತಾಮರೆ,ಗದೆ,ಕಡ್ಸಲೆ,ಬಿರು,ಪಗರಿ,ಜಪಮಾಲೆ,ಶಂಖ,ಅಭಯಮುದ್ರೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ಯರ್ ಲುಲ್ಲ.

             ‌‌‌‌                ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ

೪.ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ- ನಾಲನೆ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.ಪೊಡೆಮಿದ ಮಿತ್ತ ದೈ ಮರೊಕ್ಲೆದ ಪಂಡ ಬೂಮಿದ ಒರುವಾದ್ ಪ್ರಕೃತಿದ  ಕಾಪಾದಿಪ್ಪುನಾಲ್.

ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಇಂಚ ತೆರಿಪಾದೆರ್.ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪಂಡ ಕುಂಬುಡ.ಕೂ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ,ಉಷ್ಮಾ ಪಂಡ ಸಗ್ತಿ,ಅಂಡ ಪಂಡ ಗರ್ಭ.ಭೂ ಮಂಡಲೊನು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ್ ತನ್ನ ಉಡಲ್ದುಲಯಿ ದೀಯೊನ್ನಾಲ್ ಆಲ್.ಅಂಡ ಪಂಡ ತೆತ್ತಿಂದ್ ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು.ಬೂಮಿಲ ಉರುಂಟಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆತ್ತಿದ ಒರುಟು ತೋಜುಂಡು.ಅಲೆಗ್ ಕುಂಬುಡದ ಬಲಿ.ಜಗತ್ತ್ ನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿ ದೇವಿಲೆಕನೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲಾ ಪೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ತ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಸಂಕೇತ ಈ ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ.ಕುಟುಮೊದ ಸಗ್ತಿಯಾದ್,ಆಲ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕುಟುಮೊನು ಕಾಪುನ ಗುಣತ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಾಪುನ ದೇವಿಯಾಲ್.ನನೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೊನು‌ ಮೂಲು ನಮ ತೆರಿಯೊನೊಲಿ,ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಂಜಿಡ್ ಪಿಂಡ ಉದಿತ್ ದ್ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಆದ್ ಬಾಲೆ ಬೂಮಿಗ್ ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆದ ಪುಟ್ಟುಗಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ತಡೆಯೊನ್ನ ಬೇನೆ,ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ .ಅಲೆ ಸಂಸಾರೊಗಾಪುನ ಕೊಸಿನ್ಲ( ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದ್ ದ್ ಅಪ್ಪೆಯಾಪುನ ಗೆಲ್ಪು/ವಿಜಯ) ಮೂಲು ತೆರಿಯೊಲಿ.

                                  ಸ್ಕಂದಮಾತಾ

೫.ಸ್ಕಂದಮಾತಾ- ಐನನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗ್ ಕಾಪಾದಿಪ್ಪುನೆತ ಸಮ್ಮಂದದ ಒರು.ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬದ್ ಕ್ ದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಾಪುನಿ ಆಲ್ ಅಪ್ಪೆಯಾನಗ. ಸ್ಕಂದ/ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರೊತಿ ಬಾಲೆನ್ ಪತೊಂದು ತಾಮರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್ತು.ಳುವ ಕಟ್ಟ್ ದ ಪಿರಕಾರ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಏಳ್ ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಬೊಲಿಯ ತಾಮರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುವೆರ್ ತಾಮರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಪಾರೊತಿನ್ ಪದ್ಮಸಾನಿ,ಮಾತಾ ಗೌರಿ,ಮಹೇಶ್ವರಿಂದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಟ್ ಆರಾದನೆ.ನಾಲ್ ಕೈ ಇತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಸ್ಕಂದನ್,ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ತಾಮರೆನ್,ಒಂಜಿ ಕೈ ಅಭಯಹಸ್ತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು

             ‌                       ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ

೬.ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ-ಆಜನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.ವೀರಯೋಧರೆನ ಸಗ್ತಿದೊರು.ತಾರಕಾಸುರನ್ ಕಿನ್ಯ ಪಿರಯೊಡೆ ಕೆರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಅಪ್ಪೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ.ಕಾತ್ಯಾಯನ್ ಪನ್ಪಿ ಮಹರ್ಷಿಯೊರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರೊತಿನಂಚಿ ಮಗಲ್ ಪುಟ್ಟೊಡುಂದು ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರೊತಿ ಆಯನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಒಲಿದ್ ವರ ಕೊರ್ಪಲ್ಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆತಲೆಕ ಕಾತ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಮಹರ್ಷಿನ ಮಗಲಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಾರೊತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು.ರಡ್ಡ್ ಕತೆಟ್ಲಾ ಆಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿದ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತಲ್ಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು.ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಸವಾಲ್ ಲೆನ್ ಎದುರಿಸಾವುನ,ಅಕ್ಲೆ ಹಕ್ಕ್ ಗಾದ್ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುನೆತ ಒರುವಾದ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ತೋಜುವಲ್.

