Sunday, 17 September 2017

ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ /pancholi bachire

                                                          ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ /pancholi bachire
                                       
                                                  ಬಚ್ಚೆಲರಪೆರೆ ಬೋಡಾಯ್ನವೇ ಬಚ್ಚಿರೆ . 
                                                 

ಅಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ತಿನ್ನಗ ಕೊಡಿ ಕಿನ್ಕ್ದೆತಿನೊಡು 


 ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಬಚ್ಚಿರೆ .ಭೂಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕ್ನ ಸುರೂತ ಬಚ್ಚಿರೆನೇ ಅವ್ವೆ. 


 ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ತೂವೆರೆ ಬಾಮದ  ಅಸ್ಸತ್ತ ಇರೆತಲೆಕ ಆಗೇಲಾದ್ ದೈವದ ಸಿರಿಮುಡಿತಲೆಕ ಉಪ್ಪುಂಡು .


 ಕೊಡಿ ದೂನ್ಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿಟ್ ಲಚಿಮಿ ಉಪ್ಪುವಲ್ 


.ದೈವಾರಾಧನೆದ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ಯೆರೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಗಲಸುವೆರ್ . 


ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣದ ಒವ್ವೆ ಕಜ್ಜಗ್ ಅವೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . 


ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಪಂಚೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪ್ರೊಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದವು 


.ಆಂಡ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಜಮಿಪೆರೆ ತಂತಿರ್ದಾರ್  ತಾರಿದೋಲಿ ಗಲಸ್ಲೆಕ ಗಲಸುವೆರ್ . 


ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ಜಮಿತ್ದ್  ಅವೆನ್ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಅವೆತ ಮೇಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಯೆರ್ಡ ದೈವೊಗು ವಸಾಯ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ .

     ಒವ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗ್ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು.


 ಜೋಯಿಸೆರ್ನಕಲ್ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ಕುಟುಮ ದೋಸೊನು ತೆರಿಪಾವೆರ್ . 


   ದಯ್ಯೊಂಗುಲು ಪಂಡ ಅರಸು ದೈವೊಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಡ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ .


 ಇರಾಟ್  ದಯ್ಯೊಂಗುಲೆಗ್ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ .


 ಪಂಚೋಲಿ ಪಂಡ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ದಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ದಾರ ಇತ್ತ್ದ್ ಒಟ್ಟು ಐನ್ ದಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. 


ಒಲಿ ಪಂಡ ಇರೆ . ಪಂಚ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಉಂದು  ಉಂಡು . 


ತಾರಿದೋಲಿಟ್ ಬರೆಯಿಲೆಕ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್  ಬರೆದ್ ಜಮಿಪೆರಾಪುಂಡುಗೆ .


 ತಿಂರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಗಡಿಪತ್ತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಳ್ಯ ಕೊರೊಡಾಂಡ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆನೆ ಆವೊಡು . 


ಸುರುತ ನೇಮೊಡಾದ್ ಸಕನ ಪಂಡ ಶಕುನ ತೂಪುಂಲಾ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡೆ


 ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆದೊಟ್ಟುಗು ಗಂಧ ಪಿಂಗಾರ ಕೇಪುಳ ಪೂರಾ ಪಾಡ್ ದ್ ೩ ಸರ್ತಿ ಸಕನ ತೂಪೆರ್ .


ಸುರುತ ನೇಮೊಡಾದ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರಾದ್ ದೈವ ಸಕನ ತೂಪುನಿ . 


ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಾದ್ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂಡ ಬಂಜಿಬೇನೆ ದೂರಾಪುಂಡು . 


ಕಫ ಚೆಮ್ಮಗ್ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟುಗು ಅಗ್ಯರ್ಡ ಕಫ ನೀರಾಪುಂಡು .


 ದೈವದ ಸಂದಿ ಪಾರ್ದನೊಲೆಡ್ ಬರ್ಪಿ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ತನ್ಡ್ 


.ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಕೂಲಿ ಪೊಟ್ಟಾಪುಣಿ ,ತಾಲುನಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ .


 ದುಂಬು ದಿಬ್ಬಣ ಪಿದಡ್ರೆ ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾಡಾವೊಂತೆರ್ .


 ಬಿಮ್ಮ ಕೆಂಪು ತೋ ಜೆರೆ. ಪೆದ್ಮೆದಿ ೪೦ ನೀರ್

ಮೀನಗ ತರೆ ತೊರತ್ದ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಅರಿನ್ ಗುವೆಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಂತೆರ್ .

       ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾನಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಗಣಪತಿ ದೀದ್ ಕುತ್ತವೆರ್ .


 ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾನಗ ತರೆಕ್ ನೀರ್ ,ಕರ ಪತ್ತಾವುನ ಕಿರಮೊಡ್ಲಾ ಪೊನ್ನನ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀದ್ ಜಾಲ್ಡ್ ಪದ್ರ್ನ ಬಾರ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಕೆರ್ಚಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಜ್ಜೆರ್ ದೀದ್ ಅವೆತ ಮೇಲ್ಡ್ ಅಲೆನ್ ಕುಲ್ಲವೆರ್.


 ಆನ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ನಿಗಂಟಾನಗಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಳು ಪಗತೊನ್ನ ಕಿರಮ ಉಂಡು . 


ಮದಿಮೆದ ಧಾರೆಡ್ ಮದ್ಮಯೆ ಮದ್ಮಲೆ ಕೈಟ್ ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ,


ಧಾರೆ ಮೈಪುನಗ ಅಂಗೈಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀಪುನಿ ,ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮನೊಗು ಲೆಪ್ಪುನಿ 


ಪಣವುದೊಟ್ಟುಗು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದೀದ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಶಿರಡಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು .
                                         
ನಿಚ್ಚಯದಪಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪಗಪುನ ಕಿರಮ ಉಂಡು.ಐನ್ ಬಚ್ಚಿರೆ,ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ,ಚೂರು ಪೂ,ಕುಂಕುಮ ಅರಿವಾಣೊಡು ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್.ಬಚ್ಚಿರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,ಸರಸ್ವತಿ,ಪಾರೊತಿನ ಸಂಕೇತಗೆ.ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವೆರುಲ್ಲೆರ್ ಗೆ.ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ ಡ್ ತೂಪುಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ತರೆ,ನಡು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ,ಕಡೆ ಪಾದಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಬಜ್ಜೆಯಿ ನರಮಾನಿಯನ ತರೆಗೆ.
     
      ಪುಣ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪುನ ದುಂಬು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಗುದ್ದುದು ಪುಣತ ಕುಂಟುಗೂ ಕಟ್ಟುನ ಕಿರಮಲ ಉಂಡು . 


ಅನುಮಂತಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಮಾಲೆ . ನೇಮ ,ಕೋಲ,ನಾಗಮಂಡಲ,ತಂಬಿಲೊಗು ,ದೈವದ ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ,ದೈವದ ಅರಿಕೇಡ್ ದೈವ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಾರಾದ್ ಶಕುನ ತೂಪುಣೆ ಉಂದೆ ಬಚ್ಚಿರೆಡೆ . 


ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬೂರುನು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ನಡಿಯೆಂಡ ಆಯೆನೆ ಕೊಯ್ಯೊಡು . 


ಸೂತಕದ ದಿನೊಟು ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಬೂರು ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ,ದೋಷ .


 ಪೊರ್ತು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . 


೨೫ ಬಚ್ಚಿರೆದ ಕವಲೆ ,ನೂದು ಬಚ್ಚಿರೆದ ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .


 ತಿಂರೆ ಮುಂಡೋಳಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ,ದೈವ ಕಲೊಕು ,ಪುಲಮರ್ದ್ಗ್ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಗಲಸುವೆರ್ .


 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸುರಾಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆದ ರಸೋಕು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್ ಉಪ್ಪು ಬಿರಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. 


ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯಿರ್ದ್ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೇರ್ನ್ದರಡ್ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಂಚದಾತ್ ಓಮ ಪಾಡ್ ದ್ ಆಗ್ಯೆರೆ ಕೊರ್ನ್ದ ರಸ ಬಂಜಿಗ್ ಎತ್ತುನ ದುಂಬು ಉಬ್ಬೇರ್ನವು  ಸರಿ ಆವೊನ್ತ್ನ್ದ

ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ತರೆಕ್ ಪಿಂಗಾರ ದೀನಗ ಇಡೀ ಪಿಂಗಾರ ದೀಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ.ನಲ್ಲಿ/ಉರುವೆ ಇತ್ತ್ ನ ಪಿಂಗಾರದ ಕಣ್ಣಿದ ಎಲ್ಯಕೋಪೆನ್ ಬಲತ ಕೈತ ಉಗುರುಡು ಮದಿಮಾಯೆ ಪುಡತ್ ದ್ ಬಂಜಿನಾಲೆ ತರೆಕ್ ದೀಪೆ
ಮಾಯಿತಿ ಸಕಾಯೋ :ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ .ವಿ .ಕುಲಾಲ್

No comments:

Post a Comment