Wednesday, 8 February 2012

ದೈವಾರಾಧನೆದ ತುಳುನಾಡ್

                                                                                                                                                                                                                  ತುಳುನಾಡ್ ಮೂಡಾಯಿ,ಪದ್ದೆಯಿ,ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕೈ ಮಾತ ಸುತ್ತೊದ್ಲ ತುಳುವೆರೆನ್ ಮೊಕೆಡೆ ತಾನ್ಕುನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕ್ತ್ರಿತಿ ಸಿರಿತ ಮತ್ತೆಲ್..( ಮೂಲು ಲೇಖನ ತುಳುಟು ಬರೆನಗ ಡ ತ ಬದಲಾದ ದ,ಟ ತ ಬದಲಾದ ತ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು .ದಯದೀದ್ ಸರಿಮಲ್ತೊಂದು ಓದಲೇ .)ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನೆ ಮತ್ತೆಲಾದ್ ಪಡೇಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ತೆರ್ನ್ದೆ ಪನೋಡು.ಅಂಚನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ತುಳುಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿ ನಂಬಿಕೆ ,ಆಚರಣೆ,ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪಾದ ಜನಪದ ನಮ್ಬಿಕೆದೆ ಉಂಥ್ಡ್ನ್ದ್.ಪುತ್ತುನ ಬಾಲೆಡ್ ದ್ ತೈಪಿನ ಜೀವ ಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲೆದುಂಡು.ತುಳು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ್ ಜೀವ ಪೋಇನೆದ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ತಟ್ಟಿದ ದೀದ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಪಾಂಡಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ತೆರಿವತ್ತೇ .ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ್ ಪುಟ್ಟನ ಮದಿಮಲ್ ಪೊನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಗಥ್ ಅವ್ಲು ತೊಜಿದ್ ಬರು .ಪೂರ ಅಲ್ತ ಆಚರಣೆ ಶ್ರೀಷ್ಟಿದ ಸಂಕೇತ ಆದುಪ್ಪುಂದು .ತರೆಕ್ ದೀಪಿನ ರದ್ದ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ,ಒಂಜಿ ಯೆಯ್ಪಂಜಿದ ಮುಳ್ಳು ಆನನ ಸಂಕೇತ ಅಂದ .ಇಡಿ ಪಿನ್ಗಾರೋನು ಕನತ್ದ್ ಪೊನ್ನನ ತರೆತ್ ಪುದಪುನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಚಿಂತನೆ ಶೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯೋನು ತೊಜಪಾವುಂಡು.ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನು ತುತ್ತುನ ಸೀರೆ ಪಚೆ ,ಕಾಜಿ ಪಚೆ ಉಂದು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನ್ ಬಿಬಿಸಾವುಂಡು.ಕಂಡ,ಪಚೆ ಪಜಿರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಕೇತ .ಅಂಚನೆ ಪೋನ್ನುಲ .ನಾನಾ ಕಂಬಳ ,ಉಂಡುಳ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆಚರನೆನೆ ದೆರ್ತ್ ತೊಜಪಾವುಂಡು .ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡನ ಪೀಟಿಕೆ ಈತ್ ಯಾವು .ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ ಪಂರೆ ಪಿದಾಡ್ ದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡ್ ದ ದೈವ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಬಗ್ಗೆ .   ತುಳುನಾಡ್ ದುಪ್ಪುನಾತ್ ದೈವೊಳು ಜಗತ್ದ ವಾ ಭಾಗೊದ್ಲ ಉಪ್ಪಯ .ನಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆನ್ಲ ಇಸ್ವಾಸೋದು ನಮ್ಬುನ ,ಕಾಲ್ ಪಾಡ್ ದ್ ,ಪೂ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ನಮ್ಬುನಕುಲು.ಅನ್ಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ .ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಶ್ರೀಷ್ಟಿಲ ಆವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ .ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋದು ದೇವೆರೆಗ್ ಪ್ರತಿಯಾದ್  ದೈವೊಳು ಬತ್ತ ,ವಿರೋಧ ಆದ್ ಅತ್ತ್.ಉತಾರ್ನೆಗ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ್ ದಾಂಡ ವಿಷ್ಣು ನ ಬದಲಾದ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೈವ ಲೆಥ,ವರಾಹನ ಬದಲಾದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾಲತ ,ದುರ್ಗದೆವಿನ ಬದಲಾದ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಲೇತಾ.ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವಿವರ ,ದೈವದ ಪುದರ್ ಸೇರೊಂದು ಪೊಪುಂಡು.ಅಂದ ದೇವೆರಾವದ್,ದೈವೊಲಾವಡ್ ಧರ್ಮರಕ್ಷನೆನೆ ಮಲ್ಪುವ .ಆನ ದೈವದಲೆಕನೆ ಪೊನ್ನ ದೈವೊಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲ.ಕೆಲವು ದೈವೊಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡೆ ಪುತ್ತುದು ಸಮಜೋದು ಆಯಿನ ಅನ್ಯಾಯೋನು ಎದುರ್ಸೆರಾವಂದೆ ಮಾಯೋಕದ ಕೈ ಸೇರ್ದ್ ದೈವೊಲಾತ.ಅವೇಕ್ ಎದ್ದೆ ಉತಾರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ,ಕೊರಗ ತಣಿಯೆ .ಉಂದು ನಿಜವಾದಲ ತುಳುನಾಡ್ ಡೆ ಪುತ್ತುದು ದೈವೊಲಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಮೂರ್ತಿಲು .ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ವೇಷ ಭೂಶನಳ ಯಾನ್ ಎಕಾದೆ ಪನ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿತಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತ್ದುಪ್ಪುಂದು,ಅಕ್ಲೇನ್ ವ್ರಿತ್ತಿಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತ್ದುಪ್ಪುಂಡು.ಅಕ್ಲ್ ಕಲ್ಲು ಕುತ್ತಿನಕ್ಲು.ಅಕ್ಲೆನ ಮೊನೆ ವರ್ಣನೆದ ಚುಕ್ಕಿಲ ಆ ಕಲ್ಲ್ಗ್ ಅಚಿ ಪಾಡುನ ಕಿರಮೊನೆ ತೊಜಪಾವುಂಡು .ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೊಗ ಆವಡ್ ಅಣಿ ಆವಡ್ ,ತಾರೆದ ತಿರಿ,ಬಾರೆದಂಟ್,ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿತಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತುಲೆದ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಮರಕ್ ಕಟ್ಟುನ ವಸ್ತುಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಕೇತೊನೆ ತೊಜಪಾವುಂಡು .
                                              ತುಳುತ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಬ್ದ ತೆರಿಯೋದಂಡ ನಮ ಪರವೆರನ ,ಪಂಬದೆರ್ನ ಕೈತದೆ ಪೋವೋದು .ದೈವದ ನಿಜವಾಯಿನ ನುದಿತ್ ತುಳು ಎಡ್ ಡೆ  ಪದೊಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ .ಬೊಂತೆ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಡ್ ಬತ್ಹ್ನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೇ  ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪದೆವೊಂದುಂಡು,ಕಾರ್ನಿಕ ತೊಜಾವೊಂದುಂಡು.ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೂಕ,  ಅವ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಲಿ,ಕುಮಾರೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ,ಸಿರಿ ಕಂದನಿಯನ ಅನ್ಯಾಯೋನು ತೋಡು ಸಹಿಸಂದೆ ಮಾಯೋಕಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಯೇತೋ ಪೋನ್ನುಲೆನ ಮಯಿಟ್ ಬರ್ಪಾಲ್ .ಮೂಲು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿನಕುಲ್ಲಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ .ಅಂದ ಮೂಲು ಸಿರಿ ಮೆಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆದ ಕೆನ್ಲೆ .ಅಕ್ಲ್ ದಾದಾನ್ಡಲ ಕುಟುಂಬದ ತೊಂದರೆದುಪ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚಾಂಡ ದೈವೊಳು ಸಮಾಜೋಡಿತ್ತದ್ ಸಮಾಜದ ಬೇನೆ ಬೆಂಗ್ ಮದಪಾವುನ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಎತ್ ಮಲ್ಲಂದ್ ತೆರಿವತ್ತೇ ?.