                                   ಕಾಲರಾತ್ರಿ

೭.ಕಾಲರಾತ್ರಿ-ಏಳನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ .ಕಣ್ಣ್ ಡ್ ಉಗ್ರತೆ ತೋಜಿಂಡಲ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪಾದಿಪ್ಪುನಾಲ್.ಸಪೇದ/ಬೊಲಿಯ ರಂಗ್ ದ ತುತ್ತೈತ.

ಕಾಲ ಪಂಡ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ.ಕಾಲ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ,ಕಾಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ ಕ್ ದ ಅಂತ್ಯ.ಅರೆನ ಕಾಲ ಮುಗಿಂಡ್ಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ಅರೆನ ನೀರ್ ಮುಗಿಂಡ್,ಋಣ ಮುಗಿಂಡ್ಂದ್ ಅರ್ಥ.ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಕತ್ತಲೆರ್ದ್ ನಮನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನಪಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಗ್ತಿನ್ ದೂರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಮಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಗ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಂದ್ ಅರ್ಥ.ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಕತ್ತಲೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲೆಕ ತೋಜಿಂಡಲ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನವು ಅಲೆನ ಉದ್ದೇಶ.ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ,ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಅಲಚನೆನ್ ಮಾಜಾಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪಲ್ಂದ್ ಅರ್ಥ

                              ‌‌‌‌‌       ಮಹಾಗೌರಿ

೮.ಮಹಾಗೌರಿ-ಎಣ್ಮನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ದ ಬುದ್ಧಿ,ಶಾಂತಿದ,ತಿರಣ,ತಾಕತ್ತ್ ದ ಒರು.

ಬೊಲ್ದು ತುತ್ತೈತದ ಮಹಾಗೌರಿ ಎರುತ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುವಲ್(ಬೋರಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಎರುವೇ ಇತ್ತ್ ನಿ).ಇತ್ತೆ ಅಲೆನ್ ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲಯಿನ ಒರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಾಲ್ ಕೈಕುಲಿತ್ತ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಡಮರು,ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಸುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮಹಿಷಿ,ಮಹಿಷಾಸುರ ವಧೆ ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಎರು,ಎರ್ಮೆ ಸಾಂಕನದ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲಾ, ಬೊಕ್ಕ  ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಪೆತ್ತ ಬೋರಿಲೆನ್ ಕನತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ್ಲಾ ನಡುತ ಪೆಟ್ಟ್ ಲಡಾಯಿ ಈ ಮಹಿಷ ವಧೆತ ಉಲತಿರ್ಲಾದಿಪ್ಪೊಡು.

