Monday, 20 August 2018

ತುಳುನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ . TULUNAD BOKKA NAGARADHANE

     ತುಳುನಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ . TULUNAD BOKKA NAGARADHANE
               
                ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾದನೆ
                                               
                       ನಾಗನ ಉದಲ್ ಪುಂಚ

ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ನಾಗನ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಲ್ಲುಲು
                                    ನಾಗಾರಾಧನೆಡ್ ಕಣ್ಣ್ಗ್ ತೋಜುನವು  ಸರ್ಪೆಗೆ ,ತೋಜಂದಿನವು ನಾಗೆಗೆ .ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪೆ ನಮಲೆಕನೇ ಸೈಪೆಗೆ ,ನಾಗೆ ಸೈಪುಜೆಗೆ . ತುಳುವೆರ್ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ ನಾಗನ್ ತೂಯಿನಕ್ಲ್ .ದಂಟ್ದ್ ಬೂರ್ನ ನೆಲನೆ ಪತೊಂದು ಕುಡ ಲಕ್ಕ್ ದುಂತುನಕ್ಲ್  . ಅವ್ವೆ ನೆಲನ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ ದೆನ್ನಿ ನಕ್ಲ್ ತುಳುವೆರ್ . ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರ್ ದೇವಸಾನೊಗು  ಪೋನಗ ಸುರುಕು ತಡ್ಯೊಗು ಪುಡ್ಯಾಡ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಯಿ ಪೋವೊನ್ತೆರ್ .ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ತಡ್ಯ ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ತಡ್ಯ ಆದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್  . ಮಣ್ಣ್ ,ಮಣ್ಣ್ಡ್ ದ ನಾಗೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ದೇವೆರಾದಿತ್ತೆರ್ . ಸರ್ಪೆ ,ಉಚ್ಚು ಪರತ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗೆ ನಾಗ ಬೀದಿಯತ್ತ್ ಗೆ  . ಆಂಡ ನಮ ನಾಗ ಸವಾರಿದ ನಾಗ ಬೀದಿ ಪನ್ಪ .ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆನ್ಚಿನ ?. ನಾಗೆ ಬೂಮಿದ ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ಅಡಿಟ್,ಪಂಚದ ಉಲಯಿ ಉಪ್ಪುನಿ . ನಾಗ ಬೀದಿ ಪಂಡ ಬೂಮಿದ ಅಡಿಟುಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ನ್ದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್.ನಾಗೆ ನಾಗರಪಮಚೆಮಿದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ ದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಆರಾದನೆದ ಪಿರವುಲ ಉಲ್ಲೆ.ಆಟಿಡ್ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಚಾಕಿರಿ ಉಂತ್ಂಡಲ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಂದ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅತ್ತ್ಂಡಲ ನಮ್ಮವುಂದೆನ್ನಿದ್ ಬನತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಕುಟುಮದ ಮೂಲ ಬನೊಕು ಪೋದು  ಪೇರ್ ಮೈಪುವೆರ್.ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಜೀವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಾಗ ನಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಪುಂಡು.ಬೂಮಿದ ಮಾತಾ ಸಗ್ತಿಲೆಗ್ ನಾಗೆ ಮೂಲ ಸಗ್ತಿಯಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಮೈಲೆ ಆನಗ ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜುವೆ.ನಾಗೆ ಬನ,ಅರಸು ನಿಧಿ,ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಕಾಪುನತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತಾನ ಒದಗಾವೆ.
                                              ಪುಂಚದ ಮರಿನ್ ಬೆರ್ಮ ಮೂಲದ  ಬೂತಂದ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತ್ ನ ಮೂಲ ತುಳುವೆರ್ ಬೇಸದ ಕಾಚೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಬನೊತ ಮಣ್ಣ್ ತನಿಪಾದ್ ಮುರಿ ದೀದ್ ಮರಿನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಮೂಲ ತುಳುವೆರೆ ಜಾತಿದಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ವಸಾಯೊಗುಂತುದು ,ಕೆಲವೊರ ನಾಗಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ತುಳುಟೇ ನುಡಿಯಾವೊಂತ್ಂಡ ಇನಿ ನೂಲ್ಪಾಲ್ ಸಂಸಾರ ವಸಯೊಗುಂತುದು ಕನ್ನಡೊಡು ನುಡಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಇನಿ‌  ಬೂತ ನಾಗೆ ಮಡಿಮೈಲೆ ಸುದ್ದಾಚಾರದ ದೇವೆರಾದ್, ಪಗ್ಗು ಬೇಸದ ಉರಿ ಉರ್ದಾಲದ ಕಾಲದ ಬೇಸದ ತನು ಪೋದು ಒಲ್ಪರ್ದೋ ಬತ್ತಿ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿನ್ ಆಟಿದ ಸಂಪುದ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉರಿಕ್ ಉಚ್ಚುಲು ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ.ಕಾರ ಗಗ್ಗರೊರ್ದು ಅಣಿತ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ,,ಮುಗ,ತರೆಪಟ್ಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್ ನ ನಾಗನ ಒರು ತೂಂಡ ಮಣ್ಣ್ ದ ನಾಗಗ್ ತುಳುವೆರ್ ಕೊರ್ನ ಬಿಲೆ ತೆರಿಯುಂಡು.ಬೂತ ನಾಗನ ಗುರ್ತೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟ್ ದ ಮೂಲ ನಾಡೊಂತಿ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗೆ/ಮರಿ ಸೈತ್ಂಡ ಅವೆನ್ ಇನಿತಲೆಕ ವೈದಿಕ ವಿದಿ ವಿದಾನೊಡು ಪೊತ್ತಾದ್ ಸಾವು ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಳುವ ಧರ್ಮದಲೆಕ ಮಣ್ಣ ತೂರಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್‌ ಕೌಂತೊಂತೆರ್.
                ಅವೈದಿಕವಾಯಿನ ತುಳುುವ ನಾಗಾರಾಧನೆ