ಒವ್ವೆ ದೈವ ಆವಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸದ ಭಾವನೆದೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ .ಅವು ಬುದ್ ದು ದೈವೊಳು ಒಳ್ಲ ಉಪ್ಪಯ .ತುಳುಬಸೆದ ಏರ್ತೆ ತೂವೊದಂಡ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಗ ಅವೆತ ಯೆದುರುನ್ತುದುಪ್ಪೋದು .ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಿನ್ ನಾಶ  ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅವೆನ್ ದೆವೆರೆ ರೂಪೋದು ,ಬೆಮ್ಮೆರೆ ರೂಪೋದು ತೂಯಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಬುದಾಕುಲು.ಉತಾರ್ನೆಗ್ ನಾಗರ ಉಚು ದೋಸ ಮಲ್ಪುಂದು ಪಂದಾನಗ ಅವೆನ್ ನಗಬೇಮ್ಮೆರಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ್ ,ಊರುಗೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದ ಜನ ಸೈನಾಗ  ಆ ಸೀಕ್ನ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಆದ್ ತೂಯೇರ್ ..ಅಂಚನೆ ದೈವೊದೊತ್ತಿಗೆಲ ಉಗ್ರ ಪ್ರಾನಿಲೆನ ಬೇರಿಸಾಯ ಕೊರಿಯೇರ್ .ಉತಾರ್ನೆಗ್ ಪಿಲಿ-ಚಾಮುಂಡಿ,ಪಂಜುರ್ಲಿ ,ವ್ಯಾಗ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚ .ದೈವೊಗು ಜಾತಿ ,ಊರುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪುದರ್ಲಾ ದೀಯೇರ್ .ಅಂಚನೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ನಿಕದ ವೊವ್ವೆ ದೈವ ಆವಡ್ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಜನಪದ ಚಿಂಥನೆದ ರೂಪೋಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ .
                     ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಕಾಲೋಡೆ ಪುಟ್ಟನಿ ಈ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ .ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ನಿಜ ಜೀವನೋದು ಎದುರ್ಸಾಯೇರೆ ಆವಂದೆ ಅವೆನ್ ದೈವದ ,ಶಕ್ತಿದ ರೂಪೋದು ಎದುರ್ಸಾಯೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಿರಾಕ್ದ ತುಳುವೆರ್ .ದೆವೆರೆ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಗ್ ಪ್ರತಿಯಾದ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ನಿಜ
ಜೀವನೋದು ಪೋದ್ ತದ್ ,ದರ್ಶನೋದು ಪೋದಿಪಾದ್  ದೈವದ ರೂಪೋಡು ಸಮಾಜದ ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೆರ್.ಇನ್ಚಾದೆ ಕೆಲವು ದೈವದ ಬಾಸೆದ ಸಬ್ದೊಲೆದ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.ನಮ ಪೂರ ಆಹಾರ ತಿನ್ಪ .ಅಂದ ದೈವೊಳು ಪಾರ್ನೆ ಮಲ್ಪುವ ,ಮುಕ್ಕುವ .ಮೂಲೆ ವಾಸ್ತವತೆ ತೆರಿಯು .ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಪೋರಿನ್ ಮುಕಕ್ ಮುಕ್ಕ್ದ್ ದಕ್ಕುವೆ ,ಕೋರಿದ ನಾಲಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ದ್ ಜುಮ್ಬುದು ದಕ್ಕ್ವೆ ,ಬೋಂಡ ಒಂತೊಂತೆ ಪರದ ದಕ್ಕುವೆ .ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಆಯನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬದಪಥ್ದ್ ಆಯಗ್ ಉಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕ್ದುಪ್ಪುಜಿ .ಅವೆಕಾದ್ ಇನ್ಚ್ಹಾನ್ಡಲ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್  ಮಲ್ಪುವೆರ್ .ಲೈತ್ ಲೈಥ್ದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾದ್ವೇರ್ ಪಂಡ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನ್ ದೈವದ ರೂಪೋಡು ಎದುರ್ಸಾವೆರ್ನ್ದ್ ತೆರಿಯುಂಡು .ಇಂಚ ಎದುರಿಸಾನಗ ಕಾರ್ನಿಕ ಪಂಪಿ ತರೆಕರ್ಚಿ ಎದ್ದೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಂದು .ದಾದನೆ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನದ ದಿವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲನೆ ಆದುಂಡು.
               ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಡ್ ಪ್ರೇತ ,ಭೂತ ,ದೈವೊಳು ತೊಜಿದ್ ಬರಪ .ಅಂದ ದೈವದೆವೆರ್ನ್ದೆ ಪನ್ನಗ ದೆವೆರೆನಾತೆ ಮರ್ಯಾದಿ ನಮ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ .ಎವೆರೆ ಗುಡಿ ಕತ್ತಾಯಿಲೇಕ,ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿಲೇಕ ದೈವೊಗ್ಲ ನಡತೊನ್ಬ.ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ .ದೆವೆರೆನ ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು,ಕ್ಷೆತ್ರಪಾಳಕೆರೆ ಈ ದೈವೊಲು.ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಇತ್ಹ್ಲೆಕನೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವೊಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪುವ .ದೆವೆರೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆವೆರೆ ಅನುಯಾಯಿಲು,ದೆವೆರೆ ಬಂಟರ್ ಈ ದೈವೊಲು .ದೇವೆರೆಗ್ ವರ್ಸೋಗೊರ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ಹ್ಲೆಕನೆ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ವಲಸರಿ ,ನೇಮ ,ಕೊಳ ,ತಂಬಿಲ ,ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು.ಕೆಲವು ದೈವೊಲೆಗ್  ಮೇಲ್ದ್ ಆವಾಹನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅದೇಗೆ ಸೀಮಿತ ಉಂದೆನ್ ಕೊಲಂದ್ ಪನ್ಪ..ಪ್ರಕ್ರಿತಿಡ್ತಿಕ್ಕುನ ಒಲಿಮದಲ್ ,ತಿರಿ ಕತ್ತೊಂದು ,ಅವೇಕ್ ಸಮನಾಯಿನ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಪಾಡೊಂದು ಮೇಲ್ಗ್ ದೈವೊಲೆನ್ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ,ನಲ್ತೊಂದು,ಅವೆತನೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ್ ರಾತ್ರೆಡ್ ದ್ ಬೊಲ್ಪು ಮುತ್ತ ನದಪುನವೇ ದೈವದ ಕೊಳ .ಉಂದೊಂಜಿ ನದಾವಲಿದಲೇಕ ನದತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ,ವಂಶಪಾರಮ್ಪರ್ಯವಾದ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು .
                 ದೈವೊಲು ದೆವೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದ್ .ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಅಂದ ದೈವೊಲು ಆ ಸೂತ್ರದಾರಿನ ಪಾತ್ರೋಲುಂದು ಪನೋಲಿ ..ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೆದುಳುದು ೭೨,೦೦೦ ನರತಂತುಲು ಉಲ್ಲ .ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ದ್,ಶರೀರೋದು ಮಸ್ತ್ ಚಕ್ರೋಲು ಉಲ್ಲ .ಉಂದೆನ್ ಕಾಲಾತೀತ ಚಕ್ಕ್ರೋಳುಂದು ಪನ್ಪ .ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆಲ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂದು .ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಾನಾ ದುಮ್ಬಾಪುನ ಇಚಾರೋ ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ್ ಆ ಘಟನೆ ನದಪುನಗ ಯಾನ್  ಉಂದೆನ್ ಒಳಾ ತೂತೆಂದ್ ಗೆರೆಪ್ವೆರ್ .ಅಂದ ಆಕಳು ಅವೆನ್ ಯೇತೋ ದುಂಬು ಕನೋತು ತೂದುಪ್ಪುವೆರ್ .ಅಂಚನೆ ದೈವೊಲ್ಲ .ಅವೇಕ್ ದರ್ಶನದ ಘಳಿಗೆ ಕಾಳೋದು ಕಾಲಾತೀತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾಪುಂದು .ಆ ಸಮಯೋದು ಅವು ಈ ದುಮ್ಬುದೆನ್ ,ನಾನಾ ನದಪಿನೇನ್ ಪಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು .ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಶುದ್ದೊದುಪ್ಪೋದಾಪುಂಡು.ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ನಡೆತುಂತುದು ದೈವದ ಮೂರ್ತಿದೆದುರು ,ಪಾಪೆದೆದುರು ,ಮಣಿಮಂಚವುದೆದುರು ಉಂಟುದು ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ,ಎನ್ನ ಮೇಲ್ದ್ ಬಥ್ದ್ ,ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ದ್ ಸತ್ಯದ ಪತೆರೋನೆ ಕೊರ್ಪಾಲಂದ್ ಕೈಮುಗಿದ್ ಎಣ್ಣೆ ,ಆರತಿ ದೆತೊಂದು ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆ .ಅವೇಕ್ ಪೂರಕವಾದ್ ಪಾಡ್ ದನ ಸಂಧಿದ ಸೇವೆಲ ನಡಪುಂಡು .ಯೇರ್ನ ಮೇಲೆದ್ಲ  ದೇವೆರ್ ಬರ್ಪುನೇನ್ ವಾ ಧರ್ಮ ಶಸ್ತ್ರೋಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ.ಅಂದ ಭೂತ ದೈವೊಳು ನರಮಾನ್ಯನ ಮೇಲೆಗ್ ಆವಾಹನೆಯಾಪುನೇನ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಪಂಪುಂದು .ದೈವ ದೆವೆರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ .ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೊಗು ,ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುತುಮ್ಬೋಗು ಒಂಜೋನ್ಜಿ ದೈವೊಳುಪ್ಪುವ .ದೆವೆರೆನ್ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವನೋ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಳ ನಡಪುಂಡು.ಭೂತ,ದೈವದ ಸನ್ನಿದಾನೋದು ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ನಡೆತುಂತುದುಎನ್ನ ಮಿಥ್ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ  ಆವಾಹನೆಯಾದ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಆದ್ ಬೆಳಗಾದ್ ಕೊರುಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ .ಅಪಗ ಆಯನ ಮನಸಸ್ ಬಿರಿಯೊಂದು,ಅರಲೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ..ಆಯನ ಮನಸಸ್ ನಡೆತ ಸನ್ನಿದಾನೋದು ಸುತ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂದು . ಅನುರೂಪಿ ಮನಸಸ್  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ದೆತೊಂದು .ಆಯನ ಬುದ್ದಿ ಸ್ತಿಮಿತ ತತ್ತ್ದ್  ಜನ ಕೆನುನ ಮಾತ್ರ ಆಯಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ..ಆಯನ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಾಯೋದುಪ್ಪುನಗ ,ಆಯೇ ಈ ಸನ್ನಿದಾನೋದು ಶೂನ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಒಂಜರ್ಧ ಘಳಿಗೆ ಆಯನ ಮಇಕ್ ಆವಾಹನೆಯಾಪುಂದು .ಆ ಸಮಯೋದು ಆಯಗ್ ಡಾಲಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ .ಆಯೆ ದಾದ ಪಂದಳ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ದೈವದ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.ಅಪಗ ದುಮ್ಬಾಯಿನೇನ್ ಪನ್ದೆಂದ ಅವು ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು .ನಾನಾ ದುಮ್ಬಾಪುನೇನ್ ಪನ್ದೆಂದ ಅವಳ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು .ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಆವಾಹನೆಯಾಪುನೆಕ್ ದುಮ್ಬಾವಾದ್,ಬೋಕ್ಕಾವಾದ್ ಅವು ಕುಣಿತ ಮಾತ್ರ .ಅವ್ಳು ನಮ್ಮ ದೈವಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೊಲಿ ಆತೆ .ಭೂತೊಗು ವರ್ಸೋಗೊರ ಕರ್ತೊಂಲೆಕನೆ ತುಂಡು ಭೂತೊಗ್ಲ ಕರಿಪುನ ಕಿರಮೋ ಉಂಡು .ವಿಜ್ಞಾನ ದೈವ,ಭೂತೋನು ಒಪ್ಪಿಜಿನ್ದಲ ವಿಜ್ನಾನೋನು ಮೀರಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತುದುಂದು ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ .ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿದ್ ಸೇರಿಗೆಯಾದ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಂದೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿನ್ ಒರಿಪೋದಾಯಿನ ,ನಮ್ಮ ದುಮ್ಬುದ ಪೀಲಿಗೆಗ್ ತುಳು ಒರಿಪೋದಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು.ನಮ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ,ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ,ಜನಪದಕಲೆ ,ಒಟ್ಟಾರೆ "ತುಳು ಒರಿಪುಗ ".

No comments:

Post a Comment