ಮಹಾಗೌರಿ ಪೊಣ್ಣ ಬದ್ ಕ್ ದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪ.ಕಿನ್ಯ ಪಿರಯೊರ್ದೆ ಸಿವನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಬಯಕ್ ನ ಪಾರೊತಿನ  ಮೇಲ್ ಡ್ ಕಾಡ್ ಡ್ ಆಲ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಧೂಳು,ಮಣ್ಣ್ ಲೆಡ್ದ್ ಅಲೆನ ಮೇಲಿಡೀ ಪುಂಚ ಪೊದಿದ್ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆದುಲಯಿ ಇತ್ತ್ ಲೆಕ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಅಲೆಗ್ ಸಿವನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್.ಉಂದೆನ್ ತೆರಿನ ಇಸರ ದೆಬೆರ್ ಗಂಗೆನ್ ಪುಂಚದ ಮಿತ್ತ್ ನೀರಾದ್ ಬೂರ್ಪಾನಗ ಅಲೆನ ಮೇಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಕಪ್ಪುರ್ದು ಬೊಲ್ಪಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆಲ್ ಅಲೆನ ಬದ್ ಕ್ ಗ್ ಎನ್ನಿನ ಇಸರ ದೇವೆರ್ ಅಲೆನ ಬದ್ ಕ್ ಗ್ ಕಂಡನಿಯನೊರುಟು ಬೊಲ್ಪಾದ್ ಬತ್ತೆರ್ಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.ಮಹಾದೇವನ ಬುಡೆದಿಯಾದ್ ಮಹಾಗೌರಿಯಾಯಲ್.ಸಿವನ ಜಿಡೆಕೊಡಿ ಗಂಗೆ ಉಲ್ಲಲ್.ಮೂಲು ಜಡೆತ ಕೊಡಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ.ಗಂಗೆ ಹಿಮಾಲಯೊರ್ದೇ ಪುಟ್ಟುದು ಪರಪುನಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಜನಮಾನಿಲು ಪ್ರಕೃತಿಗ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು.ಮಹಾ ಪನ್ಪುನವ್ಲು ಅಲೆನ ಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆ ತೆರಿಯುಂಡು.ಬಾಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಯಾದ್,ಕಂಡನಿಯಗ್ ತಕ್ಕ ಬುಡೆದಿಯಾದ್ ಲೋಕೊಮುಖತ  ಸಂಸಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರದ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಒರುವಾದ್ ಮಹಾಗೌರಿ ತೋಜುವಲ್.ಅಂಚಾದ್ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ಅರೆನ ಸರ್ರದ ಅರ್ದ ಬಾಗ ಆದ್ ಪಾರೊತಿನ್ ಮಾನಿತೊಂಡೆರ್.ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಲ(ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ) ಆನಿದ ದಿನಮಾನೊಲೆಡೇ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುಂಡು.ಎರು,ಬೋರಿ,ಪೆತ್ತ,ಪಿಲಿ,ಸಿಮ್ಮದ ದೇವಿನ ವಾಹನೊಲೆನ್ ತೂನಗ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಾಧು ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರ ಪ್ರಾಣಿಲು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಲ್ತ್ ನ ಪಂಡ್ ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಸಿಮ್ಮ ಪಿಲಿರ್ದ್ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲೆನ್ ಒರಿಪೆರೆ ದೇವಿ ಪನ್ಪಿ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜಂದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಗ್ತಿನ್ ನಮಗ್ ಕಾಪಾದಿಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆರಾದನೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದುಪ್ಪೆರ್.ಮನಸ್ಸ್ ದ ಕುರೆಕುಲು ಪನ್ಪಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಗುಣೊಕ್ಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ದು‌ ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಗ್ತಿನ್ ನಮಕ್ ಕಾಪಾದಿಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತ್ ದಿಪ್ಪೆರ್.ಅಪ್ಪೆನೊರುತ ಆ ಸಗ್ತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಿದ್ದೆರೆ ಸಾದ್ಯಂದ್ ಸರಸೊತಿನ,ಶಾರದೆನ ಒರುಟುಲಾ ಆ ಸಗ್ತಿನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೆರ್.