 ನೀರ್ ಗ್  ನಾಗೆಂದ್,ಜೀವಂದ್  ಪುದರುಂಡು . ನಾಗ ದರ್ಶನ ಬೇತೆಗೆ , ಸರ್ಪ ದರ್ಶನ ಬೇತೆಗೆ .ಅವ್ವೆನ್ಚ ಪಂಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲ್ ಮಲ್ತ್ ನ್ಡ ಸರ್ಪ ಕೋಲ ,ಸರ್ಪ ದರ್ಶನ .ವೈದಿಕೇರ್ ಮಲ್ತ್ ನ್ಡ ನಾಗ ದರ್ಶನ . ದೈವ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ಪೊಡಿ ನಲಿಕೆ ಆದ್ ಬಚ್ಚೆಲರಪೆರೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಸಭೆಕ್ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ ನಟ್ಟುನಿ ಪನ್ಪೆರ್ . ಆಂಡ ತೀರ್ಥ ಕೊರೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಕ್ಲೆಗಾಂಡ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪನ್ ಪೆರ್ . ಉಂದು ವಾ ನ್ಯಾಯ ?. ನಾಲ್ ಗಂಟೆ ದಾಸೆರೆ ಭಜನೆ ಪಂಡೊಂದು ನಾಗಮಂಡಲೊಡು ನಲ್ತ್ ನ ನಾಗಪಾತ್ರಿಗ್ ೧ ಲಚ್ಚ ರೂಪಾಯಿ . ರಾತ್ರೆ ಏಳ್ ಗಂಟೆರ್ದ್ ಪುಲ್ಯಕಲ ಮುಟ್ಟ ಮೋನೆಗ್ ಉರಿಯುನ ಅರ್ದಾಳ ಪಾಡೊಂದು ,ತರೆರ್ದ್ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟ ೨೪ ಕಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದು ,ಕಿಲಕಟ್ಲೆ ದಿನ್ನದ ಗಗ್ಗರ ,ಮನುಕಟ್ಲೆ ದಿನ್ನದ ಅಣಿ ತುಂಬೊನುನ ಕೋಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ ೫ ಸಾರ. ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ಟನ್ದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ?. ಮಲ್ಲ ಬಿಲೆತ ಪರ್ಯೆರ್ಲಾ ಆವಂದೆ ಕಮ್ಮಿದ ಗಂಗರ ಪರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪ. ೩೦-೪೦ ವರ್ಸ ನೇಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ್ ನ್ಡಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಾಯೆರೆ ಆವಂದಿನ ದೈವೊಗು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಉಲ್ಲೆರ್ .ಆದಿವಾಸಿಲು ಮಲ್ತೊಂತಿ ಸರ್ಪಾರಾದನೆ೭-೮ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೊರ್ತುಗು ವೈದಿಕ ಆರಾದನೆಯಾದ್ ಬದಲಾಂಡ್.ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ಶಾಸನದ ಆದಾರೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ನಾಗಾರಾದನೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಪಡ್ಡೇಯಿ ಗಟ್ಟದ ತುಳುನಾಡ್ ನಾಗಾರಾದನೆದ ಮೂಲ ನೆಲಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಬಾಕುಡೆರ್ ಸರ್ಪಾರಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ಡ,ಮೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್.ಕಾಡ್ಯನ/ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಇಸೊಕು ಅಕ್ಲ್ ಪೊಡಿದ್ ಅವೆನ್ ಆರಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್.ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆಲಾ ಅಂದ್,ಅಮ್ಮೆಲಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ನಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕಿರಿಯಾ ಬಾಗೊನು ಪತ್ತುಲೆಕ ನಾಗನ ಕಿರಿಯಾ ಬಾಗೊನು ಪತ್ತುನವೇ ಸಾಗ್ಸಿ.ನಮ ನಮ್ಮ ಎರಿಯಾಯೆ ಆಯಿ ನಾಗನ್ ನಮ ಮದತ್ನೆರ್ದಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲೊಗಾದ್ ನಾಗ ಬನೊನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಂದ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪದ್  ಮರಿಕ್ಲು ಮಯಕಾಪುಲೆಕಾಂಡ್. 
                                                 

        ಮಣ್ಣ ಮೂರಿಡ್ ನಾಗ ಜಿಡೆ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಆರಾಧನೆ 
 
      ‌ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೇ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗಾರಾಧಕೆರದಿತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ್ ಮದತ್ ದ್ ಪೋದಿಪ್ಪೊಡು . ಸರ್ಪೆ ಪಂಡ ಉಚ್ಚು ,ನಾಗೆ ಪಂಡ ದೇವೆರಂದ್ ಜನೊಕ್ಲೆನ್ ನಂಬ್ಸಾಯೆರ್  . ನಾಗೆಲ ಉಚ್ಚೆ ,ಸರ್ಪೆಲ ಉಚ್ಚೆ . ನಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಲ ಮಲ್ಪುವೆ ,ಅನ್ಯಾಯ ಆಂಡ ವಂಶ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಪಂಡ ನಾಗನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊರ್ತ್ ನ್ಡ ಅವು ತುಚ್ಚಿದ್ ನಮ ಸೈಪ  . ಕಾಮ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿ ನಾಗೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಸಾಲ್ದುಂತುನಿಗೆ .
                ‌‌‌‌‌‌‌‌            ಎಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತರೆ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ತೂಲೆ.ಇಲ್ಲಲ್ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಪೇರ್ ಕೊರ್ನ ಪೆತ್ತೊಗು,ಕಂಡ ಸಾಗೊಳಿಗ್ ಬೆರಿ ಎಲು ಆಯಿನ ಎರ್ಲ್ ,ಬೋರ್ಲೆಗ್ ,ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕಿನ ನಾಯಿಗ್ ನಮ  ಸಾವು ಮಲ್ಪುಜ . ನಮ್ಮ ಪಿತೃಲುಂದು ನಾಗನ್ ಅಕ್ಲ್  ನಮಕ್  ನಂಬ್ಸಾಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ  ಪರಪುನ ಉಚ್ಚುಗು ನಮ ಸಾವು ಮಲ್ಪುನಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ್ ದ .ನಮ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧಕೆರ್ . ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಾಗನೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದ್ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಾದ್ ತೂಯ .
                                                             
               ನಾಗ ಮುರಿ ದೀದ್ ಬನೊಟು  ನಾಗಾರಾಧನೆ 

 ಇನಿ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಲ್ತ್ ದ್, ನಾಗನ್ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್ . ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈಪುನೆನ್ ,ದೇವೆರೆಗ್ ನಮ ನಮ್ಮ ತನು ,ಪಂಡ ಸರ್ರೋನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದ್ ಪಂಡೆರ್ . ನನೊಂಜಿ ತನು ಪಂಡ ಸಂಪು . ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನ ಪೇರ್ ರ್ದ್ ಸಂಪುದವು ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ .ನಮಕ್ ಒವು ಸಂಪಾ ಅವೆನ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ಲಾ ಮೈಪಾಯೆರ್ . ಪೇರ್ ನ್ ನೆಲಕ್ ಮೈಪುನಡೆ ಆ ಜಾಗೆದ ಸುತ್ತ ಮುತಲಿಗೆದ ಇಸ ಜೀವಿಲು ನಾಶ ಆಪಗೆ . ಅಪಗ ಇಸ ದಿಂಜಿ ನಾಗೆ ಪೇರ್ ಪರ್ ನ್ಡ ಎಂಚ ಬದುಕುನಿ ?.
                                                     
             ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ ದ ಅವೈದಿಕ  ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ 
                                                      
ನರಮಾನ್ಯನ ಮೆದುಳು ಉಪ್ಪುನಿ ನಾಗ ಜಿಡೆತಲೆಕ . ಸರ್ರದ ೭೨ ಸಾರ ನರ ನಾಡಿಲೆನ  ನಿಯಂತ್ರಕೆ ಮೆದುಳು . ಆ ೭೨ ಸಾರ ನಾಡಿಲು ಸರ್ಪನಕುಲುನ್ದು ಪಂಡೆರ್ . ಅವ್ವೆ ನಾಗೆಗೆ  . ಆಣ ವೀರ್ಯದ ಒರುಲ ನಾಗ ಜಿಡೆತಲೆಕನೆ . ಪಿಂಗಾರ ಕಣ್ಣಿದ ಮುಗ್ಗೆಲು ನಾಗನ ಮೇಲ್ದ ಪೊಲೆಜಿದಲೆಕ . ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರ್ರೊಗು ,ನಾಗಗ್ ,ಮಣ್ಣ್ ಗ್ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು ಪಂಡೆರ್ .
                                               

