Wednesday, 12 September 2018

ಮಯಕಾವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು -mayakavondippi manushya sammandolu

                   ಮಯಕಾವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮ್ಮಂದೊಲು -mayakavondippi manushya sammandolu

                  "ಕರಿನೆನ್ ಮದತ್ ದ ,ಒರಿನೆನ್ ತೊರಿತ್ ದ ",ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ನಮಕ್ "ತುಳು ಧರ್ಮ " ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದತ್ ದ್ ಪೋತ್ ನ್ಡ್ . ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಎನ್ನಿನಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಡ್ ಬಡಪೊತ್ತುಡು ಅಕ್ಲ್ ಸೋತಿಪ್ಪೆರ್ ,ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ಡ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆ . ಅಕ್ಲೆಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಕ್ಲ್ ಬೆಂದೆರ್ ,ಅಕ್ಲ್ ತಿಂದೆರ್ ,ಆತೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ . ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತಂಞನ ಉಂಡುದು ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿದಂಚಿ ಬೆನ್ರೆ ಪೋಯೆರ್ಡ ಮೂಜಂಜಾನಗ ಇಲ್ಲ್ ಸೇರೊಂತೆರ್ . ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಕೊಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಇರೆ ಪಾಡ್ ದ್ ಉಂಡೊಂದು ,ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಡಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೆರ್ . ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಹಳ್ಳಿದ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ಕಂಡೊಡು ಬೆಂದ್ ದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೇಂಟೆಡುಪ್ಪಿ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬನ್ನಗಂದ್ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ದೀದ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೊಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮುಡಿ ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್ . ಇನಿತಲೆಕ ನುಪ್ಪುನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ್ ಬೆಯ್ಪಾವೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಕರಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೆಯ್ಪಾವೊಂತೆರ್ . ಅವ್ಲ ಇನಿತಲೆಕ ಮಿಲ್ಲ್ ದ ಅರಿಯತ್ತ್ . ಉಜ್ಜೆರ್ಡ್ ಕುಟ್ಟುದು ಮಲ್ತಿನ ಕಜೆ ಅರಿ . ಅವೆತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಾಯಗ್ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ . ಇನಿತ ಪಡಿ ಬೆಂದೆರ್ ,ಉಂಡೆರ್ ,ಜೆತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಲೆದ ತರೆಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಓಲು ಚಿಂತೆ ,ಎಸನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಪಗ ಒಂಜೊಂಜಾದ್ ಸಿರ್ಕುಲು ನಮನ್ ನಿಂಗೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ . ಚಿಂತೆನೆ ಚಿತೆತಡೆ ನಮನ್ ಕೊನೊಪುಂಡು .
                   ಏರಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಡ್ ,ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡಡ್ ಅವೆತ ಚಿಂತೆ ಮೊಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ . ಏರೇ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಡ್ ಮೊಕ್ಲವೆನ್ ತರೆಕ್ ದೆತೊಂಜೆರ್. ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಾವೊಡು ,ಇಂಚಾವೊಡು ,ಆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪೊಡು ,ಈ ಪದವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಅಬುಲಾಸೆ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೈನ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಸಿರ್ಕ್ ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಮರಿಯಲ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲ್ ತೊರ್ನಗ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ನಡೆ ಸೋಗೆ ಪಾಡೊಡು ,ಮುಳಿ ಬೇವೊಡು ಪನ್ಪಿ ಚಿಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತ್ ದ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ದೀವೊಂತೆರ್ ,ಜಾಲ್ಗ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಬಿ ಆಡಿತೊನ್ತೆರ್ . ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ತು ಸುಲೋಕ ಸಮಾಚಾರ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾಲ ಕಳೆವೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಒರಿಯೊರ್ಯಾಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆ . ಒಣಸ್ ತಯಾರಾನ್ಡೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಕೋನೆರ್ದ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೋಣೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಕೇನುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಪುಟ್ಟಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡಿನಿ . ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಲಾ ಕೇನ್ನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆನ್ದ್ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪುನ ಕಾಲ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆ  ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಅಪಗ ಇನಿತಲೆಕ ಜಾತಕ ತೂಪುನ ಕಿರಮ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಆಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಕಂಡನಿ -ಬುಡೆದಿ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಜಾತಕ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಲೆಡ್ ಲಚ್ಚಕಟ್ಲೆ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ದೀಲೆ ,ಒಂತೆ ದಿನೊಟು ಆಲ್ ಆಲ್ನ ದುಂಬುದ ದೋಸ್ತಿನೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ತ್ ದುಪ್ಪುವಲ್ . ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಚ್ಚಯಾದ್ ಮದಿಮೆದ ಚಾವಡಿಡ್ದೇ ತಪ್ಪದ್ ಬಲಿಪುನಲ ಉಂಡು . 
                  ದುಂಬುದ  ಮಾತಲಾ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಸರಿನ್ದ್ ಪೆನ್ರೆ ಆಯಿಜಿಂಡಲ ಬದ್ಕ್ ಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ . ಅಕ್ಲ್ ಬದ್ಕ್ ನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ ವಿನಃ ಇಲ್ಲ್  ಬಿತ್ತ್ಲ್,ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತ್ ನತ್ತ್ . ಅಕ್ಲ್ ಮುಗ್ಧ ತುಳುವೆರ್ . ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಡಲಾ ಅಕ್ಲ್ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆಡೆ ಪಾತೆರೊಂತೆರ್ .

No comments:

Post a Comment