                   ‌‌‌‌                   ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ

೯.ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ -ಒಂರ್ಬನೇ ದಿನೊತ ಆರಾದನೆ.ಧಾತ್ರಿ/ಬೂಮಿಗ್ ಸಿದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪುನಾಲ್ ಪಂಡ ಲೋಕೊಡು ಪ್ರಕೃತಿಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಪೋವಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿನ್ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕುನ ತಾದಿದ ಸಗ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾಲ್. ಜಗತ್ತ್ ದ ಲಯೊ/ಗತಿನ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ ದೀಯೊನುನ ಈಸರ ದೇವೆರಾಂಡ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಲೆಡ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ಜನಮಂದೆಗ್ ಕೇಂಡಿನೆನ್ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಾರೊತಿ ಪ್ರಕೃತಿ.ಸಿದ್ಧಿ ಧಾತ್ರಿನ ಕತೆ ತೂನಗ ಆಲ್ ಈಸರ ದೇಬೆರೆ ಉಡಲ್ದುಲಯಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಅರ್ಧ ಬಾಗೊಡು ನಿಲೆಯಾಪೆರ್ ಪನ್ಪುನೌಲು ಸಂಸಾರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೊಡಂಡ ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಂಜೇ ರೀತಿದವಾದಿಪ್ಪೊಡು.ಸಂಸಾರ/ಜಗತ್ತ್ ದ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಜಯ ಆವೊಡಾಂಡಲಾ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ರ ಒಂಜೇ ಜೀವ ಅದಿಪ್ಪೊಡು,ಪಾರೊತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೆರ್ಲೆಕ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ರೊಲು ಒಂಜೇ ಸರ್ರೊಡು ನೆಗತ್ ತೋಜೊಡು ಪನ್ಪಿ ಒರು.ಲೋಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪೊಡು ಪಂಡ,ಸೃಷ್ಟಿದ ಲಯ ಸರಿಯಾದ್ ಒರಿಯೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಸಗ್ತಿ ಒಂಜಾದಿಪ್ಪೊಡು.ಅಪಗ ಧಾತ್ರಿ/ಬೂಮಿದ ಜನಮಂದೆಗ್ ಮಾತ ಸಿದ್ಧಿಲು ಒದೆಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ.ಅವ್ಲು ಸುಖ,ಶಾಂತಿ,ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಲೆಯಾಯೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಪನ್ಪುನೆತ ಒರು ಸಿದ್ದಿಧಾತ್ರಿನ ಆರಾದನೆ

ಒರ್ಂಬನೇ ದಿನ ದೇವಿನ್ ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿಂದ್  ಒರ್ಂಬನೇ ಒರುಟು ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಮಹಾನವಮಿ.ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲು ನವಮಿ ಬತ್ತ್ಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಮಹಾನವಮಿ ಬಾರೀ ಪುಗಾರ್ತೆದ.ಉಂದೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪನ್ಪೆರ್.ನವರಾತ್ರೆ ಒರ್ಂಬ ಇರ್ಲ್ ದ ಆರಾಧನೆಯಾಂಡ ದಸರಾ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ದಶ(ತುಲುಟು ಶ ದ ಬದಲ್ ಸ ಗಲಸುವ) ಪಂಡ ಪತ್ತ್ಂದ್, ಅಹರ್ ಪಂಡ ಪಗೆಲ್ಂದ್,ದಸರಾ ಪಂಡ ಪತ್ತನೆ ದಿನತ ಆರಾದನೆ,ವಿಜಯ ದಶಮಿದ ಆರಾದನೆಂದ್ ಅರ್ಥ.ಶಾರದಾ ಪೂಜೆನ್ ವಿಜಯದಶಮಿದ ದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮ.ನಮ್ಮ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗೊಲು ಪನ್ಪಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಗುಣೊಕ್ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ತ್ ದ್ ನಮಕ್ ಸದ್ಬುದ್ದಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುನ ಸಗ್ತಿದ ಆರಾದನೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ.ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪತ್ತನೆ ದಿನ ವಿಜಯ ದಶಮಿದಾನಿ ವಿದ್ಯೆದ ಒರವಾಯಿನ ಶಾರದೆ/ಸರಸೊತಿನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆರ್ದ್ ವಿನಯ,ವಿದೇಯತೆ.ವಿದ್ಯೆರ್ದೆ ಸರ್ವ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸು .ಅವ್ವೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ ದ ವಿಜಯ ದಶಮಿ

                    ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿ,ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು

  ನವರಾತ್ರೆದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧೊಲು-    

 ನವರಾತ್ರೆದಪಗ ಉಗುರು,ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ಲಿಂಬೆನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ

ನವರಾತ್ರೆದಪಗ ಪಗೆಲ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕಮ್ಮಿಯಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ನವರಾತ್ರೆಡ್ ಕಪ್ಪು ರಂಗ್ ದ ಕುಂಟು ಗಲಸೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್.ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅವು ದುಃಖದ ಸಂಕೇತಗೆ