         ಬನೊಟು ದೀಪುನ ನಾಗಮುರಿತ ಮಣ್ಣ್ ದ ಕಡ್ಯೊಲು  


  ನರಮಾನ್ಯನ ಭಯ,ಭಕ್ತಿ ,ಇಸ್ವಾಸೊರ್ದು ಉದಿಪುನ  ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಕುಂಡಲಿನೀ ಶಕ್ತಿ ನಾಗನ ಅಧೀನ ಆದಿಪ್ಪುನವು ಪನ್ಪೆರ್ . ಪರಪುನಉಚ್ಚುಡು ದೇವೆರೆನ್ ತೂಯಿ ತುಳುವೆರ್ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವ ರಾಶಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಣೆಗಾರಿಕೆನ್ ವಯಿಸೊಂಡೆರ್  .
                     ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಲೆಗ್ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪುನಿ
 
              ನಾಗಗ್ /ಸರ್ಪಗ್ ಪಂಚೆಮಿಯಾವಡ್,ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಾವಡ್ ,ನಾಗಮಂಡಲ,ಢಕ್ಕೆಬಲಿ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ,ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆವಡ್ ,ಇನಿತಲೆಕ ಕಾಳ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಕಿರಮ ಆವಡ್ ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ಡ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ . ಎಂಚಿನಾನ್ಡಲ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಮೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಡೆತ ವಾರ ಬರ್ಪುನ ಪತ್ತನಾಜೆಗಾ, ಇಜ್ಜಿನ್ಡ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ದುಂಬುನಾನಿ ಪಂಡ ಪಗ್ಗು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಪೇರ್ ಮೈಪುನ ಕಿರಮ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಆ ಪೊರ್ತು ಬೂಮಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಸಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈತೊಂತೆರ್ ,ತಂಬಿಲ ಕರ್ತೊಂತೆರ್/ಕಟ್ಟೊಂತೆರ್ . ಆಂಡ ಇನಿ ಸಂಪುದ ಬರ್ಸದ ನೆಲಕ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆಗ್ ನಾಗೆ ದೈವಲ ಅಂದ್ ,ದೇವೆರ್ಲಾ ಅಂದ್ . ನಾಗನ್ ಬೂತ,ದೈವ ಆದ್ ನಂಬಿ ತುಳುವೆರ್ ನಾಗಗ್ ಕೋಲ ,ಸರ್ಪಗ್ ಕೋಲ ಕೊರ್ಯೆರ್ . ಅಂಚಾದ್ ದೈವೊಗು ತಂಬಿಲ ಕರ್ತೊಂತ್ಲೆಕನೇ ನಾಗಗ್ಲ ಕರ್ತೊಂತೆರ್.ಕುಟುಮದ ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೆರೆ ಪೋನಗ ,ಬೊಂಡ ಕೊನೊನಗ ಮಾತೆನ್ಲ ನಾಗನ ಕಲ್ಗ್ ಮೈಪನ್ದೆ ಕುಟುಮದ ಪರವಾದ್ ಕುಟುಮದ ಹಿರಿಯಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ನ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ಗ್ ಮೈತೊಂತೆರ್ . ಇನಿ ಕುಟುಮೊಡು ಏತ್ ಜನ ಪೋಪೆರಾ ಅಕ್ಲ್ ಪೂರಾ ಪೇರ್ ,ಬೊಂಡ ಮೈತ್ದ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿ ಬಿರ್ಮೆರೆನ್  ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬನೋಟು ನಂಬೊಂತಿ ತುಳುವೆರ್ ಅರೆನೊಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ್ ಸೇರಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡ್ ರಾಜನ್ ದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬೋಡಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ  ಬನ  ಉಪ್ಪೊಡಾನ್ದ್ .ದೈವದ ಬಲತ್ ಡ್ ಉಂತುದು ಬಲ ಕೊರ್ಪಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಸುರುಕು ತಂಬಿಲ ಕೊರೊಂತೆರ್ . ನಾಗ ಬನತ ಕೈತಲ್ ಕಂಬ್ಲದ ಕಂಡ ಇತ್ತ್ ದ್ ಕಂಬುಲೊಗ್ಲಾ ನಾಗ ಬಿರ್ಮೆರೆಗ್ಲ ನಂಬೊಳಿಗೆ ,ಆಚರಣೆದ ಸಂಬಂದೊಲು ಇಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್.    ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ವೈದಿಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ ಬತ್ತ್ ನಕ್ಲು ನಾಗನ್ ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗು ಸೇರಾದ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕಡೆಕ್ ನಾಗನ್ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ತ್ ಬುಡ್ ದು ಬನತ ನಾಗನ್ ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಕುಲ್ಲದ್ ,ನಾಗನ್ ನಂಬೊಂತಿ ಬನೊಕ್ಲೆನ್ ಕಡ್ಪಾದ್ ,ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣ್ ಪುರ್ಸಾದದ ಬದಲ್ ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡುನ ಮಂಜಲ್ನ್ ಒರ್ಮೆಲಾ ಬಿರ್ಕೆರೆ ,ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್ರೆ ಗಲಸ್ದ್ ತುಳುವೆರ್ ಕಟ್ಟೆರ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಕೈ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉಂತುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ಕನತೆರ್ .ಆ ಮಂಜಲ್ ಕಲತಿ ಪುರ್ಸಾದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಂಡ ಪುರಿಯಾಪುಂಡು . ಆಂಡ ಮಣ್ಣ ಪಂಚದ ಪುರ್ಸಾದ ವರ್ಸ ಕರಿಂಡಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ . ಆತೆ ಅತ್ತ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದ್, ಅವ್ಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪದ್,  ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದ್ ,ತನು  ಮೈಪೆರೆ ಸುರಾದ್ ಅವು  ತಂಬಿಲದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡ್ . ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಯಕಾದ್ ಅಡೆ ಚತುರ್ಥಿ ,ಪಂಚೆಮಿ ,ಷಷ್ಠಿ ,ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ, ಏಕಾದಶಿ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್  . ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸು ,ಕೆಡ್ಡಸ,ಪರ್ಬ ,ಪತ್ತನಾಜೆ ಪೂರಾ ಮದತ್ ದ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ,ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪೂರಾ ಅಡೆ ಸೇರೊಂಡು . ತುಳುನಾಡ್ ಗ್  ಜೈನ ಧರ್ಮದೊಟ್ಟುಗು ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ ,ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆ ಇಂಚ ಪೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸುರಾಂಡ್. ಮೂರ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ಕಟ್ಟೆ ,ಗುಂಡ ಉದಿತ್ ದ್ ಬನೊಕ್ಲು ನಿರ್ಸಂತಾನ ಆದ್ ಪೋಂಡು . ನನ ಇಂಚನೇ ಕಾಡ್ ನಾಶ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಗುಗು ಆಯಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ಲಾ  ಬರು. ಕಂಬಳ ಕಂಡೊಲು ಮಾಯಕಾದ್ ಅಡೆ ಕಂಗ್ ತೋಟೊಲು ಬತ್ತ . ಕಂಗ್ ತೋಟದ ಪಿಂಗಾರ ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್. ತುಳುವೆರೆ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆದ  ಕಾಡ್ಯನಾಟ ,ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಮದತ್ ಪೋಂಡ್ . ವಸಾಯ ಬರಂದಿ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಡ ವಸಾಯ ತೂಯ. ಎಲಿ ,ಪೆರ್ಗುಡೆ,ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಪರ್ಪಿ ನಾಗಗ್ ನೂಲು ಪಾಡ್ ನೇತ ಬಿಲೆ ಕೊರಿಯ . ಉಚ್ಚುಡಲ ವಸಾಯ ತೂಯ . ತುಳುವೆರೆಗ್ ಎಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್. 
               ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ಗ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾರಾವುನಿ

