Tuesday, 11 December 2018

ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ-ayyappana nijavayina charitre

                              ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ-ayyappana nijavayina charitre

            (ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಆದಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರ್ )
   


                ಚರಿತ್ರೆನ್ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಅವೆರ್ದ್ ತಾಕತ್ತ್ ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅವೆನ್ ಸೋಪಾಯಿನೆನ್ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ . ಬೌದ್ದೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ವೈಷ್ಣವ ,ವೈಷ್ಣವೆರೆ ಮಿತ್ತ್ ಶೈವ ,ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ್ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡು ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ಪಾವೊಂದೇ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಅಂಚನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತ್ ಲಾ ಇಂಚಿ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಾರ್ದನೊಡು ಮಾನಿತೊಂತ್ನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಭಜನೆಲು ಬೈದ . ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕೊಲು ಬೈದ.ಕಲೊಟು ಉಂಡಾಪಿ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೈದ್ ನ್ಡ್. ಮೀನ್ ಕೋರಿದ ,ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ದೀವೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತಿ ಆದಿವಾಸಿಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಇನಿ ಅಭಿಷೇಕ ,ಪೊರಿ ಪೊದ್ದೊಲು ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಮೆಲಾನೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕ್ದ್ ಮೂಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಯಕವೊಂದುಂಡು.
                  "ಮಲೈ ಅರಯನ್ " ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಗುಂಡೊಲೆನ್ ಕೇರಳದ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಯಿತೆರ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆನೆ "ಮೂಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚರಿತ್ರೆ". ಇನಿ ನಮ ತೂಪುನವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಕಥೆತ ಲೇಪನದ ಚರಿತ್ರೆ . ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಮ್ ,ಇಡುಕ್ಕಿ ,ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಲೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಡ್ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ 'ಮಲೈ ಅರಯನ್ 'ಪನ್ಪಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ "ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ"ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪುರುಷೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲ ಶತಮಾನೊಲೆನ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಮೊಕ್ಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧಾನೆನ್ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .
      ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದಕ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಆಸ್ಥಾನಿಕೆರಾಯಿನ ನಂಬೂದರಿನಕ್ಲ್  ಕಾಡ್ ಕೈವಶ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೊಕ್ಲೆನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆರ್ದ್ ತಪ್ಪಾಯೆರೆ ಅರಯನ್ನೆರ್ ತಾನ್ ಬದ್ಕೊಂತ್ನ ಮೂಲ ಬದ್ಕ್ ದ ಕಾಡ ಜಾಗೆನ್ ಬುಡ್ದು ದೂರ ವಲಸೆ ಪೋಪೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದ್ ಸಾಸಿತಾದ್ ಕೈ ತತ್ತ್ದ್ ಪೋಪುಂಡು .ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸಾನಂದ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಗುಂಡೊಗು ೧೯೪೨ ಟ್ ಬಿರಣ ಅರ್ಚಕೆರ್ ಪೂಜೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಹರಿ ಹರ ಸುತ ಪನ್ಪಿ ಪುರಾಣ ಬವುಸ ಮೂಲು ಗುಡಿಟ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುದಿಪ್ಪು . ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಸುದ್ದಾಚಾರದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನೊಗು ಪೋಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ್ದ್ ೧೯೯೧ ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೦ರ್ದ್ ೫೦ ವರ್ಸ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಲ್ತೆರ್ . ಶಬರಿಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸಾನೊಗು ಎಂಕ್ಲೆ ವಾರೀಸ್ ದಾರೆರ್ ನ್ದ್  ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾನ್ಗದಕ್ಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಗು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸದೆರ್ . ಉಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೆರೆ ನಿಜವಾಯಿ ಚರಿತ್ರೆ .
         ಕ್ರಿ .ಶ ೮-೯ ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ಕೇರಳೊಡು ದೇಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಎಂ .ಜಿ .ಯಸ್ . ನಾರಾಯಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞೆರ್ ಬರೆತೆರ್ . ಕಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಬನೊಕ್ಲಿತ್ತ . ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ಲಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಲಿತೊಡಿ ತ್ತ್ ದ್ ಅವೆಕ್ ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ನ ದೇಲ್ಯೊದ ರಚನೆಲಿತ್ತ್ ದ್ ಕದಿರೆದ ಮಂಜುನಾಥನ ದೇಲ್ಯನೇ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ . ಇನಿಕ್ಲಾ ಅವ್ಲು ಮಂಜುನಾಥನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಪಿರವು ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು . "ಮಲೈ ಅರಯನ್"ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಗುಡಿಕ್ಲೆನ್ ಕೇರಳದ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥಾನ ಪುರೋಹಿತರ್ ಕೈ ಪುಂಡಿದುಲಯ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ ನ್ಡ್. ಅಂಚನೆ "ಪುಲಯರ್ "ಪನ್ಪಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಗುಡಿಕ್ಲೆನ್ ರಾಜೆರ್ಲಾ,ಪುರೋಹಿತೆರ್ಲಾ ಕೈಪುಂಡಿದುಲಯಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರ್. ಮಂದರ್ತಿ ,ಕಟೀಲ್,ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿಡ್ಲಾ ದುರ್ಗೆನ ಒರುಟು ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟ್ ದ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮ ಸ್ವರೂಪದ ಮಾತೃ ದೇವತೆಲೆನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರೆ ಮೂಲ ದೇವತೆ ನಾಗಸ್ವರೂಪಿ ದೈವೊನು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದಕ್ಲ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ನ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು .ಕೇಪು ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಕೇಪು ಬತ್ತಿಲೆಕ ,ಕಟೀಲ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಕಟೀಲ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ,ದೆಸಿಲ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಾಯರ್ದ್ ಶಿಶಿಲ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಅವ್ವೇತೋ ಊರುಗು ಪುರಾಣೊಲು ಸೇರ್ದ್ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರ್ಪುನ ದೇವ ದೇವಿನ ಕತೆಕ್ಲು ಸೇರ್ದ್ ತುಳುತ ಅವ್ವೇತೋ ಪುದರ್ಲ್ ಮಾಯಕಾತ .
             ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚರಿತ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಅಕ್ಲೆ ದೈವೊನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಒಯ್ತೊಂದು ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಆ ಆದಿವಾಸಿಲೆನ್ ಕಾಡ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ ನ್ಡ್ . ಇತ್ತೆನೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್  ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಉಲಕೈ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ತುಳುವೆರೆ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪದ್ ಮಂಜಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಆ ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಸೂದ್ರೆರ್ ಬರಂದಿಲೆಕ ತೂದು ತಾನೇ ಚಾಕಿರಿಗುಂತ್ ದ್ ನ್ಡ್ . ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವೊನು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದೆರ್. ಮಲರಾಯನ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಂದ್, ವಾರಾಹಿನ್ದ್ , ಜುಮಾದಿನ್ ಧೂಮಾವತಿಂದ್ ,ದೇವಿನ ಪುರಾಣ ಸೇರಾದ್ ಅಡೆ ಇಜ್ಜಾನ್ದಿ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕನತ್ದ್ ವಧೆ ಮಲ್ಪುನ ಕತೆ ಕಟ್ಯೆರ್ . ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಥೆ ಆಯ್ಲೆಕನೇ ತುಳುನಾಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋತ್ ನ್ಡ್ . ದೈವೊಲ್ಲಾ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ.
            ಕೇರಳದ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪುದರ್ನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪುಜೆರ್ . ಆದಿವಾಸಿಲ್ಡ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುದರ್ . ವೈದಿಕ ದೇವೆರೆಡ ಓಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ  ಪುದರಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚಾದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನಾದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ನಾಯಕೆ ಆಯಿನ "ಅಯ್ಯನ್","ಅಯ್ಯನಾರ್"ಪನ್ಪುನಾಯೆನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆನ್ದ್ ರಾಜನ್ ಗುರುಕ್ಕಳ್ ಅಂಚನೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರೆರ್ ವಾದಿಸವೆರ್ .ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಯಂ ,ಇಡುಕ್ಕಿ ,ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಡ್  ಬಹುಸಂಖ್ಯೆರಾದ್ ಇಪ್ಪುನ "ಮಲೈ ಅರಯನ್ "ಪನ್ಪಿ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗ "ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ "ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲ ಪುರುಷೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಅಕ್ಲೆ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನೊಡಿಪ್ಪಿ ದಂಪತಿಲಾಯಿನ "ಕಂಡನ್ "ಬೊಕ್ಕ " ಕರುತ್ತಮ್ಮ " ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿ ಮಗೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ.
    ಚೋಳ ಅರಸುಲ್ನ ಆಕ್ರಮಣೊರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಆಯೆ ಕರಿದ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲ್ದ ಕರಿಮಲೆಟ್ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ್ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಈ ತಲ ಪುರಾಣ ತೂಂಡ ಕೆಲ ಶತಮಾನೊಲ್ನ ಪಿರಾಕ್ ರ್ದೇ ಈ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಬತ್ತ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು . ದುಂಬುಗು "ಪಂದಲಂ" ಅರಸೊಳಿಗೆದ ಕಾಲೊಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತಲಿಗೆದ ಬೆಟ್ಟೊಲು ಅರಸುಲ್ನ ಕೈತುಲಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು . ಪಂದಳ ರಾಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಆಸ್ಥಾನದ ನಂಬೂದರಿ ಬಿರನೆರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡ್ ನ್ ತನ್ನ ಕೈತುಲಯಿ ಮಲ್ತೊನ್ರೆ ಮಲೈ ಅರಯನ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆರ್ದ್ ಪಾರಾಯೆರೆ ಮೂಲ ಸಾನೊನು ಬುಡ್ದು "ತೋಡಮ್ಪುಳ"ಕಾಡ್ ಪ್ರದೇಶೊಗು ವಲಸೆ ಪೋಪೆರ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಆದಿವಾಸಿಲ್ನ ಕೈ ತತ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು .
         ಈ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಲ್ಯೊಗು ೧೯೪೨ಕ್ ಬಿರಣ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಪೊಗ್ಗು ನ್ಡು. ತಿರುವಾಂಕೂರುದ ಆನಿದ ಅರಸು ಚೆಂಗನ್ನೂರು ಮೂಲದ ತಳಮೋಳ್ ಬಿರಣ ತಂತ್ರಿಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಗುಡಿತ ಪೂಜೆದ ಅಧಿಕಾರೊನು ವಹಿಸವೆ . ೧೯೫೦ಡು ಆನಿದ ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಟ್ ರಚನೆ ಆಯಿನ "ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಮ್ ಬೊರ್ಡು"(ಟಿ .ಡಿ .ಬಿ )ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಈ ದೇವಾಲ್ಯೊನು ಕನತೆರ್. ಇನಿಲಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯೊಡು ಟಿ .ಡಿ .ಬಿ. ದ ಆಡಳ್ತೆ ಡೇ ಈ ದೇವಾಲ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು . ೧೯೫೦ರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಅವದಿಡ್ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಬೆಂಬಲೊರ್ದು ದೇವಾಲ್ಯೊಗು ಸೂ ಬೂರ್ದ್ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ವಿರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೫೧ಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿದ ವೈದಿಕ ರೂಪದ ಇನಿ ನಮ ತೂಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವಿಗ್ರಹೊನು ಪಂಚಲೋಹೊಡು ಚೆಂಗನ್ನೂರುದ ಪಾರ್ವತಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಡ್  ಮಲ್ಪಾದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್ . ವಿರೂಪ ಆಯಿನ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟ್ ದ ವಿಗ್ರಹ ಬದಲ್ತ್ ದ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಗುಡಿತ ಮೂರ್ತಿಡ್  ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿ ಗುರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕಾಂಡ್ . ಉಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೊಡು ದೈವ ಪೋದು ದೇವೆರಾದ್ ತೋಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೊದ ದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ತ್ ದುಂಬು ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ ಸಂಪೂರ್ಣಾದ್ ಬಿರಣ ತಂತ್ರಿಲೆರ್ದ್ ವೈದಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೊಲು ಮಲೆಟ್ ನಡಪುಂಡು . ಬುಡಕಟ್ಟ್ ಜನಾಂಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗ್ ತಿಗ /ತೊಡ್ವೆ /ಚೀಯ ನೆಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊನ್ತೆರ್ಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ತ ಅಭಿಷೇಕ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೇಲ್ವರ್ಗದಕ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ ನಂಬೊಳಿಗೆಯಾದ್ ಒರಿದ್ ನ್ಡ್ ವಿನಃ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧನಾ ಕಿರಮ ಮಯಕಾತ್ ನ್ಡ್ . ತುಳುವ ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ,ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲಾ ಮೂಲ ತುಳುವೆರೆ ೧೬ ಕಟ್ಲೆದ ಆರಾಧನೆಲು ಮಯಕಾದ್ ತಂತಿರ್ದಾರ್ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು . 
         