ನವರಾತ್ರೆಗ್ ನಮ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಒರ್ಂಬ ರಂಗ್ ದ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ.ಕೇಪುಲ ಪಾಡ್ ದ್ ದೇವಿನ್ ದಿನೊಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ..ಸಕ್ಕರೆದ ಬದಲ್ ದೇವಿಗ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೆಲ್ಲೊನೇ ಗಲಸೊಡು.ನವರಾತ್ರೆದ ಕಡೆತ ದಿನ ಏಳ್ ವರ್ಸದ ಒಂರ್ಬ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗ್ ರವಿಕೆದ ಕಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು.ನವರಾತ್ರೆಡ್ ಮುತ್ತೈದೆ ಸುಮಂಗಲಿಯೆರೆಗ್ ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು.ದುರ್ಗಾ ಸಮ್ಮಂದಿ ಯಾಗೊಲು, ಚಂಡಿಕಾ  ಯಾಗ ಇತ್ತ್ಂಡ  ನವರಾತ್ರೆದಪಗ ಮೂಜಿ ಜನ ಮುತ್ತೈದೆನಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ,ಮಹಾಕಾಳಿನ ಒರುವಾದ್(ಪುಟ್ಟು/ಸೃಷ್ಠಿ,ತಾಂಕನ/ಪಾಲನೆ,ಕರಿಯುನ/ಲಯ) ಬಾಗಿನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸುಮಂಗಲೀ ಪೂಜೆಡ್ ಸೀರೆ,ರವಿಕೆ,ಕಾಜಿ,ಕರಿ ಮಣಿ,ಮಂಜೊಲು,ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಬಣ್ಣೊಲೆಗ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ಬಾರ್ಯಾತ್ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಏಸೊಲು ನವರಾತ್ರೆಗ್ ನಮಕ್ ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುವ.  

                  ಲಿಂಗದ ಒರುಟು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ

ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಡು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ
ನಮ ನವರಾತ್ರೆದ ಒಂರ್ಬ ದಿನ ಒಂರ್ಬ ರಂಗ್ ದ ದುತ್ತೈತ ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಿರಮೊ(ಆಂಡ ಇನಿ ತುತ್ತೈತದ ರಂಗ್,ದೇವಿನ ವಾನೊಲು,ಆಯುಧೊಲು ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಕಲ್ಪನೆದಾದರೊಡು ತೋಜುಂಡು):-

೧.ಸುರುತಾನಿ (ಶೈಲಪುತ್ರಿ) ಮಂಜಲ್ ರಂಗ್ ದ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೨.ರಡ್ಡೆನಾನಿ(ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ) ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೩.ಮೂಜೆನಾನಿ(ಚಂದ್ರಘಂಟಾ) ಬೊಣ್ಯ ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ.ಶಿವೆ ಭಸ್ಮಧಾರಿ.ಅಂಚ ಪಾರೊತಿನ ಕುಂಟುದ ಬಣ್ಣ ಬೊಣ್ಯ ಬಣ್ಣ

೪.ನಾಲೆನಾನಿ (ಕೂಶ್ಮಾಂಡ) ಕೇಸರಿ  ರಂಗ್ ದ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೫.ಐನೆನಾನಿ(ಸ್ಕಂದಮಾತಾ) ಸಪೇದ್ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೬.ಆಜೆನಾನಿ(ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ) ಕೇಪುಲು ರಂಗ್ ದ ಪಂಡ ಕೆಂಪು ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೭.ಏಳೆನಾನಿ(ಕಾಲರಾತ್ರಿ) ನೀಲಿ ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೮.ಎಣ್ಮೆನಾನಿ(ಮಹಾಗೌರಿ) ಗುಲಾಬಿ ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ

೯.ಒಂರ್ಬನಾನಿ (ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ) ನೇರೊಲು ಇಜ್ಜಾ ಮಂಜಲ್ ರಂಗ್ ದ  ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ದೇವಿನ ಆರಾದನೆ.

                         ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ೨೦೨೧

ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಸುರುತ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ


ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ


ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಮೂಜನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
 

ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ನಾಲನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಐನನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
  
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಆಜನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
  

ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಏಳನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
  
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಎಣ್ಮನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
  
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವರಾತ್ರೆದ ಒಂರ್ಬನೇ ದಿನತ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ
    
ನವರಾತ್ರೆದ ನಾಲನೇ ದಿನ ಲಲಿತ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ಪೊರ್ಲೈತೊಡು ಮಂಗಳಾದೇವಿ
 
ನವರಾತ್ರೆದ ಆಜನೇ ದಿನ ಪೊರ್ಲ ತುತ್ತೈತೊಡು ಮಂಗಳಾದೇವಿ

ನವರಾತ್ರೆ ನಾಲನೇ ದಿನತಾನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪೂತ ಪೊರ್ಲೈಸಿರ.

      

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-EYE LIGHT productions ಬೊಕ್ಕ

 ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್.ಜೆ.ರಾವ್..No comments:

Post a Comment