                  ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ತುಳುನಾಡ ಪರ್ಬನೆ ಅತ್ತ್ . ಆಟಿದ ಬಡಪೊತ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ತುಳುನಾಡ ಆಡ್ಯೆದ ಸುರುತ ಪರ್ಬೊನೇ" ಅಟ್ಟೆಮಿ ". ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಯಿನ ನಾಗನ ಪುಂಚ ಕಂಡ ಸಾಗೊಲಿದ ಕಟ್ಟ ಪುಣಿತ ಬರಿಟಿಪ್ಪೆದ್ ನ್ಡ್. ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ಅವು ಕಂಡದ ಬರಿತ ಬನೊಕ್ಲೆಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆಯಾದ್ ನೆಗತ್ ಬತ್ತ್ನ್ ಡ್ . ಅವೆಕಾದೆ "ನುಗ ನಾಯೆರ್ ಪೋಪಿ ಕಂಡೊಡು ನಾಗೆಲ ಸಾದಿ ಕೊರ್ವೆ"ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆ ಉದಿತ್ ನ್ಡ್. ನಾಗೆ ಪರತಿ ಕಂಡೊಡು ಬುಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಆ ಉಚ್ಚು ಕಂಡೊಗು ಬರ್ಪುನ ಪಾಂತೆ ,ಎಲಿ ,ಕಪ್ಪೆಲೆನ್ ಪೂರಾ ತಿನ್ಪುನ್ಡು. ಅಪಗ ಬುಳೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರು.  ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆರಿಜಿಂಡಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮ ತೆರಿದಿತ್ತ್ ನ್ಡ್. ಅವ್ವೆ "ತುಳು ಧರ್ಮ".ಪ್ರಕೃತಿ ಒರಿನ್ಡ ಧರ್ಮ ಒರಿವು . ಧರ್ಮ ಒರಿನ್ಡ ಸಮಾಜ ಒರಿವು . ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಪುದರ್ಡ್ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆದ ಉದ್ದೇಶ ಮಣ್ಣ್ ದಡಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು . ದುಂಬುದ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟುಗು ನರಮಾನ್ಯನ ಒರಿಪುಗು,ನರಮಾನ್ಯನ ನಡುತ ಸಮ್ಮಂದೊಲೆನ್ ಒರಿಪೆರೆ ನಾಗನ್ ನಂಬಿಯೆರ್ . ಆಂಡ ಇನಿ ನಾಗ ಮಂಡಲಂದ್ ಬುಳೆವೊಡಾಯಿನ ಲತ್ತ್ ಪಿಂಗಾರೊನು ಸಾರ ಸಾರ ಪಾಲೆಲೆಡ್ ಹಾಳ್ ಮಳ್ತೊಂದುಲ್ಲ . ಇಂಚ ಕಾಡ್ ನಾಶ ಆನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾಗೆ  ಬತ್ತ್ ನ್ಡ "ಎಡ್ಡೆನ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್"ಪಂಡ್ ದ್ ಗಿಡೆಪೆರೆ ಕುರ್ದಿ ನೀರ್ ಚೇಪುವ ,ಮಂಜಲ್ ಬಿರಾಯಿನ ಅರಿ ಬಿರ್ಕುವ .ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ನಾಗೆ ತೂಂಡ ಆ ಊರ್ಡು ಉಂತುಜಿ . ಅಂಚನೇ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪೇರ್ ಪುಂಚೊಗು ಮೈಪುನ ಬದಲ್ ಬಾರ್,ಅರಿ ಬಿರ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ .
  
         ಬನೊಟು ಪಾಣಿ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲು     ಮುನ್ನಲಾಯಿಗುತ್ತು ಬಂಟಾಲ

 ಪೇರ್ ಪರ್ ನ್ಡಲ ನಾಗೆ  ಬದ್ಕುಜಿ. ಮಣ್ಣ್ ದ ಪುಂಚಡಿಪ್ಪಿ ನಾಗೆಲ ಸಯ್ತ್ ನ್ಡ ಮಣ್ಣೇ ಆಪುನಿ .ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟ್ ದ ತುಳುವೆರೆಗಡ ನಾಗನ ಕನ ಬೂರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಕನಗೆ,ಅಂಚನೆ ಕುಟುಮೊಡು ಸಂತಾನ ಆಪುನ ಲಚ್ಚಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಕುಟುಮದ ,ಜಾಗೆದ ಬೂತೊಲೆ ದೋಸದ ಗುರ್ತಾದ್ ಮರಿ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ತೋಜೊಂತ್ಂಡ್ ಗೆ.ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಿನೀರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಂಡ ಅವೆಟ್ ಮುರ್ಕುದು ಅವು ಪೋವೊಂತ್ಮಡ್ ಗೆ.ಕಟ್ಟ ಪುಣಿಡೆ ಕೆಯ್ ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಗ ಮರಿತ ಬೀಲೊಗು ತಗ್ಂಡಲ ಕೊಡಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಗೆ,ಕಡತ್ಂಡ ಗಿಡೆತೊಂದು ಬರುಗೆ.ಮರಿ 'ದೊಂಕು ಬುಡಿಯೆಂಡಲ ಕಡಪು ಬುಡಯೆ' ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಐಕಾದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಗೆ. ಗಡಿ ಪತ್ತೆರೆ,ಬೂತದ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೆರೆ,ಬಳೆ ಆಯೆರೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮರಿ ಕೊಡತ್ ದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ.ಮರಿರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ತೆರಿನ ತುಳುವೆರ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಆಕಿ ದೋಸಲ ಮರಿಕ್ ಆಕಿನ ದೋಸಲ ಒಂಜೆಂದೆ ಪನೊಂತೆರ್.ಏಪೊಲಾ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಿರ್ಕುಲು ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗ್ ಪೋನಗ ಅಕುಲು ನಾಗ ದೋಸ ಉಂಡು.ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀವೊಡು ಪನ್ನಗ ಬಡಪೊತ್ತುದ ಸಂಸಾರ ಒತ್ತೊನುಂಡು.ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆದಕುಲು ,ನಿಕುಲು ಬನ ಕಡ್ಪೊಡು,ನಾಗಗ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೊಡು,ಗುಂಡ ಕಟ್ಟೊಡು,ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು.ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ್ ಪೋಡಿಪಾವೆರ್. ನಾಗ ಮಂಡಲೊಗು ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ ತೋಜುನ ನಾಗಮಂಡಲದ ದೊಂಪ,ನಾಗಪಾತ್ರಿ,ವೈದ್ಯೆರ್ ಆವೊಡುಂದು ಪಂಡ್ ದ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾಯೆ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತುದು ಪೋಪೆ,ಬತ್ತ್ ನಾಯನ,ಒತ್ತು ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಏರೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು.ನಮ್ಮ ಜಾಗೆದ ನಾಗ ಬನೊನು ಕಡ್ಪಾದ್,ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಾದ್ ಮರಿಕುಲೆಗ್ ಬದ್ ಕೆರಾವಂದಿಲೆಕ ನಮನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ನರಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲ.ಬೂಮಿದ ಅದಿಕಾರದ ನಾಗಗ್ ಮೂಲ ತಾನೊಗು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮನ ಬಗ್ತಿದ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪೇರ್,ಬೊಂಡನೀರ್ ಕೊರ್ಂಡ ಯಾವು.ಬೋಡಂಡ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾಲೆ.ನಾಗೆ ತನು ಆಪುನೊಟ್ಟುಗು ನಮನ್ಲ ತಂಪುಡು ದೀಪೆ.ಅಂಚಾವೊಡಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಕಟ್ಟೆದ ಬದಲ್ ಬನ ಒರಿಯೊಡು
                                       
