Sunday, 17 September 2017

ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ /kanchilda baale

                                                      ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ /kanchilda baale

        ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಭಾಗವಾದ್ ತೋಜುನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆಚರಣೆ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಡುತ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಸಮ್ಮಂದೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು . ಜೋಕ್ಲಾವೆರೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಡತ್ತಾನ ಮಲ್ತೆರ್ ,ನಾಗಮುರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಇತ್ತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಾವೆರ್ . ಕೇಪು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಅಂಗಣಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಾದ್ ನಾಪೊಕ್ಲೆ  ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಾವುನೆಕ್ ಕಜಂಬು ಪಂಪೆರ್ . ಬಡಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡ್ ಭಾಗೊಡು ಉಲ್ಲಾಯಗ್, ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗ್ , ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಇಜ್ಜಾ ರಾಜಂದೈವೊಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಜೋಕುಲಾಂಡ ದೈವೊಗು ಒಪ್ಪಿಪುನ ಪರಕೆನ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪಿಪುನು ಪಂಪೆರ್ . ಮಾಸ್ತ್ಯಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ ಮಾಸ್ತ್ಯಮ್ಮಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ಕಂಚೆಲ್ ಪರಕೆಡ್ ಆಂಜೊಕ್ಲಾಂಡ ಮದಿಮಯಲೇಕ ಸಿಂಗಾರ್ತ್ದ್ ,ಪೊಂಜೊಕ್ಲಾಂಡ ಮದ್ಮಲ್ಲೇಕ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಈ ಆರಾಧನೆ ಗರೋಡಿಲೆಡ್ ,ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಪುನ ಸೇವೆ. ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬನ್ನಗಲ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಪಂಪೆರ್ . ಪೊಣ್ಣಗ್ ಜೊಕ್ಲಾಯಿಜಿಂಡ ಆಲ್ನ ಬೇನೆನ್ ಕೇಂನಕುಲೆ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಪಗ ಫಲವಂತಿಗೆಗಾದ್ ಆಲ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ ದ್  ಅಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂತ್ನ್ಡ .ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಇರ್ಲ್ ಡೇ ಅವೊಂದಿತ್ತ . ಕೊಂಡಾಣದ್ ಕೊಡಿ ಏರ್ನ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು . 

                                                          ಸಾನದಿಗೆ ದೀದ್ ಕುಲ್ಡ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ [ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ]

                                 ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಯಿಜಿಂಡ  ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪೊಂಜೊವಾದ್ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ಯಾಲ್ದ ಕಂಚೆಲ್ ಪಾಡಾವೆ ,ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡಾವೆ ,ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ಯಾಲ್ದಬೊಳ್ಳಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ,ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪಿಪುವೆ ,ಅಂಗಣ ಅಡಿಪು ವೆಂದ್ ಪರಕೆ ಪನೊಂತೆರ್ಗೆ . ಈ ಇಚಾರೊ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾರ್ದನದ ಕೆಮ್ಮಲಜೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಾರ್ದನದ ಭಾಗದ ಕಂಚಿ ಕಡಗಿನದ ಎರಂತಿಲ್ಲದ ಏಕಸಾಲೆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ದೆಯ್ಯಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಚಿತ್ರಣ ತೋಜುಂಡು . ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬೇ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಿ ಇಚಾರೊ ತೆರಿಯುಂಡು . ಕೆಲವು ಕುಟುಮೊಲೆಡ್ ದುಂಬುಗು ಕುಟುಮೊಡು ಓಲು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನ್ ಡಲ ಕಂಚೆಲ್ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪಾನ್ಡ್  ಪಂಡ್ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ . ಅಕ್ಲೆ ಕುಟುಮೊಡು ಓಲು ವಾ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನ್ ಡಲ ಕಂಚೆಲ್ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಪ್ವೆರ್ . 
                                      ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ [ಅಂಜೋಕ್ಲು ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಪಾಳೆ ಪತೊಂದು ]