               https://youtu.be/kYIhiqOfmmw
    
       ಲೇಖನ ಕನ್ನಡೊಡು  -ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ
      { ಜನಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟವಾಯಿ ಲೇಖನ.}
    *ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸ್ರಷ್ಠಿಸುವವರು ಮೊದಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ* ....
’ಅಯ್ಯಪ್ಪ’ನ ನಿಜವಾದ ಚರಿತ್ರೆ
ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ದೇವರು : ಅಯ್ಯಪ್ಪ -ಜನಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮)
- ವಾಸುದೇವ ಉಚ್ಚಿಲ

ಎಚ್ಚಿನ ಪಿಂದಾಣಿಕೆಗ್- ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದಾಸ್ ಮೇರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ (ಅರೆಗ್ ಮಲಯಾಳ ,ತಮಿಳ್,ಹಿಂದಿ ,ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು . ಆರ್ನ ಚರ ದೂರವಾಣಿ-  ೦೯೪೪೭೩೩೦೩೬೩,   ೦೯೪೦೦೮೨೬೩೨೦ [09447330363, 09400826320]

ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿದ ಪೊಲಬು :-
                          https://www.youtube.com/watch?v=Nv0wm9nPRyw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KGKqUwvQNMrNqlgZ61zzxLf9mwVhfRhmVvyznEPwJZAigbC3PgWsFqng


No comments:

Post a Comment