                                      ಸರ್ಪಕೋಲ

                                  ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ತುಳುನಾಡ ದೈವ ಆದಿತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳುವೆರ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತಲೆಕನೇ ದೈವ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಪೂ ನೀರ್ ದೀವೊಂತೆರ್. ಕುಡ್ಲ ,ಒಡಿಪುದಂಚಿ ಮೂಲ ಸರ್ಪಕೋಲ ವೈದಿಕ ಪ್ರಭಾವೋರ್ದು ನಾಶ ಆಂಡಲಾ ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಗಾನ್ಡಲ ಒರಿದ್ನ್ಡ್ . ತೆನ್ಕಾಯ್ ತುಳುನಾಡ್ ಕಾಸ್ರೋಡ್ ಮಂಜೇಶರದಂಚಿ ಇನಿಕ್ಲಾ ನಲಿಕೆದಕ್ಲ್ ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಸರ್ಪ ಪಾತ್ರದಾರಿನ ಮೇಲ್ಗ್ ಸರ್ಪ ವಸಯಾಂಡ ತಪ್ಪುದ ಕಟ್ಟ್ ಪತೊಂದಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಸರ್ಪನ್ ಎವ್ರ ಬರ್ಪಾದ್ ಬಚ್ಚಾದ್ ತಪ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂದು ಕೈಪುಂಡಿದುಲಯಿ ಮಲ್ಪುನಡೆ ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಮುಗಿಯುಂಡು . ಕುಟುಮ ಅಂಚನೆ ಊರುಗು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ಪ ದೋಷ ದೂರಾಪುಂಡುಗೆ . ನಾಗ ಮಂಡಲೋಡು ಹಾಲು ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಇತ್ತ್ನ್ಡ ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಅವ್ವಿಜ್ಜಿ . ಅಂಚನೆ ಸರ್ಪದ ಪಾತ್ರಿ ಪಾಲೆನ್ ಎಗಿತ್ ದ್ ಅವೆಟ್ ಸರ್ಪನ ಜಿಡೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಅವೆನ್ ಬಾಯಿಡ್ ತುಚ್ಚೊನ್ದು ಮಣ್ಣ್ಡ್ ವಸಾಯೊಡು ಪುರೇಲೊಂದು ವಸಾಯೊಡು ಉಪ್ಪುವೆ .ಸರ್ಪ ಕೋಲೊಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಇತ್ತ್ನ್ಡ ನಾಗಮಂಡಲೋದು ವೈದ್ಯೆ ಉಪ್ಪುವೆ . ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ನಾಗೆ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣ್ಡ್ ಪುರೆಲ್ ನ್ಡ ನಾಗಮಂಡಲೋಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪೂರ್ಪೊಡು ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಪುರೇಲ್ವೆ . ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಮಣ್ಣ ಮಡತ್ತಾನ ಆಂಡ ನಾಗ ಮಂಡಲೋಡು ಪಿಂಗಾರ /ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ . ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ಪುರೆಲ್ ನ್ಡ ನಾಗಮಂಡಲೊಡು ಬಲಿಪುನ ,ಕುಲ್ಲುನ ,ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಏಕಾಂತೊಡುಪ್ಪುನೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಅರಾದ್ ಪತ್ತ್ದ್ ತೋಜಾವುನವು ಇಪ್ಪುಂಡು . ಸರ್ಪಕೋಲೊಡು ತೆಂಬರೆ ಇತ್ತ್ನ್ಡ ನಾಗಮಂಡಲೋಡು ಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಸರ್ಪಕೋಲದ ನಾಲೆಗಿತ ಪಾಳೆ ,ಎಣ್ಮ ಎಗಿತ ಪಾಳೆ ನಾಗಮಂಡಲೊಡು ಚತುಷ್ಪವಿತ್ರ ,ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ನಾಗಮಂಡಲ ಪನ್ಪಿನವು  ಸರ್ಪಕೋಲ ,ಕಾಡ್ಯ ನಾಟದ ನಕಲು ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಪಷ್ಟ . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ ನಡಪುನಿ ಒಡಿಪುದಂಚಿ . ನಾಗಮಂಡಲ ಪಾತ್ರಿಲುಲಾ ಒಡಿಪುದ ಬಿರನೆರ್ . ಅಪಗನೆ ತೆರಿಯುಂಡತ್ತೆ. ನಾಗ ಮಂಡಲೋಡು ಪನ್ಪುನಲಾ ದಾಸೆರ್ ಬರೆಯಿನ ಭಜನೆಲೆನ್ . ಅಂಚನೆ ಶೂದ್ರರೆ ಡಕ್ಕೆಬಲಿ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಆವೊಂದುಂಡು . ಆದಿಮ ಜನಾಂಗ ಬಾಕುಡೆರ್ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಮಲ್ತೊನ್ತೇರ್ . ಬಲಿ ಪನ್ನಗನೇ ನಮಕವು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತ್ತೆ . ಮೂಲ ತುಳುವ ಆಚರಣೆ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪಂಡ ಕೋರಿನ್ ,ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿಂದರ್ಥ . ಆಂಡ ಇನಿ ಅಡೆ ವೈದಿಕ ಬತ್ತ್ದ್ ಕುಂಬುಡ ಕಡ್ಪುಲೆಕ ಆಂಡ್ .  ದೈವೊಲೆನ್ ನಂಬೊಂತಿ ತುಳುವೆರೆನ್ ಬಗ್ಗವೆರಾವಂದಿ ವೈದಿಕೇರ್ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಇನಿ ನಮ ಮೂಲ ಸರ್ಪ ಕೋಲ ,ಕಾಡ್ಯ ನಾಟ ,ತಂಬಿಲ,ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿನ್ ಮದತ್ದ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ,ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ,ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ,ತನು ಮೈಪುನಿ ,ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ,ನಾಗ ಮಂಡಲ ,ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರವು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ .
                                     
            ಅವೈದಿಕವಾದ್ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನ ಹಿರಿಯಾರ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನಿ

           ಇನಿಲಾ ಕಾಸ್ರೋಡು ಮಂಜೇಸರದ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಂಬಾರ್ದ ಸುಮಾರ್ ೫೦೦ ವರ್ಸ ಪಿರಾಕ್ದ ಕುಟುಮದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾದುಪ್ಪುನ , ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಮಲರಾಯನ ಭಂಡಾರ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಗಡಿ ಪತ್ತ್ ನ ಹಿರಿಯಾರ್ ,ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಯಾನ್ /ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಬರಿಕ್ ಸೇರ್ನ ಧೂಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು   ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ನಾಗ ಬನೊಕು ಪೋದು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ನ್ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕ್ದ್ ಪೂಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತ್ದ್ ,ಪನಿವಾರ ಬಲಸ್ದ್ ,ಕೆತ್ತನ ಬೊಂಡ ದೀದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತ್ದ್ ಸುದ್ದ ಮಲ್ತ್ದ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿದಾನಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಬೊಂಡ , ಪೇರ್ ಮೈತ್ ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಮದ ನನೊಂಜಿ ಬನೊಕು ಪೋದು ಅವ್ಲು ಪೇರ್ ಮೈತ್ದ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ್ದ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ತಂಬಿಲದ ಪುರ್ಸಾದ ಕೊರ್ಪೆರ್ . ಮೂಲು ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಕುಟುಮದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋವೊಲಿ . ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಪೋಂಡ ಅಶುದ್ದನ್ದ್ ಇಜ್ಜಿ . ಚವ್ತಿ ,ಪರ್ಬ ,ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ಲಾ ಈ ಹಿರಿಯಾರೆ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪುನಿ . ಇಂಚ ಅವ್ ಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿನ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಅವೈದಿಕವಾದ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಇಚಾರೊ .
       