    ವಿಶೇಷವಾದ್ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಬಲಿಯಾನಗ ಕಡೇತ ಬಲಿ ಸುಮಾರ್ ಪುಲ್ಯಕಾಲ ಆನಗ ನಡಪುಂಡು . ದೈವ ಬಲಿ  ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಅಂಗಣೊಡು ದಲ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಎದುರು ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಅರಿ ,ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ,ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತುಡರ್ದ ಸಾನಾದಿಗೆ ದೀದುಪ್ಪುವೆರ್ . 
                                           ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪೂತ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ದ್ ಮದ್ಮಲೆಲೆಕ ಸಿಂಗಾರ ಆದ್

      ದೈವ ಕಡೇ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಬಲಿಕ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ದೈವೊಗು ಎದುರು ಮೋನೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿಂಗಾರ ಪತೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪತೊಂದು ದೈವ ಎದುರೆದುರು ಬನ್ನಗ ಪಿರ ಪಿರ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ದೈವ ಗುಂಡದುಲಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರೊನು  ಕೋಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಡು  .ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡೊಡು . ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿ ,ತೂಂಕನದ ಸಾನಾದಿಗೆ [ನೇಲ್ ತುಡರ್ ],ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪತೊಂದು ಬಾಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತು ಬತ್ತ್ದ್ ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಣವುನು ಜೋಕ್ಲೆಡ  ಪಾಡ್ಪಾವೊಡು .

ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ದೈವೊಗು ಕೈ ಮುಗಿಯವೊಂದು ದೈವ ಎದುರೆದುರು ಬನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲು ದೈವೊಗು ಮೋನೆ ಪಾಡೊಂದು ದೈವಸಾನೊಗು ಬಲಿಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನಿ.ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಟೊಂದು ಇಜ್ಜಾ ಪುಗೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದು ಒರಿ ಸಾನದಿಗೆನ್ ಒರಿ ಪಿಂಗಾರ ,ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿ ನ್ ಪತೊಂದು ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ . ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ದೈವದೊಟ್ಟುಗು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪೆರ್ . ಇತ್ತೆ ಅರಿ ,ತಾರಾಯಿನ್ ಕುಲ್ಲುನವುಲೆ ದೀಂಡ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆ  ಅವೆನ್ ದಿಂಜಾದ್ ಕೊನೋಪೆರ್ .

                                                                ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ
     ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಲಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಆನಿದ ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಉಪಾಸ ಉಪ್ಪೊಡು . ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಡವುಗು ದಾಲ ತಿನ್ಪಾನ್ದ ಕುಡ ಮೀಪಾಡ್ ಕುಲ್ಲವೊಡು.ಆಲಡೆ ,ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಾನೊಲೆಡ್ ನಡತ್ತೊಂತ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ರಾಜಂದೈವ ಸನ್ನಿದಿಡ್ಲಾ ,ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಸನ್ನಿದಿಡ್ಲಾ ನಡಪುಂಡು . ಉದಾರ್ಮೆಗ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು .
                                                                     ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ
       ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಆಚರಣೆಡ್ಲಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇದೊಲು ಉಲ್ಲ . ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ್ ಇತ್ತ್ನ ಅಂಚನೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದ್ ಇತ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆನ್ ಅಂಗಣೊಗು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ . ಅಕ್ಲೆನ್ ಪಾಗಾರದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಆ ಪರಕೆದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೈವದ ಕಡೆ ಬಲಿತ ಸುತ್ತುಡು ಒಪ್ಪಿಪೊಡು .ಇಜ್ಜಾ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಬಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊಡಿಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಡು . ಬಾಲೆಗ್ ೭ರ್ದ್ ೧೨ವರ್ಸದುಲಯಿ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಸಂದಾವೊಡು .
                                                             ಮದ್ಮಲೆ ಐತೋಡು ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ

         ಆಣ್ ಪೋದು ಆಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬು ,ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪುನ ದುಂಬುಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ೧೨ವರ್ಸ ಆಪುನ ದುಂಬು ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಪೋಡುಂಡು ಕಿರಮೋ  ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೀರ್ದ್ ಪ್ರಾಯ ಕರಿಬೊಕ್ಕಲ ಪರಕೆ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .೨೫ ವರ್ಸ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಇತ್ತೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಪುವೆರ್ . ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗದ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಈ ಆರಾಧನೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಆಲಡೆಲು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಜ .

ಈ ಲೇಖನೊಗೊಂತೆ ಮಾಯಿತಿ :
     ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ
No comments:

Post a Comment