ನಾಗಯಕ್ಷಿ ಮುನ್ನಲಾಯಿಗುತ್ತು

ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಮುನ್ನಲಾಯಿಗುತ್ತು
                                       ಆಲಡೆಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್,ನಾಗೆ ಪ್ರ
ದಾನ ಆದುಲ್ಲೆರ್.ನಾಗನ್ ಕೆರ್ನ,ನಾಗನ್ ಪೊತ್ತಯಿನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ್ ಪೊಟ್ಟಾಯಿನ,ಸಂಸಾರ ಮುತ್ತ್ ನ ಕಥೆ ನಮ ತೆರಿದುಪ್ಪ ಅಂಚನೇ ನಾಗನ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಂಬೊಲಿಗೆಲುಲ್ಲ.ನಾಗಗ್ ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಸ ಪಗೆಗೆ (ಅವೆಕ್ ಮೆದುಳಿಜ್ಜಿ.ಎಂಚ ಪಗೆ ದೀಪುಂಡಾ),ನಾಗಗ್ ದರಿಪೊಡು,ನಾಗ ಮೂಲ ಕೇನೊಡು(ಪರಪಿ ನಾಗಗ್ ದಾದ ವಸಯನ,ಮೂಲ ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಗೊಂದಲ),ದೊಂಕು ಬುಡುವೆ ನಾಗೆ,ಕಡಪು ಬುಡಯೆ(ದೊಂಕ್ಂಡ ತುಚ್ಚಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ).
                     ನಾಗನ ಬನ ಕಡ್ತೆರ್,ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ್
                 ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಯಾದಿತ್ತ್ನವು ಅರಣೆ ಮೂಲದ ಬಿರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆಯಾಂಡಲ ಕಾಲಾನುಭಾಗೊಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸೇರೊಂದು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರಾಯೆರ್ . ಆಂಡ ಇನಿಕನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ಆಲಡೆಲೆಡ್ ,ಗರಡಿಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿದ್ ದೈವದ ಒರುಟು ನಂಬಿ ನಾಗೆ ಇನಿ ದೇವೆರಾದ್ ಪೋದು ಅಡೆಗ್ ಪುರಾಣ ಕತೆಕುಲು ಪೂರಾ ಸೇರೊಂಡ . ತುಳುನಾಡ ಮೂಲೊಡೆ ಒರ್ಮೆಲಾ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತ್ ನೆರ್ದಾತ್ರ ನಾಗಗ್ ಆದಿ ,ಮೂಲ ಜಾಗೆಂದ್ ಒವ್ಲ ಇಜ್ಜಿ . ಕುಟುಮೊಗಂಡ ನಾಗ ಮೂಲ ತರವಾಡ್ ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು . ಪಾರ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ತೂಪುಂಡ ಕಾಸ್ರೋಡು ,ಮಂಜೇಸರದಂಚಿ ನಾಗನ ಮೂಲ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು . ಕಾಲಟಿರ್ದ್ ತುಳುನಾಡ್ ದಂಚಿ ನಡತೊಂದೆ ಬತ್ತಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ರ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗು ಬತ್ತ್ದ್ ಮೂಲ ಆದಿವಾಸಿಲಾಯ್ನ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತನ ಕುಕ್ಕೆ ಲಿಂಗೊನು ಸ್ಮಾರ್ತ ಪಂಡ ಸ್ತಾನಿಕೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್ ಕೊರ್ದು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್ . ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್ ಬೆದ್ರ್ ದ ಕುರ್ವೆಡ್ ಲಿಂಗರೂಪ ದೀದ್ ಕುಕ್ಕೆಲಿಂಗೋನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಲಾ ಉಚ್ಚುನು ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಪತ್ತ್ದ್ ತಿನ್ಪುನ ಮೈರೆ ಪಂಡ ನೈಲ್ ವಾಹನ ಆದಿಪ್ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ್ಲಾ ದಾದ ಸಮ್ಮಂದನ್ಡ್ ತೆರಿಯುಜಿ . ತುಳುನಾಡ ಮೂಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾರ್ದನೊಡು ಕುಕ್ಕೆಲಿಂಗಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿನಃ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ .ಇನಿಲಾ ದೇವಾಲಯದ ಪಾಗರದ ಪಿದಾಯಿ ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಪಡಾರಿಯಾದ್ ಬೂರ್ದುನ್ಡು . ಕಾಡ್ ಡ್ ಬೆದ್ರ್ ಕಡ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪಿ ಇರ್ವೆರ್ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್ ಬೆದ್ರ್ ದ ಮುಳ್ಳುದ ಇಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಪೋನು ಕಬರ್ ಬೆತ್ತೋಡು ಪತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅವು ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪುಂಚದುಲಯಿ ಪೋಯಿನೆನ್ ಮಾಯಕಾನ್ಡ್ ನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬರ್ದ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಂಡ್ ನ್ದ್ ಕೆಲವೆರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರೆಂಗಿಲೆ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರೆ ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವೆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಚಾಕಿರಿನ್ ಸ್ತಾನಿಕೆರೆರ್ದ್ ಕೈವಶ ಮಳ್ತೊಂಡೆರ್ . ಆಂಡ ಇನಿಲಾ ಕುಕ್ಕೆದ ತೇರ್ನ್ ಬೆದ್ರ್ ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಮದಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ . ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪೊಸಳಿಗೆಮ್ಮನ ಗುಂಡ ಸಾನದ ಎಡತ್ಗುಂಡು .
      ಕನ್ನಡದರಸುಲು ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಅರಸುದೈವೊಲಾತ್ನಿ

                              ಘಟ್ಟದ ತಳನಾಡ್ನ್ ಪಂಡ ಮುದೆಲ್ನ್ ತುಳುನಾಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ನಗ ಪಂಡ ಪರ್ವತ . ಪರ್ವತದ ತಿರ್ತ್ ಬದುಕುನ ಜನಾಂಗ ನಾಗರ ಜನಾಂಗ . ಇನಿಲಾ ಕೇರಳ ,ಮಣಿಪುರ ,ನಾಗಾಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಡ್ ನಾಗರ ಜನಾಂಗ ಉಂಡು . ನಾಗನಕ್ಲ್ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲ್ . ಅಡೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಡೆಯೆರ್ . ಆದಿಮ ಜನಾನ್ಗದಕ್ಲ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತ ನೆಕ್ಕ್ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ,ಸರ್ಪಕೋಲ ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ . ತುಳುನಾಡ ಬಂಟ ಜಾತಿದಕ್ಲೆನ್ ನಾಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಕ್ಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಗರಡಿಲೆಡ್ಲಾ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು .                                            
      ಕಲ್ಡ್ ಹಾಕೆರೆ ನರಮನ್ಯಾಗ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಉಚ್ಚುಗಂಡ ಹಾಕ್ವೆರ್

              ಮಣ್ಣ್ ದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಾಯಿನ ಕಾಪಾಡೆರ್ ಕಾಸ್ರೋಡು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆಡ್ ೧೨ ವರ್ಸೊಗೊರ ಗುಹೆತುಲಯಿ ಪೋದು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ದು   ಇತ್ತ್ದ್ ಇನಿ ಅವು  ವೈದಿಕ ಪಾಲಾತ್ ನ್ಡ್ . ಆಂಡಲಾ ಇನಿಲಾ ಗುಹೆತ ಉಲಯಿ ಸುರುಕು ಉಂದೇ ಕಾಪಾಡೆರ್ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕೇರ್ ಉಲಯಿ ಪೋಪೆರ್. ಏಪಲಾ ನಂಬಿ ನಾಗೆ ನಂಬುನಕ್ಲೆ ಕೈ ಬುಡಂದ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ . ಕಾಪಾಡೆರ್ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿನಕ್ಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಂದ್ ಅಕ್ಲ್ ಉಲಯಿ ಪೋನಾಗನೇ ಅಕ್ಲೆ ಸಾವುದ ಕಜ್ಜ ನಡಪುಂಡು . ಮಣ್ಣ್ ದ ಆರಾಧಕೆರೆನ್ ಮಣ್ಣ್ಡ್ ದ ನಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪು ವಿನಃ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದ್ . ಅಂಚಾದ್ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿಗ್ಲಾ ,ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಆರಾಧನೆಗ್ಲಾ ,ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನೆಕ್ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದಲ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡ ದ್ರಾವಿಡ ಶೂದ್ರ ಜನಾಂಗೊಗು  ಮಾತ್ರ ನಾಗ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಿ . ನಾಗಾರಾಧನೆಗ್ಲಾ ಪರಶುರಾಮಗ್ಲಾ ವಾ ಸಮ್ಮಂದಲ ಇಜ್ಜಿ . ನಾಗಾರಾಧನೆನ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಕನತಿನವು ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪು . ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಯೆ ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಬನ್ನಗನೇ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ನಾಗಮೂಲದ ತುಳುವೆರಿತ್ತೆರ್ .
                                           
      ಅವೈದಿಕವಾದ್ ಮೂಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡಪಿ ಕಡಂಬಾರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಕುಟುಮ ನಾಗೆ                          
                ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳುವೆರ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಆರಾಧಕೆರ್ . ಅಕ್ಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲತ್ತ್ . ತುಳುವೆರ್ ನಾಗನ್ ,ದೈವೊಲೆನ್ ಕಾಟ್ ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ನಂಬಿಯೆರ್ ,ತೋಡ ನೀರ್ ತಲಿತೆರ್,ಕಾಟ್ ಪೂನು ದೀಯೆರ್ . ಮಣ್ಣ್ ದ ಕರಟ್ ನಾಗನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಅವೆನ್ ನಾಗಮುರಿ ಪಂಡೆರ್ . ಈ ನಾಗಮುರಿ ದೀದೇ ತಂಬಿಲ ಕರ್ತೊಂತೆರ್. ಈ ನಾಗಮುರಿ ಕರಟ್ ದೀನ ನೀರ್ನ್ ಉಚ್ಚುಲು ,ಪೆರಣಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಪರೊಂತ . ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ,ನಾಗೆ ,ಗುಳಿಗೆ ಬನೋಟು ಇತ್ತ್ ದ್ ಅಪಗ ಗುಳಿಗಗ್ ಬಲಸೊನ್ತೇರ್ ವಿನಃ ಇನಿತಲೆಕ ಕೋರಿ ಅಗ್ಯುನ ಗುಳಿಗ ಕೋಲ ಅಪಗ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್ .ನಾಗೆ ಜಿಡೆ ದೆರ್ಪುನಗ ಅರ್ಲಿ ತಾಮರೆದಂಚ ಪೊರ್ಲು. ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಉಲಯಿದ ಇಸ ತುಳುವೆರೆನ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ನರ್ಗಾನ್ಡ್ . ಅವು ತುಚ್ಚಿನಗ ನರಮನಿ ಸೈಪುನೆನ್ ಉಂತಾಯೆರೆ ಆಯ್ಜಿ . ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಗೆಲ್ಪೆರಾವಂದೆ ದೇವೆರೆ ಒರುಟು ನಂಬಿಯೆರ್ .  ನಾಗಗ್ ಪೇರ್ ಮಯ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೊಡಾಂಡಲ ವರ್ಸೋಗೊರ  ಕುಟುಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯೆರೆಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ .
                                       
                  ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿಟ್ ಮುರ್ಕಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್

                  ದುಂಬು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗನ ಮೂಲ ಸಾನಂದ್ ಓಲ್ಲಾ ಇಜ್ಜಾನ್ಡ್. ಇನಿ ದೇವಾಲಯೋದ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತ್ದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗರ ಪಂಚೆಮಿ ಸೂರಾತ್ ನ್ಡ್ . ಆದಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನ್ತ ಲೆಕನೇ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊನ್ತನ ಮರಕಲೆರ್ ಕಾಲಾಂತರೊಡು ಬದ್ಕ್ ಕಟ್ಟೋನ್ರೆ ಕಡಲ ಕರೆಬರಿಕ್ ಬತ್ತೆರಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಮೂಲ ನಾಗಬನೊಕ್ಲು ಸುದೆಬರಿಟ್ ಇನಿಕ್ಲಾ ಉಂಡು . ಬಜೆ ,ಸುವರ್ಣ ಸುದೆ ,ಎಣ್ಣೆ ಸುದೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿನ ನಾಗನ ಮೂಲ ಸಾನೊಲುಳ್ಳ . ಕಾಲ ಕರಿಲೆಕ ಅಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಸಾನೊನು ಕರಾವಳಿದಂಚಿ ಮಲ್ತನೆರ್ದಾತ್ರ ಕಟಪಾಡಿರ್ದ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮೊಕ್ಲೆನ ನಾಗ ಮೂಲ ಸಾನೊಲುಲ್ಲ .ತುಳುನಾಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ,ಬಡಕಾಯಿ ,ಮೂಡಾಯಿ ,ಚಿಕಮಗಳೂರದಂಚಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಮುಟ್ದ್ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡಿಯೆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲ್ ಮುಟ್ಟುನ ಬುಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆದುಲಯಿ ಪೊಗ್ಗೆರ್ಲಾ ಅಶುದ್ದನ್ದ್ ವೈದಿಕೇರ್ ನಮನ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ . ಆಂಡಲಾ ತುಳುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರೇ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ . ಆಂಡ ಒಡಿಪು ,ಕಾರ್ಲದಂಚಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ,ಸಪಲ್ಯೆರ್ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ,ತನು ತಂಬಿಲ ,ನಾಗ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲಾದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್ .
                         
                                      ನಾಗ ಸಂತಾನ 

                  ಸರ್ಪನ್ ಕೆರ್ ನ್ಡ ಸರ್ಪದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ . ಅವೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಂಡ ಇಸತ ಸರ್ಪನ್ ಕೆರ್ ನ್ಡ ಅವೆತ ಕೂಲಿ ನರಮನ್ಯನ  ಕಾರ್ಗ್ ತಾಗ್ ನ್ಡ ಅವು ಇಸ ಆದ್ ನರಮಾನಿ ಸೈಪೆ .ಅಂಚನೆ ವಾ ಉಚ್ಚುಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಚ್ಚುಜ . ಅಂಚ ಇಸ ಸರ್ಪೋರ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪೆರೆಗಾದ್ ಇಂಚಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬೈದ್ ನ್ಡ್ . ಅಂಚ ನಾಗೆ ದೇವೆರಾಯೆ . ಬೊಲ್ಕಂಡದಿಲ ಆತೇ ಇಸ ಆಯಿನೆರ್ದಾತ್ರ ಅವೆನ್ ಗುಳಿಗಂದ್ ದೈವ ಆದ್ ತೂಯೆರ್ . ಉಚ್ಚು ದೈವ ಆಂಡ ಏರವೆತ ಸುದ್ದಿಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಪನ್ಲೆ . ದುಂಬು ನಾಗರ ಉಚ್ಚು ಸೈತ್ ನ್ಡ ಅವೆತ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾವಲಿ ದೀದ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಸುತ್ತುದು ಕಂವ್ತೊಂತೆರ್. ಸೂಕು ಬಾರೀ ಬಿಲೆ ಕೊರಿ ತುಳುವೆರ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಪುಣೊನ್ಲ ಸೂಟು ಪೊತ್ತಾವಂದೆ ಮಣ್ಣ್ ಡ್ದ್ ಬತ್ತಿ ಸರ್ರೋನು ಮಣ್ಣ್ ಡೇ ಕಂವ್ತೊಂತೇರ್ . ವೈದಿಕತೆತ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆನ್ಲಾ ಪೊತ್ತಾವುನ ಕಿರಮ ಬತ್ತ್ ನ್ಡ್ . ಸರ್ಪೆ ಅಮಾಸೆದಪಗ ಇಸೊನು ಕಲ್ಲ್ ಗ್ ಕೊಡಪುಂಡು . ಆ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ನಮ ದೊಂಕ್ ನ್ಡ ಕಲ್ಲೊತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು . ಇತ್ತೆ ಓಲು ವಾಹನದಡಿಕ್ ನಾಗೆ ಬೂರ್ದು ಸಯ್ಯೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ಲೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್ ವಂತಿಗೆ ದೆತೊಂದು ಸರ್ಪನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರಂದ್ ಜನೊಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಕಾಸ್ ಲೂಟೊಂದುಪ್ಪುನವು ದುರಂತ .                 
                                               
                                      ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ
   
                                    ನಾಗರ ಉಚ್ಚುಲ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ತೂಂಡ ನಾಗರ ಉಚ್ಚುಲು ಏಪಲ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಜ .ಆನ್ ನಾಗೆ ಸಾದು ಆಂಡ ಪೊನ್ನು ನಾಗಿಣಿ ಜೋರು . ನಾಗರ ಉಚ್ಚು ಸುಮಾರ್ ೧೨ ವರ್ಷನೆ ಬದುಕುನಿ . 'ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ ೧೨ ವರುಷ'ನ್ದ್ ಪದ ಎಂಚ ಬರೆತೆರ . ನಾಗಗ್ ಪಗೆ ದೀಯೆರೆ ಅವೆತ ಗೇನದ ಮೆದುಳು ಆತ್ ಬಲತ್ ದ್ ಜಿ . ನಾಗರ ಉಚ್ಚುಲು ತೂಯೆರೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ಒವ್ವಾನ್ಡಲ ಉಚ್ಚುಗು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ತಾಗ್ದ್ ಬೇನೆಯಾಂಡ ತುಚ್ಚುನ್ಡಾ ತೆ .ನಾಗರ ಉಚ್ಚುಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ನಂಕ್ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನಗ ಅವ್ವೆ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನಿಂದ್ ಎನ್ನಿವ.  ನಾಗೆ ಪುಂಗಿದ ಸೊರೊಕು ತರೆ ಆಡಾವುಂಡು ಪನ್ಪ . ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ನಾಗರ ಉಚ್ಚಾವಡ್ ಬೇತೆ ಉಚ್ಚಾವಡ್ ಅವೆಕ್ ಕೆಬಿ ಇಜ್ಜಿ . ಅವು ಪುಂಗಿದ ಕೋಲುದ ಕೊಡಿ ತಿರ್ ಗ್ಲೇಕ ತರೆ ಆಡಾವುಂಡಾತೆ . ಕಾಳಿಂಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಸಂಪುಡು ಬದ್ ಕ್ ನ್ದ  ತುಳುನಾಡ ಉಷ್ನೋಡು ಅವು ಬದುಕುನಿ ಕಮ್ಮಿ. ಆಂಡ ನಾಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಬದುಕುನಿ .ಆಂಡಲಾ ಅವು ಸಂಪುಗಾದ್ ಉದಲ್ದ ಪಂಚೋಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು . ಅವೆನ್ ನಮ ಮಲೆನಾಡ್ಗ್ ಕೊನೊದು ಬುಡ್ ನ್ಡಲ ಒಂತೆ ಸಮಯಾನಗ ಮೂಲಿಪ್ಪುಂಡು . ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡೊರ ಇತ್ತ್ ನ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲಿಪ್ಪುಜಿ . ಬೇತೆ ತಿಕ್ಗ್ ಪೋಪುಂಡು .ನಾಗಗ್ ದೈವತ್ವ ಇಜ್ಜಿ .  ಆಂಡ ಅವೆತ ಇಸೊಕು ಪೋಡಿನ ನಮ ಅವೆಕ್ ದೈವತ್ವ ಕೊರ್ಯ. ಪೊಣ್ಣು ನಾಗಿಣಿ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಆನ್ ನಾಗಗ್ ತೆರಿಂಡ ಪೊನ್ನಿಪ್ಪುನ ಜಾಗೆದ ಗಾಳಿದ ಕಮ್ಮೆನೊಗು ಪೊಣ್ಣು ಉಚ್ಚುದಡೆ ಪೋದು ಮೋಳ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಗಂಟ್ ಪಾಡೊಂಡು . ಒರ ಕೂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನೋಲ,ಆನೋಲ . ಪೊಣ್ಣು ನಾಗಿಣಿ ಮಾಟೆದ ಉಲಯಿ ೩೦ ರ್ದು ೪೦ ಕೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಅವು ಒಡೆಗಾಂಡಲಾ ಪೋಪುಂಡು . ೪೦ ರ್ದು ೧೦೦ ದಿನತ ಉಲಯಿ ಕಿನ್ನಿಲು ಪುಟ್ಟುವ. ಸುರುತ ಕಿನ್ನಿ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿಲು ಬನ್ನೇಟ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆನೊಂಜಿ ಅಂಟೊನ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಓಲೋಲಾದ್ ಬದ್ಕುವ.      
                                                   
                      ನಾಗಗ್ ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಪಾದ್ ನಿ
         ಈ ಲೇಖನೊಗು ಪೂರಕವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಬರವುಲು :-


ಮೂಲು ಸರ್ಪ ಕೋಲೊಡು ಕಂಬೊಗು ಕಟ್ಟ್ ನ ತಪ್ಪುಲು ಕುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲತ . ಅವೆನ್ ಕುಕ್ಕುಂಬಿಲ [ ಕುಕ್ಕು+ಪೆಲ=ಕು ಕ್ಕುಂಬಿಲ ]ನ್ದ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ 
ಸರ್ಪಕೋಲ 

1 comment: